Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv."

Transkript

1 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

2 Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse efter Bygningsreglementet 2010, BR10 og ny byggelov pr. 1. januar Folderen omhandler bl.a.: Institutionsbyggeri. Erhvervsbyggeri. Etageboligbyggeri i byzone. Avls- og driftbygninger i landzone. Vejledningen beskriver de forskellige elementer af en byggesags tre faser: 1) Forberedelsesfasen Hvor skal du begynde, når du vil bygge? 2) Ansøgningsfasen Hvad skal ansøgningen indeholde, og hvad koster det? 3) Behandlingsfasen Hvad gør kommunen og hvad betyder det for dit byggeri? Endvidere henvises til kommunens hjemmeside samt huskeliste med kontaktoplysning bag i folderen. Side 1 af 14

3 1. Forberedelsesfasen: Hvor skal du begynde? Du kan spare dig selv for meget, hvis du er godt forberedt, inden du går i gang med at søge om tilladelse til dit byggeri. Herunder har vi nævnt de forhold, som du bør have undersøgt eller taget højde for, inden du går i gang med at søge. Vær opmærksom på, at denne vejledning kun er retningsgivende, hvorfor der i specielle tilfælde kan blive krævet yderligere dokumentation. Forhåndsdialog Jo tidligere du indleder en dialog med kommunen, jo mindre er risikoen for, at der i løbet af byggeprocessen opstår forsinkelser og unødvendige udgifter pga. misforståelser eller fejlfortolkninger. Derfor anbefaler vi, at byggesager kan indledes med en forhåndsdialog inden byggeansøgning fremsendes. Forhåndsdialogens formål er grundlæggende, at udnytte mulighederne for at optimere byggeriets samlede kvalitet så tidligt som muligt - og på et tidspunkt, hvor det let lader sig gøre. Det er dog vigtigt, at du er forberedt til mødet, og medbringer relevant materiale. Lokalplaner Du skal undersøge, om din ejendom ligger i et område, hvor der er en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, hvori der er bestemmelser om placering af bebyggelse, byggelinje mod vej, afstand til vejskel, bygningernes ydre fremtræden samt materialevalg og lignende. Lokalplaner og byplanvedtægter kan ses på vores hjemmeside under Byggeportalen. Hvis din ejendom er omfattet af særlige bestemmelser (fx. deklarationer), kan de ses i tingbogen. Tingbogsoplysninger fås via internettet på Landzone og beskyttelseslinier Hvis din ejendom ligger i landzone, kan der gælde andre regler. Er din ejendom beliggende i nærheden af sø, å, fjord, skov, fortidsminde eller kirke, kan den være omfattet af Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier. Du er velkommen til at henvende dig til kommunen vedrørende dette. Hvis din ejendom ligger i transportkorridoren jf. Fingerplan 2007 er der specielle regler for opførelse af byggeri. Se: Bebyggelsesregulerende bestemmelser Hvis ikke et bygningsregulerende forhold er nævnt i Lokalplan, Byplanvedtægt eller lignende, så er det bygningsreglementet 2010 BR 10, der gælder. Bygningsreglementet 2010, BR 10 (se fig. 1) kan købes i en boghandel, lånes på biblioteket eller ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside ( Side 2 af 14

4 Bygge, Plan & Miljø hjælper gerne med oplysninger om bestemmelserne i byggelovgivningen. Det er også en god idé at orientere naboen om byggeriet i god tid, før arbejdet påbegyndes, samt forhåndsdialog med kommunen, jf. ovenstående, så tidligt som muligt. I henhold til Bygningsreglementet af 2010 BR10, kapitel 2, skal følgende bygningsregulerende bestemmelser oplyses til kommunen: Grundens størrelse. Bebyggelsens afstand til naboskel, vej, sti og anden bebyggelse på samme grund. Bebyggelsens etageantal og højde, herunder bebyggelsens højde i forhold til skel, vej og sti og anden bebyggelse på samme grund. Bebyggelsens etageareal og bebyggelsesprocent. Indbliksgener. Bebyggelsens beliggenhed i forhold til højdegrænseplanet. Bygningshøjde. Opholdsarealer. Parkeringsforhold/antal pladser. Adgangs- og tilkørselsforhold. Figur 1: Du kan finde de enkelte bestemmelser i bygningsreglement BR-10 Ovennævnte oplysninger kan normalt ses i lokalplaner og byplanvedtægter, der kan rekvireres ved henvendelse til Vallensbæk Kommune eller ses på Kommunes hjemmeside under byggeportalen. Til brug for vurderingen af ansøgningen, skal du fremsende en redegørelse for det ønskede byggeri. Redegørelsen skal indeholde tegningsmateriale i et omfang, der gør det muligt at vurdere overholdelsen af bestemmelser i lokalplan, byplanvedtægt og BR 08. Tilgængelighedskrav I bygningsreglementet BR 10 er der forskellige regler, der skal overholdes når det gælder tilgængelighed. I det indsendte materiale skal det tydelig fremgå, hvordan tilgængelighedsreglerne er løst. Der er tilgængelighedsbestemmelser for: Handicapegnede adgangs- og tilkørselsarealer. Handicapparkeringspladser. Niveaufri adgang ind i bygningen. Niveaufri adgang til alle enheder inde i bygningen. Handicapegnede wc-rum. Elevator i bygninger med 3 eller flere etager. Ved ombygninger i offentligt tilgængeligt byggeri og erhvervsbyggeri som anvendes til service og administration vil der være mulighed for lempelser af kravene. Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, om ombygningen er væsentlig og at der derved kan ses bort fra kravene. Side 3 af 14

5 Dispensation? Hvis byggeriet ikke kan overholde gældende bestemmelser, f.eks. Lokalplan, Bygningsreglement eller andet, kan der søges en dispensation. En dispensationsansøgning skal begrundes, og der skal angives, hvilken regel, der søger dispensation fra. Det er aldrig givet, at man kan få dispensation. Det afgøres fra sag til sag. Det er ejers pligt at søge de nødvendige dispensationer. Byggearbejdet må ikke begynde, før den nødvendige dispensation og/eller byggetilladelse er givet. Ved tvivl kontakt kommunen. Partshøring Der er et lovkrav om, at berørte parter skal partshøres inden en ansøgning om dispensation kan behandles. Høringen udføres af Kommunen. Eventuelle bemærkninger fra naboen/naboerne vurderes, hvorefter enten: ansøgeren høres i forbindelse med bemærkninger eller sagen kan sendes til afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget Modtages der ingen bemærkninger fra naboen/naboerne kan der administrativt gives tilladelse til det ansøgte. I visse tilfælde kan partshøring udelades, hvis kommunen skønner, at dispensationen er uden betydning for de pågældende naboer. Naboorientering Hvis en dispensationsansøgning drejer sig om fravigelse fra lokalplan eller byplanvedtægt kan kommunen foretage en naboorientering. Obligatorisk Byggeskadeforsikring Nybyggeri med blandet bolig og erhverv, vil være omfattet af forsikringspligten, hvis bygningen hovedsagelig benyttes til bolig. Ejendomme, der opføres med henblik på udlejning, vil være omfattet af forsikringspligten. Det er ejeren af ejendommen, der er den sikrede. Når en allerede stiftet andelsboligforening eller stiftelsen lader ejendommen opføre skal andelsboligforsikringen tegne en byggeskadeforsikring. Energimærkning Ved opførelse af nybygning eller ved omfattende ombygning, skal der udarbejdes en energimærkning. Energimærkningen skal indeholde oplysninger om forhold til de energimæssige krav i bygningsreglementet. Det er en betingelse for ibrugtagning, at kommunen har modtaget en energimærkning senest samtidig med færdigmeldingen af byggeriet. Kontakt til andre myndigheder Jordforurening I områder hvor der foregår grave- og anlægsarbejder er grundejeren jf. jordforureningsloven 72 b forpligtet til at sikre at de øverste 50 cm jordlag ikke er forurenet, eller at forurenet jord er befæstet med varig fast belægning. Side 4 af 14

6 Hvis ejendommen er kortlagt som forurenet på Vidensniveau 1 eller 2, betyder det, at din ansøgning ikke kan behandles uden vurdering efter jordforureningsloven 8. Byggesagsafdelingen sender sagen til Kommunens Miljøafdeling i Ishøj Kommune, som vurderer sagen. Det er Miljøafdelingen, der kan give tilladelse efter jordforureningsloven 8. F. eks iht. drikkevand og arealanvendelse. Vurderer Miljøafdelingen, at byggeriet/anlægsarbejdet kræver tilladelse efter jordforureningsloven 8, skal du indsende en ansøgning sammen med en forureningsundersøgelse og risikovurdering repræsentativt for det gældende projekt. Vær altid opmærksom på, om tidligere aktiviteter på ejendommen kan have medført forurening og søg oplysninger om dette i Ishøj Kommune, Miljøafdelingen. Jordbundsforhold Du skal være opmærksom på, at eventuelle dårlige jordbundsforhold kan betyde, at der skal ske ekstra fundering. Det anbefales, at man undersøger jordbundens bæreevne inden byggeriet påbegyndes. Dette kan ske via en geoteknisk undersøgelse udført af en sagkyndig person. Andet Alle husejere har fået en BBR-ejermeddelelse. Du skal selv holde øje med, om oplysningerne på din BBR-ejermeddelelse svarer til de faktiske forhold, og sørge for, at eventuelle fejl bliver rettet. Du skal også huske at ændre oplysningerne på din BBR-ejermeddelelse, hvis du foretager ændringer på din ejendom. Det er vigtigt af hensyn til vurdering, forsikring, belåning og eventuel salg af ejendommen, at BBR-registeret er så korrekt ajourført som muligt. Side 5 af 14

7 2. Ansøgningsfasen: Hvad skal ansøgningen indeholde? Selve ansøgningen Inden du går i gang med et byggeprojekt, skal du søge om byggetilladelse. I enkelte tilfælde, skal du anmelde dit byggeprojekt. Ansøgningsskemaet (se fig. 2) kan hentes via kommunens hjemmeside under selvbetjening eller rekvireres ved henvendelse til Vallensbæk Kommune. Byggetilladelse Denne folder handler om byggearbejder, der kræver byggetilladelser efter Bygningsreglementet 2010, BR10. Der skal gives byggetilladelse til følgende: Nybygninger Tilbygninger Etagebyggeri Kontorbyggeri Skoler / Institutioner Butikker Konstruktive ændringer / ombygninger Ventilationsanlæg Vand og afløbsforhold Ændret anvendelse Legepladser Master, mobil- og parabolantenner Garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende på over 50 m 2. Skilte Ovenstående liste er ikke udtømmende Figur 2 Eksempel på et ansøgningsskema Anmeldelser Følgende bygearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunen: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på højst 50m². Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, ovedækkede terrasser og lign. bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på højst 50m². Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed på højst 150 m² i etageejendomme med mere end en bolig eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m². Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. Vindmøller. Side 6 af 14

8 Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser. Hvis kommunen ikke har reageret på din anmeldelse inden 2 uger, kan du begynde at bygge. Ved en dispensationsansøgning i forbindelse med en anmeldelse bortfalder 2 ugers reglen. Byggeri kan opdeles i 2 kategorier Kategori 1 - Simpelt erhvervsbyggeri, som er: Avls- og driftsbygninger i 1 etage. Industri- og lagerbygninger, hvor installationerne har et begrænset omfang, hvor bygningen kun har en etage, og hvor bygningen har en let tagkonstruktion. Tilbygninger til ovenstående Kategori 2 - Kompliceret byggeri, som er: Alle øvrige bebyggelser der ikke falder ind under kategori 1. For kategori 1 Her er kontrollen blevet forenklet, hvilket betyder, at kommunen ikke fremover skal kontrollere de byggetekniske forhold. Nedenstående tabel viser en skematisk oversigt over de væsentligste ændringer. Kommunen skal kontrollere De bygningsregulerende forhold, herunder bl.a.: Bebyggelsesprocenten Placering på grunden Højde Udseende Planlovsforhold Om bestemmelserne vedr. de brandtekniske forhold er overholdt Øvrige lovområder. Dvs. kontrol af at byggeriet lever op til bestemmelserne i andre love og bestemmelser, som f.eks. planloven, miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven, m.fl. Derudover skal byggemyndigheden fortsat stå for at koordinere relevante sagsfaglige oplysninger mellem bygherre og øvrige myndigheder. Kommunen skal ikke kontrollere De byggetekniske forhold, herunder bl.a.: Kontrol af indretning Konstruktioner Statik (bæerevne) Indeklima Ventilation Lydforhold Lysforhold Energiforbrug Ildsteder Opvarmning Installationer Kloak (sendes i et lukket kuvert til kommunen) Ansøgningen skal være underskrevet enten af ejeren, eller - ved fuldmagt fra ejeren - af den projekterende. Du må ikke begynde at bygge, før du har fået byggetilladelse. Side 7 af 14

9 For kategori 2 Her skal al den byggetekniske og bygningsregulerende dokumentation foreligge. En byggeansøgning/anmeldelse skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde der ønskes udført suppleret med tegninger, der viser byggeriet jf. ovenstående. Vær i øvrigt opmærksom på følgende: Hvis et byggeri er omfattet af de lempeligere regler, så er det ansøger som har pligt til at oplyse dette. Hvis det er tilfældet, skal ansøger vedlægge en underskrevet erklæring om, at der er vedlagt dokumentation for, at de tekniske forhold opfylder byggelovgivningens krav. Selv om kommunen ikke skal foretage en kontrol af de byggetekniske forhold, så skal der fortsat indsendes materiale, som beskriver disse i en lukket kuvert. Dette materiale vil blive arkiveret af kommunen uden sagsbehandling, så det er sikret for eftertiden. Det vil være bygherrens fulde ansvar, at det korrekte materiale bliver fremsendt til arkivering. Hvis de byggetekniske forhold ikke kan overholdes, er det fortsat kommunen som skal give en eventuel dispensation. Det vil sige, at kommunen skal have en begrundet ansøgning om dispensation og der skal være meddelt dispensation før arbejdet må gå i gang. Det er ejers pligt, at meddele BBR-forhold til kommunen. Oplysningerne skal indeholde arealer, etager, ruminddeling, antal bademuligheder og toiletter, mm., gerne vist på en tegning i form af en indretningsplan. Tegninger Hvis du ikke har byggeteknisk indsigt, bør du lade en arkitekt, et byggefirma eller lignende udarbejde de nødvendige tegninger. I det følgende er angivet, hvilke tegninger et projekt normalt skal indeholde: Situationsplan i målestok 1:200 Tegningen skal vise beliggenhed af eksisterende og nye bygninger, med angivelse af afstand til skel og andre bygninger. Redegørelse for det ubebyggede areal, opholdsarealer, parkeringspladser, adgangsforhold m.v. Grundstykkets nuværende og fremtidige niveau. Dette skal angives med højdekoter både på den aktuelle grund og på de tilstødende grunde. Redegørelse for beplantning, belysning mv. Fundament- og kloakplan i målestok 1:100 Tegningen skal vise fundamenter med angivelse af koter til underside og overside af fundamenter. Afløbsprojekt med angivelse af ledningsdimensioner, ledningsfald, koter på brønde, samt tilslutningskoter til hovedkloak. Indvendig kloakplan i målestok 1:100 Fundamentstegning med angivelse af indvendig kloak. Plantegninger i målestok 1:100 eller 1:150 Målsatte tegninger med angivelse af indretning. Brandplan i målestok 1:100 eller 1:50 Planer med angivelse af brandsektioner, brandceller, branddøre, Side 8 af 14

10 slangevinder mv. Facadetegninger i målestok 1:50 Facadetegninger med angivelse af terrænkoter og højder. Tilgængelighedskrav Dokumentation for at tilgængelighedskravene er overholdt. Snittegninger i målestok 1:20 eller 1:50 Snittegninger med oplysninger om dimensioner og materialer. Konstruktionstegninger i målestok 1:100 Plan- og snittegninger med oplysning om bærende konstruktioner, tegning af tagkonstruktion med angivelse af forankringer og vindafstivning. Detailtegninger målestok 1:20 eller 1:10 Detaljer af fundamenter, forankringer, konstruktionsdetaljer, mv. Vær opmærksom på at selv om du kun skal indsende nogle af oplysningerne til byggesagsbehandling ved ansøgning til byggeri i kategori 1, så skal det resterende materiale indsendes i en lukket kuvert til opbevaring i kommunen. Materialet i den lukkede kuvert bliver ikke byggesagsbehandlet. Beregninger og beskrivelser I det følgende er angivet, hvilke beregninger og beskrivelser et projekt normalt skal indeholde: Beregning af bebyggelsesprocent. Angivelse af bygningens størrelse i m² og m³. Oplysninger om grundstørrelse, og bebyggelsens etageareal. Redegørelse for overholdelse af byggelinjer, byggefelter, samt højde og afstandsforhold. Beskrivelse af anvendte materialer og dokumentation for CEmærkning af disse. Statiske beregninger. Attesteret af anerkendt statiker, såfremt der stilles krav herom. Oplysning om bygningens energibehov, dokumentation for at energirammen er opfyldt. Sammen med færdigmelding og inden ibrugtagning af byggearbejdet fremsendes en energimærkning fra en registreret energikonsulent, som dokumenterer at bygningsreglementets energibestemmelse er opfyldt. Dokumentation for bygningens lufttæthed. Beskrivelse af ventilationsforhold. Redegørelse for handicapforhold, herunder dokumentation for tilgængelighed for handicappede. Beskrivelse af hvordan de brandmæssige krav opfyldes, f.eks. ved brandteknisk dokumentation, såfremt der stilles krav herom. Herunder oplysning om anvendelseskategori(er). Oplysninger om bygningens anvendelse, f.eks. butik, institution for børn eller kontor, produktion, lager, etagebyggeri eller legeplads. Side 9 af 14

11 Oplysning om hvor mange personer bygningen skal bruges til, f.eks. en institution, hvor mange ansatte og børn bygningen skal bruges til. Statiske beregninger Du skal vedlægge statiske beregninger af konstruktioner i din ansøgning. Energiramme For nybyggeri: Du skal vedlægge energiberegning for byggeriet Nye bygninger på 60 m² og derover skal energimærkes. Energirammen indsendes senest sammen med færdigmelding. For tilbygninger og ændret anvendelse 3 muligheder: 1. du kan fremsende en energiberegning der overholder energirammen og U-værdierne 2. du kan fremsende beregninger der viser, at konstruktionerne overholder U-værdierne samt at glasarealet udgør max 22% 3. du kan udføre en varmetabsberegning, der viser at tilbygningen overholder energirammen for nybyggeri eller overholder max. U-værdier og værdier for linjetab for de enkelte bygningsdele. Brand I bygningsreglementet stilles der krav til, at bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed og sikkerhed mod brand og brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. (se fig. 3 og 4) Brandfarlige virksomheder Brandfarlige virksomheder skal ud over en byggetilladelse have en tilladelse fra beredskabsmyndighederne, og her skal du søge separat og direkte hos dem. Sikringsrum Det skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen om der skal etableres sikringsrum. Figur 3 Brandsikring af byggeri, DBI Master, Mobil- og parabolantenner Opsætning af master og antenner kræver byggetilladelse. Ved opsætning skal der tages hensyn til lokalplan, kommuneplan, bygningsreglement og masteloven. Teknikskabe kræver ligeledes byggetilladelse. Figur 4 Pjecer vedr. brand, Erhvervs- og byggestyrelsen Side 10 af 14

12 Gebyrer Vallensbæk Kommune har fastlagt gebyrer for blandt andet udstedelse af byggetilladelser. Gebyrerne kan ses på kommunens hjemmeside Gravearbejde og overkørsel til ejendommen Opgravning i gade-, vej- eller stiarealer må ikke ske, før skriftlig tilladelse er indhentet fra kommunens Vej og Park afdeling. Etablering af ny overkørsel til ejendommen eller ændring af eksisterende overkørsel må ikke ske, før der er indhentet skriftlig tilladelse fra kommunens Bygge, Plan & Miljø afdeling. Side 11 af 14

13 3. Behandlingsfasen: Hvad er kommunens rolle? Kommunens rolle Kommunens opgave er at kontrollere, om byggeriet er lovligt. Husk Det er dit/ejerens ansvar, at de oplysninger, der gives til kommunen, er rigtige, og at arbejdet bliver udført lovligt og håndværksmæssigt korrekt. Byggetilladelsens betingelser og gyldighed Byggetilladelsen kan indeholde særlige betingelser, som skal overholdes. I forbindelse med afslutning af byggesagen, vil det blive kontrolleret, at byggeriet opfylder betingelserne. Vær opmærksom på, at en byggetilladelse kun er gyldig i 1 år. Det indebærer, at byggeriet skal være påbegyndt, inden der er gået 1 år fra datoen for byggetilladelsens udstedelse. Herefter bortfalder tilladelsen, og der skal søges på ny. Færdigmelding og ibrugtagning Inden byggeriet må tages i brug, skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse. Byggeriet skal derfor færdigmeldes til kommunen. Før byggeriet færdigmeldes, skal du kontrollere at de betingelser, der blev stillet i byggetilladelsen, er overholdt, herunder energirammen for nybyggeri. Når kommunen modtager færdigmeldingen, vil der evt. blive foretaget et færdigsyn - eventuelt sammen med brandmyndigheden. Side 12 af 14

14 Huskeliste og kontaktoplysninger Ud fra denne liste kan du kontrollere om du har alle relevante oplysninger med i dit projekt: Adresse og matrikel nummer Ejers underskrift eller en fuldmagt Beskrivelse af anvendelse Eventuel ansøgning om zonetilladelse Eventuel dispensationsansøgning Deklarationer og byggelinier Afstande til nabo- og vejskel Jordforurening Bygningshøjde, højdegrænseplan, gulv- og terrænkote før og efter terrænregulering Placering af P-plads størrelse af P-plads Alle bygningers indbyrdes placering på grunden Grundareal, etageareal og bebyggelsesprocent Beplantning på grunden Rumhøjder Oplysninger om brandforhold Bade- og wc-rum (afstande foran wc, bruser og håndvask) Dør- og gangbredder Køkkener (afstande foran arbejdspladser) Statiske beregninger attesteret af anerkendt statiker (hvis dette kræves) Energiberegning Fugtforhold (fx dampspærre, ventilation af tag) Varmeisolering (fx isoleringstykkelser, type) Varmetabsberegning og energimærkning CE-mærkning Ventilation (fx friskluftsventiler, mekanisk udsugning), redegørelse vedr. luftskifte Ind- og udvendig kloak Opvarmningsform (fjernvarme, naturgas, oliefyr m.m.) Placering af gas- og vandstikledning Redegørelse vedrørende handicapforhold Beskrivelse af materialer, farver m.v. på facader Renovationsforhold Redegørelse vedrørende sikringsrum, hvis det er påkrævet Denne folder nævner kun de mest almindelige ting. Du skal derfor altid sørge for, at der foreligger en byggetilladelse, inden du går i gang. Det er ikke nok, at du blot følger denne folder, eller bygger på baggrund af en mundtlig drøftelse af dit projekt. Side 13 af 14

15 Yderligere information Adresse Vallensbæk Kommune Bygge, Plan & Miljø Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf Telefontid mandag onsdag: torsdag: fredag: Åbningstid i Borgerservice: mandag, tirsdag og onsdag: torsdag: fredag: Se på vores hjemmeside hvor du kan finde de nødvendige oplysninger om byggeri under Bygge, Plan & Miljø. Side 14 af 14

16 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf Bygge, Plan & Miljø

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder,

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ENFAMILIEHUS, SOMMERHUS, UDESTUE, GARAGE, CARPORT, UDHUS, OVERDÆKKEDE TERRASSE, DRIVHUS OG TERRASSER SOM HÆVES MERE END 30 CM OVER TERRÆN. INDHOLDSFORTEGNELSE HVORNÅR SKAL

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr.

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kommunens navn og adresse Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum INDGÅET 16 APR. 2014 Hedensted Kommune Tlf: 79 75 50 00 Fax: 79 75 50 40 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Den gode ansøgning. Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål

Den gode ansøgning. Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål Den gode ansøgning Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål 1 Byggesagsprocessen 2 Forhåndsdialog Afklaring af projektet i en tidlig fase Kræver det dispensation Kræver det tilladelse fra andre

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

byggetilladelse? byggetilladelse Hvornår skal jeg søge om Vejledning til ansøgning om

byggetilladelse? byggetilladelse Hvornår skal jeg søge om Vejledning til ansøgning om Marts 2018 Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Går du med ideen om at opføre nyt byggeri, men mangler viden for at søge en byggetilladelse? Tænk sig! Et nyt hus med garage... Og kaffe på terrassen

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport, udhus, drivhus,

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale Marts 2018 Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Går du med ideen om at opføre nyt byggeri, men mangler viden for at søge en byggetilladelse? Hjælp til udformning af tegningsmateriale Er min grund

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Benjamin Ebbe Jernbane Alle 94 ST tv. 2720 Vanløse E-mail: be@be-ark.dk Telefon 22276128 CVR / RID CVR:37678686-RID:49647611 Indsendt: 03-07-2018 15:15

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning November 2011 Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt

Læs mere

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-01-2011 Type: Vejledning Nummer: Udstedelse: 01-01-2011 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: 10-03-2011 1 / 5 Tjekliste ved byggetilladelse

Læs mere

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m²

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m² Når jeg skal opføre et udhus eller lignende bygning på højst 10 m² -billede af et udhus på op til 10 m²- Kontaktoplysninger til Guldborgsund Kommune Byggeri: Tlf.: 5473 2500 Mailadresse: byggeri@guldborgsund.dk

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Partshøring og naboorientering

Partshøring og naboorientering 1 - Partshøring og naboorientering TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf.

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 25. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug 25. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 25. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Navn Adresse og e-post Telefonnr. Anmelder Troels Hansen Krengerupvej 84, 5690 Tommerup Ejer/ejere Troels Hansen

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-11. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer,

Læs mere

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2014 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Vejledning om lovliggørelse af byggeri Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Dette er en kort vejledning til dig, der skal søge om lovliggørende tilladelse til allerede opført

Læs mere

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn SagstypeNr Gebyrkategori SagsTypeKategori BR10-ref Navn KL_Emne Sagstype 1 4 1 1.3.3 Ny - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus [1] 2 4 2 1.5 Nedrivning - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus

Læs mere

Generelle forhold for den ansøgte bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne: Grundens bredde er ca. 22 meter.

Generelle forhold for den ansøgte bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne: Grundens bredde er ca. 22 meter. Internt notatark Carsten Christensen Dalsgårdsvej 18 9000 Ålborg Dato: 29-11-2018- Sagsnr.: 2018-1636 - Journal.nr: 18/24244 Helhedsvurdering, sags nr. 2018-1636 Vedr. : Fastlæggelse af niveauplan og overskridelse

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement Frederiksberg Kommune HOFF & JØRGENSEN ARKITEKTER MAA K/S Svanemøllevej 105 2900 Hellerup BYGGETILLADELSE 2. februar 2017 Sagsbeh.: PS J.nr.: 02.34.00-P19-820-16 Matr. nr. 3 r af Frederiksberg, Frydendalsvej

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 3. november 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Hvad må du bygge uden tilladelse?

Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvis du skal bygge Et byggeprojekt kan enten kræve anmeldelse eller byggetilladelse og i visse tilfælde ingen af delene. I denne pjece kan du læse om, hvad du som boligejer

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 1. august 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: Der er ingen gebyr

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner BR18 vejledning om indplacering i Brandklasse Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner Til såvel intern som ekstern anvendelse (efter den enkelte kommunes ønske og skøn) Version 1.0, versionsdato

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Vejledning til byggeansøgning. Enfamiliehuse og småbygninger. december 2018

TÅRNBY KOMMUNE. Vejledning til byggeansøgning. Enfamiliehuse og småbygninger. december 2018 TÅRNBY KOMMUNE Vejledning til byggeansøgning Enfamiliehuse og småbygninger december 2018 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 Forord... 4 ANSØGNING... 5 Byggetilladelse... 5 Garager, carporte, udhuse, skure

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Thomas Brixvold Hviid Strandtoften 5 8250 Egå By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse,

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato:23. februar 2017 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere