TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir."

Transkript

1 TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i arbejdet med naturområdet Sydhavnstippen. Projektets formål har været at give Sydhavnstippen et løft som både naturområde og rekreativt område ved hjælp af naturpleje med græssende dyr, manuel naturpleje og en lang række formidlingsaktiviteter. Med projektet har partnerskabet opnået, at Tippen i højere grad bruges til rekreative og pædagogiske formål. Der nu er knyttet faste traditioner til området, som f.eks. fåreudbinding om foråret og høstpicnic om efteråret (min. 300 deltagere ved hvert arrangement). Kæmpebjørneklo og andre invasive arter bekæmpes. Det er bl.a. opnået via opsættelse af mininaturskole med udendørs opholdsområde og bigård, fårehold, opsætning af Findveji.-stolper til orienteringsløb og en fælles naturplejeindsats med grundejer og frivillige foreninger. Se endvidere Projekt Tippen Syder II (TS II) bygger videre på fundamentet af det, der allerede er opnået og går op til flere skridt videre inden for alle indsatsområder. 1

2 TS IIs formål: At bruge Tippens unikke karakter til miljø- og naturformidling for både almene borgere, skoler og institutioner. At synliggøre og sikre Tippens centrale placering i det vestlige Københavns grønne struktur. At sikre og udvikle en biologisk mangfoldig natur på Tippen. At bruge Tippen som positiv løftestang for arbejdet med en række af bydelens sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Vision: Med ovenstående formål forventer vi at kunne bidrage til At øge børn og voksnes nysgerrighed og glæde ved naturen og dermed på sigt forhåbentligt deres lyst til at passe på den. At synliggøre det vestlige Københavns mange grønne muligheder og bevæge folk fra den bynære natur videre og ud i den store natur. At skabe bedre livskvalitet i bydelen, skabe flere positive fortællinger om Sydhavnen og styrke bydelens sammenhængskraft. 2

3 Indsatsområder, målsætninger og aktiviteter: Formål: At bruge Tippens unikke karakter til miljø- og naturformidling for både almene borgere, skoler og institutioner. Indsatsområde: Naturskolens fysiske rammer: Naturskolen skal være et rum, hvor man kan krybe i ly og spise madpakker, og hvor det er let at finde grej til forskellige temaer. Der opsættes bænke hele vejen rundt i den venstre ende af skolen, suppleret med et sammenklappeligt bord. Der skal laves nem og overskuelig opbevaring af resten af grejet, noget af det evt. i tilbygninger eller ved Karens Minde. På sigt kan naturskolen evt. ombygges eller erstattes med en mere indbydende bygning (under hensyntagen til den store risiko for indbrud). Naturskolen skal have et udekøkken til brug ved arrangementer og formidling: Der skal etableres vandforsyning, så frugter plukket på Tippen kan skylles. Der etableres et mindre aflåst udekøkken til brug for dem, der booker skolen. Der etableres yderligere fysiske formidlingsplatforme til udvalgte emner: Der etableres et udkigstårn på norddelen af Tippen mhp. at kunne give et samlet overblik over området og dets sammenhæng med havnen, vandet, Karens Minde-området mv., samt til udkig efter fugle. Evt. med billeddokumentation af landopfyld mv. Der etableres en fysisk formidlingsplatform til visning af Tippens historik som tippe, og af hvordan naturen har indtaget og renser det gamle affald. Naturskolen og øvrige omkringliggende elementer skal fremstå rimeligt ren, ryddet og pæn: Der skal være jævnligt tilsyn, rengøring mv. Hegnet mellem naturskole og Fragtvej nedrives. Indsatsområde: Formidlingsmuligheder til selvstændig brug: Der udarbejdes stedsspecifikt skoletjeneste-materiale om udvalgte emner (Københavns Naturskole): Hvert emne har materiale målrettet både indskoling, mellemtrinnet og udskolingen. Der vil så vidt muligt lægges op til samspil med eksisterende Findveji-stolper, skiltning mv. Hovedparten og de vigtigste af emnerne tager udgangspunkt i det, der gør Tippen særlig i fht. andre naturområder. Emnerne er: Forurening og naturen som oprenser; Tippens og Karens Mindes kulturhistorie (Hænger sammen med at området skal ses som et sammenhængende hele); 3

4 Sundhed; fugle- og dyreliv; får og naturpleje; Bierne. Dertil mulighed for mere generel naturformidling. Der udarbejdes sammenhængende formidling, der også kan bruges selvstændigt af almindelige borgere: Enkelte af ovenstående emner udvælges og formidles via skiltning, Findveji-stolper mv., koordineret med skoletjeneste-materialerne. Den samlede skiltning gøres mere ensartet og opdateres. Indsatsområde: Organiseret formidling med vejleder/e: Københavns Naturskole organiserer 2-3 temauger om året. Temaugerne henvender sig til institutioner og skoler i hele Københavns Kommune (Visionen er fast tilknyttet naturvejleder på sigt). Traditionen med min. 4 årlige offentlige arrangementer fortsættes: Høstpicnic udvikles til i endnu højere grad at være arrangementet, hvor alle aktører deltager aktivt. Honning-jordbær-dag fortsætter som tradition, evt. med flere deltagende parter. Fåreudbinding relevant så længe, der stadig sættes får ud. Der skabes korps af frivillige vejledere med hver deres specialområde: Korpset etableres i samarbejde med lokale organisationer og Kultur- og Fritidsforvaltningen og består hovedsageligt af lokale frivillige, der gennemgår DNs naturguide-uddannelse. Vejlederkorpset arrangerer yderligere min. 4 årlige ture med hver deres tema. Der udover vil der på hjemmesiden være kontaktoplysninger, så større grupper kan bestille en tur. Bigården skal være mere åben og en inspirationskilde for kommende biavlere: Der arrangeres jævnligt Åben Bigård ved frivillig biavler. Etablering af lokal bi-laug støttes. Indsatsområde: Øvrige rekreative/formidlingsrettede tiltag: Det skal være muligt at bruge Tippen i mange sammenhængende timer: Der etableres handicapvenligt muldtoilet. Der føres vand til Naturskoleområdet (se skolens fysiske rammer). 4

5 Indsatsområde: Tilgængeligheden til Tippen: Det skal gøres væsentligt lettere at besøge Tippen med kørestol, ladcykel mv. Hegn og port ved Fragtvej og ved Sydløbsvej erstattes af pullerter. Der laves handicapvenlig sti fra grusvejen i nord til Naturskolen. Nye faciliteter skal så vidt muligt sikres tilgængelige for handicappede. Indsatsområde: Kommunikation: Det skal være nemt at finde formidlingsrelevante oplysninger om Tippen: Sydhavntippen.dks underside Brug Tippen redigeres, så man derfra let kan hente eller omdirigeres til overskuelige informationer, skolematerialer, kort, link til Findveji mv. Der linkes til Brug Tippen fra andre relevante formidlingssider. Naturskolen skal let kunne bookes og bruges af andre: Den foreløbige bookingmulighed via google-kalenderen, kobles til det kommunale bookingsystem. På naturskolen skiltes med muligheden for booking og hvordan man skal gøre. Der udarbejdes en vejledning til brugen og en liste over det grej, man kan forvente er derude. Indsatsområde: Beskyttelse mod forurening: Det er sikkert at færdes på Tippen, men det skal gøres sikrere endnu: Den oprindelige tilkørselsvej omlægges med 10 cm rent stabilgrus, idet den nuværende overflade består af råt fyld med forurenende tjæreforbindelser. Der føres vand til Naturskoleområdet, så man kan vaske hænder, frugt mv. (se også under skolens fysiske rammer). 5

6 Formål: At synliggøre Tippens centrale placering i det vestlige Københavns grønne struktur Det skal være tydeligt for både forvaltninger, politikere og borgere, at Tippen er en vigtig trædesten i en grøn struktur i det vestlige København: Der laves et cykel/aktivitetskort eller lignende, hvor Tippen hænger sammen med Vestamager, Valbyparken, Køge Bugt, Utterslev Mose, Befæstningen mv. Formål: At sikre og udvikle en biologisk mangfoldig natur Indsatsområde: Forøgelse af Tippens flora og fauna mhp. på skabelse af mere varieret natur: Tippens fauna skal forøges, og der skal skabes bedre forhold for særligt de dyr, som allerede er eller har været en del af områdets historie: De fire gamle vandhuller genetableres og der anlægges to yderligere. Der lægges flere sælsten i vandet ud for Tippen. Der anlægges hundeløbegård af hensyn til jordrugende fugle. Tippens flora skal forøges: Naturplejen følger plejeplanens skemaer og fremgangsmåder og evalueres løbende mhp. at sikre koordinering og fremdrift, bl.a. ved at relevante arter registreres årligt på artslister og i planteplaner. Der udføres høslæt for at skabe plads til urter og nye arter. Bekæmpelsen af invasive plantearter sker fortrinsvis ved hjælp af græssende dyr, der er mest effektive, miljøvenlige og har høj rekreativ og formidlingsmæssig værdi: Der skabes mulighed for at får og siden mindre køer kan gå på Tippen enten ved ekstern fåreavler eller ved at der etableres et lokalt laug, der ejer dyrene. Manuel naturpleje sker så skånsomt mod miljøet som muligt: Der bruges ikke sprøjtemidler på Tippen. Motoriserede køretøjer bruges så lidt som muligt for ikke at ødelægge jordstrukturen. Organisk materiale borttages og destrueres på forsvarlig vis, idet det har optaget forurenende stoffer. Der indsamles jævnligt affald og skraldespande tømmes ugentligt. Beskæring og fældning af træer sker som udgangspunkt kun for at sikre fremkommelighed på stierne og for at undgå at træer og større grene rammer mennesker. 6

7 Indsatsområde: Vandet omkring Tippen: Udvaskning af forurening fra Tippen til Kalvebodløbet, skal så vidt muligt minimeres: Der foretages uddybende undersøgelser af forureningsudvaskning og kystens tilstand mhp. afklaring af problemets omfang og evt. løsningsmuligheder. Kloakoverløbet til Enghave Kanal lukkes: Partnerskabet starter dialog med Københavns Kommune mhp. at få lukket kloakoverløbet. 7

8 Formål: At bruge Tippen som positiv løftestang for arbejdet med en række af bydelens sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Indsatsområde: Synliggørelse af Tippens potentialer i fbm. lokalt socialt og sundhedsfremmende arbejde: Det skal være en selvfølge for bydelens sociale og sundhedsarbejdende institutioner og organisationer at indtænke Tippen i deres aktiviteter: Alle relevante organisationer mv. inviteres til at bruge naturskolen og Tippens faciliteter. Der vil jævnligt blive afholdt fælles arrangementer for nøglepersoner, hvor mulighederne for Tippens brug diskuteres og evalueres. Indsatsområde: Sammenhængen mellem Karens Minde og Tippen: Sammenhængen mellem Karens Minde og Tippen tydeliggøres, så det igen bliver opfattet som et sammenhængende område (ligesom før godsbanen) og bevidstheden om Tippens eksistens trækkes længere ind mod boligområderne: Der laves kort/skiltning over det samlede område og findes en måde at lave overgangen over godsbanen mere interessant på. Kulturhistorisk formidling inddrager det samlede område. Området får evt. et nyt fælles navn evt. som paraply/supplement til de eksisterende navne. Børnenes Dyremark opsætter flytbar sommerfold til ponyer. Der samarbejdes med Børnenes Dyremark om en oprydning og dybere gravning af haletudsesøen, samt opsætning af to broer. Indsatsområde: Bydelens øvrige aktører: Så mange aktiviteter, faciliteter mv. som muligt skabes af eller i samarbejde med lokale organisationer, foreninger, frivillige borgere mv.: Folde, udsigtstårne mv. bygges i samarbejde med forskellige lokale projekter og organisationer, hvor nødvendigt også i samarbejde med eksterne håndværkere som konsulenter. Så vidt muligt vil den fortsatte græsning drives af et fårelaug, der vil være organiseret som et slags partnerskab mellem lokale organisationer og frivillige, bistået af professionel avler/landmand/ekspert. Gruppen af frivillige naturplejere udvides og arbejdet støttes af naturplejekyndig. 8

9 Organisering: Partnerskabet Tippen Syder er projektejer og partnerskabets medlemsorganisationer har hver en repræsentant i styregruppen. Partnerskabet udvides med relevante aktører. Der vil være to årlige partnerskabsmøder og til gengæld indføres et mindre slags formandskab, der kan inddrages i løbende afstemninger af arbejdet. Nuværende partnere: By & Havn I/S (grundejer), Danmarks Naturfredningsforening Kbh., Friluftsrådet Kbh., Københavns Naturskoler, Tippens Fårelaug, Grøn Agenda Sydhavn og Kgs. Enghave Lokaludvalg. 9

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område 3 Idékatalog Friluftsliv i byens grønne områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere

Vision 2012. Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København

Vision 2012. Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København Vision 2012 Natur, miljø og sundhed på Nørrebro en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for projekt ByOasen 3 ByOasen i dag ByOasens værdigrundlag

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Orienteringsnotat Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Idékatalog Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Nørrebro rykker. - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier. Agenda 21 plan for Indre Nørrebro.

Nørrebro rykker. - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier. Agenda 21 plan for Indre Nørrebro. Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier Lokal 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag for Agenda 21 Centret 5 Kommunikation og formidling

Læs mere

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Foreløbig rapport om naturvejledernes mange arbejdsopgaver i og på tværs af kommunernes forvaltninger Af Lars V. Jensen, Naturfagskonsulent i Helsingør kommune.

Læs mere

Naturcenter Harrild Hede

Naturcenter Harrild Hede Naturcenter Harrild Hede naturskole og grønt forsamlingshus samt formidling af hedens natur og kulturhistorie Ikast-Brande Kommune Naturstyrelsen, Midtjylland Nyt naturcenter nye muligheder Ikast-Brande

Læs mere