Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Staldren SIKKERHEDSDATABLAD"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller bland samt anvendelser, der frarådes: Tør hygiejnemiddel til stalde 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: J.N.Jorenku Teglværksvej Tappernøje Tlf.: Ansvarlig for sikkerhedsdatablad ( ): 1.4. Nødtelefon: (Giftlinien døgnåbent alle dage) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller bland: Det vurderes at produktet ikke skal klassificeres efter gældende lovgivning 2.2. Mærkningselementer: 2.3. Andre farer: PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger: deklarationspligtige stoffer PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: søg frisk luft. Ved vedvarende ubehag søg læge Hud: ikke Øjne: skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles op. Ved fortsat irritation. Søg læge Indtagelse: ved indtagelse af større mængder, skyl munden grundigt og drik rigelig mængder vand. Ved ubehag søg læge 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Som alle andre typer pulver, kan dette produkt støve, og dermed forårsage nysen, løbende næse og hoste, hvis det kommer ind ad luftvejende ved indånding. For øjnene kan støvet også gå ind og give en irritation, som virker lidt ligesom at få et sandkorn i øjet Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Udgave 1 18/ Side 1 af 5

2 PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler:, da produktet ikke kan brænde 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller bland: ikke 5.3. Anvisninger for brandmandskab: ikke PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Brug personlige værnemidler se punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Spild opsamles mekanisk (op fejes) i beholder 6.4. Henvisning til andre punkter: PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Sørg for passende ventilation. Der skal være adgang til vand og mulighed for øjenskylning. Udvis almindelig god hygiejne under omgang med produktet Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Oplagres i veltillukket emballage på tørt og køligt sted Særlige anvendelser: PUNKT 8: Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre: AT- Jernoxiden i produktet Cas har en grænseværdi på 3,5 mg/m Eksponeringskontrol: Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Sørg for passende ventilation, især hvis produktet blæses ud i stalden. Personlige værnemidler: Indånding: hvis udsugning er utilstrækkelig anvendes støvmaske FFP2 Nr. d maske/en149 Hud: ved eventuelle allergier anbefales det at bruge plastic handsker EN374 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Udgave 1 18/ Side 2 af 5

3 PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: Udseende: Rust Rødt pulver Lugt: karakteristisk Lugttærskel (ppm): data ph: 5,5% Smeltepunkt/frysepunkt ( o C): ikke Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ( o C):ikke Dekomponeringstemperatur ( o C):ikke Flammepunkt ( o C): ikke Fordampningshastighed: ikke Antændelighed (fast stof, luftart): ikke antændelig Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser (vol-%):ikke Damptryk (Pa, 20 o C): ikke Dampmassefylde (luft=1): ikke Relativ massefylde (g/ml):1,073-1,089 Opløselighed: er ikke opløselig Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand, Log K ow : ikke Selvantændelsestemperatur ( o C):ikke Viskositet: ikke Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: 9.2. Andre oplysninger: PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Der er farlige reaktioner forbundet med produktet Kemisk stabilitet: Produktet har en stabilitet på minimum 2 år ved normale omstændigheder Risiko for farlige reaktioner: farlige reaktioner Forhold, der skal undgås: Materialer, der skal undgås: Farlige nedbrydningsprodukter: Udgave 1 18/ Side 3 af 5

4 PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger: Fareklasse Data Test Datakilde Akut toksicitet: Inhalation data Ikke Dermal LD 50 ( Rotte ) = > 2000 mg/kg 10/ P Oral LD 50 ( Rotte ) = >2000 mg/kg Scantox- Lab no Ætsning/irritation: data Ikke Sensibilisering: data Ikke CMR: data Ikke Sandsynlige eksponeringsveje: Symptomer: der er alvorlige symptomer at gøre opmærksom på Indånding: data Hud: der er særlige symptomer Øjne: For øjnene kan støvet også gå ind og give en irritation, som virker lidt ligesom at få et sandkorn i øjet. Indtagelse: særlige symptomer at bemærke. Kroniske virkninger: data PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet: deklarationspligtige stoffer Persistens og nedbrydelighed: data Bioakkumuleringspotentiale: data Mobilitet i jord: data Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: data Udgave 1 18/ Side 4 af 5

5 12.6. Andre negative virkninger: Data Test (Medie) Datakilde Honning Bier LD 50 ( Apis melliferra L., 48 timer) = >100 mg/l (108,85µg kontakt) LD 50 ( Apis melliferra L., 48 timer) = >97,62 mg/l (106,26µg Oral) 10/ MT PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling: EAK koder: Rester, opsamlet spild m.m. kan afleveres på godkendt losseplads. Emballage kan forbrændes uden risiko for miljø gener på dertil egnet forbrænding PUNKT 14: Transportoplysninger Dette Produktet er ikke omfattet af reglerne for farligt gods, da det ikke er klassificeret UN-nr.: ikke UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ikke Transportfareklasse(r):ikke Emballagegruppe: ikke Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: ikke PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller bland med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: Anden mærkning:, men er meldt til Produktregisteret i Danmark Kemikaliesikkerhedsvurdering: PUNKT 16: Andre oplysninger Faresætninger angivet under punkt 2 og 3: Forkortelser: Litteratur: MSDS fra leverandører af stoffer 10/072002P-Lab research Lab No scantox 10/ MT-Lab research Rådgivning om oplæring/instruktion: For korrekt brug af produktet staldren, henviser vi til vores all-round brochurer Yderligere oplysninger: Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter REACH forordning EF nr. 1907/2006 Ændringer siden forudgående version: Udarbejdet af: J.N. Jorenku, Teglværksvej 11,4733 Tappernøje, Danmark Udgave 1 18/ Side 5 af 5

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: AbScent Lugtfjerner 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-03-2013 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI STOP svamp og insekt 22/7

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere