GOD PRODUKTIONSPRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD PRODUKTIONSPRAKSIS"

Transkript

1 Branchekode for honningproduktion

2 GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Biavlere producerer fødevarer. For at sikre forbrugerne gode, sunde fødevarer produceret under forsvarlige hygiejniske forhold, skal biavlere, såvel som andre, overholde God produktionspraksis og God hygiejnisk praksis. Reglerne gælder for alle, som arbejder med produktion af fødevarer. De gælder også for produktion af honning og andre biprodukter, pollen, voks og propolis, uanset om du selv pakker på glas eller sælger din honning til honningcentral på stor emballage. Danmarks Biavlerforening har udarbejdet denne vejledning for at hjælpe biavlerne til at overholde reglerne. Reglerne skal medvirke til at sikre en god hygiejne og sporbarhed i produktionen - fra bistadet til honningen står på forbrugerens bord. Det skal sikres af hensyn til forbrugeren, men også af hensyn til biavleren. Det er afgørende for hans salg af honning i fremtiden, at honningens renommé som et rent naturprodukt fastholdes. Reglerne omfatter krav til egenkontrol og registrering af nogle biavlere. GOD PRODUKTIONSPRAKSIS - HVAD ER DET? God produktionspraksis er retningslinier for, hvordan man kan leve op til hygiejnelovgivningens regler om at tilrettelægge produktionen på en måde, så produkterne bliver sikre og ikke er til fare for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet. God produktionspraksis kaldes også GMP, som er forkortelsen for den internationale betegnelse Good manufacturing practice. EGENKONTROL Et vigtigt element i hygiejnereglerne er egenkontrollen. Det betyder, at man har gennemtænkt, hvilke risikoelementer der er for forurening af produktet i forbindelse med produktionen: At man har tænkt over, hvorledes man undgår problemerne, at man aktivt undgår problemerne, samt at man registrerer hvornår man har gjort en aktiv indsats, f.eks. gjort slyngerummet rent. Et andet element i egenkontrollen er sporbarhed. Du har ansvaret for, at dine produkter er i orden. Hermed har du også ansvaret for, at du kan trække varerne tilbage, hvis der viser sig at være noget galt. Dine leverandører skal på samme måde kunne trække deres varer tilbage fra dig, hvis det bliver nødvendigt. Du kan spore dine varer, når du både kan dokumentere, hvem der leverer, og hvem der køber dine varer. Til gengæld for kravet om egenkontrol, slipper en stor del af biavlerne for registreringer, kontrol og omkostninger. Alle biavlere, som sælger honning skal gennemføre egenkontrol. REGISTRERING Biavleren som detailpakker og sælger under kg honning på detailemballage om året skal ikke registreres. Men de skal overholde reglerne for god produktionspraksis, herunder god hygiejne og egenkontrol. Biavlere som - uanset mængde - sælger honning på stor emballage til honningcentraler skal registreres hos Fødevareregionen. Det skyldes, at honningcentraler i fremtiden kun må modtage honning fra registrerede producenter. Honningcentraler skal registreres. Biavlere som opkøber honning fra andre biavlere med henblik på videresalg til grossist skal registreres som engrosvirksomhed. Biavlere som opbevarer honning for andre biavlere, f.eks. i forbindelse med fælles indlevering til grossist, skal registreres som engrosvirksomhed. Registreringen kan ske ved at udfylde skemaet på Fødevarestyrelsen hjemmeside (www.foedevarestyrelsen.dk) eller kontakte Fødevarestyrelsen. Der er ikke krav om kontrolgebyr, uddannelse eller særlige rum til honningbehandling. DOKUMENTATION FOR EGENKONTROLLEN Ud over skemaet kan der være særlige krav til dokumentation. Du skal derfor opbevare: Optegnelser over eventuel anvendelse af lægemidler - evt. kopi af recept. Eventuelle breve fra Fødevarestyrelsen vedrørende offentligt tilsyn. Kommunens eller private firmaers udleverede dokumentation for skadedyrsbekæmpelse. Dokumentation for indkøbt bifoder. Anden relevant dokumentation (f.eks. analyser fra kommunen af vand fra privat boring). Dokumentation for at du har gennemført egenkontrollen i form af det udfyldte skema. Det kan være registrering af datoer for gennemførelsen af de enkelte elementer i kontrollen. Dette hæfte er tænkt som en hjælp til at overholde reglerne for god produktionspraksis. Det er en såkaldt branchekode som er vurderet og accepteret af Fødevarestyrelsen. Det udfyldte skema vil hjælpe dig, såfremt fødevaremyndighederne skulle komme på kontrolbesøg. Danmarks Biavlerforening vil løbende følge udviklingen, informere og tilrette materialet. Får du problemer eller spørgsmål, så kontakt Danmarks Biavlerforening på tlf eller send en mail på: 2 BRANCHEKODE FOR HONNINGPRODUKTION

3 BRANCHEKODE BRANCHEKODEN Branchekoden består af to dele: 1. Et skema som kan bruges i den løbende egenkontrol. Skriv dato for hvornår du har gennemført den pågældende aktivitet. 2. Uddybende forklaringer til skemaet. SKEMAET Skemaet beskriver de processer som kan forekomme i biavlen og som har betydning for fødevarekvaliteten. Når du har gjort en aktiv indsats for at følge programmet, skriver du datoen i datokolonnen - f.eks. datoen for rengøring af slyngerum. Du skal underskrive skemaet og gemme det. Såfremt myndighederne kommer på kontrolbesøg, vil de gennemføre kontrollen med udgangspunkt i det udfyldte skema. Nye skemaer kan hentes på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside eller rekvireres hos Danmarks Biavlerforening. Skemaet er udformet med udgangspunkt i det skema, som er udarbejdet af Dansk Landbrug og Dansk Landbrugsrådgivning til brug for landmænd. Samt med skelen til materialer fra andre landes skemaer for God produktionspraksis i biavl. Reglerne gælder også for økologiske producenter. De skal fortsat overholde alle de øvrige krav til økologisk produktion (se under menupunktet BIAVL > Love). SKEMAETS OPBYGNING For uddybende forklaringer og henvisninger se side 6-8. Skemaopdeling: Skemaet indeholder en oversigt over de enkelte aktiviteter. Ud for hver aktivitet er der opført vurdering af risici, muligheder for kontrol, samt mulighed for registrering af datoer for aktiviteten. Dato Her skriver du en dato for, hvornår den enkelte aktivitet er udført og af hvem (initialer). Når sæsonen er ovre, underskriver du skemaet. Husk at anføre dato og årstal! Skemaet gemmes! Såfremt fødevaremyndighederne skulle komme på kontrol, vil de bruge skemaet som udgangspunkt for kontrollen. Kontrollen vil især lægge vægt på at konstatere, om hygiejnen rent faktisk er i orden. HVOR FINDER DU LOVGIVNINGEN? Du kan på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside finde relevante links til lovgivning, vejledninger og forordninger. Du finder det på adressen under menupunktet BIAVL > Love > registrering. Yderligere oplysninger kan findes på følgende hjemmesider: Fødevarestyrelsen: Retsinfo: EUR-LEX: HVOR KAN DU FÅ HJÆLP OG SVAR? Medlemmer af Danmarks Biavlerforening kan få vejledning og svar hos foreningens konsulenter. Danmarks Biavlerforening vil gennemføre uddannelse af lokale instruktører i foreninger tilsluttet Danmarks Biavlerforening. Instruktørerne vil derefter også kunne hjælpe med at forklare systemet. Danmarks Biavlerforening vil løbende opdatere branchekoden, så den også fremover lever op til gældende lovgivning. Risikofaktorer: Beskriver de arbejdsgange eller områder i biavlen og honningproduktionen som kan have betydning for fødevaresikkerheden. Sikringspunkter: Beskriver de handlinger/tiltag som skal sikres eller kontrolleres. Håndtering og dokumentation: Kort forklaring på, hvorledes sikringspunktet anbefales håndteret, samt muligheden for dokumentation. Hvad jeg har gjort: Oversigt over de aktive indsatser, som løbende skal gøres. TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2013 3

4 Nr. Risikofaktor Sikringspunkter Håndtering og dokument 1 Forurening ved bistadet. Sikre god hygiejne. Dokumentation kan ses dire Skift tavler regelmæssigt. bistadet og på tavlelager. Undlad at sætte tavler på jorden. 2 Vokstavler og tavlelager. Skift alle yngeltavler og tavler med pollen; årligt. Kun jomfrutavler i tavlelage 3 Forurening af vand. Sikre at der kun bruges postevand til rengøring. Der bruges kun postevand. Sikre god udtørring af slyngerum og materiel Honningbehandling foregår før ibrugtagning. tørret rum. 4 Fodring af bier. Brug færdigfremstillet bifoder eller rent sukker Kontrol af foderbakker før in rørt med rent vand. Rengør foderbakker og spande før brug. Undlad fodring der kan medføre sukkerrester i honningen. Undlad fodring under træk. 5 Behandling af bisygdomme Følg behandlingsforskrifter for behandling. Brug kun midler, som ikke e og parasitter. (På under menupunktet honning. BIAVL > sygdom findes behandlingsforskrifter. Temahæfter om bisygdomme og varroa kan Ved brug af receptpligtige læ rekvireres hos Danmarks Biavlerforening). recept. Undgå uvedkommende p Biavlerens personlige hygie Remedier til røring rengjort Al materiel skal være tørt in for tiltrækning af støv pga. s Genbrugsemballage skal væ 6 Forurening i slyngerummet. Manglende rengøring før brug; uorden. Rummet ryddes og rengøre Bier i rummet. Der sikres mod at bier har a Fremmed lugt. med bisluse. Afdæk evt. afløb. Fjern lugtende stoffer. rent tøj. 7 Forurening i slyngen og Slynger og transportspande skal være rengjorte Rengør slynger, skrællegaffe beholdere. og af levnedsmiddelgodkendt materiale. transportbeholdere før ibru 8 Honningkvalitet. Sikre lavt vandindhold i honningen. Høst kun tavler med moden Vandindhold. Fugt i slyngerum. Undgå vand i slyngerumme Affugter. 9 Honningkvalitet. Forurening med voks, støv og andet snavs. Hold slyngerummet og mat Renhed. opbevares i tætsluttende em Omhyggelig sining. 10 Honningkvalitet. Forurening med lugt og smagsstoffer. Hold slyngerum rent og frit Fremmed duft og smag. 11 Opbevaring af honning. Forurening af honning med fremmed lugt Honning opbevares i tætslu og smag. levnedsmiddelgodkendt ma Opbevares køligt. 12 Emballage. Emballage godkendt til levnedsmidler. Honning må kun sælges i e levnedsmidler. 13 Mærkning. Mangelfuld mærkning af honning. Detailpakning mærkes i hen bekendtgørelsen. navn og adresse. 14 Salg af honning fra bod. Tilladelse fra myndighed, kommune, politi eller Sikre hygiejniske forhold. Uddeling af smagsprøver. f.eks. dyrskueledelsen. Fast stadeplads. Registrering hos Fødevarestyrelsen. BRANCHEKODE FOR HONNINGPRODUKTION

5 tation Hvad har jeg gjort Dato Dato Dato ekte på tavlerne i Skifte tavler i yngellejet; årligt. Stadebund rengjort/skiftet. ret. Tavlelager ryddet og sorteret. r kun i rengjort og ndvintring. Slyngerum rengjort og tørret før honningslyngning. Foderbakker rengjort. Beholdere til fremstilling af foder er rengjort.. efterlader rester i voks og ægemidler gem kopi af s før brug. adgang, og forsynes evt. ersoner i slyngerummet jne, f.eks. vask af hænder, el, kar og stativer, sier og gtagning. t. den ibrugtagning. n honning. t under slyngning. teriel rent. Plastbægre mballage (mindske risikoen statisk elektricitet). for lugtende stoffer. ttende beholdere af ateriale. mballage godkendt til re grundigt rengjort. nhold til mærknings- tral mærkes hver spand med Dato og underskrift Der er ikke brugt receptpligtige lægemidler. Sæt kryds: Der er brugt lægemidler efter forskrifterne. Sæt kryds: Anmeldepligtige sygdomme, biinspektøren tilkaldt. Sæt kryds: Slyngerummet er rengjort og ryddet. Afløb er afdækket. Rengøringsmidler og andre lugtende stoffer er fjernet. Simpel personlig hygiejne. Slynger, udstyr og honningbeholdere er rengjorte. Der er sikret mod vand i slyngerummet under slyngning. Kontroller at emballage er rent før honningtapning. Honningen er siet gennem grov- og finsi. Slyngerum og materiel er løbende rengjort. Honning opbevares i levnedsmiddelgodkendte, tæt lukkede beholdere. Opbevares under tørre og kølige forhold. Køb kun emballage som er godkendt; attest fra sælger. Ved genbrugsmateriale: Spande og beholdere er rengjort grundigt. Etiketter på alle glas/bægre. Navn og adresse på honningspande. Vand til håndvask i boden. Dunk med aftapning, papir til aftørring, sæk til affald. Adgang til toilet med håndvask inden for rimelig afstand. TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2013

6 BRANCHEKODE FOR HONNINGPRODUKTION Forklaring til de enkelte punkter i skemaet på side 4-5. Forureninger ved bistadet (pkt. 1) Biavleren skal sikre, at der ikke sker forurening af honningen. Det sikres ved at bruge rent materiel og skifte tavler regelmæssigt, så der ikke produceres honning fra gamle yngeltavler. Ved tilsyn af bierne og ved honningfratagning, skal man sikre, at tavler ikke placeres direkte på jorden. De kan sættes i et rent magasin, på et stykke plastik eller på et ophæng til tavler. Vokstavler og tavlelager (pkt. 2) Biavleren skal sikre sig mod forurening af tavler på tavlelageret. Derfor bør der kun gemmes kunsttavler og eventuelt jomfrutavler hvori der ikke har været ynglet. Resten omsmeltes. Der bør ikke gemmes tavler med pollen medmindre de fryses. Derved undgås angreb af voksmøl, som kan tilsmudse tavlerne. Pollentavler, der ikke fryses, kan desuden angribes af mug, skimmel og mider. Forurening med vand (pkt. 3) Postevandet i Danmark er af høj kvalitet. Det vil derfor normalt uden problemer kunne bruges til fremstilling af sukkerfoder og til rengøring. Bruges der vand fra privat boring skal det sikres, at det er vand af drikkevandskvalitet det vil normalt være sikret gennem kommunens godkendelse af vandkvaliteten. Honning er meget hygroskopisk, hvilket betyder, at det optager vand fra fugtig luft. Det kan medføre at vandindholdet i honningen bliver så højt, at honningen går i gæring. Honningrum skal være rengjorte og tørre inden honningbehandling. Fodring af bier (pkt. 4) Der fodres med færdigt bifoder eller rent sukker rørt op med rent vand. Foderbakker, spande og beholdere skal være rengjorte før brug. Fodringen skal afpasses i tid og mængde, så det undgås at få rester af sukkerfoderet i honningen. Undlad fodring under træk. Forureninger i honningbehandlingsrum (pkt. 6) Der er risiko for forurening af honningen under behandlingen. Der er risiko for gæring, såfremt honningen optager vand. Du kan bruge bestående lokaler som honningbehandlingsrum. Men de skal kunne gøres grundigt rene før honningslyngningen og de skal holdes rene mens honningbehandlingen foregår. Honningbehandlingsrum skal have vægge og gulv af materialer, som kan afvaskes, og som ikke støver. Der skal være mulighed for håndvask i tilknytning til honningbehandlingsrummet. Honningbehandlingsrum skal være bitætte. Alt materiel der kommer i kontakt med honningen skal være grundigt rengjort og tørt før det tages i brug. Der skal løbende ske oprydning og rengøring i honningbehandlingsrummet. Bier, som måtte være kommet ind sammen med tavlerne, skal regelmæssigt fjernes. Hos langt de fleste biavlere sker slyngning 1 3 dage om året. Slyngningen kan ske i et lokale, som årets øvrige dage bruges til andre formål. F.eks det private køkken, der er grundigt rengjort, og som ikke bruges til madlavning eller andre formål under slyngningen. For større produktioner, bør der også af arbejdsmæssige hensyn indrettes særlige rum til honningbehandlingen. Har man ansatte, skal man som virksomhedsleder sikre, at personalet er ved godt helbred og modtager undervisning i sundhedsrisici. Foto: Geert Staemmler Behandling af sygdomme og parasitter (pkt. 5) Behandlingsforskrifterne for bisygdomme og parasitter følges. Følg anvisninger fra biinspektøren og anmeld de sygdomme og parasitter, hvor der er meldepligt. Læs vejledninger i Danmarks Biavlerforenings temahæfter om bisygdomme og om varroamider. Ved brug af receptpligtige lægemidler følges dyrlægens anvisninger. Kopi af recept og vejledning gemmes som dokumentation. 6 BRANCHEKODE FOR HONNINGPRODUKTION

7 Foto: Johann Fischer Forureninger i slynge og beholdere (pkt. 7) Alle beholdere (spande, glas og bægre) der kommer i kontakt med honningen skal være af levnedsmiddelgodkendt materiale. Det er de oftest såfremt du køber nyere udstyr og materialer til formålet. Men der bør foreligge dokumentation fra leverandør på, at udstyr og emballage m.m. er godkendt til kontakt med fødevarer. Honningkvalitet: Vandindhold (pkt. 8) Honningen skal have et lavt vandindhold på under 20% og helst lavere. Høst kun tavler med moden honning. Hold slyngerummet tørt. Opbevar honning på lukkede beholdere. Læs mere i Danmarks Biavlerforenings temahæfte om Honning og dens behandling. Honningkvalitet: Renhed (pkt. 9) Honningen skal være ren og fri for fremmede stoffer. Honningen sies omhyggeligt før tapning på detailemballage. Det skal sikres, at emballagen er ren og tør. Pas på plastikbægre. De kan tiltrække støv på grund af statisk elektricitet. Tjek at glas og bægre er rene. Undgå støv i rummet hvor honningen tappes. Honningkvalitet: Fremmed lugt og smag (pkt. 10) Honning optager let fremmede lugte og smag. Det TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2013 7

8 ikke sælges til mellemmand). Biavleren skal kunne svare på, hvad der er i produktet - f.eks. om der er gluten i kagen - hvis kunden spørger. Opskriften skal ikke, men må gerne, udleveres til forbrugeren. Opskriften skal kunne oplyses til Fødevarestyrelsen. Produktet skal behandles hygiejnisk forsvarligt, og det skal fremgå, at det er lavet privat til den givne lejlighed. Se retningslinjer for autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. af 12. juni 2013 (www.foedevarestyrelsen.dk/selvbetjening/vejledninger). skal undgås ved at holde slyngerummet fri for stærkt lugtende stoffer. Undgå at opbevare rengøringsmidler i slyngerummet. Der må ikke ryges i slyngerummet. Opbevaring af honning (pkt. 11) Honningen skal opbevares mørkt, tørt og køligt. Det skal være på tæt lukket emballage for at undgå optagelse af vand. Emballage (pkt. 12) Der må kun anvendes emballage, dvs. materialer og genstande beregnet til at komme i kontakt med fødevarer. Der bør ved indkøb sikres at emballagen er egnet (få dokumentation fra leverandøren herfor). Genbrugsspande og bægre skal rengøres grundigt. Mærkning (pkt. 13) Ved detailsalg skal honningen mærkes i henhold til Mærkningsbekendtgørelsen og Honningbekendtgørelsen. Brug Danmarks Biavlerforenings etiket, som er udarbejdet efter reglerne. Ved engrossalg, skal hver spand mærkes med biavlerens navn og adresse. Salg fra boder på torvet m.v. (pkt. 14) Enkeltstående arrangementer, dyrskuer, markeder, udstillinger m.v. Der skal være tilladelse fra de ansvarlige for stedet (det kan være politiet, kommunen eller dyrskuet) til at sælge biprodukter og uddele smagsprøver. Der kræves ikke særlig godkendelse eller registrering fra Fødevarestyrelsen ved enkeltstående arrangementer (op til 10 gange pr. år) til at sælge honning og honningprodukter, som er tilberedt i eget køkken. Det betyder, at biavleren må uddele smagsprøver og sælge f.eks. honningkager, brød bagt med honning og nødder med honning direkte til forbrugeren (der må Sørg for: Mulighed for at vaske hænder. Det kan være en dunk vand med tappehane og papir til aftørring. Adgang til toilet med håndvask skal være sikret inden for rimelig afstand. Forsvarlig opsamling og opbevaring af eventuelt affald. Faste stadepladser på torvet eller lignende steder skal registreres hos Fødevarestyrelsen. REGISTRERING OG/ELLER AUTORISATION? Biavlere, som sælger mindre end kg på detailemballage skal ikke registreres. Biavlere, som sælger mere end kg honning på detailemballage skal registreres. Biavlere, som sælger på stor emballage til honningcentraler skal registreres. Biavlere, som sælger mindre end kg detailpakket honning til engrosfirmaer, skal registreres. Biavlere, som opkøber eller opbevarer honning fra andre biavlere med henblik på videresalg til grossist, skal registreres som engrosvirksomhed. Honningcentraler skal registreres. Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf Fax Dette hæfte er udarbejdet af Asger Søgaard Jørgensen, Rolf Tulstrup Theuerkauf og Flemming Vejsnæs. Branchekode for honningproduktion er udsendt sammen med Tidsskrift for Biavl nr. 8/2013. Fotos: Rolf Tulstrup Theuerkauf, medmindre andet er angivet. Lay-out: Rolf Tulstrup Theuerkauf 4. udgave, august Oplag: Trykt hos Glumsø Bogtrykkeri

Nye regler om foder og fødevarer

Nye regler om foder og fødevarer Nye regler om foder og fødevarer Vejledning om god produktionspraksis i akvakulturproduktionen - en branhekode Den 1. januar 2006 indførtes nye produktionsregler for hygiejne ved produktion af fødevarer

Læs mere

Nye regler om foder og fødevarer

Nye regler om foder og fødevarer Nye regler om foder og fødevarer Vejledning om god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Den 1. januar 2006 indføres nye regler for hygiejne ved produktion af fødevarer og foder. Branchekoden

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark.

Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark. Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark. Udarbejdet af arbejdsgruppen: Lars Hagerman/Niels Frees/Sven Moesgaard/Jean Becker/Søren Hartvig Jensen fra DANSKE VINGAARDE Interesseorganisation

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen

Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen Forklaring til de enkelte punkter i skemaet/branchekoden Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning Krav: Afgrøderne

Læs mere

- forudsætninger for egenkontrol

- forudsætninger for egenkontrol Hygiejne i kabyssen - forudsætninger for egenkontrol DEL 1 Til Kontor og skib 1 Indholdsfortegnelse 2 1.0. Ansvar og myndighed 8 2.0. Kontrol og tilsyn 12 3.0. HACCP og egenkontrol 14 4.0. Proviantering

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Opdræt og udsætning af fjervildt

Opdræt og udsætning af fjervildt Opdræt og udsætning af fjervildt KOMPENDIUM Januar 2013 Kristian Stenkjær det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Titel Opdræt og udsætning af fjervildt Dette kompendium tager udgangspunkt

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 Tak til alle jer, der har meldt jer som værter til Økologisk Høstmarked, der i år afholdes den 5. og 6. september.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere