GOD PRODUKTIONSPRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD PRODUKTIONSPRAKSIS"

Transkript

1 Branchekode for honningproduktion

2 GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Biavlere producerer fødevarer. For at sikre forbrugerne gode, sunde fødevarer produceret under forsvarlige hygiejniske forhold, skal biavlere, såvel som andre, overholde God produktionspraksis og God hygiejnisk praksis. Reglerne gælder for alle, som arbejder med produktion af fødevarer. De gælder også for produktion af honning og andre biprodukter, pollen, voks og propolis, uanset om du selv pakker på glas eller sælger din honning til honningcentral på stor emballage. Danmarks Biavlerforening har udarbejdet denne vejledning for at hjælpe biavlerne til at overholde reglerne. Reglerne skal medvirke til at sikre en god hygiejne og sporbarhed i produktionen - fra bistadet til honningen står på forbrugerens bord. Det skal sikres af hensyn til forbrugeren, men også af hensyn til biavleren. Det er afgørende for hans salg af honning i fremtiden, at honningens renommé som et rent naturprodukt fastholdes. Reglerne omfatter krav til egenkontrol og registrering af nogle biavlere. GOD PRODUKTIONSPRAKSIS - HVAD ER DET? God produktionspraksis er retningslinier for, hvordan man kan leve op til hygiejnelovgivningens regler om at tilrettelægge produktionen på en måde, så produkterne bliver sikre og ikke er til fare for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet. God produktionspraksis kaldes også GMP, som er forkortelsen for den internationale betegnelse Good manufacturing practice. EGENKONTROL Et vigtigt element i hygiejnereglerne er egenkontrollen. Det betyder, at man har gennemtænkt, hvilke risikoelementer der er for forurening af produktet i forbindelse med produktionen: At man har tænkt over, hvorledes man undgår problemerne, at man aktivt undgår problemerne, samt at man registrerer hvornår man har gjort en aktiv indsats, f.eks. gjort slyngerummet rent. Et andet element i egenkontrollen er sporbarhed. Du har ansvaret for, at dine produkter er i orden. Hermed har du også ansvaret for, at du kan trække varerne tilbage, hvis der viser sig at være noget galt. Dine leverandører skal på samme måde kunne trække deres varer tilbage fra dig, hvis det bliver nødvendigt. Du kan spore dine varer, når du både kan dokumentere, hvem der leverer, og hvem der køber dine varer. Til gengæld for kravet om egenkontrol, slipper en stor del af biavlerne for registreringer, kontrol og omkostninger. Alle biavlere, som sælger honning skal gennemføre egenkontrol. REGISTRERING Biavleren som detailpakker og sælger under kg honning på detailemballage om året skal ikke registreres. Men de skal overholde reglerne for god produktionspraksis, herunder god hygiejne og egenkontrol. Biavlere som - uanset mængde - sælger honning på stor emballage til honningcentraler skal registreres hos Fødevareregionen. Det skyldes, at honningcentraler i fremtiden kun må modtage honning fra registrerede producenter. Honningcentraler skal registreres. Biavlere som opkøber honning fra andre biavlere med henblik på videresalg til grossist skal registreres som engrosvirksomhed. Biavlere som opbevarer honning for andre biavlere, f.eks. i forbindelse med fælles indlevering til grossist, skal registreres som engrosvirksomhed. Registreringen kan ske ved at udfylde skemaet på Fødevarestyrelsen hjemmeside (www.foedevarestyrelsen.dk) eller kontakte Fødevarestyrelsen. Der er ikke krav om kontrolgebyr, uddannelse eller særlige rum til honningbehandling. DOKUMENTATION FOR EGENKONTROLLEN Ud over skemaet kan der være særlige krav til dokumentation. Du skal derfor opbevare: Optegnelser over eventuel anvendelse af lægemidler - evt. kopi af recept. Eventuelle breve fra Fødevarestyrelsen vedrørende offentligt tilsyn. Kommunens eller private firmaers udleverede dokumentation for skadedyrsbekæmpelse. Dokumentation for indkøbt bifoder. Anden relevant dokumentation (f.eks. analyser fra kommunen af vand fra privat boring). Dokumentation for at du har gennemført egenkontrollen i form af det udfyldte skema. Det kan være registrering af datoer for gennemførelsen af de enkelte elementer i kontrollen. Dette hæfte er tænkt som en hjælp til at overholde reglerne for god produktionspraksis. Det er en såkaldt branchekode som er vurderet og accepteret af Fødevarestyrelsen. Det udfyldte skema vil hjælpe dig, såfremt fødevaremyndighederne skulle komme på kontrolbesøg. Danmarks Biavlerforening vil løbende følge udviklingen, informere og tilrette materialet. Får du problemer eller spørgsmål, så kontakt Danmarks Biavlerforening på tlf eller send en mail på: 2 BRANCHEKODE FOR HONNINGPRODUKTION

3 BRANCHEKODE BRANCHEKODEN Branchekoden består af to dele: 1. Et skema som kan bruges i den løbende egenkontrol. Skriv dato for hvornår du har gennemført den pågældende aktivitet. 2. Uddybende forklaringer til skemaet. SKEMAET Skemaet beskriver de processer som kan forekomme i biavlen og som har betydning for fødevarekvaliteten. Når du har gjort en aktiv indsats for at følge programmet, skriver du datoen i datokolonnen - f.eks. datoen for rengøring af slyngerum. Du skal underskrive skemaet og gemme det. Såfremt myndighederne kommer på kontrolbesøg, vil de gennemføre kontrollen med udgangspunkt i det udfyldte skema. Nye skemaer kan hentes på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside eller rekvireres hos Danmarks Biavlerforening. Skemaet er udformet med udgangspunkt i det skema, som er udarbejdet af Dansk Landbrug og Dansk Landbrugsrådgivning til brug for landmænd. Samt med skelen til materialer fra andre landes skemaer for God produktionspraksis i biavl. Reglerne gælder også for økologiske producenter. De skal fortsat overholde alle de øvrige krav til økologisk produktion (se under menupunktet BIAVL > Love). SKEMAETS OPBYGNING For uddybende forklaringer og henvisninger se side 6-8. Skemaopdeling: Skemaet indeholder en oversigt over de enkelte aktiviteter. Ud for hver aktivitet er der opført vurdering af risici, muligheder for kontrol, samt mulighed for registrering af datoer for aktiviteten. Dato Her skriver du en dato for, hvornår den enkelte aktivitet er udført og af hvem (initialer). Når sæsonen er ovre, underskriver du skemaet. Husk at anføre dato og årstal! Skemaet gemmes! Såfremt fødevaremyndighederne skulle komme på kontrol, vil de bruge skemaet som udgangspunkt for kontrollen. Kontrollen vil især lægge vægt på at konstatere, om hygiejnen rent faktisk er i orden. HVOR FINDER DU LOVGIVNINGEN? Du kan på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside finde relevante links til lovgivning, vejledninger og forordninger. Du finder det på adressen under menupunktet BIAVL > Love > registrering. Yderligere oplysninger kan findes på følgende hjemmesider: Fødevarestyrelsen: Retsinfo: EUR-LEX: HVOR KAN DU FÅ HJÆLP OG SVAR? Medlemmer af Danmarks Biavlerforening kan få vejledning og svar hos foreningens konsulenter. Danmarks Biavlerforening vil gennemføre uddannelse af lokale instruktører i foreninger tilsluttet Danmarks Biavlerforening. Instruktørerne vil derefter også kunne hjælpe med at forklare systemet. Danmarks Biavlerforening vil løbende opdatere branchekoden, så den også fremover lever op til gældende lovgivning. Risikofaktorer: Beskriver de arbejdsgange eller områder i biavlen og honningproduktionen som kan have betydning for fødevaresikkerheden. Sikringspunkter: Beskriver de handlinger/tiltag som skal sikres eller kontrolleres. Håndtering og dokumentation: Kort forklaring på, hvorledes sikringspunktet anbefales håndteret, samt muligheden for dokumentation. Hvad jeg har gjort: Oversigt over de aktive indsatser, som løbende skal gøres. TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2013 3

4 Nr. Risikofaktor Sikringspunkter Håndtering og dokument 1 Forurening ved bistadet. Sikre god hygiejne. Dokumentation kan ses dire Skift tavler regelmæssigt. bistadet og på tavlelager. Undlad at sætte tavler på jorden. 2 Vokstavler og tavlelager. Skift alle yngeltavler og tavler med pollen; årligt. Kun jomfrutavler i tavlelage 3 Forurening af vand. Sikre at der kun bruges postevand til rengøring. Der bruges kun postevand. Sikre god udtørring af slyngerum og materiel Honningbehandling foregår før ibrugtagning. tørret rum. 4 Fodring af bier. Brug færdigfremstillet bifoder eller rent sukker Kontrol af foderbakker før in rørt med rent vand. Rengør foderbakker og spande før brug. Undlad fodring der kan medføre sukkerrester i honningen. Undlad fodring under træk. 5 Behandling af bisygdomme Følg behandlingsforskrifter for behandling. Brug kun midler, som ikke e og parasitter. (På under menupunktet honning. BIAVL > sygdom findes behandlingsforskrifter. Temahæfter om bisygdomme og varroa kan Ved brug af receptpligtige læ rekvireres hos Danmarks Biavlerforening). recept. Undgå uvedkommende p Biavlerens personlige hygie Remedier til røring rengjort Al materiel skal være tørt in for tiltrækning af støv pga. s Genbrugsemballage skal væ 6 Forurening i slyngerummet. Manglende rengøring før brug; uorden. Rummet ryddes og rengøre Bier i rummet. Der sikres mod at bier har a Fremmed lugt. med bisluse. Afdæk evt. afløb. Fjern lugtende stoffer. rent tøj. 7 Forurening i slyngen og Slynger og transportspande skal være rengjorte Rengør slynger, skrællegaffe beholdere. og af levnedsmiddelgodkendt materiale. transportbeholdere før ibru 8 Honningkvalitet. Sikre lavt vandindhold i honningen. Høst kun tavler med moden Vandindhold. Fugt i slyngerum. Undgå vand i slyngerumme Affugter. 9 Honningkvalitet. Forurening med voks, støv og andet snavs. Hold slyngerummet og mat Renhed. opbevares i tætsluttende em Omhyggelig sining. 10 Honningkvalitet. Forurening med lugt og smagsstoffer. Hold slyngerum rent og frit Fremmed duft og smag. 11 Opbevaring af honning. Forurening af honning med fremmed lugt Honning opbevares i tætslu og smag. levnedsmiddelgodkendt ma Opbevares køligt. 12 Emballage. Emballage godkendt til levnedsmidler. Honning må kun sælges i e levnedsmidler. 13 Mærkning. Mangelfuld mærkning af honning. Detailpakning mærkes i hen bekendtgørelsen. navn og adresse. 14 Salg af honning fra bod. Tilladelse fra myndighed, kommune, politi eller Sikre hygiejniske forhold. Uddeling af smagsprøver. f.eks. dyrskueledelsen. Fast stadeplads. Registrering hos Fødevarestyrelsen. BRANCHEKODE FOR HONNINGPRODUKTION

5 tation Hvad har jeg gjort Dato Dato Dato ekte på tavlerne i Skifte tavler i yngellejet; årligt. Stadebund rengjort/skiftet. ret. Tavlelager ryddet og sorteret. r kun i rengjort og ndvintring. Slyngerum rengjort og tørret før honningslyngning. Foderbakker rengjort. Beholdere til fremstilling af foder er rengjort.. efterlader rester i voks og ægemidler gem kopi af s før brug. adgang, og forsynes evt. ersoner i slyngerummet jne, f.eks. vask af hænder, el, kar og stativer, sier og gtagning. t. den ibrugtagning. n honning. t under slyngning. teriel rent. Plastbægre mballage (mindske risikoen statisk elektricitet). for lugtende stoffer. ttende beholdere af ateriale. mballage godkendt til re grundigt rengjort. nhold til mærknings- tral mærkes hver spand med Dato og underskrift Der er ikke brugt receptpligtige lægemidler. Sæt kryds: Der er brugt lægemidler efter forskrifterne. Sæt kryds: Anmeldepligtige sygdomme, biinspektøren tilkaldt. Sæt kryds: Slyngerummet er rengjort og ryddet. Afløb er afdækket. Rengøringsmidler og andre lugtende stoffer er fjernet. Simpel personlig hygiejne. Slynger, udstyr og honningbeholdere er rengjorte. Der er sikret mod vand i slyngerummet under slyngning. Kontroller at emballage er rent før honningtapning. Honningen er siet gennem grov- og finsi. Slyngerum og materiel er løbende rengjort. Honning opbevares i levnedsmiddelgodkendte, tæt lukkede beholdere. Opbevares under tørre og kølige forhold. Køb kun emballage som er godkendt; attest fra sælger. Ved genbrugsmateriale: Spande og beholdere er rengjort grundigt. Etiketter på alle glas/bægre. Navn og adresse på honningspande. Vand til håndvask i boden. Dunk med aftapning, papir til aftørring, sæk til affald. Adgang til toilet med håndvask inden for rimelig afstand. TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2013

6 BRANCHEKODE FOR HONNINGPRODUKTION Forklaring til de enkelte punkter i skemaet på side 4-5. Forureninger ved bistadet (pkt. 1) Biavleren skal sikre, at der ikke sker forurening af honningen. Det sikres ved at bruge rent materiel og skifte tavler regelmæssigt, så der ikke produceres honning fra gamle yngeltavler. Ved tilsyn af bierne og ved honningfratagning, skal man sikre, at tavler ikke placeres direkte på jorden. De kan sættes i et rent magasin, på et stykke plastik eller på et ophæng til tavler. Vokstavler og tavlelager (pkt. 2) Biavleren skal sikre sig mod forurening af tavler på tavlelageret. Derfor bør der kun gemmes kunsttavler og eventuelt jomfrutavler hvori der ikke har været ynglet. Resten omsmeltes. Der bør ikke gemmes tavler med pollen medmindre de fryses. Derved undgås angreb af voksmøl, som kan tilsmudse tavlerne. Pollentavler, der ikke fryses, kan desuden angribes af mug, skimmel og mider. Forurening med vand (pkt. 3) Postevandet i Danmark er af høj kvalitet. Det vil derfor normalt uden problemer kunne bruges til fremstilling af sukkerfoder og til rengøring. Bruges der vand fra privat boring skal det sikres, at det er vand af drikkevandskvalitet det vil normalt være sikret gennem kommunens godkendelse af vandkvaliteten. Honning er meget hygroskopisk, hvilket betyder, at det optager vand fra fugtig luft. Det kan medføre at vandindholdet i honningen bliver så højt, at honningen går i gæring. Honningrum skal være rengjorte og tørre inden honningbehandling. Fodring af bier (pkt. 4) Der fodres med færdigt bifoder eller rent sukker rørt op med rent vand. Foderbakker, spande og beholdere skal være rengjorte før brug. Fodringen skal afpasses i tid og mængde, så det undgås at få rester af sukkerfoderet i honningen. Undlad fodring under træk. Forureninger i honningbehandlingsrum (pkt. 6) Der er risiko for forurening af honningen under behandlingen. Der er risiko for gæring, såfremt honningen optager vand. Du kan bruge bestående lokaler som honningbehandlingsrum. Men de skal kunne gøres grundigt rene før honningslyngningen og de skal holdes rene mens honningbehandlingen foregår. Honningbehandlingsrum skal have vægge og gulv af materialer, som kan afvaskes, og som ikke støver. Der skal være mulighed for håndvask i tilknytning til honningbehandlingsrummet. Honningbehandlingsrum skal være bitætte. Alt materiel der kommer i kontakt med honningen skal være grundigt rengjort og tørt før det tages i brug. Der skal løbende ske oprydning og rengøring i honningbehandlingsrummet. Bier, som måtte være kommet ind sammen med tavlerne, skal regelmæssigt fjernes. Hos langt de fleste biavlere sker slyngning 1 3 dage om året. Slyngningen kan ske i et lokale, som årets øvrige dage bruges til andre formål. F.eks det private køkken, der er grundigt rengjort, og som ikke bruges til madlavning eller andre formål under slyngningen. For større produktioner, bør der også af arbejdsmæssige hensyn indrettes særlige rum til honningbehandlingen. Har man ansatte, skal man som virksomhedsleder sikre, at personalet er ved godt helbred og modtager undervisning i sundhedsrisici. Foto: Geert Staemmler Behandling af sygdomme og parasitter (pkt. 5) Behandlingsforskrifterne for bisygdomme og parasitter følges. Følg anvisninger fra biinspektøren og anmeld de sygdomme og parasitter, hvor der er meldepligt. Læs vejledninger i Danmarks Biavlerforenings temahæfter om bisygdomme og om varroamider. Ved brug af receptpligtige lægemidler følges dyrlægens anvisninger. Kopi af recept og vejledning gemmes som dokumentation. 6 BRANCHEKODE FOR HONNINGPRODUKTION

7 Foto: Johann Fischer Forureninger i slynge og beholdere (pkt. 7) Alle beholdere (spande, glas og bægre) der kommer i kontakt med honningen skal være af levnedsmiddelgodkendt materiale. Det er de oftest såfremt du køber nyere udstyr og materialer til formålet. Men der bør foreligge dokumentation fra leverandør på, at udstyr og emballage m.m. er godkendt til kontakt med fødevarer. Honningkvalitet: Vandindhold (pkt. 8) Honningen skal have et lavt vandindhold på under 20% og helst lavere. Høst kun tavler med moden honning. Hold slyngerummet tørt. Opbevar honning på lukkede beholdere. Læs mere i Danmarks Biavlerforenings temahæfte om Honning og dens behandling. Honningkvalitet: Renhed (pkt. 9) Honningen skal være ren og fri for fremmede stoffer. Honningen sies omhyggeligt før tapning på detailemballage. Det skal sikres, at emballagen er ren og tør. Pas på plastikbægre. De kan tiltrække støv på grund af statisk elektricitet. Tjek at glas og bægre er rene. Undgå støv i rummet hvor honningen tappes. Honningkvalitet: Fremmed lugt og smag (pkt. 10) Honning optager let fremmede lugte og smag. Det TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2013 7

8 ikke sælges til mellemmand). Biavleren skal kunne svare på, hvad der er i produktet - f.eks. om der er gluten i kagen - hvis kunden spørger. Opskriften skal ikke, men må gerne, udleveres til forbrugeren. Opskriften skal kunne oplyses til Fødevarestyrelsen. Produktet skal behandles hygiejnisk forsvarligt, og det skal fremgå, at det er lavet privat til den givne lejlighed. Se retningslinjer for autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. af 12. juni 2013 (www.foedevarestyrelsen.dk/selvbetjening/vejledninger). skal undgås ved at holde slyngerummet fri for stærkt lugtende stoffer. Undgå at opbevare rengøringsmidler i slyngerummet. Der må ikke ryges i slyngerummet. Opbevaring af honning (pkt. 11) Honningen skal opbevares mørkt, tørt og køligt. Det skal være på tæt lukket emballage for at undgå optagelse af vand. Emballage (pkt. 12) Der må kun anvendes emballage, dvs. materialer og genstande beregnet til at komme i kontakt med fødevarer. Der bør ved indkøb sikres at emballagen er egnet (få dokumentation fra leverandøren herfor). Genbrugsspande og bægre skal rengøres grundigt. Mærkning (pkt. 13) Ved detailsalg skal honningen mærkes i henhold til Mærkningsbekendtgørelsen og Honningbekendtgørelsen. Brug Danmarks Biavlerforenings etiket, som er udarbejdet efter reglerne. Ved engrossalg, skal hver spand mærkes med biavlerens navn og adresse. Salg fra boder på torvet m.v. (pkt. 14) Enkeltstående arrangementer, dyrskuer, markeder, udstillinger m.v. Der skal være tilladelse fra de ansvarlige for stedet (det kan være politiet, kommunen eller dyrskuet) til at sælge biprodukter og uddele smagsprøver. Der kræves ikke særlig godkendelse eller registrering fra Fødevarestyrelsen ved enkeltstående arrangementer (op til 10 gange pr. år) til at sælge honning og honningprodukter, som er tilberedt i eget køkken. Det betyder, at biavleren må uddele smagsprøver og sælge f.eks. honningkager, brød bagt med honning og nødder med honning direkte til forbrugeren (der må Sørg for: Mulighed for at vaske hænder. Det kan være en dunk vand med tappehane og papir til aftørring. Adgang til toilet med håndvask skal være sikret inden for rimelig afstand. Forsvarlig opsamling og opbevaring af eventuelt affald. Faste stadepladser på torvet eller lignende steder skal registreres hos Fødevarestyrelsen. REGISTRERING OG/ELLER AUTORISATION? Biavlere, som sælger mindre end kg på detailemballage skal ikke registreres. Biavlere, som sælger mere end kg honning på detailemballage skal registreres. Biavlere, som sælger på stor emballage til honningcentraler skal registreres. Biavlere, som sælger mindre end kg detailpakket honning til engrosfirmaer, skal registreres. Biavlere, som opkøber eller opbevarer honning fra andre biavlere med henblik på videresalg til grossist, skal registreres som engrosvirksomhed. Honningcentraler skal registreres. Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf Fax Dette hæfte er udarbejdet af Asger Søgaard Jørgensen, Rolf Tulstrup Theuerkauf og Flemming Vejsnæs. Branchekode for honningproduktion er udsendt sammen med Tidsskrift for Biavl nr. 8/2013. Fotos: Rolf Tulstrup Theuerkauf, medmindre andet er angivet. Lay-out: Rolf Tulstrup Theuerkauf 4. udgave, august Oplag: Trykt hos Glumsø Bogtrykkeri

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Emnerne: Honninghøst Bitømmeren Skrælning Slyngning Pollentavler Siningen Behandling af honningen Honninghøst!

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Emnerne: Specialnummer om honninghøsten - især for nyere biavlere... Honninghøst Bitømmeren

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

BIAVL VL FOR BEGYNDERE

BIAVL VL FOR BEGYNDERE BIAVL VL FOR BEGYNDERE KOM GODT I GANG 138. årgang Udgivet af Danmarks Biavlerforening Vinter 2004; 2. udgave, 1. oplag Temahæfte: Biavl for begyndere Dette temahæfte Biavl for begyndere er tiltænkt interesserede,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Instruks for biinspektørens arbejde

Instruks for biinspektørens arbejde Instruks for biinspektørens arbejde Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks for biinspektørens arbejde Denne instruks er udarbejdet af Center for

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

KÆRE VÆRT. Vi har en fælles opgave i at sikre, at forbrugerne ikke bare træffer et valg foran køledisken, men at de træffer et bevidst valg.

KÆRE VÆRT. Vi har en fælles opgave i at sikre, at forbrugerne ikke bare træffer et valg foran køledisken, men at de træffer et bevidst valg. KÆRE VÆRT Foråret nærmer sig og det samme gør Økodag, der afholdes den 13. april. Det er dejligt, at så mange af jer har fundet tid og overskud til at åbne dørene for de mange forbrugere, der gerne vil

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

April 2014 20. årgang nr. 1

April 2014 20. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Gang i foråret - ud af starthullerne... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Dronningekursus... 5 Tidsskrift

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 24. november 2009 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Mødet afholdtes hos Plantedirektoratet (PD)

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt.

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt. Nyhedsbrev maj 2012 Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Kære biavler Nu summer bierne igen flittigt derude, selvom foråret indtil har været en kølig fornøjelse. Det betyder også, at man lige skal holde

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Unge. Overvej: Opgave:

Unge. Overvej: Opgave: Unge Flytte hjemmefra Peter er 18 år, og han vil gerne være pædagog. Peter går på grundforløbet. Han har lige fået tilbudt et kollegieværelse, som han har sagt ja til. Peter har hele sit liv boet hjemme

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere