Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer"

Transkript

1 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Baggrund 4. Om HRU-virksomheden 5. Ledelse og organisatorisk indplacering Forventningerne 6. Direktørens ansvars- og opgaveområde 7. Særlige forhold og udfordringer 8. Direktørens baggrund og bagage Ansættelsen 9. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 11. Tidsplan for ansættelsesforløbet

2 Vilkårene 1. Stillingen Stillingen som virksomhedsdirektør for HR og uddannelse i Region Hovedstaden er nyoprettet ud fra et ønske om en samling af uddannelsesopgaver samt løn- og personaleadministrative opgaver i en tværgående servicevirksomhed. 2. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår iht. Aftale for chefer på åremål i 5 år. Lønnen forhandles med cheforganisationen med udgangspunkt i et samlet lønniveau på kr årligt plus åremålstillæg og pensionsordning. Tiltrædelse snarest muligt. 3. Baggrund Region Hovedstaden har i løbet af 2010/2011 gennemført en række administrative og organisatoriske analyser med det formål at afdække produktivitets- og effektivitetspotentialer på det administrative område og få regionen til i højere grad at fremstå som en enhed. Analyserne peger bl.a. på behovet for at styrke den helhedsorienterede indsats gennem etablering af tværgående virksomheder til varetagelse af opgaver og processer, der understøtter og servicerer den øvrige del af organisationen. Det drejer sig om opgavetyper og processer af hovedsagelig driftsmæssig karakter inden for IT, medicoteknik og telefoni samt inden for HR- og uddannelsesområdet. På den baggrund har Forretningsudvalget i Region Hovedstaden besluttet at igangsætte proceduren for ansættelse af direktører til to nye tværgående virksomheder inden for hhv. IT, Medicoteknik og telefoni (IMT-virksomheden) og inden for HR- og uddannelsesområdet (HRU-virksomheden). 4. Om HRU-virksomheden Med etableringen af en ny HRU-virksomhed sigtes mod en organisering med 5 organisatoriske enheder: Uddannelsescenter Lederudviklingscenter HR-servicecenter (Løn- og personaleadministrative opgaver) HR-kompetencecenter Ledelsessekretariat side 2

3 Uddannelsescentret etableres med henblik på varetagelse af opgaverne i relation til grunduddannelser, specialuddannelser, specialerettet og generel efteruddannelse samt efteruddannelse indenfor strategiske indsatsområder. Lederudviklingsområdet etableres som selvstændig enhed til at varetage strategiske koordinerings- og udviklingsbehov på området. HR-servicecentret etableres som en løn- og personaleadministrativ enhed, der skal varetage disse opgaver for hele regionen. HR-kompetencecentret skal varetage mere specialiserede opgavefunktioner på HRområdet, herunder rådgivning og fortolkning af løn- og personalerettede opgaver. Endvidere samles andre driftsnære funktioner her, f.eks. statistik eller informationsopgaver i forhold til HR-området. Ledelsessekretariatet skal understøtte virksomhedens ledelse vedr. økonomi, udarbejdelse af serviceaftaler om centrets leverancer i forhold til hospitalerne mv. Yderligere informationer om Region Hovedstaden findes på 5. Ledelse og organisatorisk indplacering Direktøren refererer til den ansvarlige koncerndirektør. Direktøren har den overordnede ledelse i forhold til samtlige ledere og medarbejdere i HRU-virksomheden. Direktøren udøver direkte ledelse i forhold til lederne af de nye enheder i HRUvirksomheden. Den nye HRU-virksomhed forventes at få ca. 220 årsværk side 3

4 Forventningerne 6. Direktørens ansvars- og opgaveområde Det er direktørens overordnede ansvar: At sikre, at der på opgaveområdet er fokus på ydre samspil (krav og forventninger fra lovgivning, regionsråd/udvalg, koncerndirektion, statslige myndigheder, regionens virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer samt andre interne og eksterne samarbejdspartnere) og indre samspil (effektivitets-/kvalitets-/produktivitetsfremmende processer i egen organisation) kittet sammen af en god kultur med bæredygtige værdier At sikre afsøgning og synliggørelse af de af regionsrådet/forretningsudvalget og koncerndirektionen fastlagte organisatoriske/økonomiske/administrative rammer samt faglige mål og sikre, at der følges op og implementeres i hverdagens opgaveløsninger At holde fokus på hurtig, effektiv kundeservice over for regionens virksomheder At sikre, at området drives rationelt og effektivt - og fremtræder som en fremsynet, veldrevet tværgående servicevirksomhed i regionen At være systemansvarlig for regionens lønsystemer, herunder medvirke til et velfungerende samspil med systemleverandøren og gennemføre fremtidige udbudsforretninger At medvirke til at sikre, at Region Hovedstaden i omverdenen opleves som en markant og kvalitetsstærk aktør på HR- og uddannelsesområdet At sikre, at området er koordineret ud fra et helhedssyn i styring, planlægning og opgaveudførelse på tværs af regionens opgaveområder bl.a. gennem samspillet med koncerndirektionen, koncernstabene, virksomhederne/hospitalerne og i kollegafora på tværs At sikre, at ledelse og personale har - og udvikles mod de kompetencer, der matcher opgaveområderne At sikre, at der internt er et fælles billede af de politiske og ledelsesmæssige beslutninger - og de øvrige interne og eksterne rammebetingelser for opgavevaretagelsen At sikre, at der vedvarende er fokus på arbejdet med værdier, så værdierne afspejler sig i virksomhedens daglige opgaveudførsel side 4

5 At sikre personalets inddragelse og involvering med fokus på trivsel og udvikling af alle arbejdspladser At sikre lovlig forvaltningsudøvelse Det forventes, at direktøren forholder sig aktivt og offensivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområder. 7. Særlige forhold og udfordringer Når man omsætter det generelle, overordnede ansvars- og opgaveområde til fokusområder, som direktøren i den første tid (1-2 år) skal ofre særlig ledelsesmæssig opmærksomhed, drejer det sig bl.a. om følgende hovedudfordringer: Region Hovedstaden har sammensat en implementeringsorganisation, som bl.a. skal varetage følgende opgaver: o Medvirke til besættelse af ny direktørstilling o Medvirke til besættelse af øvrige lederstillinger o Dialogpartner i forhold til fusions-med o Sikre kommunikationen til virksomheder og medarbejdere o Endelig beskrivelse af organisationen o Håndtere processen omkring udvælgelse af medarbejdere o Koordinere processen omkring samling af medarbejdere o Forberedelse af fysiske og it-mæssige rammer for den nye organisering o Igangsætte arbejdet omkring de standardiseringsprocesser, som skal være fastlagt inden etableringen af organisationen Arbejdet med beskrivelse af hovedelementerne i implementeringsprocessen frem mod etablering af HRU-virksomheden er således lagt til rette, herunder arbejdet med at præcisering af snitflader for opgaveplacering. Det forventes, at den nye direktør hurtigt bringer sig på omgangshøjde med arbejdet i implementeringsorganisationen og aktivt spiller med i det videre arbejde Et hovedfokusområde for den nye direktør bliver at sikre stabil og sikker drift fra dag 1. Samtidig skal der gennemføres en vellykket fusionering af HR- og uddannelsesområdet, således at den nye HRU-virksomhed bliver præget af en serviceorienteret kultur, høj kvalitet i ydelserne, effektive og ubureaukratiske arbejdsformer samt trivsel og et godt arbejdsmiljø. Der lægges vægt på, at der skabes en stærk serviceorienteret driftsorganisation inden for de to områder, samtidig med at udviklingsperspektiverne for områderne holdes for øje i overensstemmelse med de visioner og retningsgivende mål, der fastlægges centralt på koncernniveau. side 5

6 På den korte bane skal der være et stort direktørfokus på at få virksomheden fysisk samlet og bemandet, herunder holde fokus på at kompetencer og opgaver matcher hinanden. Et særligt fokus skal der være på opbygningen af et velfungerende lederteam baseret på stærke kompetencer og en høj grad af uddelegering. På HR-området er det tanken, at der i HR-Servicecentret skal etableres særlige kompetenceenheder på følgende områder: Refusioner Afstemning Rekruttering Tjenestemandspensioner Vagtplanlægning (ekspertniveau) Personalejuridisk rådgivning og bistand Medarbejderne i HR-Servicecentret forudsættes at blive organiseret, så virksomhederne (hospitalerne) har faste kontaktpersoner. Det forudsættes endvidere, at servicecentrets medarbejdere også fysisk kommer ud på virksomhederne, så der sikres en nærhed og tæt kontakt mellem virksomhed og servicecentrets medarbejdere. Der lægges vægt på, at ordningen med kontaktpersoner bliver så robust, at den kan modstå udsving i sagsmængder og skiftende behov for tilstedeværelse. HR-Servicecentret skal desuden varetage processer i forbindelse med besparelser og fusioner, hvis det medfører afskedigelser på et eller flere hospitaler. Der skal derfor etableres og sikres hurtige processer, så HR-Servicecentret kan varetage den koordinerende rolle i forhold til afdækning af mulighederne for omplaceringer af medarbejderne inden for det samlede ansættelsesområde. De konkrete leverancer og serviceniveau fra HR-Servicecentrets side skal fastlægges i en årlig serviceaftale ( Service Level Agreement ). Det forventes, at den nye HRUdirektør er aktivt opsøgende i dette arbejde og sikrer en forventningsafstemning med de enkelte hospitalsdirektører. Det er ligeledes forventningen, at direktøren og lederteamet holder fokus på personaleledelse og kompetenceudvikling, således at løn- og personaleområdet kan fungere med høj kvalitet i det daglige arbejde. På uddannelsesområdet er det hensigten, at Uddannelsescentret skal omfatte følgende aktiviteter: Uddannelses-, trænings- og vejledningsaktiviteter i tilknytning til grunduddannelserne, herunder lægesekretæruddannelsen Specialuddannelser, der udvikles og udbydes på virksomheden Specialerettet efteruddannelse, som udvikles og tilbydes til medarbejdere inden for de enkelte specialer Generel efteruddannelse samt kurser, der udvikles og udbydes til virksomhedens medarbejdere side 6

7 Efteruddannelse indenfor strategiske indsatsområder Faglig og pædagogisk udvikling i relation til uddannelsestilbuddene Relevante kurser, der udbydes til kommuner og/eller praksissektoren På den længere bane skal der inden for HR-området ledelsesmæssigt fokus på standardisering og harmonisering af de årlige lønforhandlingsrunder på hospitalerne, så processerne kan gennemføres hurtigt og rationelt. På lederuddannelsesområdet skal det nuværende lederuddannelsesprogram revideres inden for de næste 1-1½ år. Udfordringerne stiller store krav til direktørens evner til at lede store fusionsprocesser, ligesom direktørens organisatoriske evner og forhandlingsevner vil være afgørende succesfaktorer I samspillet med koncernstaben (KHR og KPU) forventes det, at den nye HRU-direktør indgår i et aktivt og frugtbart samarbejde om strategiske udviklingstiltag, ad-hoc analyse- og udredningsopgaver o.l. initieret af det politiske niveau, koncerndirektionen, MED-systemet mv. I forhold til koncernledelsen er der en forventning om, at direktøren går aktivt ind i det fælles ledelsesarbejde, der foregår med bl.a. politikformulering og formidling af fælles værdier og holdninger ind i egen organisation I samspillet med virksomheds-/hospitalsdirektørerne forventes det, at den nye HRUdirektør indgår som en konstruktiv og aktiv kollega, der ser sig selv som en del af en større helhed, hvor man støtter hinanden bl.a. i konkrete problemløsninger i den daglige drift og i de mere udviklingsorienterede opgaver, hvor hospitalerne bl.a. skal understøttes med uddannelsestilbud og kompetenceudvikling Kommunikation og profilering bliver væsentlige fokusområder for den nye HRUdirektør både internt og eksternt. Det forventes, at direktøren medvirker aktivt til at brande og understøtte regionens stærke profil på HR- og uddannelsesområdet I de ydre samspil forventes det endvidere, at HRU-direktøren går aktivt ind i samspillet med de centrale aktører på uddannelsesområdet som f.eks. professionshøjskolerne og erhvervsskolerne. Og på løn- og personaleområdet vil etableringen af et velfungerende samspil med de faglige organisationer være centralt side 7

8 8. Direktørens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger, søges en direktør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En videregående akademisk uddannelse gerne suppleret med en lederuddannelse Ledererfaring på højt niveau fra en HR- og uddannelsesfunktion i en stor kompleks offentlig virksomhed med mange fagkulturer, herunder erfaring med strategisk ledelse, ledelse af fusions- og fissionsprocesser, personaleledelse, organisationsudvikling og overordnet økonomistyring. Skal kunne fremvise resultater fra nuværende/tidligere ledelsesfunktion, som der står respekt om Solidt kendskab til løn- og personaleadministration, viden om personalejura, indsigt i det offentlige overenskomstområde samt erfaring med samarbejde og forhandlinger med faglige organisationer Betydelig indsigt i uddannelsesområdet, herunder lederudvikling Et godt indblik i det politiske og administrative systems opbygning og virkemåde Erfaring med kommunikation i forhold til ekstern profilering og interne udviklings- og forandringsprocesser Gerne kendskab til sundhedsvæsnet og forståelse for hospitalernes patientrettede kerneydelser Personlighed og ledelsesmæssige kompetencer Først og fremmest en lederpersonlighed, der er præget af ordentlighed og loyalitet i alle relationer. En troværdig leder, man ved hvor man har og som man kan lave aftaler med og har tillid til. Et rummeligt menneske, der respekterer andre mennesker og deres faglighed Har politisk tæft. Forstår og respekterer de demokratiske og politiske spilleregler En leder, der er god til at opbygge og arbejde i netværk. Har stærke samarbejds- og relationskompetencer. Er udadvendt, uformel og let at komme i dialog med En leder med stærke organisatoriske og strategiske lederevner. Har et stort overblik og er god til at tilrettelægge involverende og medinddragende processer. Forstår at motivere til følgeskab både internt og eksternt side 8

9 Har stærke formidlingsevner. Kommunikerer klart og tydeligt både op- og nedad i organisationen Er innovativ og kan tænke ud af boksen. Tør udfordre vanetænkningen. Tænker også i helheder og sammenhænge. Har blik for balancen mellem egen organisations interesser og helhedsinteresserne i den større enhed, virksomheden indgår i En leder, der evner at skabe et godt samspil med de kunder og brugere, som virksomheden skal servicere Har stærke forhandlingsevner og er god til at afstemme forventninger og prioritere i forhold til den service, der skal leveres. Har både blik for behovet for standardisering og forskellighed. Kan skabe perspektivering for såvel små som store virksomheder Er god til at manøvrere i et felt med mange forskellige interesser. Er både robust og fleksibel En teamorienteret leder, der forstår at udvikle et effektivt lederteam i organisationen, og som kan lede gennem andre ledere. Er god til at sætte mål og rammer - og forstår at delegere og give frirum til at prøve nye veje og metoder frem mod målene. Er også en leder, der har blik for medarbejdergruppernes forskellige behov for ledelse Er analytisk, innovativ og nytænkende. Forstår at inspirere til nytænkning og kreativitet. Har blik for nye pædagogiske metoder og teknikker på uddannelsesområdet Har blik for samspillet med tillidsrepræsentanterne og MED-systemet går efter bolden og har forståelse for de forskellige roller og interesser, der varetages Er tilgængelig og lyttende, men samtidig også handlekraftig og beslutningsdygtig når synspunkterne er lagt frem side 9

10 Ansættelsen 9. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Chefkonsulent Jørgen Norup, Lundgaard Konsulenterne, telefon eller chefkonsulent Malene Hansen, Lundgaard Konsulenterne, telefon eller Koncerndirektør Katja Kayser på telefon eller De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med koncerndirektør Katja Kayser for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Et skriftligt resumé af en dialogtest hos en anden af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) Et skriftligt resumé af ca. 4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren og under hensyn til, at ansøgerne skal kunne vende tilbage til arbejdspladsen uden at have fået den nye stilling. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde 1 Jørgen Norup er i udlandet den maj. Kan træffes på tlf. - bedst mellem kl. 17 og 18. side 10

11 Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 11. Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning mailes til hurtigst muligt. Sidste frist er den 31. maj 2011 kl (Ansøgere med en fortrolig mail-adresse bedes anføre denne i ansøgningen). Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde 7/ Kl interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 15/ Kl Afholdelse af dialogtest chefkonsulent Malene Hansen 20/ interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 29/ Kl Formel beslutning Hurtigst muligt herefter Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup, Konsulent i ansættelsessagen side 11

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere