KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom."

Transkript

1 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne i forbindelse med formulering af klausul i købsaftalen vedrørende el-installationer. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ejede en ejendom kort tid - ca. 1 år og 4 måneder. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. Den 28. februar 2005 underskrev klagerne en købsaftale om salg af ejendommen til en kontantpris på kr ,00 med overtagelse den 1. august Der var på foranledning af køberne i købsaftalen indsat en klausul vedrørende elinstallationerne på ejendommen:

2 2 Det er mellem køber og sælger aftalt at sælger får foretaget et eltjek af autoriseret elinstallatør og at el på nærværende ejendom lovliggøres inden overtagelsesdagen. Såfremt sælger ikke har udført arbejdet inden overtagelsesdagen, er køber berettiget til at lade arbejdet udføre af egen håndværker og for sælgers regning. Af salgsopstilling tilhørende købsaftalen, dateret 20. februar 2005 fremgik: 153 kvm. istandsat og opdateret murstensvilla fra Villaen er oprindeligt fra 1940 men har gennemgået en fuldstændig forvandling inkl. hulmursisolering således at det i dag fungerer fuldt opdateret og gulvvarme overalt. Huset har bl.a. fået udskiftet tag, vinduer, el, vvs, kloakker, køkken, badeværelse m.v. I forbindelse med underskrivelse af købsaftalen fik køberne udleveret tilstandsrapport af 14. februar Af tilstandsrapporten fremgik: 11. El-installationer Andet: K1 El-tavle mangler blænddæksel. K2 Der er ulovlig el-installation udvendigt. Note: Der bør udføres el-tjek med kontrol og gennemmåling af el-installation af autoriseret elinstallatør. Bygn. 5. Lofter/etageadskillelser Kommentar A Der er sænkede lofter flere steder. Ved sænkning af lofter er el-installation ændret, hvilket giver risiko for el-fejl.

3 3 Efter købernes overtagelse af ejendommen konstaterede de, at der var ulovlige elinstallationer på ejendommen. I den forbindelse rettede købernes advokat den 23. august 2005 henvendelse til indklagede og meddelte denne, at sælgerne tilsyneladende ikke havde fået lavet det i købsaftalen aftalte el-tjek. Det fremgår herefter af sagen, at køberne og klagerne var uenige om, hvorvidt det var aftalt, at der kun skulle foretages el-tjek af de udvendige el-installationer, eller om klausulen i købsaftalen gjaldt såvel de indvendige som de udvendige installationer. Den 30. april 2007 blev der afholdt syns- og skønsforretning til afklaring af spørgsmål om omfanget af ulovlig el. Den 14. september 2007 blev supplerende skønserklæring afgivet. Den 26. februar 2008 blev der afsagt byretsdom i sag verserende mellem køberne og klagerne. Af dommen fremgik:

4 4

5 5

6 6

7 7 Den 5. marts 2008 fremsendte klagernes advokat kopi af dommen til indklagede og skrev i den forbindelse: Det fastholdes, at De som ejendomsmægler bærer det primære ansvar for den opståede situation. Der skal i den forbindelse henvises til dommen og rettens afgørende anbringende om, at forpligtelsen følger den bestemmelse, der er formuleret af den af mine klienter antagne ejendomsmægler (Dem). Det har så absolut formodningen imod sig, at mine klienter kunne finde på at indgå en blanco garanti for en ejendom, der ikke kendes og det må alene tilskrives uforsigtighed / dårlig rådgivning, at mine klienter er blevet bragt i den foreliggende situation. Den 7. marts 2008 indgav klagernes ankestævning til Østre Landsret i sagen mellem køberne og klagerne. Den 17. marts 2008 skrev indklagedes ansvarsforsikringsselskab til klagernes advokat:

8 8 Det fremgår tydeligt af sagens bilag, særligt tilstandsrapporten, at der både var problemer med de indvendige og de udvendige el-installationer. I tilstandsrapporten punkt 11 er nævnt følgende forhold El-tavle mangler blænddæksel Der er ulovlig el-installation udvendigt I samme rapport på side 14, punkt 5 Der er sænkede lofter flere steder. Ved sænkning af lofter er el-installation ændret, hvilket giver risiko for el-fejl. Det var særligt el-tavlen, som påkaldte sig købernes/købernes rådgivers opmærksomhed, idet der var et virvar af synlige ledninger i el-tavlen. Det var således køberne, som ønskede at sikre sig mod eventuelle fejl og mangler ved el-installationerne og det begrænsede sig ikke til det udvendige tværtimod var fokus rettet mod det indvendige. Det har således aldrig været intentionen, at el-klausulen skulle begrænses til kun at omfatte de udvendige installationer. Der var ikke andre interesserede købere på handelstidspunktet og køberne ville gerne betale den fulde købesum for lovligheden af el-installationerne og det var en forudsætning for køber, at klausulen blev indsat. Sælger havde et halvt år til at få foretaget et el-tjek og udbedring af eventuelle mangler, som ifølge klausulen skulle have været bragt på plads inden overtagelsen. Sælgerne foretog sig imidlertid intet og overlod således til køberne at få foretaget det nødvendige. det var således ikke en blanco-check til køberne for de kunne selv have styret udbedringen af eventuelle mangler. I forbindelse med underskrivelse af købsaftalen, blev klausulen tillige gennemgået med sælgerne. På baggrund heraf, afvises det at LokalBolig har handlet ansvarspådragende i forbindelse med handlen. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne.

9 9 Klagerne gensolgte en ejendom efter ganske kort ejertid. I den forbindelse foranledigede indklagede i købsaftalen indsat en passus, der kunne opfattes som en garanti for lovligheden af hele ejendommens el-installationer. Det er klagernes sikre opfattelse, at der alene har været drøftet udendørs el, hvilket forhold er udbedret inden købernes overtagelse af ejendommen. Ved dommen i retssagen mellem køber og klagerne er der imidlertid lagt afgørende vægt på formuleringen, og den usikkerhed, der med formuleringen er givet i forhold til afgrænsning af indeståelse/garanti, og således at klagerne er blevet dømt til at betale køberne kr ,00. Klagernes ansvar beror alene på formuleringen, og under henvisning til det i korrespondancen anførte har det så absolut formodningen imod sig, at klagerne ville acceptere en formulering som den foreliggende henset til, at klagerne ikke har ændret ved de faktiske forhold og kun kort tid har boet i ejendommen, hvorfor man ikke har haft anledning til/grundlag for at indestå for el i hele ejendommen, men kun i det omfang el-installationerne har været direkte omtalt i tilstandsrapporten. Forholdene vedrørende sænkede lofter har ikke været nævnt af køberne og vil endvidere på ingen måde kunne danne grundlag for et generelt el-tjek af ejendommen. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klagerne. Klagerne underskrev formidlingsaftale på ejendommen den 1. februar Ejendommen blev, som det fremgår af salgsopstillingen, markedsført som en istandsat og opdateret murstensvilla fra Som det fremgår af salgsopstillingen havde huset fået udskiftet tag, vinduer, el, VVS, kloak, køkken, badeværelse m.v. Efter at køberne havde besigtiget ejendommen flere gange, meddelte de, at de gerne ville købe ejendommen til prisen, men at de ville have sikkerhed for, at el-installationen i huset var i orden. Grundlaget for købernes krav om el-tjek af huset var tilstandsrapportens bemærkninger om el-installationen i ejendommen. Det viste sig ved overtagelsen af ejendommen, at sælger ikke havde fået elinstallationen gennemgået, og køberne igangsatte derfor i henhold til købsaftalens bestemmelser herom et el-tjek. Installatøren opdagede ved sin gennemgang flere graverende fejl ved elinstallationerne.

10 10 Det er svært at se, at klagernes ansvar beror på indklagedes formulering af klausulen. Såvel sælger som køber har fået gennemgået købsaftalen og var bekendt med formuleringen. Klausulen er udformet således, at køberne kunne flytte ind i ejendommen uden at være urolig for el-installationerne i ejendommen. Det er kravet fra købernes side, og dette krav blev accepteret af klagerne. Indklagede må derfor afvise, at klagernes ansvar beror på indklagedes formulering. Ansvaret beror alene på, at el-installationerne inden overtagelsen ikke var gennemgået som aftalt, og at der ved den af køberne foranledigede gennemgang blev konstateret alvorlige fejl. Nævnet udtaler: Den sproglige forståelse af formuleringen i købsaftalen vedrørende el må forstås således, at den vedrører el på ejendommen såvel inde som ude. Nævnet finder det ikke godtgjort, at køberne af klagernes ejendom kun havde betinget sig, at der skulle foretages tjek af udvendig el. Nævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at indklagede over for klagerne skulle have tilkendegivet, at klausulen i købsaftalen skulle forstås således, at den kun omfattede udvendig el. Nævnet kan som følge heraf ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klagerne i anledning af, at klagerne ved dom er blevet pålagt at betale erstatning kr ,00 til køberne af ejendommen i forbindelse med ulovlig el. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Poul Søgaard formand

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere