UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Spilleregler for decentral ledelse og central styring UDKAST Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Juni

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Dialogbaseret aftalestyring... 3 Kompetencefordeling mellem kommunalbestyrelse, udvalg og administration... 5 Indkøb... 6 Informations Teknologi... 7 Bygninger og udearealer vedligehold og anlægsopgaver... 9 Økonomi og budget Øvrige Personaleadministration

3 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har med principperne for decentral ledelse og central styring beskrevet en række fælles retningslinier og centrale procedurer for aftaleholderne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Principperne kan nærmere bestemt betragtes som et administrationsgrundlag, der beskriver de mange styrings- og ledelsesprincipper, regler, forpligtigelser samt interne procedurer, der er gældende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Administrationsgrundlaget indeholder mere præcist: En beskrivelse af dialogbaseret aftalestyring En introduktion af kompetencefordelingsplanen mellem Kommunalbestyrelse, udvalg og administration. Retningslinier for indkøb, herunder krav om anvendelsen af indkøbsaftaler samt tærskelværdier for konkurrenceudsættelse. Procedurer for indkøb af it-software, it-hardware og andet it-relateret materiale Procedurer for vedligehold og anlægsopgaver vedrørende bygninger og udearealer samt for ændret anvendelse af lokaler Økonomiske spilleregler for drift og anlæg, udførelse af det månedlige ledelsestilsyn og procedure for den kvartalsvise budgetopfølgning Personaleadministration, herunder ansættelsesvilkår generelt, procedurer for nyansættelser, disciplinære foranstaltninger og afskedigelser, retningslinier for MUS-samtaler mv. Retningslinier for kommunikation, herunder kommunikation via hjemmeside og infolet samt generelt Der vil være link og henvisninger til uddybende information hvor det er relevant. Spillereglerne skal ses som et supplement til de regler og vilkår i øvrigt, der er beskrevet i den til enhver tid gældende lovgivning, centrale overenskomster, generelle politikker for Faaborg-Midtfyn Kommune, kommunens kasse- og regnskabsregulativ, udbudspolitik, indkøbspolitik, designguide, it-strategi mv. Spillereglerne hviler desuden på Faaborg-Midtfyn Kommunes fire ledelsesværdier: 1. Vi tager lederskabet på os 2. Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes 3. Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde 4. Vi forenkler det komplicerede Dialogbaseret aftalestyring Faaborg-Midtfyn Kommune har dialogbaseret aftalestyring. Aftalestyring ligger i forlængelse af mål- og rammestyring og er et vigtigt strategisk styringsværktøj. 3

4 Konceptet indebærer, at der systematisk opstilles målsætninger, indsatser og indikatorer på koncern-, direktions- og fagniveau samt for de decentrale institutioner inden for udvalgte områder. Arbejdet sker i tæt dialog med fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere, medarbejdere og øvrige interessenter. De enkelte aftalemål skal være SMARTE. Herved forstås Specifikke, Målbare, Accepterede, Realiserbare, Tidsafgrænsede og Engagerende. I forlængelse heraf skal der opstilles nogle konkrete målepunkter, der kan indikere graden af målopfyldelse. Der skal endvidere tages stilling til rapporteringsform, ligesom der skal anvises en konkret handlingsplan for realisering. Det er desuden muligt at arbejde med flerårige mål. Det enkelte aftalemål kan indgå som en del af et målhierarki. Eksempelvis kan der decentralt udarbejdes et aftalemål, der understøtter et fagligt mål eller et koncernmål. Men de decentrale mål kan også ses uafhængigt fra de overordnede mål. Hvert mål inkl. indsatser, indikatorer og rapporteringsform drøftes og godkendes politisk af fagudvalg, Økonomiudvalg eller Kommunalbestyrelse. Den politiske proces i forbindelse med dialog om og godkendelse af aftalemål Måltype Fagudvalg Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse Koncernmål Dialog og indstilling Godkender Fagsekretariats-/stabsmål Dialog og indstilling Godkender Faglige mål Dialog og godkender Mål på aftaleholderniveau Godkender Aftaleholderne har ansvar for at lytte til og inddrage brugere, borgere og medarbejdere, så kvaliteten af aftaleområdets ydelser forbedres. Der skal desuden være en grundig dialog om de enkelte aftalemål på udvalgsmøder. Det sikres dermed, at det politiske niveau kan styre direkte på indhold - og ikke kun indirekte via fastsættelse af de økonomiske rammer. I det omfang det er nødvendigt kan der ske ændringer af de enkelte målsætninger i løbet af året. Fx hvis de økonomiske vilkår ændres. Ændringerne skal godkendes i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen. Til sammen udgør de vedtagne mål og resultatkrav en identifikation af de særlige forventninger, der stilles til de enkelte aftaleområder for den pågældende aftaleperiode. Opfølgning Den enkelte aftaleholder forpligter sig ved aftaleindgåelsen til at arbejde for at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Hvis aftalesystemet skal give værdi er det vigtigt, at der løbende sættes fokus på aftalerne i løbet af året og ved aftaleperiodens afslutning. 4

5 Ansvaret for den løbende/årlige opfølgning er placeret hos den enkelte aftaleholder. For så vidt angår de faglige mål gælder det, at der her er et særligt ansvar placeret hos den respektive fagchef. Både i forhold til opfølgning på de opnåede resultater og i forhold til den fortsatte udvikling og innovation. Opstår der i aftaleperioden væsentlige situationer, som gør, at aftalen ikke kan opfyldes, er aftaleholderen forpligtet til at informere den relevante fagchef, som informerer det relevante udvalg. Digital aftaleportal og workshops Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalesystem understøttes af en digital aftaleportal. Aftaleportalen giver den enkelte aftaleholder mulighed for at hente inspiration fra andre aftaleområder og følge op på de enkelte målsætninger, ligesom aftaleholdere kan gå sammen om at udvikle fælles mål på tværs af aftaleområder. Du får adgang til aftaleportalen via NAL-vinduet. Økonomistaben udbyder hvert år en række workshops, hvor en afdeling, en personalegruppe, en ledergruppe m.fl. kan hente gode råd og inspiration til at opstille smarte mål. For mere information om dialogbaseret aftalestyring henvises til infolet under dialogbaseret aftalestyring. Kompetencefordeling mellem kommunalbestyrelse, udvalg og administration I maj 2014 vedtog kommunalbestyrelsen en kompetencefordelingsplan, som beskriver ansvars- og rollefordelingen mellem henholdsvis kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg, de stående udvalg og administrationen. Kompetencefordelingsplanen er gældende fra 13. maj Planen sætter fokus på opgavefordelingen mellem det politiske niveau og administrationen og er med til at klarlægge ansvarsforholdet mellem niveauerne. Formålet er, at rollefordelingen mellem det politiske niveau og administration bliver klart og her igennem at være med til at fremme samarbejdet mellem de to niveauer. Kompetencefordelingsplanen viser, hvilke forpligtelser aftaleholderen har overfor de politiske niveauer. Kompetencefordelingsplanen beskriver desuden, hvilke kompetencer aftaleholderen har i forhold til opgaveløsningen og i forhold til hvilke områder aftaleholderen har beslutningskompetencen. Kompetencefordelingsplanen er derfor et vigtigt dokument i aftaleholderens daglige virke. Kompetencefordelingsplanen findes på infolet. For yderlige information kontakt Fællessekretariatet via eller på

6 Indkøb Indkøb skal foretages via de kanaler kommunen har godkendt. Aftaleholderen skal desuden være opmærksom på de EU-regler, der findes vedrørende indkøb og overholdelse af tærskelværdier. Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået et gensidigt forpligtende samarbejde med Fællesindkøb Fyn omkring indkøb af varer og tjenesteydelser i kommunen. Fællesindkøb Fyn indgår kontrakter og aftaler på alle former for varer- og tjenesteydelser og yder support i forhold til aftalebrug samt alle former for spørgsmål vedrørende indkøb, kontrakter, leasingaftaler, udbud, annonceringspligt mv. Aftaleholderen er ansvarlig for, at indkøbspolitikken overholdes, herunder: at indgåede aftaler overholdes at formidle nyheder, når nye aftaler indgås at tilmelde relevante personer med rette faglige kompetence til brugergrupper ved afholdelse af udbud at sikre kommunens lovmedholdelighed i forhold til afholdelse af EU-udbud, udbud efter annonceringspligten, herunder ligebehandling og gennemsigtighed i forhold til valg af leverandør. Obligatoriske aftaler Alle aftaler, der er indgået af Fællesindkøb Fyn er obligatoriske. Det betyder, at alle aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til at anvende dem. Tærskelværdi Tærskelværdien er den beløbsgrænse, der angiver, hvornår og hvordan et indkøb skal konkurrenceudsættes. Tærskelværdien er indkøbets værdi i kr. i de år, hvor indkøbene foretages eller kontrakten løber. Beregninger af tærskelværdien foretages typisk over en 4-årig periode, når der er tale om gentagne køb. Indkøbets værdi opgøres som det samlede indkøb i hele kommunen af produktet eller ydelsen. Indkøbene må ikke opdeles for at omgå udbudsreglerne. Indkøbets værdi EU udbudspligt Over kr. 1.5 mio. Eksempel EU udbudspligt Annonceringspligt Over kr Handling Ved indkøb til en samlet værdi over 1,5 mio. kr. i en given kontraktperiode er kommunen pligtig til at afholde et EU-udbud, der betyder, at alle i EU skal have mulighed for at byde på opgaven. Ved sådanne indkøb kan Fællesindkøb Fyn kontaktes for råd og vejledning. Indkøb af tavler i kommunen beløber sig til kr. pr. år Dvs. indkøbets værdi over 4 år er lig med kr. gange 4 år = 3,4 mio. kr. Dermed overstiger indkøbet tærskelværdien for EU-udbud og er dermed udbudspligtigt i henhold til udbudsreglerne i EU-direktiverne. Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at udbyde et givent indkøb, når værdien samlet overstiger kr. Indkøbet skal som minimum 6

7 annonceres på og kan samtidig annonceres på Faaborg- Midtfyn Kommune s hjemmeside - fmk.dk. Eksempler Annonceringspligt Indkøb af 25 nye maskiner beløber sig til en samlet værdi af kr. og skal dermed annonceres. Indkøb af varer beløber sig pr. år til kr. og indkøbes løbende hvert år dvs kr. gange 4 år = 1 mio. kr. Dermed ligger købet over annonceringspligten, hvilket betyder at, det skal annonceres i henhold til gældende lovgivning. Under kr Eksempel under kr Alle indkøb under tærskelværdien for annonceringspligt skal fortsat konkurrenceudsættes, dog er der ingen officielle regler udover ligebehandling og gennemsigtighed for leverandørerne. Her anbefales, at der altid indhentes mere end 1 tilbud, så man sikrer sig, den rigtige pris for varen. Indkøb af nyt udstyr beløber sig til kr. pr. gang. Indkøbet ligger under tærskelværdien for annonceringspligt. Her indhentes tilbud. Værktøjer i forbindelse med indkøb Aftalekatalog: Alle aftaler fra Fællesindkøb Fyn findes elektronisk i Prisme indkøb. Dette findes via NAL vinduet: Fagprogrammer/Prisme Drift Portal. For at kunne anvende dette system, skal brugeren være oprettet til Prisme indkøb / Fujitsu. E-handelssystem Hos de leverandører, hvor det er muligt, skal varer handles elektronisk via Prisme indkøb. Dette program findes ligeledes via NAL vinduet: Fagprogrammer/Prisme Drift Portal. For at kunne anvende dette system, skal brugeren være oprettet til Prisme indkøb / Fujitsu. For yderlige information kontaktes Indkøb og udbud på lokalnr og 1454 eller via Informations Teknologi Proces for indkøb af it-software Ved indkøb af fagspecifikt it-software, er aftaleholderen forpligtet til at foretage indkøbet via itstaben, som er ansvarlig for den overordnede koordinering af it-software indkøb. Denne form for central styring bidrager til at optimere indkøbene og de anvendelsesmuligheder, der ligger i 7

8 indkøbene. Med tiltaget ønskes ligeledes at styrke det tværfaglige samarbejde mellem enhederne omkring indkøb og anvendelse af systemer og it. Aftaleholderen skal inden indkøbet udfylde et projektskema der skal sendes til it-staben. Dette projektskema vil i løbet af sommeren 2014 blive digitaliseret. Hensigten med projektskemaet er, at der så tidligt i indkøbsforløbet som muligt, kan blive sat fokus på omkostninger, krav og muligheder med det ny software. En central koordinering af indkøb af software via it-staben vil bidrage til, at der sikres en overensstemmelse mellem systemer i organisationen og at samme system ikke indkøbes flere gange, hvis dette ikke er nødvendigt. I projektskabelonen indgår der et element, der beskriver gevinsten ved indkøb af det ønskede, enten som en cost/benefit analyse eller som en business-case. Et indkøb kan ikke godkendes uden at der foreligger et projektskema. Alle indkøb vurderes af it-staben og økonomi-staben. I de tilfælde, hvor it-sikkerhedsspørgsmål er i spil, skal fællessekretariatet også involveres. Projektejer/projektleder er med i vurderingen, så de rette faglige oplysninger fra projektet indgår i vurderingen. Projektskemaet findes på Infolet under Projekter/Projektskabeloner. For yderlige information kontakt it-staben via eller på tlf Proces for indkøb af it-hardware og andet it-relateret materiale Ved indkøb af hardware samt andet it materiale såsom bærbare enheder og mobiltelefoner skal indkøbet foregå gennem it-afdelingen. Ved køb af hardware bestilles dette via brugerservice, hvor der oprettes en sag om indkøbet. Alle indkøb vurderes af it-staben og økonomi. I de tilfælde, hvor it-sikkerhedsspørgsmål er i spil, skal fællessekretariatet også involveres for en vurdering af indkøbet. Projektejer/projektleder er med i vurderingen, så de rette faglige oplysninger fra projektet indgår i vurderingen. Det at der oprettes en sag i brugerservice sikrer, at der ikke anskaffes hardware som ikke er godkendt til at afvikle applikationer mm. på kommunens platform. It-hardware anskaffelser, investeringer og udskiftning er centraliseret under it-staben. Målet med dette er bl.a. at synliggøre prisen på, at drive it-arbejdspladserne samt at have moderne it-udstyr i Faaborg-Midtfyn Kommune. I praksis betyder det, at alle administrative pc ere (herunder administrative pc ere på skoler, institutioner mv.) overføres til it-stabens ansvarsområde, og at it-staben via en central pulje til teknologisikring, sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på alle arbejdspladser der er tilknyttet ordningen. Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser skal aftaleholderen finansiere både pc ens pris samt indbetale til teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN-nr. Andel til teknologisikring og licenser overføres automatisk via en intern postering fra institutionens budget til central teknologisikringpulje under it-staben. For tiden regnes der med en 4-årig udskiftningscyklus. 8

9 Efterfølgende er it-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. Alt nyt itudstyr, som ikke er omfattet af teknologisikringspuljen skal bestilles ved henvendelse via brugerservice. Der må ikke anskaffes udstyr eller netværkskomponenter uden it-staben har godkendt anskaffelsen. Dette skal sikre en billig drift og højt serviceniveau. Eventuelt it-udstyr der ikke er godkendt af it-staben, vil derfor ikke blive serviceret. Teknologisikringen omfatter ikke mobiltelefoner, øvrige bærbare enheder og andet tilbehør til arbejdspladsen. Udgifter ved anskaffelse af mobil- og fastnettelefoner påhviler den enkelte aftaleholder. Etablering af hjemmearbejdspladser samt drift heraf påhviler den enkelte aftaleholder. For yderlige information kontakt it-staben ved at oprette en sag i brugerservice eller på tlf Bygninger og udearealer vedligehold og anlægsopgaver Indvendig og udvendig vedligehold af de kommunale bygninger, herunder tekniske anlæg Fagsekretariat Teknik gennemgår med passende mellemrum kommunens bygninger med henblik på at planlægge indvendig og udvendig vedligeholdelse, således at bygningernes værdi kan opretholdes. Den enkelte aftaleholder bidrager med oplysninger af betydning for gennemgangen. På baggrund af gennemgangen opstiller Fagsekretariat Teknik 10 årige vedligeholdelsesplaner. Planerne rummer både en kortsigtet og en langsigtet plan med tilhørende overslag over udgifterne til vedligeholdelse. Samtlige budgetmidler til dette formål er samlet i Fagsekretariat Teknik, som også står for anvendelsen af midlerne på tværs af faggrænser og øvrige interesser. Midlerne er øremærket til vedligeholdelse og kan ikke anvendes til om- eller tilbygninger. Fagsekretariat Teknik refererer til Økonomiudvalget, der hvert år får forelagt en status på vedligeholdelsesstandarden samt et forslag til prioritering af midlerne i det kommende år. Anlægsopgaver Alle anlægsopgaver skal følge Faaborg-Midtfyn Kommunes retningslinier for anlægsopgaver. Alle anlægsønsker skal, efter en verificering hos den respektive fagchef, sendes til udtalelse, vurdering og kalkulering hos Fagsekretariat Teknik, inden det fremsendes til politisk behandling. Inden en aftaleholder selv begynder at planlægge et projekt ude som inde, herunder ændret anvendelse af lokaler, skal aftaleholderen kontakte Fagsekretariat Teknik. Dette gælder uanset om der er tale om store eller små projekter. Ændret anvendelse af lokaler kræver som hovedregel en ny byggetilladelse. Fagsekretariat Teknik varetager altid bygherrerollen ved renovering, ombygning, nybyggeri og udearealer. I det omfang Fagsekretariat Teknik har kapacitet til det, kan de projektere og gennemføre det samlede byggeri. I modsat fald sørger de for, at opgaven gennemføres ved brug af eksterne rådgivere samt varetagelse af bygherrerollen. Fagsekretariat Teknik søger for, at projekterne overholder de aktuelle love og regler, de søger byggetilladelse, hjælper med at nedsætte byggeudvalg, regner statik samt sikre kvalitet og arkitektonisk helhed. 9

10 Ved bygningsmæssige ændringer (om eller tilbygninger), skal it-staben med i processen, for at sikre it-infrastruktur, strøm mv. For yderlige information kontakt Fagsekretariat Teknik via mail eller på tlf Økonomi og budget Aftaleholderen er ansvarlig for overholdelse af den økonomiske ramme, som fremgår af det vedtagne budget. Alle driftsbevillinger er nettobevillinger. Det betyder, at: Aftaleholderen skal sikre, at den afsatte økonomiske ramme anvendes bedst muligt til opfyldelse af målsætningerne i den indgåede aftale, vedtagne politikker og servicedeklarationer, gældende lovgivning mv. Aftaleholderen kan drive indtægtsdækket virksomhed, hvis det kan ske inden for styrelseslovens, kommunalfuldmagtens og sektorlovgivningens rammer. Merindtægter vil således kunne finansiere merudgifter Aftaleholderen kan overføre et over-/underskud til efterfølgende år. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med budgetvedtagelsen grænserne for overførselsadgang Aftaleholderen ikke må optage lån Aftaleholderen ikke må indgå leje- og leasingaftaler uden forudgående rådgivning og godkendelse i økonomistaben jf. bilag til Kasse- og regnskabsregulativet nr. 9.1 Finansiel Strategi Aftaleholderen ikke må indgå aftaler med væsentlige bindinger, som løber længere end aftaleperioden uden kommunalbestyrelsens godkendelse Ledelsestilsyn Aftaleholderen har ansvar for at beskrive, udføre og dokumentere sit økonomiske ledelsestilsyn jf. bilag til Kasse- og regnskabsregulativet nr Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet skal udføres effektivt efter en vurdering af væsentlighed og risiko og har primært til formål at sikre: budgetoverholdelse effektiv og lovlig anvendelse af midlerne til det aftalte formål korrekt bogføring og bilagsbehandling jævnlig opkrævning af indtægter Aftaleholderen skal være særligt opmærksom på opbevaring af værdier tilhørende andre. Der henvises til bilag i Kasse- og regnskabsregulativet nr vedrørende opbevaring og registrering af midler, der administreres for klienter, samt af midler og værdier tilhørende beboere på institutioner mv. 10

11 Beskrivelse af ledelsestilsynet skal ligge tilgængeligt på infolet. Dokumentation for det foretagne ledelsestilsyn registreres i Prisme/opbevares hos den enkelte aftaleholder. Budgetopfølgning Den økonomiske kompetence er placeret hos den enkelte aftaleholder. Det er således aftaleholderen der er ansvarlig for, at budgettet overholdes. Aftaleholderen skal løbende foretage budgetopfølgning, som en del af sit ledelsestilsyn. Aftaleholderen er samtidig forpligtet til at kontakte Økonomistaben, hvis det forventede årsforbrug overskrider budgettet med mere end den af Kommunalbestyrelsen fastsatte grænse for overførselsadgang. Herefter vil der blive taget initiativ til udarbejdelse af handleplan. I løbet af året foretages der tre kvartalsvise budgetopfølgninger, hvor aftaleholderen oplyser forventet årsforbrug. Materialet danner grundlag for en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation og fremsendes til politisk behandling. Der henvises til økonomistyringskonceptet samt vejledning for den månedlige og kvartalsvise budgetopfølgning. Tjenestemænd Udgifter til tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier budgetteres på en central konto. Ved ophør af en tjenestemandsstilling kan der være behov for en regulering af budgettet hos aftaleholderen til dækning af pensionsudgift. Såfremt en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat, tilføres der budget hos aftaleholderen til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. Såfremt en tjenestemandsstilling nedlægges, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Flex- og skånejob Aftaleområder, der har fået/får tilført midler ved oprettelse af et flexjob, vil skulle aflevere resterende budgetbeløb ved flexjobbets ophør. Hvis en aftaleholder selv vælger at oprette et flexjob finansieret af eget budget, skal der naturligvis ikke ske en sådan tilbageførsel. Refusioner i forbindelse med sygefravær og barsel Aftaleholderen bærer risikoen for omkostningerne i forbindelse med sygdom og orlov. Refusioner i forbindelse med sygdom og barsel tilfalder aftaleholderens budget. Udgifter til evt. vikardækning afholdes alene af aftaleholderen. Ved barsel tilføres der et budgetbeløb, jf. gældende regler. 11

12 Ved sygdom tilføres der ikke aftaleområdet yderligere budgetbeløb, uanset sygdommens varighed. I forbindelse med aftaleindgåelsen kan der laves aftaler blandt beslægtede aftaleområder (eks. daginstitutioner) om at afsætte en fællespulje til dækning af længerevarende sygdom. Finansieringen herved afholdes af de pågældende aftaleområder. Anlægsbevillinger Anlægsbevillinger kan være ét - eller flerårige og gives til anlægsudgifter og -indtægter under hovedkontiene 0-6. Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således, men behøver ikke, finde sted i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Det er en forudsætning for at anvende anlægsbevillingen, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Rådighedsbeløb til forprojektering af anlægsprojekter frigives i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. For anlægsprojekter op til kr. frigives rådighedsbeløb af fagudvalgene. Rådighedsbeløb over kr. frigives af Kommunalbestyrelsen. Aftaleholderen er projektansvarlig for anlægsbevillinger inden for pågældendes aftaleområde. Den løbende budgetopfølgning følger de generelle regler for såvel månedsvis som kvartalsvis opfølgning. Hvis en bevilling ikke er opbrugt ved udgangen af supplementsperioden og anlægget ikke er færdiggjort, overføres over-/underskud til efterfølgende regnskabsår. Når et anlægsarbejde er afsluttet skal aftaleholderen give Økonomistaben meddelelse om dette. For yderligere oplysninger henvises til bilag til Kasse- og regnskabsregulativet nr. 4.2 Anlægsbevillinger, bilag nr. 7.3 Anlægsregnskaber samt til Køreplaner for anlægsprojekter. Budgetregulering Der kan i løbet af året ske budgetreguleringer primært på områder med tildelingsmodeller og i forhold til fordeling af centrale puljer. Det vil fremgå af det pågældende års budget under de generelle bemærkninger, hvor der må ske budgetreguleringer uden forudgående politisk godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan i særlige situationer træffe beslutninger, der ændrer aftaleholderens økonomiske ramme. I sådanne tilfælde vil der blive informeret om den konkrete fremgangsmåde i kommunens relevante ledelsesfora. Regnskabsafslutning Aftaleholderen har ansvaret for, at regningerne bogføres i det rigtige regnskabsår. Ligeledes skal aftaleholderen sørge for at opkræve og bogføre indtægterne i det rigtige regnskabsår. Der henvises til regnskabsprocedure og tidsplan for regnskabsafslutning godkendt af kommunalbestyrelsen. 12

13 Når supplementsperioden er afsluttet beregner økonomistaben årets over- eller underskud og sender det til aftaleholderen. Aftaleholderen skal forholde sig til opgørelsen, underskrive og evt. regnskabsforklare afvigelsen. Overførselsbeløbet placeres på én konto benævnt over-/underskud vedrørende tidligere år. Dog gælder særlige regler for nogle udgifter fx tilskudsbaserede projekter, it-konti og opsparede beboermidler. For yderligere information kontakt din økonomikonsulent. Øvrige Kommunikation er en del af opgaven Som aftaleholder har man et medansvar for, at der tegnes et retvisende billede af Faaborg-Midtfyn Kommune blandt kommunens interessenter. Derfor har aftaleholderen ansvar for, at kommunikationspolitikken efterleves i det daglige arbejde. Det betyder, at aftaleholderen er ansvarlig for: at kommunikation og dialog med områdets målgrupper tænkes med i udførelsen af aftaleområdets opgaver, hvilket betyder, at medarbejderne i det daglige arbejde skal vurdere behovet for kommunikation i forbindelse med opgaveløsningen løbende at overveje muligheden for, at aftaleområdets opgaver/sager kan anvendes i kommunens proaktive kommunikationsindsats at skabe rammer for god kommunikation mellem medarbejderne og aftaleområdets interessenter i det omfang det er muligt at være på forkant i forhold til at identificere mulige kriser, så sagen kan håndteres inden den vokser sig større. Når der opstår en pludselig krise skal aftaleholderen håndtere den med respekt for kommunens ønske om at være åben og proaktiv. Aftaleholder kan hente hjælp til at håndtere kriser eller mulige kriser hos pågældende fagchef, aftaleholderens kontaktdirektør og hos kommunikationsfunktionen. Nærmere beskrivelse af forventningerne til kommunikation i Faaborg-Midtfyn Kommune findes i kommunikationspolitikken, pressepolitikken og sprogpolitikken, som alle findes på infolet. Aftaleholderne har et medansvar for, at brugere, borgere og medarbejdere oplever en sammenhæng mellem visioner, beslutninger og handlinger. Dette kan den enkelte aftaleholder være med til at bidrage til ved, at lave koblinger fra den daglige kommunikation til det strategiske grundlag. Dette kan eksempelvis gøres ved at trække tråde til udviklingsstrategien, brandingindsatsen eller andre dele af det strategiske grundlag, når det er relevant i den daglige kommunikationsindsats. Ved at overholde kommunens designguide er man som aftaleholder ligeledes med til at styrke kommunens samlede identitet. 13

14 Hjemmeside og intranet Én af Faaborg-Midtfyn Kommunes visioner er at være en digital kommune. Der kommunikeres digitalt med borgerne og brugerne på kommunens hjemmeside og internt med kommunens ansatte på intranettet. Ansvaret for vedligeholdelse og opdatering af både hjemmeside og intranet er decentraliseret og ligger dermed hos aftaleholderne. Derfor skal aftaleholderen sikre, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til at vedligeholde og opdatere kontaktoplysninger, informationer og selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden og intranettet i forhold til de godkendte jobprofiler for både web- og indholdsredaktører. Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor der lægges vægt på reel sikkerhed frem for formel sikkerhed. Aftaleholderen er overfor kommunens øverste it-ansvarlige (kommunaldirektøren) ansvarlig for at Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik efterleves. Det betyder at: Aftaleholderen skal gøre sig bekendt med og Faaborg Midtfyn Kommunes itsikkerhedspolitik. Aftaleholderen skal sikre at de ansatte på aftaleområdet som minimum har kendskab til itpolitikkens bilag 4 Retningslinjer for it-brugere, bilag 5 Retningslinjer for fysisk sikkerhed og hvis der anvendes hjemmearbejdsplads, bilag 8 Retningslinjer for anvendelse af hjemmearbejdsplads. Forsikringer Det er aftaleholderens ansvar, at personale og øvrige aktiver er forsikret i henhold til kommunens forsikringspolitik. I praksis vil det sige, at aftaleholderen skal sørge for at give det centrale forsikringskontor besked ved ændring i løsøresummer og bygnings m 2, ændring i forsikringssteder samt ved til- og afgang af motorkøretøjer. Forsikringskontoret får ikke automatisk besked, når kommunen indregistrerer et nyt køretøj eller afmelder et køretøj. Aftaleholderen skal ligeledes give besked til det centrale forsikringskontor, hvis aftaleholderen beskæftiger ulønnet personale eller frivillige, da disse personer ikke automatisk er forsikret, men oftest er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Alt lønnet personale opgøres en gang årligt via lønsystemet, og denne opgørelse sendes via lønsystemet til det centrale forsikringskontor. Disse medarbejdere er automatisk arbejdsskade- og ansvarsforsikret. Ved tjenesterejser i udlandet skal der tegnes særskilt rejseforsikring. Aftaleholderen skal i god tid før afrejse rekvirere en rejseforsikring hos det centrale forsikringskontor. 14

15 Det er aftaleholderens ansvar, at såvel personskader som tingskader indberettes til det centrale forsikringskontor straks efter skadens opståen. Arbejdsskader og tingskader indberettes via kommunens eget forsikringssystem Insubiz. Risikostyring Det er aftaleholderens ansvar, at pågældendes område lever op til kommunens risikostyringspolitik. I praksis vil det sige, at samarbejde med det centrale risikostyringskontor om at reducere og eliminere skader på personalet og øvrige aktiver. Yderligere information vedr. ovenstående, kontakt Fællessekretariatet via eller på Personaleadministration Aftaleholderne har den personalemæssige kompetence og det personalemæssige ansvar i forhold til aftaleområdets medarbejdere. Det er en selvfølge, at personaleledelsen udøves under iagttagelse af de love aftaler/overenskomster og regler (centrale og lokale) der gælder på området, og ikke mindst de værdier og politikker, som udgør rammerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Aftaleholderen kan delegere personaleledelse til mellemledere i eget aftaleområde. Uanset eventuel delegering af kompetence, er det aftaleholderens fulde ansvar, at personaleledelsen udøves i henhold til ovenstående. HRI bistår lederne med sparring, rådgivning og gennemførelse af personaleledelsesbeslutninger. HRI har tillige en controllerfunktion. Se mere herom under de enkelte afsnit. Ansættelse Det er et grundlæggende princip, at alle borgere skal have lige adgang til stillinger i det offentlige. Som udgangspunkt er der derfor pligt til at opslå varige stillinger i det offentlige. Eksterne opslag skal som minimum ske på jobnet og kommunens hjemmeside. Der er herefter pligt til at ansætte den, som efter en samlet vurdering, findes bedst egnet til stillingen. Handicappede kan i ansøgningen påberåbe sig fortrinsret til stillingen, begrundet i deres handicap. HRI skal straks kontaktes ved modtagelse af sådanne ansøgninger. Aftaleholderen har kompetencen til at ansætte medarbejdere indenfor eget aftaleområde. Aftaleholderen kan beslutte at omstrukturere indenfor eget aftaleområde, uanset pligten til at opslå stillinger. Allerede fastansatte medarbejdere kan derved tilbydes en anden funktion (jobrotation). Derudover skal aftaleholderen tilbyde egne fastansatte deltidsansatte ledige permanente timer, før evt. opslag af stillingen. Se Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal, hvor det 15

16 forudsættes, at sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, - sted og opgaver mv. kan opfyldes. Medarbejdere ved Faaborg-Midtfyn Kommune, har hele kommunen som ansættelsesområde. Det betyder, at en aftaleholder, der har vakante timer, er forpligtet til at modtage evt. overskydende medarbejdere fra andre aftaleområder (se tillige afsnit om uansøgt afsked). Aftaleholderen kan opslå stillingen, enten internt eller eksternt, medmindre: der skal ske jobrotation af egne medarbejdere der er deltidsansatte, der skal tilbydes vakante timer, og der er overskydende medarbejdere fra andre aftaleområder, der skal omplaceres Vær opmærksom på, at vælger aftaleholderen undtagelsesvis at opslå stillingen internt, er det alene kommunens varigt ansatte medarbejdere der kan komme i betragtning til stillingen. Aftaleholderen skal inddrage medarbejderne i ansættelsesproceduren, uanset om der vælges internt eller eksternt opslag. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg, hvortil medarbejderne har adgang til at udpege repræsentant(er). Det er alene aftaleholderen der træffer endelig beslutning om en konkret ansættelse. Vær opmærksom på, Hovedudvalget har besluttet, at der er pligt til at indkalde opsagte medarbejdere til en ansættelsessamtale, når medarbejderen er opsagt på grund af budgetmangel, og den ledige stilling er indenfor den opsagte medarbejders overenskomstområde. Forpligtelsen varer i opsigelsesvarslet. Det er den opsagte medarbejder, som selv søger den ledige stilling og bilægger ansøgningen den skriftlige opsigelse som dokumentation. Lederstillinger (aftaleholdere) skal altid opslås eksternt. Ligeledes skal ansættelse i en avancementsstilling (forfremmelse) ske efter internt eller eksternt opslag. Inden der kan træffes endelig beslutning om ansættelse, er det en forudsætning, at Faaborg- Midtfyn Kommunes regler for indhentelse og godkendelse af straffeattester, herunder børneattester er overholdt. Vilkår Alle ansættelser sker på overenskomstvilkår, med mindre det fremgår af en konkret aftale/overenskomst, at en ansættelse skal ske på andre vilkår, f.eks. tjenestemandsansættelse. Der kan ikke indgås aftale om ansættelse på særlige vilkår, som f.eks. åremålsvilkår, kontraktvilkår eller lignende, uden direktionens forudgående godkendelse af stillingsopslag, og efterfølgende godkendelse af ansættelse og vilkår herfor. Samtlige udgifter i forbindelse med en sådan ansættelse, herunder også efterfølgende fratrædelsesgodtgørelse, skal dækkes fuldt ud af pågældende aftaleområde. Alene Koncernledelsen (niveau 1-3) kan ansættes i henhold til Aftale om aflønning af chefer. I øvrige stillinger skal ansættelsen ske i henhold til gældende aftale/overenskomst for området. 16

17 Disciplinære foranstaltninger Aftaleholderne har pligt til at søge evt. personalekonflikter løst så tidligt som muligt - herunder at følge op på sager, der vedrører personalet. Aftaleholderne har således kompetence og pligt til at foretage disciplinære foranstaltninger, hvor dette skønnes nødvendigt. Det gælder såvel påtaler/henstillinger, samt tildeling af tjenstlige advarsler. Det er aftaleholderens ansvar, at der sker korrekt indkaldelse til en tjenstlig samtale, og at indkaldelsen og efterfølgende referat af den tjenstlige samtale journaliseres på medarbejderens elektroniske personalesag i HRI. En evt. tjenstlig advarsel skal ligeledes journaliseres på medarbejderens elektroniske personalesag i HRI. Det anbefales, at HRI inddrages så tidligt som muligt i løsningen af en personalekonflikt, og at tjenstlige samtaler og tildeling af advarsler altid sker i samarbejde med HRI. Disciplinære foranstaltninger i forhold til tjenestemænd SKAL ske i samarbejde med HRI, idet procedurekravene er meget komplicerede, og forudsætter indgående kendskab til tjenestemandslovgivningen. Afskedigelser (uansøgt afsked) En uansøgt afskedigelse er den mest indgribende beslutning, der kan træffes i forhold til et ansættelsesforhold. Der henvises til kommunens Etiske spilleregler for uansøgt afsked, hvor det forudsættes, at forløbet i en sag om uansøgt afskedigelse er båret af en høj grad af seriøsitet og gennemskuelighed. Efter gældende retspraksis har aftaleholderne, ved afskedigelser begrundet i virksomhedens forhold (budgetmangel og/eller omstrukturering), en fælles pligt til at søge en overskydende medarbejder fra et aftaleområde omplaceret til en anden stilling i kommunen, indenfor pågældendes arbejdsområde. Dette skal være forsøgt, før en eventuel indstilling om påtænkt afskedigelse iværksættes. Kontakt HRI for nærmere rådgivning herom. Det er aftaleholderens kompetence at indstille egne medarbejdere til uansøgt afsked, såfremt afskedigelse ikke kan undgås. Kompetencen vedrørende uansøgt afsked kan ikke delegeres, og det er alene aftaleholderens ansvar, at det fornødne afskedigelsesgrundlag er til stede, herunder at grundlaget opfylder kravene om saglig begrundelse og dokumentation. En indstilling om påtænkt afskedigelse skal således altid være saglig begrundet, fuldt dokumenteret og skriftlig. Det skal bemærkes, at HRI har en controllerfunktion i forhold til, at der foreligger det fornødne reelle og formelle beslutningsgrundlag. Proceduren er, at indstilling og dokumentation for sagens forløb fremsendes til HRI, der herefter er ansvarlig for sagens videre forløb. 17

18 Det er således HRI der, efter en nøje vurdering af det af aftaleholderen fremsendte materiale, udarbejder og fremsender partshøring og eventuel afskedigelsesbrev. Det er ligeledes HRI der afholder eventuelle forhandlinger med den faglige organisation, med deltagelse af aftaleholderen. Det er alene HRI der kan drøfte og indgå aftale om ophør, samt vilkår herfor. Eventuelle aftaler indgås naturligvis i samarbejde med aftaleholderen. Det skal bemærkes, at kompetencen til at afskedige decentrale aftaleholdere er hos direktionen, efter indstilling fra fagchefen, og at kompetencen til at afskedige fag/stabschefer er hos økonomiudvalget, efter indstilling fra direktionen. Ansættelsesvilkår - generelt Arbejdsmiljø Vi er på forkant med det gode arbejdsmiljø og prioriterer den forebyggende indsats højt (Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejdsmiljøpolitik) God ledelse er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø, og det er aftaleholderens ansvar at sikre et arbejdsmiljø, der har fokus på forebyggelse og et arbejdsmiljø der til enhver tid overholder gældende love og regler på området. Det er ligeledes aftaleholderens ansvar at skabe balance mellem det udmeldte/besluttede serviceniveau og ressourcer til rådighed, herunder et særligt fokus på aftaleområdets personalesammensætning og uddannelsesniveau. Det er en selvfølge, at der på arbejdspladsen foreligger en APV, og at man følger den lokale aftale om, hvordan der følges op på APV-handleplanerne. Trivsel/Kompetenceudviklingsplan Det er aftaleholderens ansvar, at sikre at alle medarbejdere årligt deltager i en Medarbejder- UdviklingsSamtale (MUS), og at alle medarbejdere har en kompetenceudviklingsplan. Ved beslutninger om trivselsmålinger (centrale eller lokale) er det aftaleholderens ansvar, at sikre, at den enkelte arbejdsplads, i dialog med medarbejderne forbereder og gennemfører målingen fortolker resultaterne og udarbejder handleplan med prioritering af indsatser gennemfører indsatserne og følger op HRI er tovholder på centralt besluttede trivselsundersøgelser. 18

19 MED-udvalg Alle arbejdspladser har enten personalemøde med MED-status eller et MED-udvalg. Der skal som min. holdes 4 årlige MED-møder. Se i øvrigt Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse bilag 3, samt Faaborg-Midtfyn Kommunes lokale MED-aftale, mht. medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse. Det er aftaleholderens ansvar, at der sker medindflydelse og medbestemmelse indenfor eget aftaleområde. Sygefravær Aftaleholderen skal arbejde målrettet med at nedbringe sygefraværet. Dette sker bl.a. ved en tæt opfølgning på sygemeldte medarbejdere, jf. Håndtering af sygefravær i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der henvises ligeledes til den lovpligtige sygesamtale, der skal være gennemført senest ved udgangen af den 4. sygeuge. Al kontakt/drøftelser med sygemeldte medarbejdere noteres løbende, ligesom det er aftaleholderens ansvar, at der udfærdiges referater af alle sygesamtaler/fastholdelsessamtaler. Referater skal journaliseres på medarbejderens elektroniske personalesag i HRI. HRI bistår aftaleholderne med opgaven, herunder evt. deltagelse i samtaler med medarbejdere. HRI følger ligeledes sygefraværet tæt, og foretager regelmæssig screening af organisationens arbejdspladser, med hensyn til sygefravær, personaleomsætning, APV, arbejdstilsynets besøg, arbejdsskader og lignende. På baggrund af screeningen, vil HRI kontakte relevante aftaleholdere med henblik på eventuel iværksættelse af særlige indsatser. Det forventes, at aftaleholderne indgår positivt i dette samarbejde. Seniorer Aftaler i henhold til Rammeaftale om Seniorpolitik skal altid indgås i samarbejde med HRI. Indgåelse af aftaler vedrørende tilkøb af pensionsalder, for så vidt angår tjenestemænd, kræver direktionens godkendelse. Fra medarbejderens fyldte 52. år, skal aftaleholderen sikre, at medarbejderen årligt tilbydes en seniorsamtale. Dette kan være en del af den årlige MUS/LUS. Orlov Det er aftaleholderens kompetence at bevillige orlov og aftale vilkår herfor; men det er samtidig aftaleholderens pligt at tilbyde medarbejderen passende ansættelse ved orlovens udløb. 19

20 Rammeaftale om socialt kapitel FMK fastholdelsespolitik: Vi er vores sociale ansvar bevidst, og efter de givne rammer bruger vi mulighederne for at fastholde medarbejdere med nedsat erhvervsevne. Aftaleholderen er forpligtet til at bidrage til opfyldelse af kommunens sociale ansvar. Fratrædelsessamtaler Hvor aftaleholderen finder det relevant, anbefales det at holde fratrædelsessamtaler med medarbejdere der har valgt at opsige deres stilling. Øvrige vilkår Aftaleholderen har kompetence til at træffe beslutninger, såsom at: Tilrettelægge og gennemføre lønforhandlinger. Indgå forhåndsaftaler med de faglige organisationer, efter forudgående rådgivning og godkendelse i HRI. Træffe beslutning om og udstede frigørelsesattester. Indgå aftaler om hjemmearbejde, jf. rammeaftalen og Faaborg-Midtfyn Kommunes lokale aftale herom. Indgå aftale om lokale arbejdstidsregler, efter forudgående rådgivning og godkendelse i HRI. Bevillige tjenestefri, jf. gældende Faaborg-Midtfyn Kommunes regler herom. Planlægning af ferie og afspadsering. Med videre. Det er en forudsætning, at ovenstående beslutninger træffes under hensyn til gældende aftaler/overenskomster, samt eventuelle lokale aftaler/regler. Har du brug for hjælp? Alle politikker, retningslinjer og regler findes på infolet. Foruden spillereglerne for decentral ledelse, henvises i øvrigt til Kompetencefordelingsplan for HRområdet. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte HR & Innovation, der er organiseret i Team Løn- og personale og Team Udvikling. 20

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december 2007 1 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) type: Fagsekretariat/Stab Kommunalbestyrelsen har i sin risikostyringspolitik vedtaget, at alle skoler skal have ABA-anlæg. De første 7 skoler har fået

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget 3. KFP - Sag: 00.00.00-A00-23-09 Fællessekretariatet 13-02-2014 Kompetencefordelingsplan for 1/14 Kommunalbestyrelsen Udvalget Administrationen Den politikformulerende kompetencefordelingsplan for økonomiudvalget

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Aftale 2010. For Job og Aktiv

Aftale 2010. For Job og Aktiv Aftale 2010 For Job og Aktiv 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Indholdsfortegnelse Musikskolen...3 Horne Skole... 3 Faaborg Sundskole...4 Brahetrolleborg Skole...5 Svanninge Skole...5 Lysbjergparken

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Aftale 2010. for IT-staben

Aftale 2010. for IT-staben Aftale 2010 for IT-staben Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...7

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere