Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, om en vurdering af, om den af Aabenraa Kommune indgåede partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S (herefter kaldet ESS) er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Statsforvaltningen beklager i øvrigt den lange sagsbehandlingstid, der skyldes, at der på tidspunktet for TDC s henvendelse var en meget lang række sager til behandling ved det kommunale tilsyn, og at der fortsat er mange sager til behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Aabenraa Kommune ikke lovligt har kunnet indgå den pågældende partnerskabsaftale. Det er tillige statsforvaltningens opfattelse, at kommunens administration af reglerne om aktindsigt i den konkrete sag, ikke har været i strid med lovgivningen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : TDC rettede den 17. februar 2006 henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland vedrørende Ny Aabenraa Kommunes indgåelse af en bredbåndsaftale med ESS. Aftalen omfatter udbud af bredbånd i områder, hvor ESS driver telekommunikationsvirksomhed i konkurrence med en række andre udbydere, herunder TDC. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /59 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN (BEGGE DAGE INCL.): MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Der er ifølge TDC således ikke tale om, at aftalen er en forudsætning for, at borgere og virksomheder i området kan få adgang til bredbånd.

2 Ifølge TDC indebærer partnerskabsaftalen, at ESS opnår en faktisk fortrinsstilling på en række punkter over for kommunen i forhold til andre selskaber, som driver tilsvarende virksomhed. Det er TDC s opfattelse, at der er tale om en eksklusiv aftale, idet TDC Kabel TV ved brev af 4. januar 2006 har forespurgt om muligheden for at indgå en tilsvarende aftale, hvilket er blevet afvist ved brev af 25. januar 2006 fra Aabenraa Kommune. TDC er af den opfattelse, at det er i strid med kommunalfuldmagten, at en kommune giver en bestemt virksomhed en tilsyneladende fortrinsstilling. TDC forespurgte i brev af 4. januar 2006 Aabenraa Kommune om de referater og andet materiale fra den styregruppe, som i henhold til partnerskabsaftalen skulle nedsættes med repræsentanter fra kommunen og ESS, var offentligt tilgængelige og dermed kunne udleveres. Aabenraa Kommune oplyste i brev af 25. januar 2006, at referaterne var at betragte som interne dokumenter og ikke ville blive offentliggjort. TDC har for det første anmodet kommunaltilsynet om en vurdering af, hvorvidt indgåelse af partnerskabsaftalen med ESS og indholdet af aftalen er i overensstemmelse med de kommunalretlige regler. For det andet ønskes en vurdering af, hvorvidt Aabenraa Kommunes kvalifikation af referaterne fra styregruppen som interne dokumenter er korrekt, og at akterne dermed er undtaget fra aktindsigt. Aabenraa Kommune har sendt kopi af en række referater fra møder mellem Sydvest Energi (SVE), TDC og ESS og netsekretariatet og Sønderjyllands Amtskommune. Af referatet fra mødet mellem Sønderjyllands Amtskommune og TDC den 4. januar 2005 fremgår blandt andet: Amtet har 2 roller i denne sag, dels at få dækket egne behov for ITinfrastruktur og dels at fremme den regionale ud vikling. Dannelse af et fælleskommunalt forsyningsselskab har været overvejet, men er blevet forkastet igen. For øjeblikket undersøges mulighederne for et ud bud eller en partnerskabsaftale fælles for kommuner og amt. En sådan aftale skal bl.a. sikre, at også landdistrikterne får bredbånd inden for en overskuelig tid. Politiske drøftelser med kommunerne forventes gennemført sidst i januar. SIDE 2

3 Den daværende Aabenraa Kommunes Byråd drøftede spørgsmålet om en partnerskabsaftale med ESS i sit møde den 15. december Af protokollen fremgår følgende herom: Sagsfremstilling: Med baggrund i et ønske om hurtigt at kunne forsyne store dele af Ny Aabenraa Kommunes befolkning med ægte bredbånd er der taget kontakt med ESS, som allerede i 1. kvartal 2006 vil igangsætte aktiviteter i området. Borgere og virksomheder i kommunen vil i perioden 2006 til 2013 blive tilbudt mulighed for at tilslutte sig bredbåndsnettet. I den forbindelse er der nu udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Ny Aabenraa Kommune (Aabenraa, Bov, Lundtoft og Tinglev) og ESS. Tilsvarende aftale er udarbejdet og igangsat mellem Rødekro Kommune og Syd Vest Energi. Da denne aftale allerede er igangsat for over et år siden, er det valgt at lade denne have sit eget forløb. Aftalen forpligter kommunen til at orientere ESS om alle gravetilladelser. Derudover forpligter kommunen sig til at være med til at støtte projektet ved borgermøder o. lign. Økonomi/personaleforhold: Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser, da etablering og drift af bredbåndet alene finansieres af ESS. Byrådet besluttede herefter at forelægge sagen for sammenlægningsudvalget. Af protokollen fra sammenlægningsudvalgets møde den 30. januar 2006 fremgår bl.a. følgende vedrørende godkendelsen af partnerskabsaftalen: Partnerskabsaftalen er et ikke-økonomisk forpligtende dokument, hvor den enkelte kommune indvilger i at stille sig velvilligt til rådighed ved borgermøder mv. vedr. bred bånd, og hvor kommunen tillige forpligter sig til at samord ne/informere om gravetilladelser mv. Sammenlægningsudvalget godkendte, at der blev indgået en partnerskabsaftale, der holdes som en ren samarbejdsaftale uden økonomisk islæt. Følgende fremgår af Sammenlægningsudvalget for Ny Aabenraa Kommunes udtalelse den 26. juni 2006 til Statsamtet Sønderjylland: Det historiske forløb er følgende: SIDE 3

4 På baggrund af de første partnerskabsaftaler som Syd Vest Energi (SVE) indgik med bl.a. nogle vestjyske kommuner, var der i Rødekro i 2004 politisk ønske om en tilsvarende ordning. Dette bl.a. fordi, der i de tyndt befolkede områder ikke var tilbud fra TDC om hverken bredbånd eller kabel tv. Dette kunne SVE opfylde ikke fuldt ud med dog sådan at store dele af Rødekro kunne få bredbånd inden for en overskuelig årrække. Rødekro indgik derfor partnerskabsaftale med SVE. Samtidig pågik der fra Sønderjyllands Amt et større arbejde for at sikre bredbånd til hele Sønderjylland. Sønderjyllands Amt samt alle sønderjyske kommuner medfinansierede derfor over en årrække Netsekretariatet i Tønder. Sekretariatet barslede med en fuld plan for bredbånd i hele Sønderjylland Net plan Sønderjylland i januar På lige fod som Rødekro indgik Sønderjyllands Amt herefter en partnerskabsaftale med både ESS og SVE, sommeren Forud for denne aftale havde amtet holdt møde med hhv. SVE, ESS og TDC, hvor ESS og SVE udtrykte velvilje for spredning af bredbånd i landområderne, hvorimod TDC ikke havde nogen aktuel tidsplan herfor. Aftalen ligner til forveksling den aftale, der allerede var indgået med Rød ekro Kommune. Samtidig opfordrede Sønderjyllands Amt alle kommuner i Sønderjylland til at indgå lignende aftaler for at sikre bredbåndsudbredelsen i hele Sønderjylland. Sønderjyllands Amt definerer aftalen således: Formålet med aftalen er at fremskynde fiberudbygningen gennem et gensidigt samarbejde. Aftalen er således grundlaget for, at elselskabet dedikerer ressourcer til udbygningen. Målet med samarbejdet er at etablere ægte bredbånd til slutbrugerne, dvs. fiberforbindelser. Elselskabet etablerer, ejer og driver bredbåndsnettet ud til den enkelte kunde. Amtet (kommunerne) indgår som kunde på dette net med institutioner videst muligt omfang, og støtter processen positivt mht. markedsføring og nødvendige tilladelser mv. Amtet arbejder aktivt for at kommunerne indgår lignende partnerskabsaft a- ler, så kommunale institutioner ligeledes tilsluttes. Endelig skal amtet være villig til at tilbyde plads til placering af udstyr på amtslige institutioner. Elselskaberne forpligter sig til inden for en nærmere aftalt årrække at forsyne amtets borgere med bredbånd. Indholdet (tjenesterne) leveres af private udbydere, og målet er at der skal være flere at vælge imellem. Elselskaberne indestår for, at abonnementet udbydes til konkurrencedygtige markedspriser. Indholdet vil være: - frit internetforbrug SIDE 4

5 - dobbeltrettet 2-10 Mbit/s adgang (forudsat der vælges en fiberløsning) - et antal og hjemmeside adresser - IP telefoni, ekskl. udstyr. - Adgang til alle de udbudte digitale tjenester, Video-on-Demand mv. - TV- og radiosignaler. Der nedsættes en styrelse for partnerskabet, som fastsætter målsætninger og sikrer evaluering og rapportering. Styrelsen kan danne en konsulent- og administrationsgruppe med en udviklings- eller projektmedarbejd er fra hver part. Det er, som der ses af ovenstående, et forpligtende element fra elselskaberne til at forsyne borgerne med bredbånd inden for en årrække, hvorimod der fra amt og kommuner er en forpligtelse til at støtte processen positivt, men derudover er der ingen særlige bindinger for Amt og kommuner. Samtlige kommuner i Ny Aabenraa indgik over vinteren 2005/2006 tilsvarende partnerskabsaftale med ESS. Aftalerne blev godkendt i sammenlægningsudvalget for ny Aabenraa i januar TDC Kabel TV henvender sig til Aabenraa Kommune i januar 2006 med ønske om partnerskabsaftale på lignende vilkår som ESS og SVE dog med den modifikation, at TDC ønsker samme betingelser som elselskaberne uden dog at tilbyde tilsvaren de forpligtelse om at forsyne området med bredbånd over en given periode. TDC Kabel TV svares administrativt, at der jfr. ovenstående redegørelse kun er valgt at indgå partnerskabsaftale med ESS/SVE, at det nu reelt er i Ny Aabenraa regi, og at Ny Aabenraa IT uanset partnerskabsaftale eller ej til enhver tid vil sikre, at der købes bredbåndsydelser til konkurrencedygt i- ge priser. Til sidst skal der oplyses, at det reelle arbejde med partnerskabsaftalen med ESS endnu ikke er gået i gang. Det er mundtligt aftalt med ESS, at vi venter til september, så forventer vi, at begge parter havde mere luft i disse fusionstider. Der eksisterer således ikke nogle referater fra nogen Styregruppe i Ny Aabenraa, idet en sådan endnu ikke er nedsat. Svaret om, at referaterne betragtes som interne, er således med baggrund i den aftale og dermed de erfaringer, det har givet fra den aftale, der allerede er fuldt ud er i gang i Rødekro, hvor udrulningsplaner og markedsføringsplaner bl.a. anføres. Ny Aabenraa Kommunes indlæg gav TDC anledning til følgende supplerende bemærkninger af 26. oktober 2006: på side 2 i brevet, 3. sidste afsnit, anfører Ny Aabenraa Kommune vedrørende TDC Kabel TVs henvendelse til kommunen, at TDC Kabel TV ønskede at indgå aftale på samme betingelser som ESS, men at TDC Kabel TV ikke ville påtage sig en forpligtelse til at forsyne området med bredbånd over en given periode. Denne udlægning af brevet er ikke korrekt. TDC Kabel TV anfører i henvendelsen, at man ønsker en tilkendegivelse af, hvorvidt TDC SIDE 5

6 K abel TV kan opnå en aftale med Aabenraa Kommune på vilkår svarende til de vilkår, som er indeholdt i partnerskabsaftalen mellem ESS og Ny Aabenraa Kommune. Der er ikke taget forbehold af nogen art i brevet for, at der ikke skulle gælde samme betingelser for TDC Kabel TV, som der gælder for ESS. Det skal i relation til ovenstående bemærkes, at det i øvrigt er begrænset, hvilke forpligtelser ESS reelt har påtaget sig i henhold til aftalen. Af partnerskabsaftalen mellem ESS og Ny Aabenraa Kommune fremgår blot, at - ESS skal etablere og drive accessnettet ud til den en kelte kunde. - ESS skal skabe mulighed for bredbåndsløsning til kommunens borgere, der kan bære internetforbindelse, IP-telefoni og andre tjenester efter behov. - ESS skal tage initiativ til koordinering og planlægning af aktiviteterne i kommunen. - ESS skal indestå for, at private forbrugere kan tilsluttes nettet for en konkurrencedygtig pris. - At hovednettet skal etableres senest i 2007, netadgang til komm unens institutioner vil kunne være afsluttet inden udgangen af 2007, mens borgere og virksomheder vil blive tilbudt mulighed for at tilslutte sig bredbåndsnettet i perioden 2006 til Derimod fremgår der intet sted af aftalen krav om, at bred båndsnettet skal etableres til alle borgere og virksomheder. Derimod fremgår det af aftalen, at forretningsområdet er en kommerciel aktivitet for ESS, hvorfor aktiviteter og projekter vil blive prioriteret kommercielt, hvilket giver ESS særdeles god muligheder for at til- og fravælge dispositioner efter for godt befinden de. Samtidig fremgår det direkte af aftalens side 8, øverst, at der på grund af økonomisk ansvarlighed undtagelsesvist vil forekomme situationer, hvor borgeres ønske om tilslutning til nettet ikke umiddelbart kan imødekommes. TDC har ikke i noget af det tilsendte materiale fundet forhold, der verific e- rer lovligheden af den mellem Ny Aabenraa Kommunes og ESS indgåede partnerskabsaftale. TDC leverer i forvejen bredbåndsforbindelser til 98 % af Danmarks befolkning, hvorfor Ny Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS i hvert fald ikke kan verificeres med henvisning til, at aftalen er forudsætningen for, at borgere og virksomheder i området kan få ad gang til bredbånd. Og med ESS s mulighed for at afvise borgeres ønske med henvisning til økonomisk ansvarlighed, sammenholdt med det faktum, at ESS ikke er forpligtet til at levere accessadgang til samtlige Ny Aabenraas borgere, synes partnerskabsaftalen ikke at garantere borgerne i Ny Aabenraa Kom mune nogle tilbud, som ikke allerede er til stede i Ny Aabenraa Kommune fra andre udbydere. Formålet med aftalen synes således alene at være at give ESS en fortrinsstilling i forhold til andre udbydere af lignende tjenester og produkter, hvilket også vil være konsekvensen af aftalen, såfremt denne opretholdes i den nuværende form. Ny Aabenraa Kommune har i henhold til partnerskabsaftalen påtaget sig at medvirke til markedsføringen af det af ESS etablerede bredbånd, idet kommune vil sørge for positiv omtale af bredbånd til virksomhed og borgere. SIDE 6

7 Denne forpligtelse synes uden tvivl at være i strid med de kommunalretlige regler. Ny Aabenraa Kommunes høringssvar gav statsamtet anledning til dels at anmode kommunen om nogle opklarende oplysninger, dels en uddybende udtalelse for så vidt angik partnerskabsaftalen mellem Ny Aabenraa Kommune og ESS. Statsamtet bad den 31. oktober 2006 om svar på følgende: Af partnerskabsaftalen under overskriften Indsatser fremgår følgende under punkt 2: at kommunen i videst muligt omfang indgår som kunde på dette net med institutioner, der er beliggende i ESS forsyningsområde, samt støtter processen positivt i forhold til såvel markedsføring som nødvendige tilladelser mv. Som opklaring ønsker statsamtet oplyst, hvilke nødvendige tilladelser, der her tænkes på. Vedrørende kommunens indsats fremgår endvidere følgen de: Kommunen tilbyder, at ESS kan placere aktivt udstyr på institutioner eller huse til aktivt udstyr på kommunens arealer. ( ) Kommunen forpligter sig ligeledes til at medvirke positivt til processen, herunder at medvirke til markedsføring i form af positiv omtale af bred bånd til virksomheder og borgere. Som opklaring ønsker statsamtet desuden oplyst, hvilket aktivt udstyr kommunen forpligter sig til at placere på kommunens institutioner eller arealer. Statsamtet skal endvidere bede om en uddybning af, hvordan kommunen har medvirket til markedsføring af bredbånd, og hvis det endnu ikke er sket, hvorledes kommunen påtænker at medvirke hertil. Aabenraa Kommune svarede den 5. marts 2007 således: Besvarelsen vil tage udgangspunkt i de af statsamtet rejste spørgsmål: 1. Hvilke nødvendige tilladelser der tænkes på 2. Hvilket aktivt udstyr kommunen forpligter sig til at placere. 3. Tidligere og fremtidig medvirken til markedsføring. Ad 1: SIDE 7

8 Med hensyn til nødvendige tilladelser tænkes der alene på de nødvendige og sædvanlige tilladelser, som opsætning af tekniske installationer mv. kræver. ESS har ikke fået og vil ikke få en anderledes eller bedre behandling end enhver anden ansøger. Ad 2: Oprindeligt ønskede ESS at opsætte Routere/Svitchere i området. Henset til disses meget ringe størrelse, havde kommunen tilkendegivet, at såfremt ESS havde brug for et hjørne af en gavl eller andet tilsvarende min dre areal på en kommunal bygning, ville kommunen se positivt på en sådan henven delse. Efterfølgende har ESS opgivet denne tanke, og i stedet etableret såkaldte Teknikhuse. Der er således ikke etableret Routere/Svitchere som oven for nævnt. Der har ikke været andre tiltag vedr. aktiv ud styr end forannævnte. Der vil ikke blive iværksat tiltag i fremtiden vedr. aktivt udstyr. Ad 3: I forbindelse med offentliggørelsen af partnerskabsaftalen blev ESS s navn nævnt. Der har ikke været iværksat andre markedsførende tiltag tidligere. Der vil ikke blive iværksat markedsførende tiltag i fremtiden. Årsagen til, at kommunen i skrivelsen af den 26. juni 2006 anfører at TDC ikke kunne tilbyde tilsvarende forpligtelse, skyldes at det tidligere Sønderjyllands Amt på vegne af alle kommuner i Søn derjylland havde foretaget en sådan høring blandt mulige partnere herunder også TDC. Vurderin gen faldt ud til ESS s fordel, idet denne leverandør kunne tilbyde den bed ste dækning af slutbrugerne. TDC bemærkede hertil i brev af 30. marts 2007, at det af kommunen anførte ikke kunne udledes af partnerskabsaftalen, og at kommunens tilbud om at opsætte bl.a. routere på husgavle mv. i stedet for at opsætte teknikhuse ikke har ændret forholdene. TDC bemærkede videre, at kommunen uanset der ikke er foretaget egentlige markedsføringsmæssige tiltag har påtaget sig at medvirke til markedsføringen. En sådan aftaleretlig forpligtelse synes at være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. SIDE 8

9 Aabenraa Kommune afgav herefter den 29. november 2007 følgende høringssvar til Statsforvaltningen Syddanmark: Det er ikke kommunens opfattelse, at den indgåede aftale er i strid med de skrevne eller uskrevne regler, herunder kommunalfuldmagten. Kommunens interesse i at indgå aftalen, skal ses i lyset af et udbredt politisk ønske om at fremme udbygningen af bred bånd, i en del af landet, som nok må betegnes som værende et yderområde. Der er altså tale om en interesse i at fremme udbygningen af infrastrukt u- ren på IT-området i denne del af landet, til gavn for områdets borgere, herunder erhvervslivet. Aftalen indeholder ikke andet eller mere end en positiv tilkendegivelse fra kommunens side, om at man vil medvirke til udbredelsen af bredbånd, i det omfang dette kunne rummes in den for lovgivningen. Det har aldrig været hensigten og er i øvrigt ikke aftalt at kommunen skulle bidrage med økonomisk støtte, eller skulle medvirke til egentlig markedsføring af eet bestemt firma. Det er korrekt anført af ( )[TDC] i hendes skrivelse af den 30. marts 2.å, at Kommunen tilbyder Men, ( )[TDC] glemmer desværre den næste sætning i aftalen, af hvilken det fremgår, at detaljerne omkring dette aftales i særskilt bilag til nærværende aftale. Der er aldrig blevet udarbejdet et særskilt bilag. Det er klart, at såfremt kommunen havde stillet arealer til rådighed for placering af aktivt udstyr, så var der blevet indgået egentlige leje/forpagtningsaftaler for disse. Og disse aftaler var blevet indgået på sædvanlige markedsmæssige vilkår. Det har aldrig været hensigten eller aftalt, at kommunen ville stille arealer gratis til rådighed for ESS. Med hensyn til ( )[TDC s] bemærkninger vedrørende markedsføringen, har hensigten ikke været, at kommunen skulle deltage i markedsføringsmæssige tiltag ud over det niveau som de kommunalretlige regler tilsiger. Lidt forenklet sagt, så skulle kommunen ikke deltage i mere eller mindre end de gør i forvejen, så som at klippe snore over ved nyopførelser, indvielser osv. Hverken mere eller mindre. Henset til det forannævnte synes det derfor svært at kunne følge ( )[TDC s]sammenligning af nærværende sag med sagen fra Glamsbjerg Kommune. Aabenraa Kommune kan ikke vide, hvorvidt partnerskabsaftalen har været en nødvendig forudsætning for en fremskyndelse af fiberudbygningen. SIDE 9

10 Dette kan alene ESS svare på. Statsforvaltningen anmodede den 30. maj 2008 Aabenraa Kommune om at oplyse følgende: 1. Har Aabenraa Kommune lavet en omkostningskalkule i forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen kan der med andre ord sættes beløb på parternes forpligtelser i forhold til hinanden? 1. Er partnerskabsaftalen udtryk for et forpligtende samarbejdsgrund lag, der vil kunne håndhæves ved domstolene i en evt. misligholdelsessituation eller mere en hensigtserklæring, der ikke er egent lig juridisk bin dende. 2. Hvilke tiltag er effektueret direkte på baggrund af partnerskabsaftalen har ESS ex. leveret bredbånd til Aabenraa Kommune og tilhørende institutioner? Hvilke tiltag planlægges effektueret? Aabenraa Kommune har den 4. juni 2008 svaret således: 1 Der er ikke udarbejdet en omkostningskalkule fra Aabenraa Kommunes side. Der kan fra Kommunens side ikke sættes beløb på parternes forpligtelse i forhold til hinanden, idet det var en klar forud sætning for Kommunen, at deltagelsen i projektet ikke måtte medføre udgifter af nogen art for Kommunen. Det skal i den henseende bemærkes, at der således heller ikke har været afsat økonomiske mid ler i budgetterne. 2 Som det fremgår af ovenstående, så går aftalen efter Kommunens opfattelse ikke ud på at der skal kunne ske håndhævelse eller misligholdelse i nogen henseende. Aftalen er fra Kommunens side alene at betragte som en hensigtserklæring. 3 Der er ikke effektueret noget på baggrund af denne aftale. Der er ikke tildelt ESS nogen fortrinsstilling eller tildelt ESS egentlige aftaler/kontrakter på baggrund af denne partnerskabsaftale. De bredbåndsforbindelser som er etableret i Aabenraa Kom mune, er blevet til på helt sædvanlig måde, ved udbud, hvor tildelingen af kontrakter afgøres efter pris/kvalitet/tid. Det skal i den henseende bemærkes, at det er Klager som på baggrund af et udbud leverer bredbånd til institutioner beliggende i området omkring R ødekro, medens det er firmaet X [statsforvaltningens tilføjelse; hverken TDC eller ESS] som leverer til institutioner beliggende omkring Aabenraa. Partnerskabsaftalen mellem Aabenraa Kommune og ESS lyder således: SIDE 10

11 Ny Aabenraa Kommune og ESS indgår en partnerskabsaftale, der geografisk omfatter hele Ny Aabenraa Kommune, med undtagelse af tidligere Rødekro Kommune. Rødekro Kommune har indgået tilsvarende aftale med Sydvest Energi A/S. I aftalen omtales dette område som Aabenraa Kommune. Partnerskabsaftalen har følgen de indhold: Målsætninger Partnerne ønsker, at ægte bredbånd i Aabenraa Kommune skal give inspiration og være pejlemærke for andre kommuner og lignende organisationer i Dan mark. Partnerne ønsker, at kommunen skal være kendetegnet ved en mangfoldighed af netværksydelser til virksomheder, offentlige institutioner og private husstande. Partnerne ønsker, at bredbåndstilbud i kommunen skal være præget af produkter, der til stadighed er attraktive i sammenligning med tilsvarende ydelser på andre områder. Kommunen er bekendt med, at ESS ønsker at videreudvikle sin virksomhed med henblik på at blive blandt de absolut markedsførende virksomheder i Danmark indenfor sine forretningsområder, og specielt inden for de områder, samarbejdet med kommunen omfatter. ESS skal være en anerkendt referencevirksomhed inden for sit forretningsområde, og ESS' aktiviteter i kommunen skal være en anerkendt reference for konkrete løsninger og samarbejdsformer. Partnerskabet er et vigtigt afsæt og en platform for landdistriktsudviklingen og den regionale udvikling for kommunen. Ægte bredbånd får betydning for kommunikation og dialog mellem borgerne, og dermed for sameksistensen i området. Vilkårene for virksomhedernes tilstedeværelse styrkes enormt, og borgernes mulighed for kompetenceud vikling bliver stort set ubegrænset. Partnerskabet skaber grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling, og fremmer derfor levende og bæredygtige lokalsamfund i kommunen. Værdigrundlag Partnerskabet baseres på følgende fælles opfattelse af de værdier, der skal karakterisere både det strategiske, det operationelle og det forret ningsmæssige samarbejde mellem partnerne. Troværdighed Partnerne er troværdige og ligeværdige samarbejdsparter, der i alle forhold arbejder loyalt for efterlevelse af partnerskabsaftalen og indgåede aftaler. Partnerne har tillid til, at alle aftaler overholdes - både skrevne og uskrevne. Opstår der tvivl om eller behov for at ændre aftaler, tages hurtigst muligt initiativ til afklaring eller ændring, således at den gensidige troværdighed bevares. Det er et væsentligt fundament for samarbejdet, at der til stadighed består gensidig åbenhed omkring partnernes virksomhedsvilkår, motiver og bevæggrunde - herunder at de økonomiske rammer overholdes. Uforudsete SIDE 11

12 forhold bør derfor, som udgangspunkt, finde deres løsning inden for de aftalte rammer. Respekt Partnerne anerkender de forskellige udgangspunkter med hensyn til virksomhedsvilkår og - mål og ønsker at præge samarbejdet med gensidig respekt herfor. Partnerne erkender, at man ikke altid vil opleve sammenfald af interesser, samt at man endog vil opleve modstridende interesser. Partnerne har den opfattelse, at fuld åbenhed og respekt for partnerens interesser vil tilvejebringe det bedste grundlag for at forene partnernes interesser eller tilgodese flere interesser i muligt om fang. Engagement Partnernes samarbejde skal være præget af et målrettet og resultatorien t e- ret engagement hos alle. Partnerne tror på, at en fokusering på interesser og løsningsmuligheder er befordrende for engagementet. Partnerne vil derfor - i åben og tæt dialog - fokusere på visioner og interesser samt på løsningsmuligheder, hvor begges interesser tilgodeses, og hvor ingen en sidigt forfølger egne interesser. Partnerne finder, at rettidig, konstruktiv kritik - såvel positiv som negativ - vil bidrage til at fastholde det fælles engagement. Præmisser for partnerskabet Ved aftalens indgåelse har parterne orienteret hinanden om følgende: Aabenraa Kommunen ønsker at støtte op om etablering af bredbåndsforbin delse til borgere og virksomheder i kommunen. Det er ikke kommunens hensigt selv at etablere access-net ud til borgere og erhvervsvirksomheder i området. ESS har truffet beslutning om at bredbånd er et nyt forret ningsområde i virksomheden, og at dette forretningsområde omfatter etablering og drift af et fiberbaseret bred bånds net helt ud til den enkelte kunde. ESS ønsker principielt at kunne tilbyde alle kunderne i selskabets forsyningsområde mulighed for bredbåndsforbindelse. Som en del af dette ønske er det derfor vigtigt for ESS at kunne tilbyde borgere og erhvervsvirksomheder de muligheder, som et fiberbaseret bredbåndsnet åbner op for. Det primære forretningsområde for ESS er etableringen og driften af det såkaldte "ac cessnet" ud til den enkelte kunde. Dette net skaber forbindelsen fra den enkelte kunde til den om givende verden. Der er således ikke tale om, at der etableres et nyt monopol, men i stedet at ESS indenfor få år skaber muligheden for at den enkelte borger kan vælge ydelser fra en række leverandører. Forretningsområdet er i ESS en kommerciel aktivitet, og konkrete projekter og aktiviteter vil således blive kommercielt prioriteret. Parterne er ligeledes enige om at de nærmere præmisser for samarbejdet direkte mellem parterne eksempelvis i form af gensidig anvendelse af hinandens fiberstrækninger, aftales nærmere som et bilag til nærværende aft ale. SIDE 12

13 Indsatser Partnerskabet baseres på at ESS etablerer, ejer og driver et bredbåndsnet ud til den en kelte kunde som ovenfor beskrevet. at kommunen i videst muligt omfang indgår som kunde på det te net med institutioner, der er beliggende i ESS' forsyningsområde, samt støtter processen positivt i forhold til såvel markedsføring som nødvendige tilladelser mv. at parterne i videst mulig omfang søger at skabe synergi, hvor dette er muligt. Dette omfatter en optimal kombination af den infrastruktur og aktivit eter, der er igangsat hos såvel kommunen som ESS. Herunder optimal udn yt telse af allerede etablerede fiberstrækninger, tomme rør mv., der kan kom me den overordnede målsætning til gode. Kommunens indsats Kommunen tilstræber at lade institutioner tilslutte bred båndsnettet som kunder. Kommunen tilbyder, at ESS kan placere aktivt udstyr på institutioner eller huse til aktivt udstyr på kommunens arealer. Detaljerne omkring dette aftales i særskilt bilag til nærvæ rende aftale. Overskudskapacitet i kommunens eventuelle infrastruktur, herunder event uelle nedlagte tomme rør med ledig kapacitet, kan ligeledes indgå i aftalen. De nærmere konditioner fastlægges i forbindelse med et samlet overblik over infrastrukturen i kommunen og fastlægges i bilag til nærvæ rende aftale. Kommunen forpligter sig ligeledes til at medvirke positivt til processen, herunder at medvirke til markedsføringen i form af positiv omtale af bredbånd til virksomheder og borgere. Aktiviteterne retter sig mod traditionelle virksomheders brug af IT - og internet, med henblik på styrkelse af konkurrenceevnen. nye virksomheders muligheder for etablering i nærom rådet, herunder især IT - virksomheder. udpendleres muligheder for at være bosat i kom munen. befolkningens nysgerrighed, leg og udviklingsmuligheder i forhold til lt og internet ESS' indsats ESS indestår for, at kommunens borgere, i henhold til tids- og handleplan, får mulighed for en bredbåndsløsning, der kan bære internetforbindelse, lp-telefoni samt andre tjenester efter markedets behov. SIDE 13

14 ESS tager initiativ til, at der sker en koordinering og detaljeret planlægning af aktiviteterne i kommunen. Denne planlægning og koordinering dokumenteres i en samlet hand lingsplan for kommunen, og som vedhæftes som bilag til nærværende aftale. Dette bilag opfattes af begge parter som et dynamisk d okument, der fra tid til anden vil blive ændret, efterhånden som detailplanerne bliver prioriterede. ESS er forpligtet til at fremlægge en første version af en sådan plan indenfor seks måneder efter underskrivelsen af nærværende aftale. Denne dynamiske planlægning skal endvidere omfatte en afklaring af forholdet til samtlige antenneforeninger i Kommunen. ESS vil i videst mulige omfang etablere samarbejde med de lokale antenn eforenin ger. ESS indestår for, at private forbrugere kan tilslutte sig bred båndsnettet for en konkurrencedygtig tilslutningspris inklusiv det nødvendige afslutningsudstyr hos kunden. ESS vil lade erhvervsliv og borgere i kommunen få størst mulig økonomisk gavn og glæde af en koordineret indsats i forhold til andre anlægsaktiviteter. En sådan koordinering vil forbedre mulighederne for fiberforbindelse til borgere i områder, der ellers ikke ville få tilbudt sådanne løsninger. ESS indestår for, at det månedlige abonnement for private forbrugere til enhver tid tilbydes til konkurrencedygtige markedspriser. Abonnementet forventes at indeholde: Frit internetforbrug, 24 timer i døgnet Dobbeltrettet 2-10 MBit/sek adgang (forudsat en løsning baseret på fiber teknologi) Et antal adresser Et antal hjemmeside adresser.lp-telefoni, dog ekskl. udstyr Adgang til alle de udbudte digitale tjenester, Video-on-Demand med videre. TV / Radio signaler Organisering Der nedsættes en styrelse for partnerskabet. Som led heri fastsætter styrelsen målsætninger, sikrer evaluering og rapportering for delprojekter og det samlede projekt. Styrelsen sikrer rammerne for partnerskabets virke. Part nerskabets interesser og aktiviteter besluttes, igangsættes og markedsføres via Styrelsen, der alene varetager fælles in teresser. Styrelsen varetager den overordnede styring og består af en ledelsesrepræsentant samt en ud viklings- eller projektmedarbejder fra hver part. Styrelsen kan danne en konsulent- og administrationsgruppe, hvis den finder behov for det. Konsulent- og administrationsgruppen består af en udviklings- eller projektmedarbejder fra hver part, og nøglepersoner i projektet. Jura og økonomi SIDE 14

15 Opgaven løses i partnerskabet jfr. ovenfor. ESS ejer bredbåndsnettet og har dermed ansvaret for kontinuerlig drift samt øvrige rettigheder og forpligtelser i forhold til nettet. Etablering og drift af bredbåndsnettet finansieres alene af ESS. Tids- og handlingsplan Bredbåndsnettet udlægges i Kommunen, således at hoved nettet er etableret i takt med, at de nye kommuner efterspørger bredbåndsforbindelser mellem rådhusene, dog senest i Aktiviteterne omkring etableringen af bredbåndsforbindelser til kommunale institutioner kan påbegyndes i 1. kvartal 2006 og vil kunne være afsluttet inden udgangen af Borgere og virksomheder i kommunen vil i perioden 2006 til 2013 blive tilbudt mulighed for at tilslutte sig bredbåndsnet tet. Med henblik på en hurtig udlægning, vil der undtagelsesvis blive anvendt overgangs- teknologier. Overgangsteknologier sikrer, at der opnås hurtig internetforbindelse og IP- t elefoni. På grund af økonomisk ansvarlighed vil der undtagelsesvist forekomme situationer, hvor borgeres ønske om tilslutning til nettet ikke umiddelbart kan imødekommes. Disse tilfælde forelægges styrelsen. For at reducere ESS' tilslutningsomkostninger vil ESS være indstillet på at lade borgere bidrage med f.eks. gravearbejde eller lignende. Tids- og handleplanen er baseret på indgåelse af denne aftale i 4. kvartal Såfremt tidspunktet for indgåelsen af aftalen sker senere rykkes tidsplanen tilsvarende. Uenighed Implementering af partnerskabsaftalen Styregruppen vil i det første halve år månedligt gennemføre en grundig evaluering af den forløbne periode samt planlægge den videre udvikling af partnerskabet. Herefter vil dette ske kvartalsvis. ( ) Aabenraa Kommune har den 7. juli 2008 oplyst, at der som følge af TDC s henvendelse til Statsamtet Sønderjylland ikke er blevet nedsat en styregruppe, idet man har afventet det kommunale tilsyns stillingtagen til henvendelsen. Statsforvaltningen udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008). SIDE 15

16 Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Indledningsvis bemærkes, at kommunernes opgavevaretagelse i vidt omfang er reguleret i den skrevne lovgivning. Såfremt spørgsmålet om lovligheden af den pågældende opgavevaretagelse ikke er direkte reguleret i den skrevne lovgivning, er det afgørende, om lovgivningen forudsætningsvis udtømmende gør op med den kommunale opgavevaretagelse. Såfremt det må antages, at lovgivningen ikke udtømmende gør op hermed, må spørgsmålet om lovligheden bero på en fortolkning af de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den kommunalretlige litteratur antaget, at en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet er afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det kommunale fællesskab til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder. Hvor der i øvrigt er et kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Det er endvidere fast antaget, at kommunerne efter disse uskrevne regler har adgang til at varetage eller yde støtte til en generel markedsføring af området og gøre opmærksom på kommunens eksistens, for eksempel med henblik på at kunne tiltrække arbejdskraft, virksomheder eller beboere til kommunen. At der skal være tale om en generelt virkende indsats indebærer, at en kommune ikke kan yde støtte, eksempelvis ved at foretage reklamefremstød med henblik på at sikre en enkelt virksomhed eller en gruppe af virksomheder særligt gunstige vilkår i konkurrencen med andre virksomheder. SIDE 16

17 Støttebegrebet omfatter enhver fordel, der repræsenterer en økonomisk værdi på en måde, der ikke afspejler normale markedsmæssige vilkår. Det er derudover fast antaget, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Denne afgrænsning beror på principielle overvejelser om, hvilke opgaver der hører under henholdsvis den offentlige og private sektor. Herudover beror afgræsningen på hensynet til lige konkurrence på erhvervsmarkedet, til at undgå indgreb i de markedsmekanismer, der regulerer erhvervslivet, samt hensynet til kommunens økonomi. Endvidere er kommunestyret ikke opbygget med henblik på at producere og afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod med henblik på varetagelsen af fællesskabsopgaver for et lokalsamfund. Der er dog i visse tilfælde hensyn, som efter kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde en modifikation fra den sidstnævnte begrænsning i kommunernes ulovbestemte adgang til at varetage opgaver. Kommunerne har således mulighed for at producere varer og tjenesteydelser til eget brug. Det er imidlertid en forudsætning, at kommunens formål med selv at producere den eller de pågældende varer eller tjenesteydelser er at varetage opgaver, som kommunerne lovligt kan varetage. Kommunerne kan endvidere ud fra værdispildsbetragtninger på visse betingelser, herunder at det sker på markedsmæssige vilkår, lovligt afsætte eventuelle biprodukter fra kommunal virksomhed. Endvidere kan kommuner i et vist omfang udnytte deres overkapacitet og således varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale. Det er dog blandt andet en betingelse for udnyttelse af overkapacitet, at den pågældende kommunale aktivitet ikke er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale, samt at salget sker på markedsmæssige vilkår. I øvrigt bemærkes, at hvis en kommune lovligt selv kan varetage en opgave, kan en kommune ligeledes yde støtte til at andre varetager opgaven. En kommunen kan imidlertid ikke ved at indskyde et ekstra led mellem kommunen og aktiviteten udvide grænserne for lovlig kommunal opgavevaretagelse. SIDE 17

18 Desuden bemærkes, at det i mange tilfælde kan være vanskeligt at trække en klar grænse for, hvornår den generelt virkende indsats ophører, og aktiviteterne i stedet for får karakter af ulovlig direkte støtte til enkeltvirksomheder. Der henvises til Inger Mogensen og Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, side 12 f., og side 184, Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 85 ff., 95 ff., og side 168 ff., Frederik Gammelgaard, Kommunal erhvervsvirksomhed, 2004, side 148 og side 152 ff., Søren Stenderup Jensen, Offentlige-private selskaber, 1996, side 72 ff., og Betænkning nr. 1153/1988 om Kommunerne og erhvervspolitikken, side 82 ff. Følgende fremgår blandt andet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. september 2004 til Nørre-Djurs Kommune : I brev af 10. juni har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling blandt andet oplyst følgende : Videnskabsministeriet kan oplyse, at der ikke i ministeriets lovgivning findes hjemmel til, at en kommune kan yde støtte til eller garanti til etablering eller drift af bredbåndsnet, der stilles til rådighed for borgere/husstande. Videnskabsministeriet kan oplyse, at der i lovgivningen ikke er konkrete hindringer for kommunal støtte til bredbåndsnet. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier. Udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Det er ministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses som kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt vil kunne etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Det er endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke i sagen er oplyst forhold, der efter kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde kommunens engagement i form af den omhandlede garanti. I ministeriets udtalelse er der citeret en række bestemmelser i den på daværende tidspunkt gældende lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet. Det bemærkes, at de citerede bestemmelser er enslydende med bestemmelserne i gældende lov. Sagen har givet statsforvaltningen anledning til at tage stilling til følgende : 1. Lovligheden af den indgåede partnerskabsaftale og SIDE 18

19 2. spørgsmålet om aktindsigt i styregruppens mødereferater. Statsforvaltningen har noteret sig, at der er Aabenraa Kommunes opfattelse, at det er en kommunal opgave at tilskynde til etablering af bredbånd med stor kapacitet, som udgør en væsentlig generel del af den indsats kommunerne kan gøre for til at fremme det lokale erhvervsliv, ligesom det anses for en vigtig opgave at støtte op om muligheden for udrulning af bredbåndsnet, ikke mindst til tyndt befolkede områder, hvor der ofte ikke er den fornødne økonomi i, at for de sædvanlige operatører på markedet at etablere fibernet. Statsforvaltningen kan ikke afvise, at der kan være en kommunal interesse i, at IT-infrastrukturen i en kommune er veludbygget, da det kan have betydning for kommunens muligheder for at tiltrække arbejdskraft, virksomheder og nye beboere. Statsforvaltningen kan heller ikke afvise, at kommunen derudover kan have en interesse i, at infrastrukturen på IT-området er veludbygget også i de mere tyndt bebyggede områder af kommunen, da en væsentlig del af information om kommunens forhold, indretninger i kommunen, serviceydelser og myndighedsudøvelse m.v. forefindes på kommunens hjemmeside på internettet, og som derfor gør kommunen mere tilgængelig for dens borgere og virksomheder. Det er derfor også statsforvaltningens opfattelse, at en kommune lovligt vil kunne udtale sig positivt om omfanget af bredbåndsnettets udrulning i kommunen, ligesom en kommune vil kunne udtale sig positivt om kommunens tilgængelighed, når kommunens borgere og virksomheder er tilkoblet bredbåndsnettet. Statsforvaltningens antagelse anses ikke i sig selv for at være i strid med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. september 2004, da den vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt kommunen kunne varetage borgernes interesse som aftagere. Spørgsmålet i denne sag er imidlertid, om en kommune kan indgå en konkret aftale med en aftalepartner med pligt til at foretage markedsføring i form af positiv omtale af bredbånd. Som det fremgår ovenfor, kan det i mange tilfælde være vanskeligt at trække en klar grænse for, hvornår en generelt virkende indsats ophører, og aktiviteterne i stedet for får karakter af ulovlig direkte støtte til enkeltvirksomheder. SIDE 19

20 Statsforvaltningen har noteret sig, at det er Aabenraa Kommunes opfattelse, at aftalen er lovlig, da kommunen i henhold til aftalen ikke skal varetage andre opgaver end de opgaver kommunen i forvejen lovligt kan varetage. Det er imidlertid statsforvaltningens opfattelse, at aftalen ikke er lovlig. Statsforvaltningen lægger til grund, at indgåelsen af aftalen i sig selv indebærer en markedsføring af aftalepartneren og markedsføring baseret på det faktum, at det er den selvsamme aftalepartner, der har påtaget sig opgaven med udrulning af bredbåndsnet i også de tyndt befolkede områder i kommunen. Aabenraa Kommune må derfor ved indgåelse af partnerskabsaftalen anses for at have indrømmet ESS sådanne særlige markedsføringsmæssige fordele, som må sidestilles med støtte til en enkeltvirksomhed. Dette gælder uanset, om Aabenraa Kommune indgår tilsvarende aftaler med andre udbydere af bredbåndsnet, da det tilsvarende vil være at anse som støtte til enkeltvirksomheder, hvis kommunen indgår sådanne tilsvarende andre aftaler med andre bredbåndsudbydere. Det samme gælder, selvom kommunen har sikret sig indflydelse på prioriteringen af udrulning af bredbånd, og i den forbindelse har sikret sig, at udrulningen sker i et hurtigere tempo end den ville være sket uden aftale. Begrundelsen herfor er, at det ikke i sig selv kan anses for at være en kommunal opgave at sikre udrulningen af bredbåndsnet heller ikke i et vist tempo, jf. den ovenfornævnte telepolitiske strategi, hvorefter udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i et regi af et konkurrencemarked. Det kan i øvrigt tilføjes, at kommunerne heller ikke i henhold til lov om erhvervsfremme må yde direkte finansiel støtte til enkeltvirksomheder, jf. 13, stk. 2 i erhvervsfremmeloven (lov nr. 602 af 24. juni 2005, ændret ved 3 i lov nr. 375 af 27. maj 2008), der med henvisning til lovens 9, stk. 6, understreger betydningen af, at kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Statsforvaltningen har derfor anmodet Aabenraa Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. SIDE 20

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv.

Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv. Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv. 15-07- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-10094 Varde Kommunes partnerskabsaftale med Syd Energi: De har på vegne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Guldborgsund Kommune handler i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, når kommunen sælger antenneforsyningerne og derefter overfører salgsprovenuet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger. Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger. 22-09- 2008 De har den 31. juli 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende forskelsbehandling af de børn, der går i privatskole

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V 02-10- 2008 TILSYNET Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen har ved brev af 23. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere