Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894"

Transkript

1 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, Research og renskrift: Per Hofman Hansen , 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren Holger Drachmann arbejder for Tiden paa et nyt Lystspil, der vil blive indleveret til det kgl. Teater i næste Sæson. 1883, 16. juli. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Brygger Jakobsen, Karlsberg, lader ifølge F. Av. for Tiden bygge et 60 Fod højt Fyrtaarn af Fakse Kalksten. I Taarnet skal anbringes elektrisk Lys, og Meningen er, at det skal oplyse Terræenet og Vejene paa Byggeriets Grund. 1883, 20. juli. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Nordby, 18. Juli. Fanø Nordsøbade. Det er allerede over en Maaned siden, at de første Bageæster ankom her til Øen [En række gæster nævnes:] Grosserer Greibe, Firma S. Øllgaard & Thorsen, Hamburg [men ikke Drachmann]. 1883, 30. juli. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis [Middelfart Avis] Holger Drachmann med Frue kom forleden med Brage fra Kjøbenhavn til Kolding og rejste videre til Fanø. Efter et Forlydende i Mdf. Av. vil han, efter et kortere Ophold her, tage til Fænø i Lillebælt, for her at søge Ro og Lindring for sine Lidelser , 9. maj. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Badevæsenet paa Fanø. [Stor reportage fra badet og hotellerne]. 1892, 9. maj. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Fanø Nordsøbad. Efter hvad vi erfarer, vil Indvielsen af Fanø Nordsøbad finde Sted den 12. Juni (ikke som andet Steds meddelt den 12. Maj). 1892, 9. maj. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Musikken ved Kurhuset vil blive besørget af et Orkester paa 16 mand, med hvilket der er sluttet Akkord for hele Sæsonen. Efter hvad vi erfarer, er der for den kommende Sæson antaget et Haderslevorkester med Direktør Schmidt i Spidsen. En Musikpavillon skal opføres vest for Kurhuset ud mod Havet. 1892, 9. maj. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Flere nye Villaer omkring Kurhuset ville blive paabegyndte i den nærmeste Fremtid. [.] 1

2 1892, 22. maj [Politiken] Den østrigske Bankier, Sigismund Weisz, Gründer af det nye Fanø Nordsøbad, opholder sig i disse Dage her i Byen for at træffe forskellige Arrangementer angaaende Badestedet, der aabner sin Sæson i Løbet af faa Uger. 1892, 25. maj. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. Den østrigske Bankier, Sigismund Weisz, Grunder af det ny Fanø Nordsøbad, opholder sig Ifølge Pol. i disse Dage i København for at træffe forskellige Arrangementer angaaende Badestedet, der aabner sin Sæson i Løbet af faa Uger. 1892, 30. maj. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Kurhusets Indvielse maa Ifølge de af Direktionen udsendte prospekter antages at skulle foregaa den 22. Juni. Kursalen bliver i den Anledning festlig dekoreret med Grønt og Flag. Efter hvad vi erfarer, vil der i de to vestligste Hjørner af Salen blive anbragt to store trappeformige Terrasser med levende Planter og Buster af det danske Kongepar. En stor Mængde Honoratiores saavel danske som tyske ville blive inviterede til at deltage i Festligheden, hvis Glanspunkt bliver den store Middag i Kursalen. 1892, 29. juni. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø [Hotel ved Badevejen]. Andragenet om Bevilling til at drive et Hotel, der agtes opført ved Badevejen paa den inderste Klitrække, og som blev anbefalet af Sogneraadet, skal efter Forlydende være sendt tilbage fra Amtet til Raadets yderligere Motivering [ ] 1892, 29. juni. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Kurorkestret vil, som det ses af omstaaende Annonce paa Søndag give en større Koncert i Kursalen [ ] 1892, 2. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Badegjæsterne begynder nu saa smaat at komme [ ] I Overensstemmelse hermed er Tilstrømningen til Sønderho livligere end ellers. [ ] Sønderho møder allerede med Navne som Exner og Carit Etlar. 1892, 2. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø [Annonce] Motorbaaden Fanø Nordsøbad kan efter Forudbestilling faas til Leje paa følgende Vilkaar [ ] Skallingen, Hjerting, Ribe, Varde [ ] 1892, 5. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Extratog til og fra Esbjerg. For at lette Trafiken til det nye Fanø Nordsøbad er der i Juli og August Maaneder bleven etableret daglige Extratog i Tilslutning til Iltogene fra Hamborg, saa at Turen til og fra Esbjerg tilbagelægges paa ca. 3 Timer kortere Tid end tidligere. [ ] 1892, 5. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Badegjæster ankomme nu næsten med hvert Tog, navnlig til Kurhotellet. [ ] 2

3 1892, 5. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Fanø Nordsøbad. Blandt de Bygninger, der [ ] staa først paa Listen [ ] er: En Direktionsbygning, Strohbachs Strandhotel, En Varmbadeanstalt, Gertz & Kettelsen & Co.s Logihus, Aug. Carlsons Gewächshaus og Bolig, Greve Raben-Levetzaus Landsted, Puttfarcken & Jandas Logihus, Hr. Fischer & Sohns Vinstue og Puttfarcken & Jandas Landslot, der allerede er paabegyndt. Afbildninger og Beskrivelser af flere af disse Bygninger have været optagne i Architektonische Rundschau. 1892, 8. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Om Kurhotellet paa Fanø skriver Skanderb. A. Av. : Badehoteller er yderst elegant indrettet [ en større artikel også om Fanø og befolkningen]. 1892, 8. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Bygningerne ved Fanø Nordsøbad [ ] skulle efter Bestemmelsen være færdige til at tage i Brug til næste Sæson. 1892, 8. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Hr. Gentzens Byggegrunde, der først overtoges af Hr. Bankier Weisz, ere for nylig atter afhændede af denne. Efterspørgslen om Byggepladser ved Kurstedet er i det hele fremdeles ret livlig. 1892, 8. juli, Sønderho.. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Badegjæster i Sønderho. Det lader til, at Antallet af Badegæster her i Byen i Sommer vil i det mindste blive dobbelt saa stort som tidligere, i det over et halvt Hundrede baade fra Hamborg og indelands fra have sikret sig Bopæl her. Grunden hertil er let at indse, da den Prissætning, som er indtraadt i Nordby [ ] 1892, 12. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Ankomne Rejsende. Hotel Spangsberg. den 10. Juli: Kaptejn Gould med Frue, London [m.fl.] 1892, 12. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Koncerterne i Kursalen ville [ ] blive fortsatte hver Torsdag [ ] 1892, 13. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Kjøreplan fra Havnen til Kurhotellet [Annonce]. 1892, 13. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø [Annonce:] Til Badesaisonen anbefales private Leiligheder ligesom ogsaa Pensionater. Anvises af Rødgaard Jessen. 1892, 13. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Bekjendtgørelse. Færgedampbaaden mellem Esbjerg og Fanø i Anledning af de etablerede Extratog mellem Hamborg og Esbjerg [ ] 3

4 1892, 15. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Holger Drachmann, som for Tiden opholder sig her i Landet, men snart vender tilbage til sit Atelier i Hamborg, tager til Efteraaret med et af de store tyske Amerikaskibe for at male høj Sø. Rimeligvis benytter Drachmann saa Lejligheden til med det samme at foretage en Rejse gennem Amerika , 25. september. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Koncerten, som Kurhotellet fra Fanø gav i Lørdags Aftes i Esbjerg Musik- og Sangforening havde ikke paa langt nær vundet den Tilslutning, som man maatte have ventet, og som de udmærkede Præstationer fortjente. [ ] 1893, 26. september. Nordby:. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Hs. Excellence Kultusminister Goos og Departementschef Asmussen foretog i Gaar Formiddags en Kjøretur til Stranden, hvor de bl.a. besaa Kurhuset. Derefter returnerede de her til Byen og aflagde et kort Besøg i Realskolen, hvor de hørte Undervisningen og eftersaa Skolebygningen. Ministeren lod til at være Tilfreds med begge Dele. 1893, 30. september. Nordby. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. I næste Maaned vil der i nærværende Blad blive optaget en Del Artikler om ovennævnte Aktieselskab og Skildringer af Badevæsenets Udvikling her paa Øen. 1893, 30. september. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Badesæsonen paa Fanø kan nu betegnes som sluttet for i Aar, og man begynder nu saa smaat at indrette sig for Vinteren. Den almindelige Mening er, at Badesæsonen har været jævn god, særlig for Fanø Nordsøbad. Af Lystrejsende (Turister) har Besøget været godt, saa Færgeriet derved har haft en betydelig Indtægt. 1893, 30. september. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fartplan for Dampbaadene mellem Esbjerg og Fanø [Annonce]. 1893, 5. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad har nu afsluttet Sæsonen for i Aar. Besøget har været ret betydeligt og Resultatetskal efter Omstændighederne være tilfredsstillende. For Strandhotellets Vedkommende er der i Tirsdags afholdt Generalforsamling. Omsætningen har efter Forlydende været hen imod Kr. Regnskabet viser Overskud, men dets Størrelse kendes endnu ikke. Opførelsen af Hotel Kongen af Danmark skrider rask fremad. Det formenes at kunne være under Tag inden denne Maaneds Udgang. Strandhotellets ene Fløj vil ad Aare blive forlænget for at skaffe Plads til en meget rummelig Spisesal. 1893, 5. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Digteren Holger Drachmann gæster i denne Tid Fanø. Han har taget Ophold paa Hotel Nordby. 4

5 1893, 5. oktober. Nordby. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann opholder sig for Tiden her paa Fanø. 1893, 5. oktober. Nordby. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. Endskjønt det maa indrømmes, at der i de sidste Par aar er udført et betydeligt Arbejde ved Fanø Nordsøbad baade med Hensyn til Opførelsen af de nye Bygninger, Anlæg af Veje m.m., saa kan det dog ikke nægtes, at der er en Del endnu at udføre, før det kan siges, at alt er, som det skal være. [En længere redegørelse følger]. 1893, 6. oktober [Esbjerg Folkeblad. Tage Sørensens håndnotat] Digteren Holger Drachmann, der for Tiden opholder sig paa Fanø, besøgte forleden Esbjerg og boede paa Hotel Spangsberg. Muligvis holder Digteren en Oplæsning her i Byen, før han tager bort fra Egnen. 1893, 9. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann fylder i Dag sit 47. Aar. 1893, 10. oktober [Politiken] Fra Fanø. Digteren Holger Drachmann opholder sig for Tiden paa Fanø Vesterhavsbad, hvor han tager Skitser til Søbilleder. Fanøbadet har netop sluttet sin anden Sæson. I alt har Badet i Sommerens Løb været besøgt af 1300 Badegæster, hvoriblandt 3 kongelige Højheder, nemlig Landgreven af Hessen, Hertugen af Orleans og Greven af Paris. 1893, 11. oktober. Nordby. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. I indeværende Aars Sæson, der er den anden, efter at Badet er blevet overdraget til Aktieselskabet Fanø Nordsøbad, besøgtes Badeetablissementet af ca Gjæster, heri ikke medregnet det store Antal Lystrejsende, der i Sommerens Løb har gjæstet Badestedet. Blandt Gjæsterne var Deres kongelige Højheder Landgreven af Hessen, Greven af Paris og dennes Søn, Hertugen af Orleans. Efter Sæsonens Slutning ved Udgangen af September Maaned ankom Forfatteren, Marinemaler Holger Drachmann, der agter at opholde sig her paa Øen i længere Tid for at gjøre Studier og udføre Skitser til Landskabsbilleder. 1893, 12. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. Salget af Byggegrunde gaar i denne Tid særdeles flinkt. Der sælges Parceller paa 3 a 4000! Meters Areal til en Pris af mellem 30 og Rigsmark, altsaa til 1 a 2 Kr. pr.! Alen. Den gængse Pris for Øjeblikket synes at være 40 Pf. pr.! Fod tysk Maal. I Dag ankommer hertil et større Selskab af højtstaaende Personer fra Hamborg, Wien og Berlin. Der er i den Anledning rekvireret en Kok og Kellner fra Hotel d Angleterre til Kurhuset. Etablissementet har i aar været besøgt af henved 1300 Gæster, hvoriblandt Landgreven af Hessen, Greven af Paris, Hertugen af Orleans og flere fyrstelige Personer. Selskabets Levedygtighed og Udsigt til en sikker og god Fremtid synes for Øjeblikket større end nogen Sinde før. 5

6 1893, 16. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. Det forlyder, at en af de i disse Dage solgte Parceller er bestemt til Anlæget af en international Sportsklub i Lighed med, hvad der findes ved enkelte store Badesteder, f. Eks. Brighton i England. Det er en anset Berlinersports- og Pengemand, der omgaas med denne Plan. Opførelsen af de fornødne Bygningercantages at skulle paabegyndes hurtigst muligt , 31. marts. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Hotelsalg. Badehotellet Nordby her i Byen, der i en lang Række af Aar har været søgt af et stort Antal Badegjæster, er i disse Dage af den hidtilværende Ejer, Hr. A.R. Ankersen, solgt til Forpagteren af Hotel Færgegaarden her i Byen, Hr. M.H. Christensen, for Kroner. Kjøberen overtager Hotellet til Efteraaret. 1894, 6. april. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Nordby, d. 4. April. Fanø Nordsøbad. Efter sikkert Forlydende er Dr. Benediktsen af Kjøbenhavn i den forestaaende Badesæson antaget som Badelæge og Masseur ved Fanø Nordsøbad. Dr. Benediktsen, der er Leder af en stor Klinik i Kjøbenhavn, skal som Masseur være en berømt Specialist. 1894, 7. april [Politiken] [Holger Drachmanns digt April-Symfoni bringes på forsiden. På side 2 bringes en artikel om planlægningen af den store Benefice-forestilling for Drachmann]. Det hedder bl.a.: Det er ingen Skam for Drachmann, at han trænger til Penge. Skønt han agtes og beundres som Danmarks største nulevende Digter, tjener han ikke mange Penge paa sine Bøger. Og opnaar han med Der var engang den største Kassesukses, noget dansk Skuespil har haft, er det ikke ham, men det kgl. Teater, der faar Profiten. [ ] Nu har Drachmann i det sidste Aar ikke været rask, og, efter at have fuldtendt sit nye Melodrama Völund, er han saa overnervøs, at Lægerne har paabudt ham et par Maaneders Rekreationsophold i Norge. 1894, 9. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. Massagelæge paa Frederiksberg, Olav Benedictsen, er for den kommende Sæson bleven engageret til Fanø Nordsøbad som Badelæge med Massage og Sygegymnastik som Specialitet. 1894, 9. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fartplan for Dampbaadene mellem Esbjerg og Fanø [Annonce]. 1894, 9. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann ligger for Tiden syg i Hamborg, men skal for at hvile ud og blive helbredet tilbringe en Tid i Norge. Som de fleste andre Kunstnere har han det imidlertid smaat med Pengene, og en Kreds af Kunstnere i København har derfor sat sig i Spidsen for en musikalsk Matiné, der afholdes i Morgen Aften og hvis Indtægt tilfalder den syge Digter. 6

7 1894, 12. april [Politiken] Holger Drachmanns Rekreationsrejse. Drachmann tager først Ophold nogle Uger paa Fanø. Derfra gaar han til Højfjælds i Norge. 1894, 13. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann vil if. Polit. tage Ophold paa Fanø i nogle Uger forinden han rejser til Norge. 1894, 14. april. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann vil ifl. Polt. tilbringe nogle Uger paa Fanø; derfra gaar han til Højfjælds i Norge. 1894, 26. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann er nu rejst fra Hamburg og er ankommen til Fanø, hvor han bor paa Hotel Nordby. 1894, 28. april. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann, som for et Par Dage siden ankom fra Hamborg og tog over til Fanø, skal denne Gang have i Sinde at blive her i længere Tid. Hr. Drachmann bor paa Hotel Nordby. 1894, 30. april. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. Det smukke og milde Foraarsvejr er meget heldigt for Arbejdet ude ved Badestedet, hvor den travle Virksomhed tager til Dag for Dag. [Herefter følger omtaler af Kellers Hotel, Hotel Kongen af Danmark, i klitterne beplantes, så det hele får et nymodens udseende ]. 1894, 11. maj. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Et trekantet Hotel. [Større reportage om og fra det nye hotel] Kongen af Danmark. 1894, 11. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. Man er i denne Uge i travl Virksomhed saavel i Hotellerne som i Villaerne ude ved Stranden for at blive færdig til at modtage de forventede Pinsegjæster. Bliver Vejret godt, vil der sikkert komme mange; alene fra Hamburg, fortælles der, kan der ventes ca. 75 Lystrejsende, til hvilke der skal være bestilt Extratog. 1894, 12. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Det nye danske Badehotel paa Fanø. Til flere Blade skrives: Vi begaar næppe nogen Indiskretion, naar vi fortæller, at Hs. Maj. Kongen under Jubilæumshøjtidelighederne i Fjor i Esbjerg med levende Interesse paahørte, hvad indflydelsesrige Mænd i Esbjerg fortalte Majestæten om Dannelsen af et Aktieselskab, der agtede at opføre et stort, moderne, dansk Badehotel paa Fanø, umiddelbart ved siden af det der anlagte tyske Badehotel Fanø Nordsøbad, og da Bestyrelsen for det nu omtrent færdige Etablissement i Vinter fik Audiens hos Kongen for at opnaa dennes Tilladelse til at maatte kalde det ny Hotel Kongen af Danmark, var det Majestæten en særlig Glæde at give denne Tilladelse, ja, det fortælles endog, at Kongen skal have givet Tilsagn om ved Lejlighed at bese det Etablissement, der nu har faaet hans Navn. 7

8 Hvorom alting er, nærmer det ny Hotel sig Fuldendelsen og vil den 15. Juni aabne sine Porte for en forhaabentlig overvældende Strøm af Badegæster. Det er en stor, monumental Bygning, opført af røde Mursten og med 2 højtknejsende Taarne [længere fortsættelse ] 1894, 12. maj. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. I Aften ankommer et større Selskab af Udlændinge for at bese Badet. De har bestilt Ekstratog fra Lunderskov og medfører eget Musikkorps. 1894, 15. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Pinsebesøget på Fanø var usædvanligt stort i Aar. De smaa flagsmykkede Færgedampere var ved hver Overfart stuvende fulde af Passagerer. Det regnede lidt eter Middag Pinsedag, men Solen splittede hurtig Uvejrsskyerne, og mens Tordenen hørtes i det fjærne inde over Fastlandet, rullede Vogn efter Vogn med glade Gjæster hen over Nordbys tippede Brolægning og videre ud mod Havet. Fanø var i straalende Sommerskrud. De velholdte Haver i Nordby prangede med udsprungne Syrener bag de lave grønt- eller hvidmalede Stakitter. Og Havet laa derude i rolig Majestæt, mens Solstraalerne hoppede som Guldnaale paa den dybblaa, let krusede Overflade. Efterhaanden blev det helt broget paa Strandbredden. Der var Folk fra Fanø, Bønderpiger og Koner i Fanikedragt, Folk fra Esbjerg og Omegn og Folk med kjendte Navne. Vi nævner Georg Brandes og Peter Nansen, som var i Besøg hos Drachmann. Endvidere var et større Selskab af Udlændinge paa Besøg paa Kurhuset. De ankom med Extratog Lørdag Aften og medførte eget Musikkorps. Pinsedags Eftermiddag aflagde de pr. Vogn et Besøg i Sønderho. Blandt disse Fremmede nævner vi Medlem af Hamburger Nachrichten s Redaktion, Hr. Walsie og kejserl. Geheimeraad Scheibler fra Stettin. Hvis man kan tage Varsler af Pinsebesøget, bliver det en rig Sommer for det opblomstrende Badevæsen paa Fanø. 1894, 20. maj [Politiken] Georg Brandes rejsebrev fra Fanø Nordsø-Bad bringes i Politiken , 22. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende (Indsendt). Fanø Nordsøbad. I dette Blads Nr. 108 [se artiklen 12. maj] findes en Artikel til Anbefaling af det nu snart færdige Hotel Kongen af Danmark, der i flere Henseender er misvisende, og som man derfor tilader sig at berigtige. Hotel Kongen af Danmark fremstilles som det danske Hotel i Modsætning til det tyske Hotel, hvorved vel menes Kurhuset, og Forfatteren synes at antage, at disse to konkurrere med hinanden; ja, det ser næsten ud til, som om han troer, at Badeselskabets Bestyrelse ser surt til, at hotel Kongen af Danmark er bleven bygget. Det rigtige Forhold er dette, at Kurhotellet er et Led i Etablissementet, og Hotellernes andre Led, alle lige nødvendige. Kurhuset skulde her som ved andre Badesteder være det almindelige Samlingssted for Gjæsterne, hvor der bydes dem Underholdning af forskellig Art, og saa har det nogle Gjæsteværelser, især beregnede paa Modtagelsen af de Gjæster, der ikke paa anden Maade har sørget for Logis. Men det er saa langtfra, at der er nogen Rivalisering mellem Kurhuset og Hotellerne, at Bestyrelsen tværtimod ønsker disse saa mange Gjæster som muligt, og ser intet hellere, end at der maa komme flere og flere Hoteller, og at disse alle maa blive gode og rentable Foretagender. 8

9 Og det er saa naturligt,at Bestyrelsen maa gjøre dette, thi jo flere Gjæster, der kunne faa Plads, jo flere kan man antage der kommer, og jo bedre Gjæsterne bliver betjente, jo større Udsigt er der til, at Fanø Nordsøbad kan naa det Maal, det har sat sig: at blive et internationalt Mønster- Badeetablissement ved Vesterhavet. [Underskrevet] x. 1894, 30. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Da Korvetten Dagmar anduvede Fanø Nordsøbad. 29. Maj, Frokosttid, [Digt af Holger Drachmann bragt på avisens forside:] Jeg tør vel regne til Etaten mig, skøndt ej jeg bærer Skulderdistinktioner ; af Søen lærte jeg de første Toner, den bar mig bort til fjærne lyse Zoner, saa tidt som Hjemmets Graahed trykked mig; den præked mig sin sunde Ligevægt, hver Gang jeg havde stejlet altfor Kækt; thi om end Bølgen stundom staar paa Ho det, saa gi r den altid Koldtvandsdouch i Blodet. Men fremfor alt har Søen bragt mig sammen med Mændene, som stadig pløjer den, hvis Liv et 1 et, om Bølgen rejser Kammen, hvad eller naar den sindig løjer hen; de Mænd, hvadenten de bær Distinktioner hvad eller nøjes med en Ankerknap, de bar ved Daaben mine første Toner, de styrked mine Digter-Intentioner og salted mig var Tiden fersk og slap. Nuvel, det gik vel dem, som det er gaaet den Digter, der ved Havets Flagdug svor: igennem Romantik de havde faaet Indvielsen til Søens Liv ombord; P.P 2. og Maryat 3 og mange flere, som skrev om Søen mange stærke Bind, 1 Mon en trykfejl for er, så der kan stå: hvis Liv er ét, om Bølgen rejser Kammen, 2P.P.: Pseudonym for den danske romanforfatter Theodor Vilhelm Rumohr ( ), der under mærket P.P. i 1842 udgav romanen Peter Tordenskjold. Se: mohr. P.P. er af Erna Juel- Hansens Holger Drachmann som dreng (1906). s. 11 omtalt som en af de romanforfattere, som blev løst højt for Drachmann. 3 Marryat: Frederick Marryat ( ), britisk forfatter og og orlogskaptajn under Napoleonskrigene. Kendt for sine romaner Peter Simple, Nybyggerne i Canada, Den flyvede hollænder og Børnene i Nyskoven. de tændte Blusset paa den Unges Kind, og drev ham paa de vaade Veje ind, hin Vej til Ros og Magt og meget mere; Den Vej har ikke hver Befarer bragt saa vidt som Maryat han profetered af Sømagt blev vi kun en femte Magt, og hvem har ej paa Ros en resigneret? men brast end Illusioner for os alle, og bliver vi ikke alle Admiral, maa mange sig med Hr. Kaptejn gefalle en Ting er sikker: Blusset paa vor Kind, det bær vi over Aldersgrænsen ind! Thi det blev tændt igjennem Slægters Følge fra Landets Hedenold dybt i vort Sind, og det blev brændt af Saltets stærke Bølge i Mandens Museklvæv og Nerver ind: det blev den Nerve selv, som holder sammen trods al Erfarings aber eller jamen paa Romantiken fra de unge Dage den Romantik, der bliver støt tilbage, naar Tordenskjolds Pistol og Entrehage maa gaa al Kjødets Gang med Hr. P.P. En Skaal da for den Stand, som vogter Mindet om vore Minder fra den store Tid; Skaal for de Mænd, som hævder Sømandssindet i Fredens Aften som i Dagens Strid, Skaal for Kaptejnen paa hans Fragtskibs Bro, Skaal for hver Nr. 1 og Nr. 2, og Skaal for Kommandøren her ved Bordet, ham rækker jeg, som Søens Sanger Ordet frisk som det flød ved Fanø Nordsøbad. 9

10 1894, 30. maj. Esbjerg. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Dagmar s Farvel. Ved den Frokost, som Direktionen for Fanø Nordsøbad i Gaar Formiddags gav paa Kurhuset, fremsagde Holger Drachmann omstaaende improviserede Digt. Digteren har her fundet et tro Udtryk for den Stemning, som har været raadende i de nu afsluttede Festdage. Det er ikke en Fest for krigere, vi har fejret, men en Fest for selve Søen og for de Mænd, som pløjer den, en Fest for Sømandssindet, for Humøret, for det ligefremme, det trohjærtige, som er den danske Sømands tiltalende Kjendemærker, hvad enten man møder ham paa en Fragtskibs -Bro eller paa Dækket af en Korvet. I det mest straalende Sommervejr lagde Færgedamperen med de indbudte Gjæster til ved Kadetkorvetten. Under Solsejlet paa Skibets Agterdæk præsenterede sig en Balsal saa Ejendommelig og smuk, som nogen kunde ønske sig den. Solsejlet var indvendig beklædt med Flag, mens Tovværk og Master der inde under var omvunden med Majløv og Blomster. Faa Minuter efter, at Gjæsterne var komne om Bord og de første Hilsener udvexlede, stilledes op til Dans med Kommandør Bardenfleth og Fru Stiftamtmandinde Ahnfeldt i Spidsen. Det Liv, der nu udfoldede sig i Løbet af en tre-fire Timer, vil vi ikke forsøge at skildre. Man maa være søfarende Nation for at kunne fremtrylle en saadan Fest, bemærkede Drachmann, og føjede til: Det skulde en tysk Officer bare have haft Lejlighed til at se. Under Pavserne serveredes Is, Madeira og Champagne, og i Officerernes og Kadetternes Messer var der dækket koldt Bord, hvor Selskabet bespistes i saa store Hold, som kunde rummes paa en Gang der nede. Her blev der holdt en Mængde korte Bordtaler for Kommandør Bardenfleth, Officererne, Kadetterne, Damerne og for Fanø Nordsøbad. Officererne var utrættelige i Lovtaler over Fanø Strand med den rolige grønligt blinkende Havflade, den hvide, faste Strandbred og Klitrækken, alt sammen overgydt af Sommersolens varmende Lys saaledes som den havde præsenteret sig for dem under en Kjøretur om Formiddagen. Endvidere blev der talt for Skibsfarten fra Fanø og Esbjerg, for tilstedeværende Skibsrhedere osv. osv. Kl. 6 forlod Gjæsterne Skibet, der skulde gjøres klar til Afsejling allerede i Aftes, for at Ankeet kunde lettes allerede i Morges tidlig. Under jublende Hurraraab og en Viften som aldrig syntes at skulle faa Ende gled Baaden bort, mens Korvettens Kadetter og Matroser mandede Ræer.Færgedamperen gik til Esbjerg,og den lille Motorbaad gil til Nordby med Fanøboerne og et mindre Selskab fra Esjerg som vilde følge Fanøboerne hjem. Farten fra Nordby til Esbjerg blev lagt om ad Korvetten. Kadetterne, som nu var i Arbejdstøj, kom atter frem paa Bomme og Bougspryd. Ogsaa Chefen viste sig og modtog endnu et Leve og det sidste: Lykke paa Rejsen! Ogsaa Holger Drachmann, Havets Sanger, fik sit Hurra. Hans Kæmpeskikkelse saas i Agterstavnen ivrigt vinkende indtil alle Enkeltheder tilsidst udviskedes. Dagens Fest var endt, og mange mente at det var den smukkeste, de havde oplevet. 1894, 30. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende [Korvetten Dagmar forlader Esbjerg]. I Morges Kl. 6 lettede Dagmar og er nu paa Vej til Spanien. 10

11 1894, 31. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann fulgte i Gaar Morges Korvetten Dagmar paa Vej og tog en Skitse af Skibet i det Øjeblik, da det gik over Barren. Maskinen blev her standset og alle Sejl sat, hvorefter Skitsen blev taget fra Lodskutterens Jolle medens selve Lodskutteren samt nogle Fiskefartøjer hist og her i Søen udenfor grupperer sig omkring Korvetten paa den tagne Skitse. 1984, 3. juni [Politiken] Fanø Nordsøbad [Annonce] Smukeste Ø ved Nordsøen. Herlig Strand. Kaftige Bølgeslag. Komfortable Hoteller. Sundt og mildt Klima. Intet andet Nordsøbad har saa bekvem Kommunikation med Fastlandet. Rejse fra Kjøbenhavn til Esbjerg ca. 8 ½ Time, Overfart fra Esbjerg ca. et Kvarter med elegant Salondamper. [Afsender:] Kurhotellet. Strandhotellet. Hotel Kongen af Danmark. [Underskrevet:] Badedirektionen. 1894, 15. juni [Politiken] [Drachmann i England med Koldinghus. Foredrag om nationaldragten]. Holger Drachmann foretog i forrige Uge en Englandsrejse med Damperen Koldinghus. Han er nu atter paa Fanø, men bryder en af Dagene op derfra for at rejse til Højfjælds i Norge. Inde han forlader Fanø, har han lovet at holde Foredrag for den indfødte Befolkning om Nationaldragter. Drachmann vil indprænte Fanøs Kvinder den moralsk-æstetiske Pligt, de har, at holde paa den nedarvede Nationaldragt. 1894, 15. juni. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Nordby 13. Juni: Fanø Nordsøbad aabnedes den 1. ds. Hver Dag gives der af Kurkapellet 2 store Koncerter i Kursalen eller paa Terrassen. Desuden finder der i Løbet af Sæsonen Koncerter Sted under Medvirkning af berømte Kunstnere. Fremdeles arrangeres der Reunions, Baller,Fyrværkeri, Illumination, store Festligheder, Lawn-Tennis, Væddekjørsel af Cyklister osv., alt efter foregaaende Bekjendtgjørelser. Foruden Kurhotellet anbefaler Aktirselskabet de nybyggede Hoteller Strandhotellet og Kongen af Danmark. Privatlogis findes saavel i de i umiddelbar Nærhed af Kurhotellet beliggende Villaer, som ogsaa i Nordby, der ligger ca. 20 Minutter fra Badet. Priserne retter sig efter de Fordringer, der stilles. 1894, 16. juni. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann forlader om kort Tid Fanø og gaar til Norge. Flere større Badeetablissementer der oppe har nok sendt Indbydelse med Tilbud om frit Ophold; formodentlig gaaende ud fra den vistnok ganske rigtige Forudsætning, at en saa berømt Digter og skattet Selskabsmand maa kunne trække. Men Drachmann vil søge til Højfjælds og tilbringe Sommeren i Ensomhed. I Søndags vendte Drachmann hjem fra en Englandsrejse, som han efter Indbydelse af Kaptajn Thomsen foretog med Damperen Koldinghus i Selskab med Stiftamtmand Ahnfeldt, Dr. med. O. Bruun og Skibsbygmester Th. Dahl. Inden han forlader Fanø, agter Drachmann efter Forlydende at holde Foredrag for Fanøboerne om Nationaldragter for derigjennem at indprænte Fanøs Kvinder deres motalsk-estetiske Pligt til at holde fast ved den nedarvede Familiedragt. 11

12 Der har ogsaa faaet Rygter om, at han vilde afholde en Udstiling i Esbjerg elle Nordby af en Del af sine Søstykker, særlig Skitser fra Fanø. 1894, 18. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann foretog i forrige Uge en Englandsrejse med Damperen Koldinghus. Han er nu atter paa Fanø, men bryder en af Dagene op derfra for at rejse til Højfjælds i Norge. Inden han forlader Fanø, har han i F. Polit. lovet at holde Foredrag for den indfødte Befolkning om Nationaldragter. Drachmann vil indprænte Fanøs Kvinder den moralsk-æstetiske Pligt, de har, at holde paa deres nedarvede Nationaldragt. 1894, 9. juli. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø. Vor Korrespondent fra Landmandsforsamlingen aflagde, efter dennes Slutning, et Besøg paa Fanø. Herfra har han sendt os følgende Brev, hvori han fortæller om sine Indtryk fra Øen. [Herefter følger en længere reportage fra Nordby, Sønderho, Fanø Nordsøbad. Artiklen er signeret S.K.] Research og renskrift: Per Hofman Hansen Jeg henviser også til min bog: Holger Drachmann på Fanø. Skildret i malerier, skitser, breve, rejsebeskrivelser, digte og samtidige dokumenter. Udgivet af Fanø Kunstmuseum, ISBN

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Holger Drachmann på Fanø

Holger Drachmann på Fanø Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Skildret i malerier, skitser, breve, rejsebeskrivelser, digte og samtidige dokumenter Mit einer deutschen Zusammenfassung With a Summary in English Fanø Kunstmuseum

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere