Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd"

Transkript

1 Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd 1. Indledning og aftalens parter 1.1 Disse generelle aftalevilkår (Aftalevilkår) gælder for aftaler, der er indgået mellem Fiberby ApS ("Fiberby") og ejeren/tegneren af ejendommen ("Boligforeningen") vedrørende Fiberbys levering af telekommunikations- og/eller internetservices ("Services") og/eller aktivt udstyr (Udstyr) i overensstemmelse med indgået aftale. Det er frivilligt, om ejendommens beboere ("Brugerne") ønsker at tilslutte sig Fiberbys Services. 1.2 Eventuelle fravigelser fra disse Aftalevilkår skal aftales skriftligt for at være gældende. 2. Fiberbys forpligtelser 2.1 Fiberby skal levere Services og stille dem til disposition i overensstemmelse med Aftalen. 3. Boligforeningens forpligtelser 3.1 Boligforeningen forpligter sig til kun at anvende Services i overensstemmelse med Aftalen, og herunder: - at sikre, at Fiberby altid har den eller de nøgler, der skal bruges til at komme til foreningens krydsfelt, - i normal arbejdstid eller på særligt aftalte tidspunkter at tillade adgang for Fiberbys personale og/eller underleverandører til andre af Boligforeningens lokaler, bygninger, anlæg og udstyr, der er nødvendigt for, at Fiberby kan opfylde sine forpligtelser efter Aftalen, - at orientere Fiberby om planlagte strømafbrydelser, mistanke om hærværk eller på anden måde manipulation med netværket, - at Boligforeningens netværk har ordnet patchliste i rackskabet/krydsfeltet, så det er muligt at identificere Brugerne,

2 - at Boligforeningens rackskab er aflåst og forsvarligt vedligeholdt, samt at Boligforeningens kontaktpersoner ikke tilgår rackskabet uden forudgående aftale med Fiberby. - løbende at opdatere Fiberby med kontaktoplysninger, herunder fakturaadresse, e - mail, administrator og kontaktperson hos Boligforeningen. - at el-forsyningen af rackskabet er fra egen gruppe med egen HPFI. 3.2 Fiberby har ret til at disponere over det af Boligforeningens udstyr, som er placeret i Fiberbys net i den udstrækning, det er nødvendigt, for at Fiberby kan opfylde sine forpligtelser ifølge Aftalen. 3.3 Fiberby har tilladelse til at trække fiber til tredjepart, dvs. en ny kunde, som har indgået aftale med Fiberby, gennem Boligforeningens ejendom/kælder. Tilladelsen gælder, uanset om Aftalen måtte blive opsagt. Fiberby følger så vidt muligt eksisterende føringsveje og sørger for, at placeringen af fiber foregår så hensigtsmæssigt som muligt. 4. Særlige bestemmelser vedrørende internetanvendelse 4.1 Brugerne forpligter sig til: - ikke at anvende de leverede Services til ulovlig virksomhed eller til at sende eller modtage meddelelser, som Fiberby med rimelighed anser for at være ulovlige, anstødelige, uanstændige, obskøne, truende, ondskabsfulde, æreskrænkende, eller som krænker intellektuelle rettigheder (inklusive, men ikke begrænset til, navnebeskyttelse, ophavsret eller rettigheder relateret til domænenavne), og heller ikke at tillade andre at anvende de leverede Services til sådanne formål, - ikke at hindre/forsøge at hindre eller opfange/forsøge at opfange meddelelser, der passerer Fiberbys netværk, - ikke at sende meddelelser eller vira, der bevirker, eller som formodentlig vil bevirke skade på Fiberby eller tredjemand, - at anvende de leverede Services i overensstemmelse med gældende lovgivning,

3 - at følge alle rimelige instruktioner fra Fiberby vedrørende anvendelsen af Fiberbys netværk og/eller de leverede Services, - at godtgøre og skadesløsholdelse Fiberby for alle krav og omkostninger (inklusive advokatomkostninger) forårsaget af Boligforeningens manglende overholdelse af denne Aftale, - at fejlsøge indenfor 5 dage med henblik på at fjerne vira, - ikke at have åbne trådløse netværk, dvs. at Brugerne skal have kode på deres netværk, og at koden ikke må være offentligt tilgængelig. - ikke at dele internetforbindelse med andre end husstandens beboere. 4.2 'Affaldspost', Spamming og Mail Bombing Brugerne må ikke anvende de leverede Services til at sende store mængder af e -post, som modtagerne ikke har bedt om (såkaldt spamming, unsolicited commercial , unsolicited bulk ). Det er endvidere ikke tilladt at sende større mængder af e-post eller e-post med store vedhæftede filer, hvis dette med rimelighed kan tænkes at irritere eller chikanere modtageren (såkaldt mail bombing ), eller foretage masseudsendelse til andre end en særskilt diskussionsgruppe (såkaldt news bombing ). 4.3 Netværkssikkerhed Brugerne må ikke forstyrre eller forsøge at forstyrre sikkerheden på Fiberbys netværk eller hindre eller forsøge at hindre driften af Fiberbys systemer, netværk, autentiseringsmetoder, servere eller udstyr. Brugerne må ikke søge at omgå brugergodkendelse eller sikkerhed hos nogen vært, netværk eller konti (såkaldt "cracking"). Dette omfatter blandt andet at skaffe sig adgang til data, der ikke er beregnet til Brugerne, logge ind på en server, hvor adgang ikke er autoriseret, eller udforske sikkerheden i andre netværk uden tilladelse. Det er ikke tilladt at søge at få adgang til nogen konto eller dataressource, hvis denne ikke tilhører Brugerne (såkaldt "spoofing").

4 4.4 Samarbejde med politiet Fiberby samarbejder med politiet eller andre myndigheder på forespørgsel. Fiberby forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til og videregive oplysninger til politiet i forbindelse med formodet ulovlig virksomhed, der kommer til Fiberbys kendskab. Fiberby forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder Persondataloven. 5. Ændring af vilkår, priser og gebyrer 5.1 Ændringer af vilkår i Aftalen, priser og gebyrer meddeles Boligforeningen skriftligt med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne vil blive meddelt enten via fakturaer, Betalingsserviceoversigter, breve eller s. Uvæsentlige ændringer kan varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade, ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse (via fakturaer, Betalingsserviceoversigter, breve eller s) eller på Ændringer af rent begunstigende karakter for Brugerne eller Boligforeningen gennemføres uden varsel og bliver offentliggjort på 5.2 Ændringer af gebyrer kan ske som følge af omkostningsstigninger, fx portostigninger og øgede administrationsomkostninger. 6. Betaling 6.1 Fiberby fakturerer Boligforeningen installationsomkostningerne på eller efter den faktiske leveringsdag for de leverede Services. Faste abonnementsudgifter for Br ugerne for at modtage Fiberbys Services faktureres kvartalsvis forud til Boligforeningen, Brugerne eller Brugernes arbejdsgiver afhængig af abonnementstype. 6.2 Hvis en Bruger bliver tilsluttet 14 dage, efter at forbindelsen er leveret, bliver Brugeren opkrævet et tilslutningsgebyr i overensstemmelse med bilag 2. Tilslutningsgebyret faktureres direkte til den enkelte Bruger umiddelbart efter tilslutningen. 6.3 Betalingsbetingelser fremgå af fakturaen. 6.4 Boligforeningens administrator orienteres ved oprettelser og afmeldinger af Brugere. Oversigter over Brugerne fremsendes sammen med faktura.

5 6.5 Ved Aftalens ophør er Boligforeningen forpligtet til straks at betale alle eventuelle udeståender til Fiberby. Fiberby er berettiget til at foretage modregning for tilgodehavender i en eventuel sikkerhedsstillelse eller forudbetaling. 7. Ansvar 7.1 Fiberby er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab eller indirekte tab, som følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser forårsaget af Fiberby eller nogen, som Fiberby har ansvaret for, dog med følgende begrænsninger: - tab, der opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige net og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af myndighederne, medmindre Fiberby har forsømt at begrænse ulemperne herved, - indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, og lignende, - tab som følge af ændring af indholdet af data modtaget eller afsendt fra Brugerne, som skyldes kommunikationsfejl, - tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Brugerne eller som følge af Brugernes tab af personlige data eller installeret software, - tab som følge af uvedkommendes adgang til Brugernes data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af Brugernes forbindelser til tjenesten, og - hændelser uden for Fiberbys kontrol, f.eks. fejl i udstyr, ulykkestilfælde, eksplosion, krig, opløb, arbejdskonflikt, brand, foranstaltninger eller forsømmelser fra offentlige myndigheders side, strejke, naturkatastrofer, herunder lynnedslag, oversvømmelser, afbrydelser eller forsinkelser i eksternt net eller telefonforbindelse.

6 7.2 Et erstatningsansvar efter denne Aftale kan uanset tabets årsag og karakter maksimalt udgøre et beløb svarende til Boligforeningens samlede vederlag til Fi berby i de sidste 3 fakturerede måneder. 7.3 Ethvert krav efter denne Aftale skal fremsættes skriftligt inden 30 dage, efter at Boligforeningen/Brugerne blev eller burde være blevet opmærksomme på den begivenhed, som kravet vedrører. Hvis kravet ikke fremsættes inden nævnte frist, fortabes retten til at gøre kravet gældende. 8. Installation af Fiberbys udstyr 8.1 Boligforeningen skal i overensstemmelse med Fiberbys anvisninger udføre nødvendige forberedelser til installation af Fiberbys udstyr hos Boligforeningen. 8.2 Fiberby installerer udstyret i de aftalte lokaler og i overensstemmelse med gældende danske forskrifter for sådan installation. 8.3 Første installationsdag er den dag, hvor Fiberby ifølge aftale skal have adgang til aftalte lokaler og udstyr tilhørende Boligforeningen med henblik på at udføre installationen. 8.4 Det udstyr, som Boligforeningen betaler for, bliver fuldt ud Boligforeningens ejendom. Boligforeningen må dog ikke foretage nogen form for indgreb eller flytning af Udstyret uden Fiberbys samtykke, så længe Fiberby leverer Services på Udstyret. 9. Misligholdelse 9.1 Ved væsentlig misligholdelse af Aftalen, kan Aftalen opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis den misligholdende part ikke har rettet for sig inden 14 dage efter skriftligt påkrav. 9.2 Hvis Fiberby eller Boligforeningen erklæres konkurs, indleder akkordforhandlinger eller er genstand for virksomhedsrekonstruktion, indstiller sine betalinger eller af anden årsag må antages at være insolvent, kan den anden part ophæve Aftalen uden varsel. 9.3 Uanset ovenstående er Fiberby dog berettiget til at ophæve Aftalen uden forudgående påkrav, hvis:

7 - Fiberby på grund af påbud fra myndigheder eller lignende ikke længere kan levere de aftalte Services, - Fiberby ikke gives adgang til det udstyr, som Boligforeningen har tilsluttet Fiberbys netværk, - Boligforeningen/Brugerne ikke efter Fiberbys anmodning inden for 24 timer har frakoblet udstyr, der forhindrer eller forringer leverance af Services eller Fibersbys netværk. - Boligforeningens/Brugernes anvendelse af de leverede Services efter Fiberbys skøn sker på en sådan måde, at der opstår ikke uvæsentlige ulemper for Fiberby eller tredjemand eller må antages at indebære en overtrædelse af gældende lovgivning eller krænkelse af tredjemands rettigheder. 10. Fejlafhjælpning 10.1 Der foreligger en fejl ved de leverede Services, hvis disse ikke er i overensstemmelse med Aftalen, herunder hvis Fiberbys Udstyr forårsager et for Boligforeningen væsentligt tab af signalet Fejl, der skyldes Fiberbys forhold, afhjælper Fiberby inden for rimelig ti d og uden beregning I følgende tilfælde foretages der fejlsøgning/udbedring uden omkostning for Boligforeningen/Brugerne: - alle problemer der kan løses over telefon, eller internettet, - fejl i software i Boligforeningens netværk, - fejl på udstyr solgt af Fiberby til boligforeningen, og som er omfattet af købelovens reklamationsregler, - omkonfiguration og opdateringer af switches, og - udbedringer af defekt fiber, splidsning eller kabelbrud.

8 10.4 Boligforeningen og/eller Brugerne skal sikre, at Fiberby med henblik på fejlsøgning og fejlretning har adgang til lokalerne på installationsadressen. Boligforeningen og/eller Brugerne er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i Boligforeningens og/eller Brugernes anlæg og installationer Procedure ved fejl ved Services, fx manglende forbindelse Ved konstatering af fejl på de leverede Services (fx nedbrud) undersøger Fiberby årsagen, herunder om der er tale om strømafbrydelse i Boligforeningen. Hvis det ikke er muligt at afklare årsagen til den konstaterede fejl, er Fiberby forpligtet til at tage ud til Boligforeningen for at afklare årsagen til den opståede fejl, hvis dette er nævnt i punkt Fiberby behandler fejlsøgning/udbedring efter følgende principper, - A Prioritet: Fejl i Fiberbys centrale netværk, eller på kritiske services med manglende eller begrænset internetforbindelse til følge. Defineres som kritisk fejl. Fejlretning påbegyndes inden ½ time alle dage. - B Prioritet: Fejl på Boligforeningens switch(es), mediegateway(es), ustabilitet på netværket. Defineres som betydelig fejl. Fejlretning påbegyndes inden 4 timer alle dage, dog ikke i tidsrummet Fiberby er forpligtet til at tage ud til Boligforeningen for at afklare årsagen til fejlen. - C Prioritet: Fejl på lokal port på switchen eller mediegateway. Defineres som fejl med beskeden effekt. Fejlretning påbegyndes inden 24 timer på hverdage. Hvis Fiberby bedømmer, at fejlen er på Brugernes stik, udbedres fejlen inden for 4 hverdage eller efter aftale med Brugeren. - D Prioritet: Brugersupport, herunder mailopsætning eller konfigurationsvejledning til PC. Defineres som brugerfejl. Support pr. tlf. og mail på hverdage fra , fredag dog Ved udbedring af fejl opkræves efter følgende principper - Ingen fejl (uberettiget teknikerbesøg, tilkaldt af Brugerne). Opkræves hos Brugerne. - Fejl på Brugernes eget udstyr eller opsætning af det, herunder beskadiget stikdåse i lejligheden. Opkræves hos Brugerne.

9 - Ingen fejl (uberettiget teknikerbesøg, tilkaldt af Boligforeningen). Opkræves hos Boligforeningen. - Påførte skader og hærværk på netværket og fiberkablet (herunder vandskader, brand, lynnedslag og skadedyr). Opkræves hos Boligforeningen. - Fejl på kabler mellem krydsfelt og lejligheder. Opkræves hos Boligforeningen. - Strømafbrydelser (Fiberby spørger Boligforeningens kontaktperson om eventuelle strømafbrydelser, inden fejlsøgning). Opkræves hos Boligforeningen. - Fejl, der skyldes ombytning af kabler eller andre uadviserede ændringer i krydsfeltet. Opkræves hos Boligforeningen. - Forgæves teknikerbesøg, da lås udskiftet, uden at ny nøgle er afleveret til Fiberby. Opkræves hos Boligforeningen Foreligger der fejl ved de leverede Services, som skyldes Fiberbys forhold, kan der ud fra en konkret vurdering ske kompensation eller tilbagebetaling af allerede opkrævede beløb. 11. Leveringsdag 11.1 Leveringsdag er den dag, hvor de aftalte Services skal opfylde de aftalte specifikationer Ved leveringer der kræver ny kabling og installation, er det en forudsætning for Fiberbys overholdelse af leveringstidspunkt, at de fornødne tilladelser, herunder gravetilladelser mv., kan indhentes fra relevante myndigheder, og at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret. Leveringsdagen oplyses altid med forbehold for eventuel le forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Fiberbys kontrol, herunder, men ikke begrænset til, særlige fysiske forhold, der besværliggør Fiberbys levering, forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug, fx indhentelse af gravetilladelser, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv. samt force majeure Hvis leveringen er forsinket mere end 3 måneder, og forsinkelsen skyldes fejl hos Fiberby og ikke force majeure, kan Boligforeningen ophæve Aftalen uden varsel. Boligforeningen kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Fiberby.

10 12. Brug af kundedata 12.1 Fiberby registrerer og bruger oplysningerne i Aftalen om Boligforeningen, samt oplysninger om Brugerne, herunder navn og adresse og øvrige indsamlede oplysninger i forbindelse med levering af Services til Boligforeningen/Brugeren samt den anvendte brug af de leverede Services. Oplysningerne bruges til opfyldelse af Aftalen og med henblik på at opfylde reglerne i logningsbekendtgørelsen. Boligforeningen/Brugerne kan altid henvende sig til Fiberby og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles, få rettet ukorrekte oplysninger og bede om at få oplysningerne slettet. 13. Overdragelse 13.1 Boligforeningen kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen med Fiberby til tredjemand uden Fiberbys skriftlige tilladelse, som dog ikke må nægtes uden saglig grund. Fiberby er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i medfør af Aftalen til et selskab inden for den koncern, som Fiberby udgør en del af, jf. årsregnskabslovens definitioner. Endvidere er Fiberby berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i medfør af Aftalen i forbindelse med en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand. Enhver anden overdragelse kræver Boligforeningens skriftlige samtykke, som dog ikke må nægtes uden saglig grund. 14. Aftalens varighed opsigelse 14.1 Aftalen er løbende men kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter Aftalens indgåelse. Boligforeningen kan opsige aftale om levering af Services på vegne af enkelte eller alle Brugerne. Derudover kan den enkelte Bruger opsige levering af Services til eget brug. Brugeren kan både opsige til Boligforeningen og til Fiberby. Opsigelsen er dog kun gyldig, hvis den er skriftlig og er kommet til Fiberbys kendskab. 15. Fortrydelsesret for forbrugere 15.1 Hvis Kunden er privatkunde (forbruger), kan den indgåede aftale fortrydes efter forbrugeraftalelovens 17, hvis den er indgået uden for Fiberbys faste forretningssted.

11 15.2 Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen er indgået, fx den dag aftalen er underskrevet, eller bestillingen er afgivet. Fortrydelsesfristen løber tidligst fra det tidspunkt, hvor Fiberby på skrift (f.eks. på papir eller ) har orienteret om fortrydelsesretten, herunder hvordan den kan udøves. Hvis bestillingen er afgivet mandag den 1., og de nævnte oplysninger er givet, løber fortrydelsesfristen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, indtræder fortrydelsesfristen først den følgende hverdag Inden fortrydelsesfristens udløb skal Fiberby underrettes om, at aftalen er fortrudt. Hvis der sker underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal underretningen blot sendes inden fristens udløb. Som dokumentation for rettidig underretning kan brevet fx sendes anbefalet, eller postkvitteringen opbevares. Underretning om, at aftalen er fortrudt, skal gives til: Fiberby ApS, Skelbækgade 40B, 1717 København V Ved køb af varer er det som hovedregel en betingelse, at varen kan tilbagegives i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelse. Hvis der er modtaget varer/udstyr, skal dette opbevares, indtil det hentes af Fiberby. Hvis varen/udstyret ikke er afhentet inden 3 måneder efter, at Fiberby har modtaget underretning om, at aftalen er fortrudt, kan varen/udstyret beholdes vederlagsfrit. Det forhold, at Fiberby har leveret tjenesteydelsen/varen helt eller delvis, begrænser ikke fortrydelsesretten, medmindre der er givet samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen/fremstillingen af varen kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt Hvis Kunden ved bestillingen har accepteret, at Fiberby påbegynder levering af Services eller påbegynder arbejde med henblik på at kunne levere Services ind en fortrydelsesfristens udløb, ophører Kundens fortrydelsesret dog allerede, når Fiberby påbegynder leveringen/dette arbejde. 16. Tvister 16.1 I tilfælde af tvist mellem Boligforeningen/Brugerne og Fiberby, der udspringer af Aftalen, skal Boligforeningen/Brugerne klage til Fiberby. Fiberbys afgørelse kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, 1358 København K. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed.

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 1. Serviceaftalen For aftaler mellem

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

SYSTEMAFTALE SELSKAB

SYSTEMAFTALE SELSKAB SYSTEMAFTALE SELSKAB 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler tilslutning til ordrebestillingssystemet DANPOT, som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt Parterne. 2.Ydelsen: 2.1

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

2. Serviceelementer og definitioner

2. Serviceelementer og definitioner Tillægsvilkår for TDC Serviceaftaler Privat (udvidet fejlretningsservice) Januar 2009 1. Serviceaftalen For aftaler mellem TDC og privatkunder eller mindre erhvervskunder om udvidet fejlretningsservice

Læs mere

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016 Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage 1. Fejlretningsaftalen

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere