Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland"

Transkript

1 Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel Baggrund 2. Overordnede principper og retningslinjer for valget af de medarbejdere, der skal omplaceres a. Frivillige ordninger b. Uansøgt omplacering/afskedigelse I. Udvælgelse til omplacering/afskedigelse II Omplacering III Afskedigelse c. Særligt vedrørende tillidsrepræsentantbeskyttelsen Dato maj 2008 Side 1 3. Omplaceringstilbudet i Region Midtjylland a. Formål b. Målgruppe c. Tilmelding d. Ansættelsesstop e. Omplacering f. Løn g. Kompetenceudvikling i forbindelse med omplacering 4. Ændringer, hvor personalereduktionerne er af større omfang 1. Baggrund Region Midtjylland er en attraktiv og rummelig arbejdsplads en arbejdsplads som kan rekruttere og fastholde den nødvendige arbejdskraft for at løse sine opgaver, en arbejdsplads som har et godt arbejdsklima og som til enhver tid har kompetente medarbejdere. Imidlertid vil der kunne opstå situationer, hvor omlægninger, besparelser mv. får personalemæssige konsekvenser. I disse situationer vil Region Midtjylland i videst muligt omfang forsøge at fastholde medarbejdere, som bliver berørt af omlægning, be-

2 sparelse mv. Region Midtjylland ønsker dialog, åbenhed og synlighed i de processer, som gennemføres i forbindelse med omstruktureringer, omplaceringer og eventuelle afskedigelser som følge heraf, for at sikre synlighed i hvad der foregår. HR, Region Midtjylland er behjælpelig i hele processen. 2. Overordnede principper og retningslinjer Region Midtjylland er én ansættelsesmyndighed. Det betyder, at Region Midtjylland har en forpligtelse til, men også et ønske om, at forsøge omplacering af medarbejdere, der er berørt i forbindelse med strukturændringer og besparelser, inden der træffes beslutning om afskedigelse. I praksis betyder det, at Region Midtjylland undersøger muligheden for omplacering af den pågældende medarbejder både på den enkelte arbejdsplads og inden for hele regionen. Processen med personalereduktion som følge af omstruktureringer og besparelser starter med, at de generelle forhold behandles i MEDudvalget. Ledelsen orienterer om baggrunden, hvem der er beslutningstager, økonomiske forhold, organisering og fremtidig opgavevaretagelse samt tidsplanen. Orienteringen bør foruden til MEDudvalget også gives til det berørte personale. MEDudvalget skal tilstræbe enighed om de retningslinjer, der skal gælde for personalereduktionen. Hvis MEDudvalget ikke kan blive enige om retningslinjer, er ledelsen forpligtet til at fastlægge og orientere om de retningslinjer, der skal gælde for reduktionen/omplaceringen. Retningslinjerne er vigtige, da de giver gennemsigtighed i processen. Denne del af processen afsluttes med, at MED-udvalget og personalet er klar over, hvilke områder der berøres af personalereduktionen, og efter hvilke generelle retningslinjer ledelsen vil foretage reduktionen/omplaceringen. Ledelsen skal herefter konkret finde ud af, hvordan personalereduktionen/omplaceringerne skal finde sted. Med udgangspunkt i at alle medarbejdere er kompetente, og at der skal træffes et valg, indgår følgende principper i arbejdet med reduktioner/omplaceringer: Region Midtjylland skal fortsat kunne klare sine opgaver på kvalificeret vis og samtidig skal der være en proces som tilgodeser regionens personalepolitik, herunder de grundlæggende værdier Det tilbageværende personale er det personale, som er bedst kvalificeret til at varetage de tilbageværende og fremtidige opgaver Side 2

3 Andre mindre vidtrækkende muligheder end afsked skal undersøges/forsøges, inden der træffes beslutning om afsked ( proportionalitetsprincippet om mindst muligt indgreb) Processen foregår i dialog, åbenhed og med et højt informationsniveau a. Frivillige ordninger Der må som nævnt ikke anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. Arbejdspladsen undersøger, om der via mulighederne i overenskomster og aftaler eller gennem frivillige ordninger kan skaffes fortsatte beskæftigelsesmuligheder for de ansatte. Konsekvenserne af påtænkte personalereduktioner vil kunne reduceres ved i et vist omfang at besætte stillinger på vikarbasis. b. Uansøgt omplacering/afskedigelse Hvis det ikke via frivillige ordninger er muligt at gennemføre den nødvendige personalereduktion, vil det være nødvendigt med uansøgt omplacering/afskedigelse. Inden der tages konkrete skridt til omplacering/afskedigelse orienteres tillidsrepræsentanten/den faglige organisation. I. Udvælgelse til omplacering/afskedigelse. Ledelsen skal være opmærksom på følgende forhold, inden en konkret udvælgelse af medarbejdere kan finde sted: Med udgangspunkt i de arbejdsopgaver der er tilbage samt en vurdering af, hvilke kvalifikationer der kræves for at løfte disse, skal man se på alle medarbejdere inden for det ledelsesområde, hvor reduktionen skal finde sted, og ud fra en konkret vurdering overveje, hvem blandt samtlige, der bedst kan undværes, og derfor skal søges omplaceret/afskediget Som arbejdsgiver skal man overveje og kunne begrunde og evt. efterfølgende kunne godtgøre hvilke saglige argumenter, der ligger bag, at man netop har peget på den/dem, som man har Man må ikke opstiller regler, der udelukker skønnet. Det er ikke tilladt udelukkende at lægge vægt på ét kriterium med den konsekvens, at andre saglige kriterier ikke inddrages. Det er ikke tilladt f.eks. udelukkende at tage et økonomisk hensyn eller bruge et anciennitetsprincip ( Sidst Ind Først Ud ), men man kan lade økonomiske hensyn og SIFU-princippet indgå blandt andre hensyn, når man udøver sit skøn En tillidsrepræsentant eller dennes suppleant kan kun afskediges, hvis der er tvingende årsager. I en besparelsessituation betyder det, at der kun kan peges på en tillidsrepræsentant, hvis der ikke er andre medarbejdere, der kan peges på. Tillidsrepræsentantbeskyttelsen gælder også medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg, disses suppleanter samt sikkerhedsrepræsentanter (se afsnittet Særligt vedr. tillids-repræsentantbeskyttelsen ) Side 3

4 Samtaler med de berørte medarbejdere bør ske hurtigst muligt efter, at afklaring/beslutning har fundet sted for at undgå usikkerhed og mytedannelse, samtidig giver det de pågældende bedre mulighed for at finde et nyt job. Det kan endvidere medvirke til, at andre medarbejdere ikke søger væk på grund af usikkerhed om fremtidige ansættelsesmuligheder Den konkrete fremgangsmåde ved udvælgelse af personer til påtænkt omplacering/afsked bør tilrettelægges i et samarbejde med MED-udvalget/tillidsrepræsentanten. Fremgangsmåden kan f. eks. være: Ledelsen orienterer uopfordret de respektiver tillidsrepræsentanter om de forestående, påtænkte omplaceringer/afskedigelser. Ledelsen orienterer hele personalet om de generelle retningslinjer og den konkrete fremgangsmåde for personalereduktionen, samt hvornår indkaldelsen til individuelle samtaler vil finde sted. Ledelsen indkalder pr. brev de pågældende medarbejdere til et møde og oplyser samtidig, hvad mødet drejer sig om. Pågældende opfordres til at tage en bisidder med. På mødet orienterer ledelsen om baggrunden for, at det er pågældende, det er udpeget til påtænkt omplacering/afsked, og ledelsen udleverer en høringsskrivelse. Lederen skal af egen drift give en orientering om, hvorfor det netop er pågældende, der er blevet udvalgt. Begrundelsen kan være af: Faglig karakter - kvalifikationer og viden set i forhold til den opgave, der skal løses Personlig karakter - opgaveløsningen kan stille særlige personlige krav Afbalanceret personalesammensætning - af hensyn til opgaveløsningen her-og-nu og på længere sigt, kan der fremover være behov for en personalesammensætning af f.eks. erfarne/mindre erfarne, en bestemt kønssammensætning og alderssammensætning m.v. I de konkrete sager vil der blive tale om en samlet vurdering, hvor der inddrages flere af ovennævnte elementer, herunder hvordan denne vurdering sikrer løsningen af den givne økonomiske situation. Særligt vedrørende tillidsrepræsentanter: Hvis en tillidsrepræsentant skal omplaceres i forbindelse med strukturændringer o.lign., skal der ved vurderingen af tillidsrepræsentantens kompetencer indgå de kompetencer, som den pågældende har erhvervet i forbindelse med sit tillidsrepræsentant arbejde. Side 4

5 II. Omplacering Hvis omplacering ikke er mulig på den enkelte arbejdsplads (hospital/institution/ administrationen), kontakter lederen relevante institutioner mv. inden for området, dvs. henholdsvis hospitalerne, psykiatriområdet, voksenområdet, børn- og ungeområdet og administrationen, herunder Regional Udvikling for at undersøge omplaceringsmulighederne. HR-afdelingen, Region Midtjylland kan også være behjælpelig med afsøgningen af omplaceringsmuligheder uden for området. Kontakten til HR-afdelingen og/eller de øvrige områder kan ske ved telefonopringning, mailforespørgsel eller på anden vis. Det vigtigste er, at afsøgningen af muligheder er reel, og at man om nødvendigt kan dokumentere, at omplaceringsmulighederne er afsøgt. Hvis der er en omplaceringsmulighed, skal den pågældende medarbejder høres vedrørende den påtænkte omplacering. III. Afskedigelse Hvis afsøgningen af omplaceringsmuligheder på regionsplan ikke giver resultat, kan afskedigelsesproceduren iværksættes. Som det første sendes et høringsbrev til den pågældende. I høringsbrevet begrunder ledelsen, hvorfor det netop er den pågældende medarbejder, som man overvejer at afskedige i den aktuelle situation. Høringsperioden vil være ca. 2 uger for den pågældende til at komme med bemærkninger til, at det netop er pågældende, som man påtænker at afskedige. Hvis ledelsen efter at have fået bemærkningerne fastholder afskedigelsen, sendes opsigelsen, hvori begrundelsen gentages og man forholder sig til eventuelle bemærkninger. Medarbejderen fortsætter med sit arbejde i opsigelsesperioden med mindre andet aftales. c. Særligt vedr. tillidsrepræsentantbeskyttelsen Tillidsrepræsentanter og deres suppleanter, MEDudvalgsmedlemmer og deres suppleanter og sikkerhedssuppleanter må kun afskediges eller omplaceres hvis der er tvingende årsager såfremt omplaceringen indebærer, at de mister deres hverv, jf. Region Midtjyllands MEDaftale 28. Det betyder, at hvis en anden medarbejder (herunder også tjenestemænd) kan omplaceres eller afskediges, så må den beskyttede ikke omplaceres eller afskediges. Ved vurderingen af om en medarbejder med tillidsrepræsentantbeskyttelsen kan omplaceres eller afskediges, skal det indgå, om denne ved en oplæring /eller efteruddannelse i en periode på op til 6 måneder vil kunne varetage en af de stillinger, der er tilbage i området. Inden en medarbejder, der har tillidsrepræsentantbeskyttelsen, kan afskediges eller omplaceres, skal der være sket en forhandling med den organisation, som den pågældende er anmeldt af. Organisationen kan efter denne forhandling forlange, at sagen forhandles med de centrale parter. Hvis der kommer et sådant krav, har denne forhandling opsættende virkning i forhold til påtænkt afskedigelse. Side 5

6 3. Omplaceringstilbud i Region Midtjylland a. Formål. Omplaceringstilbuddet har til formål at medvirke til at styrke mulighederne for omplacering og dermed fastholdelse af medarbejdere, som bliver afskedigelsestruede på grund af strukturændringer eller besparelser. b. Målgruppe Omplaceringstilbuddet er, som navnet viser, et tilbud, der omfatter alle regionens fastansatte samt midlertidigt ansatte, uanset om de har en fuldtidsstilling eller en deltidsstilling, eller om de er tjenestemænd eller overenskomstansatte. Ansatte i fleksjob er ikke umiddelbart omfattet af reglerne om Omplaceringstilbuddet, da de er ansat i et konkret job og med konkrete skånehensyn, men Omplaceringstilbuddet hjælper gerne med at undersøge mulighederne for omplacering, herunder inddragelse af den bevilgende kommune. Omplaceringstilbuddet henvender sig til ansatte, som overvejes afskediget som følge af personalereduktioner i forbindelse med omstruktureringer og besparelser. c. Tilmelding Optagelse i Omplaceringstilbuddet er et tilbud til den ansatte og ikke en forpligtelse. Tilmelding til Omplaceringstilbuddet sker efter, at ledelsen/hr-afdelingen har undersøgt, om der på arbejdspladsen eller inden for området kan ske en omplacering til andet arbejde, eller om der på arbejdspladsen kan findes andre muligheder for fastholdelse evt. på deltid. Inden egentlig tilmelding til Omplaceringstilbuddet har ledelsen forhørt sig om, hvordan Omplaceringstilbuddet vurderer omplaceringsmulighederne inden for den pågældende stillingskategori. Hvis ledelsen herefter ikke umiddelbart skønner, at der er omplaceringsmuligheder går afskedigelsesprocessen i gang. Senest i forbindelse med at pågældende modtager høringsbrevet, opfordres pågældende til at blive tilmeldt Omplaceringstilbuddet med henblik på omplacering. I praksis sker tilmelding til Omplaceringstilbuddet ved, at pågældende og /eller pågældendes leder kontakter HR, Viborg på d. Ansættelsesstop For at forbedre mulighederne for omplacering, kan Omplaceringstilbuddet lave et ansættelsesstop for den pågældende stillingskategori. Ansættelsesstoppet kan evt. være geografisk afgrænset og vil i praksis komme til at omfatte stillingskategorier med få ansatte, hvor omplaceringsmulighederne kan være vanskelige. Ansættelsesstoppet betyder, at en ledig stilling skal indberettes til Omplaceringstilbuddet, og at den ikke må besættes, før det er undersøgt, om den kan/skal tilbydes en medarbejder fra Side 6

7 Omplaceringstilbuddet. Det kan give en vis forsinkelse i ansættelsesproceduren, men giver på den anden side en større mulighed for omplacering for de berørte ansatte. Stillingskategorier, der er omfattet af ansættelsesstoppet, fremgår af HR-afdelingens hjemmeside. I særlige tilfælde kan der indføres et forebyggende ansættelsesstop, så stillinger kun kan besættes midlertidigt og dermed stå åbne, når/hvis der er behov for dem til de afskedigelsestruede medarbejdere. Det kan evt. komme på tale ved meget omfattende besparelser/omstruktureringer. e. Omplacering Omplacering til andet job kan ske inden høringen, i høringsperioden samt i opsigelsesperioden. Hvis Omplaceringstilbuddet får kendskab til en ledig stilling, som man vurderer vil være passende for en ansat, der er tilmeldt Omplaceringstilbuddet, formidler Omplaceringstilbuddet kontakt mellem arbejdspladsen og den pågældende. Hvis pågældende bliver indkaldt til samtale om en stilling, og arbejdspladen og den pågældende bliver enige, starter pågældende i stillingen efter nærmere aftale mellem den nuværende og kommende arbejdsplads. Lønforholdene for den pågældende afklares se nedenfor afsnit f.. Hvis en arbejdsplads vurderer, at en person fra Omplaceringstilbuddet ikke er kvalificeret til en ledig stilling, skal arbejdspladsen give en skriftlig begrundelse, som skal godkendes af Omplaceringstilbuddet. Begrundelse gives til den pågældende. Omplaceringstilbuddet vurderer, om en given stilling er et relevant tilbud til pågældende. Vurderingen sker konkret, og i vurderingen indgår forhold som arbejdsopgaver, arbejdstid og transportmuligheder. Hvis pågældende siger nej til et relevant tilbud inddrager Omplaceringstilbuddet pågældendes faglige organisation i vurderingen. Et nej til et relevant tilbud indebærer, at pågældende ikke længere kan være tilmeldt Omplaceringstilbuddet, som dermed heller ikke arbejder videre med at forsøge en omplacering. Omplaceringen fra en fast stilling til en midlertidig stilling vil være en mulighed. Der vil også efter nærmere aftale med den nuværende leder og en anden arbejdsplads være mulighed for et praktikforløb på en anden arbejdsplads. Praktikforløbet vil især være aktuelt, hvor det kan være vanskeligt umiddelbart at omplacere, eller praktikforløbet kan bruges som et opkvalificeringsforløb. Vilkårene i praktikforløbet, herunder afholdelse af lønudgifter aftales konkret mellem den afgivende og modtagende arbejdsplads. f. Løn I forbindelse med en omplacering vil den enkelte medarbejder som udgangspunkt ikke gå ned i løn. En eventuel løndifference mellem den løn medarbejderen har i den tidligere stilling og den løn den nye arbejdsplads havde forventet at skulle give, vil blive ændret til et personligt tillæg. Der kan eventuelt senere ske en modregning i dette tillæg. I forbindelse med alle omplaceringer skal der være en forhandling om medarbejderens kommende lønindplacering. Side 7

8 g. Kompetenceudvikling i forbindelse med omplacering Muligheden for kompetenceudvikling af de medarbejdere, der skal omplaceres, drøftes lokalt. Der kan i særlige situationer søges midler fra HR-puljerne til kompetenceudviklingstiltag i forbindelse med omplaceringer. Tildeling af midler fra disse puljer besluttes ud fra en konkret vurdering. 4. Ændringer hvor personalereduktionerne er af større omfang Ved ændringer af større omfang forstås her ændringer som involverer mange medarbejdere f.eks. nedlæggelse af en hospitalsafdeling, sammenlægning eller opsplitning af hospitalsafdelinger, nedlæggelse eller sammenlægning af institutioner eller større personalereduktioner i administrationen. I forbindelse med sådanne større personalereduktioner drøftes det konkret med de berørte organisationer og MED-udvalg, om den almindelige Omplaceringstilbuds -procedure (jf. ovennævnte Omplaceringstilbud ) er tilstrækkelig, eller om proceduren skal tilrettes i forhold til den konkrete situation De ovenfor nævnte overordnede principper vil også i disse tilfælde være gældende og styrende for tilrettelæggelse og gennemførelse af processen. Ændringer kan også have så stort et omfang, at de er omfattet af Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (VOL) eller Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. I sådanne tilfælde vil nærmere retningslinjer blive fastsat i de konkrete tilfælde. Side 8

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11.

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11. Strategi Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren 2010 2020 Version 4 11. september 2010 1 Indhold Indledning... 3 Faglig Strategi... 4 Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling,

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område)

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Lederforeningen, oktober 2010 10. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER BESTEMMELSERNE

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER

PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER VED FORANDRINGSPROCESSER OG ORGANISATIONSTILPASNINGER PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere