SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE"

Transkript

1 Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

2 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Indledning Evalueringens baggrund og formål Datagrundlag og metode Rapportens opbygning Hovedkonklusioner og anbefalinger Hovedkonklusioner Anbefalinger Overordnet status på projektets aktiviteter og målopfyldelse Rekruttering af mindspring- og medtrænere Gennemførte Mindspringforløb Forventninger og målsætninger Risikofaktorer, udfordringer og barrierer Undervisningsforløbet for mindspring-trænere MindSpring-trænerne Medtrænerne Forventninger og Motivation for deltagelse i projektet MindSpring-trænerne Medtrænerne og tovholdere Deltagernes motivation Rekruttering og fremmøde Undervisningsformen ved gruppeforløbene Temaerne MindSpring-manualen Gruppediskussioner og gruppedynamik Sproglige barrierer/ tolkning Tolkesituationen Tolkens rolle Forberedelse af tolken Samarbejde/arbejdsdeling medtræner og MindSpring -træner... 30

3 02 ALS RESEARCH 8.1 Samarbejdet mellem trænerne Medtrænernes faglige baggrund Supervision Gruppeforløbenes udbytte for deltagerne Deltagernes udbytte Trænernes og tovholdernes udbytte Forskelle på asylansøgere og kvoteflygtninge... 36

4 03 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH FORORD Als Research fremlægger hermed slutevalueringen af Projekt MindSpring, der er gennemført for Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors i perioden fra marts 2011 til juni I forbindelse med evalueringsarbejdet har en lang række projektdeltagere bestående af Mind- Spring-trænere, medtrænere, kursister, tovholdere og styregruppemedlemmer indgået som informanter. Der skal lyde en stor tak til dem for at have bidraget med deres erfaringer og indsigter og for det gode samarbejdsklima, der har præget evalueringsarbejdet. En særlig tak går til projektleder Vibeke Hallas for den store ihærdighed og professionalisme, der er blevet lagt i samarbejdet om evalueringen. Det har på alle måder været en fornøjelse. Ansvaret for resultater, konklusioner og anbefalinger påhviler alene Als Research. De primære kræfter bag kortlægningen har været: Bjørn Haugaard Bach, Sidsel Høgh Engqvist, Sherin Almajid og Jacob Als Thomsen. God læselyst.

5 04 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH 1. INDLEDNING 1.1 EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for evalueringen har været Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps ønske om at have en ekstern evaluering tilknyttet gennemførelsen og forankringen af projektet MindSpring. Evalueringen har været tænkt som et integreret og sideløbende blik på projektets udformning og faktiske forløb og er gennem en løbende dialog og et midtvejsevalueringsnotat blevet anvendt aktivt undervejs til løbende erfaringsbaserede justeringer. Evalueringens overordnede formål har været at kvalificere MindSpring konceptet i en dansk kontekst, synliggøre muligheder og barrierer og komme med anbefalinger til justeringer af indsatsen med henblik på forankring og videre udbredelse. Dette er forsøgt imødekommet ved at se på projektets organisering, drift og resultater, således at evalueringen har kunnet anvendes både udviklingsorienteret og som effektevaluering med fokus på projektets resultater og effekt. Angående projektets effekt skal det understreges at fokus for evalueringen har været på projektet og ikke på de individuelle deltagere. Evaluator har således ikke foretaget psykologiske vurderinger af deltagerne før og efter, hvorfor en vurdering af projektets betydning for deltagernes liv og tilstand alene har en overordnet og generel karakter. Følgende spørgsmål har stået centralt i evalueringen: Projektets form og indhold: Har uddannelsen, materialer og forløb været hensigtsmæssigt planlagt og udført? Hvad har virket og hvad har ikke virket? Er der forskellige erfaringer med forskellige deltagergrupper? Har der været overensstemmelse mellem idé og udførelse m.v.? Projektets organisation: Hvordan er projektet planlagt og udført? Hvordan har samarbejdet været mellem de to hovedorganisationer og mellem projektets mange aktører? Hvad er muligheder og barrierer for fremtidig forankring m.v.? Projektets resultater: Hvad oplever deltagerne selv, at de har fået ud af forløbet? Er effekter og resultater påvirket af, om det er asylansøgere eller kvoteflygtninge, deltagernes alder, køn, kulturel baggrund, familieforhold m.v.? Hvordan har den overordnede tilfredshed været? Hvordan oplever flygtningetrænerne forløbet og deres egen opkvalificering? Tovholdernes oplevelse af forandringer i deltagernes hverdag og tilstand, m.v.

6 05 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH 1.2 DATAGRUNDLAG OG METODE Evalueringen er gennemført i to faser. Den første fase i forbindelse med udarbejdelsen af et midtvejsevalueringsnotat i foråret 2011, og den anden fase i foråret 2012 i forbindelse med slutevalueringen. Evalueringens datagrundlag har bestået af en kombination af interviewundersøgelser, spørgeskemaundersøgelser, deltagerobservationer og skriftligt materiale som referater, deltagerlister, statusnotater mv. Der er gennemført to interview med projektets styregruppe. Det første med fokus på organisering og gennemførelse af projektet. Det andet med fokus på opnåede målsætninger, positive og negative erfaringer og fremtidig forankring. Hertil kommer to separate interview med henholdsvis projektets supervisor og med projektleder. Der er foretaget interview med syv medtrænere, syv MindSpring-trænere og fem gruppeinterview med projektdeltagere, inkluderende i alt ca. 40 personer. Disse interview blev foretaget med tolk og havde fokus på erfaringer med de afholdte gruppeforløb. Spørgeskemaundersøgelserne er blevet gennemført i begge evalueringens to faser. Første gang forud for og efterfølgende kursus- og træningsdagene med deltagelse af stort set samtlige medtrænere og MindSpring-trænerne. Her var fokus på forventninger til og udbytte af uddannelsesforløbet. Den anden spørgeskemaundersøgelse blev gennemført ved udgangen af de afsluttede gruppeforløb i projektets sidste fase og her blev medtrænere, MS-trænere og tovholdere fra både kommunerne og asylcentrene adspurgt. Denne spørgeskemaundersøgelse har fokuseret på formen, organiseringen og effekterne af projekter. Derudover har evaluator lavet deltagerobservation ved to af kursusdagene på forløbet med kommende MindSpring-trænere, samt deltaget i et netværksmøde for medtrænere og MindSpring-trænere og i et enkelt gruppeforløb. Endelig har evaluator besøgt og interviewet MindSpring-projeket i Holland med henblik på at se på de hollandske erfaringer som baggrund for det danske forløb.

7 06 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH 1.3 RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten indledes efter denne indledning med Kapitel 2 indeholdende evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger. Herefter følger kapitel 3, der indeholder en overordnet status over projektets aktiviteter og målopfyldelse. Kapitel 4 har fokus på undervisningsforløbet for MindSpring-trænere, mens Kapitel 5 omhandler deltagerens forventninger og motivation for deltagelse i projektet. Kapitel 6 har fokus på gruppeforløbenes form og indhold, og Kapitel 7 behandler erfaringerne med brug af tolke og de sproglige udfordringer i projektet. Kapitel 8 har fokus på samarbejdsrelationen mellem med- og MindSpringtrænerne og endelig omhandler kapitel 9 gruppeforløbenes udbytte for deltagerne.

8 07 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH 2. HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 2.1 HOVEDKONKLUSIONER Det er evaluators overordnede vurdering, at MindSpring-projektet har været en succes og har levet op til sine målsætninger og forventningerne. Sammenholdes projektets gennemførte aktiviteter med de angivne succeskriterier, kan det således konstateres, at både antallet af uddannede MindSpring- og medtrænere, antallet af gennemførte gruppeforløb og antal deltagere i gruppeforløbende lever op til projektets målsætninger. Projektet har vist, at MindSpring-metoden med fordel har kunnet anvendes i en dansk kontekst og det er bemærkelsesværdigt at samtlige informanter, der har indgået i evalueringen vurderer, at projektet har været meget udbytterigt for både MindSpring-trænere og deltagere i gruppeforløbene. Det er evaluators vurdering at projektets succes, udover en god projektledelse, skal findes i MindSpring-metodens peer-to-peer tilgang og dennes kombination med professionelle medtrænere. Uddannelsen og anvendelsen af frivillige flygtninge som MindSpring-trænere har således vist sig som en effektiv metode til at styrke gruppeforløbsdeltagernes viden om børns behov, psykiske reaktionsmønstre og opdragelsesmetoder og fungeret som en kærkommen introduktion til dansk kultur på dette område. Det er således i høj grad temaerne om børneopdragelse og kulturforskelle, der har haft deltagernes interesse. Det er evaluators vurdering, at deltagerne gennem MindSpring har opnået forbedrede forældrekompetencer og i generel forstand ændret deres syn på egne muligheder i en positiv retning. Ligeledes er det evaluators vurdering, at projektet har påvirket de professionelle deltagere (herunder medtrænerne) til at se på målgruppen af flygtninge i et mere ressourcepræget perspektiv og generelt har skabt et nyt fokus på de psykosociale faktorer, som er vigtige for en succesfuld integration. Hvad angår programmets evne til at påvirke MindSpring-trænernes og deltagernes beskæftigelsesmuligheder er evaluator mere i tvivl. Dette vil i givet fald være en mere indirekte effekt af programmet på sigt i form af mere selvtillid og handlekraft hos dem. Hvad angår MindSpring-metodens anvendelighed i forhold til forskellige målgrupper er det evaluators vurdering, at metoden har vist sig relevant for både asylansøgere og kvoteflygtninge, og formentlig også med succes kan anvendes på flygtninge, der har været i landet i mange år uden at være blevet integreret. Det er imidlertid også klart, at der i forbindelse med målgruppen af asylansøgere måske skal foretages en række justeringer af det nuværende program for at optimere udbyttet for denne målgruppe.

9 08 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH I relation til rekrutteringen skal det bemærkes, at rekrutteringen ved anden runde har været hjulpet af, at tidligere deltagere og MindSpring-trænerne har fungeret som selvudnævnte ambassadører for projektet. Hvis der skal peges på udfordringer i MindSpring-konceptet i sin nuværende form kan følgende nævnes: For det første, har der været en række sproglige udfordringer i forbindelse med undervisningen af MindSpring-trænere, hvor det har været tydeligt at visse af deltagerne havde for dårlige danskkundskaber til at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ligeledes ligger der en potentiel udfordring i det faktum, at hovedparten af undervisningen i gruppeforløbene forgår på et sprog medtræneren ikke forstår, hvorfor det reelt er vanskeligt for medtræneren at vide, hvordan MindSpring-træneren gennemgår temaer og materialer. For det andet, har det været en udfordring at materialet (manualen) er på dansk og generelt mangler illustrationer, hvorfor visse MindSpring-trænere har set sig nødsaget til at oversætte dele af materialet selv og udarbejde hjemmelavede illustrationer til brug i undervisningen. For det tredje, har der vist sig en vis uensartethed i medtrænernes fortolkning af deres rolle, herunder hvordan de føler sig forpligtet på forberedelsen med MindSpring-trænerne i forbindelse med gruppeforløbene. Denne problematik har også inkluderet et ressourceperspektiv, idet der visse steder ikke har været sat tilstrækkelig tid af til forberedelse. 2.2 ANBEFALINGER Tag hensyn til MindSpring-trænernes sproglige niveau i undervisningen Da flere MindSpring-trænere gav udtryk for, at det sproglige niveau havde været for højt i undervisningen anbefales det, at såvel undervisning som manualen tilpasses deltagernes danskkundskaber. Dette kan gøres ved at oversætte manualen til engelsk og på sigt til en række udvalgte og relevante sprog, at dobbelttekste slides på dansk og engelsk og ved at udlevere simple overskuelige handouts. Det bør også overvejes om der skal sættes lidt højere krav til MindSpring-trænernes danskkundskaber ved den fremtidige rekruttering. Tilbyd medtrænerne mere uddannelse Både medtrænere og MindSpring-trænere efterspurgte mere forberedelse af medtræneren

10 09 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH for at fremme deres samarbejde og for at medtræneren fik indsigt i, hvad MindSpringtræneren havde lært. Det anbefales derfor at tilbyde medtrænerne mere undervisning sammen med MindSpring-trænerne. Det behøver ikke være i samme omfang som det, MindSpring-træneren tilbydes, men kan fx være en enkelt eller to dage mere, for at de kan få den første samarbejdserfaring. Eksplicit formidling af samarbejdet og rollefordelingen mellem gruppelederne I nogle gruppelederkonstellationer er der opstået en uligevægt i arbejdsindsatsen grundet en uens tolkning af rollefordelingen og en uhensigtsmæssig afsætning af ressourcerne til medtræners arbejde. Det anbefales derfor, at rammerne for samarbejdet ekspliciteres før forløbets start, hvilket også indebærer at afsætte ressourcer til afholdelse af forberedende og evaluerende møder mellem gruppelederne henholdsvis før og efter hvert gruppemøde. Sikkerhedsnet i tilfælde af problematisk samarbejde Evalueringen viser, at der har manglet et sikkerhedsnet for MindSpring-trænerne i tilfælde af samarbejdsvanskeligheder. Det anbefales derfor, at gruppelederne for fremtiden præsenteres for en procedure, som kan hjælpe dem, hvis samarbejdet ikke fungerer. Udarbejdelse af håndbog til tovholderne Tovholderne har savnet en håndbog med retningslinjer, som både praktisk og økonomisk anskueliggør, hvad projektet kræver ressourcemæssigt. Det anbefales derfor at der udfærdiges en form for håndbog/informationsmateriale, hvori projektets organisatoriske del beskrives. Dette indebærer et budget, tidsramme osv. Derudover er det også vigtigt heri at beskrive, hvad der bliver forventet af tovholderen. Visualisering af manualen Nogle grupper oplevede en udfordring i, at deltagerne var analfabeter og derfor fx ikke kunne drage nytte af de skriftlige øvelser i manualen. Det anbefales at justere øvelserne i manualen, således at der i højere grad også er øvelser, der kan løses visuelt, ved hjælp af tegninger, piktogrammer, powerpoints osv. Udvid gruppemøderne eller planlæg dem meget stringent Både deltagere, MindSpring-trænere og medtrænere har peget på, at der ikke altid var nok tid til diskussion i grupperne. Gruppediskussionerne er et grundlæggende element i MindSpring-metoden, men det er samtidig også nødvendigt, at deltagerne har forståelse nok for emnerne til at kunne diskutere dem. Derfor anbefales det, at gruppemøderne planlægges mere præcist og at tidsplanen overholdes temmelig stringent. Samtidig skal det

11 10 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH være op til den enkelte kommune eller asylcenter, om de har mulighed for at udvide forløbet med flere gruppemøder eller mere tid til hvert enkelt gruppemøde. Forbered tolken og afstem roller med tolken Der er blandede erfaringer med at tillade tolkens deltagelse i gruppediskussionerne. Tolkens primære rolle er at oversætte mellem to sprog. For at dette gøres bedst og for at undgå misforståelser i forhold til roller i gruppesituationen, anbefales det, at tolken forberedes på de emner, der diskuteres (f.eks. ved at uddele manualen) og at rollerne afstemmes inden forløbets start. En mere åben tilgang til peer-to-peer metoden Ifølge konceptet er det ikke muligt for en tidligere asylansøger at undervise en gruppe kvoteflygtninge, hvilket har medført styregruppen logistiske og planlægningsmæssige vanskeligheder. Det er evaluators vurdering, at peer-to-peer tilgangen har en stor betydning for deltagerne, men at de vægter det sproglige og kulturelle fællesskab højere end en fælles migrationshistorie. Det kan derfor anbefales, at der anlægges en mere fleksibel tilgang til peer-to-peer metoden i fremtiden, således at fx kvoteflygtninge får mulighed for at undervise asylansøgere. Tilpas forløb efter målgruppe Der er nogle strukturelle forhold, der adskiller asylansøgerne fra kvoteflygtningene. Fx er der hele tiden risiko for, at asylansøgere forlader asylcentret, fordi de får opholdstilladelse eller afslag, hvorfor mere kompakte forløb med to møder om ugen kunne være en fordel på asylcentrene. Derfor anbefales det, at forløbene i højere grad tilpasses de to målgrupper. Tilbud til MindSpring-trænerne om videreuddannelse og opkvalificering Det anbefales at anerkende MindSpring-trænernes store arbejdsbyrde med tilbud om fx videreuddannelse og opkvalificerende forløb. På den måde vil MindSpring-trænernes viden om og interesse i projektet blive vedligeholdt og videreudviklet, samt give trænerne en platform til at netværke og erfaringsudveksle.

12 11 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH 3. OVERORDNET STATUS PÅ PROJEKTETS AKTIVITETER OG MÅLOPFYLDELSE I dette afsnit redegøres indledningsvist for status på projektets hovedaktiviteter sammenholdt med projektmålsætningerne og de forventninger, der har været til projektet. 3.1 REKRUTTERING AF MINDSPRING- OG MEDTRÆNERE Kernen i MindSpring-projektet består i uddannelsen af en række MindSpring-trænere, der som frivillige udgør metodens kerne ud fra en pier-to-pier tilgang i et samarbejde med professionelle medtrænere. Projektets MindSpring-trænere blev endelig udvalgt i løbet af juni 2011 efter individuelle interview, og gruppen kom til at dække over en række sproggrupper, inkluderende arabisk, chin, burmesisk, farsi, kurdisk, engelsk og nepalesisk. Udvalget af sproggrupper var begrundet i en vurdering af det aktuelle behov hos de kommende potentielle deltagergrupper, og det er evaluators vurdering, at der er blevet foretaget de rette valg i den forbindelse. Som i det hollandske Mindspring-projekt har der været tale om personer med meget forskellige historier og migrationsbaggrunde der, som det også har været tilfældet i Holland, har valgt at gå til opgaven på forskellig vis, præget af deres forskellige personlighed og individuelle historier. I alt rekrutteredes 11 MindSpring-trænere, der i løbet af juni, august og september 2011 deltog i otte kursus- og træningsdage i MindSpring-metoden. Af de 11 deltagere blev 9 efterfølgende certificeret efter endt uddannelse. Af de 11 rekrutterede var 6 kvoteflygtninge og 5 tidligere asylansøgere. De to der ikke opnåede certificering skyldes sygdom. De i alt 11 medtrænere blev fundet allerede i starten af Projektets målsætning har været at rekruttere MindSpring-trænere og opnå mindst seks certificeringer, ligesom det har været målet, at mindst to personer skulle være tidligere asylansøgere. Evaluator kan således konstatere, at rekrutteringen og certificeringen af flygtningetrænere har levet op til projektets målsætninger og endda oversteget forventningerne, hvilket må betegnes som yderst tilfredsstillende. Det er evaluators indtryk, at alle MindSpring-trænere rekrutteret til projektet har vist sig at besidde de relevante kvalifikationer, om end man fremadrettet bør overveje, om der bør sættes lidt højere krav til

13 12 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH trænernes danskkundskaber, så de får mest muligt ud af undervisningsforløbet og af manualen (se i øvrigt kapitel 4 under afsnittet Det sproglige niveau ). 3.2 GENNEMFØRTE MINDSPRINGFORLØB Efter projektets første tre faser var status i slutningen af november 2011, at der var etableret syv forældregrupper. To på Asylcenter Brovst (sprog: arabisk og farsi), en i Asylcenter Kongelunden (sprog: farsi), en i Varde Kommune (sprog: chin), en i Jammerbugt Kommune (sprog: nepalesisk), en på Asylcenter Avnstrup (sprog: arabisk) og en i Bornholm Kommune (sprog: chin og burmesisk). Deltagerantallet varierede fra gruppe til gruppe. Mindste gruppe var på fire deltagere og den største på 13. Gennemsnitlige antal deltagere lå på 8,1 personer. I projektets fjerde og sidste fase blev der etableret fire forældregrupper. Én på Asylcenter Kongelunden (sprog: arabisk), én på Asylcenter Avnstrup (sprog: engelsk), én i Varde Kommune (sprog: chin), én i Jammerbugt Kommune (sprog: nepalesisk). Status i starten af juni 2012 er, at fire af gruppeforløbene er afsluttet, hvoraf to af dem afsluttede forløbet efter kun fem undervisningssessioner. Omstændighederne omkring de tidligt afsluttede forløb vil blive uddybet i afsnit 5.4. Deltagerantallet var i sidste fase meget varierende fra gruppe til gruppe. Mindste gruppe var på fire deltagere og den største på 22. Projektets målsætning har været, at 100 deltagere skulle gennemføre et gruppeforløb med otte - ti deltagere fordelt på 12 grupper. Ved afslutningen af projektet er i alt 11 grupper blevet etableret, mens der yderligere er en igangværende rekruttering til grupper i Ålborg, Roskilde og på Bornholm. Samlet set har de 11 grupper haft et deltagerantal på i alt 97 deltagere (ikke medregnet rekrutteringen til Ålborg, Roskilde og Bornholm), hvorfor evaluator vurderer, at projektet også på dette område har levet op til sine målsætninger. 3.3 FORVENTNINGER OG MÅLSÆTNINGER Projektets ledelse og ledende medarbejdere, styregruppen, blev ved projektstart interviewet om deres forventninger, ønsker og målsætninger med projektet, samt om hvilke risikofaktorer, de forudså. Projektets målsætninger fremgår ligeledes af projektets forandringsteori. Overordnet stod ønsket om at skabe et nyt fokus i indsatsen for nyankomne flygtninge og asylansøgere, der kunne vise at ikke kun beskæftigelsesindsatsen, men også de psykoso-

14 13 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH ciale faktorer er vigtige. Alle var desuden enige om, at projektet var tænkt som et supplement til eksisterende tilbud ikke en erstatning. Det gjaldt både Dansk Røde Kors samt Dansk Flygtningehjælps tilbud til kommunerne. Projektledelsens forventninger til MindSpring-projektet kan sammenfattes i følgende overordnede punkter: At udvikle metoder, der kan bruges af forskellige målgrupper, nemlig både asylansøgere og kvoteflygtninge, herunder på lang sigt også flygtninge, der har været i landet i mange år uden at være blevet integreret At skabe et nyt fokus på empowerment og hjælp til selvhjælp, som står i modsætning til det, de kalder den individuelle, klientgørende, sygdomsfikserede tilgang At generere erfaringer og ny viden fra gruppeforløbene der kan bruges i andre projektsammenhænge At projektets MindSpring-trænere får et udbytte af projektet, der kan hjælpe dem sidenhen, f.eks. i forbindelse med at finde arbejde, som det var tilfældet i Holland Hvad angår opstillingen af målbare målsætninger og effekter har projektet haft to udfordringer. For det første, at der reelt ikke var dokumentation om programmets virkning og effekter fra MindSpring-projektet i Holland. Dermed var der ikke reelt materiale, som kunne bruges som rettesnor i den danske kontekst. For det andet, at projektets natur har gjort det svært over kort tid at identificere effekter, der kan henføres direkte til projektets elementer rent metodisk set. Sammenholder man projektets generelle resultater og erfaringer med de ovennævnte forventninger, er det evaluators overordnede vurdering, at projektet i høj grad har indfriet forventningerne. For det første kan det konkluderes, at MindSpring-metoden har vist sig relevant også i en dansk kontekst og det er bemærkelsesværdigt, at projektet er blevet modtaget med stor begejstring af alle deltagere. Særligt pier-to-pier elementet har vist sig at være en hensigtsmæssig metode til at støtte MindSpring-trænere og kursister i et hjælp til selvhjælps perspektiv og har styrket både MindSpring-trænerne og kursisternes tro på egne ressourcer. Hertil kommer at de professionelles (fx. medtrænerne) syn på kursister og Mind- Spring-trænere er påvirket i retning væk fra en klientgørende tilgang. Hvad angår MindSpring-metodens anvendelighed i forhold til forskellige målgrupper er det evaluators vurdering, at metoden også har vist sig relevant for både asylansøgere og kvo-

15 14 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH teflygtninge, og formentlig også med succes kan anvendes på flygtninge, der har været i landet i mange år uden at være blevet integreret. Det er imidlertid også klart, at der i forbindelse med målgruppen af asylansøgere måske skal foretages en række justeringer af det nuværende program for at optimere udbyttet for denne målgruppe. Om projektets MindSpring-trænere får et udbytte af projektet, der kan hjælpe dem sidenhen, f.eks. i forbindelse med at finde arbejde, som det var tilfældet i Holland, er evaluator mere i tvivl om. Dette vil i givet fald være som en mere indirekte effekt af programmet på sigt i form af mere selvtillid og handlekraft. Programmets styrke ligger således primært i at give forældrene forbedrede forældrekompetencer i en dansk kontekst, og sekundært som et beskæftigelsesfremmende initiativ. Projektet har også været en mulighed for en ny samarbejdsplatform mellem Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors, der i andre sammenhænge kan ligge i en form for konkurrence. Det er i den forbindelse evaluators indtryk, at begge parter har været tilfredse med samarbejdet, og at forventningen om en ny samarbejdsplatform er opfyldt. Rammerne for at bygge et netværk op på tværs af de to organisationer er blevet udnyttet trods den stramme opdelingen mellem præ og post asylfasen, som logistisk kan udgøre en barriere for samarbejdet. 3.4 RISIKOFAKTORER, UDFORDRINGER OG BARRIERER Ved projektstart identificeredes en række forventede udfordringer og barriere for projektet, der kunne fungere som risikofaktorer. Disse grupperer sig omkring temaerne som materiale, økonomi, trænere, implementering og målgruppe. Undervisningsmaterialet Den første udfordring der blev peget på, var spørgsmålet om det hollandske undervisningsmateriales anvendelighed i en dansk kontekst. Projektledelsen valgte at oversætte manualen til dansk i stedet for at lave en ny dansk manual ud fra den viden, der allerede fandtes i Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Dette viste sig at være mere kompliceret end forventet, dels fordi det var svært at oversætte originalen, der var skrevet i et dårligt sprog og dels fordi opbygning bar præg af at være en sammensætning af arbejdspapirer snarere end en sammenhængende manual. En ny manual, også kaldet metodehæftet, er under udarbejdelse ved udgangen af gruppeforløbenes anden runde. Det er evaluators vurdering, at erfaringer fra det forrige forløb og

16 15 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH anbefalinger fra evaluators midtvejsevaluering har været med i overvejelserne ved udarbejdelsen af det nye metodehæfte. Det 99 siders metodehæftet kan betegnes som en sammenfattet, overskuelig og informationsrig indførelse i MindSpring og en trinvis manual til gruppelederne i, hvordan metoden udføres gruppemøde for gruppemøde. Metodehæftet bliver yderligere beskrevet i afsnit 6.2. På nuværende tidspunkt findes ikke en lignende projektbeskrivelse målrettet tovholderne. I forbindelse med evalueringen er det blevet tydeligt, at de har manglet en håndbog med retningslinjer, som både praktisk og økonomisk anskueliggør, hvad projektet kræver ressourcemæssigt. Det anbefales derfor at der, ud over metodehæftet, også udfærdiges en form for håndbog/informationsmateriale, hvori projektets organisatoriske del beskrives. Dette indebærer et budget, tidsrammen osv. Derudover er det også vigtigt heri at beskrive, hvad der bliver forventet af tovholderne. Økonomi For det andet, blev økonomien set som en udfordring, fordi projektet blev lavet i en opgangsperiode med et højt indrejsetal, hvor kommuner og asylcentre var motiverede for at deltage. Siden er flere centre blevet lukket og der spares i kommunerne, hvor der ikke sættes folk af til projekter, når der mangler folk til grundarbejdet, som én udtrykte det. Det er evaluators vurdering, at økonomien ikke har været en hindring for projektets gennemførelse, men dog har vist sig som en udfordring især for medtrænere og tovholdere, både i asylcentrene og i kommunerne. Graden af opbakning fra ledelsen har været svingende kommunerne og asylcentrene imellem, men en fælles udfordring i medtrænernes og tovholdernes arbejde med MindSpring har været, at de daglige opgaver ligger og venter på dem, mens de er væk. De timer, som er godtgjort til projektet, har altså ikke været tilstrækkelige og der opstår derfor en naturlig begrænsning i arbejdet, selv de steder, hvor der har været fuld opbakning fra ledelsen. En klar forventningsafstemning af, hvad projektet kræver ressourcemæssigt vil fremadrettet måske kunne afværge økonomiske overraskelser og manglende ressourcer under gruppeforløbene. I forhold til en fremtidig implementering af Mindspring i asylcentrene kan det nævnes, at allerede ét center har skrevet projektet ind i virksomhedskontrakten under mål og handlinger for 2012, hvilket tyder på, at de i centrene er villige til at forsøge sig med nye måder at hjælpe nyankomne på. En sidste udfordring, der skal peges på er, at der i projektet ikke er afsat løn til Mind- Spring-trænerne. Der opstår således potentielt en magtubalance i forholdet mellem

17 16 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH MindSpring-træner og medtræner, som yderligere understreges af, at den ene part får løn, mens den anden arbejder gratis. Det er ikke evaluators vurdering, at dette har vist sig som et problem, omend det også er vurderingen, at det i en eventuel forankring af projektet bør tages op til fornyet overvejelse om MindSpring-trænerne bør modtage en form for anerkendelse af den store arbejdsbyrde, der ligger i arbejdet som MindSpring-træner. Da projektet er bygget op omkring frivillighed ville det stride imod projektets karakter at give økonomisk anerkendelse. Til gengæld anbefales det at kompensere trænerne fx via tilbud om nogle forløb for MindSpring-trænerne af uddannelsesmæssig og opkvalificerende art. På den måde vil MindSpring-trænernes viden om og interesse i projektet blive vedligeholdt og videreudviklet, samt give trænerne en platform til at netværke og erfaringsudveksle. MindSpring-trænerne modtager et diplom efter endt uddannelsesforløb, men det er endnu ikke tydeligt, hvordan dette kan bruges. I et fremadrettet perspektiv, bliver det derfor vigtigt at få vurderet på hvilke måder forløbet kommer til at kunne hjælpe MindSpringtrænerne også i forhold til deres beskæftigelsesmuligheder.

18 17 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH 4. UNDERVISNINGSFORLØBET FOR MINDSPRING-TRÆNERE Uddannelsen af medtrænere og MindSpring-trænere er en vigtig del af MindSpringprojektet. Uddannelsesforløbet har bestået af otte kursus- og træningsdage fordelt på tre internater. Medtrænerne deltog i to ud af de otte dage. Samtlige af de frivillige Mind- Spring-trænere gennemførte kurset. I det følgende beskrives uddannelsesforløbet nærmere, herunder hvad de forskellige deltagere oplevede, de havde fået ud af det. 4.1 MINDSPRING-TRÆNERNE MindSpring-trænerne var generelt godt tilfredse med kursusdagene og syntes, de var blevet undervist i de temaer og kompetencer, de forventede. Gennemgangen af manual og øvelseshæfte har også været tilfredsstillende, og de følte sig godt forberedt på at bruge begge dele. Ligeledes følte de sig godt forberedt på de udfordringer, de forudså i forbindelse med at være MindSpring-trænere. Fordelingen af tiden på temaer og kompetencer Hovedparten syntes, at der blev brugt tilstrækkelig tid på de forskellige temaer, men hele 30 pct. mente dog, at der blev brugt for meget tid på kulturforskelle og opdragelse og yderligere 30 pct. mente, at der blev brugt for lidt tid på psykiske reaktioner. Desuden svarede én deltager, at vedkommende manglede mere viden om børns psykiske reaktioner for at kunne gennemføre forældregrupperne. Der er altså en lille tendens blandt deltagerne som mente, at der ikke blev undervist tilstrækkeligt i temaer om psykiske reaktioner. Der var delte meninger om, hvorvidt der blev brugt tilstrækkelig tid på undervisningen i kompetencer, idet to ud af i alt fem syntes, at der ikke blev brugt nok tid på gruppelederrollen og på at vejlede andre. Selvom der kun var få besvarelser bør man alligevel nok tage det til efterretning, da netop gruppelederrollen er særlig central for forældregruppernes succes. Form og indhold Overordnet var der tilfredshed med form og indhold, men flere gav udtryk for et ønske om mere undervisning og mindre gruppearbejde på selve kursusdagene samt flere kursusdage også for medtrænere. Mere forberedelse sammen med medtrænerne kunne give den nødvendige samarbejdserfaring inden forældregruppernes start. Selvom MindSpring-

19 18 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH trænerne mente, undervisningstemaerne var relevante og kunne anvendes i praksis, blev der dog efterspurgt noget mere praksisnær undervisning i at facilitere et gruppeforløb. Det sproglige niveau Hvad angår det sproglige niveau, viste spørgeskemaundersøgelsen, at der var stor uenighed om sværhedsgraden af oplæggene, hvilket afspejler MindSpring-trænernes meget blandede danskkundskaber. Nogle havde svært ved at forstå oplæggene og deltage i diskussionerne og flere MindSpring-træner understregede selv, at de følte, der var flere vigtige ting, han ikke havde fået med i undervisningen. Denne problematik gælder også manualen, der er på dansk. En løsning ville fremadrettet være at have en engelsk og en dansk version af manualen og desuden tilpasse det sproglige niveau i undervisningen på en måde, så alle deltagere får et godt udbytte heraf. Ligeledes bør det overvejes, om der fremover bør sættes højere krav til MindSpring-trænernes danskkundskaber. 4.2 MEDTRÆNERNE Overordnet syntes medtrænere, at forberedelsen var god og praksisnær. Der var tilstrækkelig tid til oplæg og gruppearbejde, som fungerede godt og undervisningen bidrog med relevant - men ikke ny - viden. Halvdelen mente dog, de kun var blevet mindre godt forberedt på undervisningstemaerne og stort set alle mente, at de kun i mindre grad havde fået ny viden om disse. Det hænger selvfølgelig sammen med, at medtrænerne kun deltog to dage i undervisningen og derfor ikke har modtaget samme undervisning i manualens temaer som MindSpring-trænerne har fået. Desuden må medtrænerne forventes i forvejen at have et vist kendskab til temaerne i kraft af deres uddannelsesmæssige baggrund. Forventninger til opgaver Efter kursusdagene var en del medtrænere i tvivl om, hvorvidt de skulle vejlede og undervise gruppen. Dette hænger sammen med, at rollefordelingen mellem medtræner og MindSpring-træner, ikke var eksplicit nok formidlet på kursusdagene. Selv efter at have afsluttet andet gruppeforløb har evalueringen vist, at der fortsat er tvivl blandt nogle medtrænere omkring rollefordelingen mellem gruppelederne. Det anbefales derfor, at antallet af dage medtrænerne deltager i undervisningsforløbet fx øges fra to til fire. På den måde har medtræneren mere tid til at lære om MindSpring-konceptet og des-

20 19 EVALUERING AF MINDSPRING ALS RESEARCH uden lære MindSpring-træneren bedre at kende inden deres samarbejde. Problematikken omkring rollefordelingen mellem gruppelederne diskuteres mere uddybende i kapitel 8.

MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS december 2011 MIDTVEJSNOTAT MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH 1.Indledning... 2 2. Forventninger, ønsker og målsætninger

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

MindSpring for og med flygtninge

MindSpring for og med flygtninge MindSpring for og med flygtninge Krig, flugt og migration påvirker enhver. I Danmark har vi i de senere år kvalificeret vores integrationsarbejde med stort fokus på danskundervisning og beskæftigelsestilbud.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Notatets baggrund og formål Dansk Flygtningehjælp har i perioden oktober 2010 til december 2012

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL 4: UNGE

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL 4: UNGE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL 4: UNGE Eftermiddagens program 12.45-14.00 Den dobbelte identitetsudfordring 14.00-14.15 Pause 14.15-14.45 MindSpring metode 14.45-15.00

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede Arbejdet med flygtningebørn og -familier Traumer som en del af det samlede billede Traumer Eksilstress Socioøkonomisk stress 1. Tænk på et flygtningebarn i mistrivsel, som har brug for hjælp. 2. Snak 5

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier.................................................. 4 Hvad er målguppens behov?..........................................................

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse Specialundervisning med fokus på sprog og relationer Evaluering af forsøg med familieklasse Gribskov Kommune, maj 2011 Indledning Evaluering af 'Specialundervisning med fokus på sprog og relationer' er

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse Refleksion og læring Da vi startede på vores første projekt her på RUC, var det med blandede forventninger. På den ene side var der et ønske om at en god karakter, men på den anden

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

Odsherreds Efterskole. Selvevaluering 2009-2010. side 1 af 16. Selvevaluering Odsherreds Efterskole

Odsherreds Efterskole. Selvevaluering 2009-2010. side 1 af 16. Selvevaluering Odsherreds Efterskole Odsherreds Efterskole. Selvevaluering 2009-2010. side 1 af 16 Selvevaluering Odsherreds Efterskole 2009/2010 Odsherreds Efterskole. Selvevaluering 2009-2010. side 2 af 16 Selvevaluering 2009-2010 Selvevaluering

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Statusevaluering Fællesskaber for Alle

Statusevaluering Fællesskaber for Alle Emne: Til: Kopi: til: BILAG Statusevaluering Fællesskaber for Alle Den 4. september 2013 Statusevaluering Fællesskaber for Alle Introduktion Nedenstående er en statusevaluering over hovedaktiviteterne

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

EVALUERING AF MINDSPRING GRUPPEFORLØB FOR UNGE MED SÆRLIGT FOKUS PÅ LIGESTILLING OG SOCIAL KONTROL

EVALUERING AF MINDSPRING GRUPPEFORLØB FOR UNGE MED SÆRLIGT FOKUS PÅ LIGESTILLING OG SOCIAL KONTROL Als Research APS oktober 2016 RAPPORT EVALUERING AF MINDSPRING GRUPPEFORLØB FOR UNGE MED SÆRLIGT FOKUS PÅ LIGESTILLING OG SOCIAL KONTROL 01 Evaluering af MindSpring Gruppeforløb for unge med særlig fokus

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds Afsluttende artikel Jeg har gennem foråret deltaget i forløbet Didaktisk innovatorium. I denne afsluttende artikel om forløbet tager jeg afsæt i at besvare nedenstående 3 spørgsmål: 1. Hvilke erfaringer

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere