Klik på det fag, du vil se!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klik på det fag, du vil se!"

Transkript

1 Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B Dansk Dansk særligt for STX Samfundsfag Fysik Psykologi Historie Musik... 22

2 Fransk At Informere Taksonomisk (Bloom) Lavt Videns (redegørende ) FRANSK r Traduire Resumer Definition af ordet Oversætte fra dansk til fransk Resumere en tekst Hvad/hvilket? At Analysere Højere Det analyserende Décrire Commenter Expliquer Beskrive (typisk et billede, en person) Forklare, tage stilling og udtrykke en mening At forklare/ udlægge et forhold/ et udsagn i teksten (kræver indholds- analyse) At Argumenter e Højt Hvordan? Det vurderende/disk uterende Comparer Discuter Trouver des arguments Sammenligne to tekster, to udsagn etc. At belyse en sag/ et emne fra flere sider Do.

3 Genrer af mere kreativ art (> sprogproduktion som vi til dagligt laver rigtig meget af): Écrire un dialogue, un jeu de rôle (skriv en dialog, et rollespil) Écrire un poème, une chanson, une carte de voeux, une carte postale, une lettre, un mail (skriv et digt, en sang, et lykønskningskort, et postkort, et brev, en mail)

4 Biologi/Kemi/NV Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Vidensniv eau (redegøre nde ) Spørgsmå l: Hvad/hvil ket? NV/biologi/kemi Afbild: Afstem: Anfør: Angiv: Baggrund (på baggrund af): Beregn: Definition af ordet Grafisk fremstilling af data. Enheder angives. Anvendes normalt i forbindelse med at et reaktionsskema skal afstemmes. Omfanget af en medfølgende tekst, som beskriver fremgangsmåden ved afstemningen, vil afhænge af reaktionstypen. Fx vil en afstemning af en redoxreaktion kræve mere dokumentation end de fleste andre reaktionstyper. Ved helt simple afstemninger kan en medfølgende tekst undlades. Et kort præcist svar med brug af relevant fagligt begreb. Det forventes ikke, at svaret også omfatter en begrundelse. Biologi: Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi. Kemi: Et kort præcist svar med en kort faglig begrundelse for svaret. Typeordet anvendes fx i forbindelse med bestemmelse af en reaktionstype. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der henvises til. Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af forklarende tekst, delresultater, enheder, reaktionsskemaer, figurer og formler i et sådant omfang, at tankegangen er klar. Der skal afsluttes med en afrundende tekst, der kort omtaler, hvad der er beregnet og hvilket resultat, som blev opnået. Der vil blive lagt vægt på om både enheder og talstørrelser er fornuftigt

5 angivet, fx i form af antal betydende cifre. Giv en uddybende beskrivelse af det, der bedes om ud fra en figur eller oplysninger i opgaven. Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af en metode og dens princip og evt. en forsøgsopstilling. Beskriv: Forsøg/eksperiment: Færdiggør: Der præsenteres et ufuldstændigt materiale, som skal afsluttes ved brug af kemiske begreber og lignende. Anvendes ofte når der er angivet et ikke afstemt reaktionsskema. Ved besvarelsen forventes angivet de manglende kemiske forbindelser med kemisk symbolik, dvs ikke som kemiske navne. Benyttes typisk hvis en kemisk forbindelse eller lignende skal bestemmes ud fra et fremlagt materiale. Materialet kan fx et H- NMR spektre eller beskrivelse af resultater fra kemiske eksperimenter. Opsamling uden nye oplysninger. Gerne med de vigtigste resultater og evt. betydende fejlkilder for forsøget Identificer: Konklusion: Marker: Anvendes normalt når et kemisk begreb eller struktur skal vises på en figur af en kemisk forbindelse. Det kan fx dreje sig om at visse relevante atomer i en strukturformel, asymmetriske C-atom, karakteristiske/funktionelle grupper. Som regel vil et bilag være vedlagt til brug. Det forventes ikke der er en medfølgende forklarende tekst. Der vil blive lagt vægt på om der er foretaget en korrekt markering, men også om der er foretaget forkert markeringer. Vil typisk anvendes ved navngivning af kemiske forbindelser. Der kan i den konkrete situation være stillet særlige krav til navngivningen, fx at der skal være tale om den kemiske

6 forbindelses systematiske navn. Det forventes ikke, at der angives en forklaring på navnet. Navngivning følger som udgangspunkt Kemisk Ordbog. For mere almindelige kemiske forbindelser accepteres trivialnavn, fx vand og ammoniak. Automatiske navngivningsprogrammer må gerne benyttes. Der skal dog angives et dansk navn, selv om et program giver et engelsk navn for stoffet. Navngiv: En kortfattet opskrivning af fx et kemisk begreb eller kemisk struktur, som ikke behøver ledsages af en uddybende tekst. En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en problemstilling En tegning skal entydigt vise det, der spørges efter. Det kan fx være en celle eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser. Opskriv: Redegør for/gør rede for: At Analysere Højere Det analysere nde Tegn: Analyser: Bestem: En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig. Biologi: Ud fra data eller oplysninger i opgaven, bestemmes for

7 Spørgsmå l: Hvordan? eksempel en forskrift eller en værdi. Forklar kort hvordan bestemmelsen er foretaget, og angiv de forudsætninger eller antagelser der er grundlag for bestemmelsen. Eventuelle enheder skal angives. Kemi: Størrelsen skal findes fx ved aflæsning på graf, beregninger og lignende. Relevante enheder skal angives. Der skal afsluttes med en afrundende tekst, der kort omtaler, hvad der er bestemt. Der vil blive lagt vægt på, om både enheder og talstørrelser er fornuftigt angivet, fx i form af antal betydende cifre. Typeordet benyttes ofte i forbindelse med bestemmelse af empirisk eller molekylformel, halveringstid ved reaktionskinetik og beregning af en kemisk forbindelses molarmasse ud fra en figur. Forklar: Besvarelsen skal bygge på biologisk viden og forståelse. De konkrete resultater eller figurer sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan forekomme, at der er flere forklaringer på en problemstilling. Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund dit eller dine forslag I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur anvendes. Forslag, giv forslag til: Inddrag: Kommenter: Optræder normalt som et delspørgsmål, hvor en kemisk størrelse er beregnet eller bestemt. Resultatet skal efterfølgende sættes i relation til relevant kemisk viden. Der er tale om en relativ kort faglig beskrivelse af betydningen af det opnåede resultat. Fx kan der være tale om kort at forklare betydningen af en beregnet termokemisk størrelse. Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser. En påstand fremsættes. Der skal fremlægges passende kemisk

8 Skitser: dokumentation, som viser, at påstanden er korrekt. Dokumentationen kan fx inddrage beregninger, fremstilling af graf og tegning af strukturer, men det er væsentligt, at dokumentationen knyttes sammen af en tekst, som efterviser påstanden. Typeordet benyttes ofte i forbindelse med at undersøgelse af en kemisk reaktions orden. At Argumentere Højt Det vurderen de/diskut erende Spørgsmå l: Hvorfor? Vis: Argumentér: Begrund: Diskuter: Hypotese, opstil en hypotese: Vurder: En påstand skal begrundes ud fra naturvidenskabelige argumenter. Der kan være tale om at inddrage baggrundsviden fra forskellige dele af faget og at benytte såvel kvalitative som kvantitative forhold i argumentationen. Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger bag dit svar. Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumenter for og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. Fagligt begrundede forventede udfald af et forsøg/eksperiment. Hypotesens holdbarhed kan afprøves eksperimentelt eller ved hjælp af statistiske metoder. Biologi: På baggrund af naturvidenskabelig viden og evt. en statistisk analyse vægtes synspunkter for og imod en problemstilling. Kemi: På baggrund af kemisk viden og eventuelt en analyse af eksperimentelle resultater bedømmes en kemisk relevant problemstilling

9 Matematik Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Videns (redegørende ) Matematik Beregn Definition af ordet Benyt formlen ved at indsætte de givne oplysninger (tal) på de rigtige pladser. Hvad/hvilket? At Analysere Højere Det analyserende Bestem Definér Skitsér Reducér Find resultatet med en valgfri metode. Det kan evt. være ved beregning, ved aflæsning på figur m.fl. Husk beregning er mere nøjagtig end beregning og dermed ofte bedre. Afklare/forklare hvad der forstås ved et bestemt begreb. Lave en realistisk skitse i overensstemmelse med de givne informationer og betegnelser (f.eks. grafer, trekanter m.m.). Benyt regningsarternes hierarki og diverse grundlæggende regneregler til at skrive udtrykket kortere/simplere. Hvordan? Isolér Løs Benyt ligningsløsningens grundregler til at omskrive ligningen/formlen, så den ubekendte står alene på den ene side af lighedstegnet. Benyt ligningsløsningens grundregler til at omskrive ligningen, så den ukendte står alene på den ene side af lighedstegnet eller anvend en bestemt løsningsformel. Vær opmærksom på antallet af løsninger. At Argumentere Højt Det Bevis Med bevis forstås en række af logiske slutninger, der munder ud i en

10 vurderende/di skuterende konklusion om en matematisk sætnings sandhed. Hvorfor? Vis Redegør Er lidt det samme som bevis, men er ofte brugt i en mere konkret sammenhæng. Udtømmende forklaring af begreber og sammenhænge samt disses anvendelsesmuligheder herunder bevisførelse.

11 Engelsk B Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Videns (redegørende ) Hvad/hvilket? At Analysere Højere Det analyserende Hvordan? At Argumentere Højt Det vurderende/di skuterende Hvorfor? Engelsk B Summary ( Write a summary ) Account ( Give an account.. ) Outline ( Give an outline ) Characterization ( Characterize. Write an article in which you discuss., Definition af ordet Et handlingsreferat skrevet i nutid. Alle væsentlige dele af den læste tekst skal gengives i et klart og entydigt sprog. En beskrivelse af fakta, tilstande eller handlinger; en redegørelse for grunde, årsager eller motiver En sammenhængende tekst hvor eleven identificerer centrale synspunkter i de enkelte tekster eller hos personer i de enkelte tekster. Der skal indgå relevante citater som illustrerer de centrale synspunkter. Teksten bør ikke opdeles i enkeltafsnit om text A, text B, text C. En beskrivelse af f.eks karakteristiske træk, særlig opførsel og psykologiske bevæggrunde hos personer i en litterær tekst. Det specielle ved en person kan udtrykkes både direkte gennem beskrivelser og kommentarer og indirekte gennem personernes handlinger, tale eller udseende. Beskrivelsen kan med fordel understøttes af citater. En argumenterende sagprosatekst om et afgrænset emne, hvor emnet sættes i en større sammenhæng og hvor den skrivende udtrykker sin velbegrundede holdning til vigtige spørgsmål om emnet. Teksten opbygges med en overskrift, en fængende indledning, brødtekst og en afrunding, hvor de væsentligste pointer understreges. Modtagerforholdet medtænkes mht stilleje. En kort tekst med argumentation og kommentar til et givet emne eller udsagn ofte med udgangspunkt i det skønlitterære forlæg.

12 Write a short essay in which you discuss, Teksten skal indeholde en indledning, brødtekst og afrunding med opsamling af de væsentligste pointer. Egne holdninger bør sættes op mod holdninger, som findes i forlægget. Kan være skrevet i en personlig tone. Personlige oplevelser kan bruges til at illustrere pointer og understøtte argumenter. Iagttagelser der udtrykker den skrivendes egne Comment on. NB: En velargumenteret tekst nævner også de vigtigste MODARGMUMENTER argumenter der derefter kan gendrives, så konklusionen bliver at forfatterens synspunkt er det eneste rigtige. Gode linkers er centrale for genren.meninger om eller holdninger til det angivne.

13 Dansk Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Videns (redegørende ) Hvad/hvilket? At Analysere Højere Det analyserende Hvordan? At Argumentere Højt Det vurderende/di skuterende Hvorfor? Dansk Resumé Redegøre Dokumentere Citere Karakterisere Analysere Sammenligne Diskutere Reflektere Perspektivere Definition af ordet Kort gengivelse af det centrale indhold i teksten. Til forskel fra et referat skal tekstens egen struktur ikke nødvendigvis følges. Sammenfatte tekstens overordnede synspunkter og forklare sammenhængen mellem dem..tekstens kronologi følges ikke. Objektiv gengivelse og tydelig markering af hvem der taler ved brug af redegørelsesmarkører. Du bruger teksten som argumentation for dine iagttagelser ved at underbygge dem med citater fra eller henvisninger til teksten. Du udpeger de særligt karakteristiske træk ved en tekst eller ved aspekter af den. Du skal iagttage enkeltdele i teksten og forklare, hvilken effekt de har for læserens opfattelse af tekstens indhold og form. Analysen afhænger altid af tekstens genre. Du iagttager forskelle og ligheder i eller mellem tekster. Fremstille en sag fra flere sider så man afdækker hvad der ville kunne siges for og imod et emne eller en sagsfremstilling. Det er bl.a. væsentligt at man ikke kun ser en sag fra én synsvinkel, men også inddrager hvad der kunne udtrykkes fra en anden synsvinkel. Du reflekterer når du giver udtryk for undren og overvejelser om et emne. Du sætter en sag/et emne/en tekst ind i en større sammenhæng, fx over tid eller i relation til andre tekster. Du fortolker på baggrund af en analyse ved at samle betydningen af analysens enkeltdele. Du tager udgangspunkt i nogle faglige kriterier, når du skal vurdere

14 Fortolke forskellige aspekter af en tekst. Vurdere

15 Dansk særligt for STX Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Videns (redegørende ) Hvad/hvilket? DANSK (stx) Beskrive Referere Redegøre Definition af ordet Beskrivelse dækker (særligt i forbindelse med billedbeskrivelse) ydre forhold, materiale, struktur, bevægelse, udvikling eller fx et sagsforhold. Referat er en kort, kronologisk og sammenhængende gengivelse af det væsentlige i noget talt eller skrevet. Referatet medtager ikke detaljer. Redegørelse er en selvstændig gengivelse af det væsentlige i en tekst. Redegørelsen behøver ikke at følge tekstens kronologi, men gengiver tekstens hovedpunkter. Redegørelsen er objektiv. At Analysere Højere Det analyserende Hvordan? Dokumentere Analysere Karakterisere Undersøge Dokumentere vil sige at underbygge et synspunkt eller en tekstiagttagelse ved at henvise til kendsgerninger eller anføre citater, der underbygger det. Analyse bruger fagets metoder og teorier til at undersøge en tekst. Der er forskel på, om det er en litterær analyse, en retorisk analyse eller en sagprosaanalyse. En analyse kræver en opsplitning af elementer i en tekst, der har til formål at få større forståelse for tekstens indhold. Karakterisere betyder at undersøge og beskrive det, som kendetegner og er typisk f.eks. for en person, en holdning eller en tekst. Undersøgelse er den grundlæggende aktivitet i al faglighed: slippe sin nysgerrighed løs i faglig sammenhæng ved hjælp af faglige teorier og faglige metoder.

16 At Argumentere Højt Det vurderende/di skuterende Hvorfor? Argumentere Diskutere Fortolke Perspektivere Reflektere Sammenligne Argumentation vil sige at overbevise andre om det, man mener, ved eller tror. Dette gøres ved at fremføre en påstand og belæg, som underbygger påstanden. I diskussion gengives andres synspunkter og argumenter loyalt. I diskussionen fremstilles en sag fra flere sider, idet man afdækker, hvad der ville kunne siges for og imod et emne eller en sagsfremstilling. I diskussionen ser man ikke kun en sag fra én synsvinkel, men inddrager hvad der kunne udtrykkes fra en anden synsvinkel. Kræver ikke, at man fremsætter egen mening, men man må gerne. Fortolkning bygger på de iagttagelser, som man gør sig i analysen, giver en samlet forståelse af teksten, som hviler på en grundig tekstdokumentation/-analyse. At perspektivere vil sige at sætte en sag, et emne eller et forhold ind i en større sammenhæng, fx over tid eller i relation til andre forhold. Når man reflekterer, gennemgår man en tankeproces, som formuleres skriftligt. En sammenligning består i at sammenholde to eller flere ting eller forhold af nogenlunde ensartet karakter med henblik på at finde ligheder og forskelle mellem dem. En sammenligning bør være systematisk, således at man sammenligner de to områder punkt for punkt. Ofte munder sammenligningen ud i en vurdering. At vurdere vil sige ud fra danskfaglige kriterier at bedømme en teksts kvalitet. En vurdering er en bedømmelse af en ting eller et forhold for at konstatere de bagvedliggende holdninger eller værdier. Vurdere

17 Samfundsfag Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Videns (redegørende ) Hvad/hvilket? Samfundsfag - Redegøre - Udlede - Tydeliggøre Definition af ordet I en redegørelse skal man være loyal overfor materialet. Man skal ikke begynde at forklare eller diskutere materialet, men udvælge og gengive de vigtigste pointer i dette. Det der styrer udvælgelsen er naturligvis problemstillingen. Når man udleder i samfundsfag skal man fremdrage de vigtigste tendenser i en given tabel/figur. At tydeliggøre indebærer som regel en udregning (fx indekstal), der fremhæver en tendens i et talmateriale. At Analysere Højere Det analyserende Hvordan? - Angiv og dokumenter - Karakterisere - Analyser og undersøg - Sammenlign - Opstille en hypotese - Opstille og anvende en model Ordene angiv og dokumenter betyder, at man skal præcisere omfanget eller antallet af faktorer, konsekvenser etc., der spørges ind til. Dette indebærer at man bruger henvisninger/citater. At karakterisere indebærer, at man afgør, hvad der kendetegner et bestemt fænomen. At analysere og undersøge indebærer, at man enten 1) dokumenterer faglige sammenhænge vha. materiale og supplerer ved brug af hjælpemidler eller 2) bearbejder et talmateriale og dermed

18 At Argumentere Højt Det vurderende/ diskuterende Hvorfor? Diskutere Skriv et notat påviser faglige sammenhænge og udviklingstendenser En sammenligning indebærer en systematisk fremhævelse af ligheder og forskelle i materialet ved brug af faglig viden i form af begreber og/eller teorier Bliver man bedt om at opstille en hypotese, skal man på et fagligt grundlag opstille en sammenhæng mellem en afhængig variabel og en eller flere uafhængige variable. Opstilling og anvendelse af en model indebærer en formidling af faglige sammenhænge i en forenklet form. Fx en oversigt over de variable der er årsag til eller konsekvens af en given problemstilling. En fagligt funderet diskussion indebærer, at man sætter argumenter for forskellige synspunkter op overfor hinanden. Diskussionen kan afsluttes med en vurdering af, hvilket argument der er stærkest. At skrive et notat indebærer en rådgiverrolle. Typisk i forhold til en politiker. Man skal da skrive en eller flere strategier/løsningforslag og en konklusion med en velbegrundet anbefaling.

19 Fysik Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Videns (redegørende ) Hvad/hvilket? At Analysere Højere Det analyserende Hvordan? At Argumentere Højt Det vurderende/di skuterende Hvorfor? FYSIK Formål Udførelse Fejlkilde Usikkerhed Formler Teori Analyse Diskussion Konklusion Definition af ordet En kort og præcis angivelse af hvad meningen med øvelsen er. Beskrivelse af et forsøgs udførelse. Beskrevet således at en anden elev kan læse og forstå det, samt lave forsøget efter beskrivelsen. Forhold der er uafhængige af selve målingen, men som skaber fejl i forsøget. F.eks. at man vil måle hvor hurtigt en person kan cykle, uden at der tages hensyn til medvinden. Ingen måling er fuldstændig nøjagtig. Kan en tykkelse måles så den kun kan afvige med 1mm, siges usikkerheden at være 1mm. En kort overskuelig symbolrepræsentation for en fysisk sammenhæng. En beskrivelse af det system der undersøges og hvilke antagelser der gøres for at kunne lave beregninger på systemet. Finde ud af om der er bestemte sammenhænge i forsøgsdata eller bestemme en bestemt værdi ud fra forsøgsdata. En diskussion af forsøgets resultater. Herunder om resultaterne passer overens med en tabelværdi eller fysisk kendt sammenhæng. Dette kan gøres kvantitativt ved at beregne en afvigelse, eller kvalitativt med en beskrivelse af afvigelsen fra det forventede. Væsentlige fejlkilder og usikkerheder ved forsøget nævnes også. En sammenfatning af resultatet for forsøget. Angiv gerne de værdier/sammenhænge du har fundet, samt hvad der evt. er gået galt i løbet af forsøget.

20 Psykologi Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Videns (redegørende ) Hvad/hvilket? At Analysere Højere Det analyserende Hvordan? At Argumentere Højt Det vurderende/di skuterende Hvorfor? Psykologi Skrivebegreber Udvælg relevante teorier, empiri og eller undersøgelser, der har forklaringsværdi i forhold til emnet redegør for og definer herefter de teorier, undersøgelser og begreber, der er relevant for dit fokus evt. i form af begrebskort Analyser forklaringsværdi citer, påvis og forklar sammenhæng, overensstemmelse Diskutere Reflektere Fortolke Vurdere Perspektivere Konklusion: opsummere intet nyt - knytter an til metateksten og jeg kan igen optræde Udgangspunktet er altid psykologiens paradigme: teori-empiri-praksis Der må gerne være metatekst i indledningen: jeg har valgt det og det fordi og her må bruges jeg Metatekst er en læsevejledning med opgavens røde tråd og begrundelser for valg af teori mv. Ord: undre sig, undersøge, sammenligne fordi måske har det samfundsmæssig relevans eller relevans for mange mennesker i forhold til at opnå et godt liv, eller relevant for hin enkelte i casen. Ved feltarbejde/ egen empiri redegør for metode og design. Analyser dvs. del bilagsteksten op i smådele; find de tekststeder, hvor de udvalgte teorier, undersø- gelser og begreber har forklaringsværdi og citer, påvis og forklar sammenhæng, overensstemmelse mellem teori og bilagsmateriale teori skal hænges op på konkret bilagstekst eller praksis Undgå at være normativ: aldrig jeg synes.. Diskuter f.eks. den anvendte teoriens validitet i forhold til bilaget holder det også i dag eller er teorien måske forældet, hvor langt har de valgte teorier forklaringsværdi? Hvad bliver ikke forklaret Reflektere og vurdere: hvad må der gøres ved praksis ex.: skal barnet tvangsfjernes? er der lovhjemmel til det? ; hvilken terapiform ville være egnet og hvorfor?; Hvordan kan vi gøre livet bedre for de involverede ; hvad er grundvilkår vi må leve med? Fortolke hører til psykoanalysens univers Perspektivere er at inddrage andre teorier, undersøgelser eller begreber, der også ville kunne have forklaringsværdi eller praksisrelevans

21 Historie Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Videns (redegørende ) Hvad/hvilket? At Analysere Højere Det analyserende Hvordan? At Argumentere Højt Det vurderende/di skuterende Hvorfor? Historie Notere: Dokumentere/citere: Redegøre: Analysere (ophavsanalyse) Sammenligne: Diskutere: Perspektivere: Vurdere: Definition af ordet Notere: Skrive notater til en fremstillingstekst/kilde. Dokumentere: Lave citater af kilden/fremstillingsteksten og fodnoter hvor du dokumenterer, hvor du har oplysningerne fra. Redegøre: Sammenfatte Analysere (ophavsanalyse)=lav kildekritik: Find ud af, hvem, hvornår og med hvilket formål teksten er skrevet med henblik på at finde kildens tendens. Sammenligne: Sætte to eller flere tekster overfor hinanden med henblik på at finde ligheder og forskelle. Diskutere: Her skal du med udgangspunk i din analyse af tekstens tendens sætte synspunkterne op overfor hinanden veje for og imod. Vurdere (fx: hvilken betydning fik ): Her skal du med udgangspunkt i en konkret analyse og diskussion tage stilling til en sag/problemstilling baseret på faglige argumenter. Perspektivere: Her skal du med udgangspunkt i en konkret analyse/problemstilling se større sammenhænge og perspektiver såvel geografisk som tidsmæssigt begreberne mikrohistorie <> makrohistorie er forbundet hermed.

22 Musik Taksonomisk (Bloom) At Informere Lavt Videns (redegørende ) Hvad/hvilket? At Analysere Højere Det analyserende Hvordan? At Argumentere Højt Det vurderende/di skuterende Musik Redegørelse Analysere Diskutere Definition af ordet Når man skal lave en redegørelse, tænker vi på de musikeksterne forhold, som - Biografiske forhold - Samfundsmæssige forhold - Historiske forhold - Musikalsk genre (rock, jazz, opera) Når man skal lave en analyse af et stykke musik, skal man fokusere på musikkens enkelte parametre, som - Form - Harmonik - Melodi - Instrumentering - Rytmik & Groove - Klang/Sound - Samspil mellem tekst og musik - Dynamik Når man skal diskutere musikken, laver man en vurdering og en perspektivering med baggrund i analysen

23 Hvorfor?

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere