ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund"

Transkript

1 Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted tlf ,

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven (lov nr af 22/ ). Ansøger Navn: ScrapTrans A/S Kontaktperson: Lone Thorning Adresse: Søvangvej 14, Hjortlund, 7200 Grindsted Telefon: Virksomhed Navn: ScrapTrans A/S Adresse: Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Telefon: scraptranscraptrans.dk Matr.nr.: 3 BH Sdr. Elkær Grene CVR-nummer: P-nummer: Listebetegnelse: K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K209 K215 nævnte anlæg. Ejendommens/grundens ejer Navn: Stilbjerg ApS Adresse: Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Tlf.: Vigtige datoer Godkendelsen annonceres den 6. juli 2010 Klagefristen udløber den 2. august 2010 Søgsmålsfristen udløber den 5. januar 2011 Retsbeskyttelsesperioden udløber den 5. juli 2018 Kort beskrivelse af det som ansøges godkendt ScrapTrans A/S afhenter hvert år ca tons rest- og spildprodukter (brød, slik og konfekture, mel, morgenmad, smør og margarine og korn m.m.) fra levnedsmiddelvirksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Ca. 2/3 af produkterne leveres direkte fra levnedsmiddelfabrikker til eksterne kunder. Resten nedknuses, blandes og/eller omemballeres hos ScrapTrans inden det genanvendes til foder i landbrugsvirksomheder eller anvendes til biogasproduktion. ScrapTrans A/S søger om miljøgodkendelse til modtagelse, nedknusning, blanding og omemballering af rest- og spildprodukter fra levnedsmiddelvirksomheder. INDHOLDSFORTEGNELSE

3 1. Ansøgning Godkendelse Vilkår... 3 Generelt...3 Indretning og drift...4 Luftforurening...4 Støj..6 Spildevand...6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand...6 Affald...7 Egenkontrol...7 Ophør af virksomhedens drift Miljøteknisk beskrivelse... 7 Ansøgning om miljøgodkendelse...8 Risiko...8 Sikkerhedsstillelse...8 Oplysning om etablering...8 Præsentation af virksomheden...8 Oplysninger om virksomhedens beliggenhed...9 Beskrivelse af virksomhedens indretning og produktion...9 Renere teknologi...11 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger...11 Luft...11 Spildevand...11 Støj...12 Vibrationer...12 Affald...12 Jord og grundvand...12 Forslag til vilkår og egenkontrol Miljøteknisk vurdering Beliggenhed...13 Luft...14 Spildevand..14 Jord og grundvand...14 Støj...14 Vibrationer...15 Produkter og affald...15 Ressourceforbrug...15 Driftsforstyrrelser og uheld...15 Renere teknologi...15 Ophør af virksomhedens drift...15 Sammenfattende vurdering af virksomhedens miljøregulering Godkendelsens varighed Klagevejledning Offentliggørelse BILAG Bilag 1 Bilag 2 Beliggenhedsplan Indretningsplan

4 1. Ansøgning ScrapTrans A/S har i november 2009 søgt om miljøgodkendelse af den samlede virksomhed beliggende Stilbjergvej 1A, 7190 Billund. Virksomheden modtager rest- og spildprodukter fra levnedsmiddelvirksomheder til nedknusning, blanding og/eller omemballering. Nogle produkter nedknuses ikke, men afsættes direkte til forbruger efter omemballering. Ansøgningen er indgivet i henhold til 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven nr af 22/ Godkendelse Det er Billund Kommunes vurdering, at virksomhedens drift miljømæssigt ikke belaster omgivelserne væsentligt, når nedenstående vilkår efterleves. Baseret på de givne oplysninger som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og suppleret med den miljøtekniske vurdering meddeler Billund Kommune i medfør af 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven nr af 22/ godkendelse til drift af ScrapTrans A/S, Stilbjergvej 1A, 7190 Billund på nedennævnte vilkår. Samtidig meddeles tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandssystem i medfør af 28 i Miljøbeskyttelsesloven. Vilkår uden stjernemærkning har 8 års retsbeskyttelse, idet de er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Vilkårene vedrører indretning og drift, som er ansøgt godkendt. Vilkår med stjernemærkning har ingen retsbeskyttelse, idet de er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3 (tilslutningstilladelse). 3. Vilkår Indretning og drift skal foregå på basis af bedste tilgængelige teknologi med henblik på at fremme anvendelse af renere teknologi på virksomheden. Vilkår er fastsat i overensstemmelse med bestemmelser i: Lov nr af 22/12/2006 om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af spildevand til offentlige spildevandsanlæg. Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. Generelt 1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden. 2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

5 Indretning og drift 3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, med mindre andet følger af nedenstående vilkår. 4. Der må være aktiviteter på virksomheden mandag fredag i tidsrummet Virksomheden må modtage og opbevare de i nedenstående tabel nævnte affaldstyper: Affaldstyper Organisk affald (uden farlige stoffer) fra produktionsserier som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer, som f.eks.: Bolcher Brødproduktion Chips & Snacks produktion Chokolade Kager & Kiks Kornprodukter (Havregryn Cornflakes Ris etc.) Lakrids Marcipan Margarine - Fedtstoffer Marmelade & Honning Nødder (Hele/Flager) Ost & Mælke/Kakao pulver Pastaprodukter EAK-koder Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og opbevares på de dertil beregnede affaldsområder i containere og plastkasser. 7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden (kommunen) og orientere om affaldet. 8. Porte, døre og vinduer i produktionshallerne skal holdes lukkede, når virksomheden er i drift. Luftforurening 9. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 10. Afkast til det fri skal være forsynet med filter, der kan overholde de i nedenstående tabel 1 anførte grænseværdier for støv: Tabel 1. Massestrømsgrænser, emissionsgrænser og B-værdier for støv i øvrigt.

6 Massestrøm kg total støv/h Emissionsgrænse mg total støv/nm 3 B-værdi mg/m 3 Nye anlæg Bestående anlæg < 0, > 0,5 og < Dog 25 hvor der af produktionstekniske grunde kun kan > 5 anvendes elektrofiltre B-værdien gælder for støv < 10 µm i diameter Dog 50 hvor der af produktionstekniske grunde kun kan anvendes elektrofiltre 0,08 Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver 3. måned af dets korrekte funktion. 11. Lugtemmisionen i omgivelserne udenfor virksomhedens område må ikke overstige 10 LE/m Ved mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor det er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor de er placeret. 13. Tilsynsmyndigheden (kommunen) kan, såfremt den finder det påkrævet, kræve dokumentation i form af målinger og beregninger for, at Miljøstyrelsens vejledende immissionsgrænseværdier for stoffer og lugt overholdes, dog normalt højest 1 gang om året. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målinger og beregninger skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre målinger af denne art. Fremsendelse af resultatet af beregningerne skal ske til Billund Kommune, senest 1 måned efter gennemførelsen af beregningerne og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. I tilfælde af at de vejledende grænseværdier er overskredet, skal der sammen med dokumentationen fremsendes en redegørelse for, hvilke tiltag virksomheden vil gennemføre for at overholde grænseværdierne. Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdien overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdien overholdes. Støj

7 14. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau må ikke overstige nedennævnte grænseværdier i naboområder. Vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder målt udendørs Mandag - fredag: 7-18 Mandag fredag: Alle dage: 22-7 Lørdag: 7-14 Lørdag: Søndag: 7-22 I skel mod naboareler Grænseværdierne skal overholdes indenfor: Det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer om dagen (dog 7 timer om lørdagen). Den mest støjbelastede time om aftenen. Den mest støjbelastede halve time om natten. 15. Målingerne skal udføres, når tilsynsmyndigheden (kommunen) finder det påkrævet, dog normalt højst 1 gang om året. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder og vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne skal foretages af et firma/laboratorium, der er omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning for støjmålinger. Målingerne skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld normal drift, når støjemissionen er maksimal. Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden. Fremsendelse af resultatet af beregningerne skal ske til Billund Kommune, senest 1 måned efter gennemførelsen af beregningerne og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. Sammen med dokumentationen skal der, i tilfælde af at støjgrænserne er overskredet fremsendes en redegørelse for, hvilke tiltag virksomheden vil gennemføre for at overholde støjgrænserne. Spildevand 16. *Fedtudskilleren skal tømmes, rengøres og fyldes efter dens dimensionering, dog mindst en gang hvert halve år. 17. *Spildevand, der ledes til offentligt kloaknet, må på intet tidspunkt overskride 35 C. 18. *Spildevandets surhedsgrad, ph, skal på ethvert tidspunkt ligge indenfor intervallet 6,5 til 9, *Der må ikke ledes andet end sanitært spildevand og vaskevand til kloakken, uden forudgående accept fra kommunen. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

8 20. Eventuelt forekommende flydende hjælpestoffer skal opbevares i rum, hvor der ikke forefindes afløb til kloak. Affald 21. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i containere eller plastkar. 22. Eventuelt forekommende filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt lukket beholder. Egenkontrol 23. Gulvriste skal kontrolleres, vedligeholdes og tømmes. Kontrol skal som minimum omfatte en visuel kontrol hver måned. Gulvriste skal vedligeholdes og tømmes efter behov. 24. Filtrer skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver 3. måned af dets korrekte funktion. 25. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dato for og resultat af inspektioner, tømning og vedligehold af gulvriste. Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Dato for rengøring og tømning af fedtudskilleren. Driftsforstyrrelser og uheld, herunder tidspunkt for hændelsen, driftsforstyrrelsens/uheldets karakter og oplysninger om evt. afhjælpende foranstaltninger. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Ophør af virksomhedens drift 26. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom. 27. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som efter tilsynsmyndighedens vurdering aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet. Virksomheden skal gennemføre foranstaltninger, som sikrer tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. 28. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe al affald fra virksomhedens arealer. Bortskaffelsen skal ske i henhold til gældende lovgivning og kommunens anvisninger. 29. Senest en måned efter driftens ophør skal virksomheden tilsende tilsynsmyndigheden en redegørelse for, hvorledes foranstaltninger, jf. vilkår 29 og 30, påtænkes udført. Redegørelsen skal indeholde et forslag til en tidsplan for udførelsen. 4. Miljøteknisk beskrivelse

9 Ansøgning om miljøgodkendelse ScrapTrans A/S, Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund indsamler/modtager rest- og spildprodukter fra levnedsmiddelvirksomheder til nedknusning, blanding og/eller omemballering. Produkterne genanvendes til foder i landbrugsvirksomheder eller afsættes til biogasanlæg. Ikke alle produkter nedknuses, men afsættes direkte til forbruger efter omemballering. Hvert år afhenter ScrapTrans A/S ca tons slik, brød og kager i Danmark, Norge og Sverige. Kunderne hos ScrapTrans A/S er levnedsmiddelvirksomheder, som har behov for at komme af med rest- og spildproduktion, typisk fra fremstilling af f.eks.: brød slik og konfekture mel korn- og morgenmadsprodukter smør og margarine korn Der søges om miljøgodkendelse af den samlede virksomhed beliggende på Stilbjergvej 1A, 7190 Billund. Virksomheden er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og er i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed omfattet af listepunkt K 206 Anlæg der nyttiggør ikkefarligt affald efter en af metoderne R1 R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K209 K215 nævnte anlæg. Risiko Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Sikkerhedsstillelse Anlæggets aktiviteter er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse, jf. 39 a i Miljøbeskyttelsesloven. Oplysning om etablering Virksomheden har været i drift siden 1/ Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. Præsentation af virksomheden Virksomheden er godkendt af Plantedirektoratet som formidler af foderprodukter og har bevilling til afgiftsfrit at afhente afgiftspligtige varer. ScrapTrans afhenter og behandler affaldsprodukter fra følgende levnedsmiddelområder: Bolcher Brødproduktion Chips & Snacks produktion Chokolade Kager & Kiks Kornprodukter (Havregryn Cornflakes Ris etc.) Lakrids Marcipan Margarine - Fedtstoffer Marmelade & Honning

10 Nødder (Hele/Flager) Ost & Mælke/Kakao pulver Pastaprodukter ScrapTrans A/S opererer med to forskellige indsamlingssystemer: Containere og plastkar. Begge systemer er sikret mod forurening under transporten og køres enten direkte fra fabrikken til foderforbrugeren eller til udpakning, sortering, nedknusning, blanding og/eller omemballering i lagerhallerne på Stilbjervej 1A i Billund. ScrapTrans A/S har udviklet specialudstyr til åbning og sortering af indpakkede produkter. Indholdet frasorteres og emballagen forbrændes under miljørigtige forhold på eksterne godkendte anlæg. Containersystemet 25 m 3 containere anvendes i virksomheder, der benytter et internt transport- eller pumpesystem, som fører rest- og spildprodukterne direkte over i containeren. ScrapTrans A/S afhenter den fyldte container og erstatter med en ren, der er klar til brug. Plastkarsystemet Plastkar (120 x 100 x70 cm 3 ) anvendes i virksomheder uden internt transportsystem. De stabelbare plastkar transporteres rundt i virksomheden og placeres med truck eller løftevogn i et aflæsningsrum, hvor Scrap-Trans A/S afhenter dem og erstatter med rene kar, der er klar til brug. Slutprodukter Rest- og spildprodukter kan efter en vis bearbejdning genbruges som dyrefoder i bl.a. den danske svineproduktion eller anvendes til biogasproduktion. Analyser af foderværdier tages løbende af autoriserede analyseinstitutter. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed Området er i henhold til Kommuneplan beliggende i et erhvervsområde med enkelte boliger, området er omfattet af Lokalplan nr Erhvervsområdet afgrænses mod syd af Grindstedvej og mod øst af Granvej, mens det mod nord og vest afgrænses af omfartsvejen. Der er ca. 100 m til nærmeste bolig. Virksomheden er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Grunden er ikke kortlagt på vidensniveau 1 og 2 efter reglerne i jordforureningsloven. Beliggenhedsplan er vedlagt som bilag 1. Driftstid Mandag fredag kl Virksomheden er ikke i drift på lørdage, søn- og helligdage. Til- og frakørsel Til- og frakørsel sker ad Stilbjergvej. Beskrivelse af virksomhedens indretning og produktion Virksomheden består af 4 haller og en administrationsbygning med baderum. Indretningsplan er vedlagt som bilag 2. Rest- og spildprodukter indsamles i ScrapTrans s egne transportbiler (4 stk.). Produkterne afhentes hos kunderne i containere og stabelbare plastkar (virksomhedens retursystem) og transporteres til Stilbjergvej 1 A i Billund.

11 Hvis produkterne er emballerede pakkes de op, enten manuelt eller mekanisk i en maskine. Nogle produkter knuses og blandes, hvorefter de færdige produkter fyldes i containere eller bigbags. Andre produkter omemballeres kun. Hal 1-4 I hal 1-4 er der i hver hal en port samt fast betongulv uden kloakafløb. I hal 1-3 er der gulvriste med afledning til fedtudskiller. Der arbejdes udelukkende inde i hallerne og med lukkede porte. Virksomhedens aktiviteter er placeret i hal 1-4: Hal 1: Åbning af indpakkede produkter. Nedknusning, blanding og omemballering af disse. Hal 2: Vaskeplads og rampe til transportcontainere. Hal 3 og 4: Lager. Aktiviteter i hallerne er nærmere beskrevet i det følgende. Hal 1 (1.000 m 2 ) Her er der specialudstyr til mekanisk åbning af indpakkede produkter. Efter udpakning føres produkterne til nedknuser grovblander (2 snegle) kegleblander valse mølle. Mandelkerner tørrer i de papkasser de kommer i ved hjælp af korntørrer (blæser varm luft). Der er etableret udsugningsanlæg med filteranlæg på knuse- og blandeanlæg. De 3 afkast er alle ført 1 m over tag. Efter mekanisk åbning af emballerede produkter opsamles emballagen (papir, pap, plastfolie og foliebakker) i komprimatorcontainer til brændbart affald. Hal 2 Her er der vaskeplads til rengøring af plastkasser og paller via højtryksrensning, samt rampe til transportcontainere. Vaskevand afledes til offentlig kloak via fedtudskiller. Ved modtagelsen foretages visuel kontrol af, om der findes fejlemner i det modtagne. Ved fejlemner menes materialer, som virksomheden ikke godkendes til at modtage. I tilfælde af, at der konstateres fejlemner frasorteres disse. Fejlemner opbevares på miljømæssig forsvarlig måde og afsættes til godkendt modtager. Hal 3 og 4 (1.000 m 2 er hver hal) Begge er lagerhal. Hal 3 og 4 er delvist udlejet. Årlige mængder I alt indsamles årligt ca tons, hvoraf ca. 2/3 køres direkte fra levnedsmiddelvirksomheder til eksterne kunder. Energiforbrug Der benyttes udelukkende strøm til maskinerne. Hal 1 og administrationsbygningen opvarmes med naturgas. Bilparken Der er 4 lastbiler: 2 containerbiler og 2 lukkede biler til plastkar. Herudover er der 4 trucks (2 kører på el, 1 kører på gas og 1 kører på diesel) og 1 løftevogn som kører på gas.

12 Vask og service af kørende materiel sker eksternt. Udendørs areal Udendørs arealer er belagt med belægningssten og benyttes kun til intern transport samt p- pladser til administrationsbygningen. Der er ikke garageanlæg på ejendommen. Olietanke Der er ingen olie-/dieseltanke på virksomheden. Ressourceforbrug Udover el, naturgas og diesel er der ikke et egentligt råvareforbrug på virksomheden. Driftsforstyrrelser og uheld Uheld vil stort set være relateret til filterlæk. Renere teknologi Der er fra Miljøstyrelsen ikke peget på specielle foranstaltninger i retning af renere teknologi for denne type virksomheder. Virksomhedens primære indsats med hensyn til renere teknologi består i at gennemføre en effektiv håndtering af affaldet. En effektiv håndtering kan opnås ved at sætte fokus på de tilknyttede fremgangsmåder og rutiner. Samtidig undersøger virksomheden løbende mulighederne for genbrug af nye fraktioner, hvilket vil afhænge af en konkret økonomisk vurdering. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luft Der forekommer støv fra blande- og knuseanlæg. Filtrer renses ved trykluft og støv recirkuleres til foderblandingerne, støv forbliver således i et lukket system. Filterposer skiftes 2 gange årligt efter leverandørens anvisninger. Datablade og erklæring fra leverandøren om, at filtrene kan overholde gældende grænseværdier for støv, er fremsendt til kommunen. Der er ikke undertryk i hallen. De 3 afkast er ført 1 meter over tag. Der er ikke foretaget eksterne målinger på støvemissionen. I forbindelse med omemballering forventes diffust støv, som ikke vurderes at give anledning til væsentlig luftforurening. Der er ikke installeret fyringsanlæg på virksomheden. Spildevand Der forekommer sanitært spildevand, vaskevand, tag- og overfladevand. Sanitært spildevand og vaskevand afledes til offentlig kloak. Vaskevand afledes via fedtudskiller, som 2 gange årligt tømmes af Brians Renovation. Der gøres rent et par gange om ugen i forbindelse med skift af produktion. Gulve maskinvaskes. Datablad for anvendt sæbe er fremsendt til kommunen. Ved rensning af kar anvendes hedvand.

13 Tag- og overfladevand nedsives på grunden i faskiner. Støj Der vil fremkomme ekstern støj i forbindelse med til- og frakørsel samt ved af- og pålæsning. Der vil maks. forekomme 2 til- og frakørsler pr. dag jævnt fordelt over ugens dage. En af- eller pålæsning tager ca. 1 time. Tilkørslen foregår af Stilbjergvej. Intern kørsel i hallerne samt maskindriften vurderes ikke at medføre ekstern støj, da al håndtering og produktion foregår indendørs med lukkede porte. Kompressor er placeret udendørs i aflukket skur. Vibrationer Der forekommer ikke vibrationer i forbindelse med virksomhedens drift. Affald Opbevaring Årlig mængde Bortskaffes til Brændbart* Indendørs i 60 tons Affaldscenter Billund komprimatorcontainer Ren pap (balleteres i pappresser) Indendørs i Ca. 30 tons Stena/Averhoff komprimatorcontainer Restprodukter fra fedtudskiller Indendørs Vides ikke Biogasanlæg via Brians Renovation *fraktionen er en blanding af forurenet papir, pap, plast og foliebakker. Fyldte containere tømmes efter behov. Der forekommer ikke farligt affald på virksomheden. Der er eksterne serviceaftaler på anlæg og kørende materiel. Eventuelt øvrigt forekommende affald bortskaffes i henhold til Billund Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Affald opbevares i hal 1. Jord og grundvand Al affald opbevares indendørs i containere eller i plastkar. I hal 1-4 er der fast tæt gulvbelægning med afløb til offentlig kloak via fedtudskiller. Forslag til vilkår og egenkontrol Egenkontrol kan omfatte: Visuel kontrol af gulve. Gulvriste renses, kontrolleres og tømmes. Rengøring og tømning af fedtudskiller. Luftfiltre vedligeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

14 5. Miljøteknisk vurdering I det følgende er en opsummering af virksomhedens miljøforhold og de vilkår der stilles samt en afsluttende samlet vurdering af virksomhedens miljøregulering. Der er ikke udarbejdet branchebilag for denne type virksomhed. Beliggenhed Området er i henhold til Kommuneplan beliggende i et erhvervsområde med enkelte boliger. Det fremgår af Lokalplan nr. 118, at området må anvendes til mindre industri, håndværks- og serviceprægede virksomheder inden for fremstilling, byggeri, anlæg, transport og

15 lager, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj og rystelser. Der må ikke etableres forurenende virksomheder. Området afgrænses mod syd af Grindstedvej og mod øst af Granvej. Mod nord og vest afgrænses erhvervsområdet af omfartsvejen. Der er ca. 100 m til nærmeste bolig. Virksomheden er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Grunden er ikke kortlagt på vidensniveau 1 og 2 efter reglerne i jordforureningsloven. Billund kommune har foretaget en screening i henhold til 2 i miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Ud fra screeningen er det vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Det vurderes, at der ikke er noget planmæssigt til hinder for virksomhedens placering. Luft Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke afstedkommer et væsentligt bidrag til luftforurening i omgivelserne. Der stilles vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Der stilles ikke krav om, at grænseværdier i luftvejledningen her og nu skal dokumenteres overholdt. Men der stilles vilkår om, at der ved målinger kan kræves dokumentation for Miljøstyrelsens vejledende immissionsgrænseværdier for immissionen i omgivelserne er overholdt, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet dog normalt højest 1 gang årligt. Spildevand Der stilles krav om, at fedtudskilleren skal tømmes, rengøres og fyldes efter dens dimensionering, dog mindst en gang hvert halve år. Angående vaskevand stilles der krav til spildevandets temperatur og surhedsgrad inden tilledning til offentlig kloak. Der må ikke tilledes andet processpildevand end vaskevand til kloakken, uden forudgående accept fra kommunen. Herved vurderer kommunen, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler for at forhindre forurening fra spildevand. Jord og grundvand Der stilles vilkår om, at eventuelt forekommende flydende hjælpestoffer skal opbevares i rum, hvor der ikke forefindes afløb til kloak. Støj I Lokalplan nr. 118 fastsættes virksomheders max. støjbelastning i området til 60 db(a). Der er ikke indkommet støjklager, mens virksomheden har været i drift. Og det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke afstedkommer et væsentligt støjbidrag i omgivelserne. Der stilles vilkår om, at det skal dokumenteres, at virksomheden overholder de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, når tilsynsmyndigheden (kommunen) finder det påkrævet, dog normalt højst 1 gang om året.

16 Vibrationer Det er kommunens vurdering, at virksomhedens drift ikke afstedkommer vibrationer i væsentlig omfang. Produkter og affald Alt internt affald på virksomheden håndteres i overensstemmelse med bestemmelser med gældende lovgivning og Billund Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Ressourceforbrug Udover el, naturgas og diesel er der ikke et egentligt råvareforbrug. Driftsforstyrrelser og uheld I den daglige drift vurderes det, at der ikke vil være nogen forhold der vil kunne give anledning til større driftsforstyrrelser og uheld med betydning for det eksterne miljø, når indretning og drift af pladsen sker som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse. Renere teknologi Der er fra Miljøstyrelsen ikke peget på specielle foranstaltninger i retning af renere teknologi for denne type virksomheder. Virksomhedens primære indsats med hensyn til renere teknologi består i at sætte fokus på de tilknyttede fremgangsmåder og rutiner. Ophør af virksomhedens drift I overensstemmelse med 14, stk. 1, nr. 10 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr om godkendelse af listevirksomhed, stilles der vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Sammenfattende vurdering af virksomhedens miljøregulering Efter gennemgang af virksomhedens drift som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og med de stillede vilkår, er det Billund Kommunes vurdering, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler til, at virksomhedens drift kan foregå miljømæssigt forsvarligt. 6. Godkendelsens varighed Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt. Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Billund Kommune i henhold til lovens 33 stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter 41.

17 Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis: der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker, eller der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 7 om risikobetonede processer. Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven 41 b, stk. 2. I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandssystem er ikke omfattet af retsbeskyttelsesperioden på 8 år. Kommunen kan således revurdere tilladelsen på et hvilket som helst tidspunkt. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 7. Klagevejledning Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens 98. En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Teknisk Forvaltning, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Billund Kommune sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen videre til Miljøklagenævnet ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Billund Kommune i hænde senest den 2. august 2010.

18 Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 5. januar En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet, jf. 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. 8. Offentliggørelse Godkendelsen vil blive annonceret i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis den 6. juli Godkendelsen vil samtidig blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside Godkendelsen er sendt til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø, Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede på tlf. nr og pr. mail til Lene Tosti Natur & Miljø

VVM screening. ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund

VVM screening. ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund VVM screening ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Dato: 19.02.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.4.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden Rundt

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om virksomheden side 2 2. Ledelsens beretning side 3 3. Virksomhedens historie side 4 4. Miljø og energipolitik side 4 5. Arbejdsmiljøpolitik side

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse K.S.M. KRAGELUND ApS Bøgballevej 19 8723 Løsning Sendt på digital post til cvr-nr; 10656575 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen Direkte nr.: 7975

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted Dato: 4. november 2014 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål Virksomheden drives af: FK Trådindustri Industrikrogen

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg af d. 28. juni 2016 til Miljøgodkendelse af d. 9 juli 2015 Tillæg til miljøgodkendelse Stakroge Jern og Metalopkøb ApS Slagterivej 14, 7200 Grindsted af d. 9. juli 2015 - For godkendelse af placering

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om virksomheden Side 2 2. Ledelsens beretning Side 3 3. Virksomhedens historie Side 4 4. Miljø og energipolitik Side 5 5. Arbejdsmiljøpolitik Side

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 CVR-nummer 18429101 P-nummer e-doc journal nr. 13/039157 Virksomhed Arriva - garageanlæg Adresse

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 06.12. 2013 Godkendelse af: Vask og tankning af fly ved Hangar 02 på Billund Lufthavn Passagerterminalen 10, 7190 Billund

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere