Indhold. Administrator...side 4. Andelsbevis.side 6. Bestyrelsen kontortid..side 4. Beboerhus kontortid side 4. Beboerhus udlejning side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Administrator...side 4. Andelsbevis.side 6. Bestyrelsen kontortid..side 4. Beboerhus kontortid side 4. Beboerhus udlejning side 7"

Transkript

1 1

2 2 Indhold. Administrator...side 4 Andelsbevis.side 6 Bestyrelsen kontortid..side 4 Beboerhus kontortid side 4 Beboerhus udlejning side 7 Boligafgift.side 6 Byggetilladelse...side 15 Bytning.side 16 Eksklusion...side 6 El side 16 El-affald...side 8 Haveaffald.side 9 Husholdningsaffald.side 8 Husorden side 5 Insekter.side 11 Miljøfarligt affald side 10 Obs Obs: affald side 10 Ombygninger side 13 Opslag.side 7 Rotter side 11 Salg.side 17 Skadedyr.side 11 Storskrald.side 9 Tilbygninger..side 13 Vicevært..side 4 Velkommen..side 3 Ventelister.side 12

3 3 Velkommen Du/I bydes hermed rigtig hjertelig velkommen til A/B Lejren. Andelsboligforeningen blev stiftet i 1999, og består af 74 ikke sammenhængende træhuse. De 60 ligger i henholdsvis Pilestykket og Ellestykket. De sidste 14 ligger på den anden side af banen i Følager. I denne informationsmappe har vi forsøgt at samle de ordensregler og praktiske oplysninger, der kan være med til, at vi i fællesskab kan bevare A/B Lejren som et rart og trygt sted at bo. For såvel andelshavere som lejere er det foreningens driftsudgifter, der er bestemmende for, hvor meget vi skal betale for at bo i vores huse. Det må derfor være i alles interesse, at vi undgår at skulle afholde unødige udgifter.

4 4 BESTYRELSEN KONTORTID: Sidste mandag i hver måned: Kl (Al personlig henvendelse kun i dette tidsrum) Telefonisk henvendelse: ( samme tidsrum som ovenstående) Skriftlig henvendelse: Postkassen v/beboerhus Pilestykket 7B VICEVÆRT: Telefon Kontortid: Mandag i beboerhuset. BEBOERHUS UDLEJNING: Kontortid: Mandag kl Sted: Beboerhuset, Pilestykket 7B ADMINISTRATOR: InteQ Ejendomsadministration Høffdingsvej Valby Tlf.: Mobil:

5 5 HUSORDEN: A/B LEJREN 1. Det påhviler samtlige beboere og personer, som opholder sig på ejendommen at optræde med størst muligt hensyn til de øvrige beboere. 2. Der må holdes hund og kat i ejendommen. Hunde skal føres i snor på ejendommens område, og efterladenskaber medtages. 3. Husholdningsaffald skal anbringes i ejendommens affaldscontainere. Affald der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation eller storskrald, skal fjernes af beboeren for egen regning og ved egen foranstaltning. 4. Der må under ingen omstændigheder stå biler, campingvogne, traktorer, trailere eller liggende uden nummerplader på veje og stier. Der må ligeledes heller ikke stå campingvogne, beboelsesvogne og lignende med nummerplader på veje og stier. 5. Der må ikke køres med eller parkeres store tunge køretøjer på stierne. 6. Der skal være træhegn eller hæk omkring huse og haver. Hegn eller hæk må højst være 2 meter, og hegn skal males i farverne rød eller hvid eller kan være i trykimprægneret træ. 7. Hække og hegn skal jævnligt vedligeholdes. Hække skal klippes inden Skt. Hans. 8. Alle skal hver især sørge for, at der ikke roder uden for deres grund. 9. Hvis folk vil rode inde i deres haver, skal de sørge for, at det ikke kan ses af de omkringboende. 10. Der skal søges skriftlig tilladelse til opførelse af eller ændring af udbygninger og tilbygninger, badeværelser og køkkener samt husenes indre/ydre indretning. 11. Alle huse skal være malet røde med hvide vinduer og røde eller hvide døre, eller døre i naturtræ, samt sort tagpap. Det samme gælder alle til- og udbygninger. 12. Beboeren står selv for indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der udleveres maling til udvendig vedligeholdelse hvert 4. år. Der udleveres 3 røde og 1 hvid spand maling pr. hus. Hvis der er brug for mere maling evt. til hegn og tilbygninger kan dette købes hos Viceværten til 435,00 kr. for 5 liter.

6 6 13. Hvis der i en husstand ikke er forbrug af gas, vil Dong energi komme og afskære dit gas-stik til dit hus. Dette koster ca kr., og det er andelshaver selv, som skal betale for dette. 14. Henvendelser vedrørende ejendommens forhold skal ske til andelsboligforeningens bestyrelse. Bestyrelsen må kun kontaktes ved skriftlig henvendelse eller ved personlig henvendelse i bestyrelsens træffetid. ANDELSBEVIS Andelshavere modtager ved erhvervelse af et hus et andelsbevis, evt. med påtegninger. Andelsbeviset bør opbevares omhyggeligt. Andelsbevis med evt. påtegninger skal tilbageleveres ved salg, inden andelsindskuddet kan udbetales. BOLIGAFGIFT Andelshavere betaler en månedlig boligafgift, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen hvert år. Boligafgiften forfalder til betaling den første i hver måned, med sidste rettidige betalingsdag den 4. hverdag i måneden. Ved udsendelse af rykkerbreve for manglende betaling, vil der blive opkrævet et særligt rykkergebyr på kr. 250,- + renter. Hvis boligafgiften m.v. ikke betales rettidigt, anses boligaftalen for misligholdt, hvilket i sin yderste konsekvens kan medføre eksklusion af andelsboligforeningen, og dermed krav om fraflytning af huset. EKSKLUSION Eksklusion af et medlem af andelsboligforeningen er ensbetydende med, at pågældende skal fraflytte sin bolig. Grov misligholdelse af boligaftalen, dvs. hvis boligafgiften m.v. ikke er betalt til forfaldtidspunket, kan medføre eksklusion. Også hensynsløs optræden til gene for andre

7 7 beboere, grov misligholdelse af husordenen, samt grov forsømmelse af sin vedligeholdelsespligt kan medføre eksklusion. OPSLAG Der forefindes 5 tavler, hvor meddelelser til beboerne vil blive opsat. Tavlerne er opsat på følgende huse: Pilestykket nummer 2 & 25 Ellestykket nummer 1 & 24 Følager 19U BEBOERHUS Vi har et beboerhus, beliggende Pilestykket 7B. Dette kan lejes af andelshavere og lejere til fester, arrangementer og begravelser. Ved bestilling betales et depositum på 600 kr. og der udfærdiges en kontrakt. Ved nøgleudlevering betales den endelige leje som pt. udgør kr. inkl. rengøring. Ved begravelser betales der ikke leje, men 500 kr. for rengøring kr. i depositum. Depositummet tilbagebetales efter endt udlejning, modregnet eventuelle erstatninger. Forespørgelser vedrørende ledige datoer kan ske via mail. I skal dog stadig møde op til kontortid og betale depositum senest 3 måneder før den ønskede dato. Reserverer man inden for 3 måneder skal depositum betales med det samme eller til den næstkommende kontortid.

8 8 HUSHOLDNINGSAFFALD. Der forefindes 2 skralderum med affaldsbeholdere.: Pilestykket 7C Følager 19U Disse beholdere er kun beregnet til husholdningsaffald. Affaldet skal samles i lukkede affaldsposer inden det smides i beholderne. Dette for at forhindre lugtgener, specielt for de omkringboende. Affaldet må ikke sættes ved siden af beholderne da det tiltrækker rotter. Glascontainere forefindes. EL-AFFALD Kasserede hårde hvidevarer og andet el-affald skal kasseres på genbrugsstationen: Kulbanevej : Åbningstider: hverdage Weekend & helligdag ST

9 9 STORSKRALD. Ca. hver 3. måned eller efter behov bliver der bestilt containere til storskrald. Opslag vil blive opsat på tavlerne. Containerne bliver stående 2 dage, før de returneres igen. Vi skal understrege, at de er beregnet til almindeligt indbo. Der må derfor ikke kasseres mursten, jord, asfalt, sten og elartikler som tv, PC, køleskab m.m. Her må vi henvise til genbrugsstationen på Kulbanevej. HAVEAFFALD I perioden april november kan man komme af med sit haveaffald på pladserne. Disse er placeret: Ellestykket 38U Følager 19U Haveaffaldet må ikke smides ud i plastsække. Bruger man sække SKAL det være papirsække. Store grene skal afkortes til 1 meter, og må maks. være 10 cm i diameter. Overskrides disse mål, skal de smides til storskrald.

10 10 MILJØFARLIGT AFFALD Miljøfarligt affald er f.eks. maling, neglelak, terpentin osv. Dette skal afleveres på Genbrugsstationen på Kulbanevej. OBS OBS OBS OBS Alt affald skal kasseres som beskrevet i de foregående afsnit. Smider/sætter man affaldet på stier og friarealer, vil bestyrelsen bestille afhentning af affaldet. Udgifterne til dette vil blive betalt A/B Lejren, dvs. os alle. Så tænk dig godt om, når du kasserer dit affald, da alt for mange unødige udgifter i sidste ende, vil kunne resultere i en huslejestigning til os alle.

11 11 SKADEDYR. ROTTER: Ved rotteplage skal man selv kontakte Viceværten. Telefon Mandag torsdag: Fredag: INSEKTER M.V Ved andre skadedyr: Insekter mus osv.: Kontakt Viceværten Samme tidrum som ovenfor. Telefon

12 12 VENTELISTEREGLER FOR A/B LEJREN Der forefindes 3 ventelister i A/B Lejren: 1. Intern liste 2. Børneliste 3. Ekstern liste Optegnelse på alle 3 lister sker ved henvendelse til bestyrelsen. Et ledigt hus vil blive tilbudt i ovenstående rækkefølge. INTERN LISTE. På denne liste kan andelshavere optegne sig selv, hvis man ønsker et andet hus i foreningen. Ønsker man at stå optegnet til et bestemt hus, påføres det på listen. Når man bliver tilbudt et andet hus, frigiver man derved sig eget hus til foreningen, der herefter vil tilbyde dette til ventelisterne. Man kan derfor ikke overdrage det fraflyttede hus til f.eks. ægtefælle eller børn. Begge huse vil blive vurderet af foreningens vurderingsmand, og ombytningen vil ske efter gældende regler for salg. BØRNELISTE. På denne liste kan andelshavere optegne deres børn. Dette gælder både hjemmeboende og udeboende børn. Lejere kan ikke optegne deres børn på denne liste, men henvises til den eksterne liste. Man kan vælge at stå optegnet som aktiv søgende eller passiv søgende. EKSTERN LISTE. På denne liste kan alle blive optegnet ved anbefaling af en andelshaver. Lejere kan optegne sig selv og sine børn. Dette gælder både hjemmeboende og udeboende børn. Lejere kan ikke optegne andre uden for foreningen. Man kan vælge at stå optegnet som aktiv søgende eller passiv søgende.

13 TILBYGNINGER OG OMBYGNINGER I A/B LEJREN Der skal ansøges skriftligt om alt, hvad der ønskes bygget af tilbygninger, ombygninger, halvtage, skure og overdækkede terrasser, samt bærende konstruktioner. Ansøgning vedlagt tegninger i 5 eksemplarer afleveres til bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgår ansøgningen, og videresender den herefter til Byggeri- og bolig. ALLE ANSØGNINGER SKAL GÅ I GENNEM BESTYRELSEN. 2. Tilbygninger til brug for beboelse koster et engangsbeløb på ca. 1000,00kr pr. m2. Dette beløb pristalsreguleres. Beløbet indbetales til administrator inden byggeriet påbegyndes. Beløbet bliver betalt videre til sælger af Andelsboligforeningen: TOR IS. Klausulen udløber 1/ Alle tilbygninger skal fremstå i træ, og i farverne svenskrød og hvid. ( ikke gasbeton eller mursten). 4. Nye vinduer skal være topstyrede som eksisterende eller bondehusvinduer. I tilbygningers facader mod nabos have, må der ikke isættes vinduer større end i eksisterende hus. I gavle mod sti og vej, må der isættes vinduer, dog ikke større end i eksisterende hus. Vender gavl mod nabos have, skal dette ske ved nabohøring i samarbejde med bestyrelsen. 5. Veluxvinduer og ovenlysvinduer må monteres i tagflader i både tilbygning og eksisterende hus. 6. Terrassedøre og glasfacade må kun monteres i facade mod egen have. 7. Gulve i tilbygninger kan laves som bjælkelag eller med støbt betondæk. 8. Alle tage skal være sort tagpap. Undtagen er halvtage og skure. 9. Ingen huse må være højere end husene Pile 22 og 37, højst 5,40 m. 10. Ingen taghældninger må overstige eksisterende (22 gr.)

14 Tagrender skal være som på eksisterende hus: Nr. 11 farve Granit. 12. Tilbygninger skal holdes 1 m fra naturligt skel, hvor gavle vender mod hinanden. 13. Der må ikke bygges tættere end 7 m til naboens facader og 1 m til naturligt skel fra gavl. (Naturligt skel skal måles mellem gavle til midt) Hvis nabohus eller skur er tættere end 5 m, skal gavl laves som Bd Nedtagning af skorsten skal der ikke søges om byggetilladelse til, men en skriftlig ansøgning skal afleveres til bestyrelsen, som herefter giver tilladelsen. Der skal ikke udføres en skorstensattrap, men hullet i taget skal efterfølgende lukkes. 15. Det påhviler andelshaveren at tegne entreprise allrisk forsikring inden byggestart på bestyrelsens anmodning. 16. Der skal fremvises/dokumenteres tilladelser til ændringer af hovedhus, samt tilbygninger/ombygninger. Dette kan være i form af billeddokumentation. Når det drejer sig om åbning til kip, skal der fremvises en beregning. 17. Byggetilladelse koster 5000,00 kr. og anmeldelse koster 2000,00 kr.

15 15 ANSØGNINGEN TIL BYGGETILLADELSE. 1. Udfærdigelse af skriftlig ansøgning, med en beskrivelse af byggeriets omfang. 2. Udfærdigelse af tegninger, som vedlægges ansøgningen i 5 eksemplarer omfattende: A. Situationsplan: Min. 1:500. Byggeriets placering på grunden B. Grundplan: Min. 1:100. Plan over bygningen C. Facader: Min. 1:100. Afbildning af alle 4 facader D. Snit Min. 1:100. Snit med alle bygningsdetaljer E. Tegninger vedlagt de nødvendige tekniske specifikationer, ingeniørberegninger, tekniske installationer etc. 3. Ansøgningen underskrives af andelshaver og afleveres til bestyrelsen. 4. Byggetilladelse afventes, hvorefter byggeriet kan igangsættes.

16 16 EL. Beboere må ikke foretage indgreb i ejendommens el-installationer. Alle reparationer, forandringer og nyinstallationer skal udføres af en autoriseret el-installatør. Det påhviler beboeren (el-installatøren) at indhente eventuelle godkendelser fra de kommunale myndigheder. Bytning. Såvel lejere som andelshavere har ret til at bytte lejlighed i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser. Der skal være tale om en reel bytning, således at f.eks. trekantbytning ikke er tilladt. Ved alle bytninger skal bestyrelsens skriftlige godkendelse foreligge, før bytning aftales. Lejere som vil bytte, skal være opmærksomme på, at den ny-indflyttede skal optages som medlem af andelsboligforeningen.

17 17 Se i vedtægterne. Salg. Procedure ved salg af andel. 1. Andelshaver henvender sig skriftligt til bestyrelsen, og meddeler at man ønsker at flytte. (Blanket kan afhentes hos bestyrelsen.) Såfremt man har forbedringer oplyses dette til bestyrelsen, der vil kontakte vurderingsmand. Et bestyrelsesmedlem skal deltage ved vurderingen. 2. Vurderingsmanden udfærdiger en vurdering af huset både indvendigt og udvendigt, som sendes til sælger, administration og bestyrelse. Sælger skal have alle papirer (fakturaer, regninger, kvitteringer m.v.) vedrørende forbedringer parat når vurderingen skal finde sted. Er dette ikke tilfældet kan man ikke være sikker på at få forbedringerne anerkendt. 3. Ved salg skal man kunne fremvise/dokumentere tilladelser til ændringer af hovedhus samt tilbygninger/ombygninger. Dette kan være i form af billeddokumentation. Når det drejer sig om åbning til kip, skal der ligge en beregning. 4. Ved fremvisning til evt. køber deltager sælger og mindst 1 bestyrelsesmedlem. Når køber er fundet aftales tid for udfærdigelse af overdragelsespapirer. 5. Køber og sælger underskriver overdragelsespapirer i bestyrelseskontoret, hvor der ligeledes træffes aftale med hensyn til aflevering af nøgler m.v. Sælger skal i forbindelse med underskrift på overdragelsespapirerne aflevere andelsbevis og velkomstmappe til bestyrelsen. 6. Bestyrelsen fremsender de underskrevne dokumenter og andelsbevis til administrationen. 7. Køber indbetaler til administrator samtidig med at salgsaftalen underskrives. Administrator foretager afregning overfor sælger, alt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Både den fraflyttede og den nye beboer, må selv sørge for fra- og tilmelding af el, gas og fjernvarme. Ved overdragelsesforretningens afslutning afleveres alle entredørsnøgler til repræsentanterne for bestyrelsen.

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM Godkendt på ekstraordinær generalforsamling 30. september 1992, med ændringer som følge af vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Revideret 29.10.2003 Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægterne omfatter 1-35 inkl. bilag 1. Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Humlebjerg. Foreningens hjemsted er i Fredensborg

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter for A/B Lejren

Vedtægter for A/B Lejren Vedtægter for A/B Lejren 1. Navn og hjemsted 1.1. Navn Foreningens navn er A/B Lejren, der i det følgende benævnes foreningen. 1.2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål og brugsrettigheder

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse.

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse. Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 Tlf. nr. 55 72 39 16 - Fax nr.

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere