Lokalplan Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08"

Transkript

1 Lokalplan Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr November 2008

2 2

3 Lokalplan OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha rd No Fjelstrupvej en d Ve vn Ha Godskajen HADERSLEV FJORD Fig. 1. Lokalplanområdets beliggenhed. INDHOLD SIDE Redegørelse Indledning og formål Karakteristik af området Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplan Lokalplan Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1. Områdets afgrænsning Kortbilag 2. Lokalplankort Bilag 3. Visualisering Kommuneplantillæg nr Lokalplanen er udarbejdet af GBL - Gruppen for by & landskabsplanlægning og Haderslev Kommunes Byg og Plan. Maj 2008/ november

4 FJE Stran LANGSTRENGVEJ LINDEDAL AASTRUPVEJ DALGADE VINKELVEJ NORDHAVNSVEJ Lokalplanområde KULHAVNSVEJ VED HAVNEN CHRISTIAN X'S VEJ GODSKAJEN Haderslev Fjord STIEN GASVãRKSVEJ HONNÏRKAJEN HANSBORGGADE PAKHUSKAJEN Fig. 2. Lokalplanområdets placering og afgrænsning. FJORDAGERVEJ FJORDAGERBAKKE INDLEDNING OG FORMÅL Lokalplanens baggrund Haderslev Kommune ønsker med denne lokalplan at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for at et område mellem Nordhavnsvej og Ved Havnen kan omdannes til offentlige og private serviceformål og lettere erhverv. Området er i kommuneplanen udlagt til boliger, offentlige og private servicevirksomheder, kulturelle aktiviteter og rekreative områder. Bebyggelsens udformning og anvendelse tager i princippet udgangspunkt i intentionerne i Masterplan 2004 samt Designmanual 2005 for Haderslev Havn. Det er byrådets intention, at området langs sydsiden Nordhavnsvej omdannes til en erhvervspark til lettere former for erhverv - herunder liberale erhverv, kontorer og detailhandel. Syd for lokalplanområdet tænkes udviklet en kulturø med forskellige kulturelle aktiviteter samt boliger. I tilknytning til erhvervsbbeyggelsen udlægges arealer til p-anlæg, der skal betjene de nye funktioner. Anledningen til udarbejdelsen af lokalplanen er, at der ønskes mulighed for at opføre et nyt skattecenter i området ved Nordhavnsvej og Chr. X s Vej. Desuden ønsker byrådet, at fastsætte bestemmelser for området ud mod Vinkelvej med henblik på at dette areal kan anvendes til offentlige og private serviceformål og lettere erhverv. 4

5 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, at sikre at området kan omdannes fra havne- og erhvervsformål til et nyt erhvervsområde med offentlige og private servicefunktioner samt lettere erhvervsvirksomheder, der kan indpasses i den ønskede fremtidige bymæssige karakter, der er skitseret i Masterplan 2004 for Haderslev Havn. Lokalplanens formål er således, at sikre at ny bebyggelse opføres i overensstemmelse med grundprincipperne i Masterplan 2004 for Haderslev Havn og Designmanual 2005 for Haderslev Havn. Se den vejledende illustrationsplan, fig. 4 på side 8. Der er i lokalplanen ikke fastlagt detaljerede bestemmelser for udformningen af gader, pladser og havnepromenade. Dog er det fastsat at ændringer af disse arealer skal ske i overensstemmelse med Designmanaul 2005 for Haderslev Havn. Fig. 3. Udsnit fra Masterplan 2004 for Haderslev Havn. Lokalplanområdets beliggenhed er markeret med en rød elipse. 5

6 KARAKTERISTIK AF OMRÅDET Områdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende tæt ved Haderslev Fjord og ligger i den midterste del af havneområdet. Området afgrænses mod øst af Chr. X s Vej og mod syd af Ved Havnen og havnebanens spor. Området afgrænses mod vest af Vinkelvej og mod nord af Nordhavnsvej. Området ligger ligger i "anden" række i forhold til havnefronten og er ikke særligt synligt fra fjorden. Fra Chr. X s Vej er er der frit udsyn til fjorden og landskabet på fjordens sydlige bred. Den østlige del af lokalplanområdet er uden væsentlig bebyggelse og beplantning. Mod Nordhavnsvej findes en allébeplantning og i skellet mellem matr. 19a og 3676 Haderslev findes der rester af et levende hegn. I den vestlige del af lokalplanområdet ligger en større lagerhal, der tænkes nedrevet i forbindelse med lokalplanens realisering. Eksisterende forhold Lokalplanområdet udgør et areal på cirka m². Området er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende i byzone. Terrænet er forholdsvist fladt. Terrænet ligger cirka i kote meter. Koterne er angivet i DVR90. Området ligger med en god tilgængeliged til større veje: Chr. X s Vej fører op til den nordlige del af byen og hovedvej 170. Nordhavnsvej er sammen Fjelstrupvej den østlige hovedindfartsvej til centrum. Det østlige område ligger ud til Vinkelvej, der har overkørsel til Nordhavnsvej. Bebyggelsen i de tilstødende områder fremstår som en blandet erhvervsbebyggelse bestående af lagerhaller, værksteder, siloanlæg og åbne arealer, der tidligere har været anvendt til oplag. Lokalplanområdet og de øvrige havnearealer vil over en årrække blive omdannet til boligområder og erhvervsområder til lettere erhverv, kontorformål LOKALPLANENS INDHOLD Områdets disponering Området disponeres med en kontorbebyggelse med en klar og sammenhængende facade mod Chr. X s Vej, Nordhavnsvej, Vinkelvej og delvis mod Ved Havnen. Den midterste del af bebyggelsen mod syd vil bestå af parkeringshuse med parkering på terræn og på p-dæk. Området set fra Jomfrustien og op mod Vinkelvej. Erhvervsbebyggelse i den vestlige del af lokalplanområdet 6

7 Nordhavnsvej Ved Havnen Fig. 3. Områdets disponering. Den offentlige ankomst til bebyggelsen vil ske fra Chr. X s Vej mod øst og fra Vinkelvej mod vest, mens adgangen til p-husene sker fra Nordhavnsvej. Der udlægges et 10 meter bredt areal til vejadgangen fra Nordhavnsvej. I henhold til Masterplanen for Haderslev Havn tænkes etableret en ny rundkørsel, hvor Chr. X s Vej krydser Nordhavnsvej/ Fjelstrupvej. Der tænkes etableret en ny kanal fra fjorden og op mod rundkørslen i Chr. X s Vejs nuværende tracé. På begge sider af kanalen etableres køreveje til betjening af de boliggrupper, der med tiden vil blive etableret ned mod havnefronten. Vinkelvej skal vejbetjene parkeringskælderen under nyt boligområde forenden af Jomfrustien. Vinkelvejs forbindelse til Jomfrustien lukkes i forbindelse med realiseringen af boligprojektet. Anvendelse Lokalplanområdet må anvendes til offentlige og private servicefunktioner og lettere erhvervsformål i form af kontorer. Lokalplanens byggemuligheder Bebyggelsesmæssigt har lokalplanen til hensigt, at intentionerne i Masterplan 2004 samt Designmanual 2005 for Haderslev Havn efterleves i harmoni med den eksisterende købstadsbebyggelse med dens særlige arkitektoniske og kurturhistoriske værdier og spor. Masterplanen lægger samtidigt op til en nutidig bebyggelse og arkitektur. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. I den forbindelse ophæves bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestem- 7

8 Fig. 4. Vejledende illustrationsplan. melser i forhold til bebyggelsens afstand til skel, afstand til modstående vejskel og det skrå højdegrænseplan. Facadefremspring, i form af kviste, karnapper, altaner, tagudhæng m.m. tillades over stuetagen at overskride byggefeltet med op til 0,5 meter mod vejskel og naboskel. Mindre bygninger i forbindelse med områdets tekniske forsyning og drift kan placeres uden for byggefelterne. Den samlede bebyggelsesprocent for hver ejendom må ikke overstige 110 eksklusiv areal til p-hus. For at sikre, at området udbygges med den urbane karakter, der er lagt op til i Masterplan 2004 for Haderslev Havn, gælder der for ny bebyggelse som minimum skal opføres i 2 etager. Parkeringshuset er dog undtaget herfor. Ny bebyggelsen må ikke opføres med en højde, der overstiger 15 meter målt fra kote 2,2 m (DVR90) eller fra eksisterende terræn, hvor dette ligger over kote 2,2 meter. Elevatortårne, skorsten, udluftningskanaler, ventilationsanlæg, læskærme m.v. medregnes ikke i den totale bygningshøjde. Parkeringshuset må ikke opføres med en højde der overstiger 7,5 meter målt fra kote 2.2 meter eller eksisterende terræn, hvor dette ligger højere end kote 2,2 (DVR90) Af hensyn til oversvømmelsesrisiko i havneområderne skal den mindste gulvkote ved nybyggeri være mindst 2,2 meter. 8

9 Bebyggelsens ydre fremtræden Masterplan 2004 for Haderslev Havn lægger op til at bebyggelsen opføres med en nutidig arkitektur. Ny bebyggelse skal udformes, så der opnås en passende helhedsvirkning. Bebyggelsen kan udføres med flade tage (minimumshældning). Installationer på bebyggelsens tage som f.eks. elevatortårne, skorsten, ventilations- og udluftningsanlæg, læskærme skal udformes i harmoni med den øvrige bygnings arkitektur. Udvendige facader skal udføres i beton eller som blank mur, pudset/vandskuret murkværk med efterfølgende malerbehandling samt lette beklædninger i træ, zink og lignende. Tage skal udføres med grå eller sort tagpap, zink eller lignende materialer. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tag- og facadematerialer af hensyn til risikoen for reflektionsgener. Dog er undtaget transparente glasfacader samt energibesparende foranstaltninger som solfangere og solceller. Ved bebyggelse med privat og offentlig serviceefunktioner må der kun opsættes facadeskilte med navn og logo i henhold til vejledningen "Facader og skilte i Haderslev Kommune". Facadeskilte skal placeres på facaderne. Der må ikke placeres skilte på bebyggelsens tage. Facadeskilte skal udføres i god harmoni med bebyggelsens arkitektur. Endvidere må der opstilles én skiltepylon ud mod hver af de tre veje Ch. X s Vej, Nordhavnsvej og Vinkelvej. Skiltepylonen må ikke gives en højde på mere end 5 meter og af hensyn til gademiljøet, må skiltets bredde ikke overstige 1/4 af højden. Såfremt der er flere virksomheder på en ejendom, skal skal skiltningen på facader og pylon samordnes. For at mindske antallet af eventuelle parabolantenner på områdets tage og facader, skal området tilsluttes fællesantenneanlæg, bredbånd eller kabel-tv og lignende efter byrådets nærmere anvisninger. Såfremt der opsættes parabolantenner må disse ikke opsættes på tage, overgavle og skorstene. Ubebyggede arealer og beplantning Terrænregulering over +/- 0,5 meter skal godkendes af Haderslev Kommune. Efterhånden som havneområdet udvikles, er det tanken, at gader, stier, promenader og pladser skal omlægges. Ved omlægning skal dette udføres med udgangspunkt i Designmanual for Haderslev Havn. Projekter herfor skal forinden godkendes af Haderslev Byråd. Denne lokalplan er afgrænset således at den ikke omfatter de arealer, der senere skal indgå i områdets færdsels- og promenadearealer. Havnebanens spor langs områdets sydlige afgrænsning Området set fra vest. 9

10 Ubefæstede arealer skal tilplantes eller udlægges med græs, jf. Masterplan for Haderslev Havn samt Designmanual for Haderslev Havn. Parkeringspladser skal udføres med fast belægning eller som grøn parkering jr. Designmanual for Haderslev Havn. Adgangsarealer skal anlægges under hensyntagen til tilgængelighed for alle brugere, herunder syns- og bevægelseshæmmede. Udendørs oplagring af materialer, byggeaffald m.m. må ikke finde sted. Vareoplag og affaldscontainere til husholdningsaffald skal som minimum afskærmes med beplantning eller mur. Opstilling af både, campingvogne, uindregistrede køretøjer o.lign. må ikke finde sted på områdets parkeringspladser og åbne arealer. Langtidsparkering af lastvogne, busser og lignende må ikke finde sted på områdets veje eller parkeringspladser. Udstykning Ejendommen kan dog opdeles eller sammenlægges efter en samlet plan godkendt af Haderslev Kommune. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nordhavnsvej, Chr. X s Vej og Vinkelvej. Parkeringshuse får vejadgang fra Nordhavnsvej. Der udlægges et 10 meter bredt areal til en vej fra Nordhavnsvej til betjening af parkeringshusene. Gæsteparkeringspladserne langs bebyggelsens nordside kan vejbetjenes fra Chr. X s Vej og Vinkelvej. Ved Havnen vil i henhold til Masterplanen ad åre blive ændret til havnepromenade med ingen eller begrænsede kørselsmuligeheder for motorkøretøjer. Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal i lokalplanområdet. Parkeringspladserne kan anlægges på terræn og i parkeringshus. Eksempel på områdets bebyggelse set fra Fjelstrupvej. Østfacade med hovedindgang. I forgrunden ses den fremtidige kanal mellem Chr. X s Vej og fjorden i henhold til masterplanen. 10

11 Området set fra Nordhavnsvej/ Fjelstrupvej. I baggrunden ses de nuværende siloanlæg ved havnefronten. Området set fra havnen. I baggrunden ses Chr. X s Vejs videre forløb op mod Varbergparken og den nordlige bydel. Lokalplanområdet set fra syd angivet med rød cirkel. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Nordhavnsvej og mod syd af forskellige virksomheder. Området mod syd er i kommuneplantillæg udlagt til fremtidigt boligområde og kulturø. 11

12 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan Lokalplanens område anvendes i overensstemmelse med Regionplan Regionplan 2005 er ophævet til landsplandirektiv i forbindelse med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar Landsplandirektivet ophæves i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan Kommuneplanen Lokalplanens område medtaget i tillæg 2-04 til Kommuneplan for Haderslev Kommune (Detailhandel). Området er beliggende i rammeområde : Østbyen Centerområde med trafiktunge centerfunktioner Status pr Bolig- og erhvervsområde med overvejende fritliggende bebyggelse ved teaterstien, Jomfrustien og Nordhavnsvej. Offentlig parkeringsplads m.v. Byzone. Fremtidig anvendelse Centerområde med butikker, erhverv og privat- og offentlig service, som naturligt hører til i det centrale byområde. Bebyggelsens art Åben-lav, tæt - lav, etagebebyggelse og fritliggende bebyggelse. Bebyggelsens omfang og placering Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Der kan etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker på maks. henholdsvis m² og 1500 m². Bebyggelsens etageantal og højde Facadebebyggelse skal tilpasses nabobebyggelsen og må ikke opføres med mere end 2½ etage og højere end 13 meter. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og bagbebyggelse må ikke gives en større højde end facadebebyggelsen. Fig. 6. Kommuneplanrammer for Haderslev - rammeområde Lokalplanområdets placering er vist med cirkel. 12

13 Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinsatllationer m.v.) ikke ændres uden byrådets tilladelse. Opholds- og friarealer Opholdsarealer til den enkelte ejendom skal svarer til mindst 50 % af boligetagearealet og 20 % af erhvervsetagearealet. Byrådet kan stille andre krav til opholdsarealer. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser. Veje, stier og parkering Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig, 1 parkeringsplads pr. 20 m² butiksareal ved dagligvarebutikker og 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal i øvrigt. Byrådet kan ændre kravet til parkeringspladser. Byrådet kan kræve mangledne parkeringspladser erstattet af indbetaling til parkeringsfond. Området skal fredeliggøres gennem en trafiksanering. Beplantning og hegn Karakteristisk beplantning skal bevares. Der skal for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes og vedligeholdes mindst 1 træ. Kollektiv forsyning Bebyggelse skal tilsluttes såvel et kollektiv varmeforsyningsanlæg som fællesantenneanlæg efter byrådets anvisning. Særlige bestemmelser Antallet af boliger skal søges fastholdt. Store og trafiktunge egnscenterfunktioner bør placeres i tilknytning til centerringen. Lokalplaner og byplanvedtægter Byplanvedtægt nr. 4. Karreen Aastrupvej-Teaterstien-Bygnaf-Mariegade. Lokalplan Butikscenter ved Jumfrustien. Lokalplan , Centarle byområde - Øst Lokalplan , Kontorer, butikker og boliger mellem Bygnaf og Jomfrustien. Lokalplan , Centerområder med butikker, erhver og bolig v. Lindedal og Nordhavnsvej. Lokalplan , Blandet byområde ved Nordhavnsvej-Jomfrustien-Lindedal. Lokalplan i forhold til kommuneplanramme Lokalplanen er ikke i overensstemmelse retningslinierne for rammeområde , idet den maksimale bygningshøjde ønskes ændret til 15 meter og den maksimale bebyggelsesprocent hævet til 110 mellem Nordhavnsvej og Ved Havnen. Der er således udarbejdet et kommuneplantillæg nr Kommuneplantilægget findes på side 31. Zoneforhold Området ligger i sin helhed i byzone. Zoneforholdene ændres ikke med denne lokalplan. Servitutter Der er ikke lyst servitutter, der er i strid med nærværende lokalplan. Kystnærhedszone Kystnærhedszonen er et ca. tre kilometer bredt bælte langs kysterne. Lokalpla- 13

14 nens område ligger i den kystnære del af byzonen. Der skal ifølge planloven gøres rede for, hvordan planlagt bebyggelse og nye anlæg kan påvirke kystlandskabet visuelt. Lokalplanområdets i anden række i forhold til Haderslev Fjord. Dette gør, at en ny bebyggelse ikke vil blive særligt synlig i landskabet omkring Haderslev Fjord. Det vurderes, at lokalplanens realisering vil have en positiv visuel påvirkning af omgivelserne omkring havnemiljøet og set fra fjorden. Se visualisering på bilag 3A og 3B. Naturbeskyttelse Inden for lokalplanområdet findes ikke arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller 4. Miljøforhold Jordforurening Området ligger i et havneområde, hvor der gennem årene har været mange typer af virksomheder. I sådanne områder er der en vis risiko for at jorden er forurenet. Der er inden for lokalområdet kun registreret forurening på vidensniveau 2, (V2) på matr. 19a. Haderslev. Al jord i byzone betragtes med den nye jordforureningslov som værende lettere forurenet. Der gælder særlige regler for prøvetagning af jorden inden eventuel bortkørsel. Støj og lugt I de tilstødende områder ligger en række virksomheder, der medfører støj og lugtgener. Lokalplanområdet ligger lige nord for byomdannelsesområdet på Haderslev Havn. Byrådet har fastlagt en afviklingsrækkefølge for erhvervsaktiviteterne på havnen og området kan derfor omfattes af planlovens 15a vedrørende etablering af miljøfølsomme anvendelser i miljøbelastede erhvervsområder under afvikling. Støjbelastningen fra de nuværende virksomheder på haven skønnes dog ikke at have væsentlig betydning for områdets anvendelse til kontorerhverv. Støjbelastningen fra erhvervsvirksomhederne vil i henhold til Masterplanen for Haderslev Havn være bragt til ophør inden 8 år fra denne lokalplan er vedtaget og offentliggjort. Museumsloven Området ligger på arealer der er opfyldt i nyere tid. Der er således ikke væsentlig risiko for at støde på jordfaste fortidsminder. Bygherren skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejder (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres. Sådanne fortidsminder vil være omfattet af Museumslovens 27 (Lov nr. 473 af 7. juli 2001). I det omfang disse berøres af anlægsarbejde, skal arbejdet indstilles indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation for en bygherre, vil Museet anbefale, at der foretages en prøvegravning på de ovennævnte arealer forud for anlægsarbejdets påbegyndelse med henblik på at vurdere, om der findes fortidsminder, og om de i så fald har en karakter, der nødvendiggør en egentlig udgravning heraf. Museet udarbejder gerne på bygherres opfordring budget og tidsplan for en sådan prøvegravning. 14

15 Teknisk forsyning Området er omfattet af Haderslev Kommunes Spildevandsplan. Området er i spildevandsplanen udlagt som seperatkloakeret område. Området er i følge kommuneplanen udlagt som område, der skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Lokalplanområdet skal vandforsynes i henhold til Haderslev Kommunes vandforsyningsplan. Miljøvurdering af planer og programmer Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Den skal omfatte en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning, mennesker, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og materiale goder, samt det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Denne lokalplan er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli Der er foretaget en screening for at undersøge om en egentlig miljøvurdering er nødvendig. Afgørelsen af om en plan skal miljøvurdereres, træffes af den myndighed, der er ansvarlig for tilvejebringelse af planen. Afgørelsen skal offentliggøres. Resumé af screeningen: Lokalplanen omfatter et eksisterende havneområde, der påtænkes omdannet til område offentlig og privat serviceerhverv. Projektet skønnes ikke at være omfattet af lovens bilag 3 og 4 vedrørende de anlæg og projekttyper, der automatisk medfører at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Projektet medfører at der kan opføres op cirka m² etageareal til kontorformål i området. En undersøgelse af GIS-data og regionplanen viser, at selve området ikke ligger i eller nærheden af områder med internationale eller nationale naturbeskyttelsesinteresser. Endvidere ses, at der ikke er væsentlige arkæologiske interesser i selve området, jf. kulturarvsstyrelsens hjemmeside dkc-online. Der bør dog foretages prøvegravning inden projektets realisering. Planens realisering vil medføre en forøgelse af trafikken på Nordhavnsvej og Chr. X s. Vej. Der skal i henhold til lokalplanens bestemmelser etableres mindst cirka 230 parkeringspladser. Dog vil der ved skattecenteret bliver anlagt cirka 180 pladser, således at det samlede antal p-pladser vil blive noget højere end de påkrævede 230 pladser for området under ét. Hovedparten anvendes som personaleparkering. Trafikken til og fra lokalplanområdet vil derfor primært ligge ved normal arbejdstids begyndelse og ophør samt i mindre omfang som kundetrafik fordelt over hele dagen i servicefunktionernes åbningstid. Planens realisering vil medføre opførelse af en bymæssig etagebebyggelse i forhold til den nuværende åbne areal. Bebyggelsen vil påvirke det visuelle indtryk af området set fra den østlige indfart til byen i positiv retning. Området ligger nær havnen, hvor der er en vis oversvømmelsesrisiko. Dette område ligger i kote Der er lokalplanen fastsat bestemmelser om en laveste gulvkote på 2,2 meter for at imødegå risikoen for oversvømmelse. Området ligger tæt på eksisterende erhvervsvirksomheder. Området vil i en periode være belastet af støj herfra. Der er vedtaget en afvikling af virksomhederne 15

16 på havnearealerne, således at støjbelastningen ophører inden for en overskuelig periode (8 år). Samlet set vurderes det, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Konklusionen af screeningen er, at det ikke skønnes nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering, da der for alle undersøgte emner konkluderes, at realiseringen af lokalplanen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af planforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan dog fortsættes som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af Byrådet, dog højst indti ét år efter offentliggørelsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokalplanens

17 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN OmrådE til offentlige formål på haderslev havn I henhold til lov om planlægning, bekendtgørelse 813 af 21. juni 2007 med efterfølgende lovændringer fastlægges i lokalplanen følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplan har til formål: at ændre lokalplanområdet fra havne- og erhvervsområde til offentlige og private servicefunktioner, at åbne mulighed for opførelse en ny erhvervsbebyggelse, at sikre at fremtidig bebyggelse og omgivelser tager udgangspunkt i de rammer, der er udstukket i masterplan 2004 for Haderslev Havn samt Designmanual 2005 for Haderslev Havn, at fastlægge principper for bebyggelsens placering og omfang, så en god sammenhæng med den omgivende by og havn opnås, at sikre, at ny bebyggelse fremtræder som en arkitektonisk og materialemæssig helhed, der sikrer stedets karakter og identitet, og at der ved ændringer og tilføjelser i den eksisterende bebyggelse skabes god arkitektonisk sammenhæng. 2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre af Haderslev: 3643 og 3676 samt del af 19a samt samt alle parceller der efter den 1. juni 2008 udstykkes fra disse parceller. 2.2 Området er beliggende i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til offentlige og private servicefunktioner. 3.4 Lokalplanområdet kan selvom det er støjbelastet anvendes til støjfølsomme funktioner, idet støjbelastningen fra erhvervsvirksomhederne i henhold til Masterplanen for Haderslev Havn skal være bragt til ophør inden 8 år fra denne lokalplan er vedtaget og offentliggjort. 4. Udstykning 4.1 Der kan ske udstykning og sammenlægning af ejendomme, når dette sker efter en samlet plan, der er godkendt af Haderslev Kommune. 17

18 5. Veje, stier og parkering 5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nordhavnsvej, Chr. X s Vej og Vinkelvej. 5.2 Der udlægges areal til en vej fra Nordhavnsvej i en bredde af mindst 10 meter til betjening af områdets parkeringshuse og parkeringsarealer. 5.3 Parkeringspladser kan anlægges på terræn og i parkeringshus. Ved etablering af erhvervs- og servicevirksomheder skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Facadefremspring, i form af kviste, karnapper, altaner, tagudhæng m.m. tillades over stuetagen, at overskride byggefeltet med op til 0,5 meter i mod vejskel og naboskel. Mindre bygninger i forbindelse med områdets tekniske forsyning og drift kan placeres uden for byggefelterne. 6.2 Den samlede bebyggelsesprocent for området må ikke overstige For bygninger i lokalplanområdet gælder: - at bebyggelsen som minimum skal opføres i 2 etager, dog ikke parkeringshuse, - at bebyggelsen ikke må opføres med en højde, der overstiger 15 meter, dog maks. 7,5 meter for parkeringshuse, målt fra kote 2,2 m (DVR90) eller fra eksisterende terræn, hvor dette ligger over kote 2,2 meter. Se højdeangivelserne på byggefelterne på kortbilag 2, - at mindste gulvkote skal være 2,2 meter, - at elevatortårne, skorsten, udluftnings- og ventilationskanaler, læskærme m.v. medregnes ikke i den totale bygningshøjde, 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal udformes, så der opnås en passende helhedsvirkning. 7.2 Bebyggelsen kan udføres med flade tage (minimumshældning). 7.3 Udvendige facader skal udføres i beton eller med som blank mur, pudset/ vandskuret murkværk med efterfølgende malerbehandling samt lette beklædninger i træ, zink og lignende samt større glaspartier. 7.4 Tage skal udføres med grå eller sort tagpap, zink eller lignende materialer. Fliser, klinker og træ kan anvendes i forbindelse med anvendelsen af tage som opholdsarealer. Installationer på bebyggelsens tage som f.eks. elevatortårne, skorsten, udluftningskanaler, læskærme skal udformes i harmoni med den øvrige bygnings arkitektur. 7.5 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tag- og facadematerialer af hensyn til risikoen for reflektionsgener. Dog er undtaget transparente glasfacader samt energibesparende foranstaltninger som solfangere og solceller. Uigennemsigtige glasfacader må ikke anvendes. 18

19 7.6 Ved bebyggelse med privat og offentlig service må der kun opsættes facadeskilte med navn og logo i henhold til vejledningen "Facader og skilte i Haderslev Kommune". Facadeskilte skal placeres på faca derne. Der må ikke placeres skilte på bebyggelsens tage. Facadeskilte skal udføres i god harmoni med bebyggelsens arkitektur. Endvidere må der opstilles én skiltepylon ud mod hver af de tre veje Ch. X s Vej, Nordhavnsvej og Vinkelvej. Skiltepylonen må ikke gives en højde på mere end 5 meter og af hensyn til gademiljøet, må skiltets bredde ikke overstige 1/4 af højden. Såfremt der er flere virksomheder på en ejendom, skal skal skiltningen på facader og pylon samordnes. 7.8 Der må ikke opsættes parabolantenner på tage, overgavle og skorstene. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Terrænregulering over +/- 0,5 meter skal godkendes af Haderslev Kommune. 8.2 Ubefæstede arealer skal tilplantes eller udlægges med græs, jf. Masterplan for Haderslev Havn samt Designmanual for Haderslev Havn. 8.3 Parkeringspladser skal udføres med fast belægning eller som grøn parkering jr. Designmanual for Haderslev Havn. Der skal plantes mindst 1 træ for hver 3 parkeringsbåse der etableres på åbent terræn. Gælder således ikke parkeringspladser i p-hus eller p-kælder. 8.4 Adgangsarealer skal anlægges under hensyntagen til tilgængelighed for alle brugere, herunder syns- og bevægelseshæmmede. 8.5 Udendørs oplagring af materialer, byggeaffald m.m. må ikke finde sted. Vareoplag og affaldscontainere til husholdningsaffald skal som minimum afskærmes med beplantning eller mur. 8.6 Opstilling af både, campingvogne, uindregistrede køretøjer o.lign. må ikke finde sted på områdets parkeringspladser og åbne arealer. Langtidsparkering af lastvogne, busser og lignende må ikke finde sted på områdets veje eller parkeringspladser. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandsnet i henhold til Haderslev Kommunes spildevandsplan eller efter Byrådets nærmere anvisninger. Regn og spildevand skal separeres. Spildevand skal tilsluttes det offentlige kloaknet. Regnvand skal ledes til den offentlige regnvandsledning eller kan såfremt der opnås tilladelse hertil ledes direkte til recipient. 9.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter byrådets anvisninger. 9.3 El-, tele- og antennekabler skal fremføres som jordledninger. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes fællesantenneanlæg, bredbånd, kabel-tv m.v. efter byrådets anvisninger. 9.5 Belysningsarmaturer i lokalplanens område skal udføres med udgangs- 19

20 punkt i Designmanual for Haderslev Havn. 9.6 Der skal ved bebyggelsen udlægges arealer til placering og tømning af affaldscontainere/stativer. Placeringen skal så vidt muligt ske i tilknytning til adgangsvejene. Der skal sikres tilstrækkelige vendemuligheder/ gennemkørselsmuligehder for renovationskøretøjer. 10 Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, at det fornødne antal parkeringspladser jf. pkt. 5.3 er etableret, at byggeriet er færdigmeldt, at der er sket tilslutning til el, vand og offentlig kloak, at spildevand er ført til spildevandsledning, at regnvand er ført til regnvandsledning, at ny bebyggelse er tilsluttet varmeforsyning. 11. Ophævelse af servitutter 11.1 Tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, ophæves. 12. Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele mindre betydende lempelser i lokalplanens bestemmelser, hvis karakteren af det område planen forsøger at skabe eller fastholde, ikke derved bliver ændret. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. Vedtagelsespåtegning Vedtaget endeligt af Haderslev Byråd den 9. oktober H. P. Geil / Poul Erik Graversen Borgmester Kommunaldirektør 20

Lokalplan 11.108.1-3 Område til boliger og offentlige formål på Haderslev havn

Lokalplan 11.108.1-3 Område til boliger og offentlige formål på Haderslev havn Lokalplan 11.108.1-3 Område til boliger og offentlige formål på Haderslev havn November 2008 2 Lokalplan 11.108.1-3 OmrådE til BOLIGER OG OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN j lve Lindedal ke Vin Nordhavnsvej

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan P-plads ved Teaterstien / Jomfrustien. Marts Forslag

Lokalplan P-plads ved Teaterstien / Jomfrustien. Marts Forslag Lokalplan 10.64-1-3 P-plads ved Teaterstien / Jomfrustien Marts 2007 Forslag Fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 4. juli til den 29. august 2007 LOKALPLAN 10.64-1-2 P-PLADS VED TEATERSTIEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

For at sikre de nødvendige arealer til. Lokalplan nr for et område til offentlige formål ved Årøsund. ved Skomagervej beliggende i det

For at sikre de nødvendige arealer til. Lokalplan nr for et område til offentlige formål ved Årøsund. ved Skomagervej beliggende i det I N D L E D N I N G Lokalplan nr. 17.36-1 for et område til offentlige formål ved Årøsund. Som led i den kommunale spildevandsrensning har byrådet til hensigt at lade opføre et renseanlæg ved Årøsund.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev

Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Vedtaget Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev 30. juni 2016

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Juni 2005. Lokalplan 10.63.1-1 Det centrale byområde, Hotel Norden

Juni 2005. Lokalplan 10.63.1-1 Det centrale byområde, Hotel Norden Juni 2005 Lokalplan 10.63.1-1 Det centrale byområde, Hotel Norden 1 LOKALPLAN 10.63.1-1, DET CENTRALE BYOMRÅDE, HOTEL NORDEN Storegade Østerbro Indre Dam Haderslev Dam Indhold Lokalplanområdets beliggenhed

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere