Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne"

Transkript

1 Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse!

2 Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera ængerdelsaffrekvensen,delsafdeforhindringersignalernestøderpå undervejs. Signaler på lavere frekvenser rækker længere end højere frekvenser, hvorfor man kan opleve at blive koblet på en 800 MHz mast der er længere væk end en 2600 MHz mast. Derfor skal man være opmærksom på hvilken type signal man har god dækning på, idet dækningen kan være god på 3G, men ikke på 4G i et område. Teknologi 4G (LTE) 3G (UMTS) 2G (GSM/GPRS) Frekvensbånd (MHz) 2600, 1800 og (samt evt. 900) 1800 og 900 Uansetensafstand lsendemasten,vilenantenne forbedre det signal man modtager. Med detriggevalgafantenne ldegældendeforhold og en korrekt montering, vil antennen, i stort set alle områder få en rimelig 3G dækning ogo een4gdækning,selvom deterpåkanten af et officielt dækningsområde. Normalt vil man opleve, at radiosignalerne støder på forhindringer undervejs. Det kan være i form af bakker, høje træer eller bygninger. Bygninger i sig selv kan skærme for radiosignaler. Tykke mure, evt.medjernarmering,metalfolieelerståltagekanværeeneffek vstopperforradiosignaler.moderne vinduer med lavenergiruder eller ruder monteret med solfilm indeholder en tynd metalfolie, som ogsåbegrænserradiosignalet.idise lfældegørdetselvfølgeligenstorforskelatmontereen antenneudendørsogsåtrækkesignaletindenforviaantennekabletog lslu etrouteren. Det samme gør sig gældende i køretøjer, hvor både stålkabinen og ruderne skærmer radiosignalerne. Her vil en rude antenne eller en puck antenne monteret i taget, kunne bringe en væsentlig forbedretsignalindikabinenviakablet lrouteren. Etandeteksempelerrackskabe lcomputere,som bestårafetstålkabinetogex.entykglaslåge.it -instalaonerfindeso eikældre,hvortykkemure,fåeleringenvinduerogstålkabine ervanskeliggør modtagelse af mobilt bredbånd. Modtagelseafsignalop meresaldvedhjælpafeneksternantenne.detersåresimpelfysik,baseret på at en ekstern antenne, uanset type og størrelse, er væsentlig større end de meget små antenner, der er indbyggede i et 4G/3G modem eller en 4G/3G router, og med de fysisk større flader, modtager og indfanger den eksterne antenne væsentlig mere signal, som ledes via antennekablet direkte ind i modem eller router. Hvilkenantenne,som erdenopmaleidengivnesituaon,a ængerafdenopgave,som antennen skalløse.ieksempletmedrackskabetkanvieliminerestålkabine etogglaslågenvedhjælpafen lilemagneodsantenneog2meterkabel.de eforudsæ ernaturligvis,atderergodtsignaludenfor rackskabet.

3 Antennetyper Antenner lmonteringudendørsopdelesnormaltitotyper;rundstråleantenner(omniantenner) og retningsbestemte antenner. Omni antennen erisærvelegnet lbrugibymæ sigbebyggelse,hvorsignaletbliverreflekteret fra bygninger og andet og hvor man ikke lige kan pege i retning af sendemasten ved montering. Antennen modtager signalet hele vejen rundt, uanset hvilken retning det kommer fra, hvis antennenmontereskorekt,d.v.s.medfrilu omkringantennen.enomniantennemedenlavereforstærkning (dbi værdi), kan i bymæssig bebyggelse være en bedre løsning end en retningsbestemt antenne med væsentlig højere dbi, netop på grund af modtagelse de reflekterede signaler fra alle retninger. Retningsbestemte antenner ervelegnede lbrugpålandetelerhvordersom minimum ergod afstand mellem bygninger og hvor antennen kan monteres så den vender direkte mod den sendemast, man modtager signalet fra, og den kan med fordel placeres f.eks. på ex. en husmur. Som hovedregel vil man opnå en bedre forstærkning af signalet med en retningsbestemt antenne pågrundafdenhøjereforstærkning.hvormegetantennenforstærkersignaletmed,a ængeraf antennens størrelse og design. Gain er et udtryk for forstærkningen af signalet, målt i dbi. Indendørs eller en udendørs antenne? Alle der bruger en 4G eller 3G router vil have fordel af at lslu eenindendørsantenne,som vilforstærkedeteksisterendesignal,vedatmaneventuelt placererantennenietvindue.ensådanantennevilaldforbedreforbindelsen,såledesatengod forbindelse vil blive endnu bedre og et dårligt signal vil blive væsentligt forbedret. Selvenlilemagne odsantennepåca.10cm giver,som ikkegiverforstærkningafsignalet(0dbi), kananvendes latgivebedresignal,vedatflyemodtagelsenafsignaletfraetområdeuden dækning, letområdehvordererdækningf.eks.udenpåetmetalskab. Viharogsåantennersom ervelegnede lmonteringpåtagetafbiler,som enpermanentløsning, de såkaldte puck antenner, der i udformning minder om en ishockey puck. Kabel kvalitet og kabel længder Antennekablerspilerenvig grole,forhvorgodtantennenvilfungere(oghvaddetvilkoste). Mange eksterne antenner kommer med 5 eller 8 meter kabel. Har man behov for længere kabler, kankablerneforlænges.kabelængderop l15-20meterersom regelkun lrådeligtmedenhighgain antenne, mens man på antenner med lav forstærkning kun har begrænsede muligheder for at anvende længere kabler. Et af de mest anvendte kabler er RG-58. Det er billigt - men ikke godt for frekvenser over 1800MHz (som UMTS og HSPA). Kabler som HDF-195 (også kendt som LMR-195) har samme fysiske dimensioner som RG-58,menkunomkring0.55dBvs1dBtabpermeter.Hvis"dB"ikkerig g fortæller dig noget, så er her et eksempel: med 10m kabel, vil du ende op med 28% af signalet i slutningenmedhdf195,menkunmedomkring10% medrg58.erdetet20m kabel,stårdu lbagemed8% medlmr195ogkun1% medrg58.deterderforvig gtatholdeditkabelkortestmuligt. Tabeneerdrama ske.såduskalikkebliveskuffet,hvisdinantennemedenrg-58 kabel ikke vil levere, hvad den lover.

4 Antenner lbrugindendørs Poyn ngxpol-a0010 Enlileindendørsantenne,afrig ggodkvalitetpågrundafen inteligentopbygning,som Poyn ngsxpol-a0010 kan simpelthenikkeundgåatforbedresignaletogdermedhas ghedenpå enhverrouterden lslu es,uansethvordandækningenerpå stedet. Xpol-A0010 har mange monteringsmuligheder. Man kan bruge denindbyggedestander latsæ edenpåbordet,hængeden på din bærbare computer skærm eller fastgøre den på et vindue ved brug af sugekoppen. Hvis man ikke ved, hvor den nærmestemobilmaster,kanmanhurgtdrejeantennen latpege frontsiden mod et vindue eller en dør, der hvor signalet forventes at komme ind i huset. Og så er Xpol-A0010næstenuniversal,idetdenleveresmedbådeSMAogTS9s k.denkanumiddelbartslu es lhuaweisfuldehotspot,modem ogrouterprogram samtdeflesteandremærker, dog undtaget Netgear MBR 1517, hvor der skal bruges en adapter. Den har vi selvfølgelig også.. Poyn ngxpol-a0010 er så lille og let, den vejer under 200 g, at den også er nem at medbringe i bagagen om man er i bil, skal ud med båden, på cykel eller andet. Selv når man tager på stranden er dennem athavemed,sådereringenvanskelighedvedatfådenop maleforbindelse.ogharman førstoplevetdetlø enxpol-a0010 giver, forstår man ikke at man har kunnet undvære den. Poyn ngomni-a De eerenæstesk ltalendeal-bandantenne lgenereleindendørsog udendørs løsninger. Den lineære polariserede antenne har et kompakt designogmagnetmontering,som gørdenvelegnet lmobileapplikaoner. Denerideellmaskine lmaskine(m2m)applikaoner,derkommunikerer via det mobile netværk (GPRS / EDGE / 3G / HSPA / LTE). Denneantennesydeevneovers gerstandardantenneraffølgendeårsager: Denerjordplanua ængig,denermonteretmedhøjkvalitetskabel,med lavt strømtab og det er en dipol, ikke en monopol. Antenne lmonteringpåmetalskabeogkøretøjer Poyn ngomni-a0232 puck antenne A-OMNI-0232 er en puck antenne af omni / rundstråle typen, som er udviklet llte-båndetogsom erideellenbredvieafapplikaoner,herunder lavprofil indendørs dækning og kapacitetsforbedringsplan løsninger. Denne antenne er forsynet med 0,5m kabel samt en SMA-s k. Sedetfuldeantennesor mentpåwww.daimler.dkiwebshoppen.

5 Antenner ludendørsmontering Rundstråleantenner/omni-antenner XPOL-A0001 Frekvensområde: MHz, Gain: 2 dbi Kabel:2*5m HDF195medSMAhans k Leveresmedbeslag lfastskruningsamtsugekopper.(anbefaleskun lmidler digfastgørelse). Xpol-A0001 er valget når man bor i byen og ønsker en antenne i neutralt design i vejrbestandig plast. OMNI-A00121-V369 Frekvensområde: MHz, Gain: 6,3 dbi Kabel:Leveresmed8m twinkabelmedsmahans k. Vores mest solgte omni antenne, som giver godt signal i bymæssig bebyggelse. Poyn ngomni-a0069 Frekvensområde: MHz, Gain: 6,3 dbi Kabel: Leveres uden kabel, med N-typehuns k. OMNI-A0069eregnet lmonteringibarskemiljøerpåex.bådeogvindmølerogandreudsa esteder,hvorvindogvejrerekstremt. Retningsbestemte antenner Poyn ngxpol-a0002 Frekvensområde: MHz, Gain: 8 dbi Kabel:2*5m HDF195medSMAhans k XPOL-A0002 er en robust antenne i vejrbestandig plast, som kan monteres uden at antennen generer øjet for meget. Poyn nglpda-0092 Frekvensområde: MHz, Gain: 11 dbi Kabel:7m HDF195medSMAhans k Leveresmedbeslag lfastgørelsepåstålrør. Bemærk venligst at denne antenne kun har 1 kabel og derfor kun understø ermimovedmonteringaf2antenner,som så lgengæld også giver den absolut bedste forstærkning af 4G/LTE signalet. Ved brug af 2 stk. LPDA-0092antenner,hvordenenemonteresver kalt ved brug af BRKT-030beslaget,som skalbes lessærskilt,opnåstypisk næstenenfordoblingafden dligereoplevedehasghed. Sedetfuldeantennesor mentpåwww.daimler.dkiwebshoppen.

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Problemer med dit trådløse netværk? Vi fortæller, hvordan du sætter et stabilt netværk op til dine trådløse apparater og ordner problemerne med det net, du allerede har.

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Udsigt til udeliv. Drømmen. Den bedste leverandør, hvis du overvejer at etablere et ekstra uderum på din ejendom

Udsigt til udeliv. Drømmen. Den bedste leverandør, hvis du overvejer at etablere et ekstra uderum på din ejendom Udsigt til udeliv Drømmen Den bedste leverandør, hvis du overvejer at etablere et ekstra uderum på din ejendom Altaner at kunne træde udenfor BOR DU I BYEN? Og savner du muligheden for at kunne nyde naturen

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere