Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, om en vurdering af, om den af Aabenraa Kommune indgåede partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S (herefter kaldet ESS) er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Statsforvaltningen beklager i øvrigt den lange sagsbehandlingstid, der skyldes, at der på tidspunktet for TDC s henvendelse var en meget lang række sager til behandling ved det kommunale tilsyn, og at der fortsat er mange sager til behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Aabenraa Kommune ikke lovligt har kunnet indgå den pågældende partnerskabsaftale. Det er tillige statsforvaltningens opfattelse, at kommunens administration af reglerne om aktindsigt i den konkrete sag, ikke har været i strid med lovgivningen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : TDC rettede den 17. februar 2006 henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland vedrørende Ny Aabenraa Kommunes indgåelse af en bredbåndsaftale med ESS. Aftalen omfatter udbud af bredbånd i områder, hvor ESS driver telekommunikationsvirksomhed i konkurrence med en række andre udbydere, herunder TDC. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /59 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN (BEGGE DAGE INCL.): MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Der er ifølge TDC således ikke tale om, at aftalen er en forudsætning for, at borgere og virksomheder i området kan få adgang til bredbånd.

2 Ifølge TDC indebærer partnerskabsaftalen, at ESS opnår en faktisk fortrinsstilling på en række punkter over for kommunen i forhold til andre selskaber, som driver tilsvarende virksomhed. Det er TDC s opfattelse, at der er tale om en eksklusiv aftale, idet TDC Kabel TV ved brev af 4. januar 2006 har forespurgt om muligheden for at indgå en tilsvarende aftale, hvilket er blevet afvist ved brev af 25. januar 2006 fra Aabenraa Kommune. TDC er af den opfattelse, at det er i strid med kommunalfuldmagten, at en kommune giver en bestemt virksomhed en tilsyneladende fortrinsstilling. TDC forespurgte i brev af 4. januar 2006 Aabenraa Kommune om de referater og andet materiale fra den styregruppe, som i henhold til partnerskabsaftalen skulle nedsættes med repræsentanter fra kommunen og ESS, var offentligt tilgængelige og dermed kunne udleveres. Aabenraa Kommune oplyste i brev af 25. januar 2006, at referaterne var at betragte som interne dokumenter og ikke ville blive offentliggjort. TDC har for det første anmodet kommunaltilsynet om en vurdering af, hvorvidt indgåelse af partnerskabsaftalen med ESS og indholdet af aftalen er i overensstemmelse med de kommunalretlige regler. For det andet ønskes en vurdering af, hvorvidt Aabenraa Kommunes kvalifikation af referaterne fra styregruppen som interne dokumenter er korrekt, og at akterne dermed er undtaget fra aktindsigt. Aabenraa Kommune har sendt kopi af en række referater fra møder mellem Sydvest Energi (SVE), TDC og ESS og netsekretariatet og Sønderjyllands Amtskommune. Af referatet fra mødet mellem Sønderjyllands Amtskommune og TDC den 4. januar 2005 fremgår blandt andet: Amtet har 2 roller i denne sag, dels at få dækket egne behov for ITinfrastruktur og dels at fremme den regionale ud vikling. Dannelse af et fælleskommunalt forsyningsselskab har været overvejet, men er blevet forkastet igen. For øjeblikket undersøges mulighederne for et ud bud eller en partnerskabsaftale fælles for kommuner og amt. En sådan aftale skal bl.a. sikre, at også landdistrikterne får bredbånd inden for en overskuelig tid. Politiske drøftelser med kommunerne forventes gennemført sidst i januar. SIDE 2

3 Den daværende Aabenraa Kommunes Byråd drøftede spørgsmålet om en partnerskabsaftale med ESS i sit møde den 15. december Af protokollen fremgår følgende herom: Sagsfremstilling: Med baggrund i et ønske om hurtigt at kunne forsyne store dele af Ny Aabenraa Kommunes befolkning med ægte bredbånd er der taget kontakt med ESS, som allerede i 1. kvartal 2006 vil igangsætte aktiviteter i området. Borgere og virksomheder i kommunen vil i perioden 2006 til 2013 blive tilbudt mulighed for at tilslutte sig bredbåndsnettet. I den forbindelse er der nu udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Ny Aabenraa Kommune (Aabenraa, Bov, Lundtoft og Tinglev) og ESS. Tilsvarende aftale er udarbejdet og igangsat mellem Rødekro Kommune og Syd Vest Energi. Da denne aftale allerede er igangsat for over et år siden, er det valgt at lade denne have sit eget forløb. Aftalen forpligter kommunen til at orientere ESS om alle gravetilladelser. Derudover forpligter kommunen sig til at være med til at støtte projektet ved borgermøder o. lign. Økonomi/personaleforhold: Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser, da etablering og drift af bredbåndet alene finansieres af ESS. Byrådet besluttede herefter at forelægge sagen for sammenlægningsudvalget. Af protokollen fra sammenlægningsudvalgets møde den 30. januar 2006 fremgår bl.a. følgende vedrørende godkendelsen af partnerskabsaftalen: Partnerskabsaftalen er et ikke-økonomisk forpligtende dokument, hvor den enkelte kommune indvilger i at stille sig velvilligt til rådighed ved borgermøder mv. vedr. bred bånd, og hvor kommunen tillige forpligter sig til at samord ne/informere om gravetilladelser mv. Sammenlægningsudvalget godkendte, at der blev indgået en partnerskabsaftale, der holdes som en ren samarbejdsaftale uden økonomisk islæt. Følgende fremgår af Sammenlægningsudvalget for Ny Aabenraa Kommunes udtalelse den 26. juni 2006 til Statsamtet Sønderjylland: Det historiske forløb er følgende: SIDE 3

4 På baggrund af de første partnerskabsaftaler som Syd Vest Energi (SVE) indgik med bl.a. nogle vestjyske kommuner, var der i Rødekro i 2004 politisk ønske om en tilsvarende ordning. Dette bl.a. fordi, der i de tyndt befolkede områder ikke var tilbud fra TDC om hverken bredbånd eller kabel tv. Dette kunne SVE opfylde ikke fuldt ud med dog sådan at store dele af Rødekro kunne få bredbånd inden for en overskuelig årrække. Rødekro indgik derfor partnerskabsaftale med SVE. Samtidig pågik der fra Sønderjyllands Amt et større arbejde for at sikre bredbånd til hele Sønderjylland. Sønderjyllands Amt samt alle sønderjyske kommuner medfinansierede derfor over en årrække Netsekretariatet i Tønder. Sekretariatet barslede med en fuld plan for bredbånd i hele Sønderjylland Net plan Sønderjylland i januar På lige fod som Rødekro indgik Sønderjyllands Amt herefter en partnerskabsaftale med både ESS og SVE, sommeren Forud for denne aftale havde amtet holdt møde med hhv. SVE, ESS og TDC, hvor ESS og SVE udtrykte velvilje for spredning af bredbånd i landområderne, hvorimod TDC ikke havde nogen aktuel tidsplan herfor. Aftalen ligner til forveksling den aftale, der allerede var indgået med Rød ekro Kommune. Samtidig opfordrede Sønderjyllands Amt alle kommuner i Sønderjylland til at indgå lignende aftaler for at sikre bredbåndsudbredelsen i hele Sønderjylland. Sønderjyllands Amt definerer aftalen således: Formålet med aftalen er at fremskynde fiberudbygningen gennem et gensidigt samarbejde. Aftalen er således grundlaget for, at elselskabet dedikerer ressourcer til udbygningen. Målet med samarbejdet er at etablere ægte bredbånd til slutbrugerne, dvs. fiberforbindelser. Elselskabet etablerer, ejer og driver bredbåndsnettet ud til den enkelte kunde. Amtet (kommunerne) indgår som kunde på dette net med institutioner videst muligt omfang, og støtter processen positivt mht. markedsføring og nødvendige tilladelser mv. Amtet arbejder aktivt for at kommunerne indgår lignende partnerskabsaft a- ler, så kommunale institutioner ligeledes tilsluttes. Endelig skal amtet være villig til at tilbyde plads til placering af udstyr på amtslige institutioner. Elselskaberne forpligter sig til inden for en nærmere aftalt årrække at forsyne amtets borgere med bredbånd. Indholdet (tjenesterne) leveres af private udbydere, og målet er at der skal være flere at vælge imellem. Elselskaberne indestår for, at abonnementet udbydes til konkurrencedygtige markedspriser. Indholdet vil være: - frit internetforbrug SIDE 4

5 - dobbeltrettet 2-10 Mbit/s adgang (forudsat der vælges en fiberløsning) - et antal og hjemmeside adresser - IP telefoni, ekskl. udstyr. - Adgang til alle de udbudte digitale tjenester, Video-on-Demand mv. - TV- og radiosignaler. Der nedsættes en styrelse for partnerskabet, som fastsætter målsætninger og sikrer evaluering og rapportering. Styrelsen kan danne en konsulent- og administrationsgruppe med en udviklings- eller projektmedarbejd er fra hver part. Det er, som der ses af ovenstående, et forpligtende element fra elselskaberne til at forsyne borgerne med bredbånd inden for en årrække, hvorimod der fra amt og kommuner er en forpligtelse til at støtte processen positivt, men derudover er der ingen særlige bindinger for Amt og kommuner. Samtlige kommuner i Ny Aabenraa indgik over vinteren 2005/2006 tilsvarende partnerskabsaftale med ESS. Aftalerne blev godkendt i sammenlægningsudvalget for ny Aabenraa i januar TDC Kabel TV henvender sig til Aabenraa Kommune i januar 2006 med ønske om partnerskabsaftale på lignende vilkår som ESS og SVE dog med den modifikation, at TDC ønsker samme betingelser som elselskaberne uden dog at tilbyde tilsvaren de forpligtelse om at forsyne området med bredbånd over en given periode. TDC Kabel TV svares administrativt, at der jfr. ovenstående redegørelse kun er valgt at indgå partnerskabsaftale med ESS/SVE, at det nu reelt er i Ny Aabenraa regi, og at Ny Aabenraa IT uanset partnerskabsaftale eller ej til enhver tid vil sikre, at der købes bredbåndsydelser til konkurrencedygt i- ge priser. Til sidst skal der oplyses, at det reelle arbejde med partnerskabsaftalen med ESS endnu ikke er gået i gang. Det er mundtligt aftalt med ESS, at vi venter til september, så forventer vi, at begge parter havde mere luft i disse fusionstider. Der eksisterer således ikke nogle referater fra nogen Styregruppe i Ny Aabenraa, idet en sådan endnu ikke er nedsat. Svaret om, at referaterne betragtes som interne, er således med baggrund i den aftale og dermed de erfaringer, det har givet fra den aftale, der allerede er fuldt ud er i gang i Rødekro, hvor udrulningsplaner og markedsføringsplaner bl.a. anføres. Ny Aabenraa Kommunes indlæg gav TDC anledning til følgende supplerende bemærkninger af 26. oktober 2006: på side 2 i brevet, 3. sidste afsnit, anfører Ny Aabenraa Kommune vedrørende TDC Kabel TVs henvendelse til kommunen, at TDC Kabel TV ønskede at indgå aftale på samme betingelser som ESS, men at TDC Kabel TV ikke ville påtage sig en forpligtelse til at forsyne området med bredbånd over en given periode. Denne udlægning af brevet er ikke korrekt. TDC Kabel TV anfører i henvendelsen, at man ønsker en tilkendegivelse af, hvorvidt TDC SIDE 5

6 K abel TV kan opnå en aftale med Aabenraa Kommune på vilkår svarende til de vilkår, som er indeholdt i partnerskabsaftalen mellem ESS og Ny Aabenraa Kommune. Der er ikke taget forbehold af nogen art i brevet for, at der ikke skulle gælde samme betingelser for TDC Kabel TV, som der gælder for ESS. Det skal i relation til ovenstående bemærkes, at det i øvrigt er begrænset, hvilke forpligtelser ESS reelt har påtaget sig i henhold til aftalen. Af partnerskabsaftalen mellem ESS og Ny Aabenraa Kommune fremgår blot, at - ESS skal etablere og drive accessnettet ud til den en kelte kunde. - ESS skal skabe mulighed for bredbåndsløsning til kommunens borgere, der kan bære internetforbindelse, IP-telefoni og andre tjenester efter behov. - ESS skal tage initiativ til koordinering og planlægning af aktiviteterne i kommunen. - ESS skal indestå for, at private forbrugere kan tilsluttes nettet for en konkurrencedygtig pris. - At hovednettet skal etableres senest i 2007, netadgang til komm unens institutioner vil kunne være afsluttet inden udgangen af 2007, mens borgere og virksomheder vil blive tilbudt mulighed for at tilslutte sig bredbåndsnettet i perioden 2006 til Derimod fremgår der intet sted af aftalen krav om, at bred båndsnettet skal etableres til alle borgere og virksomheder. Derimod fremgår det af aftalen, at forretningsområdet er en kommerciel aktivitet for ESS, hvorfor aktiviteter og projekter vil blive prioriteret kommercielt, hvilket giver ESS særdeles god muligheder for at til- og fravælge dispositioner efter for godt befinden de. Samtidig fremgår det direkte af aftalens side 8, øverst, at der på grund af økonomisk ansvarlighed undtagelsesvist vil forekomme situationer, hvor borgeres ønske om tilslutning til nettet ikke umiddelbart kan imødekommes. TDC har ikke i noget af det tilsendte materiale fundet forhold, der verific e- rer lovligheden af den mellem Ny Aabenraa Kommunes og ESS indgåede partnerskabsaftale. TDC leverer i forvejen bredbåndsforbindelser til 98 % af Danmarks befolkning, hvorfor Ny Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS i hvert fald ikke kan verificeres med henvisning til, at aftalen er forudsætningen for, at borgere og virksomheder i området kan få ad gang til bredbånd. Og med ESS s mulighed for at afvise borgeres ønske med henvisning til økonomisk ansvarlighed, sammenholdt med det faktum, at ESS ikke er forpligtet til at levere accessadgang til samtlige Ny Aabenraas borgere, synes partnerskabsaftalen ikke at garantere borgerne i Ny Aabenraa Kom mune nogle tilbud, som ikke allerede er til stede i Ny Aabenraa Kommune fra andre udbydere. Formålet med aftalen synes således alene at være at give ESS en fortrinsstilling i forhold til andre udbydere af lignende tjenester og produkter, hvilket også vil være konsekvensen af aftalen, såfremt denne opretholdes i den nuværende form. Ny Aabenraa Kommune har i henhold til partnerskabsaftalen påtaget sig at medvirke til markedsføringen af det af ESS etablerede bredbånd, idet kommune vil sørge for positiv omtale af bredbånd til virksomhed og borgere. SIDE 6

7 Denne forpligtelse synes uden tvivl at være i strid med de kommunalretlige regler. Ny Aabenraa Kommunes høringssvar gav statsamtet anledning til dels at anmode kommunen om nogle opklarende oplysninger, dels en uddybende udtalelse for så vidt angik partnerskabsaftalen mellem Ny Aabenraa Kommune og ESS. Statsamtet bad den 31. oktober 2006 om svar på følgende: Af partnerskabsaftalen under overskriften Indsatser fremgår følgende under punkt 2: at kommunen i videst muligt omfang indgår som kunde på dette net med institutioner, der er beliggende i ESS forsyningsområde, samt støtter processen positivt i forhold til såvel markedsføring som nødvendige tilladelser mv. Som opklaring ønsker statsamtet oplyst, hvilke nødvendige tilladelser, der her tænkes på. Vedrørende kommunens indsats fremgår endvidere følgen de: Kommunen tilbyder, at ESS kan placere aktivt udstyr på institutioner eller huse til aktivt udstyr på kommunens arealer. ( ) Kommunen forpligter sig ligeledes til at medvirke positivt til processen, herunder at medvirke til markedsføring i form af positiv omtale af bred bånd til virksomheder og borgere. Som opklaring ønsker statsamtet desuden oplyst, hvilket aktivt udstyr kommunen forpligter sig til at placere på kommunens institutioner eller arealer. Statsamtet skal endvidere bede om en uddybning af, hvordan kommunen har medvirket til markedsføring af bredbånd, og hvis det endnu ikke er sket, hvorledes kommunen påtænker at medvirke hertil. Aabenraa Kommune svarede den 5. marts 2007 således: Besvarelsen vil tage udgangspunkt i de af statsamtet rejste spørgsmål: 1. Hvilke nødvendige tilladelser der tænkes på 2. Hvilket aktivt udstyr kommunen forpligter sig til at placere. 3. Tidligere og fremtidig medvirken til markedsføring. Ad 1: SIDE 7

8 Med hensyn til nødvendige tilladelser tænkes der alene på de nødvendige og sædvanlige tilladelser, som opsætning af tekniske installationer mv. kræver. ESS har ikke fået og vil ikke få en anderledes eller bedre behandling end enhver anden ansøger. Ad 2: Oprindeligt ønskede ESS at opsætte Routere/Svitchere i området. Henset til disses meget ringe størrelse, havde kommunen tilkendegivet, at såfremt ESS havde brug for et hjørne af en gavl eller andet tilsvarende min dre areal på en kommunal bygning, ville kommunen se positivt på en sådan henven delse. Efterfølgende har ESS opgivet denne tanke, og i stedet etableret såkaldte Teknikhuse. Der er således ikke etableret Routere/Svitchere som oven for nævnt. Der har ikke været andre tiltag vedr. aktiv ud styr end forannævnte. Der vil ikke blive iværksat tiltag i fremtiden vedr. aktivt udstyr. Ad 3: I forbindelse med offentliggørelsen af partnerskabsaftalen blev ESS s navn nævnt. Der har ikke været iværksat andre markedsførende tiltag tidligere. Der vil ikke blive iværksat markedsførende tiltag i fremtiden. Årsagen til, at kommunen i skrivelsen af den 26. juni 2006 anfører at TDC ikke kunne tilbyde tilsvarende forpligtelse, skyldes at det tidligere Sønderjyllands Amt på vegne af alle kommuner i Søn derjylland havde foretaget en sådan høring blandt mulige partnere herunder også TDC. Vurderin gen faldt ud til ESS s fordel, idet denne leverandør kunne tilbyde den bed ste dækning af slutbrugerne. TDC bemærkede hertil i brev af 30. marts 2007, at det af kommunen anførte ikke kunne udledes af partnerskabsaftalen, og at kommunens tilbud om at opsætte bl.a. routere på husgavle mv. i stedet for at opsætte teknikhuse ikke har ændret forholdene. TDC bemærkede videre, at kommunen uanset der ikke er foretaget egentlige markedsføringsmæssige tiltag har påtaget sig at medvirke til markedsføringen. En sådan aftaleretlig forpligtelse synes at være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. SIDE 8

9 Aabenraa Kommune afgav herefter den 29. november 2007 følgende høringssvar til Statsforvaltningen Syddanmark: Det er ikke kommunens opfattelse, at den indgåede aftale er i strid med de skrevne eller uskrevne regler, herunder kommunalfuldmagten. Kommunens interesse i at indgå aftalen, skal ses i lyset af et udbredt politisk ønske om at fremme udbygningen af bred bånd, i en del af landet, som nok må betegnes som værende et yderområde. Der er altså tale om en interesse i at fremme udbygningen af infrastrukt u- ren på IT-området i denne del af landet, til gavn for områdets borgere, herunder erhvervslivet. Aftalen indeholder ikke andet eller mere end en positiv tilkendegivelse fra kommunens side, om at man vil medvirke til udbredelsen af bredbånd, i det omfang dette kunne rummes in den for lovgivningen. Det har aldrig været hensigten og er i øvrigt ikke aftalt at kommunen skulle bidrage med økonomisk støtte, eller skulle medvirke til egentlig markedsføring af eet bestemt firma. Det er korrekt anført af ( )[TDC] i hendes skrivelse af den 30. marts 2.å, at Kommunen tilbyder Men, ( )[TDC] glemmer desværre den næste sætning i aftalen, af hvilken det fremgår, at detaljerne omkring dette aftales i særskilt bilag til nærværende aftale. Der er aldrig blevet udarbejdet et særskilt bilag. Det er klart, at såfremt kommunen havde stillet arealer til rådighed for placering af aktivt udstyr, så var der blevet indgået egentlige leje/forpagtningsaftaler for disse. Og disse aftaler var blevet indgået på sædvanlige markedsmæssige vilkår. Det har aldrig været hensigten eller aftalt, at kommunen ville stille arealer gratis til rådighed for ESS. Med hensyn til ( )[TDC s] bemærkninger vedrørende markedsføringen, har hensigten ikke været, at kommunen skulle deltage i markedsføringsmæssige tiltag ud over det niveau som de kommunalretlige regler tilsiger. Lidt forenklet sagt, så skulle kommunen ikke deltage i mere eller mindre end de gør i forvejen, så som at klippe snore over ved nyopførelser, indvielser osv. Hverken mere eller mindre. Henset til det forannævnte synes det derfor svært at kunne følge ( )[TDC s]sammenligning af nærværende sag med sagen fra Glamsbjerg Kommune. Aabenraa Kommune kan ikke vide, hvorvidt partnerskabsaftalen har været en nødvendig forudsætning for en fremskyndelse af fiberudbygningen. SIDE 9

10 Dette kan alene ESS svare på. Statsforvaltningen anmodede den 30. maj 2008 Aabenraa Kommune om at oplyse følgende: 1. Har Aabenraa Kommune lavet en omkostningskalkule i forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen kan der med andre ord sættes beløb på parternes forpligtelser i forhold til hinanden? 1. Er partnerskabsaftalen udtryk for et forpligtende samarbejdsgrund lag, der vil kunne håndhæves ved domstolene i en evt. misligholdelsessituation eller mere en hensigtserklæring, der ikke er egent lig juridisk bin dende. 2. Hvilke tiltag er effektueret direkte på baggrund af partnerskabsaftalen har ESS ex. leveret bredbånd til Aabenraa Kommune og tilhørende institutioner? Hvilke tiltag planlægges effektueret? Aabenraa Kommune har den 4. juni 2008 svaret således: 1 Der er ikke udarbejdet en omkostningskalkule fra Aabenraa Kommunes side. Der kan fra Kommunens side ikke sættes beløb på parternes forpligtelse i forhold til hinanden, idet det var en klar forud sætning for Kommunen, at deltagelsen i projektet ikke måtte medføre udgifter af nogen art for Kommunen. Det skal i den henseende bemærkes, at der således heller ikke har været afsat økonomiske mid ler i budgetterne. 2 Som det fremgår af ovenstående, så går aftalen efter Kommunens opfattelse ikke ud på at der skal kunne ske håndhævelse eller misligholdelse i nogen henseende. Aftalen er fra Kommunens side alene at betragte som en hensigtserklæring. 3 Der er ikke effektueret noget på baggrund af denne aftale. Der er ikke tildelt ESS nogen fortrinsstilling eller tildelt ESS egentlige aftaler/kontrakter på baggrund af denne partnerskabsaftale. De bredbåndsforbindelser som er etableret i Aabenraa Kom mune, er blevet til på helt sædvanlig måde, ved udbud, hvor tildelingen af kontrakter afgøres efter pris/kvalitet/tid. Det skal i den henseende bemærkes, at det er Klager som på baggrund af et udbud leverer bredbånd til institutioner beliggende i området omkring R ødekro, medens det er firmaet X [statsforvaltningens tilføjelse; hverken TDC eller ESS] som leverer til institutioner beliggende omkring Aabenraa. Partnerskabsaftalen mellem Aabenraa Kommune og ESS lyder således: SIDE 10

11 Ny Aabenraa Kommune og ESS indgår en partnerskabsaftale, der geografisk omfatter hele Ny Aabenraa Kommune, med undtagelse af tidligere Rødekro Kommune. Rødekro Kommune har indgået tilsvarende aftale med Sydvest Energi A/S. I aftalen omtales dette område som Aabenraa Kommune. Partnerskabsaftalen har følgen de indhold: Målsætninger Partnerne ønsker, at ægte bredbånd i Aabenraa Kommune skal give inspiration og være pejlemærke for andre kommuner og lignende organisationer i Dan mark. Partnerne ønsker, at kommunen skal være kendetegnet ved en mangfoldighed af netværksydelser til virksomheder, offentlige institutioner og private husstande. Partnerne ønsker, at bredbåndstilbud i kommunen skal være præget af produkter, der til stadighed er attraktive i sammenligning med tilsvarende ydelser på andre områder. Kommunen er bekendt med, at ESS ønsker at videreudvikle sin virksomhed med henblik på at blive blandt de absolut markedsførende virksomheder i Danmark indenfor sine forretningsområder, og specielt inden for de områder, samarbejdet med kommunen omfatter. ESS skal være en anerkendt referencevirksomhed inden for sit forretningsområde, og ESS' aktiviteter i kommunen skal være en anerkendt reference for konkrete løsninger og samarbejdsformer. Partnerskabet er et vigtigt afsæt og en platform for landdistriktsudviklingen og den regionale udvikling for kommunen. Ægte bredbånd får betydning for kommunikation og dialog mellem borgerne, og dermed for sameksistensen i området. Vilkårene for virksomhedernes tilstedeværelse styrkes enormt, og borgernes mulighed for kompetenceud vikling bliver stort set ubegrænset. Partnerskabet skaber grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling, og fremmer derfor levende og bæredygtige lokalsamfund i kommunen. Værdigrundlag Partnerskabet baseres på følgende fælles opfattelse af de værdier, der skal karakterisere både det strategiske, det operationelle og det forret ningsmæssige samarbejde mellem partnerne. Troværdighed Partnerne er troværdige og ligeværdige samarbejdsparter, der i alle forhold arbejder loyalt for efterlevelse af partnerskabsaftalen og indgåede aftaler. Partnerne har tillid til, at alle aftaler overholdes - både skrevne og uskrevne. Opstår der tvivl om eller behov for at ændre aftaler, tages hurtigst muligt initiativ til afklaring eller ændring, således at den gensidige troværdighed bevares. Det er et væsentligt fundament for samarbejdet, at der til stadighed består gensidig åbenhed omkring partnernes virksomhedsvilkår, motiver og bevæggrunde - herunder at de økonomiske rammer overholdes. Uforudsete SIDE 11

12 forhold bør derfor, som udgangspunkt, finde deres løsning inden for de aftalte rammer. Respekt Partnerne anerkender de forskellige udgangspunkter med hensyn til virksomhedsvilkår og - mål og ønsker at præge samarbejdet med gensidig respekt herfor. Partnerne erkender, at man ikke altid vil opleve sammenfald af interesser, samt at man endog vil opleve modstridende interesser. Partnerne har den opfattelse, at fuld åbenhed og respekt for partnerens interesser vil tilvejebringe det bedste grundlag for at forene partnernes interesser eller tilgodese flere interesser i muligt om fang. Engagement Partnernes samarbejde skal være præget af et målrettet og resultatorien t e- ret engagement hos alle. Partnerne tror på, at en fokusering på interesser og løsningsmuligheder er befordrende for engagementet. Partnerne vil derfor - i åben og tæt dialog - fokusere på visioner og interesser samt på løsningsmuligheder, hvor begges interesser tilgodeses, og hvor ingen en sidigt forfølger egne interesser. Partnerne finder, at rettidig, konstruktiv kritik - såvel positiv som negativ - vil bidrage til at fastholde det fælles engagement. Præmisser for partnerskabet Ved aftalens indgåelse har parterne orienteret hinanden om følgende: Aabenraa Kommunen ønsker at støtte op om etablering af bredbåndsforbin delse til borgere og virksomheder i kommunen. Det er ikke kommunens hensigt selv at etablere access-net ud til borgere og erhvervsvirksomheder i området. ESS har truffet beslutning om at bredbånd er et nyt forret ningsområde i virksomheden, og at dette forretningsområde omfatter etablering og drift af et fiberbaseret bred bånds net helt ud til den enkelte kunde. ESS ønsker principielt at kunne tilbyde alle kunderne i selskabets forsyningsområde mulighed for bredbåndsforbindelse. Som en del af dette ønske er det derfor vigtigt for ESS at kunne tilbyde borgere og erhvervsvirksomheder de muligheder, som et fiberbaseret bredbåndsnet åbner op for. Det primære forretningsområde for ESS er etableringen og driften af det såkaldte "ac cessnet" ud til den enkelte kunde. Dette net skaber forbindelsen fra den enkelte kunde til den om givende verden. Der er således ikke tale om, at der etableres et nyt monopol, men i stedet at ESS indenfor få år skaber muligheden for at den enkelte borger kan vælge ydelser fra en række leverandører. Forretningsområdet er i ESS en kommerciel aktivitet, og konkrete projekter og aktiviteter vil således blive kommercielt prioriteret. Parterne er ligeledes enige om at de nærmere præmisser for samarbejdet direkte mellem parterne eksempelvis i form af gensidig anvendelse af hinandens fiberstrækninger, aftales nærmere som et bilag til nærværende aft ale. SIDE 12

13 Indsatser Partnerskabet baseres på at ESS etablerer, ejer og driver et bredbåndsnet ud til den en kelte kunde som ovenfor beskrevet. at kommunen i videst muligt omfang indgår som kunde på det te net med institutioner, der er beliggende i ESS' forsyningsområde, samt støtter processen positivt i forhold til såvel markedsføring som nødvendige tilladelser mv. at parterne i videst mulig omfang søger at skabe synergi, hvor dette er muligt. Dette omfatter en optimal kombination af den infrastruktur og aktivit eter, der er igangsat hos såvel kommunen som ESS. Herunder optimal udn yt telse af allerede etablerede fiberstrækninger, tomme rør mv., der kan kom me den overordnede målsætning til gode. Kommunens indsats Kommunen tilstræber at lade institutioner tilslutte bred båndsnettet som kunder. Kommunen tilbyder, at ESS kan placere aktivt udstyr på institutioner eller huse til aktivt udstyr på kommunens arealer. Detaljerne omkring dette aftales i særskilt bilag til nærvæ rende aftale. Overskudskapacitet i kommunens eventuelle infrastruktur, herunder event uelle nedlagte tomme rør med ledig kapacitet, kan ligeledes indgå i aftalen. De nærmere konditioner fastlægges i forbindelse med et samlet overblik over infrastrukturen i kommunen og fastlægges i bilag til nærvæ rende aftale. Kommunen forpligter sig ligeledes til at medvirke positivt til processen, herunder at medvirke til markedsføringen i form af positiv omtale af bredbånd til virksomheder og borgere. Aktiviteterne retter sig mod traditionelle virksomheders brug af IT - og internet, med henblik på styrkelse af konkurrenceevnen. nye virksomheders muligheder for etablering i nærom rådet, herunder især IT - virksomheder. udpendleres muligheder for at være bosat i kom munen. befolkningens nysgerrighed, leg og udviklingsmuligheder i forhold til lt og internet ESS' indsats ESS indestår for, at kommunens borgere, i henhold til tids- og handleplan, får mulighed for en bredbåndsløsning, der kan bære internetforbindelse, lp-telefoni samt andre tjenester efter markedets behov. SIDE 13

14 ESS tager initiativ til, at der sker en koordinering og detaljeret planlægning af aktiviteterne i kommunen. Denne planlægning og koordinering dokumenteres i en samlet hand lingsplan for kommunen, og som vedhæftes som bilag til nærværende aftale. Dette bilag opfattes af begge parter som et dynamisk d okument, der fra tid til anden vil blive ændret, efterhånden som detailplanerne bliver prioriterede. ESS er forpligtet til at fremlægge en første version af en sådan plan indenfor seks måneder efter underskrivelsen af nærværende aftale. Denne dynamiske planlægning skal endvidere omfatte en afklaring af forholdet til samtlige antenneforeninger i Kommunen. ESS vil i videst mulige omfang etablere samarbejde med de lokale antenn eforenin ger. ESS indestår for, at private forbrugere kan tilslutte sig bred båndsnettet for en konkurrencedygtig tilslutningspris inklusiv det nødvendige afslutningsudstyr hos kunden. ESS vil lade erhvervsliv og borgere i kommunen få størst mulig økonomisk gavn og glæde af en koordineret indsats i forhold til andre anlægsaktiviteter. En sådan koordinering vil forbedre mulighederne for fiberforbindelse til borgere i områder, der ellers ikke ville få tilbudt sådanne løsninger. ESS indestår for, at det månedlige abonnement for private forbrugere til enhver tid tilbydes til konkurrencedygtige markedspriser. Abonnementet forventes at indeholde: Frit internetforbrug, 24 timer i døgnet Dobbeltrettet 2-10 MBit/sek adgang (forudsat en løsning baseret på fiber teknologi) Et antal adresser Et antal hjemmeside adresser.lp-telefoni, dog ekskl. udstyr Adgang til alle de udbudte digitale tjenester, Video-on-Demand med videre. TV / Radio signaler Organisering Der nedsættes en styrelse for partnerskabet. Som led heri fastsætter styrelsen målsætninger, sikrer evaluering og rapportering for delprojekter og det samlede projekt. Styrelsen sikrer rammerne for partnerskabets virke. Part nerskabets interesser og aktiviteter besluttes, igangsættes og markedsføres via Styrelsen, der alene varetager fælles in teresser. Styrelsen varetager den overordnede styring og består af en ledelsesrepræsentant samt en ud viklings- eller projektmedarbejder fra hver part. Styrelsen kan danne en konsulent- og administrationsgruppe, hvis den finder behov for det. Konsulent- og administrationsgruppen består af en udviklings- eller projektmedarbejder fra hver part, og nøglepersoner i projektet. Jura og økonomi SIDE 14

15 Opgaven løses i partnerskabet jfr. ovenfor. ESS ejer bredbåndsnettet og har dermed ansvaret for kontinuerlig drift samt øvrige rettigheder og forpligtelser i forhold til nettet. Etablering og drift af bredbåndsnettet finansieres alene af ESS. Tids- og handlingsplan Bredbåndsnettet udlægges i Kommunen, således at hoved nettet er etableret i takt med, at de nye kommuner efterspørger bredbåndsforbindelser mellem rådhusene, dog senest i Aktiviteterne omkring etableringen af bredbåndsforbindelser til kommunale institutioner kan påbegyndes i 1. kvartal 2006 og vil kunne være afsluttet inden udgangen af Borgere og virksomheder i kommunen vil i perioden 2006 til 2013 blive tilbudt mulighed for at tilslutte sig bredbåndsnet tet. Med henblik på en hurtig udlægning, vil der undtagelsesvis blive anvendt overgangs- teknologier. Overgangsteknologier sikrer, at der opnås hurtig internetforbindelse og IP- t elefoni. På grund af økonomisk ansvarlighed vil der undtagelsesvist forekomme situationer, hvor borgeres ønske om tilslutning til nettet ikke umiddelbart kan imødekommes. Disse tilfælde forelægges styrelsen. For at reducere ESS' tilslutningsomkostninger vil ESS være indstillet på at lade borgere bidrage med f.eks. gravearbejde eller lignende. Tids- og handleplanen er baseret på indgåelse af denne aftale i 4. kvartal Såfremt tidspunktet for indgåelsen af aftalen sker senere rykkes tidsplanen tilsvarende. Uenighed Implementering af partnerskabsaftalen Styregruppen vil i det første halve år månedligt gennemføre en grundig evaluering af den forløbne periode samt planlægge den videre udvikling af partnerskabet. Herefter vil dette ske kvartalsvis. ( ) Aabenraa Kommune har den 7. juli 2008 oplyst, at der som følge af TDC s henvendelse til Statsamtet Sønderjylland ikke er blevet nedsat en styregruppe, idet man har afventet det kommunale tilsyns stillingtagen til henvendelsen. Statsforvaltningen udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008). SIDE 15

16 Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Indledningsvis bemærkes, at kommunernes opgavevaretagelse i vidt omfang er reguleret i den skrevne lovgivning. Såfremt spørgsmålet om lovligheden af den pågældende opgavevaretagelse ikke er direkte reguleret i den skrevne lovgivning, er det afgørende, om lovgivningen forudsætningsvis udtømmende gør op med den kommunale opgavevaretagelse. Såfremt det må antages, at lovgivningen ikke udtømmende gør op hermed, må spørgsmålet om lovligheden bero på en fortolkning af de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den kommunalretlige litteratur antaget, at en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet er afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det kommunale fællesskab til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder. Hvor der i øvrigt er et kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Det er endvidere fast antaget, at kommunerne efter disse uskrevne regler har adgang til at varetage eller yde støtte til en generel markedsføring af området og gøre opmærksom på kommunens eksistens, for eksempel med henblik på at kunne tiltrække arbejdskraft, virksomheder eller beboere til kommunen. At der skal være tale om en generelt virkende indsats indebærer, at en kommune ikke kan yde støtte, eksempelvis ved at foretage reklamefremstød med henblik på at sikre en enkelt virksomhed eller en gruppe af virksomheder særligt gunstige vilkår i konkurrencen med andre virksomheder. SIDE 16

17 Støttebegrebet omfatter enhver fordel, der repræsenterer en økonomisk værdi på en måde, der ikke afspejler normale markedsmæssige vilkår. Det er derudover fast antaget, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Denne afgrænsning beror på principielle overvejelser om, hvilke opgaver der hører under henholdsvis den offentlige og private sektor. Herudover beror afgræsningen på hensynet til lige konkurrence på erhvervsmarkedet, til at undgå indgreb i de markedsmekanismer, der regulerer erhvervslivet, samt hensynet til kommunens økonomi. Endvidere er kommunestyret ikke opbygget med henblik på at producere og afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod med henblik på varetagelsen af fællesskabsopgaver for et lokalsamfund. Der er dog i visse tilfælde hensyn, som efter kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde en modifikation fra den sidstnævnte begrænsning i kommunernes ulovbestemte adgang til at varetage opgaver. Kommunerne har således mulighed for at producere varer og tjenesteydelser til eget brug. Det er imidlertid en forudsætning, at kommunens formål med selv at producere den eller de pågældende varer eller tjenesteydelser er at varetage opgaver, som kommunerne lovligt kan varetage. Kommunerne kan endvidere ud fra værdispildsbetragtninger på visse betingelser, herunder at det sker på markedsmæssige vilkår, lovligt afsætte eventuelle biprodukter fra kommunal virksomhed. Endvidere kan kommuner i et vist omfang udnytte deres overkapacitet og således varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale. Det er dog blandt andet en betingelse for udnyttelse af overkapacitet, at den pågældende kommunale aktivitet ikke er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale, samt at salget sker på markedsmæssige vilkår. I øvrigt bemærkes, at hvis en kommune lovligt selv kan varetage en opgave, kan en kommune ligeledes yde støtte til at andre varetager opgaven. En kommunen kan imidlertid ikke ved at indskyde et ekstra led mellem kommunen og aktiviteten udvide grænserne for lovlig kommunal opgavevaretagelse. SIDE 17

18 Desuden bemærkes, at det i mange tilfælde kan være vanskeligt at trække en klar grænse for, hvornår den generelt virkende indsats ophører, og aktiviteterne i stedet for får karakter af ulovlig direkte støtte til enkeltvirksomheder. Der henvises til Inger Mogensen og Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, side 12 f., og side 184, Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 85 ff., 95 ff., og side 168 ff., Frederik Gammelgaard, Kommunal erhvervsvirksomhed, 2004, side 148 og side 152 ff., Søren Stenderup Jensen, Offentlige-private selskaber, 1996, side 72 ff., og Betænkning nr. 1153/1988 om Kommunerne og erhvervspolitikken, side 82 ff. Følgende fremgår blandt andet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. september 2004 til Nørre-Djurs Kommune : I brev af 10. juni har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling blandt andet oplyst følgende : Videnskabsministeriet kan oplyse, at der ikke i ministeriets lovgivning findes hjemmel til, at en kommune kan yde støtte til eller garanti til etablering eller drift af bredbåndsnet, der stilles til rådighed for borgere/husstande. Videnskabsministeriet kan oplyse, at der i lovgivningen ikke er konkrete hindringer for kommunal støtte til bredbåndsnet. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier. Udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Det er ministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses som kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt vil kunne etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Det er endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke i sagen er oplyst forhold, der efter kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde kommunens engagement i form af den omhandlede garanti. I ministeriets udtalelse er der citeret en række bestemmelser i den på daværende tidspunkt gældende lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet. Det bemærkes, at de citerede bestemmelser er enslydende med bestemmelserne i gældende lov. Sagen har givet statsforvaltningen anledning til at tage stilling til følgende : 1. Lovligheden af den indgåede partnerskabsaftale og SIDE 18

19 2. spørgsmålet om aktindsigt i styregruppens mødereferater. Statsforvaltningen har noteret sig, at der er Aabenraa Kommunes opfattelse, at det er en kommunal opgave at tilskynde til etablering af bredbånd med stor kapacitet, som udgør en væsentlig generel del af den indsats kommunerne kan gøre for til at fremme det lokale erhvervsliv, ligesom det anses for en vigtig opgave at støtte op om muligheden for udrulning af bredbåndsnet, ikke mindst til tyndt befolkede områder, hvor der ofte ikke er den fornødne økonomi i, at for de sædvanlige operatører på markedet at etablere fibernet. Statsforvaltningen kan ikke afvise, at der kan være en kommunal interesse i, at IT-infrastrukturen i en kommune er veludbygget, da det kan have betydning for kommunens muligheder for at tiltrække arbejdskraft, virksomheder og nye beboere. Statsforvaltningen kan heller ikke afvise, at kommunen derudover kan have en interesse i, at infrastrukturen på IT-området er veludbygget også i de mere tyndt bebyggede områder af kommunen, da en væsentlig del af information om kommunens forhold, indretninger i kommunen, serviceydelser og myndighedsudøvelse m.v. forefindes på kommunens hjemmeside på internettet, og som derfor gør kommunen mere tilgængelig for dens borgere og virksomheder. Det er derfor også statsforvaltningens opfattelse, at en kommune lovligt vil kunne udtale sig positivt om omfanget af bredbåndsnettets udrulning i kommunen, ligesom en kommune vil kunne udtale sig positivt om kommunens tilgængelighed, når kommunens borgere og virksomheder er tilkoblet bredbåndsnettet. Statsforvaltningens antagelse anses ikke i sig selv for at være i strid med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. september 2004, da den vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt kommunen kunne varetage borgernes interesse som aftagere. Spørgsmålet i denne sag er imidlertid, om en kommune kan indgå en konkret aftale med en aftalepartner med pligt til at foretage markedsføring i form af positiv omtale af bredbånd. Som det fremgår ovenfor, kan det i mange tilfælde være vanskeligt at trække en klar grænse for, hvornår en generelt virkende indsats ophører, og aktiviteterne i stedet for får karakter af ulovlig direkte støtte til enkeltvirksomheder. SIDE 19

20 Statsforvaltningen har noteret sig, at det er Aabenraa Kommunes opfattelse, at aftalen er lovlig, da kommunen i henhold til aftalen ikke skal varetage andre opgaver end de opgaver kommunen i forvejen lovligt kan varetage. Det er imidlertid statsforvaltningens opfattelse, at aftalen ikke er lovlig. Statsforvaltningen lægger til grund, at indgåelsen af aftalen i sig selv indebærer en markedsføring af aftalepartneren og markedsføring baseret på det faktum, at det er den selvsamme aftalepartner, der har påtaget sig opgaven med udrulning af bredbåndsnet i også de tyndt befolkede områder i kommunen. Aabenraa Kommune må derfor ved indgåelse af partnerskabsaftalen anses for at have indrømmet ESS sådanne særlige markedsføringsmæssige fordele, som må sidestilles med støtte til en enkeltvirksomhed. Dette gælder uanset, om Aabenraa Kommune indgår tilsvarende aftaler med andre udbydere af bredbåndsnet, da det tilsvarende vil være at anse som støtte til enkeltvirksomheder, hvis kommunen indgår sådanne tilsvarende andre aftaler med andre bredbåndsudbydere. Det samme gælder, selvom kommunen har sikret sig indflydelse på prioriteringen af udrulning af bredbånd, og i den forbindelse har sikret sig, at udrulningen sker i et hurtigere tempo end den ville være sket uden aftale. Begrundelsen herfor er, at det ikke i sig selv kan anses for at være en kommunal opgave at sikre udrulningen af bredbåndsnet heller ikke i et vist tempo, jf. den ovenfornævnte telepolitiske strategi, hvorefter udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i et regi af et konkurrencemarked. Det kan i øvrigt tilføjes, at kommunerne heller ikke i henhold til lov om erhvervsfremme må yde direkte finansiel støtte til enkeltvirksomheder, jf. 13, stk. 2 i erhvervsfremmeloven (lov nr. 602 af 24. juni 2005, ændret ved 3 i lov nr. 375 af 27. maj 2008), der med henvisning til lovens 9, stk. 6, understreger betydningen af, at kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Statsforvaltningen har derfor anmodet Aabenraa Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. SIDE 20

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune Statsforvaltningens brev til en advokat Wifi i Albertslund Kommune 03-02- 2015 Som advokat for Albertslund Kommune rettede du i breve af 6. maj 2013 og 10. september 2013 henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6 Udliciteringer Bind 6 Udliciteringer Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune.

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 11-1 1-2009 TILSYNET Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet har den

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere