Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering"

Transkript

1 Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises flere steder til hjælperegnearket + der vises eksempler hvor hjælperegnearket er nævnt og eller vist. Dette regneark mangler på nuværende tidspunkt, men kommer hurtigst muligt. Indhold 1. Forord Afgangsårsager Barselsfonden Løndel 225 (start/slut på skæve datoer) Løndel 223 (regulering af refusionstimer) Løndel 860/859 (pensionsbidrag ved orlov uden løn) Løndel 621/618 (registrering/korrektion af refusion) Afstemning af beholdningskonti/barselsfond Eksempler på forskellige barselsforløb FRAV (Fraværsregistrering) Matrix og hjælperegneark (hjælp til indrapportering) Bilag 1 - Eks. Klassisk forløb Eks. Bilag 2 - Graviditetsbetinget syg (både delvist og fuldt) Eks. Bilag 3 - Graviditetsbetinget syg (både delvist og fuldt) Eks. Går fra forældreorlov uden løn til delvis genoptagelse (på skæv dato)... 32

2 Side 2 af Forord I denne vejledning finder du beskrivelse af barselsforløb og vejledning til hvordan du indrapporterer det i SLS/HR-Løn, samt beskrivelse af hvad der sker ved indrapportering af diverse forløb. Sidst i dokumentet finder du eksempler på forskellige barselsforløb og hvordan disse indrapporteres i SLS/HR-Løn samt et oversigtsskema hvor du kan aflæse hvad der skal indrapporteres i forskellige situationer og eventuelle opmærksomhedspunkter. Yderligere finder du et regneark hvor du kan få hjælp til beregne både hvilke datoer samt hvilke værdier, der skal indrapporteres i de forskellige løndele. VIGTIGT: Bemærk der er forskel på dato på afgangsårsager i SLS og HR-løn. Hvis Indrapporteringen sker via HR-løn skal du huske følgende: HR-Løn : Fratrædelsesdato = Sidste dag med løn Hvis Indrapporteringen sker via SLS skal du huske følgende: SLS: Fra = 1. dag uden løn De datoer som er anvendt i hjælpearket er skrevet ind med 1. dag uden løn (SLS), hvis du anvender HR-løn skal du i stedet anvende sidste dag med løn når du taster afgangsårsager, men IKKE når du taster løndele (225, 223, 860 og 859) her skal du anvende samme datoer som i hjælpearket samt i eksemplerne. Bemærk eksemplet i bilag 2 er lavet både til SLS og HR-løn indrapportering.

3 Side 3 af Afgangsårsager På næste side vises et skema over anvendte afgangsårsager ved barsel. Det er vigtigt at indrapportere korrekte afgangsårsager. Der er både et statistikmæssigt forhold der gør at de skal tastes, samt det forhold at hvis der indrapporteres visse afgangsårsager (beskrives senere i denne vejledning) søges der automatisk refusion i barselsfonden. For visse afgangsårsager kan der også være tale om at de standser lønudbetalingen.

4 Side 4 af 32 Oversigt over afgangsårsager der anvendes i forbindelse med barsel Afgangsårsag Danner akko Anvendelse Barselsorlov uden løn (op til 32 uger) Barselsorlov uden løn - forlængelse af forældreorlov uden løn og uden pension (8 eller 16 uger) Forældreorlov (6 + evt. 6 uger) - kun for moren 183 Ingen akko Afholdelse af orlov på deltid (genoptagelse af arbejdet ved forlængelse af orlov) Afholdelse af forældreorlov på deltid med supplerende dagpenge fra kommunen Barselsorlov med løn 194 Ingen akko Graviditetsbetinget sygdom Fædreorlov med løn i forbindelse med fødsel Fædreorlov (6 + evt. 6 uger) med løn - kun for faren

5 Side 5 af Barselsfonden Den Statslige Barselsfond administreres af Statens Administration. Der udbetales refusion fra barselsfonden jf. gældende satser. Der er 2 faste satser Ansatte til og med lønramme 35 Ansatte fra og med lønramme 36 Gældende satser findes på Statens Administrations hjemmeside. Når der anvendes følgende afgangsårsager søges der automatisk refusion i barselsfonden: 174 Forældreorlov (6 + evt. 6 uger) - kun for moren 183 Afholdelse af orlov på deltid (genoptagelse af arb. ved forlængelse af orlov) 191 Barselsorlov med løn 194 Graviditetsbetinget sygdom 196 Fædreorlov med løn i forbindelse med fødsel 198 Fædreorlov (6 + evt. 6 uger) med løn - kun for faren Ved anvendelse af følgende afgangsårsager søges der IKKE refusion i barselsfonden: Barselsorlov uden løn (op til 32 uger) Barselsorlov uden løn - forlængelse af forældreorlov uden løn og uden pension 188 Afholdelse af forældreorlov på deltid med supplerende dagpenge fra kommunen.

6 Side 6 af Løndel 225 (start/slut på skæve datoer) Jf. cirkulære L&P nr. 029/85 skal der ved bla. barsler der starter/slutter på skæve datoer reguleres således, at der beregnes på faktiske timer og ikke et gennemsnit. Du skal derfor indrapportere løndel 225. Af løndelsbeskrivelsen i SLS-guiden fremgår et beregningseksempel, her fremgår det hvordan man manuelt beregner det antal timer der skal indberettes på løndelen. Bemærk at der også er mulighed for at indtaste barselsforløbet i hjælpearket i punkt 11 (er endnu ikke frigivet ) og derved få regnearket til at udregne hvad der skal indrapporteres på løndel Løndel 223 (regulering af refusionstimer) Ved anvendelse af afgangsårsag 194 (kun hvis vedkommende er delvis sygemeldt) og 183 skal der anvendes løndel 223. Du skal her indrapportere det antal timer vedkommende er på arbejde i den indrapporterede periode. Dette sker for at sikre, at der ikke søges uberettiget refusion i barselsfonden, når der indrapporteres løndel 223 reduceres det antal timer der søges refusion for og dermed også beløbet der søges i barselsfonden.

7 Side 7 af Løndel 860/859 (pensionsbidrag ved orlov uden løn) Ved anvendelse af afgangsårsag 90 og 188 kan der indbetales pension under orloven og da der udbetales enten delvis eller ingen løn er de normale beregninger sat ud af kraft og der skal derfor indrapporteres løndel 860 eller 859, for at sikre indbetaling af fuldt pensionsbidrag. Løndel 860 og 859 Du skal indrapportere statens månedlige bidrag og eget bidraget (i grundbeløbs niveau) samt kredko. Løndel 860 Eks. Der indbetales normalt kr. på en medarbejder pr. mdr. I dette tilfælde skulle der indrapporteres statens bidrag kr ,64 og eget bidraget kr ,21 (4.935,64/3). (4.935,64 er omregnet til månedligt grundbeløb) Brug evt. omregneren på eller i HR-Løn. Løndel 859 Du skal indrapportere statens månedlige bidrag og eget bidraget samt kredko. Der er tilfælde hvor det kun er differencen der skal indbetales eks. Ved anvendelse af afgangsårsag 188 hvis en medarbejder kun har delvis orlov uden løn. Eks. Der indbetales normalt kr. på en medarbejder pr. mdr. Medarbejderen er nu på deltidsorlov uden løn 1 dag om ugen. Der indbetales kr. i statens bidrag og der registreres 1.333,33 i eget bidrag. Der mangler derfor kr. pr mdr. til pensionskassen. Der skal derfor kun indrapporteres 987,13 (987,13 er kr. omregnet til grundbeløb) i statens bidrag og 329,04 i eget bidrag samt kredko. Bemærk at der også er mulighed for at indtaste barselsforløbet i hjælpearket i punkt 11 (er endnu ikke frigivet ) og derved få regnearket til at udregne hvad der skal indrapporteres på løndel 860/859.

8 Side 8 af Løndel 621/618 (registrering/korrektion af refusion) Når du anvender de afgangsårsager der søger i barselsfonden, bliver der automatisk dannet en forhåndsregistrering og dermed er beløbet taget til indtægt i regnskabet. I sjældne tilfælde kan der være behov for manuelt at rette i beløb vedr. barselsfonden, dette sker ved anvendelse af løndel 618. I forbindelse med at den ansatte afholder barsel søges der automatisk i barselsfonden, derimod skal institutionen ind i Nemrefusion og søge om den kommunale refusion. Når der er ansøgt i Nemrefusion skal den forventede refusion beregnes og tastes på løndel Dermed er beløbet taget til indtægt, viser det sig senere, at der er registreret et forkert beløb skal dette korrigeres på samme løndel.

9 Side 9 af Afstemning af beholdningskonti/barselsfond Når der registreres enten en afgangsårsag (der søger i barselsfonden) eller en løndel 621/618 sker registreringen på en beholdningskonto. Når denne registrering er sket er det en åben post på beholdningskontoen og denne udlignes kun når præcis det beløb der er forhåndsregistreret er modtaget. Er der eks. Registreret en forventet refusion på kr. og der i stedet modtages kr. er der en difference på kr. Her bør det undersøges hvad årsagen til differencen skyldes: Der kan være beregnet/indrapporteret forkert til sls Kommunen kan have beregnet forkert Der kan være tilfælde hvor kommunen har korrigeret i det ansøgte. Udligningen af de kr. udlignes ved enten at der modtages yderligere kr. fra kommunen eller at løndelen nedskrives med kr. Hvis en post bliver stående og der ikke sker udligning bør det undersøges hvorfor denne udligning ikke er sket. Der bør foretages en månedlig afstemning af div. Beholdningskonti. Afstemning af poster fra barselsfonden bør foretages kvartalsvist. Der kan også være differencer i posterne fra barselsfonden, dette kan skyldes at SLS har forhåndsregistreret en søgt post i barselsfonden, hvis anmodning af en eller anden årsag afvises i barselsfonden sker der ikke automatisk en udligning og dermed opstår der en difference på beholdningskontoen eks.: Der indrapporteres en afgangsårsag til SLS/HR-løn. SLS forhåndsregistrerer kr. på beholdningskontoen. Barselsfonden modtager anmodningen men afslår anmodningen, nu står der kr. som en forventet indtægt. Eftersom barselsfonden har afslået anmodningen, kommer de kr. aldrig og man er derfor nødt til at nedskrive den forventede indtægt via løndel 618. Dermed udlignes posten på beholdningskontoen. Der er flere måde at hente afstemningstal på eks.: Anvendelse af afstemningsmodul i Navision Stat Udtræk fra Navision Stat (NS) til Excel (eller eget økonomisystem) Hente tal fra ØS-LDV kuber/standard rapporter/excel skabeloner (Kræver NS data) Uddata 793

10 Side 10 af Eksempler på forskellige barselsforløb Bilag 1 Bilag 2 Bilag 2 Bilag 3 Eks. Klassisk forløb (Denne er lavet med hjælp fra barselsberegneren fra Eks. Graviditetsbetinget syg Eks. Graviditetsbetinget syg (indrapportering via HR-løn) Eks. Går fra forældreorlov uden løn til delvis genoptagelse (på skæv dato)

11 Side 11 af FRAV (Fraværsregistrering) I SLS er der en facilitet der hedder SLS ferie og fravær også kaldet FRAV. Du tilgår FRAV via SLS: I forbindelse med barsel/adoption skal der ske en registrering af disse forløb til FRAV. Det betyder, at du skal indtaste dette i FRAV (eller evt. i et andet system der via webservice melder videre til FRAV). Fravær som skal registreres i forbindelse med barsel er: Graviditetsbetinget sygdom før fødsel Barsel med løn Adoption med løn

12 Side 12 af 32 Nedenstående koder anvendes i forbindelse med registrering af barsel i FRAV. 150 Gravid bet. Sygdom før fødsel 154 Gravid, bet. Sygdom/nedsat tid 400 Barsel med løn 405 Delvis barsel 410 Barsel uden løn 420 Adoption med løn 430 Adoption uden løn Der er ingen forbindelse mellem FRAV og afgangsårsager i SLS. Du er derfor nødt til at foretage registreringen i FRAV særskilt. 11. Matrix og hjælperegneark (hjælp til indrapportering) Du finder hjælperegnearket ved at trykke her. BEMÆRK dette regneark er ikke tilgængeligt endnu. Du finder Matrixoversigten på næste side

13 Side 13 af 32

14 Side 14 af 32 Bilag 1 - Eks. Klassisk forløb Du kan evt. begynde med at gå ind på og trykke på Personale og ledelse Vælg HR-værktøjer og skabeloner Vælg barselsberegner Du modtager besked om at en medarbejder er gravid og har termin d. 2. marts 2013 der skal beregnes hvornår medarbejderen kan gå fra ( 6 uger før termin) vælg mor i nedenstående og tryk fortsæt

15 Side 15 af 32 Vælg graviditetsorloven og tryk fortsæt

16 Side 16 af 32 Indtast navn, cpr.nr og arbejdstid Vælg (I eksemplet er der valgt, JA, JA, og NEJ)

17 Side 17 af 32 Indtast forventet fødsel (i eksemplet er datoen 2. marts 2013)

18 Side 18 af 32 Den foreslår nu en dato, som ligger 6 uger før forventet fødsel ( I eksemplet bruges den forslået dato) tryk fortsæt

19 Side 19 af 32 Nu fremkommer de 2 datoer den har beregnet.

20 Side 20 af 32 I eksemplet vælger vi at den ansatte har født d. 10. marts 2013 og vi vælger at det er faktisk. (havde vi lavet denne før vi kender det faktiske fødselstidspunkt, måtte vi vælge forventet men også vide at beregningen skal gentages når vi kender den faktiske dato, idet de 14 uger starter dagen efter fødslen)

21 Side 21 af 32 Her skal vælges om der skal afholde alle de 14 ugers barselsorlov i eksemplet vælges ja Nu fremkommer de 2 datoer den har beregnet.

22 Side 22 af 32 Nu kan der vælges om der skal afholdes forældreorlov i eksemplet vælges JA. Nu kommer de næste spørgsmål. (se næste side)

23 Side 23 af 32 Nedenstående har foldet sig ud efterhånden som der udfyldes. I eksemplet har vi valgt: Nej til at udskyde orloven Nej til at udstrække orloven starter orlov i forlængelse af barselsorloven (uge 15) og der vælges max. På de 12 uger

24 Side 24 af 32 Nu fremkommer en oversigt med yderligere 2 datoer

25 Vi har sprunget de næste 3 trin over, og har nu fået en samlet oversigt, denne kunne anvendes til at danne indrapporteringsgrundlag til SLS/HR-løn. Side 25 af 32

26 Data fra barselsberegneren er nu lagt ind i hjælpearket og udfra de indtastet oplysninger beregner hjælpearket løndel 225 og løndel 860 Side 26 af 32 Der skal indrapporteres følgende i SLS/HR-løn Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag 90 Løndel ,00 Løndel ,33 Løndel , ,58 kredko 1007 OBS! Husk at anmelde forældreorlov uden løn til kommunen - ellers kan vedkommende ikke få ydelser fra udbetaling danmark.

27 Side 27 af 32 Eks. Bilag 2 - Graviditetsbetinget syg (både delvist og fuldt) Eksempel vist i HR-Løn Medarbejderen har været graviditetsbetinget syg, først kun delvist sygemeldt 2 timer pr dag fra 2/ til 20/12 2 dernæst fuld syg fra 21/ frem til graviditetsorloven starter. BEMÆRK. Hjælpearket kan ikke beregne indrapporteringen til løndel 223 der er 14 arbejdsdage i perioden og vedkommendes norm er 7,4. Hun er sygemeldt 2 timer om dagen = 7,4 2 = 5,4 x 14 dage = 75,60 timer har vedkommende arbejdet. Det er vigtigt at indrapportere denne løndel, ellers bliver der søgt for meget refusion i barselsfonden.

28 Side 28 af 32

29 Side 29 af 32 Der skal indrapporteres følgende i HR-løn Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag 194 Løndel ,60 Løndel ,00 Løndel ,33 Løndel , ,58 kredko 1007 HR-Løn : Fratrædelsesdato = Sidste dag med løn Hvis du indrapporterer som beskrevet øverst vil det se sådan ud i HR-løn. OBS: Husk at der også skal søges den kommunale refusion via Nemrefusion samt at denne skal forhåndsregistreres via engangsløndele.

30 Side 30 af 32 Eks. Bilag 3 - Graviditetsbetinget syg (både delvist og fuldt) Medarbejderen har været graviditetsbetinget syg, først kun delvist sygemeldt 2 timer pr dag fra 2/ til 20/ og dernæst fuld syg fra 21/ frem til graviditetsorloven starter. BEMÆRK. Hjælpearket kan ikke beregne indrapporteringen til løndel 223 der er 14 arbejdsdage i perioden og vedkommendes norm er 7,4. Hun er sygemeldt 2 timer om dagen = 7,4 2 = 5,4 x 14 dage = 75,60 timer har vedkommende arbejdet. Det er vigtigt at indrapportere denne løndel, ellers bliver der søgt for meget refusion i barselsfonden.

31 Der skal indrapporteres følgende i SLS/HR-løn (datoer i eks. Er med udgangspunkt i HR-løn) Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag 90 Side 31 af 32 Løndel ,60 Løndel ,00 Løndel ,33 Løndel , ,58 kredko 1007 OBS: Husk at der også skal søges den kommunale refusion via Nemrefusion samt at denne skal forhåndsregistreres via engangsløndele.

32 Eks. Går fra forældreorlov uden løn til delvis genoptagelse (på skæv dato) Side 32 af 32 I dette eksempel holdes der orlov uden løn til og med d. 20. oktober 2013, medarbejderen har delvist genoptaget arbejdet d. 21. oktober 2013 frem til 12. januar 2014 (med 30 timer om ugen). Der skal indrapporteres følgende i SLS/HR-løn (datoer i eks. Er med udgangspunkt i HR-løn) Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag 188 Løndel ,00 Løndel ,33 Løndel ,73 Løndel ,60 Løndel , ,58 kredko 1007 Løndel ,41 332,14 kredko 1007 OBS! Husk at anmelde forældreorlov uden løn til kommunen - ellers kan vedkommende ikke få udbetaling fra Udbetaling danmark.

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Ferie og fravær i HR-Løn

Ferie og fravær i HR-Løn Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet

Læs mere