Vedligeholdelses- & Servicemanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelses- & Servicemanual"

Transkript

1 Vedligeholdelses- & Servicemanual l a u n a M

2 Man.s.1 indholdsfortegnelse Indledning Hvad skal ejeren gøre Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med eftersyn af taget De mest almindelige problemer I tilfælde af lækager, skader eller defekter Udvis rettidig omhu! Hvad man ikke skal gøre Skitse af taget Taglog Notater Checkliste for de årlige eftersyn eurotag danmark a/s Lokesvej Åbyhøj Tlf: Fax: Kontor Sjælland - Naverland Glostrup imperbel nv sa Begensesteenweg Lot, Belgium

3 Man.s.2 INDLEDNING Tæt Tag derbigum og imperbel Koncernen har udarbejdet denne Vedligeholdelses- og Servicemanual for at hjælpe husejere med implementering af et vedligeholdelsesprogram. Hovedårsagen til for tidlig nedslidning af taget er i mange tilfælde manglen på et rutinemæssigt vedligeholdelsesprogram. Som bygningsejer er det dit ansvar i enhver henseende at bruge og vedligeholde taget på forsvarlig vis. du gøres derfor særligt opmærksom på, at derbigum garantien som beskrevet i garantibeviset i visse tilfælde kan bortfalde, hvis ikke samtlige instrukser i denne manual følges. Hvis du følger DERBIGUMs anbefalinger m.h.t. regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af taget, maksimerer du langtidsafkastet af din investering, og du sikrer, at DERBIGUM garantien fi nder anvendelse. Vedligeholdelse og reparation af de installationer, der er på taget, bidrager også til, at dit nye DERBIGUM tagsystem får en lang levetid. Vedligeholdelse og reparation af både tagsystem og installationer på taget skal altid udføres af kvalifi ceret personale. Kontakt altid din lokale aut. Tæt Tag derbigum entreprenør, hvis der skal foretages permanente reparationer af derbigum taget, eller hvis tagoverfladen skal gennembrydes i forbindelse med opsætning af installationer på taget. Denne manual er en guide til iagttagelse og konstatering af problemer og potentielle problemer og et arbejdsredskab, som kan anvendes ved implementeringen af vedligeholdelsesprogrammet. Vær især opmærksom på følgende: DERBIGUM taget skal regelmæssigt gennemgås og efterses for skader. Vær opmærksom på problemer og potentielle problemer. Find ud af årsagen til problemet. Iværksæt en handlingsplan. Sørg for afhjælpning af problemet gennem vedligeholdelse eller reparation. SIKKERHED Vær meget forsigtig, når du går på taget. Overhold alle sikkerhedsforskrifter. Gå ikke på taget uden det nødvendige sikkerhedsudstyr. Gå ikke på taget, når vejret ikke tillader det (frost, vind, voldsom regn, ). Beskadiget udstyr kan erstattes, ikke et menneskeliv.

4 Man.s.3 HVAD SKAL EJEREN GØRE Vi vil gerne byde dig velkommen i derbigums stadig voksende kreds af tilfredse kunder. Du kan forvente, at dit derbigum tag vil holde i mange år, hvis du følger nedenstående regler: Du skal: så ofte som nødvendigt rense tagbrønde, tagrender og nedløbsrør. sørge for god afl edning af regnvandet. fjerne alle materialedele, såsom blade, grene, papir, plastic, glasskår, plantedele og andre fremmedlegemer. rengøre overfl aden af taget og alene anvende redskaber og værktøj som ikke beskadiger membranen. Ønsker du kemisk at fjerne algebelægninger el. lign. skal du anvende godkendte produkter.... mindst en gang om året kontrollere tagets tilstand for at konstatere, om der er risiko for, at der kan opstå lækager eller revner, herunder særligt kontrollere svejsningerne af de forskellige baner, inddækninger, skotrender, inddækninger af skorstene, tagbrønde, dilatationsfuger, befæstigelse af skilte el. lign. og membranens vedhæftning på underlag, etc. sørge for, at konstaterede defekter eller skader af enhver art omgående repareres af en aut. Tæt Tag derbigum entreprenør. oplyse om evt. kemiske angreb af enhver art og/eller forekomst af olie, som måtte være konstateret, samt evt. lade taget behandle mod sådanne angreb.... i løbet af det 10. år: efter pålægningen lade foretage et 10-års eftersyn af Eurotag Danmark A/S eller en aut. Tæt Tag derbigum entreprenør. Vi sender dig et brev i løbet af det 10. år for at minde dig herom. Dette eftersyn sker for ejerens regning. Fremgangsmåden ved 10-års eftersynet er den samme som ved det årlige eftersyn. OBS: Hvis du har Titanium derbigum garanti (10+5 års garanti) på dit tag, er dette 10-års eftersyn obligatorisk, hvis garantien skal forlænges med yderligere 5 år. Titanium derbigum garantien bortfalder automatisk og uden varsel, hvis ejeren har undladt at lade dette 10-års eftersyn foretage af Eurotag Danmarks A/S eller en aut. Tæt Tag derbigum entreprenør eller har undladt at lade udføre de vedligeholdelsesog reparationsarbejder eller andet arbejde, der på baggrund af dette eftersyn måtte være påkrævet. Vi henviser til Vilkår og Betingelser i dit originale derbigum garantibevis. Denne checkliste er ikke udtømmende. Der kan tegnes en servicekontrakt hos den aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør, som herefter vil sørge for udførelsen af det nødvendige arbejde og vil sikre, at DERBIGUM garantien er gældende.

5 Man.s.4 Hvis der skal opsættes nye installationer på taget, som skal integreres i tagdækningen Det sker ofte, at der skal opsættes nye installationer på taget, som skal integreres i tagdækningen, f.eks. air conditioning udstyr. Det anbefales i den forbindelse indtrængende, at de nødvendige gennembrydninger af taget foretages af en aut. Tæt Tag derbigum entreprenør for at sikre, at opsætningen af nye installationer sker korrekt, og at der efter opsætningen foretages et eftersyn af taget. Styrewirer må ikke befæstiges i derbigum membranen, men skal i stedet forankres i murværket. Du kan også rådføre dig med den aut. Derbigum entreprenør for at høre, hvilken løsning han vil foreslå. Tillad under alle omstændigheder aldrig andre håndværkere at gå ud på taget uden at indskærpe, at de skal behandle taget med omhu. Det betyder f.eks., at værktøj ikke må henkastes eller tabes på derbigum systemet, og at udstyr med skarpe kanter ikke må trækkes hen over taget. Man skal også undgå, at der spildes opløsningsmidler eller olie på taget etc. Problemer med vandtætheden, der skyldes ukorrekt opsætning af nye installationer, der er integreret i taget, eller lækager fremkaldt ved unormalt arbejde eller unormal færdsel på taget vil medføre, at derbigum garantien bortfalder. OBS Din aut. Tæt Tag derbigum entreprenør er altid til disposition, men før du ringer til ham, bør du sikre dig, at en eventuel utæthed skyldes taget. Der foretages mange dyre tageftersyn af de aut. Tæt Tag derbigum entreprenører blot for at konstatere, at det ikke er derbigum systemet, der er årsag til utætheden. For at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige service, bedes du derfor foretage så grundig en undersøgelse af taget som muligt, før du kontakter din aut. Tæt Tag derbigum entreprenør.

6 Man.s.5 HVAD SKAL MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ I FORBINDELSE MED EFTERSYN AF TAGET Tagets helhedstilstand Dit tags helhedstilstand er en god indikator for, hvilke vedligeholdelsesarbejder der er nødvendige. Et tag i god helhedstilstand er et tag, som ser lige så rent ud som et nyt tag, og hvor evt. ændringer er foretaget af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør. For at holde dit tag i god helhedstilstand er det vigtigt, at taget løbende renholdes enten af dig selv eller endnu bedre af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør. Et tag, hvis helhedstilstand er dårlig, giver anledning til usikkerhed og bekymringer om, hvorvidt der er utætheder. Tegn på dårlig helhedstilstand er: revner, folder, løse dele, affald, mosdannelse, vandansamlinger, etc. Membranoverflade Når du foretager eftersyn af tagets overfl ade, skal du være opmærksom på beskadigelser i den vandtætte membran, som kan være forårsaget af: - fl yvende eller rullende affald på taget - metalpaneler fra installationer på taget, der i forbindelse med eftersyn eller reparation er placeret på tagfl aden, uden at man har udvist den fornødne omhu for at beskytte taget - skarpt værktøj eller skruer, der er efterladt på taget efter opsætning af nye installationer - skruer, der arbejder sig ud mod membranen, hvor isoleringen er blødere - løse overlæg som følge af stærk blæst eller kraftig isdannelse. I forbindelse med de årlige tageftersyn, du foretager, er det vigtigt at være opmærksom på ændringer i tagets overfl ade, som ikke er egentlige skader, men som kan føre til skader i fremtiden, f.eks.: - smuldrende membran eller overfl adebelægning - vandansamlinger, utilstrækkeligt afl øb - områder med dårlig vedhæftning til underlaget - kraftige revner, rynker, buler, folder og små forhøjninger - skidt på membranen, mos eller andre vækster Undersøg integrerede bygningsdeles tilstand, d.v.s. - skorstene, ventilationsåbninger, rør, etc. - evt. murværk, brandkamme/gesimser/brystninger - installationer på taget - tagrender, afl øb, nedløbsrør - brystninger, vægbeklædning, etc.

7 Man.s.6 Tagrender og afløb Tagrender og afl øb kan være årsag til lækager. Du bør derfor i forbindelse med eftersyn af taget fjerne blade og affald fra tagrenderne og afl øbene for at sikre, at vandet frit kan løbe ned i tagrende og afl øb og ledes væk fra taget via tagnedløb og nedløbsrør. Når der samler sig blade og affald i tagrenden, hindres vandafl edningen, og tagrenden fyldes og fl yder over, således at vandet ledes tilbage på taget. Når der samler sig blade og affald i vandafl øbene, hindres vandafl edningen, hvilket får vandstanden på taget til at øges. Vandet fl yder over ved murkroner o.lign. og samler sig på taget, hvilket kan medføre overbelastning af taget, som i værste fald kan få tagets bærende konstruktion til at bryde sammen. Vær opmærksom på blade og grene samt andet affald i tagrenden. Det kan føre til tilstopning af afl øb og nedløbsrør. Installationer på taget Installationer på taget kan være de mest almindeligt oversete og potentielt problematiske vedligeholdelsesobjekter. Installationer, der er dårligt vedligeholdt, kan forårsage skader på tagmembranen. Når der skal opsættes nye installationer, er håndværkere og montører ikke altid opmærksomme på, at der skal tages hensyn til tagdækningen. Og de er ikke altid bekendt med, at det arbejde, de udfører, kan beskadige tagdækningen, og at denne skal beskyttes mod beskadigelse under arbejdet. Værktøj og materiale anvendt i forbindelse med opsætningen af installationer efterlades undertiden på taget og kan også beskadige tagdækningen. Installationer, der skal opsættes på taget, skal anbringes på beskyttelsesmåtte Coatede tage Levetiden for coatings er fra 3-5 år. Skader på denne type overfl adebehandling er de letteste at konstatere inden for rammerne af den vedligeholdelse, der påhviler ejeren. Ved gennemgang af taget skal du være opmærksom på revner i og nedslidning af den udførte coating. Coatede fl ader, der ikke længere støder op til metalpladeinddækningen, kan skyldes sætning af bygningen eller utilstrækkeligt befæstigede metalinddækninger. Hårde inddækninger Hårde inddækninger er metal- eller andre former for stive inddækninger ved membranafslutninger i forbindelse med f.eks. skotrender, dilatationsfuger og slutmuffer. Når du undersøger sådanne inddækningsdetaljer, skal du være opmærksom på: løse eller manglende skruer, løse eller manglende inddækninger af samlinger, korroderede metalkomponenter og revnede og gamle forseglinger, hvor der kan samle sig vand, som kan ledes gennem kantsamlinger.

8 Man.s.7 Dilatationsfuger Dilatationsfuger er steder, hvor tagdækningen må afbrydes for at sikre uhindret bevægelse mellem bygningsdele. Da dilatationsfuger er specielle konstruktioner, kan der opstå problemer, hvis konstruktionen ikke er velgennemtænkt. De fl este problemer ved dilatationsfuger opstår i forbindelse med sætninger eller ekstreme bygningsbevægelser [bygningsbevægelser, der er større end det, fugen er dimensioneret til]. Membranen kan da komme under så stor belastning, at den kan revne eller briste. Taggennemføringer Ved taggennemføringer forstås rør, afl øb, murkroner/brandkamme/ gesimser/brystninger/ovenlys, elkabler, inddækning af aftrækskanaler etc. Hvis taggennemføringer, der udføres efter pålægningen af taget, ikke foretages korrekt, kan det medføre alvorlig beskadigelse af taget eller bygningens indre. Lejeres indretning af lejede lokaler er en almindelig årsag til, at der i forbindelse med opsætning af installationer på taget foretages ukorrekte taggennemføringer. Når der efter færdiggørelsen af tagsystemet skal foretages yderligere taggennemføringer, skal arbejdet altid udføres af aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenører, der i kraft af deres uddannelse kan opskære og forsegle det eksisterende tagsystem korrekt. Det er vigtigt, at inddækningen af sådanne taggennemføringer foretages korrekt for at sikre et tæt tag. Du skal kontrollere, at afl øb er rene og er forsynet med et egnet bladfang. Rør- eller kabelgennemføringer skal udføres af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør. De mest almindelige problemer 1. Nye taggennemføringer 2. Huller og mekaniske skader 3. Tilstoppede afl øb 4. Tagrender, tagnedløb og overlæg 5. Løse overlæg 6. Løse inddækninger 7. Ovenlysvinduer, røgaftræk og tagluger 8. Skidt på taget 9. Smuldrende murværk 10. Løse skruer 11. Gamle og nedbrudte fuger 12. Udluftnings-/ventilationsåbninger 13. Indvendige/udvendige hjørner 14. Beskadigelser af membranen

9 Man.s.8 I TILFÆLDE AF LÆKAGER, SKADER ELLER DEFEKTER... skal du Give den aut. Tæt Tag derbigum entreprenør, som har udført arbejdet, og Eurotag Danmark A/S skriftlig meddelelse om karakteren og omfanget af den konstaterede skade eller defekt inden tre arbejdsdage efter, at denne er konstateret. Træffe alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at skaden forværres og forhindre, at tilsvarende skader opstår i fremtiden. Til Eurotag Danmark A/S videregive alle oplysninger, du måtte være i besiddelse af om datoen for skadens konstatering, årsagerne til skaden og de nærmere omstændigheder i forbindelse med denne samt oplyse, hvilke forholdsregler, der er truffet med henblik på at begrænse skadens omfang, således at forsikringsselskabet kan danne sig et foreløbigt skøn over skaden. Opbevare eller sørge for opbevaring af alle beskadigede genstande, give mulighed for undersøgelse af skadens omfang samt undlade at foretage ændringer af enhver art på de beskadigede genstande, som ville kunne komplicere en undersøgelse af den konstaterede skade eller gøre en sådan umulig. Udvis rettidig omhu! Sørg for regelmæssig rengøring / vedligeholdelse af taget (det skal gøres mindst en gang om året). Udsæt ikke reparationer af skader, herunder skader forårsaget af fremmelegemer eller skader, som er opstået p.g.a. uhensigtsmæssig brug af taget. Overlad ikke reparationsarbejde til fi rmaer, der ikke er aut. Tæt Tag derbigum entreprenører. Lad ikke mos eller andre vækster brede sig på taget. Lad ikke et tagdækningsfi rma, der ikke er aut. Tæt Tag derbigum entreprenør foretage demontage eller udføre arbejde på taget, herunder særligt foretage ændringer, udføre taggennemføringer eller andet, medmindre en aut. Tæt Tag derbigum entreprenør er til stede eller skriftligt har godkendt dette. Gennemfør ikke ændringer i brugen af ejendommen eller taget, herunder særligt ændringer, der indebærer øget færdsel på taget, uden først at rådføre dig med en aut. Tæt Tag derbigum entreprenør eller Teknisk Afdeling hos Eurotag Danmark A/S. Rengør ikke taget med aggressive rengøringsmidler eller produkter, der ikke er godkendt af derbigum. Giv straks oplysning om eventuelle defekter, kemiske angreb eller rustangreb. Husk i løbet af det 10. år at få foretaget 10-års eftersyn af Eurotag Danmark A/S eller en aut. Tæt Tag derbigum entreprenør. Foretag ikke ændringer i ejendommens isolering eller tagkonstruktion. Denne liste er ikke udtømmende.

10 Man.s.9 HVAD MAN IKKE SKAL GØRE Du må ikke på nogen måde foretage ændringer af tagsystemet uden først at have rådført dig med en derbigum specialist. Du må ikke anbringe tunge genstande på taget uden først at have kontrolleret at bygningens konstruktion kan holde til belastningen. Tagterrasser med fliser, terrassebrædder el. lign. Vær forsigtig under pålægningen af terrassebelægningen gennembryd aldrig tagmembranen. Etabler ikke udendørs pejse direkte på tagbelægningen. Rådfør dig med en skorstensfejer. Undgå at bruge aggressive kemikalier til rengøring af fl iserne og hæld ikke kemikalier i tagnedløbene. Du må ikke på nogen måde foretage ændringer i de enkelte tagkomponenter. Du må ikke på nogen måde perfore eller gennembore belægningen. Anvend ikke værktøj ved isdannelse i tagnedløb og tagrender. Kontakt din derbigum specialist med henblik på en tagvenlig løsning. Anbring aldrig havemøbler direkte på tagmembranen. Forsøg ikke på nogen måde at lægge fl iserne selv. Tag kontakt til en derbigum specialist for at få mere information. Du må ikke på nogen måde foretage ændringer af taget uden først at rådføre dig med din aut. Derbigum entreprenør. Taghaver Du må ikke på nogen måde tilføje eller fjerne muld. Det kan have indfl ydelse på bygningens konstruktive opbygning. Undgå overdreven vanding. Du må ikke på nogen måde anbringe genstande med skarpe kanter i mulden. Det kan forårsage alvorlig skade på tagsystemet. Plant ikke træer eller planter uden først at have rådført dig med en derbigum specialist og uden ejerens tilladelse.

11 Man.s.10 SKITSE AF TAGET Nedenfor fi ndes et linienet til udarbejdelse af en skitse af taget samt dets vigtigste komponenter, såsom stiger, air conditioning anlæg, adgangsfaciliteter, etc

12 Man.s.11 TAGLOG 1 år 1 1/2 år 2 år 2 1/2 år 3 år 3 1/2 år 4 år 4 1/2 år 5 år 5 1/2 år 6 år 6 1/2 år 7 år 7 1/2 år 8 år 8 1/2 år 9 år 9 1/2 år 10 år 10 1/2 år 11 år 11 1/2 år 12 år 12 1/2 år 13 år 13 1/2 år 14 år 14 1/2 år 15 år 15 1/2 år 16 år 16 1/2 år 17 år 17 1/2 år 18 år 18 1/2 år 19 år 19 1/2 år 20 år 20 1/2 år Dato Navn Nødvendige reparationer Dato for udførelse af reparation Reparation udført af

13 Man.s.12 NOTATER eurotag danmark a/s Lokesvej Åbyhøj Tlf: Fax: Kontor Sjælland - Naverland Glostrup imperbel nv sa Begensesteenweg Lot, Belgium

14 Man.s.13 CHECKLISTE FOR DE ÅRLIGE EFTERSYN Denne checkliste er et godt udgangspunkt, når du skal foretage regelmæssige eftersyn af dit tag. Listen kan om nødvendigt med fordel udvides. For hele tiden at være ajour med udviklingen og de udførte reparationer kan du lave fl ere kopier af listen og gemme dem.

15 Man.s.14 Dato: Kontrollantens navn: checkliste For Tag 20 Aut. derbigum entreprenør Tilstand Bemærkninger God Rimelig Dårlig Beliggenhed Iværksatte foranstaltninger Helhedstilstand Vandansamlinger Intet affald Ingen begroning Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer Skader på tagets overfl ade Løse overlæg Afl øb, tagrender, nedløbsrør Coating Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger Tilslutning mod blik-/metal inddækningen

VEDliGEhOlDElSES- & SERVicEMANUAl Manual

VEDliGEhOlDElSES- & SERVicEMANUAl Manual Vedligeholdelses- & Servicemanual l a u n a M Man.s.1 VEDliGEhOlDElSES- & SERVicEMANUAl indholdsfortegnelse Indledning Hvad skal ejeren gøre Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med eftersyn af

Læs mere

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning TÆT TAG Derbigum Dit Derbigum-tag en 3-dobbelt garanti for total dækning Derbigum giver dig ro i sjælen Derbigum-producenten Imperbel Group og netværket af autoriserede Tæt Tag-entreprenører er forpligtet

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof

Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof Sag: Sags nr.: Udarb. af: Omfang/sted: Entreprenør: Leverandør : Nature Impact A/S Sdr. Højrupvejen 130 5750 Ringe Tlf: +45 65 98 22 23 Materialer: Nature Impact Roof 60/25 Komponent - Liste: Driftsoplysninger:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside).

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Garantibeviser garanti & Udførselsgaranti garantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Udførselsgarantien: dækker udførsel og er en forsikringsdækket garanti.

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof 60/25

Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof 60/25 Sag: Sags nr.: Udarb. af: Omfang/sted: Entreprenør: Leverandør: Nature Impact A/S Sdr. Højrupvejen 130 5750 Ringe Tlf: +45 65 98 22 23 mail@natureimpact.com Materialer: Nature Impact Roof 60/25 Komponent-

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSEs guide

VEDLIGEHOLDELSEs guide VEDLIGEHOLDELSEs guide Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer Kom godt i gang med... Vedligehold og reparation af dit tag Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel, men med jævnlige

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Multikum fra Kompan. Beskrivelse af materialet

Multikum fra Kompan. Beskrivelse af materialet Multikum fra Kompan Beskrivelse af materialet Multikum består af to lag gummi, som lægges I på to separate arbejdsprocesser. Nederste lag - Basen, giver den fornødne støddæmpning i tilfælde af fald, og

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP VEDLIGEHOLDELSES GUIDE Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP Kom godt i gang med... Med produktserie fra Phønix Tag Materialer til behandling, reparation og vedligeholdelse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Østerkildevej 14, 2820 Gentofte 16. september 2015 H-15-02543-0350 157-231588 Laust Hällberg Som sælger

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning DK Scandispa badekar Installations- og brugsvejledning Ordrenummer: Pas godt på Deres ordrenummer, da det skal anvendes i forbindelse med evt. senere henvendelse til Scandi-aqualine a/s. 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 33_016 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Søbakken lll

Andelsboligforeningen Søbakken lll Drifts & Vedl igeholdelsesarbeide lndholdsfortegnelse El-installation Fjernvarmeunit Fuger udvendig Sokkel Sålbænke Tagoverflader af betontagsten Tagrender Vinduer og døre Sum af udgifter side 1 side 2

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Stockscreen Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter 2 Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Kilde: Antal/højde 0.9m 1.8m Produktbeskrivelse A1 1 1 Stockscreen-plade

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

SLADDA cykelstel og drivrem

SLADDA cykelstel og drivrem 25_017 SLADDA cykelstel og drivrem Hverdagen stiller store krav til cykler. SLADDA cykel bliver testet for at sikre, at den overholder IKEAs standarder for styrke og holdbarhed. Derfor giver vi garanti

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Brugsanvisning AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Indholdsfortegnelse 1- Produktbeskrivelse 2- Transport og løfteanordning 3- Modtagekontrol 4- Installation 5- Operatørmanual 6- Fejlfinding

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

ALKORDESIGN Systemet RENOLIT WATERPROOFING

ALKORDESIGN Systemet RENOLIT WATERPROOFING ALKORDESIGN Skole (Belgien) RENOLIT WATERPROOFING ALKORDESIGN Systemet ALKORDESIGN systemet ligner det traditionelle bliktag med sine stående false, men uden vægten og omkostningerne til aluminium, zink,

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Gode råd om service og vedligehold

Gode råd om service og vedligehold Kratholmvej 63 5260 Odense S Tlf. 63 18 18 40 Fax 63 18 18 41 Sydbank Reg.nr. 6845 kontonr. 6318184 CVR nr. 26 05 05 10 Gode råd om service og vedligehold Om produkterne Produkterne er bygget af materialer

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ADESO - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Unikt tagpapsystem 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere