REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at den husomdelte skriftlige indkaldelse var dateret 20. april Da ingen ønskede at bestride dette kunne generalforsamlingen betragtes som værende lovlig. 2. BESTYRELSENS BERETNING OG GODKENDELSE HERAF Formanden præsenterede bestyrelsen og fortalte om årets møder. Bestyrelsen har bl.a. taget stilling til belysningen på stien ved baghaverne mellem Lyngbyvej og H.P. Ørumsgade. Belysningen blev i sin tid etableret af hensyn til renovationsarbejdernes behov ved meget tidlige tømninger. Dette behov eksisterer ikke i dag, hvor tømning foregår om dagen. Samtidig har det ikke vist sig muligt at opnå enighed mellem de berørte ejere om selv at stå for udskiftning af pærer etc. Med dette in mente besluttede bestyrelsen at afmelde elforsyningen og måler hos DONG. Situationen er herefter som for alle andre i kvarteret, at man selv må sørge for gård-/havebelysning. Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra nye ejere vedr. den kollektive forsikring i Alm. Brand. Selskabet havde oplyst, at det ikke længere var muligt at tilslutte sig ordningen. Henvendelse til Alm. Brand bekræftede dette forhold og foreningen modtog kort efter en skriftlig opsigelse af samarbejdsaftalen, dog med en passus om, at nuværende forsikringstagere fortsat nyder godt af ordningen. Ved at undersøge situationen i de andre byggeforeninger viste det sig, at ingen har samlet gruppeforsikring og at mange husejere kan opnå bedre forsikrings betingelser gennem egen faglige organisation eller andre rabatmuligheder. Arbejdet med fjernelse af interceptorer i samlebrøndene er næsten færdiggjort, der resterer 6 brønde i den korte ende af Engelstedsgade. Den lange vinter med kraftigt snefald resulterede i svært fremkommelige fortove og veje og i perioder manglende postombæring og renovation. Bestyrelsen valgte at omdele brev med opfordring til greb om sneskraberen, opmærksomhed på enkelte husejers ansvar og mulighed for hjælp til trængende ældre naboer. Det gav meget fint resultat. En henvendelse fra et medlem vedrørende manglende renholdelse af FFU-plads førte til kontakt til kommunens Vej & Park afdeling, som ikke er i tvivl om, hvor ansvaret for pladsen ligger. Det er kommunens plads og dermed deres ansvar. Men bliver der stillet storskrald på pladsen af andre end beboere i kvarteret, må der rettes henvendelse til Vej & Park om fjernelse. Det årlige møde med de andre byggeforeninger fandt sted i august og omfattede bl.a. emner som telefoni, bredbånd, kabel-tv. Fra Strandvejskvarteret blev det oplyst, at YouSee var i gang med at lægge kabler.

2 Andre foreninger har besluttet intet at gøre for nuværende, da det både er dyrt og i fremtidsperspektiv usikkert. I Humleby kvarteret er der store problemer med gamle rør og rotter. Lokalplaner versus servitutter blev også diskuteret. I 2015 er det 150 års jubilæum for etablering af byggeforeninger. Gode ideer til markering af jubilæet efterspørges. Det kunne være en fælles bogudgivelse, frimærker, arkitektkonkurrence eller andet. Næste møde finder sted Formanden gav derefter ordet til Søren Thuen formand for servitutudvalget som havde medbragt to slides. Den første viste foreningens nye hjemmeside, hvor man finder lidt om aktuelt, kontaktoplysninger til forskellige udvalg og Håndbog for husejere med beskrivelse af servitutter og mange forskellige oplysninger. Af og til har udvalget sager der synes at fremkomme ikke på grund af ond vilje men på grund af manglende kendskab til servitutterne. Søren, Anker, Anne og Dorthea er medlemmer af udvalget. Vi har behandlet forkert opdelte vinduer, forkerte sten på tag og brandkamme og en slide med reparationstrængende skorsten viste, hvor slemt det kan være. Udvalget forsøger at informere for at imødegå manglende kendskab. Håber at medlemmerne skriver et brev eller mail vedrørende spørgsmål men man må ikke forvente svar samme dag eller kort tid efter, der arbejdes på frivillig basis og ting tager tid! Håndbog for husejere udgivet 2004 findes fortsat i en masse eksemplarer hvoraf en del var medbragt. Søren opfordrede til at tage et eksemplar med hjem, såfremt man ikke allerede havde den. Der blev fra salen stillet spørgsmål vedr. servitutter: Om det var overvejet at udvide til også at omfatte baghaver, hvor der visse steder er ren jungletilstand. Dirigenten foreslog at tage dette under debatten. Ordet gik derefter til Mogens Falck, formand for vejudvalget. Efter den hårde vinter trængte vore veje til reparation af forskellige huller. Arbejdet forventes færdiggjort i den indeværende uge. I løbet af vinteren var to riste også ødelagt, de er nu erstattet. Hvis andet tilsvarende sker i vore gader, håber Mogens at man vil ringe eller maile og gøre opmærksom på situationen. På hjørne af FFU og ST blev de to granitsteler konstant påkørt. De er nu udskiftet med gummipullerter. Forhåbentlig er bilejere glade for ikke længere at få ridset bilen. En forespørgsel om pris på asfaltering næste år af lange ender af vore veje har endnu ikke resulteret i et svar. Vi har ifølge budgettet afsat penge til renovering af veje og fortove de to kommende år men om det skal ske, afhænger selvfølgelig af vejenes tilstand denne vinter har været hård. Bedene ved træerne er renset for kort tid siden træerne vil snart have behov for beskæring. Også opfordring til alle om at rense kantstene og fortov for ukrudt, som ødelægger asfalten.

3 Anker Jørgensen, der sammen med formanden varetaget udlån og opsyn med stiger og split, fortalte om de forskellige stiger foreningen råder over, om flere udlån af stiger og at split er lånt ud men ikke afleveret igen. Dirigenten efterlyste spørgsmål fra salen til beretningen. Bestyrelsen blev opfordret til at skrive til handlende, der parkerer deres biler i kvarteret. Det var svært at komme frem i snevinteren. En opfordring til at rose firmaet, der udfører arbejdet med fjernelse af interceptorer. Det er foregået punktligt og ordentligt et glimrende valg (firmaet Scheller, Hougaard & Petersen). Bestyrelsen oplyste om spørgsmålet, hvorvidt servitutter også omfatter baghaver, at sådan er det allerede men det store problem er, at bestyrelsen ikke har mulighed for at komme ind i baghaverne. Alle medlemmer kan dog henvende sig til servitutudvalget og give udvalget adgang til egen have. Der var ønske om en lille ideboks på hjemmesiden, måske et kartotek over husejere der har foretaget ændringer af huse etc. Søren svarede, at det er diskuteret i bestyrelsen og undersøgt hos advokaten, som har svaret, at man skal være meget varsom med dette, da bestyrelsen vil være ansvarlig for indholdet af siden. Det kræver megen vedligeholdelse og vil ikke være nemt at klare for en forening, der arbejder på frivillig basis. Gadespejlet har i årenes løb haft udmærkede artikler om renovering af husene. Bestyrelsen vil arbejde på genetablering af link fra hjemmesiden til Gadespejlet. Der blev også efterlyst billeder på hjemmesiden fra vores smukke kvarter. Spørgsmål om hvad der vil ske med kvarterets bumps ved nyasfaltering af vejene. Det er oplyst, at de er for høje? Mogens forklarede at de selvfølgelig skal gøres lovlige. Dirigenten lukkede debatten og spurgte om beretningen kunne godkendes. Der var ingen indvendinger og dermed GODKENDELSE. 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 2009 TIL GODKENDELSE Kassereren fortalte, at sidste år var et godt år, vi fik flere penge ind end forventet og brugte mindre, og opnåede dermed et overskud på kr Vi havde regnet med at gå i gang med fjernelse af interceptorer i 2009 men først i år bliver det største arbejde med dette udført og skal betales. Foreningen har for mange år siden lavet en fremskrivning af, hvordan vores formue skal se ud, hvis der skulle ske noget alvorligt, som f.eks. at alle vore kloakker skulle falde sammen bedre at være på forkant. Nu har vi i egenkapital placeret i forskellige banker på forskellige aftaleindlån, for at indlånene er sikret. Vejene også rimelige gode indtægter og ikke de helt store udgifter. Vejene ser fortsat ganske gode ud vi har haft eftersyn på vejene man kan se, at der er steder, der vil kræve reparation.

4 Spørgsmål fra salen: en undren over samme kontonummer for vej og administration? Torben svarede, at pengene går ind på samme konto men opføres i et regneark, som revisor Mogens Christiansen har set og godkendt, ingen bliver snydt. Det sker for at sikre bedst mulig forrentning af foreningens penge. Et spørgsmål om hvorfor kontingenter er opført under Aktiver? Torben svarer, at når girokort der teknisk udføres i samme IT-system printes ud, går beløbene automatisk ind og bogføres som en indtægt, pengene er bare ikke gået ind. Efterhånden som folk indbetaler falder tilgodehavendet, men vi må desværre erkende, at der i foreningen er gengangere, der ikke betaler. Derfor står kr fortsat under aktiver, altså tilgodehavender. For første gang har vi i år også et firma der har ejet to ejendomme, som er gået konkurs. Vi har selvfølgelig gjort krav i konkursboet men der er belånt til det dobbelte af husenes værdi. Det bliver nok svært at få pengene ind. Måske vil der til næste år være en ny post tab på debitorer, ikke noget Torben vil være glad for. Der blev spurgt til Periodeafgrænsning? Torben forklarede, at det består af to ting, renter på aftaleindlån og hvor meget har vi tjent i rente men bare ikke fået endnu. Og der er desværre set forkert på girokort for foreningens abonnement på regnskabssystem, som betales forud, dvs. betalt for 2010 i Der var kommet et ekstra tal på, og betalt kr i stedet for kr Det blev hurtigt opdaget men tryk på knappen var foretaget pengene er kommet tilbage. Dirigenten spurgte om regnskabet kunne GODKENDES klapsalver. 4. BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN 4a. TILSKUD TIL BEBOERFORENINGEN ULRIK Formanden fremlagde bestyrelsens forslag. Ulrik har bedt om et tilskud på kr , som bestyrelsen går ind for. Dirigenten bad om kommentarer eller forslag her til. På baggrund af en kommentar om, at Ulrik egentlig ikke har noget med grundejerforeningen at gøre, kom der mange positive tilkendegivelser vedr. Ulrik. Ulrik forklarede, at de også går til Gadespejlet, som er meget væsentligt for sammenhæng kvarterets beboere i mellem, derudover er der også sommerfesten og andre traditioner som fastelavn og Halloween. Det er også meget vigtigt, at vi har beboerhuset, der kan benyttes til foreningsarrangementer, sport, yoga, kurser, fester. Det skal bestemt støttes. Der blev spurgt til mulighed for at slå Ulrik sammen med husejerforeningen og den rette sammenhæng blev forklaret. Den ene forskel er, at Ulrik er en selvstændig forening, hvor både husejere og lejere kan være medlemmer og have glæde af brugen. En anden forskel er at Ulrik ikke finansieres af Husejerforeningen, det er et beskedent tilskud til Ulriks aktiviteter. Mange bakkede op om forslaget. Dirigenten ønskede afstemning med stemmeseddel, resultatet var 1 stemme mod vedtaget med overvældende majoritet.

5 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 5a.1. FORSLAG FRA NIELS FLEJLSBORG, VH 9 OM STØJ- OG SYNSDÆMPENDE VÆRN FRA FFU PLADS MOD LYNGBYVEJ 5a.2. FORSLAG FRA SAMME OM AKTIVERING AF FFU PLADS Dirigenten ønskede forslagene fremlagt sammen. Niels Flejlsborg gav udtryk for at pladsen, som den fremstår nu, ikke er køn, og der er meget larm.. Desuden er det blevet moderne at etablere støjværn og derfor et forsøg værd, at kontakte kommunen. Forslag 2 går på at der er mange børn i kvarteret men ingen legepladser. Hvis der ikke er stemning herfor, så dog nogle bænke eller andet. For bestyrelsen forklarede Mogens at der ligger mange rør og kabler i jorden, hvor en mur kunne placeres. Kommunen ville tidligere ikke give tilladelse. Et økonomisk overslag i 1997 viste, at det ville det koste ca. kr at bygge en mur desuden blev det diskuteret med beboerne omkring pladsen, som ikke ønskede en lukket plads pga. mulig benyttelse som aftrædning for forbipasserende. Mht. forslag 2 næsten det samme nabohøring gav det samme resultat, man ønskede ikke en legeplads. Bestyrelsen ønskede at etablere en mere brugbar plads men det kunne ikke lade sig gøre. Kvarterets beboere må dog gerne tage egne stole, borde og andet med på pladsen og hjem igen. Fra salen kom forslag om en legeskulptur eller andet, det kunne måske lade sig gøre? Mogens det bliver samme resultat, der måtte ikke være noget, der kunne larme. Dirigenten forespurgte om det skulle forstås sådan, at bestyrelsen ikke kunne støtte forslaget? Mogens svarede bekræftende. Forslagsstilleren gjorde opmærksom på, at meget er sket siden 1997, det eneste der bedes om er, at man gør forsøget, det kunne jo være. Fra salen gjorde Anne Dan, tidligere medlem af bestyrelsen, opmærksom på, at det er kommunens ansvar at sørge for nabohøring og gøre arbejdet. Det var det ikke tidligere men er det nu. De skal henvende sig til beboerne. Derfor bør forslaget vedtages. Flere støttede forslaget. Torsten bestyrelsen har lagt et meget stort arbejde i etablering af pladsen men vi har måske ikke fået det vi ønskede. Nemt at pålægge bestyrelsen mere arbejde men synes det alligevel bør støttes. Forslag om at indskrænke trafikken på Lyngbyvej Forslag om oprettelse af arbejdsgruppe af interesserede beboere, der kan arbejde med forslaget. Dirigenten betragtede det som et ændringsforslag. Kommentar fra salen, fra medlem boende i nr. 3 ud til pladsen, som ikke vil have legeplads og har kontaktet andre beboere, der heller ikke er interesserede, flere er klar til igen at hyre advokat for at imødegå en eventuel ændring. Ændringsforslag arbejdsgruppe der skal tage sig af begge forslag.

6 Dirigenten ønskede at høre bestyrelsen: Mogens vi vil gerne tage kontakt til Kbh. Kommune og høre om det kan lade sig gøre, så er det dem, der skal tage kontakt til de berørte. Forslag 5a.1. om Støj og synsværn, forslaget vedtaget med overvældende majoritet, 37 stemmer for, 1 imod, 4 undlod at stemme. Forslag 5a.2. Dirigenten - ingen forventet økonomi involveret i dette. Ændringsforslag etablering af skulptur, kun til afstemning, hvis første forslag falder. Forslag 5a.2 - Bestyrelsen arbejder aktivt for at få aktiveret FFU Plads og da det er kommunens plads består hovedopgaven i at få kommunen til at løse opgaven for borgerne, beboerne i kvarteret, gennem to forslag, som bestyrelsen bringer videre til kommunen, enten a - At bestyrelsen aktivt arbejder for at få aktiveret pladsen ved at overtale Københavns kommune til at etablere en legeplads på pladsen. Målet er at gøre dette så den ikke er til støjeller andre gener for beboerne i nærområdet eller alternativ b, at bestyrelsen aktivt arbejder for at aktivere pladsen ved at overtale Københavns Kommune til at etablere opstillingen med stole borde og bænke og lignende. Dirigenten fandt, at en skulptur kunne indgå under lignende. Det kunne være i granit eller lignende vedligeholdelsesfrit materiale. Forslaget blev vedtaget med 29 stemmer for, 12 imod og 8 undlod at stemme. 5b.1 FORSLAG FRA INGE BOYLE NIELSEN, VH 48 OM ÆNDRING AF VEDTÆGTER $ 11 5b.2 FORSLAG FRA SAMME OM TILFØJELSE TIL VEDTÆGTER $ 13 5b.3 FORSLAG FRA SAMME VEDR. ONTINGENTINDBETALING Forslagsstilleren gjorde rede for sammenhæng i de tre forslag, der har til formål at gøre vores forening lidt mere nutidig. Bøde er en straf, gebyr er kompensation for den ulejlighed man uden at være kriminel er kommet til at volde andre i dette tilfælde kassereren. Vi skal afgøre hvilken holdning skal vi have til hinanden i kvarteret. Næste punkt, vi har de sidste to år fået referatet af generalforsamlingerne henholdsvis 11 og 6 måneder efter afholdelsen og Inge Boyle frygter derved, at den arbejdsgang påvirker troværdigheden af referatet, fordi alt ikke refereres. Det værste er, at i 6 til 11 måneder ved husejerne ikke hvem der varetager de forskellige poster i bestyrelsen, navnlig ikke de nyvalgte. Pkt. 3 kontingentet over på betalingsservice blev lovet ved de sidste 2 generalforsamlinger. Derfor bør det nu pålægges bestyrelsen. På bestyrelsens vegne forholdt Torben sig til forslagene: Bøde er nok gammeldags men det står der. Det er folk der skal straffes for ikke at betale til tiden. Ikke alle forstår gebyr som en straf, men det bør det være, mener derfor, at bøde fortsat er det korrekte. Mht. referatet ja, det kommer sent ud, meget sent og alt for sent ud vi har ikke været gode nok til at få det færdigt ingen undskyldning vil være god nok men at få det ud på en måned er ikke tid nok, mange arbejder og har ikke så meget tid. Vi vil bestræbe os på at gøre det meget bedre og få referatet ud inden udgangen af august det skal skrives, godkendes, trykkes og omdeles det vil bestyrelsen kunne gøre inden 31.august. Det er efter bestyrelsens opfattelse rimeligt og det skal bestyrelsen også leve op til.

7 Mht. 3. Pkt. betalingsservice, det var vi i gang med, men det strandede desværre. Torben har fået henvendelse fra en person, der benytter systemet, som finder det meget nemt, når først man er kommet i gang. Lige det med at få konverteret alle adresser og lagt dem ind kan tage noget tid men hvis man starter i god tid, må det kunne gøres færdigt fået lovning på hjælp hvis nødvendigt og takker for tilbuddet. Arbejdet er allerede gået i gang. Dirigenten: forslag 5b.1 - bestyrelsen kan ikke støtte forslaget 5b.2 hensigtserklæring fra bestyrelsen 5b.3 orientering, det vil være sådan fremover og bestyrelsen ønsker ikke at ændre vedtægterne. Afstemning 2/3 del af tilstedeværende skal godkende vedtægtsændring. Ændringsforslag: referatet fra GF offentliggøres senest 1 måned efter GF. Afstemning: forslag 5b.1. Afgift eller gebyr: 2 stemmer for, 35 imod, 12 undlod at stemme. IKKE VEDTAGET Afstemning: forslag 5b.2. Referat udsendes senest 1 måned efter GF Ændringsforslag fra Torsten: lydoptagelser fra GF gemmes. Dirigenten vurderer dette til så stort ændringsforslag, at det er et nyt forslag, det må stilles igen og gør opmærksom på vedr. referatet, at det er formanden og dirigenten der skriver under. Afstemning: Referatet udsendes senest i måned efter GF: 8 stemmer for, 31 imod. IKKE VEDTAGET Ændringsforslag: offentliggørelse senest 1 måned efter GF: 28 stemmer for, 12 imod, 10 undlod at stemme. IKKE VEDTAGET (skal være over 2/3 for). Bestyrelsens hensigtserklæring tages til efterretning. Forslag 5b.3. Forslag om kontingentindbetaliing over PBS: Overvældende flertal stemmer for. VEDTAGET 6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET FOR 2010 Torben fremlagde budget for Forventer i 2012 at have gennemgribende renovering af vejene, forløb over 2 år. Spørgsmål vedr. Administration. Torben: advokatudgifter, vi budgetterer med samme udgifter som forrige år. Diskussion om niveau på administrationsudgifter i budgettet og udgifter til advokat vedr. servitutsager. Servitutudvalget, Søren: ved ikke hvor mange retssager men forventer at der i kommende år vil blive retssager. Afstemning: 42 stemmer for, ingen imod VEDTAGET 7. FASTSÆTTELSE AF VEJBIDRAG FOR 2011 på kr. 950 Enstemmigt VEDTAGET

8 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT KR OG BØDER KR. 200 FOR 2011 Enstemmigt VEDTAGET 9. FASTSÆTTELSE AF HONORARER TIL TILLIDSMÆND I 2010 Afstemning: samlede beløb på kr VEDTAGET Pkt. 10 VALG AF TILLIDSMÆND Næstformand: Mogens Falch, valgt for 2 år Kasserer: Torben Burkal, valgt for 2 år Bestyrelsesmedl.: Ulla Bøje-Rasmussen, valgt for 2 år Bestyrelsessuppleant: Jan Boman, valgt for 1 år - - Thomas Buthler, ENG 27, valgt for 1 år Revisor: Mogens Christiansen, valgt for 2 år - suppleant: Klaus Børch, valgt for 1 år Voldgiftsmænd: John Færgemand, HA 95, valgt for 1 år - Torsten Stjernholm, VH 58, valgt for 1 år - Mette Mathiasen, RB 37, valgt for 1 år (Voldgiftsmænd træder til, når juraen giver op, dem der kommer ind og mægler). 11. EVENTUELT Spørgsmål vedr. proceduren for at afgøre hvornår vejene trænger til reparation. Torben: møde med Scheller & Hougaard, ser på vejene. Den nuværende asfalt kan ikke skrælles af, derfor en sandsynlig forhøjelse på ca. 5 cm. Både veje og fortove. Torsten: Muligt at have 2 firmaer til at vurdere? Hvem vurderer? Torben- Bestyrelsen vil stille forslag til generalforsamlingen og kun gå i gang, hvis det godkendes. Mulige problemer ved forhøjning må takles til den tid. Fra Ulrik: Gadespejlet koster tak for tilskuddet også opfordring om tilmelding til Ulrik. Dirigenten blev takket for afholdelse af generalforsamlingen, meget fint og helt anderledes end sidste år. Spørgsmål til vejudvalget om blomster der sættes ud i bedene vil blive fjernet når gartnerfirmaet kommer? Nej, Mogens kontakter gartnerfirmaet. Beboer tæt på FFU plads oplever at mange beboere fejrer nytår med afskydning af raketter men glemmer at rydde op opfordring til alle også i andre gader om at sørge for oprydning. Formanden takkede dirigenten for meget fint afholdt møde samt opfordrede til opmærksomhed om støjproblemer fra havefester og åbentstående vinduer. Klaus Børch Dirigent Dorthea Rose formand

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 1. VALG AF DIRIGENT Advokat Phillip Comerford blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 14. april 2004 tirsdag d. 4. maj 2004 kl. 19.30 i Perronen, Egmont Kollegiet, Nørre Allé 75, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet. referat Ordinær generalforsamling 25.2.2013 28 parceller repræsenteret, heraf 8 ved fuldmagt Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 19.3.2014 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet 36 2830 Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene),

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere