Vilkår for handel med finansielle produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for handel med finansielle produkter"

Transkript

1 Vilkår for handel med finansielle produkter

2 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale, fx disse vilkår for handel med finansielle produkter eller vilkår for Netbank. Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Lægernes Bank. Lægernes Bank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer (undtagen præmieobligationer), hvilket også betegnes som de såkaldte ikke-komplekse produkter. Vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende. Handler kan alene gennemføres via Netbank, dog kan der i undtagelsestilfælde foretages handler ved henvendelse til Lægernes Bank. I sådanne tilfælde opkræves der særskilt gebyr for gennemførelse af handler, der ikke er gennemført via Netbank. Vi henviser i øvrigt til vilkår for handel med værdipapirer via Netbank. Grundlaget for disse betingelser er bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse om værdipapirhandlerens udførelse af ordrer. Regler om investorbeskyttelse bygger på et informations- og rådgivningsprincip. Princippet indebærer, at et pengeinstitut i forbindelse med kunders investeringer kan give sine kunder generel vejledning uden personlig rådgivning ekspedere ordrer på baggrund af en hensigtsmæssighedstest, men uden personlig rådgivning yde personlig rådgivning, som kræver en forudgående egnethedstest indgå aftale med kunden om udførelse af ordrer vedrørende ikke-komplekse værdipapirer uden forudgående rådgivning eller hensigtsmæssighedstest (execution only). Lægernes Banks forpligtelse til at yde dig rådgivning (foretage egnethedstest), foretage hensigtsmæssighedstest af dine ordrer og informationsforpligtelser i forbindelse med execution only afhænger af, om du er kategoriseret som detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart. Læs mere herom nedenfor i afsnittet kundekategorisering. I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med Lægernes Bank. Ved værdipapirer forstås de produkter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Betingelserne gælder i det omfang - det er relevant - også for professionelle kunder og godkendte modparter, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 2. Kundekategorisering I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel skal Lægernes Bank inddele sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er alle kunder i Lægernes Bank, såvel private som erhvervskunder, kategoriseret som detailkunder. Detailkunder er den kundekategorisering, der giver kunden det højeste beskyttelsesniveau. Vi henviser i øvrigt til Lægernes Banks hjemmeside, hvor du kan læse mere om kundekategorisering.

3 Side 3/11 3. Kundens oplysningsforpligtelser Lægernes Bank kan lægge oplysninger fra dig til grund, medmindre Lægernes Bank ved eller burde vide, at disse oplysninger er forældede, fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige. Lægernes Bank kan lægge dine oplysninger til grund i den form, du afgiver dem. 4. Investeringsrådgivning Lægernes Bank yder alene investeringsrådgivning i regi af aftaler om Porteføljepleje og enkeltstående investeringsforslag, der tilbydes via kundernes Netbank. Rådgivningen omfatter alene de såkaldte ikke-komplekse produkter. Alle øvrige handler gennemføres som execution only. Kunden accepterer, at der ved execution only handler ikke påhviler Lægernes Bank nogen pligt til at vurdere hensigtsmæssigheden ved investeringen. Kunden nyder derfor ikke godt af det højere investorbeskyttelsesniveau, der ligger i at få en egnetheds- og hensigtsmæssighedtest. Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter. Ved personlig anbefaling forstås en anbefaling, der gives til en person i dennes egenskab af investor, som tager udgangspunkt i personens egne omstændigheder og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Definitionen af investeringsrådgivning afgrænser anvendelsesområdet for egnethedstesten. Hvis Lægernes Bank yder generel vejledning, vurderer Lægernes Bank derfor ikke, om anbefalingen er egnet eller hensigtsmæssig for dig. 5. Generel vejledning Lægernes Banks rådgivning om en bestemt type finansielt produkt udgør ikke investeringsrådgivning i bekendtgørelsens forstand, da anbefalingen til kunden skal relatere sig til transaktioner i specifikke finansielle produkter. Det vil fx sige, at en anbefaling til dig om at købe 100 stk. aktier er investeringsrådgivning, hvorimod en anbefaling om at placere en formue i 60 pct. obligationer og 40 pct. aktier er en generel anbefaling, som ikke er omfattet af definitionen af investeringsrådgivning. Generelle anbefalinger kan godt være et led i en investeringsrådgivning, som munder ud i en anbefaling af transaktioner i specifikke finansielle produkter, men den generelle anbefaling kan som udgangspunkt ikke i sig selv udgøre investeringsrådgivning. Generel vejledning i form af produkt-, udsteder- eller markedsinformation, såvel skriftlig som mundtlig, vil derfor typisk ikke udgøre investeringsrådgivning. En ordning, hvorefter Lægernes Bank sender generel vejledning og anbefaling til en række navngivne abonnenter, konstituerer ikke investeringsrådgivning, da der ikke er tale om personlig anbefaling. at købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, beholde eller garantere et bestemt finansielt produkt, eller at udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et bestemt finansielt produkt, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt produkt. 6. Indhentelse af informationer forud for investeringsrådgivning Når Lægernes Bank yder investeringsrådgivning i form af en anbefaling, rettet til dig personligt, om transaktioner i specifikke finansielle produkter, eller hvis anbefalingen gives på dit initiativ, vil Lægernes Bank indhente de

4 Side 4/11 oplysninger om dig, som er nødvendige og relevante for, at Lægernes Bank kan forstå og vurdere dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, din finansielle situation og investeringsformål. Omfanget af de oplysninger, som Lægernes Bank vil anmode om, afhænger af kompleksitetsgraden og risikoniveauet for den tjenesteydelse eller det produkt, der er tale om, samt af størrelsen af det beløb, du ønsker at investere, din kundekategori samt dine konkrete forhold i øvrigt. Lægernes Bank kan også anvende oplysninger, som Lægernes Bank allerede besidder om dig i forbindelse med løbende kundeforhold. Oplysningerne vil danne grundlag for det videre arbejde med Lægernes Banks anbefaling til dig. Får Lægernes Bank ikke de fornødne relevante oplysninger til at give en anbefaling, rettet til dig personligt, om transaktioner i specifikke, finansielle produkter, er det ikke muligt for Lægernes Bank at rådgive dig om investeringsvalg eller porteføljepleje. Lægernes Bank kan imidlertid anbefale eller udføre et alternativt produkt, transaktion eller tjenesteydelse, hvis dette er egnet for dig på baggrund af de oplysninger, som Lægernes Bank har fået. 7. Værdipapirhandel uden rådgivning Lægernes Bank vurderer kun, om en investeringsservice eller et finansielt produkt er egnet for dig, hvis Lægernes Bank yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje til dig. I forbindelse med andre former for investeringsservice end investeringsrådgivning vil Lægernes Bank på baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde vurdere, om en investeringsservice eller et produkt er hensigtsmæssigt for dig, medmindre transaktionen tilbydes med henblik på udelukkende ordreudførelse (execution only). Lægernes Bank yder ikke rådgivning om investering i enkeltaktier. Handel med disse tilbydes alene som execution only. Hvis du er kategoriseret som professionel kunde, vurderer Lægernes Bank ikke, om det påtænkte produkt er hensigtsmæssigt for dig. På baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde kan Lægernes Bank tildele dig et handelsrum, hvor du uden Lægernes Banks anbefaling kan foretage transaktioner i specifikke finansielle produkter. Hvis du ikke giver Lægernes Bank oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer, kan Lægernes Bank ikke afgøre, om et produkt eller en tjenesteydelse er hensigtsmæssig for dig. 8. Execution only-transaktioner Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af oplysninger om dit kendskab, erfaring, finansielle situation eller investeringsformål, kan Lægermes Pensionsbank foretage execution only-transaktioner i følgende værdipapirer: aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet pengemarkedsinstrumenter obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS) andre ikke komplekse finansielle produkter. Ved execution only-transaktioner, har Lægernes Bank ikke vurderet den leverede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og du er derfor ikke omfattet af det højere investorbeskyttelsesniveau. Dette gælder, uanset om transaktionen foretages ved Netbank-handel, ved ordreafgivel-

5 Side 5/11 ser via telefonen, ved elektronisk henvendelse eller ved personlig fysisk henvendelse til Lægernes Bank. Hvis du ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion, anbefaler Lægernes Bank, at du henvender dig til Lægernes Bank. 9. Allokering af handler I overensstemmelse med sædvanlig praksis kan aggregering af forskellige kundeordrer eller transaktioner forekomme, når Lægernes Bank udfører ydelser for dig. Det vil i de fleste tilfælde være til din fordel, men afhængig af de konkrete omstændigheder ved en bestemt ordre, kan det dog også være en ulempe for dig. 10. Ordretyper Der er mulighed for at anvende en række forskellige ordretyper, herunder: Markedsordre - straks (strakshandel) o Ordren udføres straks til en kurs, du kender på forhånd Limiteret ordre - børs (børshandel) o Instruks om, at ordren skal lægges direkte ud på den relevante børs med en maksimal købskurs, eller minimums salgskurs Markedsordre o Lægernes Bank forsøger at udføre ordren til den aktuelle kurs i markedet Limiteret ordre o En ordre med en maksimal købskurs eller minimums salgskurs Med undtagelse af markedsordre straks (strakshandel) er alle de øvrige ordretyper kommissionshandler. Ordretyperne beskrives fyldestgørende nedenfor. Vær opmærksom på, at det er forholdene omkring den enkelte ordre/handel, der er afgørende for, hvilken handelstype kunden bør foretrække. I Lægernes Bank vejledes gerne om de enkelte ordretyper, men det er altid op til kunden selv at bestemme, hvilken måde en ordre ønskes effektueret på. Alle ordrer effektueres som udgangspunkt som kommissionshandler, hvis ikke andet er aftalt. 10 A) Markedsordre - straks (strakshandel) Kurserne på værdipapirmarkederne ændrer sig i dagens løb i takt med, at der indløber nationale og internationale nyheder om politiske, økonomiske og værdipapirspecifikke forhold. Ønsker kunden at sælge aktier eller obligationer for at omlægge beholdningen, kan markedsordre - straks (strakshandel) være en fordel, fordi kunden afslutter handlen med præcis viden om den kurs, der er handlet til. Ved en markedsordre - straks (strakshandel) aftales kursen nemlig samtidig med, at handlen indgås. Accepterer kunden den oplyste kurs, afsluttes handlen, og Lægernes Bank danner efterfølgende en fondsnota med de relevante oplysninger (se afsnit 15 om fondsnota/bekræftelser). Inden for de beløbsgrænser, som Lægernes Bank har fastsat, stiller vi løbende bud- og udbudskurser i et stort udvalg af obligationer og aktier. En liste over de aktuelle værdipapirer, hvori der stilles strakskurser, findes i Netbank. Antallet og udbuddet af papirer kan variere. Ved markedsordre - straks (strakshandel) sikrer Lægernes Bank, at handlen udføres til en kurs, der på handelstidspunktet ligger på eller inden for det bedste bud henholdsvis udbud på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ved en markedsordre - straks (strakshandel) handler kunden således med Lægernes Bank, men til den kurs, der er gældende på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kunden vil derfor altid opnå en kurs, der er mindst lige så god som det

6 Side 6/11 bedste bud/udbud på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på handelstidspunktet. For værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel eller på handelstidspunktet ikke er bud henholdsvis udbud i handelssystemerne, afregner Lægernes Bank til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser for kunden i øvrigt. Dette sker bl.a. under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer, tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret og forholdene i øvrigt. 10 B) Kommissionshandel (limiteret ordre - børs (børshandel), markedsordre og limiteret ordre) Hvis kunden ønsker at få en ordre effektueret som en direkte limiteret ordre - børs (børshandel), eller hvis kunden ønsker, at Lægernes Bank videregiver ordren til en anden markedsdeltager, skal kunden vælge, om handlen skal foregå som en børs- eller markedsordrehandel. I begge tilfælde bliver der tale om en kommissionshandel, hvor Lægernes Bank som udgangspunkt ikke er direkte modpart, men i stedet handler på kundens vegne med en anden i markedet. Normalt effektueres kommissionshandler som limiteret ordre - børs (børshandel): Har kunden udtrykkeligt bedt om en limiteret ordre - børs (børshandel), eller er der ikke blevet aftalt ordretype, kan Lægernes Bank vælge at bede en anden markedsdeltager (agent) om at effektuere kundens ordre som en markedsordrehandel. Uanset hvordan kundens kommissionshandel bliver effektueret, bliver den afregnet til den kurs, som Lægernes Bank har opnået på enten NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller hos den agent, der er valgt. Og aldrig til en kurs, der er dårligere end kursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på handelstidspunktet. Ved kommissionshandler kan Lægernes Bank i henhold til kommissionsloven vælge at indtræde som køber eller sælger for egen regning (foretage selvindtræde). Lægernes Bank kan vælge selvindtræde, hvis Lægernes Banks ordre kan effektueres til en bedre pris, eller hvis der - under hensyn til tid, mængde og handelsvilkår ikke kan opnås en bedre pris i markedet på handelstidspunktet. Det vil altid fremgå af fondsnotaen, når kunden har handlet i kommission. Hvis Lægernes Bank er indtrådt som direkte part i handlen ved selvindtræde, vil dette også fremgå. Lægernes Bank kan for ordrer i kommission dele, samle eller handle disse til forskellige priser hen over dagen. Dette vil kunden i givet fald få oplyst på fondsnotaen. 10 C) Generelt om limiteret ordre - børs (børshandel) I nogle tilfælde er det en god ide, at ordren effektueres som en direkte limiteret ordre - børs (børshandel). Det er fx i de tilfælde, hvor der er stor forskel mellem købs- og salgskursen, eller hvis kunden ønsker en ordre limiteret. I Lægernes Bank tilbyder vi direkte limiteret ordre - børs (børshandel) via Netbank. Handler af denne type skal altid limiteres, hvilket betyder, at kunden skal meddele den højeste kurs, kunden vil købe til, eller den mindste kurs, kunden vil sælge til og en periode, hvor denne kurs skal gælde. Handlerne vil herefter blive afregnet til den kurs, der er fastsat, når en modpart på NASDAQ OMX Copenhagen A/S accepterer ordren. Hvis ordren eller en del af den ikke handles inden udløb af limiteringsperioden, falder ordren bort. Ved obligationsordrer kan modparten uafhængigt af den limiterede kurs frit vælge mellem de ordrer, som er lagt frem på NASDAQ OMX Copenhagen A/S systemer. Aktier derimod handles i den rækkefølge, ordrerne indgår, hvis kursen er den samme. Både for obligationer og aktier kan der derfor forekomme handler, som matcher kundens ordre, uden at den bliver afregnet. For aktier kan det skyldes, at ordren ikke er langt nok

7 Side 7/11 fremme i køen og for obligationer, at modparten har valgt en anden ordre. Ved direkte limiteret ordre - børs (børshandel) kan det ske, at ordren bliver delafregnet. Endvidere er der risiko for, at ordrer i mindre likvide papirer ikke handles. Medmindre andet er aftalt i forbindelse med en ordres modtagelse, bortfalder ordren, hvis den ikke gennemføres den dag, den lægges ind på NASDAQ OMX Copenhagen A/S handelssystem. Gennemføres kun en del af ordren, bortfalder den ikke-gennemførte del af ordren, medmindre andet er aftalt. 10 D) Generelt om markedsordrehandel Ved en markedsordrehandel aftaler kunden ikke på forhånd en kurs med Lægernes Bank. I stedet overlader kunden til Lægernes Bank som kommissionær at effektuere kundens ordre i løbet af dagen til en kurs, der på handelstidspunktet ligger inden for eller på det bedste bud/udbud i NASDAQ OMX Copenhagen A/S handelssystemer. 10 E) Generelt om Limiterede Du accepterer, at Lægernes Bank ikke behøver at tage skridt til at fremme en limiteret ordre vedrørende aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, der ikke under gældende markedsvilkår udføres øjeblikkeligt ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængeligt for andre markedsdeltagere. 11. Handel uden for NASDAQ OMX Copenhagen A/S åbningstid Lægernes Bank ekspederer normalt alle ordrer i NASDAQ OMX Copenhagen A/S åbningstid. Uden for NASDAQ OMX Copenhagen A/S åbningstid tilbyder Lægernes Bank imidlertid også at ekspedere ordrer, men kun som markedsordre - straks (strakshandel). Dette sker via Netbank. For handel med værdipapirer uden for handelssystemets åbningstid, vil Lægernes Bank normalt afregne kundens ordrer til en kurs, der ligger inden for eller på bedste bud/udbud i systemet på lukketidspunktet. Hvis der umiddelbart før lukketid er sket væsentlige ændringer i forskellen mellem bud/udbud, eller der efter lukketid sker ændringer i markedsforholdene, vil afregningen dog i stedet ske under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer, tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret og forholdene i øvrigt. 12. Valutakurs Hvis det værdipapir, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, handles i en anden valuta end danske kroner, fastsættes valutakursen med baggrund i den aktuelle valutakurs med tillæg/fradrag. Dog kan Lægernes Bank vælge at benytte den af Nationalbankens offentliggjorte referencekurs (med tillæg/fradrag) dagen efter værdipapirhandlen. 13. Afregningsprincipper kurtageomkostninger For at få gennemført en værdipapirhandel betaler kunden en kurtage til Lægernes Bank. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når kunden køber, lægges kurtagen til afregningen, og når kunden sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Lægernes Banks kurtagesatser og gebyrer ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Information om de til enhver tid gældende satser fremgår af "Særskilt prisliste vedrørende gebyrer" på

8 Side 8/ Afvikling af fondshandel Ved afvikling forstås betaling for eller levering af handlede papirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, tredje børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/rentedato. Ved kundens køb er Lægernes Banks levering af værdipapirer betinget af, at Lægernes Bank modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Ved kundens køb af værdipapirer tager Lægernes Bank kontantforbehold, hvorved forstås, at Lægernes Banks levering af værdipapirer er betinget af, at Lægernes Bank modtager endelig betaling for afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Hvis Lægernes Bank ikke modtager endelig dækning for afregningsbeløbet, er Lægernes Bank berettiget til straks og uden varsel at tilbageføre kundens køb. Kunden er ansvarlig for eventuelle tab i den forbindelse. Der henvises i øvrigt til Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser vedrørende Lægernes Banks modregningsadgang. Ved kundens salg af værdipapirer er Lægernes Banks betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Lægernes Bank får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. På afviklingsdagen må der ikke være registreret rettigheder over værdipapirerne, der strider mod salget - fx pantsætning eller købte værdipapirer, der endnu ikke er til kundens disposition. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen, fordi kunden ikke kan betale eller levere, er kunden erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer kunden risikoen for, at den part, som Lægernes Bank har handlet med, kan betale eller levere. Vi henviser desuden til vilkår for depot i Lægernes Bank. 15. Fondsnota/bekræftelser Når Lægernes Bank på dine vegne har udført en ordre, som ikke er udført i forbindelse med porteføljepleje, vil Lægernes Bank hurtigst muligt give dig de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder Lægernes Bank sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, vil Lægernes Bank sende dig en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen eller, hvis Lægernes Bank modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis afregningsnotaen indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, der straks sendes til dig af tredjemand. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder Lægernes Bank sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve fremsendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Hvis Lægernes Bank modtager ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive investeringsforeninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil Lægernes Bank enten sende dig afregningsnotaer, eller give dig oplysninger om ordrens udførelse mindst hver sjette måned. Lægernes Bank vil på anmodning fra dig tillige give oplysninger om ordrens status. Lægernes Bank vil angive handelsstedet på din fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situationer, hvor Lægernes Bank ikke har mulighed

9 Side 9/11 for at angive oplysninger om tidspunkt og handelssted, fordi Lægernes Bank ikke har modtaget oplysninger fra tredjemand, vil Lægernes Bank undlade at give oplysning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handelsstedet som OTC. Det vil være tilfældet, når en ordre helt eller delvist udføres via Lægernes Banks eget system og med denne som modpart. Ligeledes anvendes koden OTC i situationer, hvor Lægernes Bank anvender en anden værdipapirhandler til at udføre handlen via dennes system og med denne som modpart, men hvor der ikke er tale om videreformidling, idet Lægernes Bank påtager sig en best execution - forpligtelse. Ved videreformidling af en kundes ordre fra Lægernes Bank til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregningsnotaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted, som angives ved videreformidling, er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden. 16. Indsigelse vedrørende fondsnota/bekræftelser m.m. Eventuelle indsigelser mod indholdet af din fondsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og du bør omgående underrette os, hvis fondsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Lægernes Bank ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. 17. Periodisk oversigt ved porteføljepleje Når Lægernes Bank udøver porteføljepleje, vil Lægernes Bank give dig periodiske oversigter om porteføljeplejen, med mindre sådanne oversigter gives af tredjemand. Du kan endvidere yderligere vælge at modtage de væsentligste oplysninger om gennemførte handler efter hver handel på det tidspunkt, hvor Lægernes Bank udfører handlen. Ved udøvelse af porteføljepleje for en detailkunde vil den periodiske oversigt indeholde følgende oplysninger, når det er relevant: En redegørelse for indholdet og værdiansættelsen af porteføljen, herunder nærmere enkeltheder om hvert enkelt finansielt produkt, dets markedskurs eller dagskurs, hvis markedskursen ikke er tilgængelig, og kontantsaldoen ved begyndelsen og udgangen af perioden samt porteføljens resultat for perioden Gebyrernes samlede størrelse i perioden med angivelse af fordelingen af, som minimum, gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelsen af ordrerne og meddelelse om, at der på anmodning kan gives en mere detaljeret opdeling En sammenligning af resultatet i den periode, som den periodiske oversigt dækker, med det benchmark for investeringsresultatet, som Lægernes Bank og kunden eventuelt er enedes om De samlede udbytter, renter og andre indbetalinger, der i perioden er tilgået din portefølje Oplysninger om anden erhvervsmæssig udvikling, der medfører rettigheder vedrørende finansielle produkter i porteføljen. For detailkunder vil oversigten blive givet hver sjette måned. På anmodning vil Lægernes Bank dog give detailkunder periodiske oversigter hver tredje måned. For dette kræves et særskilt gebyr, der fremgår af Lægernes Banks generelle prisliste.

10 Side 10/11 For detailkunder, der har valgt at modtage oplysninger efter hver handel, giver Lægernes Bank oversigten mindst hver tolvte måned. For transaktioner i værdipapirer, der er omfattet af 2, stk. 1, nr i lov om værdipapirhandel mv., vil den periodiske oversigt dog blive givet hver sjette måned. 18. Behandling af personoplysninger I forbindelse med handel med værdipapirer indsamler og behandler Lægernes Bank de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. 19. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt kan Lægernes Bank optage telefonsamtaler om handel med finansielle produkter på bånd. Optagelserne vil kunne anvendes som bevis for, hvad der er aftalt mellem dig og Lægernes Bank. 20. Lægernes Banks videregivelse af kundeoplysninger I forbindelse med opfyldelse af din ordre kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til Lægernes Banks agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 21. Annullering af fejlhandler Lægernes Bank forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, hvis det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører Lægernes Bank relevante produkter og midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra Lægernes Bank. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal Lægernes Bank kontaktes. 22. Ansvarsbegrænsning Lægernes Bank kan ikke holdes erstatningsansvarlig for kundens tab eller skuffede forventning i anledning af kundens handel med værdipapirer. Lægernes Bank påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i i forbindelse med udførelsen af en opgave for Lægernes Bank. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing/værdipapircentral eller lignende. Eventuelle krav i den anledning skal rettes direkte mod skadevolderen. 23. Lovvalg Eventuelle retstvister mellem dig og Lægernes Bank afgøres efter dansk ret. 24. Ændringer til disse betingelser Lægernes Bank forbeholder sig ret til med virkning for fremtidige handler at ændre disse betingelser for handel med værdipapirer uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig, og med 3 måneds varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for dig. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen, eller når Lægernes Bank udsender den første depotoversigt efter annoncering. Har du Netbank, kan orientering ske elektronisk. I Lægernes Bank kan du få udleveret opdaterede betingelser

11 Side 11/11 for handel med værdipapirer, ligesom de er tilgængelige på Lægernes Banks hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt på baggrund af den måde, forretningerne mellem Lægernes Bank og dig udføres på, kan Lægernes Bank opdatere disse betingelser for handel med værdipapirer ved at henvise til Lægernes Banks hjemmeside. 25. Andre regler der gælder Ud over nærværende vilkår for handel med finansielle produkter henvises til vilkår for depot i Lægernes Bank, vilkår for handel med værdipapirer via Netbank, ordreudførelsespolitik samt almindelige forretningsbetingelser, der gælder, medmindre de er fraveget i disse vilkår. Alle disse vilkår og betingelser er tilgængelige på Lægernes Banks hjemmeside. nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Lægernes Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Lægernes Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Lægernes Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Lægernes Bank andre omstændigheder, som er uden for Lægernes Banks kontrol. Lægernes Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Lægernes Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Lægernes Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 26. Lægernes Banks erstatningsansvar Lægernes Bank er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Lægernes Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2015-02-27-16.58.12.624590 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1) I medfør af 43, stk. 2 og 5, 44, stk. 3, nr. 1 og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012,

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.06.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere