Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv."

Transkript

1 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

2 Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse efter Bygningsreglementet 2010, BR10 og ny byggelov pr. 1. januar Folderen omhandler bl.a.: Institutionsbyggeri. Erhvervsbyggeri. Etageboligbyggeri i byzone. Avls- og driftbygninger i landzone. Vejledningen beskriver de forskellige elementer af en byggesags tre faser: 1) Forberedelsesfasen Hvor skal du begynde, når du vil bygge? 2) Ansøgningsfasen Hvad skal ansøgningen indeholde, og hvad koster det? 3) Behandlingsfasen Hvad gør kommunen og hvad betyder det for dit byggeri? Endvidere henvises til kommunens hjemmeside samt huskeliste med kontaktoplysning bag i folderen. Side 1 af 14

3 1. Forberedelsesfasen: Hvor skal du begynde? Du kan spare dig selv for meget, hvis du er godt forberedt, inden du går i gang med at søge om tilladelse til dit byggeri. Herunder har vi nævnt de forhold, som du bør have undersøgt eller taget højde for, inden du går i gang med at søge. Vær opmærksom på, at denne vejledning kun er retningsgivende, hvorfor der i specielle tilfælde kan blive krævet yderligere dokumentation. Forhåndsdialog Jo tidligere du indleder en dialog med kommunen, jo mindre er risikoen for, at der i løbet af byggeprocessen opstår forsinkelser og unødvendige udgifter pga. misforståelser eller fejlfortolkninger. Derfor anbefaler vi, at byggesager kan indledes med en forhåndsdialog inden byggeansøgning fremsendes. Forhåndsdialogens formål er grundlæggende, at udnytte mulighederne for at optimere byggeriets samlede kvalitet så tidligt som muligt - og på et tidspunkt, hvor det let lader sig gøre. Det er dog vigtigt, at du er forberedt til mødet, og medbringer relevant materiale. Lokalplaner Du skal undersøge, om din ejendom ligger i et område, hvor der er en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, hvori der er bestemmelser om placering af bebyggelse, byggelinje mod vej, afstand til vejskel, bygningernes ydre fremtræden samt materialevalg og lignende. Lokalplaner og byplanvedtægter kan ses på vores hjemmeside under Byggeportalen. Hvis din ejendom er omfattet af særlige bestemmelser (fx. deklarationer), kan de ses i tingbogen. Tingbogsoplysninger fås via internettet på Landzone og beskyttelseslinier Hvis din ejendom ligger i landzone, kan der gælde andre regler. Er din ejendom beliggende i nærheden af sø, å, fjord, skov, fortidsminde eller kirke, kan den være omfattet af Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier. Du er velkommen til at henvende dig til kommunen vedrørende dette. Hvis din ejendom ligger i transportkorridoren jf. Fingerplan 2007 er der specielle regler for opførelse af byggeri. Se: Bebyggelsesregulerende bestemmelser Hvis ikke et bygningsregulerende forhold er nævnt i Lokalplan, Byplanvedtægt eller lignende, så er det bygningsreglementet 2010 BR 10, der gælder. Bygningsreglementet 2010, BR 10 (se fig. 1) kan købes i en boghandel, lånes på biblioteket eller ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk). Side 2 af 14

4 Bygge, Plan & Miljø hjælper gerne med oplysninger om bestemmelserne i byggelovgivningen. Det er også en god idé at orientere naboen om byggeriet i god tid, før arbejdet påbegyndes, samt forhåndsdialog med kommunen, jf. ovenstående, så tidligt som muligt. I henhold til Bygningsreglementet af 2010 BR10, kapitel 2, skal følgende bygningsregulerende bestemmelser oplyses til kommunen: Grundens størrelse. Bebyggelsens afstand til naboskel, vej, sti og anden bebyggelse på samme grund. Bebyggelsens etageantal og højde, herunder bebyggelsens højde i forhold til skel, vej og sti og anden bebyggelse på samme grund. Bebyggelsens etageareal og bebyggelsesprocent. Indbliksgener. Bebyggelsens beliggenhed i forhold til højdegrænseplanet. Bygningshøjde. Opholdsarealer. Parkeringsforhold/antal pladser. Adgangs- og tilkørselsforhold. Figur 1: Du kan finde de enkelte bestemmelser i bygningsreglement BR-10 Ovennævnte oplysninger kan normalt ses i lokalplaner og byplanvedtægter, der kan rekvireres ved henvendelse til Vallensbæk Kommune eller ses på Kommunes hjemmeside under byggeportalen. Til brug for vurderingen af ansøgningen, skal du fremsende en redegørelse for det ønskede byggeri. Redegørelsen skal indeholde tegningsmateriale i et omfang, der gør det muligt at vurdere overholdelsen af bestemmelser i lokalplan, byplanvedtægt og BR 08. Tilgængelighedskrav I bygningsreglementet BR 10 er der forskellige regler, der skal overholdes når det gælder tilgængelighed. I det indsendte materiale skal det tydelig fremgå, hvordan tilgængelighedsreglerne er løst. Der er tilgængelighedsbestemmelser for: Handicapegnede adgangs- og tilkørselsarealer. Handicapparkeringspladser. Niveaufri adgang ind i bygningen. Niveaufri adgang til alle enheder inde i bygningen. Handicapegnede wc-rum. Elevator i bygninger med 3 eller flere etager. Ved ombygninger i offentligt tilgængeligt byggeri og erhvervsbyggeri som anvendes til service og administration vil der være mulighed for lempelser af kravene. Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, om ombygningen er væsentlig og at der derved kan ses bort fra kravene. Side 3 af 14

5 Dispensation? Hvis byggeriet ikke kan overholde gældende bestemmelser, f.eks. Lokalplan, Bygningsreglement eller andet, kan der søges en dispensation. En dispensationsansøgning skal begrundes, og der skal angives, hvilken regel, der søger dispensation fra. Det er aldrig givet, at man kan få dispensation. Det afgøres fra sag til sag. Det er ejers pligt at søge de nødvendige dispensationer. Byggearbejdet må ikke begynde, før den nødvendige dispensation og/eller byggetilladelse er givet. Ved tvivl kontakt kommunen. Partshøring Der er et lovkrav om, at berørte parter skal partshøres inden en ansøgning om dispensation kan behandles. Høringen udføres af Kommunen. Eventuelle bemærkninger fra naboen/naboerne vurderes, hvorefter enten: ansøgeren høres i forbindelse med bemærkninger eller sagen kan sendes til afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget Modtages der ingen bemærkninger fra naboen/naboerne kan der administrativt gives tilladelse til det ansøgte. I visse tilfælde kan partshøring udelades, hvis kommunen skønner, at dispensationen er uden betydning for de pågældende naboer. Naboorientering Hvis en dispensationsansøgning drejer sig om fravigelse fra lokalplan eller byplanvedtægt kan kommunen foretage en naboorientering. Obligatorisk Byggeskadeforsikring Nybyggeri med blandet bolig og erhverv, vil være omfattet af forsikringspligten, hvis bygningen hovedsagelig benyttes til bolig. Ejendomme, der opføres med henblik på udlejning, vil være omfattet af forsikringspligten. Det er ejeren af ejendommen, der er den sikrede. Når en allerede stiftet andelsboligforening eller stiftelsen lader ejendommen opføre skal andelsboligforsikringen tegne en byggeskadeforsikring. Energimærkning Ved opførelse af nybygning eller ved omfattende ombygning, skal der udarbejdes en energimærkning. Energimærkningen skal indeholde oplysninger om forhold til de energimæssige krav i bygningsreglementet. Det er en betingelse for ibrugtagning, at kommunen har modtaget en energimærkning senest samtidig med færdigmeldingen af byggeriet. Kontakt til andre myndigheder Jordforurening I områder hvor der foregår grave- og anlægsarbejder er grundejeren jf. jordforureningsloven 72 b forpligtet til at sikre at de øverste 50 cm jordlag ikke er forurenet, eller at forurenet jord er befæstet med varig fast belægning. Side 4 af 14

6 Hvis ejendommen er kortlagt som forurenet på Vidensniveau 1 eller 2, betyder det, at din ansøgning ikke kan behandles uden vurdering efter jordforureningsloven 8. Byggesagsafdelingen sender sagen til Kommunens Miljøafdeling i Ishøj Kommune, som vurderer sagen. Det er Miljøafdelingen, der kan give tilladelse efter jordforureningsloven 8. F. eks iht. drikkevand og arealanvendelse. Vurderer Miljøafdelingen, at byggeriet/anlægsarbejdet kræver tilladelse efter jordforureningsloven 8, skal du indsende en ansøgning sammen med en forureningsundersøgelse og risikovurdering repræsentativt for det gældende projekt. Vær altid opmærksom på, om tidligere aktiviteter på ejendommen kan have medført forurening og søg oplysninger om dette i Ishøj Kommune, Miljøafdelingen. Jordbundsforhold Du skal være opmærksom på, at eventuelle dårlige jordbundsforhold kan betyde, at der skal ske ekstra fundering. Det anbefales, at man undersøger jordbundens bæreevne inden byggeriet påbegyndes. Dette kan ske via en geoteknisk undersøgelse udført af en sagkyndig person. Andet Alle husejere har fået en BBR-ejermeddelelse. Du skal selv holde øje med, om oplysningerne på din BBR-ejermeddelelse svarer til de faktiske forhold, og sørge for, at eventuelle fejl bliver rettet. Du skal også huske at ændre oplysningerne på din BBR-ejermeddelelse, hvis du foretager ændringer på din ejendom. Det er vigtigt af hensyn til vurdering, forsikring, belåning og eventuel salg af ejendommen, at BBR-registeret er så korrekt ajourført som muligt. Side 5 af 14

7 2. Ansøgningsfasen: Hvad skal ansøgningen indeholde? Selve ansøgningen Inden du går i gang med et byggeprojekt, skal du søge om byggetilladelse. I enkelte tilfælde, skal du anmelde dit byggeprojekt. Ansøgningsskemaet (se fig. 2) kan hentes via kommunens hjemmeside under selvbetjening eller rekvireres ved henvendelse til Vallensbæk Kommune. Byggetilladelse Denne folder handler om byggearbejder, der kræver byggetilladelser efter Bygningsreglementet 2010, BR10. Der skal gives byggetilladelse til følgende: Nybygninger Tilbygninger Etagebyggeri Kontorbyggeri Skoler / Institutioner Butikker Konstruktive ændringer / ombygninger Ventilationsanlæg Vand og afløbsforhold Ændret anvendelse Legepladser Master, mobil- og parabolantenner Garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende på over 50 m 2. Skilte Ovenstående liste er ikke udtømmende Figur 2 Eksempel på et ansøgningsskema Anmeldelser Følgende bygearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunen: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på højst 50m². Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, ovedækkede terrasser og lign. bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på højst 50m². Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed på højst 150 m² i etageejendomme med mere end en bolig eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m². Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. Vindmøller. Side 6 af 14

8 Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser. Hvis kommunen ikke har reageret på din anmeldelse inden 2 uger, kan du begynde at bygge. Ved en dispensationsansøgning i forbindelse med en anmeldelse bortfalder 2 ugers reglen. Byggeri kan opdeles i 2 kategorier Kategori 1 - Simpelt erhvervsbyggeri, som er: Avls- og driftsbygninger i 1 etage. Industri- og lagerbygninger, hvor installationerne har et begrænset omfang, hvor bygningen kun har en etage, og hvor bygningen har en let tagkonstruktion. Tilbygninger til ovenstående Kategori 2 - Kompliceret byggeri, som er: Alle øvrige bebyggelser der ikke falder ind under kategori 1. For kategori 1 Her er kontrollen blevet forenklet, hvilket betyder, at kommunen ikke fremover skal kontrollere de byggetekniske forhold. Nedenstående tabel viser en skematisk oversigt over de væsentligste ændringer. Kommunen skal kontrollere De bygningsregulerende forhold, herunder bl.a.: Bebyggelsesprocenten Placering på grunden Højde Udseende Planlovsforhold Om bestemmelserne vedr. de brandtekniske forhold er overholdt Øvrige lovområder. Dvs. kontrol af at byggeriet lever op til bestemmelserne i andre love og bestemmelser, som f.eks. planloven, miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven, m.fl. Derudover skal byggemyndigheden fortsat stå for at koordinere relevante sagsfaglige oplysninger mellem bygherre og øvrige myndigheder. Kommunen skal ikke kontrollere De byggetekniske forhold, herunder bl.a.: Kontrol af indretning Konstruktioner Statik (bæerevne) Indeklima Ventilation Lydforhold Lysforhold Energiforbrug Ildsteder Opvarmning Installationer Kloak (sendes i et lukket kuvert til kommunen) Ansøgningen skal være underskrevet enten af ejeren, eller - ved fuldmagt fra ejeren - af den projekterende. Du må ikke begynde at bygge, før du har fået byggetilladelse. Side 7 af 14

9 For kategori 2 Her skal al den byggetekniske og bygningsregulerende dokumentation foreligge. En byggeansøgning/anmeldelse skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde der ønskes udført suppleret med tegninger, der viser byggeriet jf. ovenstående. Vær i øvrigt opmærksom på følgende: Hvis et byggeri er omfattet af de lempeligere regler, så er det ansøger som har pligt til at oplyse dette. Hvis det er tilfældet, skal ansøger vedlægge en underskrevet erklæring om, at der er vedlagt dokumentation for, at de tekniske forhold opfylder byggelovgivningens krav. Selv om kommunen ikke skal foretage en kontrol af de byggetekniske forhold, så skal der fortsat indsendes materiale, som beskriver disse i en lukket kuvert. Dette materiale vil blive arkiveret af kommunen uden sagsbehandling, så det er sikret for eftertiden. Det vil være bygherrens fulde ansvar, at det korrekte materiale bliver fremsendt til arkivering. Hvis de byggetekniske forhold ikke kan overholdes, er det fortsat kommunen som skal give en eventuel dispensation. Det vil sige, at kommunen skal have en begrundet ansøgning om dispensation og der skal være meddelt dispensation før arbejdet må gå i gang. Det er ejers pligt, at meddele BBR-forhold til kommunen. Oplysningerne skal indeholde arealer, etager, ruminddeling, antal bademuligheder og toiletter, mm., gerne vist på en tegning i form af en indretningsplan. Tegninger Hvis du ikke har byggeteknisk indsigt, bør du lade en arkitekt, et byggefirma eller lignende udarbejde de nødvendige tegninger. I det følgende er angivet, hvilke tegninger et projekt normalt skal indeholde: Situationsplan i målestok 1:200 Tegningen skal vise beliggenhed af eksisterende og nye bygninger, med angivelse af afstand til skel og andre bygninger. Redegørelse for det ubebyggede areal, opholdsarealer, parkeringspladser, adgangsforhold m.v. Grundstykkets nuværende og fremtidige niveau. Dette skal angives med højdekoter både på den aktuelle grund og på de tilstødende grunde. Redegørelse for beplantning, belysning mv. Fundament- og kloakplan i målestok 1:100 Tegningen skal vise fundamenter med angivelse af koter til underside og overside af fundamenter. Afløbsprojekt med angivelse af ledningsdimensioner, ledningsfald, koter på brønde, samt tilslutningskoter til hovedkloak. Indvendig kloakplan i målestok 1:100 Fundamentstegning med angivelse af indvendig kloak. Plantegninger i målestok 1:100 eller 1:150 Målsatte tegninger med angivelse af indretning. Brandplan i målestok 1:100 eller 1:50 Planer med angivelse af brandsektioner, brandceller, branddøre, Side 8 af 14

10 slangevinder mv. Facadetegninger i målestok 1:50 Facadetegninger med angivelse af terrænkoter og højder. Tilgængelighedskrav Dokumentation for at tilgængelighedskravene er overholdt. Snittegninger i målestok 1:20 eller 1:50 Snittegninger med oplysninger om dimensioner og materialer. Konstruktionstegninger i målestok 1:100 Plan- og snittegninger med oplysning om bærende konstruktioner, tegning af tagkonstruktion med angivelse af forankringer og vindafstivning. Detailtegninger målestok 1:20 eller 1:10 Detaljer af fundamenter, forankringer, konstruktionsdetaljer, mv. Vær opmærksom på at selv om du kun skal indsende nogle af oplysningerne til byggesagsbehandling ved ansøgning til byggeri i kategori 1, så skal det resterende materiale indsendes i en lukket kuvert til opbevaring i kommunen. Materialet i den lukkede kuvert bliver ikke byggesagsbehandlet. Beregninger og beskrivelser I det følgende er angivet, hvilke beregninger og beskrivelser et projekt normalt skal indeholde: Beregning af bebyggelsesprocent. Angivelse af bygningens størrelse i m² og m³. Oplysninger om grundstørrelse, og bebyggelsens etageareal. Redegørelse for overholdelse af byggelinjer, byggefelter, samt højde og afstandsforhold. Beskrivelse af anvendte materialer og dokumentation for CEmærkning af disse. Statiske beregninger. Attesteret af anerkendt statiker, såfremt der stilles krav herom. Oplysning om bygningens energibehov, dokumentation for at energirammen er opfyldt. Sammen med færdigmelding og inden ibrugtagning af byggearbejdet fremsendes en energimærkning fra en registreret energikonsulent, som dokumenterer at bygningsreglementets energibestemmelse er opfyldt. Dokumentation for bygningens lufttæthed. Beskrivelse af ventilationsforhold. Redegørelse for handicapforhold, herunder dokumentation for tilgængelighed for handicappede. Beskrivelse af hvordan de brandmæssige krav opfyldes, f.eks. ved brandteknisk dokumentation, såfremt der stilles krav herom. Herunder oplysning om anvendelseskategori(er). Oplysninger om bygningens anvendelse, f.eks. butik, institution for børn eller kontor, produktion, lager, etagebyggeri eller legeplads. Side 9 af 14

11 Oplysning om hvor mange personer bygningen skal bruges til, f.eks. en institution, hvor mange ansatte og børn bygningen skal bruges til. Statiske beregninger Du skal vedlægge statiske beregninger af konstruktioner i din ansøgning. Energiramme For nybyggeri: Du skal vedlægge energiberegning for byggeriet Nye bygninger på 60 m² og derover skal energimærkes. Energirammen indsendes senest sammen med færdigmelding. For tilbygninger og ændret anvendelse 3 muligheder: 1. du kan fremsende en energiberegning der overholder energirammen og U-værdierne 2. du kan fremsende beregninger der viser, at konstruktionerne overholder U-værdierne samt at glasarealet udgør max 22% 3. du kan udføre en varmetabsberegning, der viser at tilbygningen overholder energirammen for nybyggeri eller overholder max. U-værdier og værdier for linjetab for de enkelte bygningsdele. Brand I bygningsreglementet stilles der krav til, at bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed og sikkerhed mod brand og brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. (se fig. 3 og 4) Brandfarlige virksomheder Brandfarlige virksomheder skal ud over en byggetilladelse have en tilladelse fra beredskabsmyndighederne, og her skal du søge separat og direkte hos dem. Sikringsrum Det skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen om der skal etableres sikringsrum. Figur 3 Brandsikring af byggeri, DBI Master, Mobil- og parabolantenner Opsætning af master og antenner kræver byggetilladelse. Ved opsætning skal der tages hensyn til lokalplan, kommuneplan, bygningsreglement og masteloven. Teknikskabe kræver ligeledes byggetilladelse. Figur 4 Pjecer vedr. brand, Erhvervs- og byggestyrelsen Side 10 af 14

12 Gebyrer Vallensbæk Kommune har fastlagt gebyrer for blandt andet udstedelse af byggetilladelser. Gebyrerne kan ses på kommunens hjemmeside Gravearbejde og overkørsel til ejendommen Opgravning i gade-, vej- eller stiarealer må ikke ske, før skriftlig tilladelse er indhentet fra kommunens Vej og Park afdeling. Etablering af ny overkørsel til ejendommen eller ændring af eksisterende overkørsel må ikke ske, før der er indhentet skriftlig tilladelse fra kommunens Bygge, Plan & Miljø afdeling. Side 11 af 14

13 3. Behandlingsfasen: Hvad er kommunens rolle? Kommunens rolle Kommunens opgave er at kontrollere, om byggeriet er lovligt. Husk Det er dit/ejerens ansvar, at de oplysninger, der gives til kommunen, er rigtige, og at arbejdet bliver udført lovligt og håndværksmæssigt korrekt. Byggetilladelsens betingelser og gyldighed Byggetilladelsen kan indeholde særlige betingelser, som skal overholdes. I forbindelse med afslutning af byggesagen, vil det blive kontrolleret, at byggeriet opfylder betingelserne. Vær opmærksom på, at en byggetilladelse kun er gyldig i 1 år. Det indebærer, at byggeriet skal være påbegyndt, inden der er gået 1 år fra datoen for byggetilladelsens udstedelse. Herefter bortfalder tilladelsen, og der skal søges på ny. Færdigmelding og ibrugtagning Inden byggeriet må tages i brug, skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse. Byggeriet skal derfor færdigmeldes til kommunen. Før byggeriet færdigmeldes, skal du kontrollere at de betingelser, der blev stillet i byggetilladelsen, er overholdt, herunder energirammen for nybyggeri. Når kommunen modtager færdigmeldingen, vil der evt. blive foretaget et færdigsyn - eventuelt sammen med brandmyndigheden. Side 12 af 14

14 Huskeliste og kontaktoplysninger Ud fra denne liste kan du kontrollere om du har alle relevante oplysninger med i dit projekt: Adresse og matrikel nummer Ejers underskrift eller en fuldmagt Beskrivelse af anvendelse Eventuel ansøgning om zonetilladelse Eventuel dispensationsansøgning Deklarationer og byggelinier Afstande til nabo- og vejskel Jordforurening Bygningshøjde, højdegrænseplan, gulv- og terrænkote før og efter terrænregulering Placering af P-plads størrelse af P-plads Alle bygningers indbyrdes placering på grunden Grundareal, etageareal og bebyggelsesprocent Beplantning på grunden Rumhøjder Oplysninger om brandforhold Bade- og wc-rum (afstande foran wc, bruser og håndvask) Dør- og gangbredder Køkkener (afstande foran arbejdspladser) Statiske beregninger attesteret af anerkendt statiker (hvis dette kræves) Energiberegning Fugtforhold (fx dampspærre, ventilation af tag) Varmeisolering (fx isoleringstykkelser, type) Varmetabsberegning og energimærkning CE-mærkning Ventilation (fx friskluftsventiler, mekanisk udsugning), redegørelse vedr. luftskifte Ind- og udvendig kloak Opvarmningsform (fjernvarme, naturgas, oliefyr m.m.) Placering af gas- og vandstikledning Redegørelse vedrørende handicapforhold Beskrivelse af materialer, farver m.v. på facader Renovationsforhold Redegørelse vedrørende sikringsrum, hvis det er påkrævet Denne folder nævner kun de mest almindelige ting. Du skal derfor altid sørge for, at der foreligger en byggetilladelse, inden du går i gang. Det er ikke nok, at du blot følger denne folder, eller bygger på baggrund af en mundtlig drøftelse af dit projekt. Side 13 af 14

15 Yderligere information Adresse Vallensbæk Kommune Bygge, Plan & Miljø Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf Telefontid mandag onsdag: torsdag: fredag: Åbningstid i Borgerservice: mandag, tirsdag og onsdag: torsdag: fredag: Se på vores hjemmeside hvor du kan finde de nødvendige oplysninger om byggeri under Bygge, Plan & Miljø. Side 14 af 14

16 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf Bygge, Plan & Miljø

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr.

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kommunens navn og adresse Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum INDGÅET 16 APR. 2014 Hedensted Kommune Tlf: 79 75 50 00 Fax: 79 75 50 40 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn SagstypeNr Gebyrkategori SagsTypeKategori BR10-ref Navn KL_Emne Sagstype 1 4 1 1.3.3 Ny - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus [1] 2 4 2 1.5 Nedrivning - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: Der er ingen gebyr

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Rev. 04.03.2014 TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler:

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009

VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009 VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009 1 INDLEDNING Denne vejledning indeholder en række råd til kommunale byggesagsbehandlere om, hvad der skal gennemgås i

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGERI

ANSØGNING OM BYGGERI B Y G G E G R U P P E N ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning omfatter enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer og tilbygninger Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa T 89 59 10 00 www.norddjurs.dk ANSØGNING

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

1 af 172 27-02-2013 22:47

1 af 172 27-02-2013 22:47 1 af 172 27-02-2013 22:47 Bygningsreglementet (http://www.bygningsreglementet.dk/br10/0/42)» Bygningsreglementet 29.08.2011 (http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02/0/42) Bygningsreglementet 29.08.2011

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg Sendt til phr@cp-t.dk #CPR/CVR 10 09-01-2014 Indretning af lejlighed

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 28. juni 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 28. juni 2010. Lovtidende A 2010 28. juni 2010. Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) I medfør af 3, 5, 16, stk. 8 og 9, 16A, 16B, stk. 1, 18, stk. 5, 21 stk. 1 og 2, 22, stk. 5, 28, stk.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. december 2006 Sag 6620-35 /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 6 Offentligt Bygningsreglement 2008 Side 1 af 101 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative

Læs mere