HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014"

Transkript

1 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Jobsøgning i Forsvaret Side 27 Metode Side 29 2

3 Sammenfatning: Medarbejdertilfredshed, motivation og fastholdelse Denne rapport præsenterer resultaterne af 3. runde af HR-målingen om medarbejdertilfredsheden, motivationen og fastholdelsen blandt Forsvarets medarbejdere. De vigtigste resultater fra undersøgelsen er: 2 ud af 3 medarbejdere i Forsvaret (71%) er alt i alt tilfredse med deres job i Forsvaret. Dette er dog lavere end i 2. runde, hvor 74% af medarbejderne var tilfredse, og i 1. runde, hvor dette tal var 81%. 1 ud af 2 medarbejdere i Forsvaret (53%) føler sig motiverede i deres arbejde. Her er der ligeledes sket et fald i forhold til 2. og 1. runde, hvor henholdsvis 58% og 62% følte sig motiverede. 2 ud af 3 af Forsvarets medarbejdere (66%) ønsker at blive i Forsvaret de næste to år, mens hver femte medarbejder (19%) aktuelt søger andre jobs. Også her er det gået lidt tilbage siden 2. runde, hvor 69% ønskede at blive i Forsvaret og 17% aktuelt søgte job udenfor Forsvaret. I første runde var disse tal henholdsvis 74% og 14%. Den samlede score for den sociale kapital blandt Forsvarets ansatte er faldet fra 10,2 i 2. runde til 10,1 i 3. runde. Tallet er hermed på niveau med det i 1. runde. Forskellen er dog så lille, at man i statistisk henseende ikke kan tale om et fald. Niveauet for den sociale kapital blandt medarbejderne i Forsvaret er det samme som gennemsnittet for Danmark. Epinion har lavet en række statistiske analyser, der viser, hvilke emner der i særlig grad påvirker tilfredsheden, motivationen og fastholdelsen og dermed, om tilfredsheden med indsatsområderne svarer til, hvor vigtigt det enkelte emne er for Forsvarets medarbejdere (prioriteringskort). Disse analyser viser blandt andet: Når man sammenholder tilfredshed og betydning ligger en række indsatsområder i feltet tilstrækkelig i prioriteringskortet, både når det gælder tilfredshed, motivation og fastholdelse. Tilstrækkelig betyder, at medarbejdernes tilfredshed er høj, men at det ikke har stor betydning for henholdsvis den samlede tilfredshed, motivation og fastholdelse. Tilfredsheden med de enkelte områder kunne derfor godt være lavere uden alvorlige konsekvenser. Tilfredsheden med lønnen er generelt lav. Lønnen har dog kun en relativt lille betydning for tilfredsheden, motivationen og fastholdelsen. Derfor er lønnen placeret i feltet monitorér. På trods af den lave tilfredshed er der ikke brug for handling, men udviklingen bør følges. Tilfredsheden med arbejdsopgaverne er afgørende for den samlede arbejdstilfredshed, motivation og fastholdelse. Det er derfor positivt, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne er tilsvarende høj. Arbejdsopgaverne er derfor placeret i feltet bevar i prioriteringskortet. Forsvarets omdømme placerer sig som den eneste faktor i feltet prioriter i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Det er samme placering som i 1. og 2. runde. Det er derfor fortsat vigtigt at styrke oplevelsen af Forsvarets omdømme for at fastholde medarbejderne. I rapporten kommenteres der generelt kun på forskelle, der er statistisk sikre. Hvis der er sket en ændring fra 2. til 3. runde, og denne ikke er statistisk sikker, anvendes udtrykket at den er inden for den statistiske usikkerhed. 3

4 OVERORDNEDE RESULTATER Dette kapitel indeholder resultater fra undersøgelsens overordnede spørgsmål, herunder de samlede resultater for tilfredshed, motivation og fastholdelse. 4

5 Overordnede resultater Tilfredshed, motivation og fastholdelse Tilfredshed: To tredjedele (71%) af Forsvarets medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed. Lidt over hver tiende (12%) er utilfredse eller meget utilfredse. Det er et fald i tilfredsheden fra 2. til 3. runde. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? 71% 74% 81% Motivation: Hver anden medarbejder (53%) føler sig i høj grad eller i meget høj grad motiverede i deres arbejde, mens 15% i ringe grad eller i meget ringe grad føler sig motiverede. De resterende 32% svarer, at de i nogen grad føler sig motiverede. Andelen, der i høj eller meget høj grad er motiverede i deres arbejde, er faldet fra 2. til 3. runde. I hvor høj grad føler du dig motiveret i dit arbejde? Ønsker du at blive i Forsvaret de næste to år? 53% 58% 62% 66% 69% 74% Fastholdelse: To tredjedele (66%) af Forsvarets medarbejdere ønsker i høj eller meget høj grad at blive i Forsvaret de næste to år. Hver femte (19%) af medarbejderne søger aktuelt andre jobs uden Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret? 19% 17% 14% for Forsvaret. Begge disse resultater viser en lavere fastholdelsesgrad end i 2. runde. 3. runde 2. runde 1. runde Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet: Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret? afrapporteres andelen, som ikke søger arbejde uden for Forsvaret. Senere i rapporten sammenlignes resultaterne for Forsvaret med resultater for offentligt ansatte generelt. 5

6 Emnespecifikke resultater Disse er jobindhold, faglig udvikling, løn, kollegiale forhold, information, omdømme, arbejdsmængde, konflikter, internationale operationer, nærmeste leder, myndighedernes overordnede ledelse. I undersøgelsen er der spurgt ind til en række forskellige emner. I figuren til højre ses svarene på de overordnede spørgsmål under hvert emne. Figuren viser, at tilfredsheden med kolleger er højest (89%) efterfulgt af tilfredsheden med arbejdsopgaver (73%), internationale operationer (66%), arbejdsmængden (63%) og nærmeste leder (61%) Lavest er tilfredsheden med lønnen (13%), oplevelsen af Forsvarets omdømme (33%) og tilfredsheden med konflikthåndtering (38%). Tilfredsheden med arbejdsopgaver og nærmeste leder er faldet siden 2. runde. Senere i rapporten vises de specifikke resultater under hvert emne. Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med internationale operationer Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med information Tilfredshed med konflikthåndtering Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med løn 13% 14% 20% 38% 38% 36% 33% 34% 31% 3.runde 2. runde 1. runde 48% 50% 50% 44% 46% 51% 66% 68% 75% 63% 64% 66% 61% 64% 57% 59% 61% 66% 73% 77% 79% Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet om internationale operationer er der kun medtaget svar fra personer, der har fundet det relevant at besvare spørgsmålet. 89% 89% 89% Senere i rapporten sammenlignes resultaterne for Forsvaret med resultater for offentligt ansatte generelt. 6

7 Social kapital Består af spørgsmål om arbejdsopgaver, konflikthåndtering, udmeldinger og tillid fra myndighedernes overordnede ledelse. I figuren til højre ses de spørgsmål i undersøgelsen, der omhandler social kapital. Der er sket et fald i andelen af medarbejdere, som mener, at arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde. Dette samme gør sig gældende for spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne føler, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde. Ændringerne for de øvrige spørgsmål er inden for den statistiske usikkerhed. Når der arbejdes med social kapital via disse fire spørgsmål, kan der udregnes en score mellem 0 og 16 point. Scoren viser ved en sammenligning med landsgennemsnittet, om der er høj eller lav social kapital på arbejdspladsen. Forsvarets score er 10,1, hvilket er lidt under landsgennemsnittet for Danmark. Scoren i 2. runde var 10,2 og scoren i 1. runde 10,1. Forskellen mellem 1., 2. og 3. runde er dog inden for den statistiske usikkerhed. Undersøgelse, der blev gennemført blandt offentligt ansatte samtidig med 1. runde af denne HR-måling, viste, at den sociale kapital blandt offentligt ansatte er 10,4. Hvor ofte bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? I hvor høj grad synes du konflikter bliver løst på en retfærdig måde på din arbejdsplads? Hvor ofte kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra den overordnede ledelse i din myndighed? I hvor høj grad føler du, at den overordnede ledelse i din myndighed stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3. runde 2. runde 1. runde Note: Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmål angående hyppighed afrapporteres andelen, som svarer ofte eller altid. Skalaen for landsgennemsnittet er: 0-8 point: Meget lav social kapital 8,1-10,1 point: Lidt under gennemsnittet for Danmark 10,2 point: Gennemsnittet for Danmark 10,3-12,3 point: Lidt over gennemsnittet for Danmark 12,4-16 point: Meget høj social kapital Kilde: Arbejdsmiljørådet % 35% 28% 55% 57% 59% 57% 61% 59% 65% 69% 68% 7

8 PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE Dette kapitel indeholder resultater fra en række statistiske analyser. Der er gennemført statistiske analyser af, hvad der har betydning for tilfredshed, motivation og fastholdelse. Derudover er der gennemført handlingsanvisende analyser af, hvad der har betydning for hvert af emnerne i undersøgelsen. 8

9 Lille betydning Forklaring af prioritetskortet Hvilke faktorer er kritiske for tilfredshed, motivation og fastholdelse? Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed: Høj Betydning: Lille Tilfredshed: Høj Betydning: Stor Bevar Prioritetskortet organiserer resultaterne af HR-målingen i fire bokse efter, hvor tilfredse medarbejderne er med de enkelte emner, og efter emnernes betydning for de overordnede mål. Tilfredsheden med elementer i dette felt er tilstrækkelig høj. Derfor vil et fald være uden betydning for det samlede resultat. Tilfredshed: Lav Betydning: Lille Elementer i dette felt kan med fordel monitoreres og opprioriteres, hvis deres betydning stiger. Monitorér Tilfredsheden med elementer i dette felt bør bevares, da et fald i tilfredsheden vil medføre et fald i det samlede resultat. Tilfredshed: Lav Betydning: Stor En stigning i tilfredsheden med elementer i dette felt forventes at medvirke til en forbedring i det samlede resultat, hvorfor de bør prioriteres. Prioriter Stor betydning Tilfredshed er defineret som andelen, der svarer positivt i forhold til deres tilfredshed med hver af emnerne, mens betydningen er bestemt ud fra resultaterne af statistiske analyser. Emner i de to bokse til venstre har lille betydning for det overordnede mål, mens emner i boksene til højre har en større indflydelse på målet. Den forventede effekt af en stigning eller et fald for emner i de enkelte bokse er beskrevet til venstre. Prioritetskortene vil blive præsenteret for henholdsvis tilfredshed, motivation og fastholdelse. Lav tilfredshed

10 Hvad påvirker medarbejdernes tilfredshed? Figuren til højre viser resultatet af en regressionsanalyse. I analysen er de enkelte emner analyseret i forhold til den overordnede tilfredshed. Analysen viser, at arbejdsopgaverne har størst betydning for medarbejdernes tilfredshed med deres job: Jo mere tilfreds man er med sine arbejdsopgaver, jo mere tilfreds er man generelt med sit job. Næststørst betydning har myndighedens overordnede ledelse, faglig udvikling og information. Mindre betydning for den samlede tilfredshed har tilfredsheden med forholdet til kolleger, nærmeste leder og løn. Analysen viser samtidig, at en række faktorer ingen betydning har for tilfredsheden. Det drejer sig om: Tilfredshed med konflikthåndtering Tilfredshed med internationale operationer Det ses, at resultatet i 3. runde er forskelligt fra 2. runde. I 2. runde havde tilfredshed med arbejdsmængde og Forsvarets omdømme større betydning. Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med information Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med løn,06,06,05,08,08,11,15,15 Forklaringskraft (R 2 ): 46,2%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Resultat i 1. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Forhold til kolleger 3. Fagligudvikling 4. Arbejdsmængde 5. Løn 6. Internationale operationer 7. Myndighedens overordnede ledelse Resultat i 2. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Arbejdsmængde 3. Myndighedens overordnede ledelse 4. Omdømme 5. Information 6. Faglig udvikling 7. Nærmeste leder 8. Forhold til kolleger 9. Løn,29 (Forklaringskraft (R 2 ): 36,4%) Resultat i 1. runde: (Forklaringskraft (R 2 ): 48,0%) 10

11 Hvad påvirker medarbejdernes tilfredshed? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed med nærmeste leder Monitorer Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med information Tilfredshed med løn Tilfredshed med arbejdsmængden Lille betydning for samlet tilfredshed Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Bevar Tilfredshed med arbejdsopgaver Prioriter Stor betydning for samlet tilfredshed Prioriteringskortet til venstre viser resultatet af regressionsanalysen for tilfredshed i sammenhæng med, hvordan Forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Prioriteringskortet viser som figuren på forrige slide, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne har klart størst betydning for tilfredsheden. Men også, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne er relativt høj. Forsvaret bør derfor bevare medarbejdernes høje tilfredshed med deres arbejdsopgaver. Tilstrækkelig: På fire faktorer er tilfredsheden relativt høj, men disse faktorer har kun moderat betydning for tilfredsheden. Her står tilfredsheden mål med betydningen, og der er derfor ikke behov for en indsats. Monitorer: Selvom tilfredsheden med myndighedens overordnede ledelse, med information, oplevelsen af Forsvarets omdømme samt tilfredshed med løn er relativt lav, har disse ikke særlig stor betydning for den overordnede tilfredshed. For disse faktorer er der ikke brug for en større indsats, men det er vigtigt at følge udviklingen. Prioriter: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. 11

12 Hvad påvirker medarbejdernes motivation? Regressionsanalysen, der er afrapporteret i figuren til højre, viser betydningen af de specifikke faktorer i forhold til medarbejdernes motivation. Det ses, at arbejdsopgaverne har størst betydning for motivationen. Jo mere tilfreds man er med sine arbejdsopgaver, jo mere motiveret er man. Den faglige udvikling og den overordnede ledelse i myndigheden har næststørst og tredjestørst betydning. Både arbejdsopgaver og den overordnede ledelse i myndigheden har stor betydning for tilfredshed og motivation. Mindre betydning for motivationen har tilfredsheden med nærmeste leder, information og løn. En række faktorer viser sig ingen betydning at have for motivationen. Det drejer sig om: Tilfredshed med arbejdsmængde (som har betydning for tilfredsheden, men ikke motivationen). Tilfredshed med forholdet til kolleger (som har betydning for tilfredsheden, men ikke motivationen). Tilfreds med konflikthåndtering (som heller ikke har betydning for tilfredsheden). Tilfredshed med internationale operationer (som heller ikke har betydning for tilfredsheden). Også her ses det, at betydningen af arbejdsmængde har ændret sig fra 2. runde. I 2. runde havde tilfredsheden med arbejdsmængden moderat betydning, mens det ingen betydning har i 3. runde. Ligeledes har løn fået en lille betydning, hvor det ingen betydning har haft i de foregående runder. Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med information Tilfredshed med løn,07,07,05,10,17,15 Forklaringskraft (R 2) : 49,3%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Resultat i 1. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Forhold til kolleger 3. Faglig udvikling 4. Information 5. Internationale opgaver 6. Forsvarets omdømme 7. Nærmeste leder (Forklaringskraft (R 2 ): 44,2%) Resultat i 1. runde:,35 Resultat i 2. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Faglig udvikling 3. Myndighedens overordnede ledelse 4. Arbejdsmængde 5. Nærmeste leder 6. Forsvarets omdømme 7. Information (Forklaringskraft (R 2 ): 48,6%) 12

13 Hvad påvirker medarbejdernes motivation? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed med internationale operationer Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med information Monitorer Tilfredshed med løn Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Oplevelse af Forsvarets omdømme Lille betydning for motivation Bevar Tilfredshed med arbejdsopgaver Prioriter Stor betydning for motivation Prioriteringskortet til venstre viser resultatet af regressionsanalysen for motivation i sammenhæng med, hvordan Forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Ligesom i analysen for tilfredshed viser denne analyse, at Forsvaret bør bevare medarbejdernes tilfredshed med arbejdsopgaverne, da den har stor betydning for medarbejdernes motivation. Tilstrækkelig: Som i analysen af tilfredshed ses det, at medarbejdernes tilfredshed med fire faktorer er relativt høj, men at de fire faktorer kun har moderat betydning for motivationen. Der er derfor ikke behov for en indsats for disse faktorer. Monitorer: Selvom tilfredsheden med løn er relativt lav, viser figuren, at den har meget lille betydning for motivationen. Det samme ses for oplevelsen af Forsvarets omdømme samt for tilfredshed med information, hvor tilfredsheden dog er lidt højere. Der er derfor ikke brug for en større indsats for disse tre emner, men det er vigtigt at følge udviklingen. Prioriter: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. 13

14 Resultat i 1. runde: Hvad påvirker fastholdelsen? I regressionsanalysen i figuren til højre, er de specifikke faktorer i undersøgelsen analyseret i forhold til medarbejdernes fastholdelse, dvs. om medarbejderne ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. På længere sigt kan analysen suppleres med analyser på den reelle afgang, hvilket forventes at give et endnu mere præcist billede af, hvad der påvirker fastholdelsen. Figuren viser, at oplevelsen af Forsvarets omdømme har størst betydning for fastholdelsen. Dvs. at i jo højere grad man oplever, at Forsvaret har et godt omdømme, i jo højere grad ønsker man at blive i Forsvaret de næste to år. Forsvarets omdømme havde moderat betydning for både tilfredsheden og motivationen, men altså stor betydning for fastholdelsen. Derefter kommer tilfredshed med arbejdsopgaverne. Tredjestørst betydning har det, at man er tilfreds med den faglige udvikling. Mindst betydning har tilfredshed med internationale operationer og information. Information havde stor betydning for tilfredshed og lille betydning for både motivation og fastholdelse. En række faktorer viser sig ingen betydning at have for fastholdelsen. Det drejer sig om: Tilfredshed med forholdet til kolleger. Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med konflikthåndtering. Her er der kun sker mindre ændringer siden 2. runde, idet arbejdsopgaver, omdømme og faglig udvikling stadig er de tre faktorer, der har størst betydning for fastholdelsen. Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med løn Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med internationale operationer Tilfredshed med information,07,08,10,13 Forklaringskraft (R 2) : 24,0%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Resultat i 1. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Forsvarets omdømme 3. Faglig udvikling 4. Løn 5. Internationale operationer 6. Forhold til kolleger (Forklaringskraft (R 2 ): 23,4%),16,16,18,20 Resultat i 2. runde: Tilfredshed med 1. Fagligudvikling 2. Arbejdsopgaver 3. Forsvarets omdømme 4. Information 5. Myndighedens overordnede ledelse 6. Løn 7. Arbejdsmængde 8. Konflikthåndtering (Forklaringskraft (R 2 ): 27,5%) 14

15 Hvad påvirker fastholdelsen? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig Monitorer Tilfredshed med internationale operationer Tilfredshed med information Lille betydning for fastholdelse Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med løn Tilfredshed med faglige udvikling Bevar Oplevelse af Forsvarets omdømme Prioriter Stor betydning for fastholdelse Prioriteringskortet til venstre viser resultatet af regressionsanalysen for fastholdelse i sammenhæng med, hvordan Forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Som i analyserne af tilfredshed og motivation ses det også her, at Forsvaret bør bevare medarbejdernes tilfredshed med arbejdsopgaverne for at fastholde dem. Derudover bør tilfredsheden med den faglige udvikling og tilfredsheden med myndighedens overordnede ledelse bevares. Tilstrækkelig: Tilfredsheden med internationale operationer, arbejdsmængden samt information er høj men har kun lille betydning for fastholdelsen. Der er derfor ikke behov for en indsats her. Monitorer: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. Prioriter: Oplevelsen af Forsvarets omdømme placerer sig i feltet Prioriter, ligesom også tilfredsheden med løn er i dette felt. Oplevelsen af Forsvarets omdømme har relativt stor betydning for fastholdelsen, men medarbejderne oplever ikke, at Forsvaret har et godt omdømme. Af de to faktorer i dette felt er oplevelsen af Forsvarets omdømme den væsentligste at ændre, da det har størst betydning for fastholdelsen. 15

16 Handlingsanvisende analyser: Arbejdsopgaver og faglig udvikling De handlingsanvisende analyser viser, hvad der har betydning for hver af de 11 overordnede temaer i undersøgelsen. I figurerne til højre ses, hvad der har betydning for tilfredsheden med arbejdsopgaver og tilfredsheden med den faglige udvikling. ARBEJDSOPGAVERNE Mulighederne for at udnytte sine evner i praksis har klart størst betydning for tilfredsheden med arbejdsopgaverne. Langt mindre betydning har det, at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt, er klart defineret, og at man forstår formålet med arbejdsopgaverne. Tilfredsheden er lavest med mulighederne for at udnytte sine evner i praksis, hvorfor Forsvaret bør have fokus på dette. Andelen, der svarer positivt på, at de har mulighed for at udnytte evner i praksis, og at arbejdsopgaverne er fordelt retfærdigt, er faldet siden 2. runde. De øvrige ændringer er inden for den statistiske usikkerhed. FAGLIG UDVIKLING Det har størst betydning for tilfredsheden med den faglige udvikling, at medarbejderne har mulighed for at lære nyt gennem deres arbejde, men kun 49% af medarbejderne svarer, at de i høj eller meget høj grad har mulighed for dette. Også uddannelse i forhold til at løse nuværende opgaver, nærmeste leders engagement i faglig udvikling, uddannelse ift. videre karriere samt at have gode fremtidsmuligheder har betydning for tilfredsheden med den faglige udvikling. Lavest er andelen af positive svar ifm. nærmeste leders engagement i den faglige udvikling (29%), hvorfor dette bør have fokus. Andelen af positive svar på spørgsmålene om uddannelse ift. at løse nuværende opgaver, nærmeste leders faglige engagement og uddannelse ift. videre karriere er faldet siden 2. runde. De øvrige ændringer siden 2. runde er inden for den statistiske usikkerhed. Hvad påvirker tilfredshed med arbejdsopgaver? Muligheder for at udnytte evner i praksis Retfærdig fordeling af arbejdsopgaver Klar definition af arbejdsopgaver Forståelse af formålet med arbejdsopgaver,08,17,15,45 Forklaringskraft (R 2 ): 45,9%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker tilfredsheden med den faglig udvikling? Mulighed for at lære nyt gennem arbejde Uddannelse ift. at løse nuværende opgaver Nærmeste leders engagement i faglig udvikling Uddannelse ift. videre karriere Gode fremtidsmuligheder,11,11,17,24,28 Forklaringskraft (R 2 ): 39,1%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 56% (61%, 62%) 65% (69%, 68%) 82% (84%, 84%) 84% (85%, 88%) Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 49% (48%, 51%) 60% (64%, 62%) 29% (32%, 27%) 37% (40%, 42%) 42% (43%, 51%) 16

17 Handlingsanvisende analyser: Ledelse NÆRMESTE LEDER Det har størst betydning for tilfredsheden med den nærmeste leder, at medarbejderne får den nødvendige støtte. Det mener 55% af medarbejderne, at de altid eller ofte gør. Det har ligeledes betydning, at den nærmeste leder har gode faglige kompetencer i forhold til opgaveløsningen og at få ris og ros fra den nærmeste leder. På disse parametre er andelen af positive svar henholdsvis 57% og 42%. Ændringerne i, hvor mange der angiver et positivt svar, er alle inden for den statistiske usikkerhed. MYNDIGHEDERNES OVERORDNEDE LEDELSE Det har størst betydning for tilfredsheden med myndighedernes overordnede ledelse, at man kan stole på de udmeldinger, de kommer med. Det mener 55% af medarbejderne, at man altid eller ofte kan. Det har ligeledes betydning, at myndighedernes overordnede ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde. 57% af medarbejderne føler i meget høj eller høj grad, at det er tilfældet. Samspillet mellem nærmeste leder og myndighedernes øverste ledelse har ligeledes betydning, men kun 37% af medarbejderne synes, at dette samspil i meget høj eller høj grad er til stede. Hvad påvirker tilfredsheden med den nærmeste leder? Nødvendig støtte fra leder Nærmeste leders faglige kompetencer Ris og ros for arbejde Hvad påvirker tilfredsheden med myndighedernes overordnede ledelse? Man kan stole på udmeldinger fra myndigheds øverste ledelse Myndigheds øverste ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Der er samspil mellem nærmeste leder og myndigheds øverste ledelse Andelen, der svarer positivt på, at den øverste ledelse stoler på medarbejdernes arbejde, og at der er et samspil mellem Forklaringskraft (R 2 ): 56,4%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. den nærmeste ledelse og den øverste ledelse, er faldet siden 2. runde. Ændringerne i andelen, der synes, at den øverste ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde, er inden for den statistiske usikkerhed. 17,26,25,27,31,38 Forklaringskraft (R 2 ): 62,5%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren.,50 Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 55% (55%, 53%) 57% (58%, 53%) 42% (43%, 38%) Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 55% (57%, 59%) 57% (61%, 59%) 37% (40%, 40%)

18 Handlingsanvisende analyser: Information og omdømme INFORMATION OMDØMME Det har størst betydning for tilfredsheden med den information, der er til rådighed, at de interne kommunikationskanaler giver den viden, der er brug for. 28% af medarbejderne svarer, at de interne kommunikationskanaler i høj eller meget høj grad giver dem den viden, de har brug for. Det har ligeledes betydning at have information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid, men kun 21% af medarbejderne svarer, at dette er tilfældet. Siden 2. runde er der sket en stigning i andelen af positive svar om interne kommunikationskanaler og i andelen af medarbejderne, der mener, at de får information om vigtige beslutninger og fremtidsplaner rettidigt. Medarbejderne er desuden spurgt, fra hvilke interne kanaler de får deres information. Det har her været muligt at sætte mere end ét kryds. Flest medarbejdere får information fra følgende kilder: Deres nærmeste leder (72%), Mails (67%), Uformel snak med kolleger (65%), Intranet (65%), Forsvarsavisen (58%), Forsvaret.dk (44%), Nyhedsbreve (43%). Der er sammenhæng mellem oplevelsen af Forsvarets omdømme, og hvorvidt medarbejderne synes, at Forsvaret gør nok for at sikre et godt omdømme. Jo mere medarbejderne mener, at Forsvaret gør nok for at sikre et godt omdømme, jo bedre oplever de, at Forsvarets omdømme er. Derudover har det betydning, at mediernes og merarbejdernes eget billede af Forsvaret stemmer overens, og at Forsvaret kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden. Relativt få medarbejdere (15-24%) er dog enige i de tre udsagn om omdømme. Modsat 2. runde har det ingen betydning for den samlede oplevelse af Forsvarets omdømme, at Forsvaret kommunikerer, så det er til at forstå. Andelen af medarbejdere, som mener, at der er overensstemmelse mellem mediernes og eget billede af Forsvaret, er steget siden 2. runde. Ændringer i de resterende spørgsmål siden 2. runde er inden for den statistiske usikkerhed. Hvad påvirker tilfredshed med information? Interne kommunikationskanaler giver den viden, der er brug for Information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner er rettidig,18 Forklaringskraft (R 2 ): 48,4%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker oplevelsen af Forsvarets omdømme? Forsvaret gør nok for at sikre et godt omdømme Overensstemmelse mellem mediedækning og eget billede af Forsvaret Forsvaret kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden,60 Forklaringskraft (R 2 ): 28,4%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren.,12,21,26 Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 28% (25%, 27%) 21% (18%, 13%) Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 21% (23%, -) 15% (13%, 13%) 24% (24%, -) 18

19 Handlingsanvisende analyser: Løn, arbejdsmængde og internationale operationer LØN Der er sammenhæng mellem tilfredsheden med lønnen, og hvorvidt medarbejderne mener, at lønnen er tilfredsstillende ift., hvor man kunne og gerne ville arbejde. Det mener kun 13%, at den er. Derudover har det betydning, at processen for lønforhandling er retfærdig på arbejdspladsen. Det mener kun 9%, at den er. Hvad påvirker tilfredshed med løn? Tilfredsstillende løn ift. hvor man kunne og ville arbejde Retfærdig lønforhandling,18,65 Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 13% (14%, -) 9% (9%, 9%) Forklaringskraft (R 2 ): 54,0%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. ARBEJDSMÆNGDE Analysen om arbejdsmængde viser, at det har betydning for tilfredsheden med arbejdsmængden i jobbet, om medarbejderne har været stressede de sidste 2 uger. 19% svarer, at de altid eller ofte i løbet af de seneste 2 uger har været stressede. Denne ændring er dog inden for den statistiske usikkerhed. Hvad påvirker tilfredshed med arbejdsmængde? Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste 2 uger?,21 Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 19% (20%, 19%) Modsat i 2. runde har det betydning, om arbejdet går ud over privatlivet. Dette havde også betydning i 1. runde. Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager så meget tid og/eller energi, at det går ud over privatlivet?,06 29% (29%, 27%) INTERNATIONALE OPERATIONER* Forklaringskraft (R 2 ): 9,3%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Der er sammenhæng mellem tilfredsheden med de internationale operationer som en del af arbejdet i Forsvaret, og hvorvidt man synes, det er muligt at få tilgodeset sine ønsker til udsendelsen. Kun hhv. 15% af alle medarbejderne svarer dog, at det i høj eller meget høj grad er tilfældet. Det har også betydning, om man havde en opfattelse af, at ens enhed var i stand til at løse sine opgaver under udsendelsen, og at Forsvaret gør nok for at forbedre forhold, der ikke fungerer. Hhv. 45% og 21% af medarbejderne mener, at det er tilfældet. Til forskel fra 1. og 2. runde har det i 3. runde betydning, om man mener, enheden gjorde en forskel under udsendelsen. 39% mener, at dette er tilfældet. Hvad påvirker tilfredshed med internationale operationer? Ønsker tilgodeses Enhed kunne løse opgaver Forsvaret gør nok for at forbedre forhold der ikke fungerer Enhed gjorde en forskel under udsendelsen,13 0,12,16,22 Forklaringskraft (R 2 ): 15,3%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. *Spørgsmålene om internationale operationer er besvaret af alle medarbejdere, men det har været muligt for respondenterne at angive, om de finder det relevant at besvare spørgsmålene. Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 15% (17%, 20%) 45% (44%, 42%) 21% (22%, -) 39% (36%, -) 19

20 Handlingsanvisende analyser: Kolleger og konflikter KOLLEGER Det har størst betydning for tilfredsheden med kollegerne, at omgangstonen er god. Det svarer 91%, at de mener, omgangstonen er, hvilket er en stigning siden 2. runde. Det har ligeledes betydning, at man hjælpes om at opnå det bedst mulige resultat. Det mener 86% er tilfældet, hvilket er et fald siden 2. runde. Til forskel fra 2. runde har omgangstonen i enheden nu størst betydning, mens samarbejde om at nå gode resultater har næststørst. Hvad påvirker tilfredshed med kolleger? Omgangstonen i enheden Hjælpes om at opnå det bedst mulige resultat,30,39 Forklaringskraft (R 2 ): 34,3%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 91% (87%, -) 86% (91%, 83%) KONFLIKTER Det har meget stor betydning for tilfredsheden med arbejdspladsens konflikthåndtering, at konflikterne løses retfærdigt. Kun en tredjedel (33%) af medarbejderne mener dog, at det er tilfældet i dag. Det har til gengæld relativt lille betydning for tilfredsheden med arbejdspladsens konflikthåndtering, hvor ofte der forekommer skænderier, konflikter eller mobning på arbejdspladsen. 8% af medarbejderne oplever, at det forekommer ofte eller altid. Hvad påvirker tilfredshed med konflikthåndtering? Konflikter løses retfærdigt Hyppighed af skænderier, konflikter eller mobning,19,77 Forklaringskraft (R 2 ): 55,1%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 33% (34%, 28%) 8% (8%, 10%) Ændringerne i disse spørgsmål siden 2. runde er inden for den statistiske usikkerhed. 20

21 INTERNT BENCHMARK Dette kapitel indeholder sammenligner af resultaterne for forskellige medarbejdergrupper i Forsvaret. Der er sammenlignet for køn, alder, personalegruppe og NIV II. 21

22 Personalegruppe Alder Køn Alder Forskelle blandt medarbejdergrupper Køn, alder, personalegruppe og NIV II Det er undersøgt, om der er forskelle mellem medarbejdergrupper på resultaterne, der omhandler tilfredshed, motivation og fastholdelse. Resultaterne for hver medarbejdergruppe (fx kvinder) er sammenlignet med det samlede resultat for alle medarbejdere. TILFREDSHED Det ses i den øverste figur til højre, at kvinder i alt er 9 procentpoint mere tilfredse med deres job end alle medarbejdere. Det stemmer overens med resultatet i 2. runde af HR-målingen. Der ses til gengæld ingen forskel i tilfredshed på alder, personalegruppe eller niveau II. I første runde viste årige og M3XX er sig at være mindre tilfredse end andre. Dette resultat ses hverken i 2. eller 3. runde. MOTIVATION Analyserne viser, at det særligt er personer på 51 år eller derover, der er motiverede til deres arbejde, mens de årige er 4 procentpoint mindre motiverede end gennemsnittet. I 1. runde var årige 7 procentpoint mindre tilfredse end gennemsnittet, mens medarbejdere på 51 år og derover var 6 procentpoint mere tilfredse end gennemsnittet. I 1. runde var M3XX erne 12 procentpoint mindre motiverede end gennemsnittet. Der er ingen lignende forskelle i 2. eller 3. runde. FASTHOLDELSE Det er særligt kvinderne, som ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. Af denne gruppe svarer 6% flere end gennemsnittet, at de ønsker at blive. 7 procentpoint færre årige ønsker at blive i Forsvaret de næste to år end gennemsnittet. Til gengæld ønsker 10 procentpoint flere på 51 år og derover at blive i Forsvaret de næste to år. I forhold til personalegruppe ses det, at 13 procentpoint færre C400-C300 er og 14% færre M4XX-M3XX er ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. Omvendt svarer særligt personer fra personalegrupperne C100, C200 og M2xx, at de ønsker at blive i Forsvaret. Tilfredshed Kvinde 9% Motivation år -4% 51 år og derover 8% Fastholdelse Kvinde 6% år -7% 51 år og derover C100 C200 10% 11% 9% C400-C300-13% M2xx 7% M4xx-M3xx -14% Kun statistisk signifikante forskelle fra det samlede gennemsnit er vist i figurerne. 22

23 EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE Dette kapitel indeholder sammenligner af resultaterne af undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere med en tilsvarende undersøgelse blandt offentligt ansatte i Danmark. 23

24 Sammenligning af overordnede resultater med offentligt ansatte Samtidig med 1. runde af undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere blev der gennemført en parallel undersøgelse blandt offentligt ansatte. De offentligt ansatte er stillet præcis de samme spørgsmål som Forsvarets medarbejdere i 1. runde, dog med små justeringer i forhold til Forsvarsspecifikke spørgsmål. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? 71% 74% 81% 82% I figuren til højre ses resultaterne for Forsvaret i 1., 2. og 3. runde sammenlignet med resultaterne for offentligt ansatte på de fire overordnede spørgsmål i undersøgelsen. Det ses, at Forsvarets medarbejdere i 1. runde havde samme overordnede tilfredshed med deres arbejde som offentligt ansatte. I 2. runde faldt tilfredsheden blandt Forsvarets medarbejdere, og der er igen sket et fald mellem 2. og 3. runde. Forsvarets medarbejdere er således mindre tilfredse end offentligt ansatte. Forsvarets medarbejdere føler sig ligeledes mindre motiverede i deres arbejde end offentligt ansatte. I 3. runde er forskellen på 15 procentpoint. I hvor høj grad føler du dig motiveret i dit arbejde? Ønsker du at blive i Forsvaret/på din nuværende arbejdsplads de næste to år? 53% 58% 62% 68% 66% 69% 74% 64% Til gengæld ønsker flere af Forsvarets medarbejdere (66%) end offentligt ansatte (64%) at blive på deres nuværende arbejdsplads de næste to år. Denne forskel er dog inden for den statistiske usikkerhed. 19% af Forsvarets medarbejdere og 17% af de offentligt ansatte generelt søger aktuelt andre jobs. Denne forskel er ligeledes inden for den statistiske usikkerhed. Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret/din nuværende arbejdsplads? 19% 17% 14% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forsvaret 3. runde Forsvaret 1. runde Forsvaret 2. runde Offentligt ansatte Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret? afrapporteres andelen, som ikke søger arbejde uden for Forsvaret. 24

25 Sammenligning af emnespecifikke resultater Ses der på de emnespecifikke resultater viser der sig yderligere forskelle mellem Forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte generelt. Forsvarets medarbejdere er mere tilfredse end offentligt ansatte generelt, når det kommer til: Tilfredshed med kolleger Forsvarets medarbejdere er derimod mindre tilfredse end offentligt ansatte med hensyn til: Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med faglig udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med information Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med faglige udvikling 63% 64% 57% 61% 61% 64% 66% 63% 59% 61% 66% 70% 89% 89% 89% 86% 73% 77% 79% 83% Oplevelse af omdømme Tilfredshed med løn De mest markante forskelle ses på løn, information og omdømme, hvor forskellene er henholdsvis 20, 20 og 17 procentpoint. Information har stor betydning for tilfredshed (og mindre betydning for fastholdelse og motivation). Det kan derfor være problematisk, at tilfredsheden blandt Forsvarets medarbejdere er lavere end blandt offentligt ansatte. Løn viste sig at have en relativt lille betydning for tilfredshed, motivation og fastholdelse for Forsvarets ansatte. Det er derfor ikke så kritisk, at tilfredsheden med lønnen er lavere end blandt offentligt ansatte. Omdømmet havde stor betydning for fastholdelse og moderat betydning for tilfredshed og motivation. Det er derforkritisk, at tilfredsheden med omdømmet er lavere blandt ansatte i Forsvaret end blandt offentligt ansatte generelt, hvis man ønsker at fastholde flere medarbejdere i Forsvaret. Tilfredshed med myndighedens/din arbejdsplads' overordnede ledelse Tilfredshed med information Tilfredshed med konflikthåndtering Oplevelse af Forsvarets/din arbejdsplads' omdømme Tilfredshed med løn Forsvaret 3. runde Forsvaret 1. runde 13% 14% 20% 38% 38% 36% 39% 33% 34% 31% 48% 50% 50% 52% 44% 46% 51% Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. 33% Forsvaret 2. runde Offentligt ansatte 50% 64% 25

26 Sammenligning af statistiske analyser Rangering af emner med betydning for tilfredshed, motivation og fastholdelse: Ligesom i undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere er der for offentligt ansatte gennemført statistiske analyser af, hvad der påvirker tilfredshed, motivation og fastholdelse. I tabellerne til højre ses sammenligninger af analyserne af tilfredshed, motivation og fastholdelse for både Forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte. Tallene viser, hvor stor betydning det pågældende emne har. Et 1- tal betyder således, at en faktor har størst påvirkning, et 2-tal at faktoren har næststørst betydning osv. Analysen af, hvad der påvirker tilfredshed viser, at der er relativt stor forskel på, hvad der har størst og mindst betydning for Forsvarets medarbejdere sammenlignet med offentligt ansatte. Det ses, at tilfredshed med arbejdsopgaver og den overordnede ledelse har størst betydning for begge grupper. Derudover er der stor forskel på betydningen af de forskellige emner. Analysen af, hvad der påvirker motivation viser, at de tre emner, der har størst betydning blandt Forsvarets medarbejdere og blandt offentligt ansatte, er de samme; nemlig arbejdsopgaver, faglig udvikling og den overordnede ledelse. Betydningen af de øvrige emner varierer for de to grupper. Analysen af, hvad der påvirker fastholdelse viser, at der også her er stor forskel. Både blandt offentligt ansatte og blandt Forsvarets medarbejdere ses det, at faglig udvikling og arbejdsopgaver placerer sig i top 3. Herefter er der dog meget stor forskel både på rækkefølgen af faktorerne og på, hvilke faktorer der i det hele taget har betydning. Det ses, at flere emner ikke har betydning for Forsvarets medarbejdere, men har relativt stor betydning for offentligt ansatte og omvendt. Hvad påvirker tilfredshed? Hvad påvirker fastholdelse? Forsvarets medarbejdere Forsvarets medarbejdere Offentligt ansatte Tilfredshed med arbejdsopgaver 1 1 Tilfredshed med overordnet ledelse 2 2 Tilfredshed med faglige udvikling 3 4 Tilfredshed med information 4 8 Oplevelse af arbejdspladsens omdømme 5 7 Tilfredshed med arbejdsmængden 6 5 Tilfredshed med forhold til kolleger 7 3 Tilfredshed med nærmeste leder 8 6 Tilfredshed med løn 9 - Hvad påvirker motivation? Forsvarets medarbejdere Offentligt ansatte Tilfredshed med arbejdsopgaver 1 1 Tilfredshed med faglige udvikling 2 2 Tilfredshed med overordnet ledelse 3 3 Oplevelse af arbejdspladsens omdømme 4 5 Tilfredshed med nærmeste leder 5 6 Tilfredshed med information 6 - Tilfredshed med løn 7 - Tilfredshed med forhold til kolleger - 4 Offentligt ansatte Oplevelse af arbejdspladsens omdømme 1 5 Tilfredshed med arbejdsopgaver 2 1 Tilfredshed med faglige udvikling 3 2 Tilfredshed med overordnet ledelse 4 7 Tilfredshed med løn 5 - Tilfredshed med arbejdsmængden 6 6 Tilfredshed med internationale operationer 7 - Tilfredshed med information 8 - Tilfredshed med forhold til kolleger - 3 Tilfredshed med nærmeste leder - 4

27 Jobsøgning i Forsvaret Dette kapitel indeholder resultater for undersøgelsens tre spørgsmål om kendskab til jobsøgning og efteruddannelse i Forsvaret. 27

28 Jobsøgning i Forsvaret I 3. runde af HR-målingen er der stillet tre spørgsmål om jobsøgning og efteruddannelse i Forsvaret. 8% af medarbejderne i Forsvaret er enige i eller meget enige i, at bemandingssystemet er i stand til at bemande ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere. Hver tredje (32%) er i tvivl om dette spørgsmål og har svaret ved ikke. Ligeledes er 8% enige eller meget enige i, at de kan finde de stillinger, som de ønsker at søge på Forsvaret.dk/job. Også her har hver tredje medarbejder svaret ved ikke. Medarbejderne er ligeledes spurgt, fra hvilke kanaler de har fået information om ledige stillinger og efteruddannelse i Forsvaret. Det har været muligt at angive flere svar. Her svarer lidt over halvdelen, at de har fået information fra Forsvarets.dk/job. 20% har været inde på Forsvarets.dk/uddannelse og søge informationer. Hver sjette medarbejder har fået information fra HR-portalen, og yderligere 10% har fået information gennem Jobindex.dk. Hver tredje medarbejder (31%) søger ikke oplysninger om ledige stillinger og efteruddannelse i Forsvaret. I hvilken grad synes du, at bemandingssystemet (ansøgninger, beordringer og lokale tjenesteplaner) er i stand til at bemande ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere? Kan du finde stillinger, som du ønsker at søge på forsvaret.dk/job? Figuren viser andelene, som har svaret, at de enten er enige eller meget enige i spørgsmålet Hvor søger du oplysninger om ledige stillinger og efteruddannelse i Forsvaret? Forsvaret.dk/job Forsvaret.dk/uddannelser HR-portalen 20% 16% 51% 8% 8% Jobindex.dk Fak.dk/arrangementsstyring 10% 8% Andet 17% Jeg søger ikke oplysninger om ledige stillinger og efteruddannelse i Forsvaret 31% Ved ikke 4% 28

29 METODE Dette kapitel indeholder en beskrivelse af undersøgelsens metode. 29

30 Metode UNDERSØGELSE BLANDT FORSVARETS MEDARBEJDERE Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt gennemførte interview med medarbejdere i Forsvaret. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse, der er udsendt til medarbejderne via mail. Interviewene er gennemført i perioden 21. januar til 24. februar Datamaterialet er vejet på Niveau II-myndighed, alder og personalegruppe (funktionsniveau) så det er repræsentativt for alle medarbejdere i Forsvaret. Svarprocenten i undersøgelsen er 32%. UNDERSØGELSE BLANDT OFFENTLIGT ANSATTE Sideløbende med 1. runde af undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere blev der gennemført en undersøgelse blandt offentligt ansatte. Undersøgelsen blev gennemført som en webbaseret undersøgelse i Epinions Danmarkspanel. Interviewene blev gennemført i perioden 8. marts til 17. april Datamaterialet er vejet på køn, alder, region og sektor, så det er repræsentativt for alle offentligt ansatte i Danmark. FORKLARING AF BEGREBER At nogle faktorer i de statistiske analyser ikke har signifikant betydning betyder ikke nødvendigvis, at de ingen betydning har. Det betyder dog, at betydningen ligger inden for den statistiske usikkerhed, og at det dermed ikke kan udelukkes, at de er udtryk for en tilfældighed. Forklaringskraft (R 2 ): Forklaringskraften af en model fortæller, hvor stor en del af variationen i den overordnede variabel (fx tilfredshed med jobbet som helhed), som de underordnede variable (fx tilfredshed med arbejdsopgaver, tilfredshed med kolleger mv.) kan forklare. En lav forklaringskraft fortæller dermed, at der er andre end de medtagne faktorer, der har betydning. Når R 2 er over 30%, anses modellen for at have en stærk forklaringskraft. Regressionsanalyse: En analysemetode, hvor vi undersøger, om vi kan forudsige værdien af en variabel (den afhængige) ud fra en række andre variable (de uafhængige). Regressionsanalyserne giver derfor indsigt i, hvad der har betydning for eksempelvis samlet tilfredshed, motivation og fastholdelse. 30

31 Deltaljerede svarprocenter Niveau II Personalegruppe Svar Svarprocent Udsendelsesgrundlag Udsendelsesgrundlag Svar Svarprocent FBE % FMT % FPT % FTK % C % C % C300-C % HJV % M1XX % HOK % SOK % Øvrige myndigheder % Hovedtotal % M2XX % M4xx-M3xx % Hovedtotal % 31

32 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION OSLO NORDHAVNSGADE 1-3 DK AARHUS C T: E: W: RYESGADE 3F DK COPENHAGEN N T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: TOLLBUGATA OSLO - NORWAY T: E: W: EPINION SAIGON EPINION STAVANGER EPINION WIEN 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: HOSPITALSGATA STAVANGER - NORWAY T: E: W: OFFICE PARK 3, TOP WIEN FLUGHAFEN AUSTRIA T: E: W: 32

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere