YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision)"

Transkript

1 YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) 1 Indledning Erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål Erklæringens indhold og udformning Underskriftsforhold Krav til udformning og indhold af revisors påtegning med modifikationer Revisors påtegning med forbehold eller manglende konklusion på revisionen Supplerende oplysninger Kommunikation med virksomhedens øverste ledelse - revisionsprotokol Lovgivningens krav til føring af revisionsprotokol til brug for kommunikation med hvervgiver Standardernes krav til rapportering til virksomhedens øverste ledelse Specifikke krav til indhold i revisionsprotokol Revisors fratræden Rapportering om økonomiske forbrydelser Opbevaring Revisionsarbejde i dattervirksomheder Revisors ansvar for andre oplysninger i dokumenter der indeholder reviderede regnskaber Revisors ansvar ifølge ISA Revisors ansvar ifølge lovgivningen Revision af ledelsesberetningen...11

2 1 Indledning YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) Internationale Standarder om Revision og Kvalitetsstyring side 1 - xxx er en direkte oversættelse af International Standards on Auditing and Quality Control, som udsendt i IFAC s Handbook Edition. Oversættelserne er udført efter aftale med IFAC og efter IFAC s retningslinier med henblik på at give en redelig oversættelse uden nationale fortolkninger eller tilpasninger. Oversættelserne er godkendt af EU s danske oversættelsesenhed med henblik på en senere godkendelse af standarderne til brug for lovpligtige revisioner i EU. Via sit medlemskab af IFAC har FSR og FRR pligt til at sikre implementering og anvendelse af IFAC s International Standards on Auditing (ISA), hvilket betyder, at alle godkendte revisorer i praksis er pålagt at følge IFAC s standarder i det omfang, det kan ske inden for de rammer, dansk lovgivning fastsætter for revisor og revision. Nærværende bilag til IFAC s Internationale Standarder om Revision indeholder en oversigt over de bestemmelser i dansk revisorlovgivning, der skærper eller udvider krav i IFAC s ISA er. Dansk revisorlovgivning omfatter i den relation: Kapitel 3 i revisorloven af 17. juni 2008 Erklæringsbekendtgørelsen af 26. juni 2008 med tilhørende vejledning Anden lovgivning kan indeholde særlige krav til revisor og revisors arbejde, jf. eksempelvis selskabsloven: 146 om revisors fratræden før hvervets udløb, og 147 om revisors ansvar for at påse om selskabets ledelse overholder kravene i selskabsloven Herudover kan der være særlovgivning, der knytter sig til virksomhedsform, branche eller hvervgivende myndighed. Det er den enkelte revisors ansvar i den konkrete revision at identificere sådanne krav og i den forbindelse tage stilling til, om det er muligt at opfylde sådanne krav samtidig med efterlevelsen af Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisor skal i givet fald tage stilling til, hvorvidt sådanne særkrav er af så væsentlig betydning for forståelsen af revisors arbejde og konklusion, at de kræver specifik omtale i erklæringens afsnit om det udførte arbejde. Ved en revision efter Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, skal revisor udover IFAC s Code of Ethics efterleve de yderligere krav til revisor og revisors uafhængighed, der følger af revisorloven af 17. juni 2008 og uafhængighedsbekendtgørelsen af 26. juni 2008 med tilhørende vejledning. Der henvises til FSR s Retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler) 2010 Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning træder i kraft for revisioner af regnskaber, der begynder den 15.december 2010 eller senere. REVISIONSTEKNISK UDVALG APRIL 2011 Side 1

3 2 Erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål 2.1 Erklæringens indhold og udformning 1 ISA 700 omhandler udformningen og formuleringen af den uafhængige revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål. Revisorloven benytter benævnelsen revisionspåtegning for denne form for erklæring. Revisorloven 19, stk. 1 Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå. Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller, hvor en revisionsvirksomhed er valgt, af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven. Revisionspåtegninger på regnskaber må ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer, jf. dog stk. 3. Med henblik på at opfylde såvel kravet i revisorloven som ISA 700, har revisionstekniskudvalg valgt at anvende begrebet, den uafhængige revisors påtegning. Krav til udformning af revisors påtegning fremgår af erklæringsbekendtgørelsen. I forhold til ISA 700 stiller bekendtgørelse følgende yderligere krav 2 til erklæringens udformning: Erklbek. 5, stk. 1, nr. 1) Oplysningen om hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt ved regnskabets udarbejdelse, skal oplyses i tilknytning til identifikationen af det reviderede regnskab. Erklbek. 5, stk. 3 Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2.2 Underskriftsforhold Revisorloven 19 fastlægger i overensstemmelse med direktivet om lovpligtig revision, at revisionspåtegningen skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller hvor en revisionsvirksomhed er valgt, af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven. Kun revisorer, der er godkendt efter revisorloven, kan fremstå som underskriver eller medunderskriver på en revisionspåtegning selskabers årsregnskab aflagt efter eksempelvis årsregnskabsloven (jf. AARL 135.) Revisionsvirksomhedens navn og revisors navn, samt angivelse af om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, skal fremgå af revisionspåtegningen. 1 Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere. For tidligere regnskabsår henvises til RS 700 fra oktober 2005 og UR Vedrørende Erklæringsbekendtgørelsens krav til revisors udtalelse om ledelsesberetningen henvises til afsnit 9, Revisors ansvar for andre oplysninger i dokumenter der indeholder reviderede regnskaber. Side 2

4 Hvis en statsautoriseret revisionsvirksomhed er valgt som revisor for en virksomhed, skal revisionsopgaven overdrages til en statsautoriseret revisor. Påtegningen kan afgives sammen med en registreret revisor. 3 Opmærksomheden henledes på, at der i konkrete tilfælde kan være særlovgivning, der åbner muligheder for afvigende underskriftsforhold i forhold til revisorlovens generelle bestemmelser herom. 3. Krav til udformning og indhold af revisors påtegning med modifikationer Revisors påtegning med forbehold eller manglende konklusion på revisionen ISA 705 redegør for kravene til revisors påtegning, når revisor anser det for nødvendigt at modificere sin konklusion ISA 705 omtaler 3 typer på modificerede konklusioner, konklusion med forbehold, afkræftende konklusion manglende konklusion I dansk lovgivning betragtes og benævnes de 3 typer af modifikationer alle som forbehold, og skal som sådan angives i et særskilt afsnit med overskriften Forbehold. (jf. Erklbek. 6, stk. 1 og stk. 2.) Som noget særligt ifølge dansk lovgivning, skal revisor, når påtegningen indeholder en modifikation overveje betydningen heraf og vurdere om dette forhold, efter revisors opfattelse, bør føre til, at generalforsamlingen ikke godkender regnskabet. Er dette tilfældet skal revisor give oplysning herom i tilknytning til påtegningen, eventuelt i konklusionen. Erklbek. 6, stk.5 Stk. 5. Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet. Oplysningen kan for eksempel være relevant, når revisor afgiver en afkræftende konklusion eller ikke er i stand til at konkludere om regnskabet, og revisor vurderer, at virksomhedens ledelse er i stand til at udarbejde et regnskab, der opfylder lovgivningens krav, men ikke har gjort det. 3 Erklæringsvejledningen 2008, kapitel 2, Underskriftsforhold. 4 Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere. For tidligere regnskabsår henvises til RS 701 fra oktober 2005 og UR Eksempler på revisors påtegning med modifikationer til konklusionen efter ikrafttrædelse af ISA 701 vil blive udarbejdet til erstatning for UR Side 3

5 4 Supplerende oplysninger ISA omtaler 2 former for supplerende oplysninger: supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af regnskabet supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen I dansk lovgivning reguleres supplerende oplysninger af Erklbek. 7, der omtaler følgende 2 former for supplerende oplysninger i revisors påtegning på et regnskab: supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet ( 7 stk. 1 og stk. 4) Erklbek. 7, stk. 1 og stk. 4 6 Stk. 1. Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. Stk. 4. Oplysningerne i stk. 1. skal angives i et særskilt afsnit med overskriften. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet... supplerende forhold vedrørende andre forhold ( 7 stk. 2 og stk. 4) Erklbek. 7, stk. 2 7 Stk. 2. Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af 1) straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 2) den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 3) lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Stk oplysningerne efter stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Informationer som ifølge ISA 706 skal medtages under overskriften Supplerende oplysninger om forståelsen af regnskabet vil således skulle medtages under lovens benævnelse Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet. Oplysninger som ISA 706 kræver medtaget under overskriften Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen fremgår ikke af erklæringsbekendtgørelsen. Da erklæringsbekendtgørelsen kun 5 Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder der begynder den 15. december 2010 eller senere. For tidligere regnskabsår henvises til RS 701 fra oktober 2005 og UR Se også Erklæringsvejledning Se også Erklæringsvejledning Side 4

6 oplister minimumskravene til indholdet af en revisionspåtegning, skal supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen medtages efter eventuelle supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af regnskabet og før supplerende oplysninger om andre forhold. 5 Kommunikation med virksomhedens øverste ledelse - revisionsprotokol 5.1 Lovgivningens krav til føring af revisionsprotokol til brug for kommunikation med hvervgiver I virksomheder, hvis årsregnskab revideres, stiller revisorloven krav om føring af en revisionsprotokol. Det generelle krav til revisionsprotokollens indhold følger af revisorloven 20. Revisorloven 20 Stk. 1. Revisor skal føre en revisionsprotokol i virksomheder, hvis årsregnskab m.v. revideres. Stk. 2. Revisionsprotokollen skal føres til hvervgivers brug, medmindre andet er krævet. I virksomheder, som har et revisionsudvalg, jf. 31, er revisionsprotokollen endvidere til revisionsudvalgets brug. Stk. 3. I revisionsprotokollen skal revisor redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Revisor skal herunder i det mindste oplyse om følgende, når der er udført revision: 1) Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol. 2) Forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller hvervgiverens stillingtagen til årsregnskabet m.v., 5.2 Standardernes krav til rapportering til virksomhedens øverste ledelse ISA 260 stiller krav til revisors kommunikation til virksomhedens øverste ledelse i forbindelse med en revision. Ifølge standarden er det overordnede mål med revisors kommunikation: Rettidigt at forsyne den øverste ledelse med observationer, der af afledt af revisionen og som er betydelige og relevante for ledelsens ansvar for at føre tilsyn med regnskabsaflæggelsen. Konkrete eksempler på kommunikation, der falder ind under denne definition, fremgår af ISA 260, der i Bilag 1 også henviser til andre standarder, der sætter krav til revisors kommunikation med virksomhedens øverste ledelse. Sammenfaldet mellem lovens og standardernes overordnede mål med kommunikationen til den øverste ledelse, betyder, at kommunikation til den øverste ledelse, der følger af en Side 5

7 revision udført efter de Internationale Standarder om Revision, skal rapporteres i revisionsprotokollen. 5.3 Specifikke krav til indhold i revisionsprotokol Revisorloven stiller følgende specifikke krav til indhold revisionsprotokollen: Revisorloven 20, stk. 3 Nr. 3) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og Nr. 4) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. For virksomheder af interesse for offentligheden 8 skal revisor endvidere altid oplyse om: Revisorloven 21, stk. 1 Nr. 1) Andre ydelser end revision, der er leveret til den reviderede virksomhed af revisionsvirksomheden og dens dattervirksomheder, og Nr. 2) de foranstaltninger, der er iværksat for at mindske eventuelle trusler mod revisors uafhængighed, som dokumenteret af revisor, jf. 24, stk. 6. Stk. 2. I modervirksomheder, der aflægger koncernregnskab, skal oplysningerne efter stk. 1, nr. 1, tillige gives for koncernen som helhed. 8 Definition af virksomheder ifølge revisorloven 21, stk Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØSland, 2. Statslige aktieselskaber, 3. Kommuner, kommunale fællesskaber, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, og regioner, med virkning fra 1. januar 2012( jf. RL 55, stk.4). 4. Virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra virksomheder, der er omfattet af lov om forsikringsformidling, og virksomheder, der er omfattet af kapitel 20 a (investeringsrådgivere) i lov om finansiel virksomhed, og 5. Virksomheder, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier: a) En medarbejderstab på personer, b) en balancesum på 5 mia. kr. eller c) en nettoomsætning på 5 mia. kr. Side 6

8 6 Revisors fratræden 9 De internationale standarder omtaler i visse relationer revisors overvejelser, hvor revisor i usædvanlige tilfælde ønsker at fratræde opgaven, såfremt loven giver mulighed derfor. Revisorlovens 18 fastlægger, hvornår revisor kan fratræde før hvervets ophør: Revisorloven 18 Stk. 1. Hvis revisor afgiver revisionspåtegninger eller andre erklæringer med sikkerhed på årsregnskaber m.v. efter 1, stk. 2, består revisors hverv, indtil ny revisor er tiltrådt, medmindre andet følger af lovgivningen eller af en virksomheds vedtægter eller andet er aftalt. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan revisor til enhver tid fratræde hvervet, medmindre fratræden strider mod god revisorskik. Fratræder revisor, skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til sin fratræden. Den fratrædende revisor har endvidere pligt til at give den tiltrædende revisor adgang til alle relevante oplysninger om den virksomhed, som revisors erklæring vedrører. Revisors fratræden før hvervets ophør kan således kun ske inden for rammerne for god revisorskik. 9 Ved fratræden før hvervets udløb kan der udover meddelelse til Erhvervs-og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder om fratræden, være pligt til at oplyse myndighederne om årsagen til revisors fratræden.( jf. eksempelvis selskabslovens 146 og revisorlovens 22, stk. 3 ). Side 7

9 7 Rapportering om økonomiske forbrydelser ISA 240 omtaler i afsnit 43 revisors overvejelser i relation til kommunikation med lovgivende eller kontrollerende myndigheder, når revisor har konstateret besvigelser eller har mistanke derom. I henhold til revisorloven har revisor en særlig rapporteringspligt, hvis revisor i forbindelse med udøvelsen af sin revision m.m. bliver opmærksom på, at et eller flere ledelsesmedlemmer i virksomheden, der revideres, begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til deres hverv, der vedrører betydelig beløb eller i øvrigt er af grov karakter. Revisorloven 22 Stk. 1 Indser revisor under udførelse af opgaver efter 1, stk. 2 og 3, at et eller flere medlemmer af virksomhedens ledelse begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv, og har revisor en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, skal revisor straks underrette hvert enkelt medlem af ledelsen herom. Underretningen skal indføres i revisionsprotokollen, hvor revisor fører en sådan. Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter over for revisor dokumenteret at have taget de fornødne skridt til at standse igangværende kriminalitet og til at rette op på de skader, den begåede kriminalitet har forårsaget, skal revisor straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om de formodede økonomiske forbrydelser pkt. finder ikke anvendelse på forhold, der er omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Stk. 2. Finder revisor, at underretning til ledelsesmedlemmerne vil være uegnet til at forhindre fortsat kriminalitet, skal revisor straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om de formodede økonomiske forbrydelser. Tilsvarende gælder, hvis flertallet af virksomhedens ledelsesmedlemmer er involveret i eller har kendskab til de økonomiske forbrydelser. Fratræder revisor før hvervets ophør, og sker dette i forbindelse med revisor har en begrundet formodning om, at der foreligger en situation, som omhandlet af revisorloven 22 stk.1, 1.pkt., skal revisor jf. 22 stk.3 straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet herom og om grundene til sin fratræden. Side 8

10 8 Revisions dokumentation 8.1 Opbevaring Ifølge ISQC 1 afsnit 47 skal revisionsfirmaet etablere politikker og procedurer, for opbevaring af opgavedokumentation i en periode, der er tilstrækkelig til at opfylde firmaets behov og/eller krav i lov eller øvrig regulering. Revisorloven 23, stk. 1 fastsætter opbevaringsperioden for revisionsdokumentation for fuldstændige regnskaber med generelt formål til 5 år fra tidspunktet for underskrivelse af den erklæring materialet vedrører. 8.2 Revisionsarbejde i dattervirksomheder De internationale revisionsstandarder indeholder ikke krav om opbevaring af dokumentation for revisionsarbejde udført i dattervirksomheder. Revisorlovens 23 stiller følgende krav: Revisorloven 23 Stk. 3. Hvis revisionsarbejdet i dattervirksomheder er udført af en eller flere revisorer eller revisionsvirksomheder, der ikke har hjemsted i et EU-land, et EØS-land eller et andet land, som EU har indgået aftale med, skal revisor eller revisionsvirksomheden opbevare et eksemplar af dokumentationen, herunder arbejdspapirer, for det udførte revisionsarbejde i dattervirksomheden af betydning for revisionen af koncernregnskabet. Revisor eller revisionsvirksomheden kan undlade at opbevare dokumentationen, hvis der er indgået aftale om fyldestgørende og ubegrænset adgang hertil efter anmodning eller der i øvrigt er truffet andre passende foranstaltninger. Stk. 4. Hvis revisor eller revisionsvirksomheden er forhindret i at modtage dokumentationen efter stk. 3, skal arbejdspapirerne dokumentere disse hindringer. Stk. 5. Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse, hvis der er indgået en aftale i henhold til 48, stk. 5, nr. 2, med det pågældende land. Pr. 15. september 2010 har EU-Kommissionen efter artikel 47 i 8. direktiv om lovpligtig revision truffet beslutning om tilstrækkeligheden af de kompetente myndigheder i Canada, Japan, Schweiz, Australien og USA. EU-Kommissionens beslutninger efter artikel 47 er en forudsætning for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indgå aftaler med de pågældende lande. Styrelsen har ikke pr. 15. september 2010 indgået aftaler efter revisorlovens 48, stk. 5, nr. 2. Oplysninger om hvilke lande der indgås aftaler med opdateres løbende på Erhvervs og Selskabsstyrelsens hjemmeside. Side 9

11 9 Revisors ansvar for andre oplysninger i dokumenter der indeholder reviderede regnskaber 9.1 Revisors ansvar ifølge ISA 720 ISA 720, der omhandler revisors ansvar i relation til andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber, fastlægger, at revisor skal gennemlæse sådanne oplysninger med henblik på at sikre, at disse ikke indeholder informationer, der kan underminere troværdigheden af det reviderede regnskab. Der tænkes her for eksempel på informationer, der modsiger informationer i det reviderede regnskab, eller som uanset de ikke relaterer sig til forhold i regnskabet, er angivet forkert. Finder revisor inkonsistens eller fejl i sådanne andre oplysninger og vil ledelsen ikke korrigere for dette, skal revisor give en supplerende oplysning i revisors erklæring, og redegøre for forholdet i overensstemmelse med ISA Revisors ansvar ifølge lovgivningen Erklbek. 5, stk. 1 nr. 7 Hvor ledelsesberetning er udarbejdet, en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen, baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, har givet anledning til bemærkninger, jf. stk. 7 og 8. Erklbek. 5, stk. 7 Udtalelsen om ledelsesberetningen skal, hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet eller et eventuelt koncernregnskab, og det skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige, indeholde oplysninger om, hvori eventuelle uoverensstemmelser består. Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf. Erklbek. 5, stk. 8 Oplysningerne efter stk.1, nr.7 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: Udtalelse om ledelsesberetningen Erklæringsbekendtgørelsen stiller krav til revisor om at udtale sig om ledelsesberetningen i en årsrapport (medmindre virksomheden har valgt at lade ledelsesberetningen revidere). ISA 720 stiller alene krav om, at revisor rapporterer om andre oplysninger herunder også oplysningerne i ledelsesberetningen i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber, såfremt revisor har fundet fejl eller manglende konsistens. Det skal bemærkes at ISA 720 dermed er relevant for alle oplysninger i et dokument, der indeholder reviderede regnskaber undtagen ledelsesberetningen i en årsrapport. Eksempler på revisors udtalelse om ledelsesberetningen kan findes i medlemscenteret på FSR s hjemmeside. Side 10

12 Om revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen fremgår det af erklæringsvejledningen afsnit 5.7.1: Revisor skal ved sin gennemlæsning: sammenholde oplysningerne i ledelsesberetningen med oplysninger i årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, sammenholde oplysninger i ledelsesberetningen med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt med i forbindelse med revisionen, ud fra sin viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen 10 Revision af ledelsesberetningen Internationale Standarder om Revision omhandler alene revision af historiske finansielle informationer. En erklæring om ikke finansielle informationer, der normalt udgør en væsentlig del af informationerne i en ledelsesberetning vil efter IFAC s regelsæt skulle løses som en anden erklæringsopgave med sikkerhed (ISAE 3000). Årsregnskabslovens stiller krav om, at revisor skal afgive en udtalelse om ledelsesberetningen. Anden dansk regnskabslovgivning eksempelvis vedrørende skoler stiller imidlertid krav om, at revisionen skal omfatte ledelsesberetningen. I sådanne situationer udføres revisionen med de nødvendige tilpasninger efter retningslinierne i den tidligere gældende RS 585, Revision af ledelsesberetningen, der er vedlagt som bilag 1 Side 11

13 Bilag 1 RS 585, Revision af ledelsesberetningen Indholdsfortegnelse Afsnit Indledning...1 Indholdet af ledelsesberetningen Vurdering af væsentlighed og risiko Revisionshandlinger Dokumentation Revisionspåtegning og -konklusion Ikrafttrædelse...20 RS 585, Revision af ledelsesberetningen, bør læses i sammenhæng med "Forord til standarder for kvalitetskontrol, revisionsopgaver, erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver", som fastlægger anvendelsen og rækkevidden af revisionsstandarderne. Etiske regler for revisorer (Etiske regler) udarbejdes efter FSR's vedtægter indenfor rammerne af IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, men indeholder mere restriktive regler, hvor dette er krævet i henhold til lovgivningen. Som følge heraf henvises der generelt til Etiske regler, hvor den internationale revisionsstandard henviser til IFAC's Code. Indledning 1. Formålet med denne revisionsstandard (RS) er at opstille standarder for og give vejledning om de revisionshandlinger, revisor skal udføre vedrørende ledelsesberetningen ved revision af en årsrapport aflagt efter årsregnskabsloven. Årsrapportens ledelsesberetning er omfattet af den lovpligtige revision. Revisor skal opnå høj grad af sikkerhed for sin konklusion i revisionspåtegningen om årsrapporten, inklusive ledelsesberetningen. Indholdet af ledelsesberetningen 2. Udarbejdelsen af ledelsesberetningen sker under hensyntagen til årsregnskabslovens kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger, herunder at: Årsrapporten skal oplyse om forhold, der er af relevans for regnskabsbrugerne, hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport. Til brugergruppen hører blandt andet ejere, kreditorer, medarbejdere, kunder, partnere og lokalsamfund oplysningerne skal være pålidelige (dokumenterede) målt i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer årsrapporten skal udarbejdes efter følgende grundlæggende forudsætninger: Klarhed, substans, væsentlighed, going concern, neutralitet, periodisering, konsistens, bruttoværdi samt formel og reel kontinuitet. 3. Ledelsesberetningen omfatter: a) Lovkrævede finansielle og ikke-finansielle oplysninger Side 12

14 b) ikke-lovkrævede oplysninger, der støtter regnskabsbrugernes økonomiske beslutningsgrundlag. Udtrykket lovkrævede oplysninger dækker både de oplysninger, der kræves eksplicit i årsregnskabsloven samt de yderligere oplysninger, der er nødvendige af hensyn til at opfylde lovens overordnede krav om, at årsrapporten giver et retvisende billede. Udtrykket oplysninger dækker alle ledelsens udsagn, herunder taloplysninger, redegørelser, beskrivelser, figurer og billeder. Oplysninger kan vedrøre enten realiserede forhold eller forventninger til fremtiden. 4. Ud over at opfylde lovgivningskrav til det retvisende billede kan ledelsen vælge at give relevante ikke-lovkrævede oplysninger, der støtter regnskabsbrugernes beslutningsgrundlag. Ledelsesberetningen kan med det formål indeholde supplerende finansielle oplysninger, som for eksempel detaljerede eller langsigtede budgetoplysninger, og supplerende ikke-finansielle oplysninger, som for eksempel virksomhedsstruktur, organisatoriske forhold, kunde- og medarbejderforhold, forretningsplaner og -strategier samt anvendte ledelsesmodeller, bæredygtighed, videnressourcer, god selskabsledelse og miljø. 5. Afgrænsning af indhold og oplysninger samt præsentationen heraf i ledelsesberetningen er ledelsens ansvar og udtrykker ledelsens vurdering af virksomhedens udvikling. Vurdering af væsentlighed og risiko 6. Revisor skal fastlægge revisionshandlingerne, der rettes mod ledelsesberetningens oplysninger ud fra en vurdering af oplysningernes relevans (væsentlighed) og risikoen for væsentlig kvantitativ eller kvalitativ fejlinformation. Ved fastlæggelse af revisionshandlinger inddrager revisor alle relevante forhold, såsom: Revisors samlede viden om virksomheden, herunder om virksomhedens ledelsesinformationssystemer og ledelsens brug heraf som beslutningsstøtte samt procedurer og interne kontroller i forbindelse med udarbejdelsen af ledelsesberetningen karakteristika ved ledelsesberetningens enkelte oplysninger pålideligheden (dokumentationsgraden) af oplysninger, der er indeholdt i ledelsesberetningen regnskabsbrugernes kendte og sandsynlige forventninger til årsrapportens retvisende billede risikoen for bevidst fejlinformation. Revisor benytter sin professionelle vurdering til fastlæggelsen af, hvilke forhold der er relevante. 7. Karakteristika ved ledelsesberetningens enkelte oplysninger relaterer sig til forskelle i tilgængelige målekriterier og målbarhed, ligesom dokumentationsgraden vil kunne spænde fra det objektivt konstaterbare til ledelsens subjektive udsagn. Lovgivningen og regnskabsbrugerne tolererer varierende usikkerhed og fejlmargin ved ledelsens enkelte oplysninger, og lægger vægt på, at relevante oplysninger medtages, uanset at oplysningerne ikke kan dokumenteres ved samme typer af revisionsbevis. Revisor tager Side 13

15 hensyn hertil i sin vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation ved tilrettelæggelsen af revisionen og sin stillingtagen til, om der er opnået tilstrækkelige og egnede revisionsbeviser, samt ved den endelige konklusion om, hvorvidt der foreligger væsentlig fejlinformation. At de opnåede revisionsbeviser, der ligger til grund for revisors konklusioner, oftest vil være sandsynliggørende frem for definitive, gør sig således særligt gældende for de ikke-finansielle dele af ledelsesberetningens indhold samt finansielle oplysninger om forventninger til fremtiden. Revisors vurdering af, om der foreligger væsentlig fejlinformation i relation til ikke-finansielle oplysninger, vil herudover ofte omfatte andre elementer end i relation til finansielle oplysninger, idet oplysningernes karakter er forskellig. 8. Revisors vurdering af væsentlighed og risikoen for væsentlig fejlinformation medfører sædvanligvis, at revisor kræver stærkere revisionsbeviser ved for eksempel udsagn om realiserede faktiske begivenheder og forhold end ved udsagn om forventninger til fremtiden. Der vil sædvanligvis være stærkere tilgængelige revisionsbeviser vedrørende finansielle oplysninger om realiserede forhold end vedrørende finansielle oplysninger om forventninger til fremtiden samt vedrørende nogle af udsagnene om ikke-finansielle forhold. Revisionshandlinger 9. Revisor skal udføre revisionshandlinger med henblik på at tilvejebringe tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, om ledelsesberetningen er udarbejdet under iagttagelse af lovgivningens grundlæggende krav til årsrapporten (retvisende billede, kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger). Revisor skal herunder vurdere, om ledelsesberetningen sammen med øvrige lovpligtige elementer i årsrapporten bidrager til, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets finansielle udvikling og stilling i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Under udførelsen af revisionshandlinger og vurderingen af de opnåede revisionsbeviser udviser revisor sædvanlig professionel skepsis. Revisors overordnede konklusion bygger på delkonklusioner om, hvorvidt: Ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, der er krævet i lovgivningen ledelsesberetningens lovkrævede oplysninger om realiserede forhold er i overensstemmelse med regnskabet og grundlaget for dette og ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation ledelsesberetningens lovkrævede oplysninger om forventninger er baseret på foreliggende dokumentation, rimelige forudsætninger og ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation ledelsesberetningens indhold af ikke-lovkrævede oplysninger om realiserede og forventede forhold, der støtter regnskabsbrugers beslutningsgrundlag, er pålidelige (dokumenterede) og hviler på rimelige forudsætninger oplysninger indeholdt i ledelsesberetningen i al væsentlighed er konsistente med de øvrige elementer i årsrapporten. 10. Revisor kontrollerer, at ledelsesberetningen formelt opfylder lovgivningens krav. 11. Revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsesberetningens lovkrævede oplysninger om realiserede forhold er i overensstemmelse med årsrapporten og grundlaget for denne og ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation. Revisor Side 14

16 påser, at oplyste regnskabstal er i overensstemmelse med regnskabet. Øvrige oplysninger om realiserede forhold som for eksempel mængdeangivelser, segmenteringer af forskellig karakter, oplysninger om større investeringer, videnressourcer, miljøforhold og lignende kontrolleres til regnskabsgrundlaget. 12. Revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsesberetningens lovkrævede oplysninger om forventninger giver en dækkende beskrivelse, herunder at oplysningerne er i overensstemmelse med foreliggende dokumentation, hviler på rimelige forudsætninger og ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation. Ved rimelige forudsætninger forstås, at forudsætningerne er dokumenterede og ikke er urealistiske i forhold til revisors kendskab til virksomheden. Revisor påser, at ledelsesberetningens omtale af den forventede udvikling er i overensstemmelse med foreliggende budgetmateriale, investeringsplaner, trufne beslutninger og revisors kendskab til virksomheden. Under normale omstændigheder foretager revisor ikke yderligere verifikation af budgetmaterialet med videre. Såfremt revisor identificerer forhold, der tyder på væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, overvejer revisor en dyberegående vurdering af ledelsens planer og budgetmateriale i overensstemmelse med retningslinjerne i RS 570 med henblik på at tage stilling til forudsætningen om fortsat drift og oplysningerne om denne usikkerhed i ledelsesberetningen. 13. Uanset om oplysningerne er lovkrævede eller ikke-lovkrævede, opnår revisor tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsesberetningens ikke-finansielle oplysninger om realiserede forhold og forventninger er relevante og i overensstemmelse med foreliggende dokumentation samt hviler på rimelige forudsætninger, således at de ikke giver et forkert eller vildledende billede af virksomhedens forhold. Lovkrævede ikke-finansielle oplysninger kan vedrøre videnressourcer, miljøforhold, personaleforhold og nærtstående parter samt organisatoriske forhold. For oplysninger, hvor anerkendte begrebs-/referencerammer endnu er under udvikling, vurderer revisor, om de anvendte kriterier og forudsætninger er behørigt beskrevet i regnskabspraksis eller i ledelsesberetningen, således at regnskabsbrugerne bedst muligt sættes i stand til selv at vurdere oplysningernes kvalitet. Oplysninger i ledelsesberetningen om ikke-finansielle forhold og miljømæssige forhold kan være uddybet i en særskilt rapport, der indgår som et element af årsrapporten. Revisor kontrollerer i så fald yderligere, at oplysningerne er i overensstemmelse med de underliggende rapporter. 14. Revisor skal på basis af alle sine revisionshandlinger vurdere, om ledelsesberetningen sammen med regnskabet giver de oplysninger, som er nødvendige for at give et retvisende billede af udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter og forhold. Ved vurderingen anvender revisor hele sin viden om virksomheden og dens forhold. Dokumentation 15. Retningslinjerne i RS 230 om dokumentation finder tilsvarende anvendelse for revision af ledelsesberetningen. Side 15

17 16. Revisor overvejer - i overensstemmelse med RS 580, Ledelsens udtalelser, afsnit 4 - om væsentlige forhold i ledelsesberetningen skal dokumenteres i ledelsens regnskabserklæring. Revisionspåtegning og -konklusion 17. Ledelsesberetningen er omfattet af revisionen af en årsrapport og er således dækket af revisionspåtegningen på og dermed konklusionen om årsrapporten. 18. Revisor skal modificere revisionspåtegningen, hvis: Lovkrævede oplysninger er udeladt af ledelsesberetningen ledelsesberetningen indeholder væsentlig fejlinformation revisor ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om væsentlige udsagn i ledelsesberetningen. 19. Revisors modifikationer af revisionspåtegningen foretages i overensstemmelse med retningslinjerne i RS 701, Modifikationer af den uafhængige revisors påtegning. Ikrafttrædelse 20. Denne RS træder i kraft for regnskabsperioder, der afsluttes den 31. december 2006 eller senere. Side 16

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus Grundejerforeningen Øresund Strandpark Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008 RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45)

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (REVU har i juli 2012 foretaget enkelte præciseringer i den oprindelige udtalelse fra januar 2012. De berørte afsnit er markeret med *) Afledt af ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund CVR-nr. 47 46 23 12 Revisionsprotokollat af 16. marts 2016 om revisors tiltrædelse Indhold 1 Indledning 2 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen 2 2.1 Ledelsens opgaver og ansvar 2 2.2 Revisors opgaver

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Vibevej 18, 6705 Esbjerg 0 CVR-nr. 35 43 27 95 Revisionsprotokollat af 21. april 2016 om revisors tiltrædelse EY Building a better working world 29-04-2016 08 55 OU174PM14731 Indhold 1 Indledning 2 Opgaver

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat)

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Byggetilbud ApS Tømrergade 7, 3. - 1 2200 København N CVR-nr.: 29916365 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet CVR-nr. 30 06 09 46 Revisionsprotokollat af 24. november 2014 om ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang Indhold 1 Indledning 324 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Revisionsprotokollat

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

UDKAST. Malerkalk ApS. ------------------ Islands Brygge 26, 5, 2300 København S CVR.nr.: 26 19 84 61. Revisionsprotokollat for 2015

UDKAST. Malerkalk ApS. ------------------ Islands Brygge 26, 5, 2300 København S CVR.nr.: 26 19 84 61. Revisionsprotokollat for 2015 Malerkalk ApS ------------------ Islands Brygge 26, 5, 2300 København S CVR.nr.: 26 19 84 61 Revisionsprotokollat for 2015 BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929 0800

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2014 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og Hf Kursus 29. august 2016

Frederikshavn Gymnasium og Hf Kursus 29. august 2016 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Frederikshavn Gymnasium og Hf Kursus 29. august

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

MARIAGERFJORD TURISTRÅD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 1-8 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE TILTRÆDELSESPROTOKOL

MARIAGERFJORD TURISTRÅD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 1-8 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE TILTRÆDELSESPROTOKOL Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 MARIAGERFJORD TURISTRÅD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 1-8 VEDRØRENDE

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) 1. INDLEDNING... 3 2. REVISORLOVEN OG ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSEN... 4 3. ÅRSREGNSKABSLOVEN

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere