Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , AKTIVITETSCENTRET SOPHIELUND - mødelokale 2 Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Bemærk at mødetidspunktet er kl Jens-Jakob Jakobsen gav en orientering vedrørende forventede merudgifter på ca. 1,5 mio. kr. vedr. efterregulering af boligsikring/boligydelse på grund af en fejl i BBR i nogle af lejlighedsbebyggelserne i kommunen. Indberetning af boligkvadratmetre og altankvadratmetre i lejlighederne har været foretaget ukorrekt således, at der er givet for lidt i tilskud til borgerne. Administrationen arbejder på at få rettet BBR registrets oplysninger og efterfølgende beregne de korrekte huslejetilskud, således at efterregulering snarest kan ske til de borgere, der har penge til gode. Der vil blive fremlagt et særskilt punkt til SSU når sagen er belyst. Jens-Jakob Jakobsen orienterede om, at der er skrevet til de kommuner, som vi har samarbejde med - vedrørende fremtidigt samarbejde med de nye kommuner, herunder Ny Fredensborg kommune omkring Åstedet. Der har været afholdt et møde med Gerda Mejlby, Ingelise Karvinen og Jens-Jakob Jakobsen. Udgangspunktet er fortsat interesse for samarbejde. Der er aftalt udarbejdelse af alternative modeller om det fremtidige samarbejde. Social- og Sundhedsudvalget Side 2

3 Udvalgsformanden har foreslået at der afholdes en temaeftermiddag/aften hvor medarbejdere og et udsnit af ledere fra hele hjemmeplejen samt ældreinstitutionerne mødes sammen med SSU for her at drøfte Hørsholm kommune som arbejdsplads. Det er aftalt, at dagen bliver den 13. november 2006 kl program kommer senere. Jens-Jakob Jakobsen og Hanne Dengsø har haft et møde med fysioterapeuter fra private klinikker i Hørsholm om evt. samarbejde om de nye træningsopgaver pr. 1/1-07. Dialogen fortsættes m.h.p. nærmere afklaring af et evt. samarbejdsgrundlag. Social- og Sundhedsudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet SSU-34/06-B Det fælles beredskabs drift af hjælpemiddeldepot for Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Medio 2004 blev der indgået en aftale mellem Søllerød Kommune og Hørsholm Kommune omfattende et beredskabsmæssigt partnerskab. Aftalen omfatter primært beredskabsmæssige opgaver omfattet af Beredskabsloven. Men samtidig var det hensigten, at det fælles beredskab skal varetage forskellige sekundære ydelser, bl.a. drift af hjælpemiddeldepot, transport af borgere til daghjem, vagtcentral for hjemmeplejen m.m. efter særskilte aftale. Disse aftaler skal godkendes af Den fælles Beredskabskommission samt de respektive Kommunalbestyrelser. Den Fælles Beredskabskommission har på et møde den 22. juni 2006 behandlet forslaget om udvidet drift af hjælpemiddeldepotet i Rudersdal Kommune og indstiller herefter udvidelsen godkendt. Beslutning: Indstillingen godkendt. Side 7 SSU-35/06-B Revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2005 Ernst & Young har afgivet revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold, og tidligere afgivne revisionsbemærkninger er afsluttede. Beslutning: Indstillingen godkendt. Side 9 SSU-36/06-B Budget 2006: Budgetrevision 3 på Social- og Sundhedsudvalgets område Der er gennemført budgetrevision 3 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Social- og Sundhedsudvalget Side 4

5 Administrationen vurderer, at der samlet set er et mindreforbrug. I 2006 er dette opgjort til 1,6 mio. kr. I dette mindreforbrug er udgifter til Breelteparkens fritvalgsordning ikke medregnet. Endvidere er udgifter til efterregulering af boligsikring på grund af en fejl i BBR ikke indregnet. Begge forhold undersøges aktuelt nærmere af administrationen og fremlægges særskilt, når de er afdækket. Budgetrevisionen for Social- og Sundhedsudvalget vil sammen med de øvrige fagudvalg indgå i et samlet dagsordenpunkt til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, henholdsvis d. 28. september og d. 9. oktober. Beslutning: Indstillingen godkendt. Side 11 SSU-40/06-B Bevilling og frigivelse af anlægsmidler til Sophielund Der søges en tillægsbevilling og frigivelse af 0,3 mio. kr. til færdiggørelse af servicearealerne i tilknytning til Sophielund III. Tillægsbevillingen er forventet idet licitationen af projektet i 2005 blev 0,3 mio. kr. dyrere end Skema As oprindelige beregninger. Kommunalbestyrelsen besluttede i den sammenhæng at tillægsbevillingen først skulle søges når det blev aktuelt. Beslutning: Indstillingen godkendt. Side 15 SSU-37/06-D Spørgetid i forbindelse med SSU-møder Udvalget anmodes om at drøfte, hvorvidt der skal indføres spørgetid i forbindelse med udvalgsmøderne og i givet fald hvilke retningslinier, der skal gælde herfor. Beslutning: Indstillingen godkendt. SSU har besluttet at indføre spørgetid som bliver kl Udvalgsmøderne afholdes nogle gange udenfor rådhuset - f.eks. på ældreinstitutionerne. Der blev aftalt, at mødestedet vil blive oplyst i den månedlige meddelelse "kommunen informerer" som ugebladet udsender, ellers kan borgere henvende sig til rådhuset. Social- og Sundhedsudvalget Side 5

6 Side 17 SSU-38/06-O Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser. I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Beslutning: Punktet taget til efterretning. Side 19 SSU-39/06-O Status ældre - juli I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Beslutning: Den 30 juni 2006 er der 32 på venteliste til plejehjem/plejeboliger. 9 venter på somatiske pladser og 23 venter på en demens plads. Side 20 Social- og Sundhedsudvalget Side 6

7 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Social og Sundhed Punkt: SSU-34/06-B Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - ØU -KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Det fælles beredskabs drift af hjælpemiddeldepot for Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Resume Medio 2004 blev der indgået en aftale mellem Søllerød Kommune og Hørsholm Kommune omfattende et beredskabsmæssigt partnerskab. Aftalen omfatter primært beredskabsmæssige opgaver omfattet af Beredskabsloven. Men samtidig var det hensigten, at det fælles beredskab skal varetage forskellige sekundære ydelser, bl.a. drift af hjælpemiddeldepot, transport af borgere til daghjem, vagtcentral for hjemmeplejen m.m. efter særskilte aftale. Disse aftaler skal godkendes af Den fælles Beredskabskommission samt de respektive Kommunalbestyrelser. Den Fælles Beredskabskommission har på et møde den 22. juni 2006 behandlet forslaget om udvidet drift af hjælpemiddeldepotet i Rudersdal Kommune og indstiller herefter udvidelsen godkendt. Forslag Administrationen foreslår, at udvidelsen af hjælpemiddeldepotet i Rudersdal Kommune godkendes. Bilag Sagsfremstilling Igennem en årrække har Søllerød Brandvæsen varetaget driften af Søllerød Kommunes hjælpemiddeldepot, herunder udbringning og hjemtagning af hjælpemidler samt reparation og rengøring af disse. Det fælles beredskab har som konsekvens af den indgåede beredskabsmæssige partnerskabsaftale medio 2004 mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner overtaget denne drift. Social- og Sundhedsudvalget Side 7

8 For Hørsholm Kommunes vedkommende blev det medio 2004 godkendt i Hørsholm Kommune, at Søllerød Hørsholm Brandvæsen kan varetage kørselsopgaver, herunder udbringning af hjælpemidler i Hørsholm Kommune. Opgaver i begge kommuner udføres efter samarbejdsaftaler med selektivt budget. Det betyder, at hjælpemiddeldepoterne i henholdsvis Søllerød og Hørsholm Kommune drives indenfor særskilte rammer, dog foregår der et samarbejde depoterne imellem vedrørende vask og reparation af hjælpemidler. I Birkerød Kommune har Falck Hjælpemidler gennem nogle år varetaget driften af kommunes hjælpemiddelpot, herunder udlejning af hjælpemidler m.m. Det har imidlertid vist sig, at det er økonomisk mest fornuftigt, at lade beredskabet udføre opgaven omfattende driften af et fælles depot dækkende hele Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune tilbagekøber alle de hjælpemidler som for nuværende er lejet af Falck Hjælpemidler til brug for borgere i Birkerød Kommune. Det betyder, at driften af det nuværende hjælpemiddeldepot i Søllerød Kommune udvides, mens det ikke umiddelbart får nogen konsekvenser for hjælpemiddeldepotet i Hørsholm Kommune. Den Fælles Beredskabskommission har på et møde den 22. juni 2006 behandlet forslaget om den udvidet drift af hjælpemiddeldepotet i Rudersdal Kommune og indstiller herefter udvidelsen godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt. Social- og Sundhedsudvalget Side 8

9 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: SSU-35/06-B Sagsbehandler: Mette B Haahr Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2005 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold, og tidligere afgivne revisionsbemærkninger er afsluttede. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning, og at godkende administrationens kommentarer til revisionsbemærkningerne. Bilag 1. Revisionsberetning om revision af det sociale område 2. Notat vedr. temarevision af folkepensionsområdet Sagsfremstilling Ernst & Young har revideret årsregnskab 2005 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen af det sociale område, herunder øvrige områder med statsrefusion og tilskud, er det revisionens vurdering, at den daglige administration på de væsentligste områder som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er ligeledes revisionens vurdering, at der for disse områder er tilrettelagt en tilfredsstillende intern kontrol/ledelsestilsyn, samt at man i det væsentligste lever op til gældende regelsæt. Revisionen af de sociale områder med statsrefusion for 2005 har på en lang række områder ikke givet anledning til bemærkninger. Af revisionsberetningen fremgår nederst side 2 følgende samlede vurdering. Det er dog vores opfattelse, at fejlniveauet ikke er højt, under Social- og Sundhedsudvalget Side 9

10 hensyntagen til såvel metode for stikprøveudvælgelse, jf. afsnit 2.1, som reglernes kompleksitet. Der sker således en særlig afdækning af sager, hvor mulighederne for fejl er størst, i modsætning til tilfældig stikprøveudvælgelse. De forhold, der har givet anledning til enkelte kritiske bemærkninger, fremgår af følgende afsnit i socialberetningen: Kontant- og starthjælp (s. 3) Revalidering (s. 3) Løntilskud til fleksjob (s. 3) Hjælp i særlige tilfælde (s. 4) Administrationens opfølgning på revisionsbemærkninger Ifølge 45 stk 2. i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, skal Kommunalbestyrelsen træffe en afgørelse med hensyn til revisionsbemærkningerne. På den baggrund foreslår administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at administrationens kommentarer til revisionsbemærkninger godkendes Kontant- og starthjælp Ernst & Young vurderer, at der skal foretages en efterbetaling. Administrationen vil foretage efterbetalingen, og sagen er dermed berigtiget Revalidering Ernst & Young konstaterer, at der er sket bogføring på en forkert konto og manglende dokumentation. Administrationen har berigtiget sagerne og er ved at indhente dokumentation Løntilskud til fleksjob Ernst & Young konstaterer, at der er sket bogføring på en forkert konto samt anvendt et for højt løngrundlag. Administrationen berigtiger sagerne Hjælp i særlige tilfælde Ernst & Young konstaterer, at der er bogført tolkebistand og udredning som behandlingsudgift. Administrationen berigtiger sagen. Dette dagsordenspunkt indgår i det samlede dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2005, som behandles i Økonomiudvalget den 7. september 2006 og i Kommunalbestyrelsen den 25. september Beslutning Indstillingen godkendt. Social- og Sundhedsudvalget Side 10

11 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: SSU-36/06-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget 2006: Budgetrevision 3 på Social- og Sundhedsudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 3 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Administrationen vurderer, at der samlet set er et mindreforbrug. I 2006 er dette opgjort til 1,6 mio. kr. I dette mindreforbrug er udgifter til Breelteparkens fritvalgsordning ikke medregnet. Endvidere er udgifter til efterregulering af boligsikring på grund af en fejl i BBR ikke indregnet. Begge forhold undersøges aktuelt nærmere af administrationen og fremlægges særskilt, når de er afdækket. Budgetrevisionen for Social- og Sundhedsudvalget vil sammen med de øvrige fagudvalg indgå i et samlet dagsordenpunkt til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, henholdsvis d. 28. september og d. 9. oktober. Forslag Administrationen foreslår Social- og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at mindreforbruget på 1,6 mio. kr. i 2006 på politikområde 42 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at mindreforbruget i på politikområde 42 tages til efterretning og indgår i materialet til 2. behandling af budgetforslag at overføre udgiftspresmidler på kr. i fra politikområde 80 til politikområde 41 til finansiering af en ekstra normering til de sagsbehandlende terapeuter at overføre udgiftspresmidler på kr. i fra politikområde 80 til politikområde 41 til finansiering af en ekstra normering til visitationsgruppen Bilag 1. Økonomiopfølgning 2006 og tekniske korrektioner Målopfølgning 2006 Social- og Sundhedsudvalget Side 11

12 Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2006 opgjort ultimo juli måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2006 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat i budgetrevision 3 er et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i Budget Budgetrevision 3: Opgørelse af mindreudgifter (-) Hele kr. Mindreudgifter Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt udgiftspres andet i alt Drift Politikområde Politikområde I dette mindreforbrug er udgifter til Breelteparkens fritvalgsordning ikke medregnet. Endvidere er udgifter til efterregulering af boligsikring på grund af en fejl i BBR ikke indregnet. Begge forhold undersøges aktuelt nærmere af administrationen og fremlægges særskilt, når de er afdækket. Der er udgiftsneutrale budgetomplaceringer på kr. mellem de to politikområder. Budgetrevisionen for Social- og Sundhedsudvalget vil sammen med de øvrige fagudvalg indgå i et samlet dagsordenpunkt til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, henholdsvis d. 28. september og d. 9. oktober. Politikområde 41: Sundhed, Ældre Administrationen har gennemgået forbruget opgjort ultimo juli måned. Administrationen har opgjort en merudgift på samlet kr., jf. bilag 1. Ud af et samlet budget på 208,8 mio. kr. svarer dette til en beskeden afvigelse. I denne budgetrevision er konsekvensen af efterbetalingen for 2005 til de private leverandører som følge af frit valg på ældreområdet indarbejdet. Administrationen vurderer, at efterbetalingen er udgiftsneutral, idet der også skal medregnes indtægter fra andre kommuner for udenbysborgere på kommunens institutioner. Dog er efterbetalingen til Breelteparken for 2005 samt overførslen fra 2005 til 2006 ikke medregnet. Der er indefrosset 1,2 mio. kr. vedrørende overførsler fra 2005 til 2006 og administrationen undersøger fortsat nærmere grundlaget for efterbetalingen. Social- og Sundhedsudvalget Side 12

13 Udgifterne i hjemmeplejen er fortsat under pres, og tendensen med stigende udgifter fortsætter. Administrationen forventer dog, at åbningen af de nye plejeboliger vil bryde tendensen med de stigende udgifter således, at budgettet kan overholdes. Tekniske korrektioner til budgetoplægget Som led i udarbejdelsen af budgetoplægget har administrationen opgjort tekniske korrektioner, som skal indgå i materialet til 2. behandlingen af budgetforslaget , jf. bilag 1. Administrationen har opgjort de tekniske korrektioner. Disse er illustreret i nedenstående tabel. Budgetoplæg : Tekniske korrektioner Hele kr., (-) som mindreudgift / merindtægt Politikområde Normering til de sagsbehandlende terapeuter* Normering til visitatorgruppen* Udgiftsneutral budgetomplacering * Finansieres af udgiftspresmidler under politikområde 80 Normeringen til henholdsvis de sagsbehandlende terapeuter og visitationsgruppen forventes finansieret af udgiftspresmidler under politikområde 80 (Økonomiudvalget). De tekniske korrektioner er gennemgået nærmere i bilag 1. Politikområde 42: Social & Arbejdsmarked Administrationen har gennemgået forbruget opgjort ultimo juli måned. Administrationen har opgjort en forventet mindreudgift på 1,6 mio. kr. kr., jf. bilag 1. Mindreudgiften skyldes bl.a. en forventet stigning i indtægterne fra statsrefusion af kontanthjælp. Disse indtægter har været budgetteret for lavt og forventes nu at være 1,0 mio. kr. højere. Administrationen forventer en udgift til efterregulering af boligsikring. Årsagen til dette er en fejl i opgørelsen af kvadratmeter i Bygnings- og BoligRegistret (BBR). Administrationen undersøger omfanget nærmere og vurderer ved gennemførte stikprøver, at merudgiften er i størrelsesorden 1,5 1,8 mio. kr. Den forventede merudgift er ikke indarbejdet i budgetrevisionen. Tekniske korrektioner til budgetoplægget Administrationen har opgjort de tekniske korrektioner. Disse er illustreret i nedenstående tabel. Social- og Sundhedsudvalget Side 13

14 Budgetoplæg : Tekniske korrektioner Hele kr., (-) som mindreudgift / merindtægt Politikområde Personlige tillæg Førtidspension Boligsikring. Faldende udgifter til almindelig boligsikring som følge af et faldende antal modtagere Boligydelse til pensionister Sagsbehandlingen af bilsager* * Udgiftsneutral budgetomplacering til politikområde 41 Overordnet set forventer administrationen et årligt mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes bl.a. faldende udgifter til førtidspension, jf. bilag 1. De tekniske korrektioner er gennemgået nærmere i bilag 1. Administrationen anbefaler, at budgeteffekterne tages til efterretning og indgår i materialet til 2. behandling af budgetforslaget Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Sundhed, Ældre Drift Social & Arbejdsmarked Drift I alt Beslutning Indstillingen godkendt. Social- og Sundhedsudvalget Side 14

15 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Social og Sundhed Punkt: SSU-40/06-B Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Bevilling og frigivelse af anlægsmidler til Sophielund Resume Der søges en tillægsbevilling og frigivelse af 0,3 mio. kr. til færdiggørelse af servicearealerne i tilknytning til Sophielund III. Tillægsbevillingen er forventet idet licitationen af projektet i 2005 blev 0,3 mio. kr. dyrere end Skema As oprindelige beregninger. Kommunalbestyrelsen besluttede i den sammenhæng at tillægsbevillingen først skulle søges når det blev aktuelt. Forslag Det forslås at Social- og Sundhedsudvalget anmoder om bevilling og frigivelse af 0,3 mio. kr. til opførelse af personale- og servicearealer på Sophielund III. Bilag Ingen Sagsfremstilling Den 28. februar 2005 godkendte Kommunalbestyrelsen skema A som økonomisk ramme for at opføre 36 boliger i tilknytning til Plejeboligerne Sophielund. Skema A er en økonomiopstilling udarbejdet på baggrund af det projektforslag som Kommunen har lavet som grundlag for byggeriet. Det blev i skema A oprindeligt vurderet, at servicearealerne skulle udgøre 4,4 mio. kr. (5,5 inkl. moms). Bygherren (DAB) og Hørsholm Kommune udbød herefter projektet i licitation. Økonomien i den efterfølgende licitation fordyrede projektet med 0,3 mio. kr. til i alt 4,7 mio. kr. for opførelsen af servicearealerne. Som følge af licitationen besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle søge om den fordyrende del af licitationen når det blev aktuelt. Social- og Sundhedsudvalget Side 15

16 Det er pt. ingen pejlemærker på at projektet bliver billigere. Og derfor ansøges der om en bevilling og frigivelse på 0,3 mio. kr. til færdiggørelse af servicearealerne. Bevillingen vil blive medtaget i budgetrevision 3 for Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 41 Anlæg kr I alt kr Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 41 Anlæg kr I alt kr Beslutning Indstillingen godkendt. Social- og Sundhedsudvalget Side 16

17 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-37/06-D Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Spørgetid i forbindelse med SSU-møder Resume Udvalget anmodes om at drøfte, hvorvidt der skal indføres spørgetid i forbindelse med udvalgsmøderne og i givet fald hvilke retningslinier, der skal gælde herfor. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, hvorvidt der skal indføres spørgetid i forbindelse med udvalgsmøderne og i givet fald hvilke retningslinier, der skal gælde herfor. Bilag Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den , at Hørsholm Kommune vil ændre regler for spørgetid forud for KB-møderne. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at det var op til de stående udvalg om et udvalg vil arbejde med en spørgetid. BSU har besluttet at indføre spørgetid efter deres møde, som ligger om eftermiddagen. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har besluttet at afholde spørgetid forud for deres møde. KFU, SSU og TMU har endnu ikke taget stilling. Administrationen anbefaler, at der skal være ensartede retningslinier for spørgetid i forbindelse med møder i fagudvalgene, at spørgetiden som udgangspunkt er et kvarter, men at formanden dog sammen med udvalget har mulighed for at forlænge spørgetiden med yderligere et kvarter, at spørgetiden lægges enten før eller efter mødet og fast for hvert enkelt udvalg, at ordningen evalueres om et år, og at der kan stilles spørgsmål til sager på dagsordenen. Det er formandens ansvar at afbryde, således at den egentlige politiske behandling ikke påbegyndes under spørgetiden. Social- og Sundhedsudvalget Side 17

18 Beslutning Indstillingen godkendt. SSU har besluttet at indføre spørgetid som bliver kl Udvalgsmøderne afholdes nogle gange udenfor rådhuset - f.eks. på ældreinstitutionerne. Der blev aftalt, at mødestedet vil blive oplyst i den månedlige meddelelse "kommunen informerer" som ugebladet udsender, ellers kan borgere henvende sig til rådhuset. Social- og Sundhedsudvalget Side 18

19 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-38/06-O Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser. Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser i visiterede timer. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Beslutning Punktet taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Side 19

20 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-39/06-O Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Status ældre - juli Resume I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Udleveres på mødet. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Beslutning Den 30 juni 2006 er der 32 på venteliste til plejehjem/plejeboliger. 9 venter på somatiske pladser og 23 venter på en demens plads. Social- og Sundhedsudvalget Side 20

21 Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag den Slut kl. Thorkild Gruelund Formand Ove Petersen Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe Anne-Grethe Nissen Susanne Rohde Social- og Sundhedsudvalget Side 21

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 30.10.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 30.10.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 30.10.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 11.30 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 16.06.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område - 2. møde 3 Samarbejde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 27.01.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 24.08.2009 kl. 13:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetning om revision af de sociale,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.09.2006 kl. 19.30. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.09.2006 kl. 19.30. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 19.30 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere