Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark"

Transkript

1 Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech ) Date: Sign: ssk/khm

2 Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen Mail: Telefon: Dokument Klassifikation: ingen OSK-ShipTech: Forfatter: Stig Knudsen John Dahlkvist Morten Hansen Hasse Schmidt Godkendt: Kristian Holten Møller Kontakt person: Stig Staghøj Knudsen Mail: Phone: Department: Bryggervangen 55 1.tv DK-2100 Copenhagen OE Resume: Rapporten analyserer de danske færger og mulighederne for at implementere grønne tiltag på disse. Dokument Historie Dokument ID: Grønnere Færgefart 2 Under udarbejdelse 04/08/2014 SSK ANH/RAB Foreløbig rev. 3 Udgivet 27/10/2014 KHM SSK/HES Iht. kommentarer Bilf. Rederiforening 4 Udgivet 02/12/2014 KHM RAB/HSE/SSK BR Kommentarer / OSK revision 5 Final 12/12/2014 KHM KHM/SSK Møde BR 5/12/2014 Rev. Status Dato Sign. Check Note

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Formål Metode Dataanalyse Kapacitet Overfartslængde Hastighed Motoreffekt Kategorisering og cases Kategori A: Små enkeltender færger Kategori B: Små dobbeltender færger Kategori C: Store kommercielle færger Grønne tiltag Fremdrivningssystemer Hybride fremdrivningssystemer Ren elektrisk fremdrivningssystem Fremdrivningssystemer med LNG Fremdrivningssystemer med biodiesel Fremdrivningssystemer med røggasrensning Propellersystem Hjælpemaskineri Batteridrift til andet end fremdrivning Belysning Kølesystem Varme- og ventilationssystem Operationelle tiltag Power management Drift og operation Barrierer Infrastruktur Elektricitet LNG Biodiesel... 27

4 4.2 Afgifter Elektricitet LNG Biodiesel Casestudier Case A: M/F Omø Omlægning til ren elektrisk fremdrivning Omlægning til hybrid fremdrivning Omlægning til LNG Konklusion Case A Case B: M/F Aarø Omlægning til ren elektrisk fremdrivning Omlægning til hybrid fremdrivning Omlægning til LNG Konklusion case B Case C: M/F Lolland Omlægning til ren elektrisk fremdrivning Omlægning til hybrid fremdrivning Omlægning til LNG fremdrivning Konklusion case C Konklusioner Energioptimering Miljø Økonomi Referencer... 43

5 1 Indledning 1.1 Baggrund Der er behov for at gøre transportsektoren mere grøn. Dette behov, kombineret med stadigt stigende oliepriser, stiller krav til den danske færgefart om at finde nye grønne tiltag, tiltag der kan give billigere og mere miljørigtig færgefart i Danmark. Det handler navnlig om alternative energiformer til fremdrivning af færger, alternative i forhold til den olie der fortrinsvist benyttes i dag. Det er imidlertid hverken enkelt eller billigt at omstille eksisterende færger til andre energiformer. Det kræver ofte forholdsvis store investeringer, særligt hvis der er tale om retrofit af eksisterende færger. Desuden er det ikke kun et spørgsmål om, at kunne anvende en anden energiform, men også at sikre, at den nødvendige forsyningslogistik og sikkerhed er til stede. Dernæst er der de tekniske udfordringer, både i forhold til den enkelte færge, men også i forhold til infrastrukturen i den enkelte havn. Endelig er der spørgsmålet om fremdriftskildens legale status. På hvilken måde er det tilladt at benytte? Er der særlige begrænsninger eller barrierer, der gør det mindre interessant at benytte fremdrivningskilden, frem for den konventionelle løsning? Sluttelig er der risikoen ved at være first mover. En række af landets færgerederier er langt i overvejelserne. Rederiet Færgen har eksempelvis planer om, at overgå til kombineret LNG/batteridrift på ruten Spodsbjerg-Tårs. Rederiet Scandlines arbejder med den langsigtede vision Zero Emissions, og på kortere sigt delvis batteridrift på ruten mellem Rødby-Puttgarten. Endvidere er der overvejelser om fuld batteridrift på ruten Helsingør- Helsingborg. Alle tre projekter har imidlertid sine udfordringer i forhold til investeringsomkostninger, forsyningssikkerhed, teknik og infrastruktur, samt løsningens legale anvendelighed. Vedrørende landbaseret anlæg er det i dag tilladt at anvende LNG, der er 2014 formuleret og vedtaget et internationalt og nationalt regelgrundlag for bunkring af LNG mens passagerer er ombord. For danske færger der opererer mellem 2 danske havne er myndighederne på området Søfartsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen der baserer deres godkendelse på en risikoanalyse af de aktuelle forhold på færgen såvel på landanlægget. Den tid der medgår til at bunkre LNG, inklusive de sikkerhedsprocedurer der skal foretages, vil være ca. dobbelt så lang som for en konventionel bunkring af diesel brændstof. Korte havneophold er en afgørende konkurrenceparameter for færgedriften, og derfor vil ekstra tid til bunkring sammenholdt med i dag føre til produktionstab. Bunkring af LNG skal derfor tænkes tidlig ind i færgens design og planlægges i forhold til færgens sejlplan. Tilsvarende er der i stigende grad fokus på anvendelsen af landbaseret elektricitet. Der foreligger en EU-anbefaling om, at landbaseret elektricitet fritages / lempes for afgift, i lighed med gældende regler for bunkersolie. Regeringen har netop indført en lov om lempelse af afgift for landbaseret elektricitet der forbruges om bord på skibe. Denne lempelse af afgiften gælder dog kun for skibe over 400 Bruttoregisterton (GT), hvilket afskærer op imod ti (10) af de mindre danske færger fra at udnytte den billige elektricitet til drift af færgerne. De primære grønne tiltag, udover alternative energiformer, er de energibesparende, og dermed miljøvenlige tiltag både i forbindelse med færgernes fremdrivning og øvrige energiforbrug ombord. Potentielt kan der ligge store besparelser for miljø og driftsøkonomi, ved tiltag omfattende energioptimering. 1

6 1.2 Formål Bilfærgernes Rederiforening ønsker, at skabe et overblik over mulige grønne tiltag via et idékatalog, et idékatalog der for landets færgeruter gennemgår mulighederne for, at overgå til alternative miljøvenlige fremdriftskilder, herunder navnlig mulighed for batteridrift og LNG. Idékataloget skal samtidig analysere barrierer, så det kan gøres klart for de politiske beslutningstagere, myndigheder og øvrige interessenter, hvad der skal til, for at det enkelte rederi / rute kan opnå en særlig grøn profil. Som led i det analysearbejde, der skal danne basis for idékataloget, skal det miljømæssige potentiale ved overgang til anden fremdriftskilde anslås. Eksempelvis overgang fra dieselolie til gas eller elektrisk drift, hovedsageligt baseret på overskud af elektricitet fra vind- eller vandkraft lagret på batterier. I den forbindelse skal den skønnede investering og tilbagebetalingstid estimeres. 1.3 Metode For at kunne evaluere de potentielle grønne tiltag er der brug for viden om de eksisterende danske færger. Der er stor forskel på færgerne, og der er således behov for at inddele dem i kategorier for dermed at reducere analysearbejdet. Udgangspunktet for analysen til idékataloget er data indsamlet fra de danske færgeoperatører. Data indeholder parametre for hoveddimensioner, overfartstid, hastighed, brændstofforbrug, etc. For at inddele færgerne i passende kategorier, der adskiller dem fra hinanden, analyseres data, og der foretages en række plot der viser sammenhængen imellem de enkelte parametre. På baggrund af dataanalysen inddeles færgerne i tre (3) kategorier. For hver af de tre (3) kategorier udvælges en repræsentativ færge, der bruges som casestudie. I casestudierne beregnes de miljømæssige og økonomiske aspekter af en række forskellige løsninger for alternative energiformer og andre energibesparende tiltag. Som baggrund for casestudierne udarbejdes beskrivelse af miljømæssige, praktiske og økonomiske forhold for de potentielle tiltag. Tiltagende begrænses ikke til at være alternative energiformer og fremdrivningsspecifikke, men inkluderer også andre energi- og miljøbesparende tiltag. Desuden analyseres eventuelle barrierer i forbindelse med de forskellige tiltag. Udgangspunktet for nærværende analyse er således udvælgelsen af tre (3) færgekategorier i den danske færgefart, og at fortage en generaliserende analyse af muligheder, samt rentabilitet på en ombygning til en alternativ energiform / grønne tiltag. Rapporten vurderer, at det er vanskeligt at generalisere færgerne i hver kategori, da der på trods af sammenlignelighed mellem færgerne i kategorien, stadig er store variationer i færgernes driftsprofil. Rapporten har derfor ikke fundet det muligt, at lave en generaliserende beregning for hver færgekategori, hvorfor der er valgt en repræsentativ case færge for hver kategori. Beregning af de grønne og økonomiske besparende forhold foretages med udgangspunkt i case færgernes konfiguration før ombygningen til en alternativ energiform / grønne tiltag. Ved beregningerne indgår eksempelvis reduceret brændstofforbrug, reduceret smøreolieforbrug, samt reduceret vedligehold. Herudover vil der for mange ombygninger betyde, at der kan tages en eller flere motorer ud af drift, hvilket i sig selv bidrager yderligere til en kraftig reduktion i drifts og vedligeholdelsesomkostninger, da disse vil stå i standby eller helt bortskaffes fra færgen. 2

7 Tilbagebetalingstiden (Return Of Investment ROI) for omkostningen til ombygning til en alternativ energiform og grønne tiltag vil naturligvis afhænge af færgernes nuværende driftsomkostninger, herunder brændstofforbrug, maskineriets gangtimer, fremdrivningsmotorens nuværende belastningsområde (se figur 10), samt vedligeholdelsesomkostninger. En relativ høj driftsomkostning vil således give en hurtig tilbagebetalingstid og visa versa. Det har ikke været muligt at få oplyst eksakte driftsomkostninger fra alle færgeoperatører, hvorfor disse omkostninger er estimeret ud fra case færgernes størrelse, driftsprofil og motorleverandørernes oplysninger. Herudover tager rapportens beregning af tilbagebetalingstiden ikke højde for omkostninger til f.eks. forretning og pengestrøm. 3

8 2 Dataanalyse For at skabe et overblik over de danske færger, og dermed danne en repræsentativ kategorisering af færgerne, er der udsendt et spørgeskema til færgeselskaberne. Spørgeskemaet, vedlagt i appendiks A, efterspørger data om størrelse, kapacitet, overfartslængde, overfartstid, motoreffekt m.m. I det følgende afsnit præsenteres data for at danne et overblik over færgernes parametre. Der er modtaget svar fra 39 færger. Data er suppleret med oplysninger fra Dansk Illustreret Skibsliste 2014 og informationer indhentet fra relevante portaler på internettet. Formålet med dataanalysen er, at skabe et overblik over færgernes type, størrelse og kapaciteter, således at færgerne kan kategoriseres for den videre analyse. For hver kategori vælges en case færge, en færge der er repræsentativ for kategorien. Data analyseres ved at plotte de indsamlede data, og data afledt heraf, på en hensigtsmæssig måde der anskueliggør færgernes parametre. I hvert plot er de valgte case færger repræsenteret som særskilte punkter. Der fokuseres på følgende data i analysen: Kapacitet Overfartslængde Hastighed Motoreffekt I det følgende vises grafer over udvalgte data af relevans for kategoriseringen. 2.1 Kapacitet Kapacitet angives ofte i dødvægt. Forholdet mellem dødvægt og deplacement er interessant, da dette forhold angiver noget om, hvor meget færger kan laste i forhold til deres størrelse. Figur 1 viser dødvægt som funktion af deplacement og Figur 2 viser forholdet mellem dødvægt og deplacement som funktion af deplacementet. I figur 2 og 3 er dobbeltender og enkeltender færger plottet med forskellige farver, således at man kan se, hvorledes de to skibstyper ligger i forhold til hinanden. Der er en tendens til, at enkeltender færgerne (rød) har et mindre dødvægt/deplacementsforhold i forhold til deres størrelse. Dette kan skyldes, at enkeltender færgerne typisk sejler længere distancer, og derfor har mere komfort (aptering) om bord til passagererne. Denne tendens kan også ses på Figur 3 og Figur 4. Her angives lanemeter 1 til lastbiler og personbiler. Figur 3 og Figur 4 viser, nok ikke overraskende, at kapaciteten stiger med færgens perpendikulærlængde L pp. For alle fire (4) figurer ses et antal store dobbeltender færger (Scandlines og Færgen) der falder uden for kategori for de øvrige færger. Disse store færger kategoriseres under kategori C, Store kommercielle færger. 1 Et mål for, hvor mange meter vognbane, der er til rådighed på skibet. 4

9 Dødvægt / Deplacement [-] Dødvægt [t] Dødvægt Deplacement[t] Enkeltender Dobbeltender Case A: Omø Case B: Aarø Case C: Lolland Figur 1: Dødvægt som funktion af deplacement. Dødvægt / Deplacement 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Deplacement[t] Enkeltender Dobbeltender Case A: Omø Case B: Aarø Case C: Lolland Figur 2: Dødvægt deplacement forhold, som funktion af deplacement. 5

10 Lanemeter [m] Lanemeter [m] Lanemeter lastbiler Lpp [m] Enkeltender Dobbeltender Case A: Omø Case B: Aarø Case C: Lolland Figur 3: Lanemeter (lastbiler), som funktion af Lpp Lanemeter personbiler Lpp [m] Enkeltender Dobbeltender Case A: Omø Case B: Aarø Case C: Lolland Figur 4: Lanemeter (personbiler), som funktion af Lpp. 6

11 Overfartslængde [sm] 2.2 Overfartslængde En anden karakteristisk parameter er overfartslængden. Figur 5 viser overfartslængden som funktion af skibslængden. Med et par enkelte undtagelser ses det at enkeltender færger generelt besejler ruter med længere overfartslængde og skibslængden synes at stige med længden af overfarten Dobbeltender færgerne besejler generelt ruter med en kortere overfartslængde og her varierer overfartslængden ikke på samme måde med skibsstørrelsen med undtagelse af de store færger f.eks. Scandlines på Rødby Puttgarten og Helsingør Helsingborg overfarterne. 30 Overfartslængde Lpp [m] Enkeltender Dobbeltender Case A: Omø Case B: Aarø Case C: Lolland Figur 5: Overfartslængde, som funktion af skibslængde. 2.3 Hastighed Figur 6 viser den oplyste gennemsnitshastighed som funktion af overfartslængden. Som ventet stiger hastigheden med overfartslængden.. Hastigheden af skibe vurderes ofte på baggrund af en dimensionsløs hastighed, hvilket gør det nemmere at sammenligne skibe af forskellig størrelse. Den dimensionsløse hastighed hedder Froude tal 2, og er plottet i Figur 7 som funktion af overfartslængden. Generelt stiger Froude tallet med længden af overfarten, indtil Froude tal når , hvor Froude tallet bliver konstant. Årsagen til dette er, at øges hastigheden yderligere stiger skibets skrogmodstand kraftigt. 2 Froude tal: Sammenhæng mellem Inertikræfter og Gravitationskræfter F n = V 7 gl

12 Froude tal [] Hastighed [kn] Hastighed Overfartlængde [sm] Enkeltender Dobbeltender Case A: Omø Case B: Aarø Case C: Lolland Figur 6: Hastighed som funktion af overfartslængde. 0,35 0,30 0,25 Dimensionsløs hastighed 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Overfartlængde [sm] Enkeltender Dobbeltender Case A: Omø Case B: Aarø Case C: Lolland Figur 7: Dimensionsløs hastighed (Froude tal), som funktion af overfartslængde. 8

13 Installeret effekt / estimeret effekt behov [-] 2.4 Motoreffekt På baggrund af færgernes hoveddimensioner og den rapporterede gennemsnitshastighed er effektbehovet til fremdrivning estimeret ved empiriske metoder. Figur 8 viser den installerede hovedmotoreffekt i forhold til den estimerede fremdrivningseffekt (for de dieselelektriske færger er hotellasten medregnet i estimeret effekt) som funktion af deplacementet. Mange færger, særligt dobbeltender færger, har meget ekstra effekt installeret i forhold til den rene fremdrivningseffekt. Årsagen er ofte, at fremdrivningseffekten er dimensioneret efter færgernes effektbehov til at kunne indhente evt. tabt tid og nødvendig effekt ved havnemanøvre, samt sejlads i dårligt vejr, i højere grad end efter færgens effekt behov ved den ideelle forlægningshastighed 3. For de største af færgerne er den installerede fremdrivningseffekt tættere på den fremdrivningseffekt der anvendes ved forlægningshastigheden, det vil sige forholdet i figur 9 er lavere. Figur 9 illustrerer hvor differentieret effektbehovet er for færgernes driftsprofil. Umiddelbart en indikator for, hvor der er behov/potentiale for grønne fremdrivningskonfigurationer der energioptimeres til færgens differentierede driftsprofil. 20,0 Effekt overhead 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Deplacement [t] Enkeltender Dobbeltender Case A: Omø Case B: Aarø Case C: Lolland Figur 8: Installeret effekt i forhold til estimeret effektbehov, som funktion af deplacementet. Som det fremgår har en del eksisterende færger en stor reserveeffekt. F.eks. har færgen LOLLAND en installeret effekt på 4370 kw og ifølge operationsprofilet angivet i ref. [3], skal færgen gennemsnitligt anvende 1197 kw for at kunne holde overfartstiden, hvilket giver en reservefaktor på 3,7. 3 Forlægningshastigheden er den fart som færgen sejler med under selve overfarten. 9

14 2.5 Kategorisering og cases Med udgangspunkt i resultaterne fra dataanalysen synes det formålstjenligt, at inddele de små færger i to kategorier, henholdsvis små dobbeltender og små enkeltender færger. En tredje kategori udskiller sig helt separat; de større kommercielle færger. I det følgende beskrives de tre kategorier nærmere Kategori A: Små enkeltender færger De små traditionelle færger (med stævn og hæk) har en længde mellem 20 til 50 meter og en antal overfarter på mellem 500 til pr. år. Overfartstiden for disse færger er typisk over 30 minutter, hvilket betyder at færgerne for en stor del af overfartstiden sejler ved konstant hastighed med undtagelse af variationer på grund af sejlads på forskellige vanddybder. Ved sejlads på lavt vand sænkes hastigheden for at reducere energiforbruget. Omø færgen er valgt som case færge til at repræsentere denne kategori. Færgen repræsenterer de fleste parametre som en gennemsnitlig færge inden for kategorien Kategori B: Små dobbeltender færger En stor del af de danske færger er dobbeltender færger. Denne færgetype er kendetegnet ved at de har et symmetrisk skrog og fremdrivningsanlæg således den kan sejle lige godt i begge retninger foruden ikke skal foretage energi og tidskrævende vendemanøvrer. Denne type færger har ofte korte overfartstider med en høj overfartsfrekvens. Færgerne i dette segment har en skibslængde på mellem 25 og 50 meter, med over overfarter pr. år. Overfartstiden ligger mellem 3 og 30 minutter. Denne kategori af færger har typisk et meget varierende effektforbrug under en overfart (start, stop, manøvre og sejlads). Den eksisterende maskinkonfiguration om bord på disse færger kan potentielt optimeres i forhold til det meget varierende effektforbrug. Optimeringen eller forbedringerne kan for eksempel findes ved hybridsystemer med forbedret acceleration og havnemanøvre. Aarø færgen er valgt som case færge til at repræsentere denne kategori. Færgen repræsenterer de fleste parametre som en gennemsnitlig færge inden for kategorien Kategori C: Store kommercielle færger De store kommercielle færger er i forbindelse med dataanalysen afgrænset til ruter drevet af rederierne Scandlines og Færgen 4. Disse færger er dobbeltender færger med længde 100 til 145 meter. Antal af overfarter varierer fra til overfarter pr. år. Overfartstid ligger fra 20 til 120 minutter. Flere af færgerne inden for denne kategori har allerede gennemført energibesparende tiltag eller har en ombygning nært forestående. Færgen M/F Lolland er valgt som case færge til at repræsentere denne kategori. Færgen har endnu ikke været igennem en omlægning til et endnu mere energieffektivt og grønnere tiltag som eksempelvis elektrisk-hybrid. Færgen har således et åbenlyst potentiale for energioptimering. Færgen M/F Lolland er repræsentativ for de store kommercielle færger på en række af de fælles parametre. 4 Andre færgerederier driver også indenrigs og udenrigs ruter. 10

15 SFOC Kg/Kwh 3 Grønne tiltag I de følgende afsnit beskrives flere forskellige grønne tiltag som identificeret. Ved gennemgangen af tiltag bliver der særligt lagt vægt på, hvorledes de respektive forslag kan anvendes. Indledningsvis beskrives alternative energiformer og løsninger til fremdrivning. Forbedringer til det øvrige energiforbrug ombord på færgerne beskrives efterfølgende separat. Afslutningsvis belyses øvrige tiltag, tiltag der vurderes at være af interesse for potentielt at kunne reducere den samlede miljøpåvirkning. 3.1 Fremdrivningssystemer Et traditionelt fremdrivningssystem på færger af kategori A og B, består af 1-2 dieseldrevne fremdrivnings motorer, også i daglig tale kaldet hovedmotorer (typisk 4-takts), samt 2-3 dieseldrevne generatorer, i daglig tale kaldet hjælpemotorer (typisk 4-takts). Hovedmotorerne driver propellerne og generatorerne leverer den elektricitet som skibet skal bruge for at kunne navigere, servicere kunderne, generel belysning, ventilation, pumper og alt øvrigt energiforbrug. Ved design og konstruktion af skibe, dimensioneres (udlægges) skibets hovedmotorer således, at hovedmotorerne har deres optimale ydelse når skibet sejler sin designfart. Det vil sige, at hvis skibets rute kræver en fart på 18 knob, udlægges hovedmotorerne til at yde i omegnen af 85 % til 95 % af deres maksimale belastning (output) ved netop denne fart. I dette belastningsområde har motorerne typisk også deres optimale udnyttelse af brændstoffet (W/g brændstof), og mindst forurening i forhold til udnyttet effekt. En hver motor har fra fabrikantens side et opgivet specifikt brændolie forbrug (SFOC) for hele motorens belastningsområde. Nedenstående diagram Figur 9 afbilder en typisk 4-takts motors specifikke brændolie forbrug for et givet belastningsområde. 0,250 0,200 Gennemsnit SFOC for 4 takts motor 0,150 0,100 0,050 SFOC 0, Engine Load % Figur 9: Brændstofforbrug for en typisk 4 takts dieselmotor. Af ovenstående kan det konkluderes, at motorens forbrug af brændolie falder ved stigende ydelse pr. produceret kwh op til området 85 % til 95 %. Det vil således være ideelt, hvis motoren kunne belastes optimalt. En typisk færge sejlende i de danske farvande har en kompleks driftsprofil, bestående af manøvrering ind og ud af havn, overfart samt ventetid mens der lastes og losses. Hvert af disse 11

16 dele af driftsprofilen er meget forskellige med variation i belastning af både hovedmotor- og hjælpemotor. Færgernes driftsprofil kan generelt opsummeres i følgende dele: Under manøvre ved afgang anvendes meget hovedmotoreffekt, da færgen skal op i fart og for enkeltendere eventuelt også vende ved manøvrer. 2. Under manøvre ved ankomst anvendes der også hovedmotoreffekt da færgen skal opretholde styrefart og efterfølgende stoppes helt op i færgelejet. Energiforbruget ved denne manøvre kan varierer afhængig af hvor trænet styremanden er. 3. Under overfarten anvendes konstant hovedmotoreffekt da færgen sejler designfart forudsat der ikke skal indhentes tabt tid. 4. Under havneophold kører hovedmotor i tomgang og anvender derfor minimal effekt, men med et højt specifikt brændstofforbrug. Ønsket må således være, at kunne holde en ensartet driftsprofil på motorerne i alle delene af en sejlads Hybride fremdrivningssystemer Hybride fremdrivningssystemer er kendetegnet ved at være systemer bestående af en generator drevet af en forbrændingsmotor, i kombination med en batteripakke fungerende som energilager. Hybride systemer er bedst kendt fra bilindustrien, hvor der igennem de sidste 15 til 20 år er sket en stor udvikling. Den første masseproducerede hybride bil, Toyota Prius, blev lanceret første gang i Japan i Bilen var revolutionerende i sin teknologi og havde et brændstofforbrug på 3,94 liter pr. 100 km, helt uhørt inden for bilbranchen på daværende tidspunkt. Året før havde VW lanceret deres spare bil Lupo 3L med hele 33,3 km/l. Lupo en var dog ikke hybrid, men derimod 100 % dieseldrevet, og havde derfor et højere CO 2 udslip en Toyota Prius. Toyota Prius findes i dag som 4. generation hybrid bil og er blevet videreudviklet således, at den også kører som plug-in. Det vil sige, at udover muligheden for at lade bilens batterier med bilens egen motor-generator, kan den også tilsluttes direkte med stik til det elektriske net. Denne 4. generation Toyota Prius kommer desværre ikke til Danmark på grund af den høje danske registreringsafgift. Der er dog i Danmark sket lancering af flere interessante hybrid biler og tendensen viser at befolkningen i Danmark vænner sig mere og mere til denne fremdrivningsløsning. På skibe og færger er hybride systemer stadig på det spæde stadie. Udviklingen går dog stærkt inden for hybridområdet i skibsfarten, hvor flere og flere af de store leverandører af elektrisk udrustning og systemer er fremkommet med løsninger til hybrid drift. Det er firmaer som Simens og ABB, samt en række producenter af batterier der er mest innovative på markedet lige nu. Inden for den maritime verden er der mange nye spændende og innovative tiltag for at fremme grønnere løsninger. Et eksempel er de to (2) færger der i dag er i drift under navnene M/V HALLAIG og M/F AMPERE. MV HALLAIG er en nybygget hybrid færge, som sejler i Scotland, og M/F AMPERE er en nybygget ren elektrisk drevet færge, som sejler i Norge. MF AMPERE har et design hvor batteripakken lades via en landbaseret batteripakke hvorved tiden der medgår til at lade batterierne ikke er en barrier for sejlplanen. Herudover er den landbaserede lade-station billigere at etablere for hvad angår de tilsvarende lade relaterede installationer på selve færgen, på grund af de større tekniske krav der stilles til en skibsbaseret installation.

17 Det skal dog bemærkes, at de to (2) færger er nybygninger, og derfor er potentialet anderledes end for retrofit af eksisterende færger som rapporten analyserer. Men de to (2) færger er glimrende eksempler på, at teknologien er til rådighed, og at andre rederier, inden for det samme segment som rapporten omhandler, kan se de økonomiske fordele ved grønnere tiltag. MV HALLAIG M/F Ampere Behovet for hybride løsninger i skibe er drevet af dels regionale og internationale beslutninger om reduktion i udledning af CO 2, NO X og SO X fra skibe, men også behovet for energibesparelse og dermed reduktion af driftsomkostninger spiller en væsentlig rolle. Løsningen giver mulighed for, at energiforbruget kan sænkes ved at operere motorerne i det optimale interval. Hvis der kan holdes en ensartet driftsprofil på motorerne i alle operationsscenarier, ved at forsyne skibets forbrugere med elektricitet og holde motorerne i et optimalt belastningsområde på mellem 85 % og 95 %, vil der, som det fremgår diagram Figur 9, potentielt være meget energi at spare, samt heraf følgelig en væsentlig reduktion i CO 2 udledning. Nedenstående diagram, Figur 10, illustrerer en ensartet driftsprofil, op imod en traditionel driftsprofil for en færge. Ved den ensartede driftsprofil er der indsat batteribank der kan lades på, når motorerne ellers traditionelt ville have været belastet mindre end den optimale belastning på 85 % til 95 %. Energien gemmes, og anvendes så igen når der er behov for den. 13

18 Effekt Produceret (KW) Konventionel Drift Hybrid Last Overfartstid (%) Figur 10: Belastning af motorer ved hybrid henholdsvis normal drift. I ovenstående diagram fremgår det af de to kurver, at der er en optimal driftsprofil ved hybridlast, hvor belastningen holdes konstant. Samtidig fremgår det, at en traditionel normal belastningsprofil, hvor udsving i den leverede effekt er angivet, giver et ugunstigt specifikt brændstofforbrug jfr. 1. Den miljømæssige effekt af ombygning til hybrid løsning er primært besparelsen af brændstof. Sideeffekt ved at motorerne køre i deres optimale driftsområde bliver, at NO X og SO X udledningen reduceres i forhold til drift i motorens ugunstige belastningsområde. Hybride løsninger, samt rene elektriske løsninger for fremdrivning af en færge forudsætter, at fremdrivning sker ved elektriske motorer. For en traditionel dieselmotor er effektivitetsgraden (udnyttelsen af den tilførte energi) omkring 45 %, hvorimod en elektrisk motor har en effektivitetsgrad på hele 90 % til 95 %. I tillæg forbruger en elektrisk motor kun energi når den er i brug. En dieselhovedmotor vil køre i tomgang og have et energiforbrug, når færgen eksempelvis losser og laster. Det skal retfærdigvis her tilføjes at ovenstående effektivitetsbetragtning bør for helhedens skyld medtage alle tab / forbrug som det eksempelvis behandles i EU CEN Standard CEN "Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services (freight and passengers)". Tiltag for ombygning til hybrid drift Når det skal evalueres på, hvorledes en traditionel færge kan ombygges til hybrid drift, skal der i hvert enkelt tilfælde fortages en gennemgribende analyse af færgens driftsprofil. I det følgende er forskellige hybride løsninger for fremdrivning beskrevet. Eksisterende dieselelektrisk færge Omkostningerne ved overgang til hybrid drift vil være mindst for færger der i dag sejler med et dieselelektrisk fremdrivnings system. Disse færger har et dieselmaskineri som via generatorer producerer elektricitet til drift af elektriske motorer, der for deres del driver færgens fremdrivningspropellere. Generatorerne forsyner samtidig andre elektriske forbrugere om bord på færgen, kaldet hotel last. 14

19 Færger med en dieselelektrisk fremdrivningskonfiguration vil typisk opnå den korteste tilbagebetalingstid. Årsagen ligger i, at der her kun skal installeres en batteripakke, en inverter og en softwarestyring der integreres med det eksisterende elektriske system og kobles ind på den eksisterende hovedtavle. Installationen kan sikre, at generatorerne altid opereres ved det optimale driftspunkt og at overskudsenergien opsamles i batterisystemet. Omkostningen ved ombygning til en hybrid diesel / batteri drift, for færger med eksisterende dieselelektrisk fremdrivningsanlæg, med introduktion af batterier, er ud fra en gennemsnitsbetragtning vurderet til ca euro/installeret batteri kwh. Ovenstående beløb indeholder omkostninger til anskaffelse af elektrisk materiel, herunder batterier, inverter, transformer, samt installationen af det hybride anlæg. Omkostninger til ændringer af færgens konstruktion, samt foranstaltninger der skaber plads for placering af batterier, inverter og transformer er ikke inkluderet. Den nødvendige plads vil være individuelt fra færge til færge, i forhold til hvor mange ændringer der skal udføres. Eksisterende diesel mekanisk færge For en færge, hvor fremdrivningspropelleren er trukket af hovedmotoren direkte eller via reduktionsgear (diesel / mekanisk), bliver en ombygning til en hybrid løsning mere omfattende. Der skal installeres elektriske motorer til at drive propellerne. Dobbeltender færger har propellere i begge ender af færgen. Supplerende skal det vurderes, om de(n) eksisterende hovedmotor(er) med fordel kan ombygges til et generatoranlæg. Ændringen vil være, at der påbygges en elektrisk generator til at aftage energien, i stedet for det gear og den propelleraksel som hovedmotoren tidligere forsynede. I sin yderste konsekvens, vil det i nogle tilfælde kunne betale sig, at hovedmotorerne afinstalleres og tages i land, men det vil naturligvis afhænge af hovedmotorens egnethed og tilstand, samt om det eksisterende hjælpemaskineri vil have den nødvendige generatorkapacitet, til også at dække effekten til fremdrivningen af færgen (elektriske motorer), i kombination med en batteripakke. I nogle tilfælde vil der være behov for, at der skal suppleres med helt nye generatorer. Sammenfattende, vil det være afhængig af en traditionel færges driftsprofil, om det eksisterende hjælpemaskineri, og eventuelle hovedmaskineri kan genanvendes. Hvis der ikke kan opnås en dækkende og energieffektiv hybrid batteri / generator konfiguration med det eksisterende maskineri, kan det som den yderste konsekvens betyde, at maskineriet helt eller delvist skal erstattes med nyt. Udover nye generatorer og batteripakke skal der installeres ny elektriske motorer og styring til at drive propelleren. Det bør i denne forbindelse også vurderes, om der vil være en gevinst i tillige at udskifte propelleren til et andet propellerdesign. Eksisterende propeller vil oftest ikke være optimal i forhold til drift via en elektrisk motor, grundet den meget forskellige motorkarakteristik, herunder moment og omdrejningstal. Omkostninger ved overgang til en hybrid generator / batteri løsning for traditionelle færger med eksisterende diesel / mekanisk fremdrivningsanlæg, med introduktion af batteripakke, transformer, inverter og elektriske motorer, er ud fra en gennemsnitsbetragtning vurderet til ca euro/ Installeret batteri kwh. Den vurderede omkostning er vejledende og med udgangspunkt i genanvendelse af det eksisterende hjælpemaskineri (generatorer) og propeller, samt med forbehold for tilpasning af færgens øvrige installationer. 15

20 3.1.2 Ren elektrisk fremdrivningssystem I lighed med hybride systemer, er anvendelsen af en ren elektrisk løsning med forsyning til elektrisk fremdrivning og hotellast fra en batteripakke om bord, en måde at optimere energiforbruget. Energien til at drive færgen tilvejebringes ved opladning fra land. Elektriciteten vil blive produceret af store energi- og emissionsoptimerede kraftværker eller alternative energikilder som for eksempel vindenergi. Dette forhold kan potentielt reducere miljøbelastningen fra en færge med traditionel diesel mekanisk drift der ombygges til ren elektrisk fremdrivning og drift. Som rapporten tidligere har redegjort for er den energi der traditionelt produceres ombord på færgerne generelt produceret energimæssigt ineffektivt, foruden der er en potentiel energibesparelse ved overgang til en elektrisk fremdrivningsmotor. Ved ren elektrisk forsyning til fremdrivning og hotel last opnås en markant grønnere profil for den enkelte færge. Udledningerne fra færgen elimineres og miljøbelastningen flyttes til kraftværker eller alternative energikilder. For denne løsning kan færgen isoleret set blive emissionsneutral, men når den samlede energikæde tages i betragtning er der stadigt en miljøbelastning, hvis størrelse afhænger af hvorledes elektriciteten bliver produceret. En ren elektrisk løsning har mange fordele. Vedligeholdelsesomkostninger på roterende maskineri bliver kraftigt reduceret / bortfalder, ligesom der ikke skal opbevares olie eller filtersystemer til olie om bord. Samtidig kan mange hjælpesystemer samt startsystemer til dieselmotorerne helt bortskaffes. En ren elektrisk løsning har dog også sine begrænsninger, da det med den nuværende batteriteknologi forudsætter, at færgen har korte overfartstider (lille energibehov), og at ophold i havn er af tilstrækkelig varighed, efter hver overfart / rundtur, til at lade batterierne inden næste overfart påbegyndes. Ved en ren elektrisk løsning er færgens driftsprofil, sammen med færgens fartplan, nøglefaktorer i analysen af det nødvendige energibehov (kwh). Energibehovet vil således indgå i en korrekt dimensionering af batteripakken, samt vurdering af den ladekapacitet der skal være til rådighed, for at kunne genoplade batterierne efter en rundtur. Den rene elektriske løsning vurderes derfor med den nuværende batteriteknologi kun at være interessant for mindre færger med relative korte overfarter. Ved introduktion af en ren elektrisk løsning skal det samlede energiforbrug om bord på færgen vurderes nøje og mindskes mest muligt af hensyn til den optimale batterikapacitet. Der skal derfor ved ombygning fra diesel drift til ren elektrisk drift foretages generelle energibesparende foranstaltninger om bord. Dette skal naturligvis også analyseres ved en hybrid løsning, men ved en ren elektrisk løsning tæller hver en kwh, for at formindske størrelsen af batteri pakken og den nødvendige lade tid. Af generelle energibesparende foranstaltninger tænkes her på for eksempel belysningen om bord, ventilationen i passagerområder, pumper til vand og sanitet, optimeret styring af udstyr og andre lignende tiltag se afsnit 4.3. Nogle af de mindre færger har korte overfarter, og anvender derfor en forholdsmæssig stor del af overfarten på manøvre, herunder acceleration og deceleration. Som bekendt koster acceleration 16

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG August 2014 Med den politiske vedtagelse af Togfonden DK er der sat en klar vision og retning for jernbanen som den fremtidige rygrad i den kollektive transport i Danmark

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere