Lokalplan Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08"

Transkript

1 Lokalplan Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr November 2008

2 2

3 Lokalplan OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha rd No Fjelstrupvej en d Ve vn Ha Godskajen HADERSLEV FJORD Fig. 1. Lokalplanområdets beliggenhed. INDHOLD SIDE Redegørelse Indledning og formål Karakteristik af området Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplan Lokalplan Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1. Områdets afgrænsning Kortbilag 2. Lokalplankort Bilag 3. Visualisering Kommuneplantillæg nr Lokalplanen er udarbejdet af GBL - Gruppen for by & landskabsplanlægning og Haderslev Kommunes Byg og Plan. Maj 2008/ november

4 FJE Stran LANGSTRENGVEJ LINDEDAL AASTRUPVEJ DALGADE VINKELVEJ NORDHAVNSVEJ Lokalplanområde KULHAVNSVEJ VED HAVNEN CHRISTIAN X'S VEJ GODSKAJEN Haderslev Fjord STIEN GASVãRKSVEJ HONNÏRKAJEN HANSBORGGADE PAKHUSKAJEN Fig. 2. Lokalplanområdets placering og afgrænsning. FJORDAGERVEJ FJORDAGERBAKKE INDLEDNING OG FORMÅL Lokalplanens baggrund Haderslev Kommune ønsker med denne lokalplan at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for at et område mellem Nordhavnsvej og Ved Havnen kan omdannes til offentlige og private serviceformål og lettere erhverv. Området er i kommuneplanen udlagt til boliger, offentlige og private servicevirksomheder, kulturelle aktiviteter og rekreative områder. Bebyggelsens udformning og anvendelse tager i princippet udgangspunkt i intentionerne i Masterplan 2004 samt Designmanual 2005 for Haderslev Havn. Det er byrådets intention, at området langs sydsiden Nordhavnsvej omdannes til en erhvervspark til lettere former for erhverv - herunder liberale erhverv, kontorer og detailhandel. Syd for lokalplanområdet tænkes udviklet en kulturø med forskellige kulturelle aktiviteter samt boliger. I tilknytning til erhvervsbbeyggelsen udlægges arealer til p-anlæg, der skal betjene de nye funktioner. Anledningen til udarbejdelsen af lokalplanen er, at der ønskes mulighed for at opføre et nyt skattecenter i området ved Nordhavnsvej og Chr. X s Vej. Desuden ønsker byrådet, at fastsætte bestemmelser for området ud mod Vinkelvej med henblik på at dette areal kan anvendes til offentlige og private serviceformål og lettere erhverv. 4

5 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, at sikre at området kan omdannes fra havne- og erhvervsformål til et nyt erhvervsområde med offentlige og private servicefunktioner samt lettere erhvervsvirksomheder, der kan indpasses i den ønskede fremtidige bymæssige karakter, der er skitseret i Masterplan 2004 for Haderslev Havn. Lokalplanens formål er således, at sikre at ny bebyggelse opføres i overensstemmelse med grundprincipperne i Masterplan 2004 for Haderslev Havn og Designmanual 2005 for Haderslev Havn. Se den vejledende illustrationsplan, fig. 4 på side 8. Der er i lokalplanen ikke fastlagt detaljerede bestemmelser for udformningen af gader, pladser og havnepromenade. Dog er det fastsat at ændringer af disse arealer skal ske i overensstemmelse med Designmanaul 2005 for Haderslev Havn. Fig. 3. Udsnit fra Masterplan 2004 for Haderslev Havn. Lokalplanområdets beliggenhed er markeret med en rød elipse. 5

6 KARAKTERISTIK AF OMRÅDET Områdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende tæt ved Haderslev Fjord og ligger i den midterste del af havneområdet. Området afgrænses mod øst af Chr. X s Vej og mod syd af Ved Havnen og havnebanens spor. Området afgrænses mod vest af Vinkelvej og mod nord af Nordhavnsvej. Området ligger ligger i "anden" række i forhold til havnefronten og er ikke særligt synligt fra fjorden. Fra Chr. X s Vej er er der frit udsyn til fjorden og landskabet på fjordens sydlige bred. Den østlige del af lokalplanområdet er uden væsentlig bebyggelse og beplantning. Mod Nordhavnsvej findes en allébeplantning og i skellet mellem matr. 19a og 3676 Haderslev findes der rester af et levende hegn. I den vestlige del af lokalplanområdet ligger en større lagerhal, der tænkes nedrevet i forbindelse med lokalplanens realisering. Eksisterende forhold Lokalplanområdet udgør et areal på cirka m². Området er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende i byzone. Terrænet er forholdsvist fladt. Terrænet ligger cirka i kote meter. Koterne er angivet i DVR90. Området ligger med en god tilgængeliged til større veje: Chr. X s Vej fører op til den nordlige del af byen og hovedvej 170. Nordhavnsvej er sammen Fjelstrupvej den østlige hovedindfartsvej til centrum. Det østlige område ligger ud til Vinkelvej, der har overkørsel til Nordhavnsvej. Bebyggelsen i de tilstødende områder fremstår som en blandet erhvervsbebyggelse bestående af lagerhaller, værksteder, siloanlæg og åbne arealer, der tidligere har været anvendt til oplag. Lokalplanområdet og de øvrige havnearealer vil over en årrække blive omdannet til boligområder og erhvervsområder til lettere erhverv, kontorformål LOKALPLANENS INDHOLD Områdets disponering Området disponeres med en kontorbebyggelse med en klar og sammenhængende facade mod Chr. X s Vej, Nordhavnsvej, Vinkelvej og delvis mod Ved Havnen. Den midterste del af bebyggelsen mod syd vil bestå af parkeringshuse med parkering på terræn og på p-dæk. Området set fra Jomfrustien og op mod Vinkelvej. Erhvervsbebyggelse i den vestlige del af lokalplanområdet 6

7 Nordhavnsvej Ved Havnen Fig. 3. Områdets disponering. Den offentlige ankomst til bebyggelsen vil ske fra Chr. X s Vej mod øst og fra Vinkelvej mod vest, mens adgangen til p-husene sker fra Nordhavnsvej. Der udlægges et 10 meter bredt areal til vejadgangen fra Nordhavnsvej. I henhold til Masterplanen for Haderslev Havn tænkes etableret en ny rundkørsel, hvor Chr. X s Vej krydser Nordhavnsvej/ Fjelstrupvej. Der tænkes etableret en ny kanal fra fjorden og op mod rundkørslen i Chr. X s Vejs nuværende tracé. På begge sider af kanalen etableres køreveje til betjening af de boliggrupper, der med tiden vil blive etableret ned mod havnefronten. Vinkelvej skal vejbetjene parkeringskælderen under nyt boligområde forenden af Jomfrustien. Vinkelvejs forbindelse til Jomfrustien lukkes i forbindelse med realiseringen af boligprojektet. Anvendelse Lokalplanområdet må anvendes til offentlige og private servicefunktioner og lettere erhvervsformål i form af kontorer. Lokalplanens byggemuligheder Bebyggelsesmæssigt har lokalplanen til hensigt, at intentionerne i Masterplan 2004 samt Designmanual 2005 for Haderslev Havn efterleves i harmoni med den eksisterende købstadsbebyggelse med dens særlige arkitektoniske og kurturhistoriske værdier og spor. Masterplanen lægger samtidigt op til en nutidig bebyggelse og arkitektur. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. I den forbindelse ophæves bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestem- 7

8 Fig. 4. Vejledende illustrationsplan. melser i forhold til bebyggelsens afstand til skel, afstand til modstående vejskel og det skrå højdegrænseplan. Facadefremspring, i form af kviste, karnapper, altaner, tagudhæng m.m. tillades over stuetagen at overskride byggefeltet med op til 0,5 meter mod vejskel og naboskel. Mindre bygninger i forbindelse med områdets tekniske forsyning og drift kan placeres uden for byggefelterne. Den samlede bebyggelsesprocent for hver ejendom må ikke overstige 110 eksklusiv areal til p-hus. For at sikre, at området udbygges med den urbane karakter, der er lagt op til i Masterplan 2004 for Haderslev Havn, gælder der for ny bebyggelse som minimum skal opføres i 2 etager. Parkeringshuset er dog undtaget herfor. Ny bebyggelsen må ikke opføres med en højde, der overstiger 15 meter målt fra kote 2,2 m (DVR90) eller fra eksisterende terræn, hvor dette ligger over kote 2,2 meter. Elevatortårne, skorsten, udluftningskanaler, ventilationsanlæg, læskærme m.v. medregnes ikke i den totale bygningshøjde. Parkeringshuset må ikke opføres med en højde der overstiger 7,5 meter målt fra kote 2.2 meter eller eksisterende terræn, hvor dette ligger højere end kote 2,2 (DVR90) Af hensyn til oversvømmelsesrisiko i havneområderne skal den mindste gulvkote ved nybyggeri være mindst 2,2 meter. 8

9 Bebyggelsens ydre fremtræden Masterplan 2004 for Haderslev Havn lægger op til at bebyggelsen opføres med en nutidig arkitektur. Ny bebyggelse skal udformes, så der opnås en passende helhedsvirkning. Bebyggelsen kan udføres med flade tage (minimumshældning). Installationer på bebyggelsens tage som f.eks. elevatortårne, skorsten, ventilations- og udluftningsanlæg, læskærme skal udformes i harmoni med den øvrige bygnings arkitektur. Udvendige facader skal udføres i beton eller som blank mur, pudset/vandskuret murkværk med efterfølgende malerbehandling samt lette beklædninger i træ, zink og lignende. Tage skal udføres med grå eller sort tagpap, zink eller lignende materialer. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tag- og facadematerialer af hensyn til risikoen for reflektionsgener. Dog er undtaget transparente glasfacader samt energibesparende foranstaltninger som solfangere og solceller. Ved bebyggelse med privat og offentlig serviceefunktioner må der kun opsættes facadeskilte med navn og logo i henhold til vejledningen "Facader og skilte i Haderslev Kommune". Facadeskilte skal placeres på facaderne. Der må ikke placeres skilte på bebyggelsens tage. Facadeskilte skal udføres i god harmoni med bebyggelsens arkitektur. Endvidere må der opstilles én skiltepylon ud mod hver af de tre veje Ch. X s Vej, Nordhavnsvej og Vinkelvej. Skiltepylonen må ikke gives en højde på mere end 5 meter og af hensyn til gademiljøet, må skiltets bredde ikke overstige 1/4 af højden. Såfremt der er flere virksomheder på en ejendom, skal skal skiltningen på facader og pylon samordnes. For at mindske antallet af eventuelle parabolantenner på områdets tage og facader, skal området tilsluttes fællesantenneanlæg, bredbånd eller kabel-tv og lignende efter byrådets nærmere anvisninger. Såfremt der opsættes parabolantenner må disse ikke opsættes på tage, overgavle og skorstene. Ubebyggede arealer og beplantning Terrænregulering over +/- 0,5 meter skal godkendes af Haderslev Kommune. Efterhånden som havneområdet udvikles, er det tanken, at gader, stier, promenader og pladser skal omlægges. Ved omlægning skal dette udføres med udgangspunkt i Designmanual for Haderslev Havn. Projekter herfor skal forinden godkendes af Haderslev Byråd. Denne lokalplan er afgrænset således at den ikke omfatter de arealer, der senere skal indgå i områdets færdsels- og promenadearealer. Havnebanens spor langs områdets sydlige afgrænsning Området set fra vest. 9

10 Ubefæstede arealer skal tilplantes eller udlægges med græs, jf. Masterplan for Haderslev Havn samt Designmanual for Haderslev Havn. Parkeringspladser skal udføres med fast belægning eller som grøn parkering jr. Designmanual for Haderslev Havn. Adgangsarealer skal anlægges under hensyntagen til tilgængelighed for alle brugere, herunder syns- og bevægelseshæmmede. Udendørs oplagring af materialer, byggeaffald m.m. må ikke finde sted. Vareoplag og affaldscontainere til husholdningsaffald skal som minimum afskærmes med beplantning eller mur. Opstilling af både, campingvogne, uindregistrede køretøjer o.lign. må ikke finde sted på områdets parkeringspladser og åbne arealer. Langtidsparkering af lastvogne, busser og lignende må ikke finde sted på områdets veje eller parkeringspladser. Udstykning Ejendommen kan dog opdeles eller sammenlægges efter en samlet plan godkendt af Haderslev Kommune. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nordhavnsvej, Chr. X s Vej og Vinkelvej. Parkeringshuse får vejadgang fra Nordhavnsvej. Der udlægges et 10 meter bredt areal til en vej fra Nordhavnsvej til betjening af parkeringshusene. Gæsteparkeringspladserne langs bebyggelsens nordside kan vejbetjenes fra Chr. X s Vej og Vinkelvej. Ved Havnen vil i henhold til Masterplanen ad åre blive ændret til havnepromenade med ingen eller begrænsede kørselsmuligeheder for motorkøretøjer. Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal i lokalplanområdet. Parkeringspladserne kan anlægges på terræn og i parkeringshus. Eksempel på områdets bebyggelse set fra Fjelstrupvej. Østfacade med hovedindgang. I forgrunden ses den fremtidige kanal mellem Chr. X s Vej og fjorden i henhold til masterplanen. 10

11 Området set fra Nordhavnsvej/ Fjelstrupvej. I baggrunden ses de nuværende siloanlæg ved havnefronten. Området set fra havnen. I baggrunden ses Chr. X s Vejs videre forløb op mod Varbergparken og den nordlige bydel. Lokalplanområdet set fra syd angivet med rød cirkel. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Nordhavnsvej og mod syd af forskellige virksomheder. Området mod syd er i kommuneplantillæg udlagt til fremtidigt boligområde og kulturø. 11

12 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan Lokalplanens område anvendes i overensstemmelse med Regionplan Regionplan 2005 er ophævet til landsplandirektiv i forbindelse med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar Landsplandirektivet ophæves i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan Kommuneplanen Lokalplanens område medtaget i tillæg 2-04 til Kommuneplan for Haderslev Kommune (Detailhandel). Området er beliggende i rammeområde : Østbyen Centerområde med trafiktunge centerfunktioner Status pr Bolig- og erhvervsområde med overvejende fritliggende bebyggelse ved teaterstien, Jomfrustien og Nordhavnsvej. Offentlig parkeringsplads m.v. Byzone. Fremtidig anvendelse Centerområde med butikker, erhverv og privat- og offentlig service, som naturligt hører til i det centrale byområde. Bebyggelsens art Åben-lav, tæt - lav, etagebebyggelse og fritliggende bebyggelse. Bebyggelsens omfang og placering Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Der kan etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker på maks. henholdsvis m² og 1500 m². Bebyggelsens etageantal og højde Facadebebyggelse skal tilpasses nabobebyggelsen og må ikke opføres med mere end 2½ etage og højere end 13 meter. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og bagbebyggelse må ikke gives en større højde end facadebebyggelsen. Fig. 6. Kommuneplanrammer for Haderslev - rammeområde Lokalplanområdets placering er vist med cirkel. 12

13 Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinsatllationer m.v.) ikke ændres uden byrådets tilladelse. Opholds- og friarealer Opholdsarealer til den enkelte ejendom skal svarer til mindst 50 % af boligetagearealet og 20 % af erhvervsetagearealet. Byrådet kan stille andre krav til opholdsarealer. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser. Veje, stier og parkering Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig, 1 parkeringsplads pr. 20 m² butiksareal ved dagligvarebutikker og 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal i øvrigt. Byrådet kan ændre kravet til parkeringspladser. Byrådet kan kræve mangledne parkeringspladser erstattet af indbetaling til parkeringsfond. Området skal fredeliggøres gennem en trafiksanering. Beplantning og hegn Karakteristisk beplantning skal bevares. Der skal for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes og vedligeholdes mindst 1 træ. Kollektiv forsyning Bebyggelse skal tilsluttes såvel et kollektiv varmeforsyningsanlæg som fællesantenneanlæg efter byrådets anvisning. Særlige bestemmelser Antallet af boliger skal søges fastholdt. Store og trafiktunge egnscenterfunktioner bør placeres i tilknytning til centerringen. Lokalplaner og byplanvedtægter Byplanvedtægt nr. 4. Karreen Aastrupvej-Teaterstien-Bygnaf-Mariegade. Lokalplan Butikscenter ved Jumfrustien. Lokalplan , Centarle byområde - Øst Lokalplan , Kontorer, butikker og boliger mellem Bygnaf og Jomfrustien. Lokalplan , Centerområder med butikker, erhver og bolig v. Lindedal og Nordhavnsvej. Lokalplan , Blandet byområde ved Nordhavnsvej-Jomfrustien-Lindedal. Lokalplan i forhold til kommuneplanramme Lokalplanen er ikke i overensstemmelse retningslinierne for rammeområde , idet den maksimale bygningshøjde ønskes ændret til 15 meter og den maksimale bebyggelsesprocent hævet til 110 mellem Nordhavnsvej og Ved Havnen. Der er således udarbejdet et kommuneplantillæg nr Kommuneplantilægget findes på side 31. Zoneforhold Området ligger i sin helhed i byzone. Zoneforholdene ændres ikke med denne lokalplan. Servitutter Der er ikke lyst servitutter, der er i strid med nærværende lokalplan. Kystnærhedszone Kystnærhedszonen er et ca. tre kilometer bredt bælte langs kysterne. Lokalpla- 13

14 nens område ligger i den kystnære del af byzonen. Der skal ifølge planloven gøres rede for, hvordan planlagt bebyggelse og nye anlæg kan påvirke kystlandskabet visuelt. Lokalplanområdets i anden række i forhold til Haderslev Fjord. Dette gør, at en ny bebyggelse ikke vil blive særligt synlig i landskabet omkring Haderslev Fjord. Det vurderes, at lokalplanens realisering vil have en positiv visuel påvirkning af omgivelserne omkring havnemiljøet og set fra fjorden. Se visualisering på bilag 3A og 3B. Naturbeskyttelse Inden for lokalplanområdet findes ikke arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller 4. Miljøforhold Jordforurening Området ligger i et havneområde, hvor der gennem årene har været mange typer af virksomheder. I sådanne områder er der en vis risiko for at jorden er forurenet. Der er inden for lokalområdet kun registreret forurening på vidensniveau 2, (V2) på matr. 19a. Haderslev. Al jord i byzone betragtes med den nye jordforureningslov som værende lettere forurenet. Der gælder særlige regler for prøvetagning af jorden inden eventuel bortkørsel. Støj og lugt I de tilstødende områder ligger en række virksomheder, der medfører støj og lugtgener. Lokalplanområdet ligger lige nord for byomdannelsesområdet på Haderslev Havn. Byrådet har fastlagt en afviklingsrækkefølge for erhvervsaktiviteterne på havnen og området kan derfor omfattes af planlovens 15a vedrørende etablering af miljøfølsomme anvendelser i miljøbelastede erhvervsområder under afvikling. Støjbelastningen fra de nuværende virksomheder på haven skønnes dog ikke at have væsentlig betydning for områdets anvendelse til kontorerhverv. Støjbelastningen fra erhvervsvirksomhederne vil i henhold til Masterplanen for Haderslev Havn være bragt til ophør inden 8 år fra denne lokalplan er vedtaget og offentliggjort. Museumsloven Området ligger på arealer der er opfyldt i nyere tid. Der er således ikke væsentlig risiko for at støde på jordfaste fortidsminder. Bygherren skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejder (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres. Sådanne fortidsminder vil være omfattet af Museumslovens 27 (Lov nr. 473 af 7. juli 2001). I det omfang disse berøres af anlægsarbejde, skal arbejdet indstilles indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation for en bygherre, vil Museet anbefale, at der foretages en prøvegravning på de ovennævnte arealer forud for anlægsarbejdets påbegyndelse med henblik på at vurdere, om der findes fortidsminder, og om de i så fald har en karakter, der nødvendiggør en egentlig udgravning heraf. Museet udarbejder gerne på bygherres opfordring budget og tidsplan for en sådan prøvegravning. 14

15 Teknisk forsyning Området er omfattet af Haderslev Kommunes Spildevandsplan. Området er i spildevandsplanen udlagt som seperatkloakeret område. Området er i følge kommuneplanen udlagt som område, der skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Lokalplanområdet skal vandforsynes i henhold til Haderslev Kommunes vandforsyningsplan. Miljøvurdering af planer og programmer Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Den skal omfatte en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning, mennesker, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og materiale goder, samt det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Denne lokalplan er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli Der er foretaget en screening for at undersøge om en egentlig miljøvurdering er nødvendig. Afgørelsen af om en plan skal miljøvurdereres, træffes af den myndighed, der er ansvarlig for tilvejebringelse af planen. Afgørelsen skal offentliggøres. Resumé af screeningen: Lokalplanen omfatter et eksisterende havneområde, der påtænkes omdannet til område offentlig og privat serviceerhverv. Projektet skønnes ikke at være omfattet af lovens bilag 3 og 4 vedrørende de anlæg og projekttyper, der automatisk medfører at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Projektet medfører at der kan opføres op cirka m² etageareal til kontorformål i området. En undersøgelse af GIS-data og regionplanen viser, at selve området ikke ligger i eller nærheden af områder med internationale eller nationale naturbeskyttelsesinteresser. Endvidere ses, at der ikke er væsentlige arkæologiske interesser i selve området, jf. kulturarvsstyrelsens hjemmeside dkc-online. Der bør dog foretages prøvegravning inden projektets realisering. Planens realisering vil medføre en forøgelse af trafikken på Nordhavnsvej og Chr. X s. Vej. Der skal i henhold til lokalplanens bestemmelser etableres mindst cirka 230 parkeringspladser. Dog vil der ved skattecenteret bliver anlagt cirka 180 pladser, således at det samlede antal p-pladser vil blive noget højere end de påkrævede 230 pladser for området under ét. Hovedparten anvendes som personaleparkering. Trafikken til og fra lokalplanområdet vil derfor primært ligge ved normal arbejdstids begyndelse og ophør samt i mindre omfang som kundetrafik fordelt over hele dagen i servicefunktionernes åbningstid. Planens realisering vil medføre opførelse af en bymæssig etagebebyggelse i forhold til den nuværende åbne areal. Bebyggelsen vil påvirke det visuelle indtryk af området set fra den østlige indfart til byen i positiv retning. Området ligger nær havnen, hvor der er en vis oversvømmelsesrisiko. Dette område ligger i kote Der er lokalplanen fastsat bestemmelser om en laveste gulvkote på 2,2 meter for at imødegå risikoen for oversvømmelse. Området ligger tæt på eksisterende erhvervsvirksomheder. Området vil i en periode være belastet af støj herfra. Der er vedtaget en afvikling af virksomhederne 15

16 på havnearealerne, således at støjbelastningen ophører inden for en overskuelig periode (8 år). Samlet set vurderes det, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Konklusionen af screeningen er, at det ikke skønnes nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering, da der for alle undersøgte emner konkluderes, at realiseringen af lokalplanen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af planforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan dog fortsættes som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af Byrådet, dog højst indti ét år efter offentliggørelsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokalplanens

17 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN OmrådE til offentlige formål på haderslev havn I henhold til lov om planlægning, bekendtgørelse 813 af 21. juni 2007 med efterfølgende lovændringer fastlægges i lokalplanen følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplan har til formål: at ændre lokalplanområdet fra havne- og erhvervsområde til offentlige og private servicefunktioner, at åbne mulighed for opførelse en ny erhvervsbebyggelse, at sikre at fremtidig bebyggelse og omgivelser tager udgangspunkt i de rammer, der er udstukket i masterplan 2004 for Haderslev Havn samt Designmanual 2005 for Haderslev Havn, at fastlægge principper for bebyggelsens placering og omfang, så en god sammenhæng med den omgivende by og havn opnås, at sikre, at ny bebyggelse fremtræder som en arkitektonisk og materialemæssig helhed, der sikrer stedets karakter og identitet, og at der ved ændringer og tilføjelser i den eksisterende bebyggelse skabes god arkitektonisk sammenhæng. 2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre af Haderslev: 3643 og 3676 samt del af 19a samt samt alle parceller der efter den 1. juni 2008 udstykkes fra disse parceller. 2.2 Området er beliggende i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til offentlige og private servicefunktioner. 3.4 Lokalplanområdet kan selvom det er støjbelastet anvendes til støjfølsomme funktioner, idet støjbelastningen fra erhvervsvirksomhederne i henhold til Masterplanen for Haderslev Havn skal være bragt til ophør inden 8 år fra denne lokalplan er vedtaget og offentliggjort. 4. Udstykning 4.1 Der kan ske udstykning og sammenlægning af ejendomme, når dette sker efter en samlet plan, der er godkendt af Haderslev Kommune. 17

18 5. Veje, stier og parkering 5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nordhavnsvej, Chr. X s Vej og Vinkelvej. 5.2 Der udlægges areal til en vej fra Nordhavnsvej i en bredde af mindst 10 meter til betjening af områdets parkeringshuse og parkeringsarealer. 5.3 Parkeringspladser kan anlægges på terræn og i parkeringshus. Ved etablering af erhvervs- og servicevirksomheder skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Facadefremspring, i form af kviste, karnapper, altaner, tagudhæng m.m. tillades over stuetagen, at overskride byggefeltet med op til 0,5 meter i mod vejskel og naboskel. Mindre bygninger i forbindelse med områdets tekniske forsyning og drift kan placeres uden for byggefelterne. 6.2 Den samlede bebyggelsesprocent for området må ikke overstige For bygninger i lokalplanområdet gælder: - at bebyggelsen som minimum skal opføres i 2 etager, dog ikke parkeringshuse, - at bebyggelsen ikke må opføres med en højde, der overstiger 15 meter, dog maks. 7,5 meter for parkeringshuse, målt fra kote 2,2 m (DVR90) eller fra eksisterende terræn, hvor dette ligger over kote 2,2 meter. Se højdeangivelserne på byggefelterne på kortbilag 2, - at mindste gulvkote skal være 2,2 meter, - at elevatortårne, skorsten, udluftnings- og ventilationskanaler, læskærme m.v. medregnes ikke i den totale bygningshøjde, 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal udformes, så der opnås en passende helhedsvirkning. 7.2 Bebyggelsen kan udføres med flade tage (minimumshældning). 7.3 Udvendige facader skal udføres i beton eller med som blank mur, pudset/ vandskuret murkværk med efterfølgende malerbehandling samt lette beklædninger i træ, zink og lignende samt større glaspartier. 7.4 Tage skal udføres med grå eller sort tagpap, zink eller lignende materialer. Fliser, klinker og træ kan anvendes i forbindelse med anvendelsen af tage som opholdsarealer. Installationer på bebyggelsens tage som f.eks. elevatortårne, skorsten, udluftningskanaler, læskærme skal udformes i harmoni med den øvrige bygnings arkitektur. 7.5 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tag- og facadematerialer af hensyn til risikoen for reflektionsgener. Dog er undtaget transparente glasfacader samt energibesparende foranstaltninger som solfangere og solceller. Uigennemsigtige glasfacader må ikke anvendes. 18

19 7.6 Ved bebyggelse med privat og offentlig service må der kun opsættes facadeskilte med navn og logo i henhold til vejledningen "Facader og skilte i Haderslev Kommune". Facadeskilte skal placeres på faca derne. Der må ikke placeres skilte på bebyggelsens tage. Facadeskilte skal udføres i god harmoni med bebyggelsens arkitektur. Endvidere må der opstilles én skiltepylon ud mod hver af de tre veje Ch. X s Vej, Nordhavnsvej og Vinkelvej. Skiltepylonen må ikke gives en højde på mere end 5 meter og af hensyn til gademiljøet, må skiltets bredde ikke overstige 1/4 af højden. Såfremt der er flere virksomheder på en ejendom, skal skal skiltningen på facader og pylon samordnes. 7.8 Der må ikke opsættes parabolantenner på tage, overgavle og skorstene. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Terrænregulering over +/- 0,5 meter skal godkendes af Haderslev Kommune. 8.2 Ubefæstede arealer skal tilplantes eller udlægges med græs, jf. Masterplan for Haderslev Havn samt Designmanual for Haderslev Havn. 8.3 Parkeringspladser skal udføres med fast belægning eller som grøn parkering jr. Designmanual for Haderslev Havn. Der skal plantes mindst 1 træ for hver 3 parkeringsbåse der etableres på åbent terræn. Gælder således ikke parkeringspladser i p-hus eller p-kælder. 8.4 Adgangsarealer skal anlægges under hensyntagen til tilgængelighed for alle brugere, herunder syns- og bevægelseshæmmede. 8.5 Udendørs oplagring af materialer, byggeaffald m.m. må ikke finde sted. Vareoplag og affaldscontainere til husholdningsaffald skal som minimum afskærmes med beplantning eller mur. 8.6 Opstilling af både, campingvogne, uindregistrede køretøjer o.lign. må ikke finde sted på områdets parkeringspladser og åbne arealer. Langtidsparkering af lastvogne, busser og lignende må ikke finde sted på områdets veje eller parkeringspladser. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandsnet i henhold til Haderslev Kommunes spildevandsplan eller efter Byrådets nærmere anvisninger. Regn og spildevand skal separeres. Spildevand skal tilsluttes det offentlige kloaknet. Regnvand skal ledes til den offentlige regnvandsledning eller kan såfremt der opnås tilladelse hertil ledes direkte til recipient. 9.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter byrådets anvisninger. 9.3 El-, tele- og antennekabler skal fremføres som jordledninger. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes fællesantenneanlæg, bredbånd, kabel-tv m.v. efter byrådets anvisninger. 9.5 Belysningsarmaturer i lokalplanens område skal udføres med udgangs- 19

20 punkt i Designmanual for Haderslev Havn. 9.6 Der skal ved bebyggelsen udlægges arealer til placering og tømning af affaldscontainere/stativer. Placeringen skal så vidt muligt ske i tilknytning til adgangsvejene. Der skal sikres tilstrækkelige vendemuligheder/ gennemkørselsmuligehder for renovationskøretøjer. 10 Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, at det fornødne antal parkeringspladser jf. pkt. 5.3 er etableret, at byggeriet er færdigmeldt, at der er sket tilslutning til el, vand og offentlig kloak, at spildevand er ført til spildevandsledning, at regnvand er ført til regnvandsledning, at ny bebyggelse er tilsluttet varmeforsyning. 11. Ophævelse af servitutter 11.1 Tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, ophæves. 12. Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele mindre betydende lempelser i lokalplanens bestemmelser, hvis karakteren af det område planen forsøger at skabe eller fastholde, ikke derved bliver ændret. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. Vedtagelsespåtegning Vedtaget endeligt af Haderslev Byråd den 9. oktober H. P. Geil / Poul Erik Graversen Borgmester Kommunaldirektør 20

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 407-1 Solvarmeanlæg og varmecentral i Vollerup PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk Vedtagelse Lokalplanen er endeligt

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg

LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg Skanderborg Kommune 2006 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere