ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund"

Transkript

1 Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted tlf ,

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven (lov nr af 22/ ). Ansøger Navn: ScrapTrans A/S Kontaktperson: Lone Thorning Adresse: Søvangvej 14, Hjortlund, 7200 Grindsted Telefon: Virksomhed Navn: ScrapTrans A/S Adresse: Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Telefon: scraptranscraptrans.dk Matr.nr.: 3 BH Sdr. Elkær Grene CVR-nummer: P-nummer: Listebetegnelse: K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K209 K215 nævnte anlæg. Ejendommens/grundens ejer Navn: Stilbjerg ApS Adresse: Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Tlf.: Vigtige datoer Godkendelsen annonceres den 6. juli 2010 Klagefristen udløber den 2. august 2010 Søgsmålsfristen udløber den 5. januar 2011 Retsbeskyttelsesperioden udløber den 5. juli 2018 Kort beskrivelse af det som ansøges godkendt ScrapTrans A/S afhenter hvert år ca tons rest- og spildprodukter (brød, slik og konfekture, mel, morgenmad, smør og margarine og korn m.m.) fra levnedsmiddelvirksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Ca. 2/3 af produkterne leveres direkte fra levnedsmiddelfabrikker til eksterne kunder. Resten nedknuses, blandes og/eller omemballeres hos ScrapTrans inden det genanvendes til foder i landbrugsvirksomheder eller anvendes til biogasproduktion. ScrapTrans A/S søger om miljøgodkendelse til modtagelse, nedknusning, blanding og omemballering af rest- og spildprodukter fra levnedsmiddelvirksomheder. INDHOLDSFORTEGNELSE

3 1. Ansøgning Godkendelse Vilkår... 3 Generelt...3 Indretning og drift...4 Luftforurening...4 Støj..6 Spildevand...6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand...6 Affald...7 Egenkontrol...7 Ophør af virksomhedens drift Miljøteknisk beskrivelse... 7 Ansøgning om miljøgodkendelse...8 Risiko...8 Sikkerhedsstillelse...8 Oplysning om etablering...8 Præsentation af virksomheden...8 Oplysninger om virksomhedens beliggenhed...9 Beskrivelse af virksomhedens indretning og produktion...9 Renere teknologi...11 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger...11 Luft...11 Spildevand...11 Støj...12 Vibrationer...12 Affald...12 Jord og grundvand...12 Forslag til vilkår og egenkontrol Miljøteknisk vurdering Beliggenhed...13 Luft...14 Spildevand..14 Jord og grundvand...14 Støj...14 Vibrationer...15 Produkter og affald...15 Ressourceforbrug...15 Driftsforstyrrelser og uheld...15 Renere teknologi...15 Ophør af virksomhedens drift...15 Sammenfattende vurdering af virksomhedens miljøregulering Godkendelsens varighed Klagevejledning Offentliggørelse BILAG Bilag 1 Bilag 2 Beliggenhedsplan Indretningsplan

4 1. Ansøgning ScrapTrans A/S har i november 2009 søgt om miljøgodkendelse af den samlede virksomhed beliggende Stilbjergvej 1A, 7190 Billund. Virksomheden modtager rest- og spildprodukter fra levnedsmiddelvirksomheder til nedknusning, blanding og/eller omemballering. Nogle produkter nedknuses ikke, men afsættes direkte til forbruger efter omemballering. Ansøgningen er indgivet i henhold til 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven nr af 22/ Godkendelse Det er Billund Kommunes vurdering, at virksomhedens drift miljømæssigt ikke belaster omgivelserne væsentligt, når nedenstående vilkår efterleves. Baseret på de givne oplysninger som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og suppleret med den miljøtekniske vurdering meddeler Billund Kommune i medfør af 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven nr af 22/ godkendelse til drift af ScrapTrans A/S, Stilbjergvej 1A, 7190 Billund på nedennævnte vilkår. Samtidig meddeles tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandssystem i medfør af 28 i Miljøbeskyttelsesloven. Vilkår uden stjernemærkning har 8 års retsbeskyttelse, idet de er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Vilkårene vedrører indretning og drift, som er ansøgt godkendt. Vilkår med stjernemærkning har ingen retsbeskyttelse, idet de er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3 (tilslutningstilladelse). 3. Vilkår Indretning og drift skal foregå på basis af bedste tilgængelige teknologi med henblik på at fremme anvendelse af renere teknologi på virksomheden. Vilkår er fastsat i overensstemmelse med bestemmelser i: Lov nr af 22/12/2006 om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af spildevand til offentlige spildevandsanlæg. Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. Generelt 1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden. 2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

5 Indretning og drift 3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, med mindre andet følger af nedenstående vilkår. 4. Der må være aktiviteter på virksomheden mandag fredag i tidsrummet Virksomheden må modtage og opbevare de i nedenstående tabel nævnte affaldstyper: Affaldstyper Organisk affald (uden farlige stoffer) fra produktionsserier som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer, som f.eks.: Bolcher Brødproduktion Chips & Snacks produktion Chokolade Kager & Kiks Kornprodukter (Havregryn Cornflakes Ris etc.) Lakrids Marcipan Margarine - Fedtstoffer Marmelade & Honning Nødder (Hele/Flager) Ost & Mælke/Kakao pulver Pastaprodukter EAK-koder Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og opbevares på de dertil beregnede affaldsområder i containere og plastkasser. 7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden (kommunen) og orientere om affaldet. 8. Porte, døre og vinduer i produktionshallerne skal holdes lukkede, når virksomheden er i drift. Luftforurening 9. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 10. Afkast til det fri skal være forsynet med filter, der kan overholde de i nedenstående tabel 1 anførte grænseværdier for støv: Tabel 1. Massestrømsgrænser, emissionsgrænser og B-værdier for støv i øvrigt.

6 Massestrøm kg total støv/h Emissionsgrænse mg total støv/nm 3 B-værdi mg/m 3 Nye anlæg Bestående anlæg < 0, > 0,5 og < Dog 25 hvor der af produktionstekniske grunde kun kan > 5 anvendes elektrofiltre B-værdien gælder for støv < 10 µm i diameter Dog 50 hvor der af produktionstekniske grunde kun kan anvendes elektrofiltre 0,08 Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver 3. måned af dets korrekte funktion. 11. Lugtemmisionen i omgivelserne udenfor virksomhedens område må ikke overstige 10 LE/m Ved mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor det er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor de er placeret. 13. Tilsynsmyndigheden (kommunen) kan, såfremt den finder det påkrævet, kræve dokumentation i form af målinger og beregninger for, at Miljøstyrelsens vejledende immissionsgrænseværdier for stoffer og lugt overholdes, dog normalt højest 1 gang om året. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målinger og beregninger skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre målinger af denne art. Fremsendelse af resultatet af beregningerne skal ske til Billund Kommune, senest 1 måned efter gennemførelsen af beregningerne og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. I tilfælde af at de vejledende grænseværdier er overskredet, skal der sammen med dokumentationen fremsendes en redegørelse for, hvilke tiltag virksomheden vil gennemføre for at overholde grænseværdierne. Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdien overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdien overholdes. Støj

7 14. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau må ikke overstige nedennævnte grænseværdier i naboområder. Vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder målt udendørs Mandag - fredag: 7-18 Mandag fredag: Alle dage: 22-7 Lørdag: 7-14 Lørdag: Søndag: 7-22 I skel mod naboareler Grænseværdierne skal overholdes indenfor: Det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer om dagen (dog 7 timer om lørdagen). Den mest støjbelastede time om aftenen. Den mest støjbelastede halve time om natten. 15. Målingerne skal udføres, når tilsynsmyndigheden (kommunen) finder det påkrævet, dog normalt højst 1 gang om året. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder og vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne skal foretages af et firma/laboratorium, der er omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning for støjmålinger. Målingerne skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld normal drift, når støjemissionen er maksimal. Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden. Fremsendelse af resultatet af beregningerne skal ske til Billund Kommune, senest 1 måned efter gennemførelsen af beregningerne og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. Sammen med dokumentationen skal der, i tilfælde af at støjgrænserne er overskredet fremsendes en redegørelse for, hvilke tiltag virksomheden vil gennemføre for at overholde støjgrænserne. Spildevand 16. *Fedtudskilleren skal tømmes, rengøres og fyldes efter dens dimensionering, dog mindst en gang hvert halve år. 17. *Spildevand, der ledes til offentligt kloaknet, må på intet tidspunkt overskride 35 C. 18. *Spildevandets surhedsgrad, ph, skal på ethvert tidspunkt ligge indenfor intervallet 6,5 til 9, *Der må ikke ledes andet end sanitært spildevand og vaskevand til kloakken, uden forudgående accept fra kommunen. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

8 20. Eventuelt forekommende flydende hjælpestoffer skal opbevares i rum, hvor der ikke forefindes afløb til kloak. Affald 21. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i containere eller plastkar. 22. Eventuelt forekommende filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt lukket beholder. Egenkontrol 23. Gulvriste skal kontrolleres, vedligeholdes og tømmes. Kontrol skal som minimum omfatte en visuel kontrol hver måned. Gulvriste skal vedligeholdes og tømmes efter behov. 24. Filtrer skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver 3. måned af dets korrekte funktion. 25. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dato for og resultat af inspektioner, tømning og vedligehold af gulvriste. Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Dato for rengøring og tømning af fedtudskilleren. Driftsforstyrrelser og uheld, herunder tidspunkt for hændelsen, driftsforstyrrelsens/uheldets karakter og oplysninger om evt. afhjælpende foranstaltninger. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Ophør af virksomhedens drift 26. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom. 27. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som efter tilsynsmyndighedens vurdering aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet. Virksomheden skal gennemføre foranstaltninger, som sikrer tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. 28. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe al affald fra virksomhedens arealer. Bortskaffelsen skal ske i henhold til gældende lovgivning og kommunens anvisninger. 29. Senest en måned efter driftens ophør skal virksomheden tilsende tilsynsmyndigheden en redegørelse for, hvorledes foranstaltninger, jf. vilkår 29 og 30, påtænkes udført. Redegørelsen skal indeholde et forslag til en tidsplan for udførelsen. 4. Miljøteknisk beskrivelse

9 Ansøgning om miljøgodkendelse ScrapTrans A/S, Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund indsamler/modtager rest- og spildprodukter fra levnedsmiddelvirksomheder til nedknusning, blanding og/eller omemballering. Produkterne genanvendes til foder i landbrugsvirksomheder eller afsættes til biogasanlæg. Ikke alle produkter nedknuses, men afsættes direkte til forbruger efter omemballering. Hvert år afhenter ScrapTrans A/S ca tons slik, brød og kager i Danmark, Norge og Sverige. Kunderne hos ScrapTrans A/S er levnedsmiddelvirksomheder, som har behov for at komme af med rest- og spildproduktion, typisk fra fremstilling af f.eks.: brød slik og konfekture mel korn- og morgenmadsprodukter smør og margarine korn Der søges om miljøgodkendelse af den samlede virksomhed beliggende på Stilbjergvej 1A, 7190 Billund. Virksomheden er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og er i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed omfattet af listepunkt K 206 Anlæg der nyttiggør ikkefarligt affald efter en af metoderne R1 R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K209 K215 nævnte anlæg. Risiko Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Sikkerhedsstillelse Anlæggets aktiviteter er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse, jf. 39 a i Miljøbeskyttelsesloven. Oplysning om etablering Virksomheden har været i drift siden 1/ Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. Præsentation af virksomheden Virksomheden er godkendt af Plantedirektoratet som formidler af foderprodukter og har bevilling til afgiftsfrit at afhente afgiftspligtige varer. ScrapTrans afhenter og behandler affaldsprodukter fra følgende levnedsmiddelområder: Bolcher Brødproduktion Chips & Snacks produktion Chokolade Kager & Kiks Kornprodukter (Havregryn Cornflakes Ris etc.) Lakrids Marcipan Margarine - Fedtstoffer Marmelade & Honning

10 Nødder (Hele/Flager) Ost & Mælke/Kakao pulver Pastaprodukter ScrapTrans A/S opererer med to forskellige indsamlingssystemer: Containere og plastkar. Begge systemer er sikret mod forurening under transporten og køres enten direkte fra fabrikken til foderforbrugeren eller til udpakning, sortering, nedknusning, blanding og/eller omemballering i lagerhallerne på Stilbjervej 1A i Billund. ScrapTrans A/S har udviklet specialudstyr til åbning og sortering af indpakkede produkter. Indholdet frasorteres og emballagen forbrændes under miljørigtige forhold på eksterne godkendte anlæg. Containersystemet 25 m 3 containere anvendes i virksomheder, der benytter et internt transport- eller pumpesystem, som fører rest- og spildprodukterne direkte over i containeren. ScrapTrans A/S afhenter den fyldte container og erstatter med en ren, der er klar til brug. Plastkarsystemet Plastkar (120 x 100 x70 cm 3 ) anvendes i virksomheder uden internt transportsystem. De stabelbare plastkar transporteres rundt i virksomheden og placeres med truck eller løftevogn i et aflæsningsrum, hvor Scrap-Trans A/S afhenter dem og erstatter med rene kar, der er klar til brug. Slutprodukter Rest- og spildprodukter kan efter en vis bearbejdning genbruges som dyrefoder i bl.a. den danske svineproduktion eller anvendes til biogasproduktion. Analyser af foderværdier tages løbende af autoriserede analyseinstitutter. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed Området er i henhold til Kommuneplan beliggende i et erhvervsområde med enkelte boliger, området er omfattet af Lokalplan nr Erhvervsområdet afgrænses mod syd af Grindstedvej og mod øst af Granvej, mens det mod nord og vest afgrænses af omfartsvejen. Der er ca. 100 m til nærmeste bolig. Virksomheden er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Grunden er ikke kortlagt på vidensniveau 1 og 2 efter reglerne i jordforureningsloven. Beliggenhedsplan er vedlagt som bilag 1. Driftstid Mandag fredag kl Virksomheden er ikke i drift på lørdage, søn- og helligdage. Til- og frakørsel Til- og frakørsel sker ad Stilbjergvej. Beskrivelse af virksomhedens indretning og produktion Virksomheden består af 4 haller og en administrationsbygning med baderum. Indretningsplan er vedlagt som bilag 2. Rest- og spildprodukter indsamles i ScrapTrans s egne transportbiler (4 stk.). Produkterne afhentes hos kunderne i containere og stabelbare plastkar (virksomhedens retursystem) og transporteres til Stilbjergvej 1 A i Billund.

11 Hvis produkterne er emballerede pakkes de op, enten manuelt eller mekanisk i en maskine. Nogle produkter knuses og blandes, hvorefter de færdige produkter fyldes i containere eller bigbags. Andre produkter omemballeres kun. Hal 1-4 I hal 1-4 er der i hver hal en port samt fast betongulv uden kloakafløb. I hal 1-3 er der gulvriste med afledning til fedtudskiller. Der arbejdes udelukkende inde i hallerne og med lukkede porte. Virksomhedens aktiviteter er placeret i hal 1-4: Hal 1: Åbning af indpakkede produkter. Nedknusning, blanding og omemballering af disse. Hal 2: Vaskeplads og rampe til transportcontainere. Hal 3 og 4: Lager. Aktiviteter i hallerne er nærmere beskrevet i det følgende. Hal 1 (1.000 m 2 ) Her er der specialudstyr til mekanisk åbning af indpakkede produkter. Efter udpakning føres produkterne til nedknuser grovblander (2 snegle) kegleblander valse mølle. Mandelkerner tørrer i de papkasser de kommer i ved hjælp af korntørrer (blæser varm luft). Der er etableret udsugningsanlæg med filteranlæg på knuse- og blandeanlæg. De 3 afkast er alle ført 1 m over tag. Efter mekanisk åbning af emballerede produkter opsamles emballagen (papir, pap, plastfolie og foliebakker) i komprimatorcontainer til brændbart affald. Hal 2 Her er der vaskeplads til rengøring af plastkasser og paller via højtryksrensning, samt rampe til transportcontainere. Vaskevand afledes til offentlig kloak via fedtudskiller. Ved modtagelsen foretages visuel kontrol af, om der findes fejlemner i det modtagne. Ved fejlemner menes materialer, som virksomheden ikke godkendes til at modtage. I tilfælde af, at der konstateres fejlemner frasorteres disse. Fejlemner opbevares på miljømæssig forsvarlig måde og afsættes til godkendt modtager. Hal 3 og 4 (1.000 m 2 er hver hal) Begge er lagerhal. Hal 3 og 4 er delvist udlejet. Årlige mængder I alt indsamles årligt ca tons, hvoraf ca. 2/3 køres direkte fra levnedsmiddelvirksomheder til eksterne kunder. Energiforbrug Der benyttes udelukkende strøm til maskinerne. Hal 1 og administrationsbygningen opvarmes med naturgas. Bilparken Der er 4 lastbiler: 2 containerbiler og 2 lukkede biler til plastkar. Herudover er der 4 trucks (2 kører på el, 1 kører på gas og 1 kører på diesel) og 1 løftevogn som kører på gas.

12 Vask og service af kørende materiel sker eksternt. Udendørs areal Udendørs arealer er belagt med belægningssten og benyttes kun til intern transport samt p- pladser til administrationsbygningen. Der er ikke garageanlæg på ejendommen. Olietanke Der er ingen olie-/dieseltanke på virksomheden. Ressourceforbrug Udover el, naturgas og diesel er der ikke et egentligt råvareforbrug på virksomheden. Driftsforstyrrelser og uheld Uheld vil stort set være relateret til filterlæk. Renere teknologi Der er fra Miljøstyrelsen ikke peget på specielle foranstaltninger i retning af renere teknologi for denne type virksomheder. Virksomhedens primære indsats med hensyn til renere teknologi består i at gennemføre en effektiv håndtering af affaldet. En effektiv håndtering kan opnås ved at sætte fokus på de tilknyttede fremgangsmåder og rutiner. Samtidig undersøger virksomheden løbende mulighederne for genbrug af nye fraktioner, hvilket vil afhænge af en konkret økonomisk vurdering. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luft Der forekommer støv fra blande- og knuseanlæg. Filtrer renses ved trykluft og støv recirkuleres til foderblandingerne, støv forbliver således i et lukket system. Filterposer skiftes 2 gange årligt efter leverandørens anvisninger. Datablade og erklæring fra leverandøren om, at filtrene kan overholde gældende grænseværdier for støv, er fremsendt til kommunen. Der er ikke undertryk i hallen. De 3 afkast er ført 1 meter over tag. Der er ikke foretaget eksterne målinger på støvemissionen. I forbindelse med omemballering forventes diffust støv, som ikke vurderes at give anledning til væsentlig luftforurening. Der er ikke installeret fyringsanlæg på virksomheden. Spildevand Der forekommer sanitært spildevand, vaskevand, tag- og overfladevand. Sanitært spildevand og vaskevand afledes til offentlig kloak. Vaskevand afledes via fedtudskiller, som 2 gange årligt tømmes af Brians Renovation. Der gøres rent et par gange om ugen i forbindelse med skift af produktion. Gulve maskinvaskes. Datablad for anvendt sæbe er fremsendt til kommunen. Ved rensning af kar anvendes hedvand.

13 Tag- og overfladevand nedsives på grunden i faskiner. Støj Der vil fremkomme ekstern støj i forbindelse med til- og frakørsel samt ved af- og pålæsning. Der vil maks. forekomme 2 til- og frakørsler pr. dag jævnt fordelt over ugens dage. En af- eller pålæsning tager ca. 1 time. Tilkørslen foregår af Stilbjergvej. Intern kørsel i hallerne samt maskindriften vurderes ikke at medføre ekstern støj, da al håndtering og produktion foregår indendørs med lukkede porte. Kompressor er placeret udendørs i aflukket skur. Vibrationer Der forekommer ikke vibrationer i forbindelse med virksomhedens drift. Affald Opbevaring Årlig mængde Bortskaffes til Brændbart* Indendørs i 60 tons Affaldscenter Billund komprimatorcontainer Ren pap (balleteres i pappresser) Indendørs i Ca. 30 tons Stena/Averhoff komprimatorcontainer Restprodukter fra fedtudskiller Indendørs Vides ikke Biogasanlæg via Brians Renovation *fraktionen er en blanding af forurenet papir, pap, plast og foliebakker. Fyldte containere tømmes efter behov. Der forekommer ikke farligt affald på virksomheden. Der er eksterne serviceaftaler på anlæg og kørende materiel. Eventuelt øvrigt forekommende affald bortskaffes i henhold til Billund Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Affald opbevares i hal 1. Jord og grundvand Al affald opbevares indendørs i containere eller i plastkar. I hal 1-4 er der fast tæt gulvbelægning med afløb til offentlig kloak via fedtudskiller. Forslag til vilkår og egenkontrol Egenkontrol kan omfatte: Visuel kontrol af gulve. Gulvriste renses, kontrolleres og tømmes. Rengøring og tømning af fedtudskiller. Luftfiltre vedligeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

14 5. Miljøteknisk vurdering I det følgende er en opsummering af virksomhedens miljøforhold og de vilkår der stilles samt en afsluttende samlet vurdering af virksomhedens miljøregulering. Der er ikke udarbejdet branchebilag for denne type virksomhed. Beliggenhed Området er i henhold til Kommuneplan beliggende i et erhvervsområde med enkelte boliger. Det fremgår af Lokalplan nr. 118, at området må anvendes til mindre industri, håndværks- og serviceprægede virksomheder inden for fremstilling, byggeri, anlæg, transport og

15 lager, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj og rystelser. Der må ikke etableres forurenende virksomheder. Området afgrænses mod syd af Grindstedvej og mod øst af Granvej. Mod nord og vest afgrænses erhvervsområdet af omfartsvejen. Der er ca. 100 m til nærmeste bolig. Virksomheden er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Grunden er ikke kortlagt på vidensniveau 1 og 2 efter reglerne i jordforureningsloven. Billund kommune har foretaget en screening i henhold til 2 i miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Ud fra screeningen er det vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Det vurderes, at der ikke er noget planmæssigt til hinder for virksomhedens placering. Luft Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke afstedkommer et væsentligt bidrag til luftforurening i omgivelserne. Der stilles vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Der stilles ikke krav om, at grænseværdier i luftvejledningen her og nu skal dokumenteres overholdt. Men der stilles vilkår om, at der ved målinger kan kræves dokumentation for Miljøstyrelsens vejledende immissionsgrænseværdier for immissionen i omgivelserne er overholdt, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet dog normalt højest 1 gang årligt. Spildevand Der stilles krav om, at fedtudskilleren skal tømmes, rengøres og fyldes efter dens dimensionering, dog mindst en gang hvert halve år. Angående vaskevand stilles der krav til spildevandets temperatur og surhedsgrad inden tilledning til offentlig kloak. Der må ikke tilledes andet processpildevand end vaskevand til kloakken, uden forudgående accept fra kommunen. Herved vurderer kommunen, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler for at forhindre forurening fra spildevand. Jord og grundvand Der stilles vilkår om, at eventuelt forekommende flydende hjælpestoffer skal opbevares i rum, hvor der ikke forefindes afløb til kloak. Støj I Lokalplan nr. 118 fastsættes virksomheders max. støjbelastning i området til 60 db(a). Der er ikke indkommet støjklager, mens virksomheden har været i drift. Og det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke afstedkommer et væsentligt støjbidrag i omgivelserne. Der stilles vilkår om, at det skal dokumenteres, at virksomheden overholder de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, når tilsynsmyndigheden (kommunen) finder det påkrævet, dog normalt højst 1 gang om året.

16 Vibrationer Det er kommunens vurdering, at virksomhedens drift ikke afstedkommer vibrationer i væsentlig omfang. Produkter og affald Alt internt affald på virksomheden håndteres i overensstemmelse med bestemmelser med gældende lovgivning og Billund Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Ressourceforbrug Udover el, naturgas og diesel er der ikke et egentligt råvareforbrug. Driftsforstyrrelser og uheld I den daglige drift vurderes det, at der ikke vil være nogen forhold der vil kunne give anledning til større driftsforstyrrelser og uheld med betydning for det eksterne miljø, når indretning og drift af pladsen sker som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse. Renere teknologi Der er fra Miljøstyrelsen ikke peget på specielle foranstaltninger i retning af renere teknologi for denne type virksomheder. Virksomhedens primære indsats med hensyn til renere teknologi består i at sætte fokus på de tilknyttede fremgangsmåder og rutiner. Ophør af virksomhedens drift I overensstemmelse med 14, stk. 1, nr. 10 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr om godkendelse af listevirksomhed, stilles der vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Sammenfattende vurdering af virksomhedens miljøregulering Efter gennemgang af virksomhedens drift som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og med de stillede vilkår, er det Billund Kommunes vurdering, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler til, at virksomhedens drift kan foregå miljømæssigt forsvarligt. 6. Godkendelsens varighed Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt. Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Billund Kommune i henhold til lovens 33 stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter 41.

17 Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis: der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker, eller der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 7 om risikobetonede processer. Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven 41 b, stk. 2. I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandssystem er ikke omfattet af retsbeskyttelsesperioden på 8 år. Kommunen kan således revurdere tilladelsen på et hvilket som helst tidspunkt. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 7. Klagevejledning Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens 98. En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Teknisk Forvaltning, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Billund Kommune sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen videre til Miljøklagenævnet ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Billund Kommune i hænde senest den 2. august 2010.

18 Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 5. januar En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet, jf. 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. 8. Offentliggørelse Godkendelsen vil blive annonceret i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis den 6. juli Godkendelsen vil samtidig blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside Godkendelsen er sendt til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø, Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede på tlf. nr og pr. mail til Lene Tosti Natur & Miljø

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Scrap A/S Falstervej 7 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere