Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd"

Transkript

1 Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd 1. Indledning og aftalens parter 1.1 Disse generelle aftalevilkår (Aftalevilkår) gælder for aftaler, der er indgået mellem Fiberby ApS ("Fiberby") og ejeren/tegneren af ejendommen ("Boligforeningen") vedrørende Fiberbys levering af telekommunikations- og/eller internetservices ("Services") og/eller aktivt udstyr (Udstyr) i overensstemmelse med indgået aftale. Det er frivilligt, om ejendommens beboere ("Brugerne") ønsker at tilslutte sig Fiberbys Services. 1.2 Eventuelle fravigelser fra disse Aftalevilkår skal aftales skriftligt for at være gældende. 2. Fiberbys forpligtelser 2.1 Fiberby skal levere Services og stille dem til disposition i overensstemmelse med Aftalen. 3. Boligforeningens forpligtelser 3.1 Boligforeningen forpligter sig til kun at anvende Services i overensstemmelse med Aftalen, og herunder: - at sikre, at Fiberby altid har den eller de nøgler, der skal bruges til at komme til foreningens krydsfelt, - i normal arbejdstid eller på særligt aftalte tidspunkter at tillade adgang for Fiberbys personale og/eller underleverandører til andre af Boligforeningens lokaler, bygninger, anlæg og udstyr, der er nødvendigt for, at Fiberby kan opfylde sine forpligtelser efter Aftalen, - at orientere Fiberby om planlagte strømafbrydelser, mistanke om hærværk eller på anden måde manipulation med netværket, - at Boligforeningens netværk har ordnet patchliste i rackskabet/krydsfeltet, så det er muligt at identificere Brugerne,

2 - at Boligforeningens rackskab er aflåst og forsvarligt vedligeholdt, samt at Boligforeningens kontaktpersoner ikke tilgår rackskabet uden forudgående aftale med Fiberby. - løbende at opdatere Fiberby med kontaktoplysninger, herunder fakturaadresse, e - mail, administrator og kontaktperson hos Boligforeningen. - at el-forsyningen af rackskabet er fra egen gruppe med egen HPFI. 3.2 Fiberby har ret til at disponere over det af Boligforeningens udstyr, som er placeret i Fiberbys net i den udstrækning, det er nødvendigt, for at Fiberby kan opfylde sine forpligtelser ifølge Aftalen. 3.3 Fiberby har tilladelse til at trække fiber til tredjepart, dvs. en ny kunde, som har indgået aftale med Fiberby, gennem Boligforeningens ejendom/kælder. Tilladelsen gælder, uanset om Aftalen måtte blive opsagt. Fiberby følger så vidt muligt eksisterende føringsveje og sørger for, at placeringen af fiber foregår så hensigtsmæssigt som muligt. 4. Særlige bestemmelser vedrørende internetanvendelse 4.1 Brugerne forpligter sig til: - ikke at anvende de leverede Services til ulovlig virksomhed eller til at sende eller modtage meddelelser, som Fiberby med rimelighed anser for at være ulovlige, anstødelige, uanstændige, obskøne, truende, ondskabsfulde, æreskrænkende, eller som krænker intellektuelle rettigheder (inklusive, men ikke begrænset til, navnebeskyttelse, ophavsret eller rettigheder relateret til domænenavne), og heller ikke at tillade andre at anvende de leverede Services til sådanne formål, - ikke at hindre/forsøge at hindre eller opfange/forsøge at opfange meddelelser, der passerer Fiberbys netværk, - ikke at sende meddelelser eller vira, der bevirker, eller som formodentlig vil bevirke skade på Fiberby eller tredjemand, - at anvende de leverede Services i overensstemmelse med gældende lovgivning,

3 - at følge alle rimelige instruktioner fra Fiberby vedrørende anvendelsen af Fiberbys netværk og/eller de leverede Services, - at godtgøre og skadesløsholdelse Fiberby for alle krav og omkostninger (inklusive advokatomkostninger) forårsaget af Boligforeningens manglende overholdelse af denne Aftale, - at fejlsøge indenfor 5 dage med henblik på at fjerne vira, - ikke at have åbne trådløse netværk, dvs. at Brugerne skal have kode på deres netværk, og at koden ikke må være offentligt tilgængelig. - ikke at dele internetforbindelse med andre end husstandens beboere. 4.2 'Affaldspost', Spamming og Mail Bombing Brugerne må ikke anvende de leverede Services til at sende store mængder af e -post, som modtagerne ikke har bedt om (såkaldt spamming, unsolicited commercial , unsolicited bulk ). Det er endvidere ikke tilladt at sende større mængder af e-post eller e-post med store vedhæftede filer, hvis dette med rimelighed kan tænkes at irritere eller chikanere modtageren (såkaldt mail bombing ), eller foretage masseudsendelse til andre end en særskilt diskussionsgruppe (såkaldt news bombing ). 4.3 Netværkssikkerhed Brugerne må ikke forstyrre eller forsøge at forstyrre sikkerheden på Fiberbys netværk eller hindre eller forsøge at hindre driften af Fiberbys systemer, netværk, autentiseringsmetoder, servere eller udstyr. Brugerne må ikke søge at omgå brugergodkendelse eller sikkerhed hos nogen vært, netværk eller konti (såkaldt "cracking"). Dette omfatter blandt andet at skaffe sig adgang til data, der ikke er beregnet til Brugerne, logge ind på en server, hvor adgang ikke er autoriseret, eller udforske sikkerheden i andre netværk uden tilladelse. Det er ikke tilladt at søge at få adgang til nogen konto eller dataressource, hvis denne ikke tilhører Brugerne (såkaldt "spoofing").

4 4.4 Samarbejde med politiet Fiberby samarbejder med politiet eller andre myndigheder på forespørgsel. Fiberby forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til og videregive oplysninger til politiet i forbindelse med formodet ulovlig virksomhed, der kommer til Fiberbys kendskab. Fiberby forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder Persondataloven. 5. Ændring af vilkår, priser og gebyrer 5.1 Ændringer af vilkår i Aftalen, priser og gebyrer meddeles Boligforeningen skriftligt med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne vil blive meddelt enten via fakturaer, Betalingsserviceoversigter, breve eller s. Uvæsentlige ændringer kan varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade, ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse (via fakturaer, Betalingsserviceoversigter, breve eller s) eller på Ændringer af rent begunstigende karakter for Brugerne eller Boligforeningen gennemføres uden varsel og bliver offentliggjort på 5.2 Ændringer af gebyrer kan ske som følge af omkostningsstigninger, fx portostigninger og øgede administrationsomkostninger. 6. Betaling 6.1 Fiberby fakturerer Boligforeningen installationsomkostningerne på eller efter den faktiske leveringsdag for de leverede Services. Faste abonnementsudgifter for Br ugerne for at modtage Fiberbys Services faktureres kvartalsvis forud til Boligforeningen, Brugerne eller Brugernes arbejdsgiver afhængig af abonnementstype. 6.2 Hvis en Bruger bliver tilsluttet 14 dage, efter at forbindelsen er leveret, bliver Brugeren opkrævet et tilslutningsgebyr i overensstemmelse med bilag 2. Tilslutningsgebyret faktureres direkte til den enkelte Bruger umiddelbart efter tilslutningen. 6.3 Betalingsbetingelser fremgå af fakturaen. 6.4 Boligforeningens administrator orienteres ved oprettelser og afmeldinger af Brugere. Oversigter over Brugerne fremsendes sammen med faktura.

5 6.5 Ved Aftalens ophør er Boligforeningen forpligtet til straks at betale alle eventuelle udeståender til Fiberby. Fiberby er berettiget til at foretage modregning for tilgodehavender i en eventuel sikkerhedsstillelse eller forudbetaling. 7. Ansvar 7.1 Fiberby er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab eller indirekte tab, som følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser forårsaget af Fiberby eller nogen, som Fiberby har ansvaret for, dog med følgende begrænsninger: - tab, der opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige net og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af myndighederne, medmindre Fiberby har forsømt at begrænse ulemperne herved, - indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, og lignende, - tab som følge af ændring af indholdet af data modtaget eller afsendt fra Brugerne, som skyldes kommunikationsfejl, - tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Brugerne eller som følge af Brugernes tab af personlige data eller installeret software, - tab som følge af uvedkommendes adgang til Brugernes data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af Brugernes forbindelser til tjenesten, og - hændelser uden for Fiberbys kontrol, f.eks. fejl i udstyr, ulykkestilfælde, eksplosion, krig, opløb, arbejdskonflikt, brand, foranstaltninger eller forsømmelser fra offentlige myndigheders side, strejke, naturkatastrofer, herunder lynnedslag, oversvømmelser, afbrydelser eller forsinkelser i eksternt net eller telefonforbindelse.

6 7.2 Et erstatningsansvar efter denne Aftale kan uanset tabets årsag og karakter maksimalt udgøre et beløb svarende til Boligforeningens samlede vederlag til Fi berby i de sidste 3 fakturerede måneder. 7.3 Ethvert krav efter denne Aftale skal fremsættes skriftligt inden 30 dage, efter at Boligforeningen/Brugerne blev eller burde være blevet opmærksomme på den begivenhed, som kravet vedrører. Hvis kravet ikke fremsættes inden nævnte frist, fortabes retten til at gøre kravet gældende. 8. Installation af Fiberbys udstyr 8.1 Boligforeningen skal i overensstemmelse med Fiberbys anvisninger udføre nødvendige forberedelser til installation af Fiberbys udstyr hos Boligforeningen. 8.2 Fiberby installerer udstyret i de aftalte lokaler og i overensstemmelse med gældende danske forskrifter for sådan installation. 8.3 Første installationsdag er den dag, hvor Fiberby ifølge aftale skal have adgang til aftalte lokaler og udstyr tilhørende Boligforeningen med henblik på at udføre installationen. 8.4 Det udstyr, som Boligforeningen betaler for, bliver fuldt ud Boligforeningens ejendom. Boligforeningen må dog ikke foretage nogen form for indgreb eller flytning af Udstyret uden Fiberbys samtykke, så længe Fiberby leverer Services på Udstyret. 9. Misligholdelse 9.1 Ved væsentlig misligholdelse af Aftalen, kan Aftalen opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis den misligholdende part ikke har rettet for sig inden 14 dage efter skriftligt påkrav. 9.2 Hvis Fiberby eller Boligforeningen erklæres konkurs, indleder akkordforhandlinger eller er genstand for virksomhedsrekonstruktion, indstiller sine betalinger eller af anden årsag må antages at være insolvent, kan den anden part ophæve Aftalen uden varsel. 9.3 Uanset ovenstående er Fiberby dog berettiget til at ophæve Aftalen uden forudgående påkrav, hvis:

7 - Fiberby på grund af påbud fra myndigheder eller lignende ikke længere kan levere de aftalte Services, - Fiberby ikke gives adgang til det udstyr, som Boligforeningen har tilsluttet Fiberbys netværk, - Boligforeningen/Brugerne ikke efter Fiberbys anmodning inden for 24 timer har frakoblet udstyr, der forhindrer eller forringer leverance af Services eller Fibersbys netværk. - Boligforeningens/Brugernes anvendelse af de leverede Services efter Fiberbys skøn sker på en sådan måde, at der opstår ikke uvæsentlige ulemper for Fiberby eller tredjemand eller må antages at indebære en overtrædelse af gældende lovgivning eller krænkelse af tredjemands rettigheder. 10. Fejlafhjælpning 10.1 Der foreligger en fejl ved de leverede Services, hvis disse ikke er i overensstemmelse med Aftalen, herunder hvis Fiberbys Udstyr forårsager et for Boligforeningen væsentligt tab af signalet Fejl, der skyldes Fiberbys forhold, afhjælper Fiberby inden for rimelig ti d og uden beregning I følgende tilfælde foretages der fejlsøgning/udbedring uden omkostning for Boligforeningen/Brugerne: - alle problemer der kan løses over telefon, eller internettet, - fejl i software i Boligforeningens netværk, - fejl på udstyr solgt af Fiberby til boligforeningen, og som er omfattet af købelovens reklamationsregler, - omkonfiguration og opdateringer af switches, og - udbedringer af defekt fiber, splidsning eller kabelbrud.

8 10.4 Boligforeningen og/eller Brugerne skal sikre, at Fiberby med henblik på fejlsøgning og fejlretning har adgang til lokalerne på installationsadressen. Boligforeningen og/eller Brugerne er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i Boligforeningens og/eller Brugernes anlæg og installationer Procedure ved fejl ved Services, fx manglende forbindelse Ved konstatering af fejl på de leverede Services (fx nedbrud) undersøger Fiberby årsagen, herunder om der er tale om strømafbrydelse i Boligforeningen. Hvis det ikke er muligt at afklare årsagen til den konstaterede fejl, er Fiberby forpligtet til at tage ud til Boligforeningen for at afklare årsagen til den opståede fejl, hvis dette er nævnt i punkt Fiberby behandler fejlsøgning/udbedring efter følgende principper, - A Prioritet: Fejl i Fiberbys centrale netværk, eller på kritiske services med manglende eller begrænset internetforbindelse til følge. Defineres som kritisk fejl. Fejlretning påbegyndes inden ½ time alle dage. - B Prioritet: Fejl på Boligforeningens switch(es), mediegateway(es), ustabilitet på netværket. Defineres som betydelig fejl. Fejlretning påbegyndes inden 4 timer alle dage, dog ikke i tidsrummet Fiberby er forpligtet til at tage ud til Boligforeningen for at afklare årsagen til fejlen. - C Prioritet: Fejl på lokal port på switchen eller mediegateway. Defineres som fejl med beskeden effekt. Fejlretning påbegyndes inden 24 timer på hverdage. Hvis Fiberby bedømmer, at fejlen er på Brugernes stik, udbedres fejlen inden for 4 hverdage eller efter aftale med Brugeren. - D Prioritet: Brugersupport, herunder mailopsætning eller konfigurationsvejledning til PC. Defineres som brugerfejl. Support pr. tlf. og mail på hverdage fra , fredag dog Ved udbedring af fejl opkræves efter følgende principper - Ingen fejl (uberettiget teknikerbesøg, tilkaldt af Brugerne). Opkræves hos Brugerne. - Fejl på Brugernes eget udstyr eller opsætning af det, herunder beskadiget stikdåse i lejligheden. Opkræves hos Brugerne.

9 - Ingen fejl (uberettiget teknikerbesøg, tilkaldt af Boligforeningen). Opkræves hos Boligforeningen. - Påførte skader og hærværk på netværket og fiberkablet (herunder vandskader, brand, lynnedslag og skadedyr). Opkræves hos Boligforeningen. - Fejl på kabler mellem krydsfelt og lejligheder. Opkræves hos Boligforeningen. - Strømafbrydelser (Fiberby spørger Boligforeningens kontaktperson om eventuelle strømafbrydelser, inden fejlsøgning). Opkræves hos Boligforeningen. - Fejl, der skyldes ombytning af kabler eller andre uadviserede ændringer i krydsfeltet. Opkræves hos Boligforeningen. - Forgæves teknikerbesøg, da lås udskiftet, uden at ny nøgle er afleveret til Fiberby. Opkræves hos Boligforeningen Foreligger der fejl ved de leverede Services, som skyldes Fiberbys forhold, kan der ud fra en konkret vurdering ske kompensation eller tilbagebetaling af allerede opkrævede beløb. 11. Leveringsdag 11.1 Leveringsdag er den dag, hvor de aftalte Services skal opfylde de aftalte specifikationer Ved leveringer der kræver ny kabling og installation, er det en forudsætning for Fiberbys overholdelse af leveringstidspunkt, at de fornødne tilladelser, herunder gravetilladelser mv., kan indhentes fra relevante myndigheder, og at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret. Leveringsdagen oplyses altid med forbehold for eventuel le forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Fiberbys kontrol, herunder, men ikke begrænset til, særlige fysiske forhold, der besværliggør Fiberbys levering, forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug, fx indhentelse af gravetilladelser, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv. samt force majeure Hvis leveringen er forsinket mere end 3 måneder, og forsinkelsen skyldes fejl hos Fiberby og ikke force majeure, kan Boligforeningen ophæve Aftalen uden varsel. Boligforeningen kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Fiberby.

10 12. Brug af kundedata 12.1 Fiberby registrerer og bruger oplysningerne i Aftalen om Boligforeningen, samt oplysninger om Brugerne, herunder navn og adresse og øvrige indsamlede oplysninger i forbindelse med levering af Services til Boligforeningen/Brugeren samt den anvendte brug af de leverede Services. Oplysningerne bruges til opfyldelse af Aftalen og med henblik på at opfylde reglerne i logningsbekendtgørelsen. Boligforeningen/Brugerne kan altid henvende sig til Fiberby og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles, få rettet ukorrekte oplysninger og bede om at få oplysningerne slettet. 13. Overdragelse 13.1 Boligforeningen kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen med Fiberby til tredjemand uden Fiberbys skriftlige tilladelse, som dog ikke må nægtes uden saglig grund. Fiberby er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i medfør af Aftalen til et selskab inden for den koncern, som Fiberby udgør en del af, jf. årsregnskabslovens definitioner. Endvidere er Fiberby berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i medfør af Aftalen i forbindelse med en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand. Enhver anden overdragelse kræver Boligforeningens skriftlige samtykke, som dog ikke må nægtes uden saglig grund. 14. Aftalens varighed opsigelse 14.1 Aftalen er løbende men kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter Aftalens indgåelse. Boligforeningen kan opsige aftale om levering af Services på vegne af enkelte eller alle Brugerne. Derudover kan den enkelte Bruger opsige levering af Services til eget brug. Brugeren kan både opsige til Boligforeningen og til Fiberby. Opsigelsen er dog kun gyldig, hvis den er skriftlig og er kommet til Fiberbys kendskab. 15. Fortrydelsesret for forbrugere 15.1 Hvis Kunden er privatkunde (forbruger), kan den indgåede aftale fortrydes efter forbrugeraftalelovens 17, hvis den er indgået uden for Fiberbys faste forretningssted.

11 15.2 Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen er indgået, fx den dag aftalen er underskrevet, eller bestillingen er afgivet. Fortrydelsesfristen løber tidligst fra det tidspunkt, hvor Fiberby på skrift (f.eks. på papir eller ) har orienteret om fortrydelsesretten, herunder hvordan den kan udøves. Hvis bestillingen er afgivet mandag den 1., og de nævnte oplysninger er givet, løber fortrydelsesfristen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, indtræder fortrydelsesfristen først den følgende hverdag Inden fortrydelsesfristens udløb skal Fiberby underrettes om, at aftalen er fortrudt. Hvis der sker underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal underretningen blot sendes inden fristens udløb. Som dokumentation for rettidig underretning kan brevet fx sendes anbefalet, eller postkvitteringen opbevares. Underretning om, at aftalen er fortrudt, skal gives til: Fiberby ApS, Skelbækgade 40B, 1717 København V Ved køb af varer er det som hovedregel en betingelse, at varen kan tilbagegives i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelse. Hvis der er modtaget varer/udstyr, skal dette opbevares, indtil det hentes af Fiberby. Hvis varen/udstyret ikke er afhentet inden 3 måneder efter, at Fiberby har modtaget underretning om, at aftalen er fortrudt, kan varen/udstyret beholdes vederlagsfrit. Det forhold, at Fiberby har leveret tjenesteydelsen/varen helt eller delvis, begrænser ikke fortrydelsesretten, medmindre der er givet samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen/fremstillingen af varen kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt Hvis Kunden ved bestillingen har accepteret, at Fiberby påbegynder levering af Services eller påbegynder arbejde med henblik på at kunne levere Services ind en fortrydelsesfristens udløb, ophører Kundens fortrydelsesret dog allerede, når Fiberby påbegynder leveringen/dette arbejde. 16. Tvister 16.1 I tilfælde af tvist mellem Boligforeningen/Brugerne og Fiberby, der udspringer af Aftalen, skal Boligforeningen/Brugerne klage til Fiberby. Fiberbys afgørelse kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, 1358 København K. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed.

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere