K O N T R A K T. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N T R A K T. mellem"

Transkript

1 K O N T R A K T mellem Ejerforeningen Universitetshaven Øst V/bestyrelsen Ejerforeningen Universitetshaven Vest V/bestyrelsen Andelsboligforeningen Universitetshaven 1 V/bestyrelsen 2300 Kæbenhavn S (i det følgende benævnt som boligforeningen) og Dansk Kabel TV A/S CVR Teglholmsgade København C (i det følgende benævnt som Dansk Kabel TV) om Etablering og levering af individuelt bredbånd 15. oktober 2013 Side 1

2 Kontrakt 1 Generelt Kontrakten giver Dansk Kabel TV ret og pligt til at tilbyde boligforeningens i alt 174 husstande, kontorer og fællesrum en bredbåndsforbindelse. Der vil over for foreningens husstande blive tilbudt en bredbåndsopkobling til internettet via det etablerede bolignet. Der tilbydes: 10/10 Mbit/s, 20/20 Mbit/s, 40/40 Mbit/s og 80/80 Mbit/s over for de enkelte abonnenter. Boligforeningen forpligter sig til ikke at indgå aftale med anden dataoperatør i kontraktperioden. Det er en forudsætning for denne kontrakt, at der samtidig indgås en aftale med Dansk Kabel TV om service på foreningens lokalnetværk. Bilag Definitioner... Bilag 1 Boligforeningens acces-forbindelse... Bilag 2 Service Level Agreement... Bilag 3 Kontaktpersoner... Bilag 4 Prisliste - Bredbånd... Bilag 5 Web-tv... Bilag 6 2 Økonomiske vilkår Bredbånd over for den enkelte abonnent vil blive tilbudt som "flat rate", hvilket vil sige fri trafik 24 timer i døgnet til den til enhver tid gældende pris (se Bilag 5 Prisliste). Abonnementet betales hver tredje måned forud. Tilslutning til bredbånd for den enkelte abonnent sker til den enhver tid gældende tilslutningsafgift, endvidere sker tilmeldingen til internettet jf. Dansk Kabel TV s til enhver tid gældende abonnementsbetingelser, som vil være tilgængelige via Dansk Kabel TV s hjemmeside. Boligforeningen hæfter ikke for brugen af internettet hos den enkelte abonnent. Evt. ændring af priser/hastigheder vil ske med et varsel på minimum én måned, normalt gældende fra næste kvartalsskifte. Ved prisstigninger på abonnementerne med mere end 15% pr. år har boligforeningen ret til at opsige aftalen med 6 måneders varsel. 3 Opsigelse Aftalen er gældende i seksogtredive (36) måneder fra den 1. december Opsiges aftalen, skal dette ske skriftligt med seks (6) måneders varsel til udløbet af en kontraktperiode. Hvis opsigelse ikke finder sted, forlænges aftalen med tolv (12) måneder, stadig med seks (6) måneders opsigelse til udløb i en aftaleperiode. 15. oktober 2013 Side 2

3 4 Leverance Stk. 1 Transit Dansk Kabel TV leverer transit til boligforeningens nettermineringspunkt. Desuden leverer Dansk Kabel TV en traffic-controller til regulering af båndbredden til de enkelte abonnenter. Dansk Kabel TV afholder udgifter forbundet med tilslutning til boligforeningens nettermineringspunkt. Access og transit leveres med 24 timers service inkl. løn og transport. Tilkald kan inden for Dansk Kabel TV s normale åbningstid ske på telefon Uden for dette tidsrum kan Dansk Kabel TV kontaktes på et separat telefonnummer, udleveret til tre navngivne personer i boligforeningen. Stk. 2 Abonnementsydelser Dansk Kabel TV vil over for husstande, som tilmelder sig (abonnenter), være dennes bredbåndsleverandør. Dansk Kabel TV åbner og lukker for abonnenter som til- eller framelder sig. De enkelte husstande tilbydes: Ubegrænset flat-rate adgang til internettet 10 adresser Webmail Spamfilter Alle abonnenter kan oprette op til ti adresser. Adresserne kan vælges efter eget ønske og består altid af mindst 3 karakter Abonnenterne kan maksimalt have 500 MB data og/eller filer pr. adresse liggende på Dansk Kabel TV s server. Ved denne aftales ikrafttrædelse eller når en ny husstand tilmeldes, udsender Dansk Kabel TV en tilmeldingsbekræftelse med idriftsættelelsesdato. Sammen med brevet vil abonnenten modtage et brugernavn og et password til brug for oprettelse af adresser via Stk. 3 Informationsmøder Dansk Kabel TV tilbyder at deltage i et beboermøde i bebyggelsen en gang årligt, hvor Dansk Kabel TV og boligforeningen i samarbejde informerer beboerne om de muligheder, beboerne har på det etablerede anlæg. Boligforeningen fremkommer med oplæg til dato for beboermøder. Dansk Kabel TV tager kontakt til hver enkelt husstand for at indgå de enkelte abonnementsaftaler. Stk. 4 Forbehold Dansk Kabel TV er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser eller ydelsesmæssige problemer, der skyldes problemer i boligforeningens access-forbindelse. Dansk Kabel TV kan ikke kan holdes ansvarlig for: Indgreb i anlægget foretaget af andre end Dansk Kabel TV eller dennes samarbejdspartnere. 15. oktober 2013 Side 3

4 Udstyr, som ikke er leveret og installeret af Dansk Kabel TV eller en af dennes samarbejdspartnere. Fejltilslutning eller tilslutning af forkert, defekt eller fejlbehæftet udstyr, som ikke er udført af Dansk Kabel TV eller dennes samarbejdspartnere. Skader forårsaget af mekanisk overlast, kortslutning, overspænding, hærværk, brand, lynnedslag, tyveri, vandskade, stormskade, skybrud, skypumpe, væltede eller nedstyrtede genstande, påkørsel og opgravning, samt gennemboring, overskæring, tæring eller slitage på kabler og store temperatursvingninger. Dansk Kabel TV kan ikke gøres ansvarlig for fejl/mangler påført af tredjepart. Ældning af foreningens udstyr, således dette ikke kan fungere optimalt eller overholder gældende lovgivning. Udgifter til fejlfinding og fejlretning i ovenstående tilfælde afholdes af boligforeningen. Dansk Kabel TV er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. Dansk Kabel TV har ingen forpligtelser til at afhjælpe fejl, som skyldes overtrædelse af ovennævnte tilfælde eller andre uforudsete problemer, som bunder i unormale driftsformer, men kan mod betaling bistå ved afhjælpning af disse. Dansk Kabel TV kan ikke gøres ansvarlig for boligforeningens eller individuelle abonnenters eventuelle overtrædelser af gældende lovgivning eller misbrug af opstillede regler fra tredjepart. 5 Kundeservice Dansk Kabel TV s kundeservice har ved kontraktens indgåelse følgende åbningstider: hverdage fra kl , og i weekender fra kl Dansk Kabel TV s kundeservice tager sig af alle spørgsmål i forbindelse med abonnementet, udsendte regninger og fejlmeldinger ved driftsforstyrrelser. Dansk Kabel TV har samarbejde med leverandøren af kablingen, således at kundehenvendelser eller fejl på kablingen videresendes til leverandørens driftscenter. Når henvendelsen er behandlet og opgaven er løst, giver leverandøren besked direkte til abonnenten og Dansk Kabel TV s kundeservice. Dansk Kabel TV forbeholder sig retten til løbende at justere åbningstider i Kundeservice, hvilket i tilfælde af ændringer vil blive varslet på 6 Udstyr Stk. 1 Ejerforhold Udstyr leveret af Dansk Kabel TV vil til en hver tid være Dansk Kabel TV s ejendom, medmindre andet er skriftligt aftalt. Efter endt installering vil foreningen modtage en bestykningsliste, over det installerede udstyr der ejes af Dansk Kabel TV. Dansk Kabel TV har ansvaret for det udstyr som Dansk Kabel TV har ejerskabet over. Stk. 2 Adgang Der skal i krydsfeltet være plads til Dansk Kabel TV s udstyr. 15. oktober 2013 Side 4

5 Dansk Kabel TV skal til enhver tid have adgang til alle krydsfelter. Al udstyr skal være placeret i lukkede krydsfeltskabe. Alle skabe skal være forsvarligt aflåst. Der skal kunne anvises plads for montering af nøgleboks i umiddelbar nærhed af hovedkrydsfeltet. Der skal være minimum 1 meter frit arbejdsområde omkring udstyret. Der skal i hovedkrydsfeltet være adgang til én eller flere separate 230V spændingsgrupper til det aktive udstyr. Der skal kunne monteres nøgleboks i umiddelbar nærhed af hovedkrydsfeltet. Stk. 3 Klimatiske krav Rummet, hvor Dansk Kabel TV s udstyr opsættes, skal til enhver tid minimum overholde nedenstående betingelser: Temperatur mellem 15 og 25 Celsius. Luftfugtighed, ikke kondenserende, skal ligge i området mellem 20 og 80 %. Der må ikke forekomme ætsende dampe, vandpåvirkning eller andre forhold, som kan medføre kortslutning eller andre skader på udstyret. Stk. 4 Kabelanlæg og switche Enhver udgift eller teknisk problemstilling i forbindelse med kablingen er et mellemværende mellem leverandøren af denne og boligforeningen. Konfiguration af de aktive komponenter (switche) i netværket aftales med Dansk Kabel TV. Dansk Kabel TV sikrer, at der etableres netværksmæssig adskillelse mellem abonnenterne, såfremt det aktive udstyr tillader dette. Det er en forudsætning, at Dansk Kabel TV kan og må administrere alle dataporte i lokalnetværket. Stk. 5 Dokumentation Foreningen er forpligtiget til at udlevere dokumentationen på kablingen samt det aktive udstyr i forbindelse med underskrift af nærværende kontrakt. Dog senest 14 dage efter. 7 Misligholdelse Såfremt Dansk Kabel TV ikke lever op til sine forpligtelser omkring oppetid, svartid og pakketab eller i øvrigt er skyldige i, at forbindelsen er nede i mere end en uge, uanset årsag varslet nedetid overskrider 24 timer ugrundet ophold i forbindelse med fejlretning Dansk Kabel TV ikke kan dokumentere, at kontraktforholdene er overholdt og boligforeningen har gjort Dansk Kabel TV skriftligt opmærksom på dette, er boligforeningen berettiget til at betragte dette som en misligholdelse af den indgåede aftale, som derfor kan ophæves med øjeblikkelig virkning. 15. oktober 2013 Side 5

6 8 Force majeure Dansk Kabel TV kan i henhold til nærværende kontrakt ikke anses for at have misligholdt sine forpligtelser over for boligforeningen, hvis misligholdelsen skyldes udefra kommende begivenheder, som Dansk Kabel TV ikke selv har kontrol over. 9 Tvister Retsforholdet ifølge nærværende aftale med tilhørende bilag samt disses fortolkning afgøres efter dansk rets almindelige regler. Tvister, der ikke kan bilægges ved forhandling mellem parterne og som udspringer af nærværende aftale, skal anlægges ved dansk ret. 10 Underskrifter Dato: / Dato: / Dorthe Freed Ejerforeningen Universitetshaven Øst V/bestyrelsen Dansk Kabel TV A/S Peter Gjelstrup Dato: / Ejerforeningen Universitetshaven Vest V/bestyrelsen Dato: / Svend Heinesen Andelsboligforeningen Universitetshaven 1 V/bestyrelsen 15. oktober 2013 Side 6

7 Bilag 1 Definitioner Transit Hermed forstås den adgang til internettet, som Dansk Kabel TV giver boligforeningens husstande med den aftalte båndbredde. Nettermineringspunkt Hermed forstås den grænseflade, hvor transit går ind i og ud af boligforeningens anlæg. Access-forbindelse Lokalnetværk Hermed forstås den forbindelse, der forbinder boligforeningens nettermineringspunkt med boligforeningens lokalnetværk. Ethernet baseret netværk internt i ejendommen. Begrebet dækker over kabler (PDS) og netværksudstyr. I de enkelte husstande afsluttes netværket i et RJ-45 grænsesnit. 15. oktober 2013 Side 7

8 Bilag 2 Boligforeningens acces-forbindelse Dansk Kabel TV etablerer et nettermineringspunkt, som Dansk Kabel TV kan benytte til levering af transit på et af Dansk Kabel TV s netcenter. Alle udgifter i forbindelse med etablering af boligforeningens nettermineringspunkt og accessforbindelse afholdes af Dansk Kabel TV. Dansk Kabel TV sikre, at access-forbindelsen ikke udgør en begrænsning i forhold til, det Dansk Kabel TV skal levere til boligforeningens husstande. 15. oktober 2013 Side 8

9 Bilag 3 Service Level Agreement (SLA) Stk. 1 Oppetidsgaranti Med oppetid forstås den tid, hvor det er muligt at føre trafik gennem forbindelsen. Oppetid, latens og pakketab testes hvert femte minut. Hvis der forekommer perioder (af fem minutter), hvor latens- eller pakketabsgarantien ikke er opfyldt, opfattes forbindelsen som nede. Hvis oppetiden på transitforbindelsen målt over 30 dage er mindre end 99,7 %, skal Dansk Kabel TV betale en bod til de involverede tilmeldte beboere jf. abonnementsbetingelserne. Tilsvarende gælder, hvis Dansk Kabel TV misligholder de øvrige anførte forpligtelser. Dette gælder dog ikke for nedbrud, fejl og belastning i offentlige netværk, som Dansk Kabel TV ikke har kontrol over. Stk. 2 Målepunkter Der fortages målinger følgende målepunkter: L : Latens P : Pakketab B : Belastning Fra/Mod DMP1 DMP2 DMP3 DMP4 DMP5 DIX Transatlantisk DMP1 L/P L/P L/P L/P L/P DMP5 L/P B L/P L/P L/P DMP1 : Dansk Kabel TV Server i udvalgt underkrydsfelt. DMP2 : Shaper netkort mod forening DMP3 : Server CPU belastning DMP4 : Shaper netkort mod access forbindelse DMP5 : Server målingspunkt i driftcenter DIX : Dansk Kabel TVs forbindelse mod DIX. Transatlantisk : Oversøisk server udvalgt af Dansk Kabel TV Stk. 3 Pakketabsgaranti Dansk Kabel TV garanterer et maksimalt pakketab på: Dansk (DIX): 0,75 % Europæisk: 1,00 % Trans-atlantisk: 2,00 % Der tages forbehold for fejl/øjebliksbelastninger i det offentlige datanetværk, hvor Dansk Kabel TV kan dokumentere, at pakketab ikke forekommer i Dansk Kabel TV s interne net. Stk. 4 Forsinkelsesgaranti Dansk Kabel TV garanterer en maksimal latenstid på: Dansk (DIX) 10 ms Europæisk 65 ms Trans-atlantisk 130 ms 15. oktober 2013 Side 9

10 Dansk Kabel TV kan ikke stilles til regnskab for andre netværks retur-routning. Europæiske og danske udbydere, som nås via transatlantiske peerings skal betragtes som transatlantiske. Stk. 5 Rapportering Dansk Kabel TV forpligter sig til fire gange om året at aflevere månedsrapporter indeholdende MRTG-grafer, såfremt disse rekvireres af foreningen såfremt de ønskes udleveret pr. gang. Disse MTRG-grafer viser belastning og oppetid samt SmokePing-grafer, der viser omfanget af forsinkelser (latency) og pakketab for de seneste tre måneder. Graferne skal afleveres via e- mail på en nærmere aftalt adresse senest 10 dage efter et kvartal (den 10/1, 10/4, 10/7, 10/11). 15. oktober 2013 Side 10

11 Bilag 4 Kontaktpersoner Dansk Kabel TV A/S CVR Teglholmsgade København C Tlf.: Mail. Salgsafdelingen: Tlf.: Mail.: Salgschef Peter Gjelstrup Mobil Kundeservice: Tlf.: Fax.: Mail: Kundeservicechef Betina Erlandsson Mail. Teknisk afdeling: Tlf.: Tekniskchef Michael Sylvestersen Mail NOC-center: Tlf.: Mail. Boligforeningens kontaktpersoner: Universitetshaven Øst, Lars Erhardsen, tlf: oktober 2013 Side 11

12 Bilag 5 Prisliste Abonnement pr. måned 10/10 Mbit bredbåndsforbindelse kr. 109,00*/** 20/20 Mbit bredbåndsforbindelse kr. 149,00*/** 40/40 Mbit bredbåndsforbindelse kr. 189,00*/** 80/80 Mbit bredbåndsforbindelse kr. 279,00*/** *Tilmelding sker til de til enhver tid gældende abonnementsbetingelser **Prisen er ekskl. service på anlæg. Abonnementet tillægges service kr. 12,00 pr. måned. Øvrige priser på ydelser Som supplement til aftalte bredbåndspriser tilbydes kunderne at tilkøbe Dansk Kabel TV s tillægsprodukter, herunder Faste IP-adresser, sikkerhedspakker mv. Udbud, priser og vilkår for Dansk Kabel TV s tillægsprodukter vil til enhver tid fremgå af Øvrige Teknikerbesøg (kunden har fejlen) kr. 699,00 Teknikerbesøg (Dansk Kabel TV har fejlen) kr. 0, oktober 2013 Side 12

13 Bilag 6 Web-tv Adgang til Web-tv ude & hjemme Foreningen: Forudsætningerne for at have adgang til Web-tv ude & hjemme via bredbånd, leveret af Dansk Kabel TV. Er at der til enhver tid foreligger en gældende signalforsyningsaftale fra YouSee, indeholdende leverance af Web-tv samt en gældende bredbåndsaftale med fra Dansk Kabel TV. Abonnenten: Forudsætningerne for at have adgang til Web-tv ude & hjemme via bredbånd leveret af Dansk Kabel TV er at abonnenten, abonnerer på bredbånd samt har en offentlig ip-adresse fra Dansk Kabel TV samt en tv-pakke fra YouSee. Det er Dansk Kabel TV, der supporterer alt vedrørende bredbånd, herunder adgangen til Webtv. 15. oktober 2013 Side 13

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Telefoni, Internet, TV Gældende pr. 15. maj 2007 Indhold 1.Kort præsentation af abonnementsvilkår hos ComX Networks A/S 2. Tilslutning til ComX og fortrydelsesret 3. Forudsætninger

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere