Sommerhusforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 6-04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerhusforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 6-04"

Transkript

1 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6-04

2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SOMMERHUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHUSFORSIKRING Hvem er sikret Hvilke genstande er omfattet Forsikringen dækker Erstatningsopgørelse Husejeransvar Retshjælp INDBOFORSIKRING Hvem er sikret Hvilke genstande er dækket Hvad dækker indboforsikringen Erstatningsopgørelse Elskadeforsikring...22 FÆLLESBESTEMMELSER Præmiens betaling Regulering af præmie, forsikringssummer og selvrisici Andre ændringer i præmie, forsikringssummer, selvrisici eller forsikringsvilkår Varighed, opsigelse og ophør Flytning og risikoforandring Anmeldelse af skade Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader Behandling af personoplysninger Klageadgang Fortrydelsesret

3 Det er en betingelse for forsikringen at du eller din ægtefælle/registrerede partner/samlever er ansat i eller pensioneret fra stilling som beskrevet i Popermos vedtægt og popermo.dk. Efterlevende ægtefælle/registreret partner/samlever kan overtage forsikringen. Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SOMMERHUSFORSIKRING Består af dækningerne Bygningsskade og bygningsbrand Husejeransvar Retshjælp Indbo Du har mulighed for følgende tilvalgsdækninger Råd, svamp og insekt Skjulte rør og stikledninger Bygning under opførelse eller til- og ombygning Elskade Dækningerne fremgår af policen. SOMMERHUSFORSIKRING 1 HVEM ER SIKRET 1.1 Forsikringen omfatter forsikringstager som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Husejeransvarsforsikringen omfatter også medhjælp som passer ejendommen. 2 HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET 2.1 Forsikringen omfatter: Den forsikrede ejendoms bygninger med fundamenter og pilotering af ikke-organisk materiale. Desuden er følgende omfattet når det tilhører forsikringstager: Faste elinstallationer, herunder Stikledninger fra hoved-/fællesledning samt hoved-, fordelings- og styringstavler til bygningens elinstallationer Kraftinstallationer fra hoved-/fællesledning samt hoved-, fordelings- og styringstavler til bygningens elinstallationer Lysinstallationer, herunder indbyggede installationer og faste armaturer, men ikke lyskilder Solcelleanlæg på maksimalt 6,5 kw til egen strømproduktion. Faste svagstrømsinstallationer i de forsikrede bygninger, herunder Fastmonterede anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller dele deraf Fastmonterede anlæg til tyverisikring af bygningen, herunder sensorer og strømforsyning med batteribackup Internetinstallationer Antennekabler inklusive antennestik i bygningen Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig karakter, herunder Gas- og brugsvandsinstallationer fra stophane på egen grund Fjernvarmeinstallationer fra stophane i bygningen 3

4 Kloakanlæg i og fra bygningen og frem til skelbrønd eller tinglyst afgrænsning, herunder sædvanlige afløbsinstallationer, røranlæg til og med 60 cm i diameter mellem ejendommens bygninger og pumper til kloak og spildevand Grundvandspumper og pumpebrønde hertil Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg med væske, herunder fjernvarme- og centralvarmeanlæg, olie- og gasfyr, varmepumpeanlæg, airconditionanlæg, solfangeranlæg med væske, brændeovne og andre fastmonterede ovne til rumopvarmning Røranlæg til centralstøvsuger Sanitetsanlæg i bygningen, herunder håndvaske, badekar, spa, bidets og wc-kummer Glas og ruder af andet materiale Vaskeanlæg og hårde hvidevarer (vaskemaskine, tørretumbler, køleskab, komfur, induktions- og glaskeramiske kogeplader, ovn, emhætte/emfang og indbyggede mikrobølgeovne og fryseskabe) Fastmonterede udendørs nøglebokse Fastmonterede markiser Udendørsspa med fast vand- og elinstallation fra bygning Forsikringen omfatter ikke brønde over 60 cm i diameter, drænrør, septiktanke, trixtanke, faskiner og lignende Gulvbelægninger, herunder tæpper, der er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag der ikke kan betragtes som færdigt gulv Småbygninger på fuld eller punktstøbt fundament hvor overkanten af fundamentet er over jordniveau, f.eks. carporte, pavilloner, drivhuse, orangerier og legehuse Flagstænger Private antenner/parabolantenner inkl. receiver og eventuelt tilhørende mast på støbt sokkel. Fællesantenne/parabolanlæg er ikke omfattet af dækningen Støbte eller nedgravede svømmebassiner, men ikke over- eller tildækninger Hegn, stakitter, plankeværker og låger opført på muret eller støbt sokkel eller betonblokke hvor overkanten af soklen er over jordniveau Affaldscontainere og -stativer og postkasse til ejendommen Haveskulpturer der er fastmonterede på sokkel eller lignende fundament. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi. Dækningen er maksimalt kr. (indeksreguleret - basisår 2013) pr. forsikringsbegivenhed Haveanlæg, herunder støttemure, gårdbelægninger og plankeværker og stakitter der ikke er opført på muret eller støbt sokkel. Beplantning erstattes alene med udgiften til nyplantning, det vil for buske og træer sige planter der ikke er over 4 år gamle. Hvis der ikke genplantes, betales ikke erstatning. Dækningen er maksimalt kr. (indeksreguleret - basisår 2013) pr. forsikringsbegivenhed. 2.2 Ikke monterede bygningsdele Bygningsdele der er beregnet til montering i forbindelse med mindre reparationer og små forbedringer af den færdigopførte og beboede ejendom, er dækket således: Brandskade, jf. afsnit 3.1, og vandskade, jf. afsnit 3.4, når bygningsdelen befinder sig indendørs på forsikringsstedet Tyveri på forsikringsstedet i indtil 14 dage efter levering Dækningen er maksimalt kr. (indeksreguleret basisår 2013) pr. forsikringsbegivenhed. 4

5 2.2.2 Bygningsdele der er beregnet til montering i forbindelse med reparationer og forbedringer ved anden om- eller tilbygning end nævnt i punkt 2.2.1, er ikke dækket selvom eksisterende bygningsdele eller installationer udskiftes i forbindelse hermed. Der kan tegnes tilvalgsdækning, jf. afsnit FORSIKRINGEN DÆKKER 3.1 Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Dækket er skade på forsikrede genstande som følge af: Brand. Brand er løssluppen og flammedannende ild der kan brede sig ved egen kraft Pludselig tilsodning fra korrekt indrettet anlæg til rumopvarmning Lynnedslag når lynet er slået ned i de forsikrede bygninger eller forsikrede genstande på ejendommen Eksplosion Tørkogning af kedler til opvarmning af rum Sprængning af luft- og damptætte kedler Nedstyrtning af luftfartøj eller dele fra dette Forsikringen dækker ikke Skade der består i svidning, smeltning, småhuller og løbesod. 3.2 Kortslutning Dækket er skade på elektriske ledere eller komponenter på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Følgeskade på apparatet er dækket når skaden er sket i forbindelse med kortslutningsskaden Forsikringen dækker ikke Skade der er dækket af garanti- eller serviceordning Skade på grund af fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skade der sker under reparation Skade der sker på grund af overbelastning eller brug i strid med apparatets bestemmelse eller konstruktion. 3.3 Tyveri og hærværk Dækket er tyveri og hærværk. Hærværk er skade forvoldt med vilje og i ond hensigt Forsikringen dækker ikke Tyveri og hærværk begået af en sikret, medhjælp, sommerhusets beboere, lånere, lejere og andre der med sikredes samtykke befinder sig lovligt i sommerhuset Tyveri af haveanlæg eller dele heraf. 5

6 3.4 Udstrømning af væsker Dækket er skade på forsikrede genstande som følge af at vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer, akvarier og andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover Forsikringen dækker ikke Skade forårsaget af vand fra nedløbsrør eller tagrender Skade som følge af frostsprængning af rør i uopvarmede bygninger. Skaden er dog dækket når forsikringstageren ikke har haft indflydelse på årsagen til den svigtende varmeforsyning Skade på haveanlæg eller dele heraf Skade som følge af dryp eller udsivning Skade sket under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere Den væske der flyder ud, og udgiften hertil Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden er dækket, jf. afsnit Storm, voldsomt sky- og tøbrud og andre skader der sker på grund af vejret, herunder frost Dækket er skade på forsikrede genstande som følge af: Storm og umiddelbar efterfølgende nedbørsskade Frostsprængning af rør Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan når der er voldsomt sky- eller tøbrud, og vandet ikke kan få normalt afløb Opstigning af grund- eller kloakvand gennem naturlige åbninger på grund af voldsomt sky- eller tøbrud når skaden sker på grund af forhold som sikrede ikke har indflydelse på Forsikringen dækker ikke Skade der skyldes manglende vedligeholdelse og rensning Skade der sker på grund af fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionerede afløb, byggefejl eller forkert anvendelse Skade efter nedbør og smeltevand der trænger gennem utætheder og åbninger når skaden ikke er en følge af en skade der er dækket af forsikringen Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Frostsprængning af genstande uden for bygning Skade som følge af frostsprængning af rør i uopvarmede bygninger. Skaden er dog dækket når forsikringstageren ikke har haft indflydelse på årsagen til den svigtende varmeforsyning Frostsprængning af rør og anlæg i uopvarmede lofts- og skunkrum, udendørs vandhaner og andre udendørs røranlæg Skade på haveanlæg eller dele heraf. 6

7 3.6 Pludselig skade Dækket er skade der sker pludseligt hvor skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal ske på samme tid og ikke over et tidsrum Forsikringen dækker ikke Skade der er påregnelig eller sker ved almindelig brug, herunder skade i forbindelse med rengøring og reparation, spildte væsker, skrammer, ridser og tilsmudsning Skade forårsaget af dyr Skade der skyldes manglende vedligeholdelse eller fejlkonstruktion Skade der sker over et tidsrum, herunder sætningsskader, rystelser fra trafik, frost- eller tæringsskader. 3.7 Glas og sanitet Dækket er skade som følge af brud på glas og sanitet og induktions- og glaskeramiske kogeplader når genstanden er blevet ubrugelig Forsikringen dækker ikke Skade der sker før genstanden er anbragt på dens blivende plads i bygningen Brud på glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse, pavilloner, orangerier eller erhvervslokaler Skade der sker under til- og ombygning, vedligeholdelse eller reparation Skade som følge af frostsprængning der sker i uopvarmede bygninger. Skaden er dog dækket når forsikringstageren ikke har haft indflydelse på årsagen til den svigtende varmeforsyning Skade på kogeplader, herunder induktions- og keramiske kogeplader, som følge af slitage eller daglig brug og kosmetiske skader Punktering af termoruder eller utætheder i rudernes samlinger uanset årsagen. 3.8 Råd og svamp (Når det fremgår af policen) Forsikringen dækker Råd i træværk når skaden har betydning for træets bære- eller funktionsevne. Reparationer på døre og vinduer er dækket uanset om træets bære- eller funktionsevne er svækket Angreb af træødelæggende svamp Skaden skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden og senest 6 måneder efter at forsikringen er ophørt Bygningen skal være opført på muret eller støbt fundament eller sokkelsten Forsikringen dækker ikke Skade der skyldes overfladeråd Skade der skyldes manglende ventilation og vedligeholdelse. 7

8 Skade af kosmetisk art, f.eks. misfarvning eller huller efter rådborebiller Skade på udvendig beklædning Skade på sternbeklædninger, vindskeder og tilhørende dæklister Skade på bindingsværk og pudsede træydervægge Skade der sker under opførelse Skade på åbne trækonstruktioner, herunder udendørs trapper, verandaer, terrasser, altaner, plankeværker, stakitter, balkoner, spær, bjælker, remender, solafskærmninger eller pergolaer Skade på træfundamenter og træpilotering og eventuelle følgeskader Skade på kælderbeklædninger, herunder trægulve, indfatninger, træskillerum, vægbeklædninger, fodpaneler i kældre og underlag af træ for disse Skade på støbte eller nedgravede svømmebassiner, udendørs spabade eller konstruktioner i forbindelse hermed Skade på vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen og haveskulpturer der er fastmonterede på sokkel eller lignende fundament Skade fra svamp på - Udvendig beklædning - Sternbeklædninger, vindskeder og tilhørende dæklister - Åbne trækonstruktioner, herunder udendørs trapper, verandaer, terrasser, altaner, plankeværker, stakitter, balkoner, solafskærmninger eller pergolaer - Træfundamenter og træpilotering og eventuelle følgeskader - Kælderbeklædninger, herunder trægulve, indfatninger, træskillerum, vægbeklædninger, fodpaneler i kældre og underlag af træ for disse 3.9 Insekt (Når det fremgår af policen) Forsikringen dækker Skade som følge af insekter der angriber og ødelægger træværk når træets bære- eller funktionsevne er svækket Det aktive angreb skal konstateres og anmeldes i forsikringstiden og senest 6 måneder efter at forsikringen er ophørt Forsikringen dækker ikke Skade der skyldes manglende vedligeholdelse Skade af kosmetisk art, f.eks. misfarvning, borehuller og huller efter rådborebiller Skjulte rør og stikledninger (Når det fremgår af policen) Forsikringen omfatter: Skjulte rørinstallationer i bygning Elkabler indstøbt i gulv til brug for opvarmning. 8

9 Udvendige ledninger i jord til de forsikredes bygningers drift til vand-, fjernvarme-, gas- og afløbsinstallationer regnet fra hovedledning i vej ind til og imellem de forsikrede bygninger. Brønde med en diameter på indtil 60 cm betragtes som en del af afløbssystemet Nedgravede rør til fyringsolie fra olietank til bygning Ledninger til jordvarmeanlæg når der er en plantegning der viser hvor ledningerne befinder sig Løse slanger der er gemt bag indbyggede hårde hvidevarer Forsikringen omfatter ikke Rør, slanger og varmeflader i varmtvandsbeholdere, kedler, ekspansionsbeholdere, varmevekslere og lignende samt i hårde hvidevarer Andre rør og ledninger end nævnt i punkt , herunder drænrør og rør til ikke nedgravet svømmebassin, udendørs spa, drivhus og springvand Forsikringen dækker Reparation af skaden samt eventuel udskiftning af beskadigede genstande Reparation af utætheder på rør og stikledninger i jorden når utætheden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen. Desuden dækkes utætheder når der ved en kloak/tv-inspektion er konstateret en skade af fejlklasse 3 eller Forsikringen dækker ikke Skade som er konstateret før forsikringen er tegnet Skade som er dækket af forhandler- eller leverandørgaranti Bygning under opførelse eller til- og ombygning (Når det fremgår af policen) Forsikrede genstande: Bygninger under opførelse, tilbygning og ombygning, herunder større reparationer, f.eks. ændring af tagbelægning Materialer som tilhører forsikrede og skal monteres i bygningen, og derfor er på byggepladsen Forsikringen dækker - Bygningsbrand, jf. afsnit Tyveri og hærværk, jf. afsnit Storm, jf. afsnit Vand i forbindelse med sky- og tøbrud, jf. afsnit Husejeransvar, jf. afsnit 5, og ansvar forbundet med en entreprenørs eller eventuelle underentreprenørers arbejde ved brand- og stormskade på den/de berørte bygninger og bygningsdele Skaden er dækket når - byggeprojektet opfylder byggelovgivningens regler, - byggeprojektet er godkendt af de kompetente myndigheder, - arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig standard Forsikringen dækker ikke Storm og vandskade på sanitet, glas, erstatningsmateriale for glas og induktions-, keramiske og andre kogeplader, før de er monteret på deres blivende plads i bygningen. 9

10 Indirekte skade, herunder f.eks. huslejetab eller driftstab Anmeldelse Inden arbejdet begyndes, skal Popermo informeres, jf. afsnit Popermo skal informeres når bygningerne er færdige og kan tages i brug. 4 ERSTATNINGSOPGØRELSE 4.1 De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye, jf. dog nedenfor: Popermo betaler de udgifter som er nødvendige, for at reparere det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. Erstatningen beregnes ud fra priserne som var gældende på skadetidspunktet. Popermo betaler maksimalt udgifter til byggematerialer og byggemetoder som var tidstypiske på skadetidspunktet Når erstatningen skal fastsættes, tages hensyn til eventuelle ændrede byggepriser inden for normal byggeperiode regnet fra det tidspunkt skaden er anmeldt I bad/toilet udskiftes alene fliser/klinker på det areal der er beskadiget. Kosmetiske forskelle erstattes ikke. Er der kosmetiske forskelle i det afgrænsede område hvor skaden er repareret, betales dog 50% af udgifterne til reparation af den kosmetiske skade Ved skade der konstateres under renovering/modernisering, erstattes alene beskadigede dele og følgeskader heraf Forladte bygninger erstattes med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde og fradrag for nedsat anvendelighed Bygninger som var bestemt til nedrivning før skaden, erstattes til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Dækningen svarer maksimalt til erstatningen, jf. afsnit Bygningsdele/genstande der var ubeskadigede før skaden, erstattes for fuld og nyværdi, dog jf. tabellerne nedenfor: Eldrevne genstande der var ubeskadigede før skaden, erstattes efter denne tabel Alder Erstatning* 0-2 år 100% 2-3 år 85% 3-4 år 75% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% Derefter 20% *% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet Døre, vinduer og facadepartier erstattes efter denne tabel Alder Erstatning* 0-20 år 100% år 60% år 40% Derefter 20% *% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet. 10

11 4.2.3 Flagstænger, paraboler og antenner erstattes efter denne tabel Alder Erstatning* 0-10 år 100% år 60% Derefter 40% *% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet Kedler, varmevekslere, beholdere, olie- og gasfyr erstattes efter denne tabel Alder Erstatning* 0-10 år 100% år 60% år 40% Derefter 20% *% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet Tage af plast, pvc, pap og lignende samt fastmonterede markiser og solcelle- og solvarmeanlæg erstattes efter denne tabel Alder Erstatning* 0-5 år 100% 5-10 år 60% år 40% Derefter 20% *% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet Gulvbelægning af tæpper, vinyl, kork og lignende erstattes efter denne tabel Alder Erstatning* 0-5 år 100% 5-10 år 60% år 40% Derefter 20% *% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet Udgifter til reparation inklusive arbejdsløn efter punkterne erstattes efter tilsvarende regler. 4.3 Forsikringen betaler nødvendige udgifter til fejlfinding når der konstateres en skade som er dækket af forsikringen, og det forinden er aftalt med Popermo. 4.4 Udbetaling af erstatning Erstatning når det beskadigede repareres Erstatningen betales når det beskadigede er repareret Erstatning til fri rådighed Bliver erstatningen ikke brugt til at reparere det beskadigede, fratrækkes værdiforringelse for slid, ælde og nedsat anvendelighed Kontant udbetaling, jf. punkt , kan kun ske efter aftale med Popermo. 11

12 Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi Udbetaling af erstatningen kræver samtykke fra de parter som har tinglyste rettigheder i ejendommen Restværdierstatning Opgøres en skade der er dækket af forsikringen, til minimum 50% af bygningens nyværdi, kan forsikringstager i stedet for reparation vælge at lade resterne nedrive og opføre en tilsvarende bygning. Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker, jf. punkterne Opgørelsen sker særskilt for hver bygning på ejendommen Når skaden skal opgøres, medregnes ikke værdien af anvendelige rester, udgifter til lovliggørelse, udgifter til oprydning og nedrivning eller andre nødvendige meromkostninger i forbindelse med reparation af skaden Bygningsresterne skal nedrives inden 2 år fra skadens dato, og både den egentlige skadeerstatning og restværdierstatningen skal anvendes fuldt ud til at genopføre bygningen. 4.5 Følgeudgifter Forsikringen dækker Redning og oprydning Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. Udgifter til oprydning og til at fjerne forsikrede genstande som ikke kan bruges efter skaden Flytning Når en bygning der er beregnet til beboelse ikke kan bruges, betaler Popermo - Nødvendige udgifter til opmagasinering af forsikredes private indbo - Dokumenteret tab af lejeindtægt for udlejet lokale eller bolig Erstatningen betales i maksimalt 1 måned efter at skaden er repareret, dog maksimalt i 12 måneder efter skaden er sket. Repareres skaden ikke, eller genopføres bygningen i anden konstruktion, betales alene erstatning for det tidsrum der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Forsinkes reparationen af skaden på grund af forhold som forsikringstager har indflydelse på, betales ikke erstatning for udgifter og huslejetab som forsinkelsen medfører Forøgede byggeomkostninger (lovliggørelse) Forøgede byggeomkostninger er omkostninger som er nødvendige for at opfylde krav i byggelovgivningen når en skadet bygning skal repareres eller genopføres Der erstattes med maksimalt 20% af den enkelte bygnings nyværdi Det er en forudsætning at - omkostningerne vedrører den del af bygningen som skal erstattes - der sker reparation/genopførelse i samme konstruktion, til samme brug og på nøjagtig samme sted som de beskadigede bygninger - der er søgt dispensation, og at myndighederne har givet afslag på at fravige de nye krav i byggelovgivningen - omkostningerne ikke skyldes at de beskadigede bygninger/dele heraf var mangelfuldt vedligeholdt - byggemyndighederne ikke kunne kræve istandsættelse før skaden skete. 12

13 5 HUSEJERANSVAR 5.1 Forsikringen dækker Erstatningsansvar for handlinger når en sikret er juridisk ansvarlig. Det er en betingelse at handlingen er sket i forsikringens dækningsperiode, og vedrører den forsikrede ejendom og vedligeholdelsen heraf. Har en sikret aftalt at betale for en skade, forpligter dette ikke Popermo. Det er alene Popermo der bestemmer hvorledes erstatningskravet skal behandles. 5.2 Forsikringen dækker ikke Ansvar for skade der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab som ikke er en følge af skade på person eller genstande Ansvar sket i forbindelse med arbejde for andre eller i forbindelse med erhvervsvirksomhed i eller på ejendommen Ansvar for skade på ting som sikrede eller dennes husstand ejer, har til brug, lån, leje, opbevaring, befordring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af Ansvar som skyldes forsætlige handlinger, selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika, uanset skadevolders sindstilstand Ansvar som skyldes forurening. Forsikringen dækker dog når skaden er sket ved et enkeltstående uheld, og den ikke er en følge af at den sikrede har tilsidesat gældende offentlige forskrifter Ansvar for skade forvoldt af motordrevet køretøj Forsikringen dækker dog ansvar for motordrevne haveredskaber på maksimalt 25 hk når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. 5.3 Forsikringssum Personskader erstattes med maksimalt 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Tingskader og skader på dyr erstattes med maksimalt 5 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. 5.4 Omkostninger Når forsikringssummen overskrides, betaler forsikringen også omkostninger til afgørelse af erstatningsspørgsmålet når det er aftalt med Popermo på forhånd. 6 RETSHJÆLP 6.1 Retshjælpsforsikringen betaler udgifter til sagsomkostninger der afholdes med rimelig grund, dog maksimalt kr. Selvrisikoen er 10% af sagens omkostninger, dog. min kr. Læs betingelserne på popermo.dk. Du skal kontakte en advokat, det er en betingelse for dækningen at en advokat påtager sig sagen. Retshjælpsforsikringen dækker i forbindelse med visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. 6.2 Sager der behandles efter reglerne om småsager*, skal sikrede anmelde på Popermos standardblanket for småsager. 13

14 Advokatbistand eller bistand fra en rettergangsfuldmægtig som Popermo har godkendt, dækkes kun i forbindelse med hovedforhandlingen. *Småsager er sager hvor sagsgenstanden har en værdi af maksimalt kr., i henhold til retsplejelovens kap. 39. Se domstol.dk. 6.3 Når den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden opkrævning af selvrisiko. INDBOFORSIKRING 7 HVEM ER SIKRET 7.1 Forsikringen omfatter: Forsikringstager og dennes husstand som ejer og bruger af sommerhuset. 8 HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET Forsikringen dækker de genstande der fast befinder sig og hører til sommerhuset og fast befinder sig dér, og som sikrede ejer eller bærer risikoen for, jf. afsnit og Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder almindeligt udstyr i et privat sommerhus, dog ikke cykler som beskrevet i afsnit 8.3 eller genstande der er undtaget efter afsnit Særligt privat indbo Særligt privat indbo er - Antikviteter - Bånd, kassetter, plader, cd er, DVD er, Blu-ray discs, spil og andre digitale lagringsmedier til lyd og billede - Forstærkere - Kopimaskiner - Fotoudstyr, film og lagrings- og hukommelseskort - Højttalere - Kikkerter - Kunstværker - Malerier - Mobiltelefoner med tilbehør - MP3- og MP4-afspillere - Musikinstrumenter - Musik- og filmafspillere med tilbehør - Navigationsudstyr, ikke fastmonteret, med tilbehør - Pelse - Pelsværk - Printere - Private computere med tilbehør - Radioamatørudstyr - Radio-, video- og tv-apparater med tilbehør - Satellitmodtagere - Skannere - Skind - Skindtøj - Smartphones - Spillekonsoller - Spiritus - Ure - Vin - Våben og ammunition - Walkie-talkies - Ægte tæpper 14

15 8.3 Cykler Cykler er altid dækket med indtil kr. (basisår 2013) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer betragtes ikke som cykler, men almindeligt privat indbo. 8.4 Forsikringen omfatter ikke Penge, pengerepræsentativer, herunder ubrugte frimærker - Frimærke- eller møntsamlinger - Guld, sølv, platin og andre genstande hvis værdi i al væsentlighed beror på at de er af guld, sølv eller platin - Perler - Smykker - Ædelstene Husdyr Motordrevne køretøjer, f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer i henhold til færdselslovens bestemmelser, haveredskaber over 25 hk., campingvogne, luft- og søfartøjer og påhængsmotorer over 6 hk. Dele og tilbehør til nævnte genstande dækkes ikke Forsikringen dækker dog Småbåde indtil 6 meters længde, kanoer og kajakker, inklusive tilbehør hertil. Dækningen er maksimalt 10% af indbosummen. 9 HVAD DÆKKER INDBOFORSIKRINGEN 9.1 Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Dækket er skade på forsikrede genstande som følge af: Brand. Brand er løssluppen og flammedannende ild der kan brede sig ved egen kraft Pludselig tilsodning fra korrekt indrettet anlæg til rumopvarmning Lynnedslag når lynet er slået ned i de forsikrede bygninger eller genstande på ejendommen Eksplosion Sprængning af luft- og damptætte kedler Nedstyrtning af luftfartøj eller dele fra dette Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere når årsagen er mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes beskadigelse af tøjet Forsikringen dækker ikke Skade der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er omfattet af punkt Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme, medmindre skaden er omfattet af punkt Kortslutningsskader der er dækket af garanti- eller serviceordning. 15

16 Kortslutningsskader på grund af fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skade der sker under reparation. Kortslutningsskader der sker på grund af overbelastning eller brug i strid med apparatets bestemmelse eller konstruktion Skader på genstande der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Vask eller tørring ved for høje temperaturer. Forsikringen dækker dog Beskadigelse af tøj når maskinen er under 9 år gammel, og der er dokumentation for apparatsvigt i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler. 9.2 Udstrømning af væsker (typisk vandskade) Dækket er skader på forsikrede genstande som følge af: At vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer, akvarier og andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes også langsom udsivning. Skjulte rør er rør som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum Forsikringen dækker ikke Skade forårsager af vand fra nedløbsrør eller tagrender Skade som følge af frostsprængning af rør i uopvarmede bygninger, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning som sikrede ikke har indflydelse på Skade som følge af dryp eller udsivning Skade sket under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere Den væske der flyder ud, og udgiften hertil Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden er dækket, jf. afsnit Skade på genstande som følge af frostsprængning i uopvarmede bygninger, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning som sikrede ikke har indflydelse på. 9.3 Storm, voldsomt sky- og tøbrud og andre skader der sker på grund af vejret Dækket er skade på forsikrede genstande som følge af: Storm når skaden er en følge af en stormskade der samtidig sker på bygningen Smeltevand eller nedbør hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludselig skade på bygningen eller afdækningsmateriale herpå når afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan når der er voldsomt sky- eller tøbrud når skaden sker på grund af forhold som sikrede ikke har indflydelse på. 16

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 5-05

Husforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 5-05 Husforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5-05 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse Husforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke genstande er omfattet...3 3 Forsikringen dækker...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring

Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring I tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler, anden forsikringslovgivning og lovgivning i øvrigt samt de af Forsikringstilsynet

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Fritidshusforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 22-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelser for Fritidshusforsikring. Betingelser nr januar 2018

Betingelser for Fritidshusforsikring. Betingelser nr januar 2018 Betingelser for Fritidshusforsikring Betingelser nr. 64 - januar 2018 Aftalegrundlaget Din fritidshusforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser for Fritidshusforsikring. Gældende fra 1. januar 2017

Betingelser for Fritidshusforsikring. Gældende fra 1. januar 2017 Betingelser for Fritidshusforsikring Gældende fra 1. januar 2017 Aftalegrundlaget Din fritidshusforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere