Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat: ÅBEN dagsorden. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 18:00-21:00 i Skovlunde Kirkecenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat: ÅBEN dagsorden. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 18:00-21:00 i Skovlunde Kirkecenter."

Transkript

1 Ordinært menighedsrådsmøde Referat: ÅBEN dagsorden Tidspunkt: Deltagere: Stedfortrædere: Afbud: Ej mødt: Referent: Torsdag den 20. marts 2014 kl. 18:00-21:00 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF), Marie Vissing Würtzen (MVW), John Deleuran (JD), Else Lindow (EL), Anette Juvald (AJ), Ole Rubach (OR, Henrik Mølvig Jensen (HMJ), Jim Iversen (JI), Yvonne Blankenborg (YB) Jørgen Dam Hansen (JDH), Henriette Ringgaard (HR), Karsten Lundbeck Garne (KLG), Lars Rosengaard (LR), og Pia Lyngenbo (PL). Kirsten Henriksen og Mogens Fritz Nielsen Kirsten Trinskjær (orlov), Inger Andersen, Morten Wassmer Helle York, Mikkel Heie Nielsen Ole Rubach Tid Punkter og bilag Ansvar 18:00 1. Bemærkninger til beslutningsprotokol fra seneste ordinære menighedsrådsmøde 22. januar 2014 Alle Ad. 1 Ingen bemærkninger til referat af 22. januar 2. Godkendelse af dagsorden Alle Ad. 2 Dagsorden godkendt uden bemærkninger 3. Kasserer Kirsten Trinskjærs anmodning om at udtræde af MR (beslutning) Menighedsrådet (MR) skal træffe beslutning vedrørende kasserer Kirsten Trinskjærs anmodning om at udtræde af menighedsrådet pr. 31. marts 2014 af personlige årsager, herunder vælge ny kasserer for den resterende del af kassererens funktionsperiode og vælge en repræsentant til Skovlunde Kirkes Ungdomsgårds bestyrelse. LGB Forretningsudvalget (FU) indstiller, at MR imødekommer Kirsten Trinskjærs anmodning, og at stedfortræder Jørgen Dam Hansen indkaldes som nyt medlem. FU indstiller herudover, at MR vælger konstitueret kasserer Jim Iversen som kasserer for den resterende del af kassererens funktionsperiode, samt at MR vælger en ny repræsentant til bestyrelsen for Skovlunde Kirkes Ungdomsgård Ad 3. MR godkender KTs anmodning om at udtræde af MR og godkender at Jørgen Dam Hansen indtræder i MR. Side1

2 MR vælger JI som kasserere for den resterende funktionsperiode. MR vælger for nærværende ikke at vælge en ny repræsentant i til bestyrelsen for Skovlunde Kirkes Ungdomsgård. MR takker KT for en god og stor indsats i MR. Skovlunde Sogns Menighedsråd 4. Sognets økonomi 4.1. Årsregnskab 2013 (beslutning) MR skal behandle og godkende årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2013 til 31. december 2013 for Skovlunde Sogns Menighedsråd, herunder drøfte forklaringer til årsregnskabet (s. 3) og disponering af mindre forbruget på ,79 kr. for 2013, således at regnskabet kan revideres og indberettes til økonomiportalen samt tilgå provstiet. JI FU indstiller, at MR godkender årsregnskaber med de bemærkninger og forklaringer, som MR måtte have. FU indstiller herudover, at mindre forbruget i 2013 disponeres til ikkebudgetlagte vedligeholdelsesopgaver, samt til mindre ombygninger og nyanskaffelser til kirke og kirkegård. Ad. 4 MR godkender det foreliggende regnskab med de forklaringer og bemærkninger, der er givet. MR tiltræder tillige, at mindreforbruget i 2013 ønskes disponeret af menighedsrådet til ikke budgetlagte vedligeholdelsesopgaver, til mindre ombygninger i kirkecenteret, samt til nyanskaffelser til kirke og kirkegård. Bilag: Foreløbigt årsregnskab for 2013, samt bilaget Årsregnskab 2013 oversigt over mindre forbrug eller merforbrug 5. Sognets medarbejdere 5.1. Orientering fra kontaktperson (orientering) MR skal orienteres om aktuelle generelle aktiviteter, initiativer og problemstillinger i forhold til sognets medarbejdere. HR Ad. 5 Kontaktpersonen refererede til de førte og protokollerede drøftelser i FU. Personalehåndbog under udarbejdelse. Det overvejes at udarbejde en manual for Skovlunde Kirke. HR har deltaget i kursus om efteruddannelse af Kirkens personale. Der blev forstret en ide om at samtlige medarbejdere deltager i første modul for sognemedhjælpere. Der annonceres efter ny kirketjener i næste uge. Side2

3 Kirketjener Ib Kragh er indlagt med en alvorlig sygdom. Teammøderne på kirkegården forløber fint. MR tager orienteringen til efterretning. 6. Sognets bygninger og kirkegård 6.1. Provstesyn af kirkegård, præstegård og kirke 2014 (orientering) MR skal orienteres om datoen for det lovpligtige provstesyn af kirkegård, præstegård og kirke. JI/OR Ad. 6.1 JI oplyste at der er provstesyn af kirke, kirkegård og præstebolig torsdag den 8. maj Programmet for synet planlægges nærmere i samarbejde med relevante medarbejdere. Alle fra MR kan deltage i syn på kirkegård og kirke. Tilmelding til PL senest 1. maj Orientering fra bygnings- og kirkegårdsudvalget (orientering) MR skal orienteres om aktuelle aktiviteter, initiativer og problemstillinger i forhold til sognets bygninger og kirkegård. JI/OR Ad. 6.2 JI oplyser at der er afholdt et opsamlingsmøde fra de foregående møder, samt behandling af nye punkter. Af særlige punkter kan nævnes - Tyverisagen på kirkegården - Temamøde om kirkegårdsudsmykning - Hegnet omkring kirkegården reetableres ikke. - Klokkestabel. Hvad koster den og hvor kan den stå. - Brandsyn af kirken - Nedtagning af væg mellem pejsestue og studiekreds. YB spørger til status for årets træ. Har været behandlet, men der er intet besluttet. Kirkegårdens personale udarbejder forslag. MR tager orienteringen til efterretning Orientering fra kirkeværge (orientering) MR skal orienteres om aktuelle aktiviteter, initiativer og problemstillinger i forhold til kirke og kirkecenter. JD Ad. 6.3 JD oplyser at brandsynet ved inspektionen har krævet at bordopstillingsplaner for møderum udarbejdes ved hvert møde. Der er lavet forsøg med belysningen i kirken. En udskiftning vil koste ca kr. pr. lyskrone Der er lavet forsøg med belysning i gangen. Der skal laves en el sikkerhedsattest for kirkerummet. Der skal laves arbejde for kr. Er iværksat. Side3

4 Der er iværksat et energieftersyn af kirken. Bemærkninger til især lysforhold bedes givet til JD. MR tager orienteringen til efterretning 19:15 19:40 Pause 7. Kunst- og udsmykningsprojektet Effatha! Luk dig op! (beslutning) MR skal træffe beslutning om den videre fremdrift for kunst- og udsmykningsprojektet Effatha, herunder drøfte og give input til strategien for Effatha-projektet og den foreslåede faseinddeling af projektet, samt behandle vurderingen af projektet fra Akademi rådets Udvalg for Kirkekunst. FU indstiller, at MR træffer beslutning om videreførelse af projektet, og giver sine input til strateginotatet og forslaget om en faseinddeling af projektet med henblik på videre bearbejdning og realisering af projektet. Ad. 7 MR godkender enstemmigt, at projektet videreføres, og der er opbakning til at sætter de fornødne kræfter ind i en realisering af projektet jf. den udarbejde strategi. Det kan være hensigtsmæssigt at få en udtalelse fra Selskabet for Kirkelig Kunst i tillæg til rapporten fra Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst. Vi bør overveje at målrette vores ansøgninger specifikt, så fonde med særlig interesse i lyd, søges om lydprojektet, fonde, med særlig interesse i lys, søges om midler til nyt lys. Der efterlyses deltagere til den foreslåede støtteforening. Henvendelse til LGB eller MVW. Bilag: Udkast til strategi for Effatha, Effatha forslag til faseopdeling (MVW), samt notat fra Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst 8. Intranet (orientering) MR skal orienteres om, at der etableres et intranet for menighedsråd og medarbejdere med henblik på etablering af en fælles database til vidensdeling af dagsordener og referater fra diverse udvalg og arbejdsgrupper. Ad. 8 MR tager orienteringen til efterretning 9. Eventuelt, herunder underskrift på beslutningsprotokollat MVW/LGB LR Alle/OR Ad. 9 Der har været generalforsamling i distriktsforeningen af Landsforeningen af Menighedsråd med deltagelse af AJ, YB, IA og LGB fra Skovlunde Sogns Menighedsråd. YB efterlyser muligheden for deltagelse i Landsforeningens Landmøde i maj. Vejen er en ansøgning til FU. Side4

5 Skærtorsdag er der gudtjeneste med spisning i kirkerummet med deltagelse fra hele menigheden. KLG efterlyser frivillige til hjælp med at arrangere. Interesserede henvender sig direkte til KLG Adgangforalle.dk er et program, der læser skrevet materiale op for tilhørerne. Programmet er gratis. AJ informerede om sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Resultatet blev ,50 kr. Flot resultat og indsats fra AJ og samarbejdspartnere. Der bliver en mulighed for en studietur for at se på anden kirkekunst og dybere drøftelser af visionsprocessen. Nærmere følger. --- o Lukket dagsorden MR skal jævnfør 2, stk. 2 i Forretningsorden for Skovlunde Sogns Menighedsråd behandle følgende sager for lukkede døre: Medarbejdersituationen på kirkegårds- og i kirketjenerteamet (beslutning) HR/JI/OR Mødet slut Side5

6 Underskrifter 20. marts 2014 åben dagsorden Skovlunde Sogns Menighedsråd Lars Green Bach Jan Frisell Kirsten Trinskjær (orlov) Marie Vissing Würtzen John Deleuran Else Lindow Anette Juvald Ole Rubach Helle York Inger Andersen Yvonne Blankenborg Henrik Mølvig Jensen Jim Iversen Mikkel Heie Nielsen Henriette Ringgaard Karsten Lundbeck Garne Lars Rosengaard Morten Wassmer Pia Lyngenbo Jørgen Dam Hansen (konst. medlem) Side6

7 Stedfortrædere: Kirsten Henriksen Mogens Fritz Nielsen Side7

8 Underskrifter 20. marts 2014 lukket dagsorden Lars Green Bach Jan Frisell Kirsten Trinskjær (orlov) Marie Vissing Würtzen John Deleuran Else Lindow Anette Juvald Ole Rubach Helle York Inger Andersen Yvonne Blankenborg Henrik Mølvig Jensen Jim Iversen Mikkel Heie Nielsen Henriette Ringgaard Karsten Lundbeck Garne Lars Rosengaard Morten Wassmer Jørgen Dam Hansen (konst. medlem) Side8

9 Stedfortrædere: Skovlunde Sogns Menighedsråd Kirsten Henriksen Mogens Fritz Nielsen Side9

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 10. december 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup, Inger Toft (forlod mødet kl. 21.20),

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr.

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr. Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Dorthe Ølgaard Lassen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

Referat fra MUD-generalforsamling d. 16/6 2011 på Odense Bys Museer

Referat fra MUD-generalforsamling d. 16/6 2011 på Odense Bys Museer 1 Referat fra MUD-generalforsamling d. 16/6 2011 på Odense Bys Museer 1. Palle Østergaard Sørensen (Museet Færgegården) blev valgt til dirigent. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt

Læs mere

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege a. Mødeadministration a1. Forplejning Før mødet blev der serveret

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 79 Referat fra bestyrelsesmøde i den Til stede: Afbud: Søren Fibiger Olesen (formand), Peter Østergaard (f. Carsten Jørgensen), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere