Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X"

Transkript

1 Spørgeskema Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Hvad arbejder du primært med inden for din TAP-stilling? (sæt ét kryds) - Administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening, bibliotek og kommunikation - Rengøring, bygningsvedligeholdelse eller øvrige servicefunktioner - Forskning i laboratorier, arbejde i forsøgsanlæg eller klinik, dyrepasning eller jordbrug - Forskning, forskningslignende opgaver og undervisning Hvem får spm? VIP: X DVIP: X TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: Er du ansat i en tidsbegrænset stilling? - Nej - Ja, i en stilling med en varighed på 1 år eller derunder - Ja, i en stilling med en varighed på 3 år eller derunder Er din ansættelse afhængig af, at der søges og modtages eksterne midler (fx fra forskningsfonde)? - Nej - Ja

2 Kapitel 1: Reorganisering Reorganiseringen af Aarhus Universitet består af tre forskellige processer: 1) Implementeringen af en række nye administrative IT-systemer 2) En faglig udviklingsproces med omorganisering af bl.a. hovedområder og institutter 3) En administrativ reorganisering med en opdeling i vicedirektørområder med front og back offices I dette kapitel spørger vi dig først til, hvor meget og hvordan du er berørt af forandringerne. Bagefter spørger vi til hver af de tre processer.

3 [Berørthed] Har du (eller vil du) som følge af reorganiseringen Flyttet kontor (arbejdssted) Flyttet til en anden organisatorisk enhed Fået væsentlig længere til arbejde Fået udskiftet flertallet af dine nærmeste kollegaer Fået ny nærmeste leder Fået væsentligt nye arbejdsopgaver Fået uønskede opgaver Fået flere interessante opgaver Ja Nej

4 [Oplevelse af inddragelse og proces] Hvordan har du personligt oplevet arbejdet forud for og implementeringen af forandringsprocesserne? Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant /ved ikke Jeg synes, at rektoratets begrundelser for at iværksætte forandringsprocesserne har været klart kommunikeret Jeg har savnet mere information om forandringsprocesserne Jeg har savnet mulighed for at involvere mig i forandringsprocesserne i det omfang, jeg har ønsket det Jeg har savnet mulighed for at deltage mere aktivt i debatten om forandringsprocesserne (fx på debatmøder, i arbejdsgrupper) Jeg oplever, at medarbejdernes forslag og indvendinger er blevet hørt i processen Jeg har gennem en længere periode følt mig usikker omkring mine arbejdsforhold

5 Hvem får spm? VIP: X DVIP: X TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: [Implementering af nye IT-systemer] I de seneste år er der implementeret en række nye IT-systemer (fx STADS, EDDI, PURE, Outlook mv.). Vurdér hvordan det alt i alt har påvirket dit arbejde? - Det har lettet mit arbejde væsentligt - Det har lettet mit arbejde - Det har ikke gjort nogen forskel - Det har besværliggjort mit arbejde - Det har besværliggjort mit arbejde væsentligt - Ikke relevant / ved ikke Hvordan forventer du, at implementeringen af IT-systemerne (fx STADS, EDDI, PURE, Outlook mv.) på 3-årig sigt vil påvirke dit arbejde? - Det vil lette mit arbejde væsentligt - Det vil lette mit arbejde - Det vil ikke gøre nogen forskel - Det vil besværliggøre mit arbejde - Det vil besværliggøre mit arbejde væsentligt - Ikke relevant / ved ikke

6 Hvem får spm? VIP: X DVIP: X TAP-ADM: TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: X DTAP: [Oplevelse af den faglige udviklingsproces] Med den faglige udviklingsproces tænkes her på reorganisering af fakulteterne fra 9 til 4, reorganisering af institutterne fra 55 til 26, etableringen af interdisciplinære forskningscentre, AU-ideas, etableringen af nye akademiske råd. [?] Vurdér hvorvidt den faglige udviklingsproces (efter din mening og inden for dit felt) forbedrer eller forringer vilkårene for følgende. Forbedrer væsentligt Forbedrer Hverken eller Forringer Forringer væsentligt Ikke relevant /ved ikke At gennemføre banebrydende forskning At producere tværfaglig forskning inden for komplekse problemfelter (fx klima, fødevareforsyninger, folkevandringer, oplevelsesøkonomi, globalisering, hukommelse og erindringer) At højne undervisningens kvalitet At etablere et fleksibelt indre uddannelsesmarked At skabe nye uddannelser, der dækker behovene på fremtidens arbejdsmarked At udvikle kernefaglige fællesskaber At tiltrække de bedste forskertalenter At dele viden med det omgivende samfund At rådgive og betjene offentlige myndigheder

7 Hvem får spm? VIP: X DVIP: X TAP-ADM: X TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: X DTAP: [Oplevelse af den administrative forandringsproces] Vurdér hvorvidt den administrative forandringsproces (efter din mening og inden for dit felt) forbedrer eller forringer vilkårene for følgende. Forbedrer væsentligt Forbedrer Hverken eller Forringer Forringer væsentligt Ikke relevant /ved ikke Administrativ støtte til forskning Administrativ støtte til undervisning herunder afvikling af eksamen Administrativ støtte til ph.d.- uddannelser/talentudvikling Administrativ støtte til myndighedsbetjening/videndeling

8 Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: [Oplevelse af den administrative forandringsproces] Vurdér hvorvidt den administrative forandringsproces (efter din mening og inden for dit felt) forbedrer eller forringer vilkårene for følgende. Forbedrer væsentligt Forbedrer Hverken eller Forringer Forringer væsentligt Ikke relevant /ved ikke At reagere hurtigt på brugernes behov At give en ensartet sagsbehandling At træffe korrekte afgørelser At skabe et interessant administrationsfagligt miljø At gøre tydeligt hvem der har beslutningskompetencerne At betjene og samarbejde med forskere og undervisere At betjene andre administrative enheder Hvordan forventer du, at den administrative forandringsproces på 3-årig sigt vil påvirke kvaliteten af det administrative arbejde inden for dit felt? - Den vil forbedre kvaliteten væsentligt - Den vil forbedre kvaliteten - Den vil hverken forbedre eller forringe kvaliteten - Den vil forringe kvaliteten - Den vil forringe kvaliteten væsentligt - Ikke relevant / ved ikke

9 [Kommentarfelt] I feltet herunder kan du skrive dine kommentarer til forandringsprocesserne. Alle kommentarer er velkomne: Kritik, ros, oplevelser, forslag til forbedring mv. Kommentarerne bliver læst og inddraget i rapporterne, men ikke videregivet på en måde, så enkeltpersoner kan genkendes. Kommentarer, som ikke vedrører forandringsprocesserne, vil vi bede dig skrive i kommentarfeltet sidst i undersøgelsen.

10 Kapitel 2: Trivsel I dette kapitel stiller vi spørgsmål, der angår dit daglige arbejde og dit forhold til kollegaer. Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant / ved ikke Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? Finder du dit arbejde interessant? Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

11 [Samarbejde i enheden] Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads Altid/Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/Næsten aldrig Ikke relevant / ved ikke er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale er nye ideer og forslag velkomne er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter bliver konflikter løst på en retfærdig måde bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde er mine kollegaer er imødekommende føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

12 Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: [Samarbejde på tværs] Aarhus Universitet har 8 vicedirektør-områder. Vi vil bede dig vurdere samarbejdet inden for og imellem forskellige vicedirektør-områder (Fx AU IT, AU Kommunikation eller AU Studieadministration) Altid/Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/Næsten aldrig Ikke relevant / ved ikke Der er et godt samarbejde mellem front- og back-offices inden for mit vicedirektørområde Der er et godt samarbejde med de andre vicedirektør-områder I forbindelse med mit arbejde er det klart for mig, hvem jeg skal/bør kontakte i andre vicedirektør-områder I forbindelse med mit arbejde er det klart for mig, hvem der kan træffe beslutninger i de andre vicedirektør-områder

13 [Arbejdsbyrde, stress og ensomhed] Altid/Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/Næsten aldrig Ikke relevant / ved ikke Sker det, at du føler dig udkørt Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet Giver arbejdet dig stærke stresssymptomer (fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.) Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen

14 [Chikane] Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for Mobning (ved mobning forstås bevidst og systematisk personforfølgelse) Sexchikane Trusler om vold eller truende adfærd Fysisk vold Diskrimination pga. din alder Diskrimination pga. dit køn Diskrimination pga. din religion eller livssyn Diskrimination pga. din etniske baggrund Diskrimination pga. din seksuelle orientering Nej Ja Det er en del af AU s personalepolitik, at henvendelser om stress, ensomhed, arbejdspres, mobning og chikane bliver behandlet på en forsvarlig og fortrolig måde. Føler du dig mobbet eller chikaneret, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til din nærmeste leder, din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøgruppe eller HRpartner, så I sammen kan finde den rette måde at håndtere situationen på. Årsagerne til mobning skal behandles organisatorisk såvel som individuelt. AU har en aftale med rådgivningsfirmaet Prescriba om psykologisk rådgivning. Henvender du dig anonymt, kan du få op til tre timers rådgivning. Vælger du at blive visiteret via nærmeste leder, kan du få op til fem timer. Prescriba kan kontaktes på

15 Kaptitel 3 Ledelse [Introduktionstekst] Dette kapitel handler om ledelse på Aarhus Universitet. Vi spørger til din oplevelse af ledelse på fire niveauer: Ledelse af universitet, ledelse af fakultetet/hovedområder, ledelse af institut/vicedirektørområder, og til sidst oplevelse af ledelse i hverdagen.

16 [Universitetsledelsen] Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren, samt dekanerne for de fire hovedområder. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Universitetsledelsen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes Universitetsledelsen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter Universitetsledelsen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger [Dekanatet/Direktørniveauet] Dekanatet består af dekan og prodekaner /Direktørniveauet består af universitetsdirektøren. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Dekanatet/direktøren informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes Dekanatet/direktøren er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter Dekanatet/direktøren kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger

17 [Institutlederen/Vicedirektøren] Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved [Institutnavn/centernavn/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Lederen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne kan involvere sig i beslutningsprocesserne Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger Lederen opstiller klare mål Lederen kan formidle den overordnede strategi, så den er meningsfuld i hverdagen Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre arbejdsopgaverne bedst muligt Lederen løser konflikter hensigtsmæssigt Vicedirektører ved Aarhus Universitet: Kirsten Jensen (AU Stab og strategi), Søren Trangbæk (AU Økonomi og planlægning), Louise Gade (AU HR), Flemming Bøge (AU IT), Maria Volf Lindhardt (AU Studieadministration), Lars Moseholm (AU Viden), Christina Breddam (AU Kommunikation), Kristian Thorn (AU Talent). Institutledere ved Aarhus Universitet: se institutternes hjemmesider.

18 [Ledelse] Opfatter du lederen af [Institutnavn/centernavn/vicedire ktørområde] som din nærmeste leder? Nej Ja

19 [Oplevet ledelse] Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at finde ud af, hvem din nærmeste leder er. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke anerkender medarbejdernes arbejde er synlig i dagligdagen kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt løser konflikter retfærdigt kan hjælpe mig med faglige problemstillinger jeg trygt kan henvende mig til blander sig for meget blander sig for lidt

20 Kapitel 4 Samlet vurdering og tidsforbrug Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i

21 Hvem får spm? VIP: X DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: Hvor mange timer pr. uge er din stilling på Aarhus Universitet normeret til (en fuldtidsstilling er normeret til 37 timer)? timer pr. uge

22 Hvem får spm? VIP: X DVIP: TAP-ADM: TAP-Tek: TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: Formålet med det følgende spørgsmål er at synliggøre din reelle arbejdstid og den reelle fordeling af opgaver, så arbejdstid også kan indgå i drøftelser af arbejdsvilkårene på Aarhus Universitet. Tænk tilbage på den seneste uge eller de sidste 7 dage (kig eventuelt i din kalender). Hvor mange timer har du brugt på følgende aktiviteter. Hvis ugen har været meget atypisk (fx på grund af sygdom), så vælg en uge, der er mere typisk. Skriv antal timer (fx 1,5). Timerne skal summere op til din reelle arbejdstid inkl. overarbejde. Opdatere og ajourføre dig (timer brugt på bl.a. mail, post, telefon, samtale, orienteringsmøder og aviser, medier) Forske (laboratoriearbejde, læsning af faglitteratur, dataindsamling, feltarbejde, forsøg, dataanalyse, skrivning af konferencebidrag, artikler, bøger, deltagelse i konferencer, feedback på egen og andres forskning) Rådgive og betjene offentlige myndigheder (fx råd, udvalg, kommissioner, ministerier) Administrere forskning (forskningsansøgninger, afrapportering af bevillinger, forskningsstatistik, koordination, korrespondance og møder i forskningsgrupper) Lave anden administration (fx indkøb, registrering, ledelsesopgaver) Undervise (timer brugt i undervisningslokalerne, forelæsninger, holdundervisning, laboratorieundervisning, øvelser) Forberede undervisning og eksamen og rette opgaver Vejlede (opgaver, specialer, ph.d.-afhandlinger) Formidle (timer brugt på undervisning og foredrag ved andre institutioner, organisationer og firmaer, forskningsformidling i massemedier) Rejse mellem AU-adresser (ikke rejser mellem arbejde og hjem) Kurser og efter-, videreuddannelse Andet

23 Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: Formålet med det følgende spørgsmål er at synliggøre reel arbejdstid og den reelle fordeling af opgaver, så arbejdstid også kan indgå i drøftelser af arbejdsvilkårene på Aarhus Universitet. Tænk tilbage på den seneste uge eller de sidste 7 dage (kig eventuelt i din kalender). Hvor mange timer har du brugt på følgende aktiviteter. Hvis ugen har været meget atypisk (fx på grund af sygdom), så vælg en uge, der er mere typisk. Skriv antal timer (fx 1,5). Timerne skal summere op til din reelle arbejdstid inkl. overarbejde. Opdatere og ajourføre dig (timer brugt på bl.a. mail, post, telefon, samtale, orienteringsmøder og aviser, medier) Driftsopgaver (tilbagevendende eller løbende opgaver inden for dit felt) Udviklingsopgaver (ad hoc eller projektorienterede arbejdsopgaver med fokus på forandring, udvikling eller fornyelse af (dele af) driftsopgaverne) Deltage i møder Rejse mellem AU-adresser (ikke rejser mellem arbejde og hjem) Kurser og efter-, videreuddannelse Andet

24 Hvem får spm? VIP: DVIP: X TAP-ADM: TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: Vi stiller nu nogle spørgsmål, der specifikt vedrører dit arbejde som DVIP på Aarhus Universitet. Bruger du tid på følgende opgaver? Planlægning af undervisningsforløb Koordinering med andre undervisere Produktion af undervisningsmateriale Forberedelse af undervisningslektioner Gennemførelse af undervisning (konfrontationstimer) Vejledning og feedback på studenteroplæg, -opgaver og specialer Formulering af eksamensspørgsmål Gennemførelse af eksamen Håndtering af eksamenssnyd Opgaveretning, karaktergivning og censur Håndtering af klagesager At holde dig fagligt ajour Deltagelse i pædagogisk efteruddannelse Ja Nej Har du aftaler, hvor det fremgår, at du skal løse følgende opgaver? Planlægning af undervisningsforløb Koordinering med andre undervisere Produktion af undervisningsmateriale Forberedelse af undervisningslektioner Gennemførelse af undervisning (konfrontationstimer) Vejledning og feedback på studenteroplæg, -opgaver og specialer Formulering af eksamensspørgsmål Gennemførelse af eksamen Håndtering af eksamenssnyd Opgaveretning, karaktergivning og censur Håndtering af klagesager At holde dig fagligt ajour Deltagelse i pædagogisk efteruddannelse Ja Nej

25 Hvem får spm? VIP: DVIP: X TAP-ADM: TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: X I det følgende kommer en række spørgsmål, der specifikt drejer sig om dine forhold som deltidsansat medarbejder ved Aarhus Universitet. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Der er overensstemmelse mellem den aftalte arbejdstid og min reelle arbejdstid Jeg får stillet nødvendige faciliteter til rådighed af universitetet (kontorplads, print, bøger, kompendier, computerprogrammer mv.) Jeg ved, hvem jeg skal kontakte, hvis jeg har spørgsmål vedrørende undervisningens faglige indhold Jeg ved, hvem jeg skal kontakte, hvis jeg spørgsmål vedrørende undervisningens administration Jeg føler mig godt integreret i medarbejdergruppen på min arbejdsplads Min arbejdsplads giver mig mulighed for at udvikle mine kompetencer som underviser Der er et godt samarbejde mellem heltids- og deltidsansatte medarbejdere Jeg savner information om forhold, der vedrører mit arbejde på Aarhus Universitet Arbejdsbyrden er jævnt fordelt over semesteret Jeg oplever usikkerhed omkring mine ansættelsesforhold for næste semester

26 Som det sidste vil vi invitere dig til at skrive nogle kommentarer, hvis du har nogen. Alle kommentarer er velkomne. Kommentarerne bliver læst og inddraget i rapporterne men ikke videregivet på en måde, så enkeltpersoner kan genkendes. [Kommentarfelt]

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Godkendt på HSU og HAMU fællesmøde d. 6. marts. Ledelse Klar ledelsesstruktur med afklarede roller og ansvar og 3. ledelsesniveau 1) Det fjerde ledelsesniveau

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Ledelsespolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og 2013 Indhold Side Forord... 3 1. Lederstillinger... 4 2. Samarbejde i ledelsen... 5 3. God ledelse på Det Kongelige Bibliotek... 5 3.1. Fokus

Læs mere

APV Katalog: Cases og indsatsniveauer. Indhold AARHUS UNIVERSITET

APV Katalog: Cases og indsatsniveauer. Indhold AARHUS UNIVERSITET APV Katalog: Cases og indsatsniveauer Indhold APV Katalog: Cases og indsatsniveauer... 1 Indhold... 1 Cases og indsatsniveauer... 2 Læsevejledning... 3 Mobning... 4 Case 1: Enkelte tilfælde af kollegial

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere