INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF GLUNZ & JENSEN A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF GLUNZ & JENSEN A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN"

Transkript

1 INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF GLUNZ & JENSEN A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Baggrund Lov om værdipapirhandel m.v. ( VPHL ), Selskabsloven og "Regler for udstedere af aktier på Nasdaq OMX Copenhagen A/S ( OMX Reglerne ) indeholder bestemmelser, som skal tjene til at fremme en adfærd, der sikrer, at handlen med og prisdannelsen på børsnoterede værdipapirer foregår på en redelig og gennemskuelig måde og sikrer ligelig behandling af alle aktionærer. 1.2 Formålet med disse regler er: at opfylde Glunz & Jensen A/S ( Glunz & Jensen ) forpligtelse til at udarbejde interne regler med det formål at hindre, at intern viden er tilgængelig for andre end dem, der har behov herfor, jf. VPHL 36 og at opfylde Glunz & Jensens forpligtelse til at udarbejde interne regler for bestyrelsesmedlemmers, direktørers og andre medarbejderes adgang til for egen eller tredjemands regning at handle med de af Glunz & Jensen udstedte aktier, jf. VPHL at gøre opmærksom på forbuddet mod handel, hvis man har intern viden, og forbuddet mod kursmanipulation, jf. VPHL 35 og at opfylde forpligtelserne med hensyn til forbuddet mod spekulation i Glunz & Jensens aktier, jf. Selskabslovens at opfylde forpligtelserne med hensyn til oplysning om bestyrelsesmedlemmers og direktørers besiddelse af aktier i Glunz & Jensen, jf. VPHL 28 a. 1.3 For handler med Glunz & Jensens egne aktier gælder Glunz & Jensens Regelsæt nr. 2 "Interne regler for handel med selskabets egne aktier". 1.4 Disse interne regler regulerer handelen med Glunz & Jensens aktier, der ikke er egne aktier, og sikrer, at intern viden ikke videregives uberettiget. Internt regelsæt 3 Side 1 af 11

2 2. GENERELT 2.1 Definitioner Ved "koncernen" forstås Glunz & Jensen A/S og samtlige selskaber, der anses for koncernforbundne med Glunz & Jensen i medfør af Selskabslovens 6 og Ved intern viden forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om Glunz & Jensen, aktierne eller markedsforhold vedrørende disse eller om selskaber i koncernen, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen, hvis oplysningerne blev offentliggjort. Ved specifikke oplysninger forstås oplysninger, der (i) vedrører forhold, der foreligger eller med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at indtræde, og (ii) er tilstrækkeligt præcise til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende begivenheders eller forholds forventede indvirkning på kursdannelsen på de pågældende værdipapirer. Ved oplysninger, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, forstås oplysninger, som en fornuftig investor må antages at ville benytte som en del af grundlaget for sine investeringsbeslutninger. En oplysning anses for offentliggjort, når der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling af denne. Herved forstås, at oplysningen skal udbredes på en måde, som sikrer, at den i videst muligt omfang når ud til offentligheden i hele EU og lande, som EU har indgået aftaler med på det finansielle område. Udbredelsen af oplysningen skal ske hurtigt, på et ikke-diskriminerende grundlag og så vidt muligt samtidigt i alle lande. Som sådan offentliggørelse anses en meddelelse til OMX, når oplysningen er videresendt derfra via Company News Service. Offentliggørelse via OMX, Company News Service, skal altid ske senest samtidig med, at offentliggørelse sker til anden side. Internt regelsæt 3 Side 2 af 11

3 Bedømmelsen af, hvorvidt en oplysning udgør intern viden, vil altid være konkret. Følgende eksempler vil konkret kunne udgøre intern viden: 1) ordrer eller investeringsbeslutninger; 2) samarbejdsaftaler eller andre kontrakter; 3) kurs- eller valutakursændringer; 4) kredit- eller kundetab; 5) nye joint ventures; 6) forskningsresultater; 7) indledning af eller forlig i eller afgørelse af væsentlige retstvister; 8) økonomiske vanskeligheder; 9) beslutninger truffet af offentlige myndigheder eller domstole; 10) aktionæroverenskomster, som vedrører stemmerettigheder i Glunz & Jensen eller aktiernes omsættelighed, hvis Glunz & Jensen er bekendt med disse oplysninger; 11) market maker-aftaler; 12) oplysninger om datterselskaber og associerede selskaber; og 13) væsentlig ændring i resultatet eller den økonomiske stilling Ved Glunz & Jensen-personer forstås følgende personer, som i kraft af deres tilknytning til Glunz & Jensen må formodes at have adgang til intern viden: 1) medlemmer af bestyrelsen og direktionen i Glunz & Jensen, Internt regelsæt 3 Side 3 af 11

4 2) andre direktører eller ledende og betroede medarbejdere med direkte reference til direktionen i Glunz & Jensen, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden, 3) medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt ledende og betroede medarbejdere i øvrige selskaber i koncernen, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden, 4) valgte revisorer og revisorsuppleanter for samtlige selskaber i koncernen, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden samt 5) andre personer, der arbejder for Glunz & Jensen eller koncernforbundne selskaber, og som i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden Ved rapporteringspligtig forstås: i) medlemmer af bestyrelsen og direktionen i Glunz & Jensen. ii) andre ledende medarbejdere i Glunz & Jensen, som regelmæssigt har adgang til intern viden, som direkte eller indirekte vedrører Glunz & Jensen, såfremt den pågældende ledende medarbejder har kompetence til at træffe ledelsesbeslutninger af overordnet betydning for Glunz & Jensens fremtidige forretningsmæssige udvikling Ved nærtstående forstås en rapporteringspligtigs: a) ægtefælle eller samlever, b) mindreårige børn, hvor en rapporteringspligtig er indehaver af forældremyndigheden, c) andre slægtninge, der er knyttet til en rapporteringspligtig ved slægtskab i ret opeller nedstigende linje eller som søskende, og som i en periode på mindst et år regnet fra tidspunktet for transaktionens gennemførelse har tilhørt en rapporteringspligtig husstand, samt d) juridiske personer, hvori en rapporteringspligtig eller personer omfattet af a)-c) hver for sig eller tilsammen (i) har det ledelsesmæssige ansvar, (ii) har en bestemmende indflydelse som beskrevet i VPHL 31, stk. 2 og 3, eller hvor den juridiske person er etableret med henblik på at tilgodese økonomiske interesser eller i øvrigt har væsentligt sammenfaldende økonomiske interesser med en rapporteringspligtig eller personer omfattet af a)-c). 2.2 Fortegnelse over Glunz & Jensen-personer ( Insiderlisten ) Internt regelsæt 3 Side 4 af 11

5 2.2.1 Glunz & Jensen fører og ajourfører en fortegnelse over samtlige personer, der arbejder for Glunz & Jensen, og som regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden, der direkte eller indirekte vedrører Glunz & Jensen ( Insiderlisten ). Glunz & Jensen fører en permanent Insiderliste, for personer som regelmæssigt har adgang til intern viden og en konkret Insiderliste for personer, som i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden. Insiderlisten skal indeholde: (i) identiteten i form af (a) navn og CPR-nr. for fysiske personer, der har et dansk CPR-nr., (b) navn, adresse og fødselsdato for fysiske personer, der ikke er optaget i det danske CPR-register, (c) navn og CVR-nr. for juridiske personer med registreringsmæssigt hjemsted i Danmark, eller (d) navn, adresse og registreringsnummer i hjemlandet for juridiske personer med registreringsmæssigt hjemsted uden for Danmark, (ii) årsagen til, at de pågældende er optaget på Insiderlisten, og (iii) datoen for tilføjelsen eller ajourføringen af oplysninger om de pågældende personer Insiderlisten skal omfatte alle personer, der arbejder for Glunz & Jensen og som har adgang til intern viden samt Glunz & Jensens rådgivere, eksempelvis advokater og revisorer, ved angivelse af navnet på den juridiske person, som rådgiveren er ansat hos Insiderlisten skal straks opdateres, når der sker ændringer i årsagen til, at en person er opført på Insiderlisten, en ny person tilføjes Insiderlisten eller en person, der allerede står opført på Insiderlisten, ikke længere har adgang til intern viden Rapporteringspligtige, som er omfattet af pkt og 2.1.5, skal altid fremgå af Insiderlisten Insiderlisten skal opbevares i mindst fem år efter udarbejdelsen eller opdateringen Personer, der optages på Insiderlisten, skal uden ugrundet ophold orienteres herom samt gøres bekendt med, at personen nu er omfattet af dette regelsæt samt indholdet heraf. Endvidere skal Glunz & Jensen-personer have en kopi af nærværende regelsæt Internt regelsæt 3 Side 5 af 11

6 udleveret samt kvittere derfor. Personen skal ligeledes gøres bekendt med hvilke sanktioner, der i henhold til lovgivningen kan pålægges i tilfælde af overtrædelse af det interne regelsæt. Ligeledes skal de pågældende personer orienteres, hvis de fjernes fra fortegnelsen Personer, der alene har adgang til intern viden i enkeltstående tilfælde, skal fjernes fra listen, når de oplysninger, som de pågældende har haft adgang til, er offentliggjort. Personer med regelmæssig adgang til intern viden skal være anført på listen, så længe de pågældende personer regelmæssigt har adgang til intern viden og skal fjernes fra listen, når de oplysninger, som de pågældende har haft adgang til, er offentliggjort. 3. REGLER GÆLDENDE FOR BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER OG ALLE MEDARBEJDERE I GLUNZ & JENSEN: 3.1 Begrænsninger vedrørende videregivelse af intern viden Ifølge VPHL 36 må den, der er i besiddelse af intern viden, ikke videregive denne til andre, medmindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion Til sikring heraf gælder følgende regler: Intern viden, som tilgår en person omfattet af disse regler, må kun videregives til andre, når det er arbejdsmæssigt nødvendigt og begrundet. Videregivelsen må kun ske til den kreds inden for koncernen, der arbejdsmæssigt har behov herfor, samt efter aftale til eksterne rådgivere (advokater, revisorer, m.fl.), som koncernen anvender i den pågældende sag Glunz & Jensens ledelse drager omsorg for, at der tilvejebringes procedurer, der sikrer, at Glunz & Jensen til enhver tid over for OMX kan redegøre for, hvem der på et givet tidspunkt har haft adgang til intern viden Materiale indeholdende intern viden skal opbevares på forsvarlig vis Dokumenter på edb-skærme indeholdende intern viden skal efterlades utilgængelige for andre, når de ikke anvendes Materiale indeholdende intern viden må kun i begrænset omfang fotokopieres og overskydende fotokopier skal makuleres efter brug. Internt regelsæt 3 Side 6 af 11

7 Det påhviler enhver, der kommer i besiddelse af intern viden at sikre sig, at denne viden ikke tilgår uvedkommende, men stedse holdes i en så snæver kreds som muligt Intern viden må aldrig meddeles pressen, før offentliggørelse via OMX er sket Personer, der som et led i deres arbejde videregiver intern viden til andre, skal orientere modtageren af den interne viden om, at de meddelte oplysninger anses eller eventuelt kan anses for intern viden Kommer en person uforvarende til at videregive intern viden til pressen eller andre, der kan tænkes at offentliggøre oplysningen eller bruge denne til insiderhandel, skal direktionen eller bestyrelsens formand omgående orienteres herom med henblik på offentliggørelse af den interne viden Alene bestyrelsens formand og den administrerende direktør, eller hvem disse måtte bemyndige hertil, må udtale sig på Glunz & Jensens vegne Bestræbelserne på at sikre intern viden må ikke føre til, at intern viden kan gå tabt som følge af manglende sikkerhedskopiering eller lignende. 3.2 Begrænsninger i handel med Glunz & Jensens aktier Køb, salg eller tilskyndelse til køb eller salg af aktier i Glunz & Jensen må ikke foretages af nogen, der har en intern viden, som kan være af betydning for handlen. Dette betyder, at ingen må handle med, medvirke til eller tilskynde familie, venner eller andre til at handle med aktier i Glunz & Jensen, hvis den pågældende har intern viden. Reglerne gælder udover aktier i Glunz & Jensen også handel med andre noterede værdipapirer og unoterede finansielle instrumenter, der knytter sig til aktierne Ingen må foretage manipulation med kursen på aktier i Glunz & Jensen, medvirke hertil eller gøre forsøg herpå. Ved kursmanipulation forstås handlinger, der er egnet til at påvirke kursen på aktierne i Glunz & Jensen, i en retning, der afviger fra disses værdi i markedet, f.eks. ved i) udbredelse af oplysninger gennem medierne eller ved andre metoder, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på aktierne, ii) transaktioner eller handelsordrer, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på aktierne, Internt regelsæt 3 Side 7 af 11

8 iii) transaktioner eller handelsordrer, hvorved der benyttes fiktive indretninger eller andre former for bedrag eller påfund, eller iv) transaktioner eller handelsordrer, hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer, at kursen på aktierne ligger på et unormalt eller kunstigt niveau Kursmanipulation, misbrug af intern viden eller overtrædelse af forbudet mod videregivelse kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 år. 4. TRANSAKTIONER VEDRØRENDE GLUNZ & JENSENS AKTIER: 4.1 Meddelelse om besiddelse af aktier og ændringer heri Rapporteringspligtige er forpligtet til at rapportere alle transaktioner, som de udfører for egen regning, og som vedrører Glunz & Jensens aktier. Transaktioner vedrørende Glunz & Jensens aktier omfatter blandt andet køb, salg, overdragelse ved gave, pantsætning, ydelse af arveforskud samt tildeling, udnyttelse og eventuelt pantsætning af aktieoptioner. Derimod er overførsel af aktier ved arv ikke omfattet af rapporteringspligten Rapportering af transaktioner, som vedrører Glunz & Jensens aktier skal ske elektronisk til Finanstilsynet senest to hverdage efter transaktionen. Finanstilsynet offentliggør meddelelsen straks efter modtagelsen.sker der flere ændringer på samme dag, skal hver ændring meddeles selvstændigt. En rapporteringspligtig skal desuden hurtigst muligt videregive oplysninger fra sine nærtstående om disses transaktioner vedrørende aktier i Glunz & Jensen og ændringer heri, jf. pkt En nærtstående skal ifølge værdipapirhandelslovens 28 a., stk. 3, give den person de har relation til meddelelse om transaktioner, som den nærtstående udfører for egen regning, som vedrører Glunz & Jensens aktier eller andre værdipapirer, der er knyttet til aktierne, senest to hverdage efter transaktionen. Meddelelsen videregives til Finanstilsynet senest to hverdage efter modtagelsen af meddelelsen. Finanstilsynet offentliggør meddelelsen straks efter modtagelsen. En rapporteringspligtig skal gøre sine nærtstående bekendt med denne regel Meddelelser til Finanstilsynet efter pkt og skal ske på en af følgende måder: Internt regelsæt 3 Side 8 af 11

9 (i) elektronisk af den rapporteringspligtige selv ved anvendelse af digital signatur, (ii) elektronisk af en anden person, som den rapporteringspligtige har givet fuldmagt til, eller (iii) af Glunz & Jensen ved indsendelse af selskabsmeddelelse via selskabets nyhedsformidlingssystem efter fuldmagt fra den rapporteringspligtige. Den person, som elektronisk indsender oplysninger til Finanstilsynet, indestår for at der foreligger behørig fuldmagt til indberetningen. Den rapporteringspligtige kan i Finanstilsynets IT-system give andre elektronisk fuldmagt til at indberette på dennes vegne. Elektronisk indberetning til Finanstilsynet skal ske ved anvendelse af digital signatur. Personer, der ikke kan få tildelt digital signatur, kan indberette ved brug af et tildelt brugernavn og adgangskode. Det er ligeledes muligt at anvende NemID Meddelelser efter pkt og skal indeholde følgende oplysninger: (i) navnet på den rapporteringspligtige (den ledende medarbejder eller den nærtstående fysiske eller juridiske person), (ii) årsagen til, at den pågældende er forpligtet til at give meddelelse (f.eks. stillingsbetegnelse for ledende medarbejdere eller angivelse af relation til ledende medarbejder for nærtstående), (iii) selskabets navn, (iv) fondskode og betegnelse for værdipapirerne, (v) transaktionens karakter (køb, salg eller anden transaktion), (vi) handelsdato, og hvilket marked transaktionen er gennemført på, samt (vii) antallet af handlede aktier og kursværdien heraf (hver transaktion skal rapporteres selvstændigt, der kan ikke ske nettoopgørelse f.eks. ved køb og salg samme dag) Pligt til at give meddelelse til Finanstilsynet indtræder først, såfremt kursværdien af de transaktioner, der i løbet af et kalenderår er gennemført af den rapporteringspligtige tilsammen med vedkommendes nærtstående, udgør et bruttobeløb på euro eller derover. Såfremt beløbsgrænsen overskrides, gælder pligten til at give meddelelse og til at videregive modtagne oplysninger fra den transaktion, hvorved beløbsgrænsen blev overskredet og alle efterfølgende transaktioner. Ved beregning af beløbsgrænsen Internt regelsæt 3 Side 9 af 11

10 anvendes den af Danmarks Nationalbank på transaktionstidspunktet senest offentliggjorte valutakurs Handelstidspunkter Aktier i Glunz & Jensen må kun købes og sælges af Glunz & Jensen-personer samt af de på Insiderlisten optagne personer inden for en periode på 4 uger fra offentliggørelsen af Glunz & Jensens kvartalsvise regnskabsmeddelelser eller årsregnskabsmeddelelse Der kan undtagelsesvis ske salg af aktier i Glunz & Jensen uden for 4-ugers perioden, hvor særlige grunde foreligger, men sådanne salg skal da straks meddeles til bestyrelsens formand. Dette kan eksempelvis gælde: tegning af medarbejderaktier, udnyttelse eller salg af tegningsretter, udnyttelse af tegningsoptioner, accept af købstilbud, udnyttelse af forkøbsret eller lignende i særligt tilfælde. Dette gælder dog kun, hvis der er tale om en rettighed eller pligt som kun kan udøves / opfyldes inden for en frist, som den pågældende ikke selv har indflydelse på Det understreges, at selv inden for 4-ugers perioden nævnt i pkt gælder forbuddet mod handel med aktier i Glunz & Jensen, hvis man har intern viden, jf. pkt SUPPLERENDE REGLER FOR MEDLEMMER AF Glunz & Jensens BESTYRELSE OG DIREKTION 5.1 Medlemmer af Glunz & Jensens bestyrelse og direktion må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger vedrørende aktier i Glunz & Jensen, jf. Selskabslovens 113. Om der er tale om spekulationsforretning afgøres ud fra handlens formål og karakter. Et køb eller salg af aktier udgør ikke spekulationsforretning, alene fordi handlen kan medføre et stort udbytte eller kursgevinst. Et karakteristisk element ved kursspekulation er, at det ofte angår udnyttelse af kortsigtede prisbevægelser. Køb og salg af aktier under udnyttelse af en viden, man har erhvervet sig som medlem af ledelsen i et kapitalselskab er omfattet af forbuddet. 5.2 Medlemmer af Glunz & Jensens bestyrelse og direktion skal lade deres aktier i Glunz & Jensen notere på eget navn i Glunz & Jensens aktiebog. 5.3 Personer omfattet af pkt. 5.1 skal ved deres indtræden i bestyrelsen og direktionen give bestyrelsen meddelelse om deres besiddelse af aktier i Glunz & Jensen og skal senere give meddelelse om køb og salg af aktier i Glunz & Jensen. Disse meddelelser indføres i Glunz & Jensens købs- og salgsprotokol. Internt regelsæt 3 Side 10 af 11

11 6. OPLYSNINGSPLIGT OVER FOR OMX OG FINANSTILSYNET 6.1 Glunz & Jensen har pligt til efter anmodning at sende OMX og Finanstilsynet kopi af dette regelsæt samt en fortegnelse over de personer, som er omfattet af reglerne. Det påhviler direktionen at føre og ajourføre denne fortegnelse. 7. REVISION AF REGLERNE 7.1 Glunz & Jensens ledelse skal mindst en gang årligt overveje, om der er grund til at revidere dette regelsæt. Nærværende interne regler vedrørende handel med aktier udstedt af Glunz & Jensen A/S og videregivelse af intern viden (Regelsæt 3) er vedtaget af bestyrelsen på dennes møde den 28. april Carsten Nygaard Lene Hall Søren Stensdal Knudsen Dan Korsgaard Søren Heimann Andersen Jørgen Staxen Lagerbon Internt regelsæt 3 Side 11 af 11

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Indhold Nærtstående til ledende medarbejder og storaktionærindberetninger... 1 Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for indberetning af ledende medarbejderes handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af værdipapirhandelslovens ("VPHL")

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S J.nr. 6458-7 EN/ml Dok 000089 INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S 1. Formål, værdipapirer. 1.1. Disse regler har til formål at sikre, at reglerne om handel med aktier mv. i Enalyzer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *<

Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *< Bankers ané Seeuriti'es Omtefs' A ím ríatim o f k c lm é Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *< 20. febrúar 2003 Alþingi, efnahags- og viðskiptanefnd, Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Efni: Upplvsingar

Læs mere

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet "insidere" eller "personer" og hver for sig "insider" eller "person".

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet insidere eller personer og hver for sig insider eller person. Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for behandling af intern viden m.m. Nærværende interne regler er indført i medfør af værdipapirhandelslovens kapitel 10 (bilag 1), selskabslovens 113 (bilag 2),

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S A. INDLEDNING Værdipapirhandelsloven (VPHL), Selskabsloven og "Regler for udstedere af aktier på Nasdaq OMX Copenhagen A/S 26-11-2015

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bagsværd, den 2. februar 2015 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt

Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt Kapitalmarked og Corporate Governance 24. april 2013 Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt Finanstilsynet har den 19. april 2013 udstedt en ny markedsmisbrugsbekendtgørelse. Den

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelser Storaktionærmeddelelser Dette afsnit indeholder den juridiske baggrund for udvalgte forhold vedrørende meddelelse til både selskab og Finanstilsynet om aktier m.v. For fyldestgørende informationer om de

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Politik for Investor Relations (Informationspolitik)

Politik for Investor Relations (Informationspolitik) Sagsnr. 12271 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Politik for Investor Relations (Informationspolitik) 1. Lovgrundlag Denne politik for Danske Andelskassers Bank A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. og 31. januar 2014

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. og 31. januar 2014 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. og 31. januar 2014 Bagsværd, den 3. februar 2014 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1)

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1) L 13 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af markedsmisbrugs- og prospektdirektivet). Fremsat den 6. oktober 2004 af

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN 2 Den almindelige regel om offentliggørelse En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 3. februar 2016

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 3. februar 2016 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 3. februar 2016 Bagsværd, den 4. februar 2016 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Fokus på insiderhandel

Fokus på insiderhandel Praktisk Børsret Nye transparensregler & Den 5. december 2012 Fokus på insiderhandel v/ partner David Moalem, ph.d. Computershare - Konference den 17. juni 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. To budskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet...

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet... Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen - Overblik over hvad der er nyt Den 5. december 2012 København, den 26. maj 2016 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Indhold 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen...3

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 1. april 2016

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 1. april 2016 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 1. april 2016 Bagsværd, den 4. april 2016 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Nyt dansk insiderregister

Nyt dansk insiderregister Nyt dansk insiderregister - Skærpede pligter for selskaber og insidere Af advokat, Torsten Hoffmeyer, Lindh Stabell Horten, Ph.d.-stipendiat David Moalem, Syddansk Universitet og adv.fm./ph.d.-stipendiat

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

9.1. Børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser og accessoriske regler. 1. Konsekvenser ved manglende overholdelse

9.1. Børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser og accessoriske regler. 1. Konsekvenser ved manglende overholdelse Side 1 af 11 9.1 Jacob Christensen, advokat, partner, Plesner Advokatfirma, jch@plesner.com Marts / 2013 Børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser og accessoriske regler Denne artikel indeholder

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK INSIDERLISTER Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 AGENDA 1. Centrale bestemmelser i Markedsmisbrugsforordningen Intern viden Oplysningspligten Udsættelsesadgangen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier

OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier Indhold Indhold... 2 1 GENERELLE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER... 3 1.1 Generalklausul... 3 1.2 Korrekte og relevante oplysninger... 5 1.3

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

DEN NYE MARKEDSMIS- BRUGSFORORDNING: INTERN VIDEN OG OPLYSNINGS- FORPLIGTELSEN

DEN NYE MARKEDSMIS- BRUGSFORORDNING: INTERN VIDEN OG OPLYSNINGS- FORPLIGTELSEN DEN NYE MARKEDSMIS- BRUGSFORORDNING: INTERN VIDEN OG OPLYSNINGS- FORPLIGTELSEN Vi fortsætter nedtællingen til den nye markedsmisbrugsforordning, der gælder fra den 3. juli 2016. Denne gang sætter vi fokus

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vejledning om 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked

Vejledning om 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked Den fulde tekst Vejledning om 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked Introduktion til vejledning Denne vejledning har til formål at informere

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2007

Afgørelser og Udtalelser 2007 Afgørelser og Udtalelser 2007 OMX Den Nordiske Børs København ø en a n E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på Version 21112016 STANDARDFORMULAR til indberetning af storaktionærmeddelelser Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på http://oasm.finanstilsynet.dk) 1. Identiteten på udsteder eller

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere