Notat. Jord & Affald J.nr. MST Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010"

Transkript

1 Notat Jord & Affald J.nr. MST Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen) Pantbekendtgørelsens anvendelsesområde blev i 2008 udvidet med emballager til en række drikkevarer uden kulsyre. Fra 1. december 2008 har mineralvand, vand, limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre - efter en overgangsperiode - således ikke lovligt kunnet markedsføres i emballager, der ikke er tilmeldt til Dansk Retursystem A/S, eller i engangsemballager uden pantmærkning. Det har vist sig, at der i praksis har været vanskeligheder forbundet med nærmere at afgrænse hvilke drikkevarer, der er omfattet af formuleringen mineralvand, vand, limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre i pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. Dette notat har derfor til formål at fortolke pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5, for således at præcisere hvilke typer af drikkevarer, der omfattes af bestemmelsen, og hvilke typer, der er undtaget fra pant- og retursystemet. I det efterfølgende afsnit 1 beskrives de hensyn, som bl.a. søges tilgodeset ved afgrænsning af de drikkevarer, der er blevet omfattet af pantbekendtgørelsen i forbindelse med udvidelse af pant- og retursystemet. I afsnit 2 gennemgås de typer af drikkevarer, som er nævnt i pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 og i de dertil hørende afsnit af bekendtgørelsens bilag 1 med henblik på en nærmere fortolkning af hvilke drikkevarer, der er omfattet af limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, og hvilke drikkevarer, der ikke er omfattet af bestemmelsen. I bilaget til dette notat resumeres relevante dele af reguleringen. Dels pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 og dele af bilag 1 til bekendtgørelsen. Desuden omtales emballageafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 2, litra e, 1, stk. 1, nr. 3 samt dele af lovens bilag 2. EU s kombinerede nomenklatur, position 2201 og 2202 og i tilknytning hertil position 2009 omtales også i dette afsnit. Endelig omtales relevante definitioner i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1.

2 Sammenfatning: Drikkevareemballager til vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, som ikke er tilsat sukker eller andre sødemidler og som ikke er aromatiseret, er omfattet af pantog retursystemet. Iste, som er umiddelbart drikkeklar, er også omfattet. Desuden er umiddelbart drikkeklare drikkevarer bestående af vand og saft i et ikke nærmere defineret forhold og oftest tilsat sukker omfattet af pantbekendtgørelsen, jf. i øvrigt afsnit 2.2. Det tillægges vægt, om forbrugerne kan opfatte den pågældende drikkevare som en saft svarende til de, der for så vidt angår sukkerindhold mv. opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition eller kan tariferes under position Drikkevarens placering på butikkernes hylder kan også give en indikation af om drikkevaren opfattes som og konkurrerer med andre frugtsafter, der ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Tilsætning af sukker, krydderier, vitaminer, tilsætningsstoffer m.v. til grønsagssaft og frugtsaft vurderes at være uden betydning for risikoen for hygiejniske problemer ved håndtering af den tomme emballage i butikkerne. Ved vurderingen af, om et produkt er omfattet af pant- og retursystemet lægges der således ikke vægt på, om produktet er tilsat sukker, krydderi, vitaminer, tilsætningsstoffer mv. Emballager til drikkeklare drikkevarer som juice, saft og most, der opfylder definitionen på en frugtsaft i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, nr. 1a og 1b, eller tariferes under position 2009, er undtaget fra pant- og retursystemet. Frugt- og grønsagssafter fremstillet af koncentrat tilsat vand mv., henhører under position 2009, og er derfor undtaget pant- og retursystemet. I relation til pant- og retursystemet er det uden betydning for risikoen for hygiejniske problemer, om den drikkeklare drikkevare er fremstillet ved at presse, mose, knuse mv. frugt eller grønsager. Ligeledes må risikoen for hygiejniske problemer anses for at være (mindst) den samme, hvis den fremstillede drik indeholder pulp, puré mv. fra frugt eller grønsager. Dette betyder, at også frugt- og grønsagssaft eller -most (f.eks. såkaldte smoothies), der ikke kan tariferes under position 2009 pga. fremstillingsprocessen, eller ikke opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definitioner pga. indholdet af puré mv., falder uden for pantbekendtgørelsens anvendelsesområde, jf. undtagelsen for frugt- og grønsagssaft eller -most i bekendtgørelsens bilag 1. Hvis en frugt- eller grønsagssaft er tilsat vand vil drikkevaren ( limonaden ) være omfattet af pant- og retursystemet. Drikkevarer, der opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition på frugtnektar, kan være eksempel på drikkevarer bestående af saft og vand i varierende forhold, som er omfattet af pantbekendtgørelsen. Saft af f.eks. birketræ, sukkerrør, hyldeblomst mv. fremstillet uden eller med vand er omfattet af pant- og retursystemet, da der ikke er tale om frugt- eller grønsagssaft, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen. Sådanne drikkevarer vurderes heller ikke at kunne undtages af hygiejniske grunde. Hertil kommer, at sådanne drikkevarer af forbrugerne kan opfattes som alternativ til kulsyreholdige læskedrikke. Denne type af drikkevarer kan desuden ses på butikkernes hylder sammen med kulsyreholdige læskedrikke. 2

3 Pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 omfatter ikke drikkeklare drikkevarer uden kulsyre, hvis de indeholder et mælkeprodukt, som er oplistet under position Eksempler er kakaomælk og iskaffe med mælk eller fløde. 3

4 1. Baggrund Den udvidelse af pantbekendtgørelsens anvendelsesområde, som 1, stk. 1, nr. 5, er udtryk for, har baggrund i et beslutningsforslag (B 86) om pant på kildevandsflasker af plast, som blev fremsat i Folketingsåret 2005/06. Udvidelsen af pant- og retursystemet med emballager til kildevand (og andet vand) blev støttet af regeringen og var en del af finanslovsaftalen for Et udkast til ændret pantbekendtgørelse blev således sendt i national høring samt notificeret for EU-kommissionen i På baggrund af Kommissionens bemærkninger kom udvidelsen af pant- og retursystemet til også at omfatte emballager til vand med smag, iste og lignende drikkevarer 1. Denne udvidelse og den samtidige ændring af emballageafgiftsloven 2 var en del af finanslovsaftalen for I forbindelse med de udvidelser af pant- og retursystemet, som har fundet sted i 2005 (emballager til alkoholsodavand) og nu senest i 2008, er der bl.a. lagt vægt på, at de tomme emballager ikke giver anledning til hygiejniske eller arbejdsmiljømæssige problemer i de butikker, hvor de tomme emballager returneres og opbevares indtil afhentning. Tom emballage fra kakaomælk og juice vil typisk kunne give hygiejniske problemer i butikkerne og er derfor ikke 3 umiddelbart egnede til at indgå i pant- og retursystemet. Ved udvidelse af pant- og retursystemet med emballager til nye drikkevarer er der også lagt vægt på, at afgrænsning af de omfattede drikkevarer så vidt muligt er logisk og forståelig for forbrugerne samt de berørte producenter, importører, forhandlere mv. Desuden tilstræbes en afgrænsning, der i praksis påfører myndigheder og virksomheder mindst mulige administrative byrder. Det bør således være muligt for en producent, en importør, Dansk Retursystem A/S og myndighederne relativt enkelt at afgøre, om en emballage til en given drikkevare er omfattet af reglerne om pant- og retursystemet. Der vil - på trods af disse bestræbelser på en logisk, forståelige og administrerbar afgrænsning kunne opstå tilfælde, hvor den faktiske afgrænsning af de omfattede drikkevarer ikke fuldt ud kan tilgodese disse hensyn. Netop udvidelsen med emballager til limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre og undtagelsen for emballager til frugt- og grønsagssafter eller -most giver anledning til afgrænsningsmæssige vanskeligheder. Årsagen hertil kan være, at anvendelsen af betegnelser for drikkevarerne ikke nødvendigvis er entydig. Desuden vil der ikke nødvendigvis være overensstemmelse mellem en afgrænsning, der er logisk og forståelig for forbrugere, producenter og importører, og en afgrænsning, der er administrerbar for myndigheder. 1 Bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer, som senere er ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni Lov nr. 523 af 17. juni 2008 om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 3 Miljøminister Hans Chr. Schmidt den under 1. behandling af B 36 og B 93 (grundlaget for udvidelse med emballager til alkoholsodavand): Tomme emballager må ikke give anledning til hygiejniske problemer. Miljøminister Connie Hedegaard den under 1. behandling af B 86: Kunne vi ikke også gøre det med kakao- og juiceemballage og sådan nogle ting? Der har jeg forstået på dem, der står ude i detailhandelen og skal behandle det her, at det er de ikke ret vilde med, fordi der er noget hygiejnisk i det spørgsmål. 4

5 2. Fortolkning af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 Dansk Retursystem A/S vurderer på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende fortolkning, om en drikkevare er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, og dermed om emballagen til en konkret drikkevare skal tilmeldes pant- og retursystemet Mineralvand og vand er omfattet af pant- og retursystemet Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, som ikke er tilsat sukker eller andre sødemidler og som ikke er aromatiseret, er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. I praksis har definitionen ikke givet anledning til væsentlige afgrænsningsmæssige problemer. EU s kombinerede nomenklatur, position 2201 kan her umiddelbart anvendes til hjælp for afgørelsen af om en emballage med vand mv. er omfattet af pant- og retursystemet. Det bemærkes, at position 2201 også omfatter is og sne, som ikke er omfattet af pant- og retursystemet, da der ikke er tale om umiddelbart drikkeklare drikkevarer Limonade, iste og andre drikkevarer uden kulsyre er omfattet af pant- og retursystemet De drikkevarer, som i pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5, betegnes limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare og som er uden kulsyre har - bortset fra iste givet anledning til afgrænsningsmæssige problemer. Iste - som er umiddelbart drikkeklar og uden kulsyre er omfattet af pant- og retursystemet og har ikke i praksis givet anledning til væsentlige afgrænsningsmæssige problemer. Iste henhører til underpositionen Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret til position 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. Iskaffe Iskaffe minder om iste. Iskaffe uden indhold af mælk eller fløde, indgår i pant- og retursystemet, da der er tale om aromatiseret vand evt. tilsat sukker eller andre sødemidler, som er omfattet af position I nogle tilfælde indeholder iskaffe dog mælk eller fløde og er i så fald ikke omfattet af pant- og retursystemet, jf. efterfølgende afsnit 2.6. Limonade og andre/lignende drikkevarer - som er umiddelbart drikkeklare og uden kulsyre har i praksis givet anledning til afgrænsningsmæssige problemer, bl.a. i forhold til frugt- og grønsagssaft eller -most, som ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Limonade og andre/lignende drikkevarer henhører til underpositionen Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret eller underpositionen Andre ikke-alkoholiske drikkevarer, undtagen frugt- og grønsagssafter henhørende under pos til position 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. Ud fra pantbekendtgørelsens bilag 1 er der tale om vand uden kulsyre tilsat sukker eller andre sødemidler og aromatiseret, hvis blandingen er umiddelbart drikkeklar og alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder. Som eksempler på sådanne drikkevarer nævnes vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lignende. Vand med aroma synes ikke har have givet anledning til væsentlige konkrete afgrænsningsmæssige problemer. 5

6 Ordene limonade og orangeade anvendes ikke eller kun sjældent i konkrete varebetegnelser. Til brug for en fortolkning af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår denne type drikkevarer kan der findes støtte i følgende definitioner: Limonade eller lemonade: Et drikkefærdigt blandingsprodukt fremstillet af vand, naturligt juice presset af frugt og bær, som kan være tilsat sukker. Limonade kan desuden indeholde saft, saftkoncentrat, knust frugt og bær, frugtlæskedrik... Det franske ord limonade er i nogle lande siden blevet en betegnelse for læskedrikke. (Wikipedia, den frie encyklopædi) Frugtdrik oprindelig baseret på citronsaft og sukker fortyndet med vand. I 1800-t. blev begrebet limonader eller lemonader nærmest synonymt med husholdningernes saftevand baseret på et bredt udvalg af bær og frugter. Det blev ligeledes almindeligt i borgerskabets hjem at blande saft med kulsyreholdigt mineralvand eller at anvende limonadepulvere. (Den Store Danske Encyklopædi) Orangeade: Læskedrik af appelsinsaft, sukker og vand, undertiden tilsat citronsaft eller pomeransolie. (Den Store Danske Encyklopædi) A beverage of sweetened orange juice mixed with water. (Merriam Webster) A beverage consisting of orange juice, sweetener, and water, sometimes carbonated. (Dictionary.com Unabridged - Based on the Random House Dictionary, Random House, Inc ) A drink made of orange juice and water, corresponding to lemonade; orange sherbet. (Webster's Revised Unabridged Dictionary, 1996, 1998 MICRA, Inc.) På denne baggrund vil umiddelbart drikkeklare drikkevarer uden kulsyre bestående af vand og frugtsaft i et ikke nærmere defineret forhold og oftest tilsat sukker være omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. Den konkrete afgørelse kan desuden være afhængig af fortolkningen af frugt- og grønsagssaft eller -most, som ikke er omfattet af pant- og retursystemet Juice er ikke omfattet af pant- og retursystemet Som anført foran har det ikke været hensigten, at emballager til juice skulle være omfattet af pant- og retursystemet. Ordet juice er blevet anvendt som samlet betegnelse for drikkevarer, der som rester i emballager, der returneres i butikkerne, kan give anledning til hygiejniske problemer. Tilsvarende gør sig gældende for drikkevarer indeholdende mælkeprodukter. Her har kakaomælk været anvendt som samlet betegnelse for denne type drikkevarer, som også af hygiejniske grunde ikke er ønsket i pant- og retursystemet Fortolkning af juice samt frugt- og grønsagssaft Ordet juice anvendes hverken i emballageafgiftsloven eller i pantbekendtgørelsen. I EU s kombinerede nomenklatur anvendes heller ikke ordet juice, men betegnelsen frugt- og grønsagssafter. Bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft m.v. (frugtsaftbekendtgørelsen) bestemmer i 4, stk. 5, at ordet juice kan anvendes for frugtsaft, som er drikkelig i naturlig tilstand, hvor ordet saft indgår i varebetegnelsen. 6

7 I pantbekendtgørelsen og emballageafgiftsloven anvendes betegnelsen frugt- og grønsagssafter eller -most i stedet for juice. Drikkevarer betegnet såvel frugt- og grønsagssafter eller -most som juice omfattes ikke af pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. I relation til pant- og retursystemet kan betegnelsen frugt- og grønsagssafter eller -most finde anvendelse på flere og andre drikkevarer, end de, der kan tariferes under position 2009 i EU s kombinerede nomenklatur, eller de, der opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition på en frugtsaft. Det afgørende vil være, om indholdet af en umiddelbart drikkeklar drikkevare med indhold af frugt- og grønsagssafter eller -most vurderes at kunne give anledning til hygiejniske problemer (risiko for begyndende gæring og forrådnelse, risiko for bakterievækst, tiltrækning af hvepse mv. og lugtgener), når emballagen returneres til og opbevares i en butik. Som minimum vil drikkeklare drikkevarer som juice, saft og most, der opfylder definitionen på en frugtsaft i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, nr. 1a og 1b, eller tariferes under position 2009, ikke være omfattet af pant- og retursystemet. Sukkerindhold, tilsætning af krydderier mv. Frugt- og grønsagssaft og -most, der tariferes under position 2009 kan tilsættes sukker og syntetiske sødemidler samt aromabindere, konserveringsmidler mv. under forudsætning af, at saften bevare sin oprindelige karakter. Grønsagssaft kan her udover tilsættes krydderier og salt. Risikoen for hygiejniske problemer skønnes ikke at blive afgørende påvirket af, om den pågældende drikkevare er tilsat sukker, vitaminer, tilsætningsstoffer mv.. Det tillægges derfor vægt, om den pågældende drikkevare af forbrugerne kan opfattes som en saft svarende til de, der for så vidt angår sukkerindhold mv. opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition eller kan tariferes under position Drikkevarens placering på butikkernes hylder kan også give en indikation af, om drikkevaren opfattes som og konkurrerer med andre frugtsafter, der ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Tilsvarende vurdering gælder tilsætning af krydderi som f.eks. ingefær til såvel grønsagssaft som frugtsaft. I relation til pant- og retursystemet skønnes risikoen for hygiejniske problemer ikke at være væsentlig forskellig for frugtsaft tilsat krydderi og grønsagssaft tilsat samme krydderi. Tilsvarende skønnes risikoen for hygiejniske problemer ikke at blive afgørende påvirket af, om en given frugtsaft er tilsat krydderi eller ej. Hverken grønsagssaft eller frugtsaft tilsat krydderi vil således være omfattet af pant- og retursystemet, hvis saften i øvrigt ville kunne have opfyldt frugtsaftbekendtgørelsens definition eller være tariferet under position Fremstillingsprocesser og indhold af pulp, puré mv. I relation til tarifering under position 2009 skal det bemærkes, at det i praksis ikke er blot frugtsaftens indhold af vand, sukker og tilsatte ingredienser og grønsagssaftens indhold af vand og tilsatte krydderier mv., der afgør om saften hører under position 2009 eller ej. Frugtsaft fremstillet ved andre processer end presning tariferes ikke under position 2009, men ofte under position Det betyder, at frugtsaft fremstillet ved f.eks. at mose frugten ikke i toldnomenklaturens forstand anses for en saft, selv om indholdet i øvrigt kunne have opfyldt betingelserne for at saften kunne tariferes under position Mangojuice eller smoothies indeholdende banan eller andre faste frugter/grøntsager, der ikke umiddelbart kan presses saft af, kan være eksempler på frugt- og grønsagsdrikke, der ikke kan tariferes under position

8 I relation til pant- og retursystemet er det uden betydning for risikoen for hygiejniske problemer, om den drikkeklare drikkevare er fremstillet ved at presse, mose, knuse mv. frugt eller grønsager. Ligeledes må risikoen for hygiejniske problemer anses for at være (mindst) den samme, hvis den fremstillede drik indeholder pulp, puré mv. fra frugt eller grønsager. Det fremgår således alene af pantbekendtgørelsens bilag 1, at frugt- og grønsagssafter eller -most (uden henvisning til position 2009) ikke er omfattet af bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. Det forstås derfor således, at også frugt- og grønsagssafter eller -most, der ikke kan tariferes under position 2009 eller ikke opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition, kan falde ind under den gruppe af safter og most, som ikke er omfattet af pantbekendtgørelsen. Ydermere vil forbrugerne næppe kunne forstå, hvis der ikke er pant på emballagen til en drikkevare udelukkende bestående af presset frugt (f.eks. juice), mens emballagen til en drikkevare bestående af en blanding af presset og moset frugt (f.eks. smoothie) er med pant. For producenter, importører og forhandlere er denne skelnen næppe heller logisk. Sådanne drikkevarer placeres ofte sammen på butikkernes hylder og kan opfattes som direkte konkurrerende produkter. Dette betyder, at også frugt- og grønsagssaft eller -most, der ikke kan tariferes under position 2009 pga. fremstillingsprocessen, eller ikke opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definitioner pga. indholdet af puré mv., falder uden for pantbekendtgørelsens anvendelsesområde, jf. undtagelsen for frugt- og grønsagssaft eller -most i bekendtgørelsens bilag 1. Koncentreret saft tilsat vand Frugt- og grønsagssafter kan være fremstillet af koncentrat tilsat vand mv., som blev fjernet fra saften, da den blev koncentreret. Frugtsaft fremstillet af koncentrat skal have samme karakteristika, som saft fremstillet af frugt (jf. frugtsaftbekendtgørelsen, bilag 1, afsnit I, nr. 1b). Sådanne rekonstruerede safter, som også henhører under position 2009, er ikke omfattet af pant- og retursystemet. Vand og saftblanding, nektar Hvis en frugt- eller grønsagssaft indeholder vand, vil drikkevaren være omfattet af pant- og retursystemet. Drikkevarer, der opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition på frugtnektar, kan også være eksempel på drikkevarer bestående af saft og vand i varierende forhold, som er omfattet af pantbekendtgørelsen. Det fremgår også af konkrete afgørelser, at ferskennektar og abrikosnektar (bestående af knuste og sigtede, skrællede og udstenede frugter, tilsat omtrent samme mængde vand og umiddelbart anvendeligt som drikkevare) tariferes under position Sådanne drikkeklare blandinger af saft, puré mv. og vand kan omfattes af pant- og retursystemets betegnelse limonade. Risikoen for hygiejniske problemer er mindre end for drikkevarer af saft uden indhold af ekstra vand. Desuden kan sådanne drikkeklare drikkevarer uden kulsyre af forbrugerne opfattes som alternativ til kulsyreholdige læskedrikke Udtræk af urter, blomster og saft af træer er omfattet af pant- og retursystemet Umiddelbart drikkeklar saft af f.eks. birketræ, sukkerrør, hyldeblomst mv. fremstillet uden eller med vand er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. Da der ikke er tale om frugteller grønsagssaft, er sådanne drikkevarer ikke undtaget pantbekendtgørelsen, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen. Sådanne drikkevarer vurderes heller ikke at kunne undtages fra pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. Drikkevarerne vil ikke kunne tariferes under position 8

9 2009, men derimod under position Hertil kommer, at sådanne drikkevarer af forbrugerne kan opfattes som alternativ til kulsyreholdige læskedrikke. Det bemærkes, at der her ses bort fra, at drikkeklar saft (uden tilsætning af vand ud over det naturlige indhold) af andet end frugt og grønsager muligvis kan medføre risiko for hygiejniske problemer ved butikkernes returtagning og opbevaring af emballagerne. Det skønnes imidlertid, at markedet for juice og saft langt overvejende udgøres af frugt- og grønsagssafter, som ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Risikoen for hygiejniske problemer anses derfor at være relativt lille som følge af denne afgrænsning Eksempler på drikkeklare drikkevarer med afgrænsningsproblemer Med udgangspunkt i konkrete eksempler på drikkevarer, der har været eller er tvivl om, hvorvidt de er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5, er der i det følgende anvendt den foranstående fortolkning. Drikkeklare drikkevarer omfattet af pant- og retursystemet, jf. pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 og bilag 1 Frugt- og grønsagssaft med indhold af bl.a. kildevand, vitamin A og E mv. Da drikkevaren er tilsat vand, er det omfattet af pant- og retursystemet. Hyldeblomst-drik vand med udtræk af en blomst (og ikke en frugt). Kan betegnes som limonade eller vand med smag. Kokosnød juice 80 % vand og kokosnød. Kokosnød er en frugt, men da der er tilsat vand til det konkrete produkt, er det omfattet af pant- og retursystemet. Rørsukker juice vand + rørsukkersaft (rørsukker er en græsart og ikke en frugt). Aloe Vera juice vand + honning, sukker og aloe vera (en plante af liljefamilien). Myntedrik vand med udtræk af mynte, som er en plante og ikke en frugt. Samme gælder for Hibiscus-drik, der er en blomst. Nektardrikke (eks. appelsin, fersken, mango, kirsebær) vand, sukker, aroma mv og saft eller puré af frugt/grøntsag. Da den rene frugt/grøntsagssaft eller puré er tilsat vand, er drikkevaren omfattet af pantbekendtgørelsen. Tamarinde Juice vand + tamarinde puré. Der er tale om et nektardrik, og er derfor omfattet af pant- og retursystemet. Birkesaft saft tappet af birketræer er ikke en frugt- eller grønsagssaft og dermed ikke undtaget fra pant- og retursystemet også uden tilsætning af vand ud over naturligt niveau. Sojabønne drik tørrede, udblødte i vand og purerede. Sojabønner er en grønsag. Drikken tariferes ikke under pos (pga. indhold af puré og vand). Da drikkevaren er tilsat vand, er det omfattet af pant- og retursystemet. 9

10 White fungus bird s nest med vand, og sukker. Er formentlig en suppe, men markedsføres som drikkevare og opfylder ikke betingelser for undtagelse (er ikke en saft og indeholder ikke mælkeprodukter). Ikke omfattet af pant- og retursystemet Smoothie, f.eks. jordbær-hindbær eller pære-gulerod indeholder kun puré og saft (ikke vand). Kan pga. indholdet af puré ikke tariferes under pos som en saft. Undtages fra pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. Æblesaft med ingefærsaft hhv. gulerodssaft med ingefær ingefær er et krydderi og må ikke tilsættes frugtsaft, hvis drikken skal tariferes under pos Ingefær tilsat grønsagssaft forhindrer ikke i tarifering under pos Hvis æblesaften ikke indeholder vand, kunne den - bortset fra tilsat ingefær tariferes under pos Hverken æblesaften med ingefær eller gulerodssaften med ingefær er omfattet af pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. Hyldeblomst/ingefær fremstillet af drue, æblekoncentrat samt hyldeblomst- og ingefærekstrakt (tilsyneladende uden vand). Er pga. blomst og krydderi ej ren frugtsaft og kan derfor ikke tariferes under pos Hvis saften ikke indeholder vand, kunne den - bortset fra tilsat hyldeblomst- og ingefærekstrakt tariferes under pos Den pågældende drikkevare er uanset indhold af blomst og krydderi undtaget fra pantog retursystemet af hygiejniske grunde. Appelsinkoncentrat og frugtkød med sukkerindhold over naturligt niveau (eks. 14 %) - sukkerindholdet betyder, at saften ikke kan tariferes under pos Et sukkerindhold, der er højere end det naturlige niveau er imidlertid ikke til hinder for, at frugtsaften undtages fra pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. Æblemost/solbærsaft med 15 gr. sukker og Æblemost/kirsebærsaft med 15 gr. sukker det er ud fra deklarationen ikke muligt at afgøre om sukkerindholdet er over naturligt niveau. Et sukkerindhold, der er højere end det naturlige niveau er imidlertid ikke til hinder for, at frugtsaften undtages fra pant- og retursystemet af hygiejniske grunde Produkter indeholdende mælk er undtaget fra pant- og retursystemet Produkter på basis af mælk eller kakao og mælk er undtaget pant- og retursystemet 4. Hensigten med formuleringen er at undtage den gruppe drikkevarer under position 2202, som omfatter Visse drikkevarer, færdige til konsum med indhold af fedt af varer henhørende under pos , f.eks. drikkevarer på basis af mælk og kakao. Fortolkning/afgrænsning af disse drikkevarer kan ske på baggrund af position i EU s kombinerede nomenklatur, som bl.a. omfatter mælk, fløde, kærnemælk, yoghurt og valle. Pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 omfatter ikke drikkeklare drikkevarer uden kulsyre, hvis de indeholder et mælkeprodukt, som er oplistet under position Af hensyn til den praktiske administration af undtagelsen tages der udgangspunkt i det deklarerede indhold af mælkeprodukter (mælkefedt), idet det kan være vanskeligt at afgøre, hvor stor en del mælkeprodukter skal udgøre af en drikkevare, for at den kan anses for at være fremstillet på basis af mælkeprodukter. 4 Undtagelsen fremgår af pantbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2, litra e. 10

11 Iskaffe med mælk mv. I nogle tilfælde indeholder iskaffe mælk eller fløde og er derfor ikke omfattet af pant- og retursystemet. Det bemærkes, at iskaffe uden indhold af mælk mv. i lighed med f.eks. iste - indgår i pantog retursystemet, da der er tale om en drikkeklar drikkevare bestående af aromatiseret vand tilsat eller ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, som er omfattet af position Andre eksempler på drikkevarer, der er undtaget pant- og retursystemet på grund af deres indhold af mælkeprodukter kan være kakaomælk, milkshakes og smoothies med indhold af mælkeprodukter. 11

12 BILAG til Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i pantbekendtgørelsen Regulering 1. Pantbekendtgørelsen Pantbekendtgørelsen omfatter emballager med et rumindhold på under 20 liter til bl.a. drikkevarer fastsat i 1, stk. 1, nr. 5: Mineralvand, vand, limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre (ikke kulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v.), jf. 1, nr. 2, litra e, i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier og denne bekendtgørelses bilag 1. Bilag 1 til pantbekendtgørelsen giver en oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift og som er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem, jf. emballageafgiftslovens 1, nr. 2. Oversigten gengiver bilag 2, nr. 2, litra a-e i emballageafgiftsloven og indeholder en nærmere beskrivelse af de varegrupper, som er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, samt nævner de varegrupper, som ikke er omfattet. Varegrupperne i pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 beskrives således i bekendtgørelsens Bilag 1: e. Mineralvand, vand, limonade og iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare og, som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU s kombinerede nomenklatur, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet. Ikkekulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v. Omfatter følgende: - Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand uden kulsyre, både tilsat og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og både aromatiseret og ikke aromatiseret. Såfremt blandingen er umiddelbart drikkeklar såsom vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lignende og såfremt alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder. Omfatter ikke følgende: - Frugt- og grønsagssafter eller most. - Drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk. 2. Emballageafgiftsloven I henhold til emballageafgiftsloven (lov nr. 101 af 13. februar 2001 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, som senest ændret ved lov nr. 522 af 12. juni 2009) betales der en volumenbaseret emballageafgift af salgsemballager og multipak med et rumindhold på under 20 liter til bl.a. drikkevarer fastsat i lovens 1, nr. 2, litra e: Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. 12

13 Emballager til de i lovens 1, nr. 2, anførte varegrupper er omfattet af det obligatoriske pantog retursystem. I lovens bilag 2 gives en oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift. Varegrupper omfattet af lovens 1, nr. 2, litra e, samt de varegrupper, som ikke er omfattet, beskrives således i lovens Bilag 2: 1 Lovtekstens ordlyd - samt den kortere version af navngivningen af varegruppen Omfattede varegrupper 2) Omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem e. Mineralvand, vand, limonade og iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet. Ikkekulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v. Omfatter følgende: - Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand uden kulsyre, både tilsat og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og både aromatiseret og ikke aromatiseret. Såfremt blandingen er umiddelbart drikkeklar såsom vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lign., og såfremt alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder. Omfatter ikke følgende: - Frugt- og grønsagssafter eller most. - Drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk. I henhold til emballageafgiftsloven betales der en vægtbaseret emballageafgift af salgsemballager og multipak med et rumindhold på under 20 liter til bl.a. drikkevarer fastsat i lovens 1, nr. 3: Andre varer, som er uden kulsyre, henhørende under position 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstillingen heraf, henhørende under position 2009 og 2106, dog bortset fra vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, jf. nr. 13, og ernæringspræparater, der er tilskudsberettigede efter 159, stk. 1, i sundhedsloven. Dvs. at det af bilag 2 til emballageafgiftsloven fremgår, at der svares den i lovens 2, stk. 6, fastsatte volumenbaserede emballageafgift af emballager til de i 1, nr. 2, litra e, nævnte drikkevarer, når emballagerne til disse indgår i pant- og retursystemet. Det skal bemærkes, at ikke alle emballager med de pågældende drikkevarer er omfattet af pantbekendtgørelsen. Eksempelvis er emballager af karton, herunder laminater bestående af karton og andre materialer, ikke omfattet af pantbekendtgørelsen, uanset om de måtte være påfyldt Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden 13

14 kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. Det betyder, at en kartonemballage til f.eks. vand eller iste er omfattet af den vægtbaserede emballageafgift, jf. lovens 1, nr. 3. Tilsvarende er emballager til f.eks. drikkevarer på basis af mælk og kakao, som hører under nomenklaturens position 2202, direkte undtaget emballageafgiftslovens 1, nr. 2, litra e, jf. lovens bilag 2. Emballager til disse drikkevarer er dermed omfattet af den vægtbaserede emballageafgift, jf. lovens 1, nr. 3: Andre varer, som er uden kulsyre, henhørende under position 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstillingen heraf, henhørende under position 2009 og 2106, dog bortset fra vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, jf. nr. 13, og ernæringspræparater, der er tilskudsberettigede efter 159, stk. 1, i sundhedsloven. 3. EU s kombinerede nomenklatur I såvel emballageafgiftslovens 1, nr. 2, litra e, og bilag 2 som i pantbekendtgørelsens bilag 1 henvises til position 2201 og 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. I relation til afgrænsning af drikkevarer omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 har der i praksis ikke vist sig vanskeligheder med afgrænsning af mineralvand og vand under position Vanskelighederne knytter sig til position 2202 og i den forbindelse position : Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne 2202: Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos som omfatter: Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret Denne gruppe omfatter bl.a 5.: - mineralvand (naturligt eller kunstigt), tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret. - drikkevarer, f.eks. limonade, orangeade eller cola, som består af almindeligt drikkevand, også tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret med frugtsafter eller frugtessenser eller sammensatte ekstrakter og undertiden tilsat vinsyre eller citronsyre. Position 2202 omfatter desuden 4 : Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos Teksten er baseret på Toldtariffen (Nyoptryk, januar 2002), kapitel 22 med Forklarende bemærkninger 14

15 Denne gruppe omfatter bl.a. 4 : - drikkevarer uden indhold af varer henhørende under pos eller fedt af varer henhørende under pos Et eksempel er tamarindenektar, færdig til brug som drikkevare ved tilsætning af vand, sukker eller andre sødemidler samt filtrering. - Visse drikkevarer, færdige til konsum med indhold af fedt af varer henhørende under pos , f.eks. drikkevarer på basis af mælk og kakao. Sidstnævnte undergruppe er specifikt undtaget pantbekendtgørelsens regler, jf. bekendtgørelsens bilag 1. Det bemærkes, at bilagets formulering Drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk i praksis fortolkes således, at emballager til drikkevarer med et indhold af mælkeprodukter ikke er omfattet af pantbekendtgørelsen. I relation til position 2202 er undtagelserne omfattet af position 2009 relevant: 2009: Frugt- og grønsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler Af de forklarende bemærkninger til position fremgår bl.a. følgende: Frugt- og grøntsagssafter, der hører under denne position, udvindes almindeligvis ved presning af friske, sunde og modne frugter eller grøntsager.. Forud for presningen kan varerne være knust eller moset (fx æbler) eller behandlet med koldt eller varmt vand eller med damp (fx tomater, solbær og visse grøntsager såsom gulerødder og selleri).. Efter disse forskellige behandlinger fremtræder frugt- og grøntsagssafterne almindeligvis som klare, ugærede væsker. Visse safter - i særdeleshed de, der udvindes af kødfulde frugter (såsom abrikoser, ferskner og tomater) - kan dog stadig indeholde noget af frugtkødet i findelt form, enten opslæmmet i væsken eller som bundfald. Positionen omfatter også de i praksis relativt få safter, der udvindes af tørrede frugter, som i frisk tilstand indeholder saft. Som eksempel kan nævnes sveskesaft,.... Frugt- og grøntsagssafterne under denne position må - forudsat at de bevarer deres oprindelige karakter - indeholde stoffer af nedennævnte arter, hvad enten disse stammer fra fremstillingsprocessen eller er særskilt tilsat: 1. Sukker. 2. Andre naturlige eller syntetiske sødemidler, forudsat at det tilsatte kvantum ikke overstiger det for normal sødning nødvendige, og at safterne i øvrigt opfylder betingelserne for tarifering i denne position, især med hensyn til balancen mellem de forskellige bestanddele (se punkt 4). 3. Produkter tilsat for at konservere saften eller for at forhindre gæring (fx svovldioxid, carbondioxid, enzymer). 6 Position omfatter bl.a. mælk og fløde (koncentreret/ikke koncentreret og tilsat/ikke tilsat sukker eller andre sødemidler), koaguleret, fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker og andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao. 7 Modtaget fra København Told, Told 11 Tariferingscentret (mail fra Laila Jensen) 15

16 4. Produkter, der skal give varen en ensartet kvalitet (standardiserende stoffer som fx citronsyre og vinsyre) og produkter, der tilsættes for igen at tilføre bestanddele, der er ødelagt eller beskadiget under fremstillingsprocessen (fx vitaminer, farvestoffer) eller for at fæstne aromaen (fx sorbitol, der tilsættes pulvere eller krystaller af frugtsaft). Undtaget fra positionen er imidlertid frugtsafter, hvori en af bestanddelene (citronsyre, flygtig olie ekstraheret fra frugten osv) er blevet tilsat i en sådan mængde, at balancen mellem de forskellige bestanddele, som findes i den naturlige frugtsaft, klart er forrykket; i sådanne tilfælde har produktet mistet sin oprindelige karakter. Grøntsagssafter under denne position må endvidere være tilsat salt (natriumchlorid), krydderier og smagsstoffer. Denne position omfatter ligeledes blandinger af frugt- eller grøntsagssafter af samme eller forskellige arter og endvidere rekonstruerede safter, dvs safter, der fremstilles ved at tilsætte den koncentrerede saft et kvantum vand, som ikke overstiger det, der er indeholdt i de tilsvarende ikke-koncentrerede safter af normal sammensætning. Med hensyn til sukkerindhold til frugtsafter fremgår bl.a. følgende af Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2008 af : sukker et af de tilsætningsstoffer, som kan tilsættes frugtsaft under forudsætning af, at saften bevarer sin oprindelige karakter. Derfor skal frugtsaft eller blandinger af frugtsaft, uanset om de indeholder tilsat sukker, tariferes i underpositionerne til pos i den kombinerede nomenklatur, medmindre de har mistet deres oprindelige karakter som frugtsaft. har frugtsaft, der er tilsat en sådan mængde sukker, at de indeholder mindre end 50 vægtprocent frugtsaft, mistet deres oprindelige karakter af frugtsaft og kan derfor ikke tariferes under pos Indholdet af tilsat sukker bestemmes efter frugtsafternes Brixværdi, som bl.a. afhænger af produkternes sukkerindhold. Det bemærkes, at position 2009 også omfatter safter, der kan være koncentrerede, eller i form af krystaller eller pulvere. Alene af den grund, at der ikke er tale om drikkeklare drikkevarer ville emballager til sådanne produkter ikke være omfattet af pantbekendtgørelsen. 4. Frugtsaftbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft m.v. (senere ændret med bekendtgørelse nr. 242 af 14. april 2008) indeholder regler om tilvirkning, sammensætning mv. af frugtsaft, frugtnektar og cider. Bekendtgørelsen gennemfører Rådets direktiv 2001/112/EU af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. Kommissionen har udarbejdet forslag til ændring af direktiv 2001/112/EU med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling mv. Udkastet til ændring af direktivet indeholder bl.a. ændring af definitionen på frugtsaft/frugtjuice, således at der f.eks. må anvendes en passende fremstillingsproces, og at aroma, pulp og celler må komme fra frugter af samme art og ikke kun fra den pågældende saft, som den udskilles fra under fremstillingen. En blandet frugtsaft/- juice foreslås at kunne fremstilles ved blanding af to eller flere safter eller af saft og puré af 8 Om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 16

17 forskellige frugter. Der foreligger endnu ingen dato for ændringens ikrafttræden og dermed implementering i national regulering. I den nugældende frugtsaftbekendtgørelses bilag 1 defineres bl.a. frugtsaft og frugtsaft fremstillet af koncentrat samt frugtnektar: 1. a) Frugtsaft Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som er fremstillet af frugter, der er sunde og modne, friske eller konserverede ved nedkøling, af en eller flere sorter, og som er i besiddelse af den farve, aroma og smag, der er karakteristisk for saften af de frugter, hvorfra produktet hidrører. Aroma, frugtpulp og celler fra saften, som udskilles under fremstillingen, kan restitueres i saften. Frugtsaft, der er fremstillet af citrusfrugter, skal hidrøre fra den afskallede frugt. Limesaft kan dog fremstilles af hele frugter i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, som tillader at nedsætte tilstedeværelsen i saften af dele af frugtens skal til et minimum. 1. b) Frugtsaft fremstillet af koncentrat Produkt fremstillet ved i den koncentrerede frugtsaft at erstatte det vand, som blev fjernet fra saften ved koncentrationen, og restituere de aromaer samt eventuelt den frugtpulp og de celler, som er fjernet fra saften, men genvundet under fremstillingen af den pågældende frugtsaft eller af frugtsaft af samme frugtsort. Det tilsatte vand skal besidde egnede karakteristiske egenskaber, især ud fra et kemisk, mikrobiologisk og sensorisk synspunkt, således at saftens væsentlige egenskaber sikres. Frugtsaft, der er fremstillet af koncentrat, skal udvise organoleptiske og analytiske karakteristika, der mindst svarer til en gennemsnitssafttype fremstillet af frugter af samme sort, jf. punkt 1 a. 4. Frugtnektar a) Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som er fremstillet ved tilsætning af vand og sukker og/eller honning til de i punkt 1, 2 og 3 definerede produkter 9, til frugtpuré 10 eller til en blanding af disse produkter, og som er i overensstemmelse med bilag 3 11 Tilsætning af sukker og/eller honning er tilladt i mængder på højst 20 % af det færdige produkts samlede vægt. Ved fremstilling af frugtnektar uden tilsætning af sukker eller med et lavt energiindhold kan sukkeret helt eller delvis erstattes med sødestoffer i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler. b) Uanset litra a) kan de frugtsorter, der er anført i bilag 3, afsnit II 12 og III 13, samt abrikos, enkeltvis eller i blanding, benyttes til fremstilling af nektar uden tilsætning af sukker, honning og/eller sødestoffer. 9 Dvs. frugtsaft, frugtsaft fremstillet af koncentrat, koncentreret frugtsaft og dehydreret frugtsaft frugtsaft i pulverform 10 Frugtpuré: Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, fremstillet ved filtrering af den spiselige del af hele frugter eller skrællede frugter, uden at saften er fjernet. 11 Særlige bestemmelser for frugtnektar 12 Frugtnektar af frugter med lavt syreindhold eller med meget frugtkød eller kraftig aroma, med saft, som ikke er drikkelig i naturlig tilstand 13 Frugtnektar af frugter med saft, som er drikkelig i naturlig tilstand 17

18 Det bemærkes, at mindsteindholdet af saft og/eller puré i frugtnektar skal være % af mængden af det færdige produkt afhængig af frugtsort, jf. bilag 3 til frugtsaftbekendtgørelsen. Frugtnektar skal mærkes med mindsteindholdet af frugtsaft, frugtpuré eller en blanding af disse, jf. frugtsaftbekendtgørelsens 10. Ved en kontakt til Fødevarestyrelsen (den 23. juni 2009) har det ikke umiddelbart kunnet opklares, om der i mærkningen på emballager til frugtnektar deklareres vand ud over den mængde, der er nødvendig for restituering af nektar, hvor der er anvendt frugtsaft fremstillet af koncentreret frugtsaft og dehydrere/pulveriseret frugtsaft. Det bemærkes, at der i henhold til frugtsaftbekendtgørelsens 9 ingen forpligtelse er til at angive de ingredienser, som er strengt nødvendige for at restituere en frugtsaft. Ekstra frugtpulp eller -celler skal dog angives i mærkningen. 18

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra?

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? # 1 Nogle tilsætningsstoffer er nyttige, og andre kaldes af nogle for madsminke. Det er især farvestoffer og aromastoffer, der kommer i den

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING ØLSMAGNING SIDE 1 AF 8 ØLSMAGNING Ved en ølsmagning er det vigtigt at bruge sanserne. Først lugtesansen, derefter synssansen og til sidst smagssansen og følesansen. FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING Det er

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 29. september 2008 Hjemmelavede fødevarer - et godt bidrag til bedre livskvalitet. Hjemmemosteri: Egen most og vin af havens frugter 2. Frugtmøllens enkeltdele: Bærestykket Lang

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

ATTYLET 3 i 1 PLUS. Hjemmelavet koldskål (Sirupskonsistens)

ATTYLET 3 i 1 PLUS. Hjemmelavet koldskål (Sirupskonsistens) ATTYLET 3 i 1 PLUS Hjemmelavet koldskål (Sirupskonsistens) ATTYLET 3 i 1 PLUS Toft Care har sammen med sin kliniske diætist udviklet opskriftshæftet ATTYLET 3 i 1 for at give dig inspiration til brugen

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: BOLSJER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: BOLSJER I jeres klasse er i blevet enige om at tjene lidt ekstra penge til jeres klassetur i år, og en af jeres kammerater har fået den ide, at I skal fremstille bolsjer, som I kan sælge med fortjeneste ved forskellige

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

KOSTTILSKUD TIL HELE FAMILIEN SIDEN 1988

KOSTTILSKUD TIL HELE FAMILIEN SIDEN 1988 KOSTTILSKUD TIL HELE FAMILIEN SIDEN 1988 BIDRO APS MIDSKOVVEJ 58 5370 MESINGE TLF.: +45 7025 0807 FAX: +45 7025 0806 WWW.BIDRO.DK HISTORIEN OM BIDRO Bidro ApS startede som et jysk familieforetagende. I

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Varebetegnelse kær mad har mange navne. Er der fløde i flødeboller? Grinebiderkødpølse er der noget at grine af?

Varebetegnelse kær mad har mange navne. Er der fløde i flødeboller? Grinebiderkødpølse er der noget at grine af? Varebetegnelse kær mad har mange navne. Er der fløde i flødeboller? Grinebiderkødpølse er der noget at grine af? # 1 Varebetegnelsen er det samme som varens navn. Men det kan være lidt forvirrende, for

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter 2 Forord I denne pjece kan du læse en vejledning om mad og drikke, så du kan tage hensyn til, at du har fået en ileostomi. Desuden kan du bruge denne pjece som inspiration

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Ingredienser: Frugtcocktail (pærer, ferskner, vindruer, ananas, kirsebær, vand, sukker).

Ingredienser: Frugtcocktail (pærer, ferskner, vindruer, ananas, kirsebær, vand, sukker). Navn: Frugt i juice. Nettovægt: 230 g. Ingredienser: Frugtcocktail (pærer, ferskner, vindruer, ananas, kirsebær, vand, sukker). Tilsætningsstoffer: Antioxidant: E330; Farve: E127. Næringsstoffer: Energi

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

En verden af sukker. Produkter og ideer til fødevareindustrien

En verden af sukker. Produkter og ideer til fødevareindustrien En verden af sukker Produkter og ideer til fødevareindustrien Muligheder med sukker Sukker er et produkt med 100 % naturlig oprindelse, og den rene søde smag er standarden for alle sødemidler. Sukkerets

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk Patientinformation om mad og kosttilskud, som lindrer og helbreder Interstitiel

Læs mere

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Kampen om madvanerne Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Formålet: med dette materiale er at give eleverne indsigt i Ny Nordisk Hverdagsmad. Mål: Eleverne har til opgave at finde ud

Læs mere

En fantastisk frisk men tør Riesling, der har tydlige noter af citrus, og er let perlende på tungen.

En fantastisk frisk men tør Riesling, der har tydlige noter af citrus, og er let perlende på tungen. Hvidvin Riesling Eins, Zwei, DRY, Leitz,2013, Tyskland 75.- // 300.- En fantastisk frisk men tør Riesling, der har tydlige noter af citrus, og er let perlende på tungen. Kung Fu Girl, Charles Smith, 2013,

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Kostpolitik for Sorø Dagpleje

Kostpolitik for Sorø Dagpleje Kostpolitik for Sorø Dagpleje Forældrebestyrelsen ønsker med kostpolitikken at synliggøre de principper som vi finder vigtigst i forhold til kosten i dagplejen. Disse principper omhandler blandt andet

Læs mere

Smoothies og morgenmad

Smoothies og morgenmad Karina Villumsen Det Mælkefri Køkken MADGUDINDEN1 MADGUDINDEN Copyright: Tekst, opskrifter, fotografier 2014 by Madgudinden/Karina Villumsen 1. udgave Denmark 2014 Forfatter, omslag, billeder: Karina Villumsen

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

AARHUS SØFARTS MUSEUMS SILDEBOG. Inspiration til 30 forskellige slags sild

AARHUS SØFARTS MUSEUMS SILDEBOG. Inspiration til 30 forskellige slags sild AARHUS SØFARTS MUSEUMS SILDEBOG Inspiration til 30 forskellige slags sild 2015 Pernille Sonne Foto og layout: Ole Sonne Tidligere købte vi hele saltede sild, som vi flåede, fileterede og udvandede, før

Læs mere

Flydende frugt og bær Sådan laver du frugtdrikke

Flydende frugt og bær Sådan laver du frugtdrikke Flydende frugt og bær Sådan laver du frugtdrikke Smoothie, shake, most og saft Frugt og bær er sundt både at spise og drikke. De sundeste drikke laves i blenderen, for her drikker man hele frugten. Smoothie

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes indkomne høringssvar fra høringen af Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte-

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af koffein i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter Pjecen er udarbejdet i oktober 2005 af danske stomisygeplejersker tilhørende det Faglige Selskab for sygeplejersker i stomiplejen www.dsr.dk/msite/fs22. Redigeret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Opskrifter fra Høstpicnic 2014

Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Om æbler Æblet er nok den mest anvendelige frugt, vi har i Danmark. Et æble kan gnaskes og smaskes, men kan også bruges både i det søde, sure og salte køkken. Prøv fx revet

Læs mere

Patientinformation. Graviditetskvalme. Gode råd, hvis du er gravid, har kvalme, kaster op og bliver afkræftet. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Graviditetskvalme. Gode råd, hvis du er gravid, har kvalme, kaster op og bliver afkræftet. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Graviditetskvalme Gode råd, hvis du er gravid, har kvalme, kaster op og bliver afkræftet Emesis / hyperemesis gravidarum Svangreklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Definition

Læs mere

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Opskrifter på FiguAktiv-måltider

Opskrifter på FiguAktiv-måltider FIGUAKTIV KONCEPT Aloe Vera, FiguAktiv drikkepulver, FiguAktiv urtete, ProBalance FiguAktiv er en forbedring af Figuline, hvor smagen og indholdsstofferne er forbedret. Der er endnu mere B12 vitamin i.

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

NYHEDER OG TILBUD JANUAR/FEBRUAR 2014

NYHEDER OG TILBUD JANUAR/FEBRUAR 2014 NYHEDER OG TILBUD JANUAR/FEBRUAR 2014 TILBUDENE ER GÆLDENDE I PERIODEN 20/1 28/2-2014 Lækre ovnbagte Bornholmske SPELT SNACKS Disse lækre snacks er velegnede både som snacks og som crackers. De er bagt

Læs mere

Naturmælk er et selvstændigt, økologisk mejeri, hvor mælken forarbejdes skånsomt og med fokus på den gode smag. naturmaelk.dk

Naturmælk er et selvstændigt, økologisk mejeri, hvor mælken forarbejdes skånsomt og med fokus på den gode smag. naturmaelk.dk Naturmælk er et selvstændigt, økologisk mejeri, hvor mælken forarbejdes skånsomt og med fokus på den gode smag. naturmaelk.dk Indhold Økologisk Sødmælk 3,5% 3 Økologisk Letmælk 1,5% 3 Økologisk Minimælk

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

Den volumenbaserede emballageafgift. Oktober 2003. Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet

Den volumenbaserede emballageafgift. Oktober 2003. Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet Den volumenbaserede emballageafgift Oktober 2003 Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet Indholdsfortegnelse Rapport om den volumenbaserede emballageafgift

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI GRØD OG MYSLI Rugbrødsdrys 300 g tørt rugbrød 100 g muscovado sukker Skal af en usprøjtet citron 100 g fint hakkede mandler Riv rugbrødet på et rivejern og kom i et ovnfast fad. Bland rugbrødskrummer med

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Rigtig god fornøjelse! Hyldeblomstdrik Frisk og lækker hyldeblomstdrik lavet på hyldeblomster fra Fejø Fås i 1/1 l. flaske, som fortyndes 1:5.

Rigtig god fornøjelse! Hyldeblomstdrik Frisk og lækker hyldeblomstdrik lavet på hyldeblomster fra Fejø Fås i 1/1 l. flaske, som fortyndes 1:5. Kære Dalgaard Kunde! GOURMET NR. 4 - September 2006 Sommeren går på hæld og vi trækker inden døre, vi bruger lidt mere tid på hjemmets sysler, herunder såvel madlavning som dekorering. Vi håber med dette

Læs mere

Bolcher - Opskriftblad

Bolcher - Opskriftblad Naturlig Kvalitet Bolcher - Opskriftblad Bolcher kan laves som det ønskes, mulighederne er uendelige. Opskrifterne på disse sider er beregnet som vejledende. Farve og smag kan varieres efter eget behov.

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 Det er sommer, himlen er blå, og havens frugtbuske bugner af bær... Vil du fryde dine smagsløg med hjemmelavet saft, marmelade og andre søde

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Energidrikke. www.bryggeriforeningen.dk

Energidrikke. www.bryggeriforeningen.dk Energidrikke www.bryggeriforeningen.dk Hvad er? Energidrikke er læskedrikke, der indeholder koffein og evt. vitaminer og stofferne taurin og glucuronolacton Energidrikke er godkendte og testet af såvel

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere