1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse Virksomheden har tre valgmuligheder Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7"

Transkript

1 Ligelønsstatistik

2 Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 4. Virksomheden kan få en statistik fra FA eller Danmarks Statistik 9 5. Virksomheden laver en ligelønsredegørelse 12 FAkta årgang - nr. 6 December 2006 ISSN: Ansvarshavende: Steen A. Rasmussen Forfatter: Anne Mette Skousen Oplag: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks København K Telefon: Fax:

3 Forord Ligelønsstatistikker bliver en del af mange danske virksomheders hverdag fra årsskiftet. Lovgivernes formål med statistikkerne skulle være at reducere lønforskelle mellem mænd og kvinder. FA går naturligvis ind for ligeløn. Alligevel er pligten til ligelønsstatistik ikke en ide, der er vokset i FA's eller andre arbejdsgiverorganisationers have. Ligeløn opnås nemlig ikke via statistik. Uligheder mellem mænds og kvinders løn på det danske arbejdsmarked skyldes først og fremmest, at der er forskel på arbejdsfunktioner, ansvarsniveau, arbejdsindsats og andre forhold, der afspejler det kønsopdelte arbejdsmarked. Da ligelønstatistikken ikke tager hensyn til alle disse forhold, vil den heller ikke kunne ændre på de centrale aspekter ved lønforskellene. Det kræver derimod dialog og konkrete handlingsplaner ude i virksomhederne - noget mange finansvirksomheder allerede arbejder med. Vi forudser derfor, at ligelønsstatistikken vil skabe mere besvær end nytte. Men ikke desto mindre må vi konstatere, at den nu er en realitet, og at den må laves bedst muligt uden for meget besvær for virksomhederne. FA udgiver derfor denne FAkta for at hjælpe finansvirksomhederne i gang med opgaven, og tilbyder samtidig at bistå med talarbejdet. Steen A. Rasmussen 3

4 Finanssektorens Arbejdsgiverforening 1.Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse Lov om lige løn til mænd og kvinder er blevet tilføjet bestemmelser om kønsopdelt statistik eller ligelønsredegørelse. Det betyder, at lønmodtagerne automatisk skal have adgang til information om lønforskelle mellem mænd og kvinder på alle større virksomheder. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2007, hvilket betyder, at den kønsopdelte statistik skal baseres på oplysninger for kalenderåret Formålet med ændringerne er at sætte større fokus på ligelønsarbejdet og reducere eventuelle lønforskelle mellem mænd og kvinder. Hvem er omfattet? - Det er kun virksomheder med mere end 35 ansatte, der skal udarbejde kønsopdelt lønstatistik. Samme grænse for antal medarbejdere bruges i lønmodtagerhøringsloven og i FA s samarbejdsaftale med Finansforbundet og DFL Såvel fuldtids- som deltidsansatte tæller med i de 35, dog ikke medarbejdere der arbejder 8 timer eller mindre pr. uge eller midlertidige ansatte, der er ansat i en måned eller derunder. Denne afgrænsning følger afgrænsningen i ansættelsesbevisloven. En virksomhed er efter loven defineret som en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en kønsopdelt lønstatistik for koncernen, men for de enkelte selskaber i koncernen. Hvis man er i tvivl, kan man bruge CVR-registrets enheder til at afklare, hvilke enheder, der er omfattet af virksomhedsbegrebet. 10 mænd og 10 kvinder - Der skal kun laves lønoplysninger for de jobfunktioner, hvor der er mindst 10 mænd og 10 kvinder. 4

5 Det betyder med andre ord, at det for langt de fleste virksomheder alene vil dreje sig om et relativ begrænset antal jobfunktioner. For de øvrige jobfunktionsgrupper anbefales, at man, for helhedens skyld, oplyser antallet af mænd og kvinder. Dermed afspejler statistikken medarbejdersammensætningen, og oplyser om lønforhold for de medarbejdergrupper, der er store nok til at sikre den enkelte medarbejderes anonymitet. Virksomheden kan selv vælge af udarbejde statistikken, eller kan rekvirere denne hos FA eller Danmarks Statistik. Hvis virksomheden ikke har nogen gruppe med mindst 10 ansatte af hvert køn, skal virksomheden ikke udarbejde statistikken. Hvilke oplysninger skal udleveres - En kønsopdelt lønstatistik skal være opdelt på køn og på jobfunktioner. Udgangspunktet er, at der som gruppering af jobfunktioner anvendes den såkaldte 6-cifrede disco-kode. Den 6-cifrede disco-kode er den jobfunktionskode, som virksomheden bruger i forbindelse med de kvartalsvise og årlige lønindberetninger til FA og som anvendes i statistikker fra FA. - Virksomheden kan vælge at benytte discokoden eller en anden opdeling af jobfunktioner, fx den som virksomheden bruger i forbindelse med sit eget lønsystem. Anvendes en anden jobfunktionsopdeling er det et krav, at den brugte opdeling sikrer et tilstrækkeligt detaljeringsniveau, dvs. et detaljeringsniveau der svarer til de principper, der ligger bag discosystemet. Bestem- 5

6 Finanssektorens Arbejdsgiverforening melsen skal sikre, at man ikke omgår statistikforpligtelsen ved fx at nedbryde på meget specifikke stillingsniveauer. Valg af lønbegreb - Virksomheden har stor metodefrihed omkring valg af lønbegreb. Det betyder, at statistikken kan udformes med absolutte tal, i procent eller indekseret. - Virksomheden skal redegøre for det valgte lønbegreb overfor medarbejderne, og - statistikken skal opbygges efter ensartede principper for at sikre sammenlignelighed over tid. Hvis virksomheden vælger at lade FA eller Danmarks Statistik udarbejde statistikken, vil udgangspunktet være absolutte tal. FA vil også udarbejde statistikker, hvor lønbegrebet er indekserede tal. Eksempler på statistikkerne er vist under beskrivelse af Statistik fra FA og Egen statistik nedenfor. 2.Virksomheden har tre valgmuligheder Der er ikke en "bedste" måde at arbejde med ligeløn i virksomheden. Hvilken måde, man vælger, beror derfor i høj grad på temperament og eksisterende ligelønsarbejde i virksomheden. Virksomheden har mulighed for at leve op til lovens krav på tre forskellige måder: 1. Lave sin egen statistik 2. Modtage en kønsopdelt lønstatistik fra FA eller Danmarks Stati stik 3. Udarbejde redegørelse om ligeløn 6

7 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik Den første kønsopdelte lønstatistik som omfatter virksomheden skal dække 12 måneder startende senest den 1. januar Vælger man selv at udarbejde lønstatistikken, skal man være opmærksom på kravet om, at der skal være - mindst 10 medarbejdere af hvert køn for at sikre den enkeltes anonymitet. Antal opgøres som alle medarbejdere uanset arbejdstid, jf. dog afgræns ning i henhold til ansættelsesbevisloven. - Inddeling af medarbejdere på jobfunktioner skal være på et niveau, der svarer til disco-koderne. Det betyder primært, at man ikke må lave meget detaljerede jobfunktioner for dermed at have ganske få grupper, der opfylder kravet om 10 kvinder og 10 mænd. I praksis anbefales, at man bruger de stillingsbetegnelser, som såvel arbejdsgiveren som medarbejderne er fortrolige med. Discokoder kan også anvendes, når man udarbejder egen statistik, men FA's erfaring er, at mange synes, at discokoder er "skæve" i forhold til den finansielle sektor. Fx sondrer discokoderne mellem rådgivere, kasserere og medarbejdere med generel kundebetjening. Enkelte rådgivergrupper, fx investeringsrådgivere har deres egen discokode, mens andre ikke har. Sondringen mellem hvilke medarbejdergrupper, der har deres egen discokode, er ikke indlysende. - Virksomheden vælger, hvilket lønbegreb den anvender og redegør for det valgte lønbegreb. FA anbefaler, at man anvender et lønbegreb, som medarbejderne er for- 7

8 Finanssektorens Arbejdsgiverforening trolige med. Da statistikken alene skal belyse, hvorvidt der er en kønsmæssig skævhed, er det tilstrækkelig at opgive indekserede tal eller en enkelt søjle, der angiver fx kvindernes løn i forhold til mændenes. Uanset hvilket lønbegreb der benyttes, skal løn for henholdsvis mænd og kvinder beregnes på samme måde. Virksomheden skal overfor medarbejderne redegøre for det valgte lønbegreb. Eksempler på egen statistik Eksempel 1: Egen statistik Lønindeks Gennemsnitlig månedsløn Kvinders løn i Jobfunktioner Mænd Kvinder pct. af mænds løn HR-medarbejder Systemplanlægger Finansieringsrådgiver Kunderådgiver Erhvervsrådgiver Eksempel 2: Egen statistik Antal Jobfunktioner Mænd Kvinder Løngab HR-medarbejder ,9 Systemplanlægger ,4 Finansieringsrådgiver Kunderådgiver ,7 Erhvervsrådgiver ,5 Løngab beregnet som forskellen mellem mænd og kvinders gennemsnitlige løn divideret med mænds gennemsnitlige løn. 8

9 4. Virksomheden kan få en statistik fra FA eller Danmarks Statistik - Nye indberetninger er ikke nødvendige Alle FA's medlemsvirksomheder med mere end 10 ansatte skal hvert år indberette lønoplysninger til FA, og her anvender virksomhederne discokoden til at oplyse medarbejdernes jobfunktion. FA sender disse data videre til Danmarks Statistik. Indberetningerne gør det muligt for FA eller Danmarks Statistik at udarbejde en kønsopdelt statistik, der opfylder lovkravene. Loven om kønsopdelt lønstatistik kræver derfor ikke nye indberetninger. Medlemsvirksomhederne kan rekvirere statistikken gratis hos FA eller Danmarks Statistik, når loven træder i kraft. Det præcise indhold af statistikken er endnu ikke fastlagt. FA, DA og Danmarks Statistik har aftalt at udarbejde en "grund-statistik", der opgøres efter de 6-cifrede discokoder samt køn. Læs mere om disco-koder i FA's statistikvejledning (Disco og jobstatus 2007). Vejledningen findes på I statistikken vil indgå oplysninger om medarbejdertal på samtlige jobfunktioner, og for de jobfunktioner, der opfylder betingelsen, vil der også fremgå en gennemsnitlig løn. Lønbegrebet forventes at blive den absolutte smalfortjeneste pr. præsteret time. Smalfortjenesten beregnes med udgangspunkt i bruttoindkomsten fratrukket genetillæg, ferie- og fraværsbetalinger samt personalegoder. Nederst i tabellen vil der ligeledes være oplysninger om, hvor mange observationer der er frasorteret pga. ugyldig discokode og antal observationer, der er frasorteret i forbindelse med validering. 9

10 Finanssektorens Arbejdsgiverforening For en mindre virksomhed forventes grundstatistikken at have følgende udseende. Smalfortjeneste pr Antal time Jobbeskrivelse Discokode Kvinder Mænd Kvinder Mænd Arbejde inden for revision og regnskab på overordnet niveau Pers. arbejde på professionelt niveau (ansatte i konsulentbureauer) IT-operatørarbejde, herunder konsol- og maskinoperatørarbejde Handel med værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter Marketingsarbejde Finansielt arbejde vedr. boligrådgivning Arbejde vedr. pensions- og investeringsrådgivning Generel finansiel og forsikringsmæssig rådgivning ,57 277,44 Adm. arbejde, intern sagsbehandling og direktionssekretærarbejde Bogholderiarbejde Beregningsarbejde vedr. revision Beregningsarb. vedr. finansielle transaktioner, statistik, forsikringer mv ,27 243,59 Betjentarbejde, herunder intern postbehandling Kartoteksarbejde og andre specialopgaver, ekskl. kundebetjening Bank- og sparekassearbejde med generel kundebetjening Kassererarbejde i bank og sparekasse Tilberedning af måltider, fx kok og køkkenleder Ansatte i alt Udeladt af statistik pga. fejl 0 1 Udeladt af statistik pga. ugyldig discokode

11 Grundstatistikken vil altid være udgangspunktet, når der rekvireres statistik, og det er alene denne statistik, som Danmarks Statistik tilbyder gratis. FA udarbejder naturligvis også ovenstående statistik. Dertil kommer tilbuddet om at vælge andre typer af statistikker. Det kan fx være statistikker, der ikke oplyser de absolutte lønniveauer, men fx løngabet eller den indekserede forskel. Mere vigtigt er det, at der sammen med statistikken følger tabeller med oplysninger om medarbejdernes jobstatus, alder, anciennitet og uddannelsesbaggrund. Virksomhederne kan få brug for disse oplysninger for at visualisere, at eventuelle lønforskelle har basis i objektive forskelle. Sondring mellem ledere og ikke-ledere Et væsentligt problem, ved at statistikken alene følger discosystemets jobfunktioner, er, at der ikke sondres mellem ledere og ikke-ledere i statistikken. Informationer om, hvor mange henholdsvis mænd og kvinder, der er ledere indenfor en given jobfunktion, vil være af væsentlig betydning for tolkningen af statistikkens resultater. FA vil supplere med sådanne oplysninger. Et alternativ er at anvende en statistik, der holder ledere, elever og unge ude af statistikken. Anonymitetskravet skal fortsat overholdes, hvorfor virksomhederne skal vælge, hvilken statistik der udleveres. FA udarbejder også statistik renset for ledere, elever og unge. Statistik på FA's hjemmeside FA udvikler et system, der gør det let for virksomhederne at rekvirere statistikken via vores hjemmeside. Statistikken for kalenderåret 2007 er klar senest i oktober

12 Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indberetningskvalitet - Den kønsopdelte lønstatistik skal afspejle virkeligheden. Derfor er det af væsentlig betydning, at de indberettede løndata samt oplysningerne om jobfunktion og jobstatus har en høj kvalitet. Det bliver svært at forsvare en statistik, som måske både viser væsentlige lønforskelle, og hvor medarbejderne ikke kan genkende personalesammensætningen. Sommeren 2007 tilbyder FA medlemsvirksomhederne at modtage en teststatistik baseret på indberetningerne fra Virksomheden laver en ligelønsredegørelse - Arbejdsgiverne kan aftale med de ansatte, at man laver en ligelønsredegørelse i stedet for kønsopdelt lønstatistik. Redegørelsen skal både beskrive de vilkår, der har betydning for aflønning af mænd og kvinder på virksomheden og konkrete handlingsorienterede initiativer, der kan have et forløb på op til 3 års varighed. Redegørelsen skal omfatte alle virksomhedens medarbejdere, og skal senest være udarbejdet inden udgangen af kalenderåret, første gang i Redegørelsen skal beskrive: - vilkår, der har betydning for aflønning af mænd og kvinder, - konkrete handlingsorienterede initiativer og hvordan der følges op på initiativerne. Redegørelsens handlingsplan kan indeholde en række fokusområder fx: - Fokus på at sikre medarbejdere samme muligheder for videreuddannelse, forfremmelse og løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt (fx 12

13 ved at udvikle redskaber og procedurer og/eller at fastlægge kriterier og indtænke ligestilling i personalepolitik), - Fokus på virksomhedens procedurer ved ansættelser og forfremmelser, stillingsopslag mv., at virksomheden fremmer en ligelig kønsfordeling, og at alle uanset køn opfordres til at søge ledige stillinger, - Fokus på om andre forhold, fx fysiske rammer, arbejdstid mv., indirekte kan favorisere det ene køn og være til hinder for en kønsmæssig ligestilling og lige lønudvikling, herunder forslag til at fjerne sådanne barrierer, - Fokus på den kønsmæssige repræsentation i udvalg og andre relevante organer, herunder tiltag, der kan understøtte en ligelig kønsrepræsentation, - Fokus på lønsystemer, kriterier for løn og løngoder, lønsamtaler mv. til at sikre åbenhed, og at disse forhold opleves kønsneutrale, - Fokus på lokale lønforhandlinger med henblik på at følge lønstigninger mellem mænd og kvinder (fx ved at en opgørelse forelægges til drøftelse i SU efter endt lønforhandling), - Fokus på lige muligheder for videreuddannelse, kurser og omskoling (fx ved at en opgørelse over den kønsmæssige fordeling af uddannelsesmidler forelægges til drøftelse i SU) eller - Fokus på at fremme en ligelig kønsrepræsentation og lønudvikling inden for visse medarbejdergrupper, herunder forsøg med jobrotationsordninger. 13

14 Finanssektorens Arbejdsgiverforening Aftalen om ligelønsredegørelse indgås inden for rammerne af de eksisterende samarbejdsregler og dermed med de lønmodtagerrepræsentanter, som virksomheden har pligt til at informere og høre. Modtagere af statistikken eller redegørelsen - Modtagerne af statistikken eller redegørelsen er virksomhedens ansatte. Statistikken eller redegørelsen skal bruges til at etablere et konstruktivt samarbejde på virksomheden mellem arbejdsgivere og medarbejderne omkring ligeløn. - Virksomheden skal informere medarbejderne om den kønsopdelte lønstatistik. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at medarbejderne får den kønsopdelte lønstatistik via lønmodtagerrepræsentanten efter de procedurer, der i forvejen gælder for information og høring af lønmodtagere. Hvor der er nedsat SU sker dette via medarbejderrepræsentanten i udvalget. Reglerne indfører ikke en pligt til at nedsætte SU, men bygger på de eksisterende rammer for samarbejdet. Både loven og SU-aftalerne pålægger arbejdsgiveren pligt til at give lønmodtagerrepræsentanten fyldestgørende oplysninger om forhold af væsentlig betydning for de ansatte på virksomheden. - Arbejdsgiveren skal ligeledes give fyldestgørende oplysninger om statistikken, herunder informere om det lønbegreb, der er brugt i statistikken. Fortrolighed - Virksomheden kan pålægge modtagerne fortrolighed om lønoplysningerne af hensyn til virksomhedens interesser. 14

15 Dette afskærer ikke medarbejderne fra at dele oplysningerne med fagforbundet og andre der efter normal praksis inddrages i forbindelse med overvejelser om at rejse en ligelønssag. Hvis der er tale om en statistik, der afspejler virksomhedens lønniveau, har virksomheden legitime interesser i, at oplysningerne ikke havner på en offentlig tilgængelig hjemmeside eller lign. steder. - FA anbefaler, at statistikken udleveres til medarbejderne som fortrolig, hvis den indeholder absolutte lønniveauer. Modsat er det nok ikke muligt at argumentere for, at en lønstatistik, der alene oplyser det relative forhold mellem kvinders gennemsnitlig løn og mænds gennemsnitlige løn, skal modtages som fortrolig. Ligelønsstatistik som statistisk grundlag til ligelønssager - Den kønsopdelte statistik er ikke i sig selv et bevis på, at der er reelle lønforskelle. Statistikken kan ikke i sig selv bruges som et bevis i ligelønssager. Dette fremgår tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget. Statistikken kan kun bruges som en indikation på, at der er en lønforskel, som så må indgå i virksomhedens ligelønsarbejde. Loven skal sikre, at virksomhederne og medarbejderne samarbejder om arbejdet med at fremme ligeløn. Dokumentation ved ligelønssager - Hvis medarbejderne rejser en ligelønssag, så er det virksomheden, der skal bevise, at der ikke diskrimineres. En ligelønssag kan både omfatte sammenligning mellem grupper af medarbejdere, som det påstås udfører arbejde af samme værdi, eller være målrettet en enkelt medarbejder, som modtager en lavere løn end medarbejdere, der udfører tilsvarende arbejde/arbejde af samme værdi. 15

16 Finanssektorens Arbejdsgiverforening - For at modbevise begge typer af påstande, er det afgørende, at virksomheden kan dokumentere, hvorfor den enkeltes/gruppens aflønninger er fastsat, som den er. Det kan være på baggrund af uddannelse, anciennitet, fleksibilitet, konjunkturmæssige forhold og andet, der er relevant i forhold til den konkrete påstand. Men virksomheden skal dokumentere disse forhold, og virksomheden er væsentlig bedre klædt på, hvis denne dokumentation foregår løbende og skriftligt. 16

17 Bilag: Uddrag fra Lovbekendtgørelse nr. 906 af 27. august a. En arbejdsgiver med mindst 35 ansatte skal hvert år udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for grupper med mindst 10 personer af hvert køn opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode til brug for høring og information af de ansatte om lønforskelle mellem mænd og kvinder på virksomheden. Dette gælder dog ikke virksomheder i brancherne landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri. Hvis den kønsopdelte lønstatistik af hensyn til virksomhedens legitime interesser er modtaget som fortrolig, må oplysningerne ikke videregives. Stk. 2. Den kønsopdelte lønstatistik efter stk. 1 skal opgøres for medarbejdergrupper med en detaljeringsgrad svarende til den 6-cifrede DISCO-kode. Arbejdsgiveren har i øvrigt pligt til at redegøre for statistikkens udformning og for det anvendte lønbegreb. Stk. 3. Virksomheder, der indberetter til den årlige lønstatistik hos Danmarks Statistik, kan uden beregning rekvirere en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 fra Danmarks Statistik. Stk. 4. Arbejdsgiverens forpligtelse til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 bortfalder, hvis arbejdsgiveren indgår aftale med de ansatte på virksomheden om at udarbejde en redegørelse. Redegørelsen skal både indeholde en beskrivelse af vilkår, der har betydning for aflønning af mænd og kvinder på virksomheden, og konkrete handlingsorienterede initiativer, der kan have et forløb på op til 3 års varighed, og den nærmere opfølgning herpå i redegørelsens periode. Redegørelsen skal omfatte alle virksomhedens medarbejdere og behandles i overensstemmelse med reglerne i 4 i lov om information og høring af lønmodtagere eller i reglerne i en kollektiv overenskomst, som træder i stedet for lov om information og høring af lønmodtagere. Redegørelsen skal senest være udarbejdet inden udgangen af det kalenderår, hvor pligten til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik bestod. 17

18 Finanssektorens Arbejdsgiverforening FAkta-serien Nyt lønsystem for ansatte i pengeinstitutter, 1/1995 Weekend Work and the European Banking Sector, 2/1995 Europæiske virksomhedsråd, 3/1995 Dagpengemodel - et bud fra finanssektoren, 4/1995 Større afskedigelser i den finansielle sektor, 1/1996 Forandring og fleksibilitet, 2/1996 Distancearbejde, 3/1996 Virksomhedsoverdragelse, 4/1996 Europa-guide for det finansielle arbejdsmarked, 5/1996 The European Banking Sector and Weekend Work, 1/1997 Familievenlige virksomheder, 2/1997 Fagretlige afgørelser fra den finansielle sektor, 3/1997 Arbejdsmiljø - forebyggelse eller regeljungle, 1/1998 EF-direktiver - Det finansielle arbejdsmarked, 2/1998 Fratrædelse til pension, efterløn m.v., 3/1998 Fleksible ansættelsesformer, 4/1998 Sociale bestemmelser, 5/1998 Konkurrenceklausuler, 6/1998 Effektiv og fri voksen- og efteruddannelse, 1/1999 Send, surf - og sikkerhed, En beskrivelse af arbejdsgiverens ret til at overvåge medarbejderens e-post og Internet-surfing, 2/1999 Reguleringsklausulen, 1/2000 Fagretlige afgørelser, 2/2000 Hjemme-pc - en ordning med fordele for alle, 3/2000 Aktieinstrumenter som aflønningsmiddel, 4/2000 Uddannelse i dag og i fremtiden, 5/2000 Fremtidens forhandlinger 6/2000 Viden om arbejdsmiljø 7/2000 Større afskedigelser i den finansielle sektor 8/2000 Lønsamtaler 9/2000 Arbejds- og familieliv 10/2000 Ny forhandlingsstruktur på finansområdet1/2001 Lige løn til begge køn 2/2001 En mere enkel BAR-struktur 3/

19 Større afskedigelser 4/2001 Seniorpolitik 1/2002 Pension i Fremtiden 2/2002 Den sociale dialog i Europa 3/2002 Virksomhedsoverdragelse - revideret september 4/2002 Brugen af personoplysninger - 5/2002 Medarbejder søges - 1/2003 Fakta om arbejdsmiljø - 2/2003 De nye barselsregler - 3/2003 Hvorfor seniorpolitik igen? - 4/2003 Funktionsbestemte lønsystemer på finansområdet 5/2003 Balance mellem arbejde og fritid - 1/2004 Lønpakker - 1/2005 Sociale bestemmelser, 2/2005 Konkurrence- og kundeklausuler, 3/2005 "Medarbejder søges", 4/2005 Trivsel på jobbet i finanssektoren, 5/2005 Finansansatte er godt forsikret, 6/2005 Arbejdsmiljøreformen i praksis, 1/2006 Når medarbejderen bliver konkurrent, 2/2006 Frihed på jobbet, 3/2006 På rette hylde - Om finanssektorens integrationprojekt, 4/2006 Lønpakker - 5/2006 Ligelønsstatistik - 6/

20 20 Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Lige løn til begge køn

Lige løn til begge køn Lige løn til begge køn Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad er lige løn? 4 Dette er omfattet af ligelønsbegrebet 5 Hverken direkte eller indirekte diskrimination 5 Lige løn - i forhold til hvem? 6 Kønsmæssig

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser De tillidsvalgtes år Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion til værktøjet... 5

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere