Energimærkning SIDE 1 AF 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning SIDE 1 AF 14"

Transkript

1 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej Farum Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig. Oplyst varmeforbrug Energimærkning Forbrug, fjernvarme Udgift, fjernvarme 318 MWh Fjernvarme kr/år Periode, fjernvarme 01. januar december 2007 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Rentable besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen er så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag med god rentabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Hulmursisolering Total kr kr. 6 år 37 MWh Fjernvarme kr.

2 SIDE 2 AF 14 Besparelsesforslag med god rentabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 2 Efterisolering af brugsvandsrør i lejlighederne samt enkelte rør og pumpen i varmecentralen Total 7 MWh Fjernvarme kr kr kr. 6 år 3 Efterisolering af brugsvandsrør i loftsrummet Total kr kr. 7 år 6 MWh Fjernvarme kr. 4 Indregulering af centralvarmesystem samt ny pumpe Total kr kr. 3 år 2 MWh Fjernvarme kwh el kr kr. 5 Isolering af centralvarmepumpe i kld. Total 499 kr. 600 kr. 1 år 1 MWh Fjernvarme 499 kr. Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygningen og dens installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. i form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Derfor vil den samlede besparelse, som er anført nedenfor, ikke nødvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag. Besparelser og finansiering Samlet varmebesparelse: kr./år Samlet elbesparelse: kr./år

3 SIDE 3 AF 14 Investeringsbehov: kr. inkl. moms Den samlede besparelse ved de rentable forslag: kr./år Konklusion: De rentable energibesparelsesforslag er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelserne gennemføres, vil mærket kunne forbedres til: Kommentarer til energimærkningen Ejendommen er opført i gule mursten i 1965 i 4 etager. Ejendommen anvendes til beboelse. Alle lejlighederne er ejerlejligheder. Ejendommen har i den ene ende en trappeopgang med store glaspartier ud mod vejen. Fra trappeopgangen på bygningens østside kan man komme til lejlighederne via en altangang i hver etage. På den anden side, den vestlige side modsat altangangene, er der altaner for hver lejlighed. Der er desuden altaner i gavlen ved trappeopgangen mod syd. Hele bygningen undtagen kælderen regnes opvarmet. Trappeopgangen regner vi opvarmet indtil kælderniveauet. Vaskerirummet og det rum der ligger ved siden af vaskerirummet, er dog opvarmet, da der er radiatorer i begge rum Sammenfatning - punktvis: Der er følgende forslag: - Forslag 1 om at hulmursisolere de murede ydervægge - Forslag 2 om at isolere brugsvandsrør i lejlighederne samt enkelte rør og pumpen i varmecentralen - Forslag 3 om at efterisolere brugsvandsrør beliggende i loftsrummet - Forslag 4 om at indregulere centralvarmesystemet og udskifte centralvarme-cirkulationspumpen D

4 SIDE 4 AF 14 - Forslag 5 om at isolere uisolerede komponenter og centralvarmepumpen i varmecentralen Der er følgende forslag ved renovering af bygningen: - Etablering af termostatventiler på gulvvarmen i badeværelserne - Udskiftning af vinduer i lejlighederne, i opgangen og i de opvarmede kælderrum med energiruder forsynet med ventilationsriste - Udskiftning af gamle altandøre - Efterisolering af de eksisterende ventilationsåbninger med ca. 50 mm mineraluld afsluttet med hård plade Ved tidspunktet for udførelsen af energimærkningen var følgende retningslinier gældende: - Håndbog for energikonsulenter 1. januar Beregningsprogram BuildDesk expert Der er ikke i beregningerne medregnet varmetab ved linietab ved fundamenter m.v. Ved gennemgangen har følgende tegninger været til rådighed: Snit og facadeudsnit. P2197 Kælderplan P Stueplan P sals plan P sals plan P sals plan P Facadeopstalt, Øst. P Snit og gavle P Altanfacader og snit fra Situationsplan fra BBR-udskriften anfører at der er et bebygget areal på 525 m2, og kælderarealet er anført til 525 m2. Bygningsarealet er på 2100 m2. Vi har opgjort det opvarmede areal til 2096,8 m2 inklusive de to opvarmede rum i kælderen. Det er ejerens ansvar at oplysningerne i BBR stemmer med de faktiske forhold. Det beregnede varmeforbrug er ca. 14 % større end det oplyste. Afvigelsen ligger inde for hvad der betragtes som acceptabelt for denne type beregninger. Energikonsulentens bygningsgennemgang

5 SIDE 5 AF 14 Bygningsdele Loft og tag Taget er udført med eternitskifer opbygget som valmtag. Loftet er isoleret med 200 mm isolering. Der er etableret nogle gangbroer, så man ikke træder på isoleringen (i modsætning til de andre bygninger hvor isoleringen er ødelagt). Ydervægge Ydervæggene er udført med teglmur på cm. Brystningerne under vinduespartierne på altangangene er udført som 30 cm hule mure. Gavle og en del af vest- og østsiden er udført i 35 cm tegl. Der er dog også enkelte små partier hvor væggen er 47 cm. Der er ingen isolering i væggen fra opførelsestidspunktet, ifølge tegningen og ifølge varmesynsrapporten fra Vi kan ikke se nogen tegn på at der senere skulle være efterisoleret. Da bygningen blev opført i 1965, var det et krav i bygningsreglementet at tunge ydervægge i bygninger på over to etager ikke måtte have højere U-værdi end 1,1 W/(m2 x gr. C). Dette kunne man opnå ved at bygge væggene som 36 cm hulmure med massive sten i formuren og mangehulssten i bagmuren. Vi har brugt U-værdi på 1,1 for alle ydervæggene - som var kravet på byggetidspunktet. Vi anbefaler at man efterisolerer alle de hule mure ved indblæsning med mineraluld. Vi anbefaler dog at man får foretaget en undersøgelse af om muren er isoleret, inden man entrerer med en entreprenør om arbejdet. Der er lette vægge i forbindelse med vinduespartierne på begge sider af bygningen.

6 SIDE 6 AF 14 Ved altangangen er der lette vægge mellem vinduerne. De lette vægge er dels opbygget som lemme der kan åbnes til det fri, dels som 230 mm gasbetonplader overdækket med en træbeklædning. Vi anbefaler at man på længere sigt efterisolerer de lette lemme med 50 mm mineraluld afsluttet med en hård plade. De lette vægge ved altanerne i vest og syd er isoleret med 100 mm mineraluld ved opførelsestidspunktet. Brystningerne her er udført med 230 mm gasbeton. Altandøren er "forskudt ind i bygningen". Til siderne for altandøren er der to typer vægge. På den ene side er væggene udført med 230 mm gasbeton. På den anden side er væggene udført med 150 mm gasbeton. Forslag 1: Hulmursisolering Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer er generelt termoruder. Opgangen har dog døre og facaderuder med 1 lags glas. Vinduer i kælderen er med 1 lags glasruder. På vestsiden var dørene oprindeligt forsynet med isolerede fyldninger under glaspartiet. Isoleringstykkelsen skulle ifølge tegningerne være 6 cm. Nogle af dørene er senere udskiftet til døre med fuldt glasparti forsynet med energirude. Vi regner dog generelt med at dørene er "som oprindeligt". De gamle døre er opbygget med jernrammer, og det giver kuldebroer på grund af materialets dårlige varmeisolerende egenskaber. På længere sigt anbefaler vi at man skifter dørene til nye døre med bedre isolerende egenskaber. Indgangsdørene ved altangangene er udført som simple trædøre uden noget glasparti. Vi har ikke nogen oplysninger om om der er isolering i disse døre. Vi antager at der ikke er isolering i dørene.

7 SIDE 7 AF 14 Gulv og terrændæk Gulve er udført af beton afsluttet med et trægulv på strøer. Tegningerne viser at gulvene er isoleret med 50 mm mineraluld mod kælderen. Kælder (inkl. fundamenter) Ydervægge i kælderen er udført med 35 cm beton. De teglvægge, der er mod det fri, er udført med 30 cm hulmur. Skillevægge i kælderen er udført i to tykkelser, 23 cm beton og 35 cm beton. Kældergulvet er udført med 10 cm beton med et pudslag på 2 cm. Ventilation Ventilation (naturlig og mekanisk) I både køkkenet, soveværelset og kammeret er der en uisoleret oplukkelig trælåge man kan bruge til naturlig ventilation. Toiletter har aftræk til det fri ved naturlig ventilation. Vi regner med et naturligt luftskifte fra utætheder i klimaskærmen på 0,3 l/(s x m2) for bygningen. Varme Varmeanlæg (inkl. kedel) Ejendommen er forsynet med fjernvarme via vekslere. Der er etableret trykdifferensregulator på anlægget til styring af trykket fra fjernvarmeværket. Der er et stk pladevarmeveksler til forsyning af radiatoranlægget. Vekslertypen er ikke angivet nogle steder. Ved besigtigelsen var veksleren afbrudt.

8 SIDE 8 AF 14 Veksleren er isoleret med kapper og 50 mm PU-skum. Varmt brugsvand Vandvarmer Det varme vand tilberedes i to gennemstrømningsvekslere. Der er kun reguleringsventil på den ene, primære veksler. Den anden veksler har på primærsiden gennemstrømning af både returløbet fra brugsvandsveksleren og fra centralvarmeveksleren. På sekundærsiden af denne veksler tilfører man det kolde vand. Vekslerne er isoleret med kapper og 50 mm PU-skum. Fremløbstemperaturen er på 55 C, cirkulationstemperaturen var på 40 C. Varmtvandsrør Det varme vand fordeles oppefra med fordelingsledninger som går ned til køkkenerne og badeværelserne som ligger ved siden af hinanden. Isoleringen af rørene er generelt 20 mm, dog 10 mm på de mindste dimensioner af rørene. Vi anbefaler at man efterisolerer rørene på loftet så man kommer op på 50 mm. Cirkulationspumpen og rørene omkring cirkulationspumpen er ikke isoleret. Vi anbefaler at pumpen og rørene omkring pumpen bliver isoleret. Varmtvandsrørene i lejlighederne er ikke isoleret. Vi anbefaler at disse rør bliver isoleret. Forslag 2: Forslag 3: Efterisolering af brugsvandsrør i lejlighederne samt enkelte rør og pumpen i varmecentralen Efterisolering af brugsvandsrør i loftsrummet Cirkulationspumpe

9 SIDE 9 AF 14 Cirkulationspumpe for det varme vand er Grundfos type UPS B 180 på 70 W. Varmefordelingsanlæg Cirkulationspumpe til varme Cirkulationspumpe er Smedegaard fra 1992 type el-vario class F på 635 W. Pumpen er med 4 trin. Pumpen er i drift i fyringssæson. Pumpen anbefales udskiftet til en moderne elektronisk styret pumpe. Da varmesystemet er et et-strengsanlæg, skal vandmængden være konstant. Alligevel er det en fordel med en elektronisk styret pumpe fordi man kan indregulere vandmængden bedre og man får et lavere elforbrug. Varmerør Varmesystemet er et et-strengssystem med øvre fordeling. Der er gulvvarme i badeværelserne. Vi vurderer at de dimensionerende temperaturer for varmesystemet er 80/60 C. Ved besigtigelsen (udetemperatur ca. 20 C) var fremløbstemperaturen 25 C (der var lukket for varmen). I de gamle ELO-rapporter står der at fremløbstemperaturen generelt var høj, og så længe fremløbstemperaturen er høj, er der tilsyneladende ingen problemer med at få tilstrækkeligt med varme frem til alle radiatorer i ejendommen. På stigstrengene er der ingen brugbare ventiler til indstilling/fordeling af vandmængderne. Vi anbefaler at der monteres strengreguleringsventiler og foretages indregulering af hele det varmefordelende system. Ved indregulering af varmeanlægget tvinges vandet (og dermed varmen) også ud i de fjerneste afkroge af rørsystemet ved at strengreguleringsventilerne på stigstrengene tættest på varmecentralen lukkes mest i.

10 SIDE 10 AF 14 Vi vurderer at der skal etableres ca. 25 stk. ventiler. Udover at forbedre komforten vil indregulering af varmeanlægget også medføre en varme- og el-besparelse hvis fremløbstemperaturen og pumpeydelsen efterfølgende bliver reduceret. Desuden vil man få en bedre afkøling af fjernvarmen. Vi har regnet på hvor stor afkølingen af fjernvarmen var i 2007, og ud fra de oplyste forbrugstal er den gennemsnitlige afkøling på 28,4 gr. C. Fjernvarmeværket kræver en afkøling på minimum 30 gr. C, og det betyder at man betaler en strafafgift for den manglende afkøling. Strafafgiften er på 4,3 kr. pr. MWh pr. grads manglende afkøling af fjernvarmen. Man skal således betale en strafafgift på 4,3 x 1,25 x 318 x (30-28,4) = kr./år. Denne strafafgift må man forvente falder bort hvis man får indreguleret varmesystemet. Varmerør i teknikcentral er isoleret med 50 mm isolering. Der mangler dog isolering af enkelte ventiler og af centralvarmepumpen. Vi anbefaler at man isolerer disse steder. Isoleringen af rørene i øvrigt er generelt 20 mm, dog 10 mm på de mindste dimensioner af rørene. Forslag 4: Forslag 5: Automatik Indregulering af centralvarmesystem samt ny pumpe Isolering af centralvarmepumpe i kld. Termostatventiler Der er installeret en klimastat type KC 9053 fra 1998 som regulerer fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Fra de tidligere ELO-rapporter kan vi se at Clorius varmeautomatikken var indstillet til varmekurve 2,0 og med en krumning på 1,55. Ved udetemperaturen 7 C var fremløbstemperaturen på 57 C.

11 SIDE 11 AF 14 Clorius skulle have foretaget ovennævnte "standardindstilling". Fremløbstemperaturen (varmekurven) er for høj i forhold til det optimale. Vi anbefaler derfor at automatikkens indstillinger optimeres så de kommer til at passe bedre til bygningens behov. Først når der monteres strengreguleringsventiler og varmeanlægget bliver indreguleret, vil det være muligt at foretage en helt optimal indstilling af automatikken. Der er termostatventiler på alle radiatorer, men ikke på gulvarmen. Natsænkning Der er ingen natsænkning af temperaturen i bygningen. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår 1965 År for væsentlig renovering 0 Opvarmningsform Fjernvarme Supplerende opvarmning ingen Boligareal ifølge BBR Erhvervsareal ifølge BBR 0 Opvarmet areal Anvendelse ifølge BBR areal Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) (vandret adskillelse mellem enhederne)

12 SIDE 12 AF 14 Kommentar til BBR-oplysninger: Faste forudsætninger Anvendt energipris inkl. moms og afgifter Varme: 712,50 kr. pr. MWh Fjernvarme Fast afgift på varme: El: kr./år 2,00 kr. pr. kwh Vand: 35,00 kr. pr. m³ Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx i varmecentralen.. I ejendommen er der forskellige typer af lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter Type Areal i m 2 Gennemsnitlige årlige energiudgifter Typisk lejlighed på 75 m kr. Hvad er energimærkning

13 SIDE 13 AF 14 Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses energimærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmeside Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Lyngby Telefon:

14 SIDE 14 AF 14 Energikonsulent nr.: Underskrift: Dato for bygningsgennemgang: 14. juli 2008 Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vandtårnsvej 1 3460 Birkerød 230-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 17 8900 Randers 730-009848-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ørstedsgade 52A 6400 Sønderborg 540-026026-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerbæksvej 143 5000 Odense C 461-450482-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 12

Energimærkning SIDE 1 AF 12 SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 10 8200 Århus N 751-551967-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyborgvej 289 5220 Odense SØ 461-284361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørremarksvej 8 Postnr./by: 6270 Tønder BBR-nr.: 550-015375 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Løgumklostervej 41 6200 Aabenraa 580-019491-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens vej 003 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-363397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viggo Stuckenbergs Vej 25 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-521561 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vennemindevej 45 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-619362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Svendborggade 14 2100 København Ø 101-548430-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 820-002706 Energimærkning nr.: 200005859 Gyldigt 5 år fra: 05-05-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 820-002706 Energimærkning nr.: 200005859 Gyldigt 5 år fra: 05-05-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkealle 017 Postnr./by: 9640 Farsø BBR-nr.: 820-002706 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 820-003354 Energimærkning nr.: 200005080 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 820-003354 Energimærkning nr.: 200005080 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tulipanhaven 001 Postnr./by: 9640 Farsø BBR-nr.: 820-003354 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ramsherred 3 4700 Næstved 370-019186-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere