SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktnavn: % PR nummer: Registreringsnummer: Anvendelse: Til teknisk anvendelse i kemisk produktion 1.3 Firmanavn og adresse: S. Sørensen Thisted Tigervej Thisted Tlf.: Kontaktperson / Michael Sørensen / 1.4 Nødtelefon: Ring FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering: CLP 1272/208: Hudætsning kategori 1A H314 EF 67/548/EØF C R35 Produktet virker stærkt ætsende Mærkning: CLP 1272/2008 Fare H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P309: Ved eksponering eller ubehag P 310:Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. EF 67/548/EØF Ætsende R35 Alvorlig ætsningsfare. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S30 Hæld aldrig vand på eller i produktet S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er 3 SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Navn CAS-nr. EF-nr. Indexnr. Vægt % % Side 1 af 4

2 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Indånding: Bring straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge, hvis generne ikke forsvinder hurtigt. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden med rigelige mængder vand. Ved sværere tilfælde søges læge og skylningen fortsættes under transporten. Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med rigelige mængder vand (evt. øjenskylleflaske) i mindst 15 minutter. Husk at fjerne kontaktlinser. Fortsæt med at skylle indtil lægen har overtaget behandlingen. Indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Søg læge og medbring brugsanvisningen og evt. emballagen. 4.2 Symptomer: Ætsende, kan medføre hud og øjenskader. 5 BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler: Alle slukningsmidler kan anvendes. 5.2 Særlige farer: Ved blanding af vand og svovlsyre sker en kraftig varmeudvikling. 5.3 Anvisninger for brandmandskab: Brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm/beskyttelsesbriller og heldragt. 5.4 Yderligere oplysninger Ved brand fjernes emballager med produktet fra brandzonen, eller de holdes afkølede ved oversprøjtning med vand. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerheds foranstaltninger, værnemidler og nødprocedurer: 6.2 Miljøbeskyttelses foranstaltninger: 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Anvend beskyttelsesudstyr ved risiko for kontakt med spild. Undgå indånding af dampe. Begræns spildets omfang ved inddæmning og undgå at det kommer i kloakken. Opsamles med sand eller granulat, skyl efter med vand. Eventuelle rester kan neutraliseres med kalk. Opsamlingsmaterialet må ikke indeholde organisk materiale. 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: Arbejdet skal tilrettelægges så direkte kontakt med produktet undgås. Arbejdslokaler skal være velventilerede, og arbejdspladsen skal være forsynet med lokal afsugning Betingelser for sikker opbevaring: Opbevares i tætsluttende originalemballage på et velventileret lager eller udendørs beskyttet mod sollys. Må ikke opbevares i nærheden af klorholdige produkter. 8 EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre: Grænseværdi 1 mg/m³ 8.2 Eksponeringskontrol generelt: Der skal være effektiv ventilation og let adgang til vand. Håndter ikke åbne emballager uden værneudstyr. Luftveje: Er der risiko for forekomst af dampe skal der anvendes åndedrætsværn med specialfilter. Anbefalet type P2 Hænder: Brug beskyttelseshandsker. PVC, nitril og neopren er egnede materialer. Gennemtrængningstid ved permanent kontakt >480min. Øjne: Under arbejde med stoffet skal der anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Hud og krop: Anvend altid egnet arbejdstøj. Ved risiko for stænk skal der anvendes støvler og forklæde. Side 2 af 4

3 9 FYSISK / KEMISKE EGENSKABER 9.1 Fysisk tilstand: Væske Farve: Farveløs Lugt: Ingen Opløselighed: Fuldt blandbar med vand ph: <0 Vægtfylde: 1,1 1,39 g/cm³ Kogepunkt: C Smeltepunkt: -7, C Viskositet 1,4 3,8 Cp 10 STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet: Stærkt surt Kemisk stabilitet: Stabilt under normale omstændigheder Risiko for farlige reaktioner: Reagerer kraftigt med mange metaller under udvikling af hydrogen Forhold, der skal undgås: Udvikler kraftig varme ved blanding med vand. Hæld ALDRIG vand i syren altid omvendt Materialer, der skal Kan reagere kraftigt med organiske materialer og føre til undgås: 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: selvantændelse. Undgå kontakt med stærke baser og metaller. Danner hydrogen ved kontakt med metaller. 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Akut toksicitet: Akut oral toksicitet LD50 rotte 2140 mg/kg Akut toksicitet ved indånding: LC50 rotte 510 mg/m³, 2 h (IUCLID) Indånding: Indånding af aerosoler (små væskedråber) af det koncentrerede produkt kan give kraftig ætsning af slimhinderne i luftvejene. Huden: Virker ætsende på huden. Risiko for svært lægende sår. Øjnene: Virker stærkt ætsende. Kan give varige øjenskader. Indtagelse: Virker stærkt ætsende på, spiserør. Risiko for varige skader. Langtidsvirkninger: Ingen kendte 12 MILJØOPLYSNINGER 12.1 Toksicitet: LC50 fisk16 29 mg/l, 96 h EC50 dafnier 29 mg/l, 24 h 12.2 Persistens og nedbrydelighed: 12.3 Bioakkumulerings potentiale: Metoder til bestemmelse af bionedbrydelighed er ikke anvendelige for uorganiske stoffer. Der forventes ingen bioakkumulering 12.4 Mobilitet i jord: Skadelig virkning som følge af ph forskydning PBT- og vpvb vurdering: PBT og vpvb vurderinger er ikke relevante Andre negative virkninger: Produktet kan give anledning til skader i miljøet og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Virkningen i vandmiljøet beror primært på produktets ph-sænkende egenskaber.. 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling: Affald afleveres til kommunal modtagestation eller Kommunekemi i affaldsbeholder som foreskrevet af Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe: X Affaldsfraktion Side 3 af 4

4 14 TRANSPORTOPLYSNINGER 14.0 ADR/RID Transportoplysninger for IMDG og IATA er ikke relevante 14.1 UN nr.: 2796 Farenummer UN-forsendelses, højst 51 % betegnelse: 14.3 Transportfareklasse: Emballagegruppe: II 14.5 Miljøfare: Ikke miljøfarligt ved transport 14.6 Særlige forsigtighedsregler: Forsigtighedsregler ved transport er de samme som ved andre former for håndtering Transportkoder: EMS F-A, S-B 15 OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/ særlig lovgivning Unge under 18 må ikke arbejde med stoffet, jfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06. april 2005 om unges arbejde Kemikalie sikkerhedsvurdering: Der er ikke udarbejdet en kemikaliesikkerhedsvurdering. 16 ANDRE OPLYSNINGER Sikkerhedssætninger fra punkt 2 Versionsnummer: Kilder Ændringspunkter: Oplæring og instruktion: Udarbejdet af: Afsluttende bemærkning: H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader R35 Alvorlig ætsningsfare Version nr. 4 IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database Punkt 1 identifikation. et er opdateret efter bestemmelserne i Annex II i REACH forordningen (1907/2006) Bør kun anvendes af personer der er nøje instrueret om produktets farlige egenskaber. MEH, Herget.dk Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er baseret på de oplysninger der var til rådighed om produktet ved udarbejdelsen. Anvisningerne i sikkerhedsdatabladet er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som beskrevet under punkt 1. Ved andre anvendelser kan produktet have egenskaber, som ikke er beskrevet i sikkerhedsdatabladet. Side 4 af 4

5 Side 1 af 42 Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet Produktdefinition Produktnavn Punkt 1 Titel : Stof : SVOVLSYRE Kort titel på :. Anvendelse som mellemstof ved fremstilling af uorganiske og eksponeringsscenarie organiske kemikalier, herunder gødningsstoffer. (Industriel) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn:. Brug som mellemstof ved fremstilling af uorganiske og organiske kemikalier, herunder gødningsstoffer. (Industriel) Proceskategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09 Stof leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutanvendelsessektor: SU03, SU04, SU06b, SU08, SU09, SU14 Efterfølgende brugslevetid relevant for denne anvendelse: Nej Miljøudledningskategori: ERC06a Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC19 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - ERC06a Punkt 2 - Eksponeringskontroller : - PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09 Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: -ERC06a Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i : 100 % blanding eller artikel Anvendte mængder : t/år Miljøfaktorer, som eksponeringen af miljøet : 365 d/år : Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Emission til luft: 94,9 kg/dag (målte data)

6 Side 2 af 42 Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden frigivelse fra produktionssted foranstaltninger vedrørende kommunalt spilderensningsanlæg : Alt forurenet spildevand skal behandles ved neutralisering, før det frigives til overfladevand eller rensningsanlæg. Udledning til luften skal minimeres ved hjælp af scrubbere eller filtre til rensning af den udledte gas. Gulve skal være uigennemtrængelige og modstandsdygtige over for væsker. Procedurerne for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje : Størrelsen af det kommunale spildevandsanlæg (m³/dag): Slambehandlingsteknik: Forbrænding eller lossepladsdeponering foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald mhp. bortskaffelse foranstaltninger vedrørende ekstern : Der kræves ingen særlige foranstaltninger. For generelle oplysninger om bortskaffelse af affald, se Punkt 13. : Ikke relevant nyttiggørelse af affald Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for: PROC01, PROC02, PROC03,PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09 Produktkarakteristika : Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stoffet i blanding eller artikel : 100 % Fysisk tilstand : Flydende Støv : Ikke relevant Anvendte mængder : Ikke relevant : Menneskelige faktorer, som eksponeringen af arbejdstagere Eksponeringstid pr. dag: 8 t Eksponeringstid pr. år: 220 d : Indåndingsluft (m³/d): 10 Eksponeret hud (cm²): 480 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Processen kan involvere høje temperaturer. (PROC01, PROC02, PROC03, PROC04) Processen er fuldstændig indkapslet. (PROC01, PROC03, PROC08b, PROC09) Udendørs ikke i nærheden af bygninger. (PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b) Udendørs i nærheden af bygninger. (PROC03, PROC04) Indendørs med god naturlig ventilation. (PROC09) Tekniske betingelser og : Brug damprecirkuleringssystem. (PROC02, PROC04, PROC09)

7 Side 3 af 42 forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstagere frigivelser, spredning og eksponering Brug damprecirkuleringssystem og punktudsugning. (PROC01, PROC03, PROC08b) Fuldstændig isolering. (PROC01, PROC02) Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje personlige værnemidler, hygiejne og sikkerhedsvurdering Personlige værnemidler : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Punkt 3 og kildehenvisning hertil Hjemmeside : Ikke tilgængelig. og kildehenvisning hertil miljø: - ERC06a (miljø): : EUSES (Version 2.1, tier 2) og målte data De beregnede eksponeringskoncentrationer for luft, vand- og landmiljøet ligger under de afledte PNEC-værdier, der medfører RCR-værdier < 1. og kildehenvisning hertil arbejdstagere: -PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09 (mennesker): : ECETOC TRA (tier 1) og Advanced REACH Tool (Tier 2) De beregnede individuelle eksponeringstal er lavere end DNEL-værdierne (RCR < 1). Punkt 4 Vejledning til downstreambrugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Miljø : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Helbred : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Yderligere rådgivning, der går længere end REACH CSA Miljø : Emission til luft bør overvåges for at bestemme SO2-indhold. Helbred : Brug øjen- og ansigtsbeskyttelse som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad

8 Side 4 af 42 (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet Produktdefinition Produktnavn Punkt 1 Titel : Stof : SVOVLSYRE Kort titel på eksponeringsscenarie :. Anvendelse som hjælpestof. (Industriel) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn:. Brug som hjælpestof. (Industriel) Proceskategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13 Stof leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutanvendelsessektor: SU03, SU04, SU05, SU06b, SU08, SU09, SU11, SU23 Efterfølgende brugslevetid relevant for denne anvendelse: Nej Miljøudledningskategori: ERC06b Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC20 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - ERC06b Punkt 2 - Eksponeringskontroller : - PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13 Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: - ERC06b Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende. Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : 100 % Anvendte mængder : t/år Menneskelige faktorer, som eksponeringen af miljøet : 365 d/år : Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som

9 Side 5 af 42 Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden frigivelse fra produktionssted foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsanlæg foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald mhp. bortskaffelse ekstern nyttiggørelse af affald : Alt forurenet spildevand skal behandles ved neutralisering, før det frigives til overfladevand eller rensningsanlæg. Udledning til luften skal minimeres ved hjælp af scrubbere eller filtre til rensning af den udledte gas. Gulve skal være uigennemtrængelige og modstandsdygtige over for væsker. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje : Størrelse på spildevandsanlæg (m³/dag): Slambehandlingteknik:Forbrændring eller lossepladsdeponering : Der kræves ingen særlige foranstaltninger. For generelle oplysninger om bortskaffelse af affald, se Punkt 13. : Ikke relevant. Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for: -PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13 Produktkarakteristika : Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stoffet i blanding eller artikel : 100 % Fysisk tilstand : Flydende Støv : Ikke relevant Anvendte mængder : Ikke relevant Menneskelige faktorer, som eksponeringen af arbejdstagere : Eksponeringstid pr. dag: 8 t Eksponeringstid pr. år: 220 d : Indåndingsluft (m³/d): 10 Eksponeret hud (cm²): 480 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Processen er fuldstændig indkapslet. (PROC01, PROC03, PROC08b, PROC09) Udendørs ikke i nærheden af bygninger.(proc01, PROC02, PROC08a, PROC08b) Udendørs i nærheden af bygninger.(proc03, PROC04) Indendørs med god naturlig ventilation. (PROC09, PROC13)

10 Side 6 af 42 Tekniske betingelser og forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstageren frigivelser, spredning og eksponering : Brug damprecirkuleringssystem. (PROC02, PROC04, PROC09) Brug damprecirkuleringssystem og punktudsugning. (PROC01, PROC02, PROC03, PROC08b) Fuldstændig isolering. (PROC01, PROC02) Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje personlige værnemidler, hygiejne og helbredsvurdering. Personlige værnemidler : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Punkt 3 og kildehenvisning hertil Hjemmeside : Ikke tilgængelig. og kildehenvisning hertil miljø: - ERC06b (miljø) : EUSES (Version 2.1, tier 2) De beregnede eksponeringskoncentrationer for luft, vand- og landmiljøet ligger under de afledte PNEC-værdier, der medfører RCR-værdier < 1. og kildehenvisning hertil arbejdstagere: -PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13 (menneske) : ECETOC TRA (tier 1) og Advanced REACH Tool (Tier 2) De beregnede individuelle eksponeringstal er lavere end DNEL-værdierne (RCR < 1). Punkt 4 Vejledning til downstreambrugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Miljø : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Helbred : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Yderligere rådgivning, der går længere end REACH CSA Miljø : Ikke tilgængelig. Helbred : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8.

11 Side 7 af 42 Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet Produktdefinition Produktnavn : SVOVLSYRE Punkt 1 Titel Kort titel på eksponeringsscenarie : Stof :. Anvendelse til udvinding og forædling af mineraler og malm. (Industriel) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn:. Anvendes til udvinding og forædling af mineraler og malm. (Industriel) Proceskategori: PROC02, PROC03, PROC04 Stoffet leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutbrugssektor: SU02a, SU03, SU14 Efterfølgende levetid relevant for denne brug: Nej Miljøudledningskategori: ERC04, ERC06b Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC20, PC40 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - ERC04, ERC06b : - PROC02, PROC03, PROC04 Punkt 2 - Eksponeringskontroller Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: -ERC04, ERC06b Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : 100 % Anvendte mængder : 438 t/år Miljøfaktorer, som eksponeringen af miljøet : 365 d/år : Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som

12 Side 8 af 42 Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden frigivelse fra produktionssted kommunalt spildevandsanlæg ekstern behandling af affald til bortskaffelse ekstern nyttiggørelse af affald : Alt forurenet spildevand skal behandles ved neutralisering, før det frigives til overfladevand eller rensningsanlæg. Udledning til luften skal minimeres ved hjælp af scrubbere eller filtre til rensning af den udledte gas. Gulve skal være uigennemtrængelige og modstandsdygtige over for væsker. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje : Størrelsen af det kommunale spildevandsanlæg (m³/dag): Slambehandlingsteknik: Forbrænding, lossepladsdeponering eller genbrug : Der kræves ingen særlige foranstaltninger. For generelle oplysninger om bortskaffelse af affald, se Punkt 13. : Ikke relevant. Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for: PROC02, PROC03, PROC04 Produktkarakteristika : Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stoffet i blanding eller artikel : 100 % Fysisk tilstand : Flydende Støv : Ikke relevant Anvendte mængder : Ikke relevant Menneskelige faktorer, som eksponeringen af arbejdstagere : Eksponeringstid pr. dag: 8 t Eksponeringstid pr. år: 220 d : Indåndingsluft (m³/d): 10 Eksponeret hud (cm²): 480 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Processen kan involvere høje temperaturer. Processen er fuldstændig indkapslet. (PROC03) Udendørs ikke i nærheden af bygninger. (PROC02) Udendørs ikke i nærheden af bygninger. (PROC03, PROC04)

13 Side 9 af 42 Tekniske betingelser og forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstageren frigivelse fra produktionssted : Brug damprecirkuleringssystem. (PROC02, PROC04) Brug damprecirkuleringssystem og punktudsugning. (PROC02) Fuldstændig adskillelse. (PROC02) Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje personlige værnemidler, hygiejne og sikkerhedsvurdering Personlige værnemidler : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Punkt 3 og kildehenvisning hertil Hjemmeside : Ikke tilgængelig. og kildehenvisning hertil miljø: - ERC04, ERC06b (miljø) : EUSES (Version 2.1, tier 2) De beregnede eksponeringskoncentrationer for luft, vand- og landmiljøet ligger under de afledte PNEC-værdier, der medfører RCR-værdier < 1. og kildehenvisning hertil arbejdstagere: PROC02, PROC03, PROC04 (mennesker) : ECETOC TRA (tier 1) og Advanced REACH Tool (Tier 2) De beregnede individuelle eksponeringstal er lavere end DNEL-værdierne (RCR < 1). Punkt 4 Vejledning til downstreambrugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Miljø : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Helbred : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Yderligere rådgivning, der går længere end REACH CSA Miljø : Ikke tilgængelig. Helbred : Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8.

14 Side 10 af 42 Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet Produktdefinition Produktnavn Punkt 1 Titel Kort titel på eksponeringsscenarie : Stof : SVOVLSYRE :. Anvendelse til overfladebehandling. (Industriel) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn:. Anvendelse til overfladebehandling. (Industriel) Proceskategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13 Stoffet leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutbrugssektor: SU02a, SU03, SU14, SU15, SU16 Efterfølgende levetid relevant for denne brug: Nej Miljøudledningskategori: ERC06b Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC14, PC15 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori : - ERC06b Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13 Punkt 2 - Eksponeringskontroller Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: - ERC06b Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : 100 % Anvendte mængder : t/år Miljøfaktorer, som eksponeringen af miljøet : 365 d/år : Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som

15 Side 11 af 42 Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden frigivelse fra produktionssted kommunalt spildevandsanlæg ekstern behandling af affald til bortskaffelse ekstern nyttiggørelse af affald : Alt forurenet spildevand skal behandles ved neutralisering, før det frigives til overfladevand eller rensningsanlæg. Udledning til luften skal minimeres ved hjælp af scrubbere eller filtre til rensning af den udledte gas.gulve skal være uigennemtrængelige og modstandsdygtige over for væsker. Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje : Størrelsen af det kommunale spildevandsanlæg (m³/dag): Slambehandlingsteknik: Forbrænding, lossepladsdeponering eller genbrug : Der kræves ingen særlige foranstaltninger. For generelle oplysninger om bortskaffelse af affald, se Punkt 13. : Ikke relevant. Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for: -PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13 Produktkarakteristika : Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stoffet i blanding eller artikel : 100 % Fysisk tilstand : Flydende Støv : Ikke relevant Anvendte mængder : Ikke relevant Menneskelige faktorer, som : Eksponeringstid pr. dag: 8 t Eksponeringstid pr. år: 220 d : Indåndingsluft (m³/d): 10 Eksponeret hud (cm²): 480

16 Side 12 af 42 eksponeringen af arbejdstagere : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Processen kan involvere høje temperaturer. (PROC01, PROC02, PROC03, PROC04) Processen er fuldstændig indkapslet. (PROC01, PROC03, PROC08b, PROC09) Tekniske betingelser og forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstageren frigivelser, spredning og eksponering Udendørs ikke i nærheden af bygninger. (PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b) Udendørs i nærheden af bygninger. (PROC03, PROC04) Indendørs med god naturlig ventilation. (PROC09, PROC13) : Brug damprecirkuleringssystem. (PROC02, PROC04, PROC09) Brug damprecirkuleringssystem og punktudsugning. (PROC01, PROC02, PROC03, PROC08b) Fuldstændig adskillelse. (PROC01, PROC02) Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje personlige værnemidler, hygiejne og sikkerhedsvurdering Personlige værnemidler : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Punkt 3 og kildehenvisning hertil Hjemmeside : Ikke tilgængelig. og kildehenvisning hertil miljø: - ERC06b (miljø) : EUSES (Version 2.1, tier 2) De beregnede eksponeringskoncentrationer for luft, vand- og landmiljøet ligger under de afledte PNEC-værdier, der medfører RCR-værdier < 1. og kildehenvisning hertil arbejdstagere: -PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13 (mennesker) : ECETOC TRA (tier 1) og Advanced REACH Tool (Tier 2) De beregnede individuelle eksponeringstal er lavere end DNEL-værdierne (RCR < 1). Punkt 4 Vejledning til downstreambrugeren, som dermed kan evaluere, om

17 Side 13 af 42 han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Miljø : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Helbred : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Yderligere rådgivning, der går længere end REACH CSA Miljø : Ikke tilgængelig. Helbred : Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8.

18 Side 14 af 42 Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet Produktdefinition Produktnavn : SVOVLSYRE Punkt 1 Titel Kort titel på eksponeringsscenarie : Stof :. Anvendelse i elektrolytiske processer. (Industriel) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn: svovlsyre. Brug i elektrolytiske processer. (Industriel) Proceskategori: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09, PROC13 Stoffet leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutbrugssektor: SU03, SU14, SU15, SU17 Efterfølgende levetid relevant for denne brug: Nej Miljøudledningskategori: ERC05, ERC06b Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC14, PC20 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - ERC05, ERC06b : - PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09, PROC13 Punkt 2 - Eksponeringskontroller Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: ERC05, ERC06b Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : 100 % Anvendte mængder : t/år Miljøfaktorer, som eksponeringen af miljøet : 365 d/år Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som

19 Side 15 af 42 Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden : Alt forurenet spildevand skal behandles ved neutralisering, før det frigives til overfladevand eller rensningsanlæg. Udledning til luften skal minimeres ved hjælp af scrubbere eller filtre til rensning af den udledte gas.gulve skal være uigennemtrængelige og modstandsdygtige over for væsker. frigivelse fra produktionssted kommunalt spildevandsanlæg ekstern behandling af affald til bortskaffelse ekstern nyttiggørelse af affald Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje : Størrelsen af det kommunale spildevandsanlæg (m³/dag): Slambehandlingsteknik: Forbrænding, lossepladsdeponering eller genbrug : Der kræves ingen særlige foranstaltninger. Generelle oplysninger om bortskaffelse af affald, se Punkt 13. : Ikke relevant. Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09, PROC13 Produktkarakteristika Koncentration af stoffet i blanding eller artikel Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) : 100 % Fysisk tilstand : Flydende Støv : Ikke relevant Anvendte mængder : Ikke relevant Menneskelige faktorer, som eksponeringen af arbejdstagere : Eksponeringstid pr. dag: 8 t Eksponeringstid pr. år: 220 d : Indåndingsluft (m³/d): 10 Eksponeret hud (cm²): 480 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Processen kan involvere høje temperaturer. (PROC01, PROC02) Processen er fuldstændig indkapslet. (PROC01, PROC08b, PROC09) Udendørs ikke i nærheden af bygninger. (PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b) Indendørs med god naturlig ventilation. (PROC09, PROC13)

20 Side 16 af 42 Tekniske betingelser og forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstageren frigivelser, spredning og eksponering Brug damprecirkuleringssystem. (PROC02, PROC09) Brug damprecirkuleringssystem og punktudsugning. (PROC01, ROC08b) Fuldstændig isolering (PROC01, PROC02) Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje personlige værnemidler, hygiejne og sikkerhedsvurdering Personlige værnemidler : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Punkt 3 og kildehenvisning hertil Hjemmeside : Ikke tilgængelig. og kildehenvisning hertil miljø: -ERC05, ERC06b (miljø) : EUSES (Version 2.1, tier 2) De beregnede eksponeringskoncentrationer for luft, vand- og landmiljøet ligger under de afledte PNEC-værdier, der medfører RCR-værdier < 1. og kildehenvisning hertil arbejdstagere : PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09, PROC13 (mennesker) : ECETOC TRA (tier 1) og Advanced REACH Tool (Tier 2) De beregnede individuelle eksponeringstal er lavere end DNEL-værdierne (RCR < 1). Punkt 4 Vejledning til downstreambrugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Miljø : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Helbred : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Yderligere rådgivning, der går længere end REACH CSA Miljø : Ikke tilgængelig. Helbred : Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8.

21 Side 17 af 42 Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet Produktdefinition Produktnavn : SVOVLSYRE Punkt 1 Titel Kort titel på eksponeringsscenarie : Stof :. Anvendelse til gasrensning. (Industriel) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn:. Anvendelse til gasrensning. (Industriel) Proceskategori: PROC01, PROC02, PROC08b Stoffet leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutbrugssektor: SU03, SU08 Efterfølgende levetid relevant for denne brug: Nej Miljøudledningskategori: ERC07 Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC20 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - ERC07 : - PROC01, PROC02, PROC08b Punkt 2 - Eksponeringskontroller Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: -ERC07 Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : 100 % Anvendte mængder : t/år Miljøfaktorer, som eksponeringen af miljøet : 365 d/år : Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som

22 Side 18 af 42 Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden frigivelse fra produktionssted kommunalt spildevandsanlæg ekstern behandling af affald til bortskaffelse ekstern nyttiggørelse af affald : Alt forurenet spildevand skal behandles ved neutralisering, før det frigives til overfladevand eller rensningsanlæg. Udledning til luften skal minimeres ved hjælp af scrubbere eller filtre til rensning af den udledte gas.gulve skal være uigennemtrængelige og modstandsdygtige over for væsker. Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje : Størrelsen af det kommunale spildevandsanlæg (m³/dag): Slambehandlingsteknik: Forbrænding, lossepladsdeponering : Der kræves ingen særlige foranstaltninger. Generelle oplysninger om bortskaffelse af affald, se Punkt 13. : Ikke relevant. Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for: PROC01, PROC02, PROC08b Produktkarakteristika : Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : 100 % Fysisk tilstand : Flydende Støv : Ikke relevant Anvendte mængder : Ikke relevant Menneskelige faktorer, som eksponeringen af arbejdstagere Tekniske betingelser og forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstageren : Eksponeringstid pr. dag: 8 t Eksponeringstid pr. år: 220 d : Indåndingsluft (m³/d): 10 Eksponeret hud (cm²): 480 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Processen kan involvere høje temperaturer. Processen er fuldstændig indkapslet. (PROC01, PROC08b) Udendørs ikke i nærheden af bygninger. (PROC01, PROC02, PROC08b) : Brug damprecirkuleringssystem. (PROC02) Brug damprecirkuleringssystem og punktudsugning. (PROC01, ROC08b) Fuldstændig isolering. (PROC01, PROC02)

23 Side 19 af 42 frigivelser, spredning og eksponering Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje personlige værnemidler, hygiejne og sikkerhedsvurdering Personlige værnemidler : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Punkt 3 og kildehenvisning hertil Hjemmeside : Ikke tilgængelig. og kildehenvisning hertil miljø: -ERC07 (miljø) : EUSES (Version 2.1, tier 2) De beregnede eksponeringskoncentrationer for luft, vand- og landmiljøet ligger under de afledte PNEC-værdier, der medfører RCR-værdier < 1. og kildehenvisning hertil arbejdstagere: PROC01, PROC02, PROC08b (mennesker) : ECETOC TRA (tier 1) og Advanced REACH Tool (Tier 2) De beregnede individuelle eksponeringstal er lavere end DNEL-værdierne (RCR < 1). Punkt 4 Vejledning til downstreambrugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er opstillet i eksponeringsscenariet Miljø : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Helbred : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Yderligere rådgivning, der går længere end REACH CSA Miljø : Ikke tilgængelig. Helbred : Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet

24 Side 20 af 42 Produktdefinition Produktnavn : Stof : SVOVLSYRE Punkt 1 Titel Kort titel på eksponeringsscenarie : Anvendelse til produktion af blysyrebatterier. (Industriel) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn:. Anvendelse til produktion af blysyrebatterier. (Industriel) Proceskategori: PROC02, PROC03, PROC04, PROC09 Stoffet leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutbrugssektor: SU03 Efterfølgende levetid relevant for denne brug: Nej Miljøudledningskategori: ERC02, ERC05 Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC0 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - ERC02, ERC05 : - PROC02, PROC03, PROC04, PROC09 Punkt 2 - Eksponeringskontroller Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: - ERC02, ERC05 Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : 100 % Anvendte mængder : t/år Miljøfaktorer, som eksponeringen af miljøet : 365 d/år : Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som SVOVLSYRE. Anvendelse til produktion af blysyrebatterier. (Industriel)

25 Side 21 af 42 Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden frigivelse fra produktionssted kommunalt spildevandsanlæg ekstern nyttiggørelse af affald : Alt forurenet spildevand skal behandles ved neutralisering, før det frigives til overfladevand eller rensningsanlæg. Udledning til luften skal minimeres ved hjælp af scrubbere eller filtre til rensning af den udledte gas.gulve skal være uigennemtrængelige og modstandsdygtige over for væsker. Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje : Størrelsen af det kommunale spildevandsanlæg (m³/dag): : Ikke relevant. Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for: PROC02, PROC03, PROC04, PROC09 Produktkarakteristika : Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : 100 % Fysisk tilstand : Flydende Støv : Ikke relevant Anvendte mængder : Ikke relevant Menneskelige faktorer, som eksponeringen af arbejdstagere frigivelser, spredning og eksponering : Eksponeringstid pr. dag: 8 t Eksponeringstid pr. år: 220 d : Indåndingsluft (m³/d): 10 Eksponeret hud (cm²): 480 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Processen er fuldstændig indkapslet. (PROC02) Indendørs med god naturlig ventilation. Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje personlige værnemidler, hygiejne og sikkerhedsvurdering Personlige værnemidler : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8.

26 Side 22 af 42 Punkt 3 og kildehenvisning hertil Hjemmeside : Ikke tilgængelig. og kildehenvisning hertil miljø: - ERC02, ERC05 (miljø) : EUSES (Version 2.1, tier 2) De beregnede eksponeringskoncentrationer for luft, vand- og landmiljøet ligger under de afledte PNEC-værdier, der medfører RCR-værdier < 1. og kildehenvisning hertil arbejdstagere: PROC02, PROC03, PROC04, PROC09 (mennesker) : ECETOC TRA (tier 1) og Advanced REACH Tool (Tier 2) De beregnede individuelle eksponeringstal er lavere end DNEL-værdierne (RCR < 1). Punkt 4 Vejledning til downstreambrugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Miljø : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Helbred : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Yderligere rådgivning, der går længere end REACH CSA Miljø : Ikke tilgængelig. Helbred : Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8.

27 Side 23 af 42 Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet Produktdefinition Produktnavn : SVOVLSYRE Punkt 1 Titel Kort titel på eksponeringsscenarie : Stof :. Vedligeholdelse af blysyrebatterier. (Professionel) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn:. Vedligeholdelse af blysyrebatterier. (Faglig) Proceskategori: PROC19 Stoffet leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutbrugssektor: SU22 Efterfølgende levetid relevant for denne brug: Nej Miljøudledningskategori: ERC08b, ERC09b Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC0 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - ERC08b, ERC09b : - PROC19 Punkt 2 - Eksponeringskontroller Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: - ERC08b, ERC09b Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : % Anvendte mængder : t/år Miljøfaktorer, som eksponeringen af miljøet : 365 d/år : Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som

28 Side 24 af 42 SVOVLSYRE Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden frigivelse fra produktionssted kommunalt spildevandsanlæg ekstern behandling af affald til bortskaffelse ekstern nyttiggørelse af affald. Vedligeholdelse af blysyrebatterier. (Faglig) : Alt forurenet spildevand skal behandles ved neutralisering, før det frigives til overfladevand eller rensningsanlæg. Udledning til luften skal minimeres ved hjælp af scrubbere eller filtre til rensning af den udledte gas.gulve skal være uigennemtrængelige, modstandsdygtige over for væsker og lette at rengøre. Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje : Størrelsen af det kommunale spildevandsanlæg (m³/dag): Slambehandlingsteknik: Forbrænding eller lossepladsdeponering : Der kræves ingen særlige foranstaltninger. Generelle oplysninger om bortskaffelse af affald, se Punkt 13. Ikke relevant. Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for: PRO19 Produktkarakteristika Koncentration af stof i blanding eller artikel Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) : % Fysisk tilstand : Flydende Støv : Ikke relevant Anvendte mængder : Ikke relevant Menneskelige faktorer, som eksponeringen af arbejdstagere : Eksponeringstid pr. dag: 8 t Eksponeringstid pr. år: 220 d : Indåndingsluft (m³/d): 10 Eksponeret hud (cm²): 480 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Indendørs med god naturlig ventilation.

29 Side 25 af 42 frigivelser, spredning og eksponering Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje SVOVLSYRE. Vedligeholdelse af blysyrebatterier. (Faglig) personlige værnemidler, hygiejne og sikkerhedsvurdering Personlige værnemidler : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Punkt 3 og kildehenvisning hertil Hjemmeside : Ikke tilgængelig. og kildehenvisning hertil miljø: - ERC08b, ERC09b (miljø) : EUSES (Version 2.1, tier 2) De beregnede eksponeringskoncentrationer for luft, vand- og landmiljøet ligger under de afledte PNEC-værdier, der medfører RCR-værdier < 1. og kildehenvisning hertil arbejdstagere: - PROC19 (mennesker) : ECETOC TRA (tier 1) og Advanced REACH Tool (Tier 2) De beregnede individuelle eksponeringstal er lavere end DNEL-værdierne (RCR < 1). Punkt 4 Vejledning til downstreambrugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Miljø : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Helbred : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Yderligere rådgivning, der går længere end REACH CSA Miljø : Ikke tilgængelig. Helbred : Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8.

30 Side 26 af 42 Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet Produktdefinition Produktnavn Punkt 1 Titel : Stof : SVOVLSYRE Kort titel på eksponeringsscenarie :. Genbrug af blysyrebatterier. (Industriel) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn:. Genbrug af blysyrebatterier. (Industriel) Proceskategori: PROC02, PROC04, PROC05, PROC08a Stoffet leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutbrugssektor: SU03 Efterfølgende levetid relevant for denne brug: Nej Miljøudledningskategori: ERC01 Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC0 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - ERC01 : - PROC02, PROC04, PROC05, PROC08a Punkt 2 - Eksponeringskontroller Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: - ERC01 Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : % Anvendte mængder : t/år Miljøfaktorer, som eksponeringen af miljøet : 365 d/år Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som

31 Side 27 af 42 SVOVLSYRE. Genbrug af blysyrebatterier. (Industriel) Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden frigivelse fra produktionssted kommunalt spildevandsanlæg ekstern behandling af affald til bortskaffelse ekstern nyttiggørelse af affald : Alt forurenet spildevand skal behandles ved neutralisering, før det frigives til overfladevand eller rensningsanlæg. Udledning til luften skal minimeres ved hjælp af scrubbere eller filtre til rensning af den udledte gas.gulve skal være uigennemtrængelige og modstandsdygtige over for væsker. Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje : Størrelsen af det kommunale spildevandsanlæg (m³/dag): Slambehandlingsteknik: Bortskaffelse eller nyttiggørelse : Der kræves ingen særlige foranstaltninger. Generelle oplysninger om bortskaffelse af affald, se Punkt 13. Ikke relevant. Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for: PROC02, PROC04, PROC05, PROC08a Produktkarakteristika : Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : % Fysisk tilstand : Flydende Støv : Ikke relevant Anvendte mængder : Ikke relevant Human factors not influenced by risk management eksponeringen af arbejdstagere Tekniske betingelser og forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstageren : Eksponeringstid pr. dag: 8 t Eksponeringstid pr. år: 220 d : Indåndingsluft (m³/d): 10 Eksponeret hud (cm²): 480 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som Indendørs med god naturlig ventilation. : Punktudsugning påkrævet.

32 Side 28 af 42 frigivelser, spredning og eksponering Procedurer for håndtering af stoffet skal være veldokumenterede og nøje SVOVLSYRE. Genbrug af blysyrebatterier. (Industriel) personlige værnemidler, hygiejne og sikkerhedsvurdering Personlige værnemidler : Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8. Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Punkt 3 og kildehenvisning hertil Hjemmeside : Ikke tilgængelig. og kildehenvisning hertil miljø: - ERC01 (miljø) : EUSES (Version 2.1, tier 2) De beregnede eksponeringskoncentrationer for luft, vand- og landmiljøet ligger under de afledte PNEC-værdier, der medfører RCR-værdier < 1. og kildehenvisning hertil arbejdstagere: - PROC02, PROC04, PROC05, PROC08a (mennesker) : ECETOC TRA (tier 1) og Advanced REACH Tool (Tier 2) De beregnede individuelle eksponeringstal er lavere end DNEL-værdierne (RCR < 1). Punkt 4 Vejledning til downstreambrugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Miljø : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Helbred : Under de ovenfor anførte forhold anses processen for at være sikker. Yderligere rådgivning, der går længere end REACH CSA Miljø : Ikke tilgængelig. Helbred : Brug handsker som beskrevet i Punkt 8. Brug beskyttelsestøj som beskrevet i Punkt 8.

33 Side 29 af 42 Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Identifikation af stoffet eller præparatet Produktdefinition Produktnavn Punkt 1 Titel : Stof : SVOVLSYRE Kort titel på eksponeringsscenarie :. Anvendelse som laboratoriekemikalie. (Faglig) Liste over brugsbeskrivelser: : Identificeret brugsnavn:. Anvendelse som laboratoriekemikalie. (Faglig) Proceskategori: PROC15 Stoffet leveret til denne brug i form af: Som sådan Slutbrugssektor: SU22 Efterfølgende levetid relevant for denne brug: Nej Miljøudledningskategori: ERC08a, ERC08b Markedssektor efter type af kemisk produkt: PC21 Navn på bidragende miljøscenarie og tilsvarende miljøfrigivelseskategori Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier og tilsvarende proceskategorier : - ERC08a, ERC08b : - PROC15 Punkt 2 - Eksponeringskontroller Bidragende eksponeringsscenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for: - ERC08a, ERC08b Produktkarakteristika : Fysisk tilstand: Flydende Damptryk: < 0,1 hpa (20 C) Koncentration af stof i blanding eller artikel : 100 % Anvendte mængder : t/år Miljøfaktorer, som eksponeringen af miljøet : 330 d/år : Fortyndingsfaktor lokalt ferskvand: 10 Hvis strømningshastighed for modtagende overfladevand er (m³/dag): Fortyndingsfaktor lokalt havvand: 100 : Grundet stoffets beskaffenhed bør processen kontrolleres så meget som

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005, SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Sachtoklar 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Sachtoklar Varenr.: 4218 PR-nr.: Varetype: Sachtoklar Nødtelefon:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: TIP TOP TIRE MOUNTING COMPOUND Anvendelse:

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Internt navn: Centeur Probe wash Udfærdiget af: acbe Udarbejdelsesdato: 01-04-2014 Revisionsdato:

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KALCEDON. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD KALCEDON. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 107-21-1 Glycol Xn;R22 25 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 107-21-1 Glycol Xn;R22 25 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-11-2020 Revision: 16-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSRENSER Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-mip TK PR-nr.: 1239727 Anvendelse: Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S- AFKALKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1/6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: DK 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 30042008 Revision: 30042008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere