Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg ifølge lovene.. Næstformand - Jeff - fratrådt. Birgit (suppleant - konstitueret næstformand) - genopstiller ikke. Kasser: Bruno - have 6 - genopstiller Bestyrelsesmedlem - Signe - have 15 - genopstiller Bestyrelsesmedlem - Arne - have genopstiller Revisor - på valg - Karen - have 53. Medlem venteliste udvalget - på valg - Lone, have 1. Medlem vurderingsudvalg - på valg - Ole, have Eventuelt Generalforsamling startede med 1 minuts stilhed for Conny, have Valg af dirigent og stemmeudvalg Niller blev valgt som dirigent. Stemmeudvalg: Bord 1: Tom (have 93), Bord 2: Merete (Have 8) og bord 3: Sonja (have 5) Niller konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Godkendelse af referat. Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt. 3. Formandens beretning. Jesper aflagde beretning på bestyrelses vegne: Vi har haft en alvorlig brand, der var mange faktorer der gjorde at det ikke blev en stor ulykke Traktor indkøbt og det har sneet, tak til vejrguden efter vi har brugt så mange penge Temaet for beretningen er lov og orden, det fælles med restrektioner i forhold til det individuelle uden restrektioner, anarkisme i fht til nedskrevne regler der følges. Den sidste periode har været præget af mange diskussioner i haveforeningen om vores love overholdes, og om det er det rigtige der står i vores love. Vi har haft en række sagen gennem det sidste stykke tid med hvor vores regler af mange føles udfordret. Specielt sagen om have 25 og have 73 har givet en del turbulens efter at der har været ønske om påskrivning på kontrakten, på en måde som var et direkte angreb på venteliste regler. Uanset om man er tilhænger af venteliste regler eller ej. En hel masse forhold er nævnt overfor mig og andre fra bestyrelsen: Der skal ryddes op i alle haver eller drukner vi i rotter Vi skal ikke have havepoliti jeg vil bo som jeg vil Ukrudt er smukt Der må ikke stå biler uden nummerplader eller biler der De skal foreningen /andre medlemmer ikke blande sig ikke kan køre i haveforeningen eller i haver Der må ikke parkeres så de genere andre eller hindre adgang for redningskøretøjer Bilejerne skal parkere i deres egner haver mange har plads Jeg vil ikke under ingen omstændigheder have min bil holdende uden på vejen Det vil ødelægge min have der er lille nok i forvejen hvad med de som ikke har parkeringsplads i egen have Side 1 af 6

2 Bopælspligt så vi kan hindre døde/tomme huse det er dårligt når en familie kan få glæde af grunden Det må den enkelte selv bestemme Bestyrelsen har oplevet en øget opmærksom på at der skal være mere orden på sagerne. Ude i samfundet kræver andre mennesker (også) deres ret eller strækker regler og muligheder til det yderste for at få noget de godt kan tænke sig. Og jeg er af den opfattelse at det kan gøre livet meget nemmere at have klare regler, som fjerner mest mulig tvivl når der skal træffes afgørelser eller svares på henvendelser. Men det er et holdningsskift, fra snak om hvad har været almindeligt eller normalt til en mere strikt forvaltning ud fra hvad generalforsamlingen og/eller bestyrelsen udstikker af rammer. På den anden siden kan det vel også være godt med mere klarhed og mindre stikken hoved i busken. Jeg kan stadig huske at der i forbindelse med åbenlyst ulovligt byggeri ikke har været saft og kraft i bestyrelsen og/eller foreningen til at tage konfrontation. Og at det har givet en lang årrække med en holdning "hvorfor skal jeg så skal vi rette os efter reglerne, når ingen andre gør det" Bestyrelsen vil bede om mandat til at holde mere fat i de regler vi har og i fremtiden fremlægge ændringer af de vedtægter som vi har brug for at justere. Som det fremgår af de sager der har været drøftet i fht lov og orden, sammen med de sager hvor vi diskutere hvorledes priser og ventelister skal udvikle, kan det komme til at se meget broget ud. Der er mange modsatrettede interesser, og hvis vi ikke holder tungen lige i munden kan det ende i kævl og uvenskab. Bestyrelsen har valgt at tage det fra den positive side. Der er en udbredt ønske om at der kommer orden på sagerne, så alle ved hvad de har at rette sig efter. Det vigtige er at skaffe bred opbakning til de retningslinier som bestyrelsen skal arbejder efter og de mulige ændringer af vedtægter der vil komme fremover. Vores foreningen er afhængig af at de enkelte underlægger sig fællesskabet, samtidig med at flest mulig skal opleve det som godt. Tydeligst er det for mig i forbindelse med brandsikring og lovliggørelse. Her er det én for alle og alle for én. Brand: Der er lavet gennemgang som er omdelt, efter bestyrelsen opfattelse er det helt ucceptabelt at redningskøretøjer ikke kan komme ind eller rundt i haveforeningen. Legestativet, nu lovligt, men mangler beskyttelse af vandret stolpe Arbejdsdag, mød op og deltag Tak til de som har lavet fester: Jule fest Fastelavn Vintertur aflyst på grund af solskin i Sverige Birte (123) Hvordan går det med forhandlinger med KBHs kommune? Jesper: I øjeblikket diskuteres prissætningen, - der er sket meget lidt det sidste halve år. Jette (52): Hvad skal der til for at få ophævet fredningen. Jesper: Det er naturfredningsnævnet der skal behandle det - og kommunen har endnu ikke indgivet sagen til nævnet (så vidt vides). Men vi er i øvrigt med i samme forløb som de andre 4 haveforeninger ift at få lave helårsgodkendelsen og lokalplan. Kaj (104): Vedr. lov og orden. Godt bestyrelsen har taget fat - og udsendt breve omkring - en del af de besværlige sager, - adgangsforhold etc. Og godt med den fælles arbejdsdag. Sker der noget vedr. festhusbyggeri? Side 2 af 6

3 Og bilerne - Kaj overvejer at stille forslag om at bilerne parkeres i haverne, - og dem der ikke har plads kan leje en plads på pladsen! Det vil gi penge i kassen. Birte (123) - Vedr. reglerne. Der er noget vi ikke kan regulere ud af. Det er også vigtigt at diskutere holdninger. Signe: Ja, vi skal bruge generalforsamlinger til at diskutere de holdninger, der jo skal være vores fælles grundlag for reglerne. Ole (98): Synes vi skal overveje at koble os på den nye vindmøllepark i Hvidovre. Beretning blev vedtaget ved klap Regnskab Bruno havde følgende kommentarer til det udsendte regnskab: Vedr. udgifterne: Lovliggørelsen - der er brugt en del mindre. Lodplanen er lavet, og videre arbejde med lovliggørelsen (styr på matriklerne) hænger også sammen med at brandsikringsplanen godkendes. Derfor bruges der ikke så mange penge på den konto i øjeblikket. Så var der (lidt uden for dagsordenspunktet) en længere diskussion om hvordan vi kommer videre med brandsikringsarbejdet: Ole (98) - hvad hvis vi gerne vil brandsikre før planen er godkendt? Jesper: Lige nu udbetaler vi ikke penge til ændringer jf. beslutning fra GF i efteråret Men Jespers egen holdning (og tolkning af tidligere beslutning) vil være at de løsninger der laves rigtigt nu, vil kunne refunderes i forbindelse med at den samlede brandsikring iværksættes. Kaj (104): Vi har nu gjort det i praksis. Vores renovering er lavet efter forslaget til brandsikring - og vi har et udlæg på ca , som så er vores risiko - ift at situationen ikke ændres. Steffen (19): Vil foreslå at vi kommer i gang med brandsikringen, og at bestyrelsen undersøger mulighederne for at sætte arbejdet bedst muligt i gang. Kaj (104): det handler også om økonomi, - kan vi gøre noget for dem der skal lave dyre ombygninger? Jukke: (4)..var skeptisk overfor at igangsætte arbejdet inden vi var sikre på planen. Ole (98): Vil gerne lave arbejdet nu, - men det betyder da noget om man kan få refunderet pengene hurtigt. Per (13): Synes erfaringerne fra de andre HF ere viser at der måske ikke er den store risiko ved at sætte planen i gang. Jette (52) Synes vi har penge nok, til at sætte planen i gang. Jesper samlede op - og konkludere at bestyrelsen arbejder med forslag til næste generalforsamling, bl.a.: - procedure for udbetaling af udgift til brandsikring - hvordan sikrer vi os at planen gennemføres, så der ikke skal ændres efterfølgende ift myndighedskrav? - hvordan brandsikrer vi under 1 ½ m fra skel? - overveje inddragelse af ingeniørfirmaet (J. Andersen) - procedurer for behandling af tilfælde hvor medlemmerne af særlige grunde gerne vil gennemføre alternativ løsning på brandsikring. Og så kom vi tilbage til regnskabet: Manne (90) vil gerne have mere gennemsigtig opstilling - fx. omkring obligationsbeholdning, kurstab/gevinst. Per (13) - hvor er udgiften til traktoren? Jesper (127) - vil fremgå af 2008 regnskabet. Birte (123) synes der forsat skal laves bevillinger til aktiviteter i sydhavnen. Synes ikke vi har brugt så mange penge som vi plejer. Jesper: det vil vi gøre. Jesper foreslog at større afvigelser fra budgettet fremover blev forklaret i noter til regnskabet. Herefter blev regnskabet godkendt. 5. Indkomne forslag Side 3 af 6

4 En arbejdsgruppe bestående af Sonja (5), Steffen (19), Kaj (104) og Birte (123) havde udarbejdet et samlet papir til generalforsamlingen vedr. forskellige problemstillinger: vurderingspriser, fremleje og tomme huse. Kaj og Birte fortalte om gruppens arbejde, - og de meget forskellige meninger der er i gruppen. De fremhævede det vigtige i at få snakket holdninger og værdier - også fremover. Trods en del meningsforskelle - havde de også fundet frem til noget fælles - og de var blevet enige om at fremsætte 3 konkrete forslag. Det blev på så diskuteret om der skulle gennemføres en bredere diskussion som indledning til de indkomne forslag. Det fremskredne tidspunkt gjorde at vi gik i gang med en konkret behandling. Forslag 1 vedr. vurderingspriser for huse. Stillet af arbejdsgruppen. Baggrund: Forslaget betyder at vurderingsreglerne justeres således at vurderingen tager udgangspunkt i byggepris med det der svarer til momsbeløb. I dag vurderer vi ud fra kr i priser fra Dette vil vi foreslå justeret til kr i priser fra Dermed er momsudgiften på 25 % regnet med og vi kan sige at reglerne følger princippet om byggepriser. Det betyder en konkret ændring i Bilag B i vores vedtægter. Så vi foreslår at Bilag B starter således: Principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod. M2-pris på (indeks 2005) for gennemsnitligt omkostning til bygning af et enfamilieshus i Danmark af håndværkere. Denne pris er inklusiv moms. Diskussionen af forslaget handlede bl.a. om: - hvorfor der blev brugt landsgennemsnit, - - at det stadig var lavt - at det ikke var realistisk ift byggeomkostninger Steffen understregede at gruppen kunne samles om dette som den foreløbige løsning - frem til en evt. ny situation med lovliggørelse. Vedtaget med stemmerne: 34 for, 3 imod og 1 blank. Forslag 2 vedr. fremleje: Der forelå to versioner af dette forslag, - et fra arbejdsgruppen og et fra bestyrelsen. Forslagenes formulering gav anledning til megen debat. Der var en udbredt positiv holdning til at der kan fremlejes, men den foreslåede begrænsning der var indeholdt i bestyrelsens forslag blev anfægtet. Der var ikke stemning for at formulere konkrete krav eller afvisningskriterier. Der blev henvist til at sager hvor der forelå åbenlys omgåelse af ventelisterne kunne betyrelsen gribe ind over for dette på grundlag af formuleringen: Fremleje/fremlån er betinget af bestyrelsens godkendelse Efter diskussionen trak bestyrelsen sit forslag, og der blev kun stemt om gruppens forslag, - tilføjet de ændringsforslag der fremkom under diskussionen. Gruppen justerede sit forslag ved at stryge sætningen og herefter ikke selv bor i sit hus. - og tilføjede et igangværende fremlejemål. Forslaget der så kom til afstemning: 4.3. Fremleje eller fremlån af de lejede haver og huse kan tillades. Fremleje/fremlån kan tillades for max. 2 år af gangen. Fremleje/fremlån er betinget af bestyrelsens godkendelse. En beslutning træffes på førstkommende bestyrelsesmøde efter en ansøgning er modtaget. En ansøgning skal indeholde en datopåtegning af fra hvornår fremlejen/fremlånet starter og slutter, og hvem der i perioden bor i huset. Hvis en beboer ønsker at fremlejemålet/fremlånet skal vare mere end 2 år, skal der søges på ny. Hvis en husejer ikke har bestyrelsens godkendelse på et igangværende fremlejemål/fremlån, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at medlemmets lejemål opsiges. Side 4 af 6

5 Forslaget blev vedtaget med stemmerne: 36 for, 1 mod og 2 blanke. Forslag 3.vedr. overdragelse/påtegning af kontrakt. Bestyrelsens forslag. Baggrund: det var en præcisering til 5.1. vedr. overdragelse af lejemål, Dette forslag var fremsat på baggrund af anbefaling fra advokat, efter sagen hvor der har været fremsat et ønske om påtegning af kontrakt i have 73. Nuværende vedtægter: 5.1 Al overdragelse af lejemål sker til personer indtegnet på venteliste. Undtaget er salg til familie i lige linie op og ned (fx børn og forældre), samt søskende og ægtefælle/samlever. Nyt forslag til 5.1.: Al overdragelse af lejemål sker til personer indtegnet på venteliste. Undtaget er overdragelse til familie i lige linje op og ned, samt søskende og ægtefælle/registreret partner. Ved ønske om overdragelse til ikke registreret partner/samlever, kan det først ske efter at de pågældende har haft fælles husstand i minimum 2 år Bestyrelsen trak sit forslag efter der var rejst spørgsmål ved det juridiske indhold. Bestyrelsen vender sagen med advokaten og fremlægger nyt forslag på senere generalforsamling. (Kåre havde input til dette arbejde). På dette tidspunkt foreslog Kaj at generalforsamlingen blev afbrudt, - og genoptaget om 2 uger. Forslaget blev nedstemt. Forslag 4. vedr. 8 og tomme huse. Forslaget stillet af arbejdsgruppen. Fra kan huse i foreningen kun stå tomme i 1 år. Årsreglen er gældende fra det tidspunkt hvor bestyrelsen sender et brev til en ejer, med henblik på en afklaring vedrørende kravet om at bebo huset. Hvis et hus ikke er beboet efter 1 år, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at medlemmets lejemål opsiges. Tidligere 8 vil så blive blive 9 osv Forslaget blev trukket af forslagsstillerne, da det var tydeligt at forslaget krævede lidt behandlingstid - og klokken var blevet mange. Forslaget fremlægges på senere generalforsamling. 6. Valg ifølge lovene: Valg til bestyrelsen: Næstformand: Charlotte (30) blev valgt. Kasserer: Bruno (6) - genvalgt Bestyrelsesmedlem: Signe (15) - genvalgt. Bestyrelsesmedlem: Arne (117) - genvalgt. Suppleanter: Birgt blev genvalgt som suppleant. Revisor: Karen (53) - genvalgt Medlem af ventelisteudvalget: Lone (1) - genvalgt Medlem af vurderingsudvalget: Ole (98) - genvalgt 7. Evt: - Asbjørn (8) fremlagde tilbud vedr. bredbånd, kabel-tv, telefoni. Omkostningen vil være kr. pr. have. + forbrug (fuld pakke kabel TV, bredbånd, telefoni). Tilbuddet er baseret på at 65 haver er med. Jesper foreslog at det undersøges, hvorvidt der kan trækkes ekstra vand, fjernvarme m.m. i samme omgang. Det vil de arbejde videre med. Side 5 af 6

6 - Jette (52) rejste rotte problemet - der er trængsel i nogle af haverne tæt på sø og festhus. Jesper henviste til skadedyrsudvalgets gode arbejde, og foreslog at der blev lavet en ekstra sikring ved festhuset. Steffen roste også gruppen og mente at bestyrelsen skulle tænke over de næste skridt. Jette foreslog at foreningen laver fælles indkøb af rottehegn/net og køber ekstra rottefælder. Hvis beboere ønsker at være med i net-indkøb kan de henvende sig til Jette. Mail - Per (13) spurgte til have 25s fremtid. Signe: Haven skal vurderes og i første omgang afklares i.f.t. boet. Bestyrelsen har ikke afklaret en fælles holdning til evt. alternativ fælles anvendelse af området. - Bestyrelsens blev husket på at der snart skal skiftes vandmålere, og vi har også et EL-måler projekt igang. Der efterlyses medlemmer til dette arbejde. Således husket af: Arne (117) Side 6 af 6

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere