MENINGSSKABELSE VEDRØRENDE AFSKEDIGELSER I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENINGSSKABELSE VEDRØRENDE AFSKEDIGELSER I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE"

Transkript

1 MENINGSSKABELSE VEDRØRENDE AFSKEDIGELSER I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - Muligheder imellem HR-konsulenter og ledere Maj 2015 Samfundsvidenskabelig bachelor Fagmodul: Virksomhedsstudier Lasse Feilberg Skar Lærke Friis Petersen Maria Rask Hetoft Poulsen Rikke Krøyer Hjorth Olsen ROSKILDE UNIVERSITET

2 Resumé Dette projekt tager udgangspunkt i afskedigelser i Høje-Taastrup Kommune, samt hvordan økonomiske godtgørelser ved usaglige afskedigelser kan minimeres. Ledere, der varetager den daglige ledelse, er til tider givetvis nødt til at afskedige medarbejdere. Dette er dog en mindre arbejdsbyrde i forhold til den primære arbejdsfunktion som daglig leder på institutionerne i kommunen. Som resultat heraf bliver HR-Centeret, med de tilknyttede juridiske rådgivere, inddraget i afskedigelsesprocesserne, for at kunne bistå lederne i afskedigelsesforløbene. Samarbejdet imellem HR-konsulenterne og lederne er præget af uoverensstemmelser, som resulterer i fejl, usaglige afskedigelser og økonomiske godtgørelser. Uoverensstemmelserne åbnede op for en undersøgelse af de processer, som lederne og HR-konsulenterne gennemgår i disse afskedigelsesforløb. Projektet søger at fortolke på disse processer igennem organisationsforsker Karl E. Weicks teori om meningsskabelse. Igennem meningsskabelsesperspektivet er det muligt at belyse henholdsvis ledernes og HR-konsulenternes tanker og refleksioner om tidligere afskedigelsesforløb. Dette er med til at skabe grobund for en ny arbejdsgang vedrørende afskedigelsesprocesser. I projektet bliver det påvist, at det ikke er en nødvendighed, at alle ledere og HR-konsulenter er enige vedrørende fremgangsmåden for et afskedigelsesforløb. Det er derimod essentielt, at der hersker enighed, imellem den enkelte leder og dennes tilknyttede HR-konsulent, om hvordan en afskedigelsesproces skal foregår, uden at der skal betales økonomisk godtgørelse til den afskedigede medarbejder. For at minimere forvirringen og misforståelser omkring rolle- og ansvarsfordeling er det afgørende, at aktørerne er enige om, at der findes forskellige plausible måder, hvorpå de kan tilgå en afskedigelsesproces. Lederne og HR-konsulenterne fra kommunen kan benytte dette projekt til at fokusere på deres organisatoriske kompas, der skal være med til at skabe en strategi, som har til formål at foretage afskedigelser uden at betale unødige økonomiske godtgørelser. 2

3 Abstract The project focuses on layoffs of public employees in the municipality of Høje-Taastrup, and how to avoid or minimize severance pay in relation to these layoffs. Managers control the day-to-day operations of the institutions in the municipality, which include layoffs. Handling layoffs is a minor part of the managers workload. Consequently, the municipality has established a Human Resource Center. The consultants in the Human Resource Center offer legal advice on the processes of layoffs but errors and misunderstandings still occur. Somewhere in the cooperation between the managers and the consultants, mistakes happen. These mistakes provide the basis for this project. The project seeks to understand and analyse the processes of layoffs through the theories on sensemaking by organizational psychologist Karl E. Weick. Theories on sensemaking help to illustrate the managers and consultants thoughts and reflections on previous layoffs. This provides the foundation for a brand new strategy on layoff processes. The project finds that it is not a necessity that all managers and consultants agree on the procedure of layoffs. However, it is essential that there is an agreement between the manager and the consultant on how to execute a layoff without paying severance. A clear distribution of tasks and responsibilities is needed to establish who monitors what in the processes of layoffs to avoid and minimize confusion. Managers and consultants are required to agree on several plausible ways to fire employees. Consultants and managers in the municipality can use the findings and conclusions of this project to focus on their organizational compass to create a strategy on future layoffs without paying severance. 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Abstract... 3 Kapitel 1 Indledning Motivation Problemfelt Problemformulering Begrebsafklaring Projektdesign... 9 Kapitel 2 Metode Valg af case: Høje-Taastrup Kommune Præsentation af HR-Centeret Præsentation af Høje-Taastrups Kommunes ledere Interview Indledende interview Fokusgruppeinterview Anonymitet Videnskabsteori Afgræsning Metodologisk valg af teori Reliabilitet og validitet Kapitel 3 Teori Implicitte begreber Eksplicitte begreber Social kontekst Identitet Retroperspektivt Plausibilitet Kapitel 4 Analyse Analysestrategi Analyse 1 Før afskedigelse Delkonklusion Analyse 2 Under afskedigelse Delkonklusion Analyse 3 Efter afskedigelse Delkonklusion

5 Kapitel 5 Afrunding Diskussion Konklusion Validitet af konklusioner Perspektivering Litteraturliste: Bøger: Internetkilder:

6 Kapitel 1 Indledning 1.1 Motivation Det danske skattesystem er fundamentet, i den måde samfundet er skruet sammen på. Langt de fleste danskere betaler skat, og bidrager dermed til at opretholde velfærdssystemet. En del af skattekronerne går til kommunerne, som forvalter mange forskellige offentlige institutioner. Det afstedkom derfor stor undren, da projektgruppen erfarede, at nogle kommuner hvert år bruger skattekroner på økonomiske kompensationer til personer, der er blevet usagligt afskediget. Dette faktum strider direkte imod den forventning om, at det offentlige formår at forvalte skattekronerne på forsvarlig vis. Med denne undren in mente tog projektgruppen kontakt til Høje-Taastrup Kommunes HR-Center, som er beskæftiget med afskedigelserne i kommunen. Dette blev starten på et samarbejde, som vil blive beskrevet yderligere i 1.2 Problemfelt og 2.1 Empiri. 1.2 Problemfelt I funktionærlovens 2b står der skrevet at: ( ) en opsagt funktionær (har, red.) ret til en godtgørelse, hvis opsigelsen ikke på opsigelsestidspunktet er rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold. (danskhr.dk) En afskedigelse, der ikke er "rimeligt begrundet", kan betragtes som en usaglig afskedigelse. Derfor kan en ansat, i det offentlige, være berettiget til en godtgørelse. Denne godtgørelse kan i værste tilfælde, for arbejdspladsen, udgøre: ( ) et beløb svarende til lønnen i halvdelen af funktionærens opsigelsesvarsel. (danskhr.dk). I nogle tilfælde kan godtgørelsen være fire eller seks måneders løn, såfremt den afskedigede har været ansat uden afbrydelser i henholdsvis 10 eller 15 år (danskhr.dk). I Høje-Taastrup Kommune er der funktionærer ansat, hvorfor funktionærlovens 2b er essentiel at have for øje i forbindelse med afskedigelser i kommune (Bilag E- mailkorrespondance med Lederen for HR-konsulenterne). Høje-Taastrup Kommunes HR-Centers fem HR-konsulenter bestrider en rådgivningsfunktion, som blandt andet er at rådgive ledere i afskedigelsessager (2.1.1 Præsentation af HR-Centeret). Under en indledende samtale med lederen af HR-Centeret og lederen for HR-konsulenterne, fik projektgruppen det indtryk, at antallet af usaglige afskedigelser, skyldtes manglende overensstemmelse imellem lederne i kommunen og HRkonsulenterne. Uoverensstemmelsen opstod i forbindelse med ledernes udførsel af det kontinuerlige dokumentationsarbejde. Denne uoverensstemmelse var grundlaget for udførelsen af fem indledende kvalitative interview med fem ledere og to fokusgruppeinterview med henholdsvis fire ledere og tre HR-konsulenter. På den måde blev det muligt, for projektgruppen at kortlægge de forskellige sociale kontekster hvori lederne og HR-konsulenterne indgår, og dermed få en dybdegående forståelse for problematikken. Det 6

7 skal her nævnes, at alle ledere i Høje-Taastrup Kommune hver er tilknyttet én HR-konsulent, hvorved det er denne relation imellem den enkelte leder og dennes HR-konsulent, som er udgangspunktet for dette projekt. Undersøgelserne af den sociale kontekst viser at de forskellige opfattelser, der hersker, imellem en leder og dennes HR-konsulent, om aktiviteterne i en afskedigelsesproces, præger hvad, der kan defineres som et problemfyldt og et acceptabelt afskedigelsesforløb (Bilag Øvelse med lederne og Bilag Øvelse med HRkonsulenterne). For at kunne kategorisere disse aktiviteter, er de, som det fremgår af Kapitel 4 Analyse, opdelt under overskrifterne Før afskedigelse, Under afskedigelse og Efter afskedigelse. Denne opdeling gjorde det muligt, at betragte de forskellige sociale kontekster fra forskellige perspektiver og på den måde finde frem til den uoverensstemmelse, som hersker imellem HR-konsulenterne og lederne i Høje-Taastrup Kommune. Denne uoverensstemmelse udspiller sig igennem den juridiske rådgivning, som lederne modtager fra HR-konsulenterne, der som serviceorgan skal rådgive lederne i at foretage saglige afskedigelser. Rådgivningen er dog baseret på den forståelse, som HR-konsulenterne har af de enkelte lederes kompetencer, hvilket ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med ledernes egen vurdering af egne evner, og derfor kan være problematisk. Afskedigelsesforløbene er påvirket af den som skal afskediges, lederen og den HR-konsulent, som lederen har været i kontakt med. Derfor er der ikke grundlag for at udforme en liste over detaljerede typer af afskedigelsessager, men derimod kun en meget simplificeret udgave af de afskedigelsesgrundlag, som det fremgår af nedenstående figur: Langtidssygdom, uopfyldte arbejdsopgaver eller uoverenstemmelser imellem den afskedigede og kollegerne eller lederen. Afskedigelsesgrundlag: Bortvisning, grundet eksempelvis lovovertrædelser. Nedskæringer blandt de ansatte. (Figur 1, Afskedigelsesgrundlag). Hver af de tre forskellige afskedigelsesgrundlag kan tage udgangspunkt i enten et acceptabelt eller problematisk afskedigelsesforløb, hvilket er udpenslet i analysen. Projektgruppen har valgt kun at beskæftige sig med de typer af afskedigelser, som er forbundet med langtidssygdom, uopfyldte arbejdsopgaver eller uoverensstemmelser imellem den afskedigede og kollegerne eller lederen (Figur 1), da det er i disse sammenhænge, at der ofte sker usaglige afskedigelser. 7

8 1.3 Problemformulering Hvilke muligheder er der i den sociale kontekst, imellem HR-konsulenterne og lederne i Høje-Taastrup Kommune, for at skabe salige afskedigelsesforløb? Når der i problemformuleringen refereres til social kontekst menes der den kontekst, der hersker imellem den enkelte leder og dennes tildelte HR-konsulent. 1.4 Begrebsafklaring Begrebsafklaringen har til formål at forklare de begreber, som bliver benyttet i dette projekt. De teoretiske begreber bliver dog ikke ekspliciteret i nedstående men derimod i teoriafsnittet. Begreberne er opført i alfabetisk rækkefølge. Afskedigelsesforløb: Den samlede afskedigelse alle afskedigelsesprocesserne. Afskedigelsesprocesser: De enkelte processer eller delelementer ved en afskedigelse, eksempelvis "Tjenstlig samtale" (Bilag Øvelse med HR-konsulenterne). HR-portal: HR-Centeret hjemmeside, hvor der er informationer og formularer, som lederne kan benytte sig af (hrportal.htk.dk, 1). Godtgørelser: Økonomiske kompensation til medarbejdere grundet en usaglig afskedigelse. Ledelsespligt: Ledelsespligten betyder, at ledere har pligt til at udøve god ledelse. God ledelse kan ikke præciseres. I Høje-Taastrup Kommune kommer lederne på et kompetenceudviklingskursus, hvor god ledelse er på dagsordenen. I dette projekt vil ledelsespligten blive brugt i den sammenhæng (hrportal.htk.dk, 2). Notatpligt: Notatpligt fremgår af 13 i offentlighedsloven, og betyder, at den myndighed, som kan træffe en afgørelse i en gælden sag, har pligt til at skrive notater, selvom en endelig afgørelse aldrig kommer til at finde sted (retsinformation.dk). Saglig afskedigelse: En afskedigelsessag, som er velbegrundet, herunder veldokumenteret ved hjælp af notatpligten, og som ikke ender med en godtgørelse til medarbejderen. Usaglig afskedigelse: En afskedigelsessag, som mangler dokumentation eller juridisk belæg, og derfor behandles af de faglige organisationer. Øvelsen: I begge fokusgruppeinterview blev interviewpersonerne bedt om at lægge en række kort, der vedrørte afskedigelsesprocesser, i den rækkefølge som de enkelte elementer i et sagsforløb skal ske i. Dette fremgår af Bilag Øvelse med lederne og Bilag Øvelse med HR-konsulenterne. 8

9 1.5 Projektdesign Den følgende figur har til formål at vise dette projekts opbygning: Motivation Problemfelt Problemformulering Videnskabsteori Metode Empiri Teori Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 Delkonklusion 1 Delkonklusion 2 Delkonklusion 3 Diskussion Konklusion Perspektivering (Figur 2, Projektdesign). Figuren illustrerer, hvorledes det indeværende projekt er tilstedekommet ved brug af de ovenstående delelementer. Projektet er udformet ud fra et aktuelt emne, som er udarbejdet i samarbejde med Høje- Taastrup Kommunes HR-Center, og motivationen er udsprunget derfra. Motivationen er blevet benyttet til at udvikle et problemfelt, der har bistået til den endelige indkredsning af dette projekts undersøgelsesfelt. Ydermere er problemfeltet grundlaget for dette projekts 9

10 problemformulering. Det har igennem hele forløbet været et krav, fra projektgruppens side, at problemformuleringen har udgangspunkt i den virkelighed, der omgiver de aktuelle aktører. Problemformuleringen har derfor ændret karakter flere gange ved udarbejdelsen af dette projekt, så den stemmer overens med de problemstillinger, som projektgruppen har observeret og konstateret undervejs ved empiriindsamlingen. For at besvare projektets problemformulering har projektgruppen foretaget en række metodiske valg, der ligeledes har bidraget til projekteks empiriindsamling. Desuden er den videnskabsteoretiske fremgangsmåde benyttet ved indsamling af empiri for at skabe gennemsigtighed igennem projektet. Kvalitative metoder, herunder indledende interview og fokusgruppeinterview, samt projektets valgte teori har i samspil dannet udgangspunktet for dette projekts tre analyser samt projektets delkonklusioner. Ydermere benyttes pointerne fra de tre delkonklusioner i diskussionen som tilsammen danner udgangspunktet for projektets konklusion. Slutteligt bidrager perspektiveringen med en videreførelse af projektets konklusioner. 10

11 Kapitel 2 Metode 2.1. Valg af case: Høje-Taastrup Kommune Dette afsnit har til formål at præsentere Høje-Taastrup Kommune, som er casen i dette projekt. Det vil ligeledes fremgå af afsnittet, hvorfor projektgruppen har valgt at samarbejde med netop Høje-Taastrup Kommune. Kommunen er, med sine borgere, Danmarks 38. og Region Hovedstadens 9. mest befolkningsrige, hvilket har været medvirkende til, at projektgruppen fandt denne kommune interessant (Bilag Tal om Høje-Taastrup Kommune). Høje-Taastrup Kommunes HR-Center har fokus på studentersamarbejde. Denne åbenhed gjorde, at projektgruppen tog kontakt til HR-Centrets leder, der indvilligede i et indledende møde. Dette møde var relativt tidligt i projektskrivningsprocessen, og har dermed været med til forme projektet fra begyndelsen. Ved det indledende møde opstod der hurtigt en fælles forståelse mellem projektgruppen og HR-Centerets leder, der gik på, at projektgruppen skulle undersøge hvilke mulige barrierer og faldgruber, der findes i den sociale kontekst, når en af kommunens respektive ledere ønsker at afskedige en medarbejder. Dette fokus resulterede i, at projektgruppen indvilligede i samarbejdet. Høje-Taastrup Kommune er, udover at være hjemstavn for private virksomheder, også en arbejdsplads, som beskæftiger funktionærer (Bilag korrespondance med Lederen for HR-konsulenterne). Det er derfor væsentligt at tage funktionærlovens 2b i betragtning ved afskedigelser af denne del af ansatte i kommunen (1.2 Problemfelt). Denne indfaldsvinkel er omdrejningspunktet for denne caseundersøgelse, som tager udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes HR-Centers personalekonsulenter og et repræsentativt udvalg af kommunens ledere. Dette projekt afgrænser sig fra at omhandle den politiske organisering i kommunen, da projektgruppen vurderer, at dette ikke har relevans for besvarelse af projektets problemformulering, da fokus er på de sociale kontekster imellem lederne og HRkonsulenterne. Det nedenstående skema har derfor til formål at overskueliggøre Høje- Taastrup Kommune som organisation, og dermed bidrage til et overblik over hvem, der har ansvaret for hvilke afdelinger. For at tydeligøre hvilke centre, der inddrages i dette projekt, er det markeret med en understregning: 11

12 Kommunal- Lars Holte Jørgen Charlotte Per Albæk direktører: Lerhard Markussen Nielsen Centertyper: Stabscentre: Byråds-Center Center for Ejendomme og Intern Service HR-Center Økonomi- og Digitaliseringscenter Fagcentre: Teknik- og Borger- og Institutions- Miljøcenter Arbejds- og markedscenter Skolecenter Driftsbyen Sundheds- og Børne- og Omsorgs- Ungerådgiv- center ningscenter Fritid- og Social- og Kulturcenter Handicapcenter (Figur 3, (htk.dk, 1)). I dette projekt er der, som det fremgår af skemaet, udelukkende fokus på HR-Centret indenfor stabscentrene, og blandt fagcentrene er der fokus på Fritid- og Kulturcenter, Institutions- og Skolecenter og Sundheds- og Omsorgscenter. I de kommende to afsnit vil disse områder blive ekspliciteret Præsentation af HR-Centeret Formålet med dette afsnit er, at præsentere Høje-Taastrups Kommunes HR-Center, herunder mere specifikt de personalekonsulenter, der varetager afskedigelsessager. HR-Centerets funktion beskrives således, på HR-Centerets egen hjemmeside: HR-Centret er et tværgående center, som løser opgaver på direktionens vegne for alle arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune. (hrportal.htk.dk, 3). Pr er der 25 personer ansat i HR-Centeret, og disse er fordelt på et HR-team, Arbejdsmiljøteam, Personaleteam, Lønteam og et Tværgående team (htk.dk, 2). I dette projekt er det udelukkende Personaleteamet, som bliver inddraget under betegnelse HRkonsulenterne. Bevæggrunden for dette skal findes i det faktum, at det er HR-konsulenterne, der er ansvarlige for håndteringen af afskedigelsessager og den proces, som ligger forude for disse. 12

13 HR-konsulenterne består i skrivende stund af fem medarbejdere, der rådgiver kommunens ledere. Ved fokusgruppeinterviewet (2.2.2 Fokusgruppeinterview) blev HR-konsulenterne bedt om, at beskrive deres arbejdsområde. En HR-konsulent beskrev det således: ( ) vores arbejde ( ) går jo meget på at vi skal servicere nogle decentrale ledere. ( ) Så jeg vil sige, at næsten hver dag går med, at vi rådgiver i en eller anden form. Enten kan det være pr. mail, eller også kan det være en telefonsamtale. Eller også kan det være en igangværende sag vi har. Det er lidt afhængigt af hvad det kan være. (Bilag Transskription af HR-konsulenterne: 1, 11ff). HR-konsulenterne beretter ligeledes, at hver HR-konsulent er beskæftiget med ét fagområde, og de afskedigelser, der foretages indenfor det konkrete fagområde (Bilag Transskription af HR-konsulenterne: 14, 24f) Præsentation af Høje-Taastrups Kommunes ledere Formålet med dette afsnit er, at præsentere de involverede ledere fra Høje-Taastrup Kommune, der har bistået til en besvarelse af dette projekts problemformulering. Høje-Taastrup Kommunes ledere fordeler sig på flere forskellige sektorer. I dette projekt er der udelukkende fokus på ledere fra Fritid- og Kulturcenter, Institutions- og Skolecenter og Sundheds- og Omsorgscenter. Fælles for alle repræsenterede ledere i dette projekt er, at både de og deres medarbejdere i større eller mindre grad har direkte fysisk kontakt til Høje- Taastrup Kommunes borgere. 2.2 Interview Formålet med dette afsnit er, at præsentere hvilke overvejelser, som ligger til grund for de metodiske valg, vedrørende interview, i projektet. I afsnittet sondres der imellem indledende interview og projektets empiriske grundlag, som er fokusgruppeinterview Indledende interview Forud for dette projekts empiriske grundlag, som er fokusgruppeinterviewene med henholdsvis HR-konsulenterne og lederne, fandt projektgruppen det nødvendigt at foretage indledende interview med lederne og HR-Centerchefen samt lederen for HR-konsulenterne. Dette valg blev truffet for at opnå en forståelse af undersøgelsesfeltet. Der blev foretaget fem interview med forskellige ledere i uge 15, og et indledende interview med lederen af HR- Centeret og lederen for HR-konsulenterne i uge 11. Som det fremgår af Bilag Interviewguide til de indledende interview og Bilag korrespondance med Lederen for HR-konsulenterne, var disse eksplorative. Denne nye viden forsynede dermed projektgruppen med det nødvendige overblik over de forskellige problemstillinger, som er forbundet med afskedigelsesprocedurerne i Høje-Taastrup Kommune. 13

14 De indledende interview, med de fem ledere, blev foretaget individuelt, sammen med to medlemmer fra projektgruppen, ude på den enkelte leders arbejdsplads, og havde alle en varighed af ca. 30 minutter. Interviewene startede med, at intervieweren orienterede interviewpersonen om, hvad formålet med interviewet var. På den måde fik interviewpersonen en klar opfattelse af interviewsituationen, og kunne ytre sig mere frit om det kompromitterende emne (Kvale & Brinkmann, 2009: 148f). I den sammenhæng var det også vigtigt at gøre interviewpersonen opmærksom på, at de vil forblive anonyme, hvilket vil blive yderligere tydeliggjort i afsnit Anonymitet Fokusgruppeinterview Formålet med det følgende afsnit er at redegøre for metoden forud for de to fokusgruppeinterview. Af hensyn til overskueligheden i teksten vil først de generelle elementer om fokusgruppeinterview, i forbindelse med dette projekt, blive ekspliciteret, dernæst fokusgruppeinterviewet med HR-konsulenterne og til sidst fokusgruppeinterviewet med lederne. Et fokusgruppeinterview beskrives af Bente Halkier som en ( ) kombinationen af gruppeinteraktion og forsker-bestemt emne-fokus. ( ) (Fokusgruppeinterview, red.) er gode til at producere data, som belyser normer for gruppers praksisser og fortolkninger (Halkier, 2012: 9ff). Fokusgruppeinterviewene var hensigtsmæssige, for at genstandsfeltet kunne belyses af henholdsvis lederne og HR-konsulenterne igennem gruppeinteraktionerne. Fokusgruppeinterviewene bar præg af megen interaktion imellem interviewpersonerne, ud fra et emne, som blev udvalgt i henhold til interviewguiden til diskussionen (Bilag Interviewguide til fokusgruppeinterviewene med lederne og HR-konsulenterne). Moderatoren bidrog til diskussionerne. Grundet disse diskussioner skal resultaterne betragtes gennem den sociale kontekst, hvori de blev produceret, hvilket fremgår implicit af Kapitel 4 Analyse. Rammen for begge fokusgruppeinterview var et mødelokale på Høje-Taastrup Kommunes Rådhus. Mødelokalerne bliver anvendt af både lederne og HR-konsulenterne i det daglige, og var derfor et neutralt sted for begge grupper, at skulle mødes, da dette hverken tilhører lederne eller HR-konsulenterne. Ligesom de indledende interview startede fokusgruppeinterviewene med, at moderatoren fortalte om formålet med undersøgelsen, samt informerede interviewpersonerne om deres anonymitet (2.2.3 Anonymitet). Begge fokusgruppeinterview var præget af en høj grad af involvering fra moderatoren, for at sikre at alle kom til orde og interagerede i situationen. Derudover var der en deltagende observatør tilstede ved begge interview. Den deltagende observatørs rolle var at supplere, hvis der var emner, som ikke blev uddybet tilstrækkeligt, og derigennem sikrede projektgruppen sig, at den planlagte interviewguide blev fulgt. Resultaterne af begge fokusgruppeinterview blev dét, som projektgruppen ønskede en viden om de forskellige erfaringer samt holdninger til processerne i et afskedigelsesforløb. 14

15 Ved fokusgruppeinterviewet med HR-konsulenterne var der to observatører, da dette interview var det første, der blev gennemført og dermed fungerede som et pilotfokusgruppeinterview. Det var ikke muligt på forhånd at vide, hvordan spørgsmålene ville blive modtaget, og hvor høj grad af involvering, det ville kræve af projektgruppen. Det blev efterfølgende besluttet, at den tredje mand ikke var nødvendig ved det andet fokusgruppeinterview, da erfaringen fra det første interview viste, at der opstod forvirring, blandt interviewpersonerne, om rollefordelingen og hvad denne repræsenterede. Formålet med begge fokusgruppeinterview var at udforske de enkelte aktøres erfaringer i forbindelse med afskedigelsesforløbene. I fokusgruppeinterviewet med de tre HR-konsulenter observerede projektgruppen, at HRkonsulenterne var vant til at indgå i samarbejde og interagere med hinanden. Dette var projektgruppen opmærksom på, forud for fokusgruppeinterviewet, og havde det dermed in mente. Hvilket udspillede sig i at moderatoren, under fokusgruppeinterviewet henvendte sig direkte til de personer, som ikke bidrog i ønsket grad til diskussionerne (Bilag Transskription af HR-konsulenterne: 2, 12 og Bilag Observationer af HR-konsulenterne). I modsætning til det første fokusgruppeinterview, bar det andet fokusgruppeinterview præg af, at de fire ledere sjældent indgik i samarbejde med hinanden. Dette kom blandt andet til udtryk ved, at de kun havde forhåndskendskab til den kollega, der var beskæftiget i samme område som dem selv. Forskellen på forholdene i de to fokusgruppeinterview var ikke noget, som kunne undgås. Dette skyldes det tætte samarbejde, som HR-konsulenterne givetvis har, da de deler kontor. Derimod er lederne placeret decentralt, i deres respektive institutioner. Projektgruppen ønskede ledere fra alle tre centre, der beskæftiger sig med borgerne for at have en bredest mulige repræsentation af ledere Kritik af fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview kan med rette kritiseres for, ikke at kunne producere data om den enkelte interviewpersons livsverden. Denne kritik er ikke aktuel i det givne tilfælde, da ønsket og formålet med fokusgruppeinterviewene var at få belyst forskellige problemstillinger, i forbindelse med afskedigelser, i de respektive fælleskaber, som interviewpersonerne indgår i. Fokusgruppeinterview er derfor et oplagt valg i denne henseende, da genstandsfeltet for undersøgelsen ikke er de enkelte personers holdninger og anskuelser af emnet, men derimod en diskussion samt erfaringsudveksling om det givne emne. Projektgruppen har dog skulle tage højde for andre faktorer i forbindelse med udførelse af fokusgruppeinterviewene. Halkier argumenterer for at: ( ) den sociale kontrol i fokusgrupper kan hindre, at alle forskelle i erfaringer og perspektiver kommer frem. (Halkier, 2012: 13). Især under fokusgruppeinterviewet med HR-konsulenterne var dette essentielt at tillægge opmærksomhed, da det, som tidligere beskrevet i dette afsnit, kunne 15

16 have betydning for resultaterne, at HR-konsulenterne indgår i et tæt samarbejde i det daglige. Den sociale interaktion imellem henholdsvis HR-konsulenterne og lederne bidrog til: ( ) de forskellige deltageres sammenligninger af erfaringer og forståelser i gruppeprocesserne kunne producere viden om kompleksiteterne i betydningsdannelser ( ) (Halkier, 2012: 14). Med andre ord fik interviewpersonerne mulighed for at reflektere over de andre deltageres erfaringer og forståelser, og dermed bidrage til en ny forståelse og fælles viden omkring de problemstillinger, der omgiver afskedigelsesforløb Anonymitet Som det fremgår af de ovenstående afsnit, blev samtlige interviewpersoner informeret om deres anonymitet, som det første i de respektive interview. Dette var et bevidst valg, som blev truffet på den baggrund, at de forskellige sager, som lederne og HR-konsulenterne nævnte under de forskellige interview, kunne være let identificerbare for læseren, og kunne derfor være kompromitterende for interviewpersonerne. For at kunne henvise til de indledende interview og fokusgruppeinterviewene, har projektgruppen valgt at transskribere fokusgruppeinterviewene, således at stemmer og andre genkendeligheder ikke er identificerbare. Derfor er navnene på personer og steder i transskriptionen censureret for at sikre anonymiteten for interviewpersonerne. 2.3 Videnskabsteori Det følgende afsnit har til formål at præsentere det videnskabsteoretiske udgangspunkt for dette projekt. Fremgangsmåden for undersøgelsen af casen er således udarbejdet med udgangspunkt i organisationsforskeren Karl E. Weicks organiseringsmodel, der her bliver illustreret i følgende sætning: Hvordan kan jeg vide hvad jeg tænker før jeg ser hvad jeg har sagt? (Oversat fra Weick, 1995: 18). Denne sætning deles i organisatoriske sammenhænge op i følgende dele: Hvordan kan vi vide hvad vi vil (retention) før vi hører (selektion) hvad vi siger (enactment) Denne sætning benyttes i Kapitel 4 Analyse til at belyse, hvor i de sociale kontekster der hersker et os. Retentionen benyttes i projektet til at sætte fokus på tidligere hændelser i forbindelse med afskedigelser. Analysen viser retentionen igennem ledernes og HR-konsulenternes opfattelser 16

17 af afskedigelser, som kortlægges ud fra beretningerne i fokusgruppeinterviewene. Disse opdeles i følgende aktiviteter; Før afskedigelse, Under afskedigelse og Efter afskedigelse. Selektion og enactment optræder som en implicit del af fokusgruppeinterviewene, hvilket illustreres i analysen. Det skal tilskrives opmærksomhed, at projektgruppen, igennem interviewmetoden, er en del af felten. Dette er blandt andet kommet til udtryk ved de to fokusgruppeinterview, hvor projektgruppen deltog som en aktiv del af samtalerne og interagerede med fokusgruppedeltagerne. Dette er nærmere beskrevet i afsnit Fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewmetoden blev blandt andet benyttet som en fremprovokering af interviewpersonernes meninger og erfaringer med afskedigelsesforløb. Her forklarer både HR-konsulenterne og lederne, hvorledes normerne og handlinger er i den sociale kontekst. Fokusgruppeinterview benyttes, i dette projekt, ligeledes til belyse retentionen. I Kapitel 3 Teori fremgår det, at retroperspektivet er en bærende del af meningsskabelsesprocessen, hvorfor dette perspektiv har været et gennemgående fokusområde ved hele tilblivelsen af dette projekt. Ved fokusgruppeinterviewene er dette blandt andet kommet til udtryk ved, at projektgruppen har bragt tidligere erfaringer hos interviewpersonerne, omkring afskedigelser, i spil. Projektgruppen forsøger derigennem at få interviewpersonerne til at forklare deres holdninger og reflektere over deres erfaringer. Når projektgruppen stiller interviewpersonerne spørgsmål om afskedigelsesprocesser, bliver de tvunget til at tage stilling til erfaringerne, hvor historicitet benyttes til at finde og skabe mening og logik i afskedigelsesforløbene. I projektet belyses de plausible løsninger, der er på uoverensstemmelserne imellem HRkonsulenterne og lederne, ud fra interviewpersonernes erfaringer, tanker og holdninger. Disse bliver udpenslet og dechifreret, så projektgruppen kan opnå en forståelse af de faktorer, der gør sig gældende, når der indledes et afskedigelsesforløb i Høje-Taastrup Kommune. Denne ny fundne viden kan videreformidles til de forskellig aktører, således at de kan skabe mening i dette projekts konklusioner. Projektet bidrager, i henhold til den tidligere nævnte sætning af Weick, med en mulighed for de implicerede selv at selektere hvad, der giver mening for dem at benytte ved fremtidige afskedigelsesforløb, ud fra det kompas, som illustreres i analysen gennem retention. Med den nævnte indfaldsvinkel til genstandsfeltet søger projektgruppen ikke et endegyldigt og definitivt billede af, hvorledes afskedigelser bør foregå. Derimod ønskes der en skildring af, hvorledes disse kan foregå mest hensigtsmæssigt for både HR-konsulenterne og lederne. Sammenfattende konstateres det at undersøgelsens problemformulering bliver besvaret gennem en pragmatisk og interaktionistisk tilgang til genstandsfeltet. Ligeledes har tilgangen bygget på interviewpersonernes evner til at fortolke den verden, der omgiver afskedigelsesforløb i Høje-Taastrup Kommune. 17

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution Project title: Leadership and motivation in a public institution Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, 6. semester 2015. Gruppenummer 50

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Læring i en HR strategi?

Læring i en HR strategi? Vejleder: Christian Helms Jørgensen Roskilde Universitetscenter Pædagogik og uddannelsesstudier Bachelorprojekt 27-12-2006 Læring i en HR strategi? Gruppe 10: Maria Højer Larsen Gitte Marsken Abstract

Læs mere

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København ØKOLADEN (Eget billede) Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København Titelblad Mads Lund Vestergaard, 20093716 Sara Jeppesen, 20131682

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Christina Andersen, Jan René Strojek & Niels Horn Speciale på Kommunikation, Roskilde Universitetscenter Foråret 2006 0 0 A.

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation,

Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation, Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation, in use of project management in relation to the classification

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Vejen til et nyt ledelsesideal Et supplement til Kirkebys ledelsesfilosofi Gruppenummer: 3. Beston Said Hussaini. Christina Vinther-Jensen

Vejen til et nyt ledelsesideal Et supplement til Kirkebys ledelsesfilosofi Gruppenummer: 3. Beston Said Hussaini. Christina Vinther-Jensen Titelblad Titel: Vejen til et nyt ledelsesideal Et supplement til Kirkebys ledelsesfilosofi Gruppenummer: 3 Vejleder: Frederik Hertel Uddannelsesretning: Cand. Merc. Organisation og strategi Projekttype:

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere