Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X"

Transkript

1 Spørgeskema Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Hvad arbejder du primært med inden for din TAP-stilling? (sæt ét kryds) - Administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening, bibliotek og kommunikation - Rengøring, bygningsvedligeholdelse eller øvrige servicefunktioner - Forskning i laboratorier, arbejde i forsøgsanlæg eller klinik, dyrepasning eller jordbrug - Forskning, forskningslignende opgaver og undervisning Hvem får spm? VIP: X DVIP: X TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: Er du ansat i en tidsbegrænset stilling? - Nej - Ja, i en stilling med en varighed på 1 år eller derunder - Ja, i en stilling med en varighed på 3 år eller derunder Er din ansættelse afhængig af, at der søges og modtages eksterne midler (fx fra forskningsfonde)? - Nej - Ja

2 Kapitel 1: Reorganisering Reorganiseringen af Aarhus Universitet består af tre forskellige processer: 1) Implementeringen af en række nye administrative IT-systemer 2) En faglig udviklingsproces med omorganisering af bl.a. hovedområder og institutter 3) En administrativ reorganisering med en opdeling i vicedirektørområder med front og back offices I dette kapitel spørger vi dig først til, hvor meget og hvordan du er berørt af forandringerne. Bagefter spørger vi til hver af de tre processer.

3 [Berørthed] Har du (eller vil du) som følge af reorganiseringen Flyttet kontor (arbejdssted) Flyttet til en anden organisatorisk enhed Fået væsentlig længere til arbejde Fået udskiftet flertallet af dine nærmeste kollegaer Fået ny nærmeste leder Fået væsentligt nye arbejdsopgaver Fået uønskede opgaver Fået flere interessante opgaver Ja Nej

4 [Oplevelse af inddragelse og proces] Hvordan har du personligt oplevet arbejdet forud for og implementeringen af forandringsprocesserne? Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant /ved ikke Jeg synes, at rektoratets begrundelser for at iværksætte forandringsprocesserne har været klart kommunikeret Jeg har savnet mere information om forandringsprocesserne Jeg har savnet mulighed for at involvere mig i forandringsprocesserne i det omfang, jeg har ønsket det Jeg har savnet mulighed for at deltage mere aktivt i debatten om forandringsprocesserne (fx på debatmøder, i arbejdsgrupper) Jeg oplever, at medarbejdernes forslag og indvendinger er blevet hørt i processen Jeg har gennem en længere periode følt mig usikker omkring mine arbejdsforhold

5 Hvem får spm? VIP: X DVIP: X TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: [Implementering af nye IT-systemer] I de seneste år er der implementeret en række nye IT-systemer (fx STADS, EDDI, PURE, Outlook mv.). Vurdér hvordan det alt i alt har påvirket dit arbejde? - Det har lettet mit arbejde væsentligt - Det har lettet mit arbejde - Det har ikke gjort nogen forskel - Det har besværliggjort mit arbejde - Det har besværliggjort mit arbejde væsentligt - Ikke relevant / ved ikke Hvordan forventer du, at implementeringen af IT-systemerne (fx STADS, EDDI, PURE, Outlook mv.) på 3-årig sigt vil påvirke dit arbejde? - Det vil lette mit arbejde væsentligt - Det vil lette mit arbejde - Det vil ikke gøre nogen forskel - Det vil besværliggøre mit arbejde - Det vil besværliggøre mit arbejde væsentligt - Ikke relevant / ved ikke

6 Hvem får spm? VIP: X DVIP: X TAP-ADM: TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: X DTAP: [Oplevelse af den faglige udviklingsproces] Med den faglige udviklingsproces tænkes her på reorganisering af fakulteterne fra 9 til 4, reorganisering af institutterne fra 55 til 26, etableringen af interdisciplinære forskningscentre, AU-ideas, etableringen af nye akademiske råd. [?] Vurdér hvorvidt den faglige udviklingsproces (efter din mening og inden for dit felt) forbedrer eller forringer vilkårene for følgende. Forbedrer væsentligt Forbedrer Hverken eller Forringer Forringer væsentligt Ikke relevant /ved ikke At gennemføre banebrydende forskning At producere tværfaglig forskning inden for komplekse problemfelter (fx klima, fødevareforsyninger, folkevandringer, oplevelsesøkonomi, globalisering, hukommelse og erindringer) At højne undervisningens kvalitet At etablere et fleksibelt indre uddannelsesmarked At skabe nye uddannelser, der dækker behovene på fremtidens arbejdsmarked At udvikle kernefaglige fællesskaber At tiltrække de bedste forskertalenter At dele viden med det omgivende samfund At rådgive og betjene offentlige myndigheder

7 Hvem får spm? VIP: X DVIP: X TAP-ADM: X TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: X DTAP: [Oplevelse af den administrative forandringsproces] Vurdér hvorvidt den administrative forandringsproces (efter din mening og inden for dit felt) forbedrer eller forringer vilkårene for følgende. Forbedrer væsentligt Forbedrer Hverken eller Forringer Forringer væsentligt Ikke relevant /ved ikke Administrativ støtte til forskning Administrativ støtte til undervisning herunder afvikling af eksamen Administrativ støtte til ph.d.- uddannelser/talentudvikling Administrativ støtte til myndighedsbetjening/videndeling

8 Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: [Oplevelse af den administrative forandringsproces] Vurdér hvorvidt den administrative forandringsproces (efter din mening og inden for dit felt) forbedrer eller forringer vilkårene for følgende. Forbedrer væsentligt Forbedrer Hverken eller Forringer Forringer væsentligt Ikke relevant /ved ikke At reagere hurtigt på brugernes behov At give en ensartet sagsbehandling At træffe korrekte afgørelser At skabe et interessant administrationsfagligt miljø At gøre tydeligt hvem der har beslutningskompetencerne At betjene og samarbejde med forskere og undervisere At betjene andre administrative enheder Hvordan forventer du, at den administrative forandringsproces på 3-årig sigt vil påvirke kvaliteten af det administrative arbejde inden for dit felt? - Den vil forbedre kvaliteten væsentligt - Den vil forbedre kvaliteten - Den vil hverken forbedre eller forringe kvaliteten - Den vil forringe kvaliteten - Den vil forringe kvaliteten væsentligt - Ikke relevant / ved ikke

9 [Kommentarfelt] I feltet herunder kan du skrive dine kommentarer til forandringsprocesserne. Alle kommentarer er velkomne: Kritik, ros, oplevelser, forslag til forbedring mv. Kommentarerne bliver læst og inddraget i rapporterne, men ikke videregivet på en måde, så enkeltpersoner kan genkendes. Kommentarer, som ikke vedrører forandringsprocesserne, vil vi bede dig skrive i kommentarfeltet sidst i undersøgelsen.

10 Kapitel 2: Trivsel I dette kapitel stiller vi spørgsmål, der angår dit daglige arbejde og dit forhold til kollegaer. Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant / ved ikke Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? Finder du dit arbejde interessant? Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

11 [Samarbejde i enheden] Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads Altid/Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/Næsten aldrig Ikke relevant / ved ikke er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale er nye ideer og forslag velkomne er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter bliver konflikter løst på en retfærdig måde bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde er mine kollegaer er imødekommende føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

12 Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: [Samarbejde på tværs] Aarhus Universitet har 8 vicedirektør-områder. Vi vil bede dig vurdere samarbejdet inden for og imellem forskellige vicedirektør-områder (Fx AU IT, AU Kommunikation eller AU Studieadministration) Altid/Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/Næsten aldrig Ikke relevant / ved ikke Der er et godt samarbejde mellem front- og back-offices inden for mit vicedirektørområde Der er et godt samarbejde med de andre vicedirektør-områder I forbindelse med mit arbejde er det klart for mig, hvem jeg skal/bør kontakte i andre vicedirektør-områder I forbindelse med mit arbejde er det klart for mig, hvem der kan træffe beslutninger i de andre vicedirektør-områder

13 [Arbejdsbyrde, stress og ensomhed] Altid/Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/Næsten aldrig Ikke relevant / ved ikke Sker det, at du føler dig udkørt Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet Giver arbejdet dig stærke stresssymptomer (fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.) Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen

14 [Chikane] Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for Mobning (ved mobning forstås bevidst og systematisk personforfølgelse) Sexchikane Trusler om vold eller truende adfærd Fysisk vold Diskrimination pga. din alder Diskrimination pga. dit køn Diskrimination pga. din religion eller livssyn Diskrimination pga. din etniske baggrund Diskrimination pga. din seksuelle orientering Nej Ja Det er en del af AU s personalepolitik, at henvendelser om stress, ensomhed, arbejdspres, mobning og chikane bliver behandlet på en forsvarlig og fortrolig måde. Føler du dig mobbet eller chikaneret, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til din nærmeste leder, din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøgruppe eller HRpartner, så I sammen kan finde den rette måde at håndtere situationen på. Årsagerne til mobning skal behandles organisatorisk såvel som individuelt. AU har en aftale med rådgivningsfirmaet Prescriba om psykologisk rådgivning. Henvender du dig anonymt, kan du få op til tre timers rådgivning. Vælger du at blive visiteret via nærmeste leder, kan du få op til fem timer. Prescriba kan kontaktes på

15 Kaptitel 3 Ledelse [Introduktionstekst] Dette kapitel handler om ledelse på Aarhus Universitet. Vi spørger til din oplevelse af ledelse på fire niveauer: Ledelse af universitet, ledelse af fakultetet/hovedområder, ledelse af institut/vicedirektørområder, og til sidst oplevelse af ledelse i hverdagen.

16 [Universitetsledelsen] Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren, samt dekanerne for de fire hovedområder. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Universitetsledelsen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes Universitetsledelsen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter Universitetsledelsen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger [Dekanatet/Direktørniveauet] Dekanatet består af dekan og prodekaner /Direktørniveauet består af universitetsdirektøren. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Dekanatet/direktøren informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes Dekanatet/direktøren er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter Dekanatet/direktøren kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger

17 [Institutlederen/Vicedirektøren] Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved [Institutnavn/centernavn/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Lederen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne kan involvere sig i beslutningsprocesserne Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger Lederen opstiller klare mål Lederen kan formidle den overordnede strategi, så den er meningsfuld i hverdagen Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre arbejdsopgaverne bedst muligt Lederen løser konflikter hensigtsmæssigt Vicedirektører ved Aarhus Universitet: Kirsten Jensen (AU Stab og strategi), Søren Trangbæk (AU Økonomi og planlægning), Louise Gade (AU HR), Flemming Bøge (AU IT), Maria Volf Lindhardt (AU Studieadministration), Lars Moseholm (AU Viden), Christina Breddam (AU Kommunikation), Kristian Thorn (AU Talent). Institutledere ved Aarhus Universitet: se institutternes hjemmesider.

18 [Ledelse] Opfatter du lederen af [Institutnavn/centernavn/vicedire ktørområde] som din nærmeste leder? Nej Ja

19 [Oplevet ledelse] Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at finde ud af, hvem din nærmeste leder er. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke anerkender medarbejdernes arbejde er synlig i dagligdagen kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt løser konflikter retfærdigt kan hjælpe mig med faglige problemstillinger jeg trygt kan henvende mig til blander sig for meget blander sig for lidt

20 Kapitel 4 Samlet vurdering og tidsforbrug Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i

21 Hvem får spm? VIP: X DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: Hvor mange timer pr. uge er din stilling på Aarhus Universitet normeret til (en fuldtidsstilling er normeret til 37 timer)? timer pr. uge

22 Hvem får spm? VIP: X DVIP: TAP-ADM: TAP-Tek: TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: Formålet med det følgende spørgsmål er at synliggøre din reelle arbejdstid og den reelle fordeling af opgaver, så arbejdstid også kan indgå i drøftelser af arbejdsvilkårene på Aarhus Universitet. Tænk tilbage på den seneste uge eller de sidste 7 dage (kig eventuelt i din kalender). Hvor mange timer har du brugt på følgende aktiviteter. Hvis ugen har været meget atypisk (fx på grund af sygdom), så vælg en uge, der er mere typisk. Skriv antal timer (fx 1,5). Timerne skal summere op til din reelle arbejdstid inkl. overarbejde. Opdatere og ajourføre dig (timer brugt på bl.a. mail, post, telefon, samtale, orienteringsmøder og aviser, medier) Forske (laboratoriearbejde, læsning af faglitteratur, dataindsamling, feltarbejde, forsøg, dataanalyse, skrivning af konferencebidrag, artikler, bøger, deltagelse i konferencer, feedback på egen og andres forskning) Rådgive og betjene offentlige myndigheder (fx råd, udvalg, kommissioner, ministerier) Administrere forskning (forskningsansøgninger, afrapportering af bevillinger, forskningsstatistik, koordination, korrespondance og møder i forskningsgrupper) Lave anden administration (fx indkøb, registrering, ledelsesopgaver) Undervise (timer brugt i undervisningslokalerne, forelæsninger, holdundervisning, laboratorieundervisning, øvelser) Forberede undervisning og eksamen og rette opgaver Vejlede (opgaver, specialer, ph.d.-afhandlinger) Formidle (timer brugt på undervisning og foredrag ved andre institutioner, organisationer og firmaer, forskningsformidling i massemedier) Rejse mellem AU-adresser (ikke rejser mellem arbejde og hjem) Kurser og efter-, videreuddannelse Andet

23 Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: Formålet med det følgende spørgsmål er at synliggøre reel arbejdstid og den reelle fordeling af opgaver, så arbejdstid også kan indgå i drøftelser af arbejdsvilkårene på Aarhus Universitet. Tænk tilbage på den seneste uge eller de sidste 7 dage (kig eventuelt i din kalender). Hvor mange timer har du brugt på følgende aktiviteter. Hvis ugen har været meget atypisk (fx på grund af sygdom), så vælg en uge, der er mere typisk. Skriv antal timer (fx 1,5). Timerne skal summere op til din reelle arbejdstid inkl. overarbejde. Opdatere og ajourføre dig (timer brugt på bl.a. mail, post, telefon, samtale, orienteringsmøder og aviser, medier) Driftsopgaver (tilbagevendende eller løbende opgaver inden for dit felt) Udviklingsopgaver (ad hoc eller projektorienterede arbejdsopgaver med fokus på forandring, udvikling eller fornyelse af (dele af) driftsopgaverne) Deltage i møder Rejse mellem AU-adresser (ikke rejser mellem arbejde og hjem) Kurser og efter-, videreuddannelse Andet

24 Hvem får spm? VIP: DVIP: X TAP-ADM: TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: Vi stiller nu nogle spørgsmål, der specifikt vedrører dit arbejde som DVIP på Aarhus Universitet. Bruger du tid på følgende opgaver? Planlægning af undervisningsforløb Koordinering med andre undervisere Produktion af undervisningsmateriale Forberedelse af undervisningslektioner Gennemførelse af undervisning (konfrontationstimer) Vejledning og feedback på studenteroplæg, -opgaver og specialer Formulering af eksamensspørgsmål Gennemførelse af eksamen Håndtering af eksamenssnyd Opgaveretning, karaktergivning og censur Håndtering af klagesager At holde dig fagligt ajour Deltagelse i pædagogisk efteruddannelse Ja Nej Har du aftaler, hvor det fremgår, at du skal løse følgende opgaver? Planlægning af undervisningsforløb Koordinering med andre undervisere Produktion af undervisningsmateriale Forberedelse af undervisningslektioner Gennemførelse af undervisning (konfrontationstimer) Vejledning og feedback på studenteroplæg, -opgaver og specialer Formulering af eksamensspørgsmål Gennemførelse af eksamen Håndtering af eksamenssnyd Opgaveretning, karaktergivning og censur Håndtering af klagesager At holde dig fagligt ajour Deltagelse i pædagogisk efteruddannelse Ja Nej

25 Hvem får spm? VIP: DVIP: X TAP-ADM: TAP-Tek: TAP-Lab: TAP-forsk: DTAP: X I det følgende kommer en række spørgsmål, der specifikt drejer sig om dine forhold som deltidsansat medarbejder ved Aarhus Universitet. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant / ved ikke Der er overensstemmelse mellem den aftalte arbejdstid og min reelle arbejdstid Jeg får stillet nødvendige faciliteter til rådighed af universitetet (kontorplads, print, bøger, kompendier, computerprogrammer mv.) Jeg ved, hvem jeg skal kontakte, hvis jeg har spørgsmål vedrørende undervisningens faglige indhold Jeg ved, hvem jeg skal kontakte, hvis jeg spørgsmål vedrørende undervisningens administration Jeg føler mig godt integreret i medarbejdergruppen på min arbejdsplads Min arbejdsplads giver mig mulighed for at udvikle mine kompetencer som underviser Der er et godt samarbejde mellem heltids- og deltidsansatte medarbejdere Jeg savner information om forhold, der vedrører mit arbejde på Aarhus Universitet Arbejdsbyrden er jævnt fordelt over semesteret Jeg oplever usikkerhed omkring mine ansættelsesforhold for næste semester

26 Som det sidste vil vi invitere dig til at skrive nogle kommentarer, hvis du har nogen. Alle kommentarer er velkomne. Kommentarerne bliver læst og inddraget i rapporterne men ikke videregivet på en måde, så enkeltpersoner kan genkendes. [Kommentarfelt]

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere