Tema: Vand Leder - Dyre dråber Konkurrence tip en 7 er om vand og vind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Vand Leder - Dyre dråber Konkurrence tip en 7 er om vand og vind"

Transkript

1 Tema: Vand Leder Konkurrence Genbrug af regnvand og rensning med pil Rent drikkevand baseret på uforurenet grundvand Fakta FN og vand Brøndprojekt i Somalia Aktiviteter Æbleopskrift Forårets foredrag Kys kæresten i... Leder - Dyre dråber Vand er både dyrt og dyrebart, som enhver århusianer ved, efter at nogle af os for et års tid siden måtte prøve at undvære det daglige drikkevand fra hanen på grund af forurenede vandrør. For en kort periode prøvede vi, hvad det vil sige at mangle noget livsvigtigt og have besvær med at skaffe det. Andre steder på kloden er vanskelighederne med at skaffe vand dagligdag, f.eks. i en lille landsby i Somalia. Her må man gå eller ride 70 km for at hente rent vand! Kan det blive vores situation, hvis vi ikke passer på det vand, vi har? Hvis vi ikke kan opretholde det rene grundvand, vi har lige under vores fødder, så må vi efterhånden hente vand dybere og dybere eller længere og længere væk. Det svarer i princippet til den vittighedstegning, hvor en mand sidder og saver den gren over, han selv sidder på. Så van(d)vittigt er det, at vi bliver ved med at forurene det vand, vi behøver for at overleve. Det synes jeg man lige skulle tænke lidt over, næste gang man går ned og køber gift mod mos i græsplænen f.eks. For min part vil jeg hellere have mos i græsplænen end udrikkeligt vand i vandhanen. Konkurrence tip en 7 er om vand og vind Hvad koster en kubikmeter vand fra Århus Kommunale Værker for privatkunder (i hele kr.)? Folkekirkens Nødhjælp har lige nu en kampagne om vand, hvor de sælger brønde for kr. pr. stk. Hvilket land drejer det sig om? Hvad hedder det nye vandværk i Tranbjerg? En del af det beløb, Dansk Flygtningehjælp samlede ind i 2003, gik til rent vand, skoler og oversete flygtninge i hvilke lande? Ca. hvor stor en procentdel af en husstands daglige vandforbrug går til toiletskyl? Pengene fra Børnenes U-landskalender gik i 2003 til skoler, læger og rent vand i dette land. Hvilket land er der tale om? Hvor mange private vandværker findes der i Århus Kommune?

2 Send din besvarelse, så vi har den inden d. 1/ og deltag i lodtrækningen, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålene. 1. præmien er et gavekort på 3000 kr. til et hotel eller sommerhusophold på Samsø - den energivenlige ø præmien er et gavekort på 350 kr. til Aqua, ferskvandscentret i Silkeborg. Husk at sende navn og adresse med. Genbrug af regnvand og rensning med pil Af Hans Jakob Jakobsen, grøn guide, pt. vikar i Århus Syd Danskerne er gode til at spare på vandet i husholdningerne - også århusianerne. Og det daglige forbrug kan ikke komme meget længere ned. Men med alternative foranstaltninger kan man godt spare mere på det vand, der kommer ud af hanerne, f.eks. ved at bruge regnvand og gøre mere ud af at genbruge spildevand bl.a. til toiletter og tøjvask. Nicolai har bedt grøn guide Hans Jakob Jakobsen om at give et bud på, hvordan ellers ubrugte ressourcer kan udnyttes, og hvordan man på en alternativ måde kan rense spildevand fra husholdningen. Regnvand fra taget til toiletter og vaskemaskiner Siden starten af 90 erne er der i Århus blevet opført regnvandsanlæg, og det er først og fremmest regnvandsopsamling til brug i toiletter og vaskemaskiner. Det første anlæg så dagens lys i Studsgade 46, da ejendommen stod for at skulle renoveres. Og det var nærliggende at afprøve de sidste nye bæredygtige tiltag fra udlandet. I større byområder i Tyskland er det meget almindeligt at anvende regnvand, da grundvandsmængden er meget lille i store byer og der er store omkostninger forbundet med at hente vand fra landområder udenfor byen. Rent miljømæssigt er der også meget at hente ved at bruge regnvand - i Århus f.eks. er der kun ét rør til at blande spildevand og regnvand sammen. Det vil sige, alt det regnvand, der kommer, renses og pumpes direkte ud i Århus bugten uden at blive anvendt. I parcelhusområder er der efterhånden blevet indført et 2 strengs system, hvor spildevand ledes til rensning og regnvandet til nedsivning, men sådan en opsplitning kommer næppe på tale i Århus midtby, da det vil koste flere milliarder kroner at anlægge. Projektet i Studsgade havde derfor også det langsigtede mål at være udviklingsprojekt for at gennemprøve systemerne, inden vi står med for lidt og for forurenet grundvand. Wc er og vask I Studsgade 46 er der i alt 7 toiletter i 6 lejligheder og et erhvervslejemål. I kælderen er der placeret 7 stk. 600 liters tanke, hvor der årligt bliver samlet ca liter vand op, nok til at dække 90 % af det vand der bruges til at skylle ud i wc erne. Der er tilsluttet drikkevand til anlægget, så man ikke behøver at skulle holde sig i de regnsvage perioder. Drikkevandet kobles således på automatisk, når regnvandet er i bund. Da regnvand ikke er biologisk rent, indskrænkes brugen kun til wc og vasketøj. Vandet bliver renset med et mekanisk filter, der opsamler al snavs, og ved tøjvask tilføres rent drikkevand til det sidste hold skyllevand. Det er desværre ikke billigt at opføre et regnvandsanlæg i en etageejendom, ca kr. pr. anlæg. Med en besparelse på ca kr.

3 årligt er der lang vej til en god økonomi*. Men med vores store forbrug af sprøjtegifte og anden forurening, er udsigten til godt drikkevand i rigelige mængder i fremtiden meget dyster, og så kan anlæggene blive en nødvendighed. Det senest etablerede anlæg i Århus betjener personaletoiletterne i Jægergården Fra spildevand til piletræer I Andelssamfundet i Hjortshøj har det første pileanlæg til rensning af spildevand, også kaldet gråtspildevand, været i gang i 5 år nu. Bassinet er på knapt 1000 m2, og modtager spildevand fra 11 husstande. Det er et lukket anlæg, og det vil sige, at der i bunden af anlægget er spændt en lermembran eller en plastdug ud. Det er vigtigt, at disse er placeret rigtigt, så der ikke siver spildevand ned til grundvandet. I beregning af anlæggets størrelse indgår mængden af nedbør, tilledt spildevand, som i Andelssamfundets tilfælde kun er ca liter vand pr. person pr. dag (mod 130 liter er gennemsnittet pr. dansker), samt mængde og størrelse af hulrummet i jorden i anlægget. Det afhænger bl.a. af, om det er sand eller lerjord anlægget består af. Fordelene ved pil Pil er valgt til anlæggene, fordi der er fremavlet sorter, der vokser meget stærkt, når de får rigeligt med vand og næringsstoffer. Næringsstofferne kommer fra den forurening der er i spildevandet. Træerne ophober og lukker stofferne inde. En vækst på 3 meter på en sæson er ikke ualmindeligt, og det giver en stor fordampning gennem pilens blade. Bevidstheden om, at spildevandet ikke blot forsvinder, betyder, at man bliver meget opmærksom på hvilke stoffer og kemikalier, der bruges og hældes ud. Det giver således en anden holdning til spildevand at vide, at træerne er afhængige af spildevandet og at man selv er afhængig af, at træerne trives så de kan fortsætte med at fordampe spildevandet. Der findes i Danmark over 100 pilefordampningsanlæg, som fortrinsvis er bygget på landet, hvor der er langt til det nærmeste traditionelle rensningsanlæg. Der er et kæmpe potentiale i udbredelsen af disse anlæg, hvor fordelene er den lokale placering med bl.a. korte rørføringer og ingen udledning til åbne vandløb. Og så giver det piletræer, der kan skoves og bruges til hegn og flis. Vil du vide mere om regnvandsopsamling og pilefordampning kan du kontakte Hans Jakob Jakobsen på adressen: * 1 m3 vand koster ca. 40 kr. inkl. afledning. Forbrugerne skal betale kommunen for afledning af det rensede regnvand. Med en udgift oveni til det og bliver den reelle besparelse kun på kr. pr. m3 vand. Rent drikkevand baseret på uforurenet grundvand Af rådmand Peter Thyssen, magistratens 5. afdeling Potentielle kilder til forurening af grundvandet findes principielt overalt indenfor som udenfor kommunegrænsen - for drikkevandsdepoter kender ikke til kommunegrænser. I Århus Kommune er forsyningen af drikkevand baseret på indvinding af uforurenet grundvand fra omkring 100 boringer, der er mellem 30 og 140 meter dybe. Vandkvaliteten overvåges løbende for at sikre, at der kan leveres rent drikkevand ved en simpel behandling af grundvandet. Uanset om man anvender et areal til boliger, industri eller gartnerier, er det i forskellig

4 grad forbundet med forureningsproblemer. Det er af afgørende betydning, at der gøres en intensiv og fremadrettet indsats for at sikre beskyttelsen af drikkevandsreserverne i Århus Kommune, ikke mindst set i lyset af en aktuel rapport fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, der konkluderer, at drikkevandsreserverne på landsplan er væsentligt mindre end hidtil antaget, blandt andet på grund af udledning af nitrat og sprøjtestoffer fra landbruget. Forureningskilder i byområder Århus Kommune er i de seneste 10 år vokset med ca personer, og samtidigt med, at befolkningsvæksten forventes at fortsætte, oplever Århus Kommune også en betydelig erhvervsmæssig vækst. Behovet for nye byvækstarealer er derfor også stigende. Det kan betyde, at byområderne på længere sigt vil vokse ud omkring nogle af vandværkernes boringer. Samtidig kan der blive tale om, at enkelte byvækstområder vil komme til at ligge i de områder, hvor nedsivningsrisikoen er forøget, og forureningsrisikoen er stor, fordi grundvandsmagasinerne ligger under et lerlag, som ikke beskytter tilstrækkeligt. Der er mange kilder til forureningen fra et byområde, hvor de væsentligste er opbevaring og anvendelse af olieprodukter, opløsningsmidler, farlige kemiske stoffer, pesticider og miljøfremmede stoffer (såvel råvarer som affald), som både ved uheld og spild kan sive ned til grundvandet. Oplagring sker på mange forskellige virksomhedstyper og olietanke findes også ved boliger. Igennem det sidste århundrede er grundvandet forurenet så meget i Århus-området, at det nu kan være et problem at finde nye områder, der ikke er forurenet. De hidtidige erfaringer viser, at jorden og det øverste grundvand under byområder er forurenet. Lukkede vandværker Inden for de seneste år er der lukket i alt 4 vandværker indenfor Århus byområder. Vandværkerne forsynede ca borgere, og samtlige vandressourcer i kommunen er taget i brug. Derfor er det især vigtigt, at grundvandet beskyttes, der hvor det benyttes i dag. Vi hører jævnligt om nye fund af giftstoffer i grundvandet og flere drikkevandsboringer - også i Århus Kommune - er lukket, eller i fare for at blive det, fordi giftene truer. Der er andet, som forurener grundvandet end sprøjtemidlerne, men sprøjtemidlerne hører til de gifte, vi nemt - her og nu - kan holde op med at bruge. Og selvom det største forbrug af sprøjtemidler findes i landbruget, kan vi også nedsætte forbruget i byerne. Haveejerne køber 5 % af de samlede mængder sprøjtemidler. Næsten 90 % er jernvitriol mod mos i græsplæner, resten går til at bekæmpe ukrudt, plantesygdomme og insekter. Århus Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet for at nedbringe forbruget af sprøjtemidler. Dels er der indgået nye aftaler om sprøjtefri dyrkning på bortforpagtede landbrugsarealer og dels er forbruget af bekæmpelsesmidler på de kommunalt ejede arealer nedbragt, så det nu udgør under 100 kg. Til sammenligning anvendes på landbrugsarealerne i Århus Amt ca. 300 tons. Århus Kommune bruger ikke sprøjtegifte til vedligeholdelse af kommunale områder med grundvandsinteresser. Det er håbet, at haveejerne vil følge trop, så der kan blive lagt et effektivt låg over nedsivningen af

5 giftstoffer til grundvandet. Sprøjtestop på alle kommunale arealer? I 2002 besluttede Århus Byråd et stop for anvendelse af sprøjtegifte på kommunale arealer med drikkevandsinteresser og forbruget af sprøjtemidler på de kommunalt ejede arealer er også faldet siden. I 1996 var forbruget 677 kg aktivt stof og i 2002 blev forbruget opgjort til 92,1 kg, som ikke benyttes på arealer med drikkevandsinteresser. Vi har regnet på, hvad det ville koste at indføre et totalt sprøjtestop i Århus Kommune, altså helt undlade at bruge de sidste 92,1 kg. Resultatet viser en årlig ekstraudgift på 4,5 mio. kr. om året. Til sammenligning er det beregnet at omkostningen ved et tilsvarende sprøjtestop på bortforpagtede landbrugsområder på arealer med drikkevandsinteresser vil udgøre ca kr. Sikring af rent drikkevand i fremtiden Århus Byråd har vedtaget gennemførelsen af en undersøgelse, der gør det muligt at sammenligne den miljømæssige effekt pr. omkostningskrone af de forskellige kommunale tiltag på miljøområdet. Formålet med analysen er at sikre, at indsatsen på miljøområdet fremover kan målrettes, således at der opnås "mest muligt miljø for pengene". På den baggrund har jeg anbefalet Århus Byråd, at den gældende sprøjtepolitik opretholdes, og at forbruget af sprøjtemidler på landbrugsarealer i kommunen skal nedsættes med 200 kg om året fra og med i år. For at sikre fremtidens drikkevand er det ude i det åbne land under bondemandens marker slaget skal slås, da det er her langt det meste drikkevand findes. Men på de arealer mangler jeg en mere håndfast lovgivning til sikring af grundvandet. Som kommentar fra Nicolai vil vi understrege: Pas på drikkevandet du bor ovenpå det. Fakta Fokus på vand i FO-Århus FO-Århus har indledt en debat om vores drikkevand og vandressourcer på baggrund af en bevilling fra Danida, med det formål bl.a. at diskutere, hvad vi gør for at bevare det gode kildevand, der kommer ud af vores vandhaner. Vi startede ud med en oplysningskampagne på Klostertorv d. 19. december sidste år midt i den travle julehandel, hvor en gruppe bestående af et par af de grønne guider, en repræsentant fra Dansk Internationalt Bosætningsselskab og en FO-medarbejder delte foldere og konkurrence-materiale ud til de forbipasserende og fik en snak om vand, med de personer, som havde tid og lyst til det. Det var en kold og regnfuld eftermiddag, så den afrikanske dansegruppe, Seelolube, satte gang i varmen med en omvendt regndans foran Café Smagløs. Det var oplysende og opmuntrende at se og høre på, og regnen holdt da også op, da de havde danset af. Oplysningsarrangementet følges op af et debatarrangement på Café Hack torsdag d. 26. februar kl , som indledes med en peptalk af Lotte Heise. Bagefter er der paneldebat med deltagelse af bl.a. rådmand Peter Thyssen. Alle interesserede er velkomne.

6 FN og vand 2003 var FN s internationale år for ferskvand. Omtrent en tredjedel af verdens befolkning bor i et land med vandmangel. Problemet er størst i Afrika og det vestlige Asien, men vandmangel lægger allerede et stort pres på industriel og socioøkonomisk vækst i mange lande for eksempel Kina, Indien og Indonesien. Hvis forbruget fortsætter som i dag vil to tredjedele af verdens befolkning bo i områder med vandproblemer inden 2025 I 2002 var temaet vand til udvikling, I 2001 var det vand til sundhed og i 2000 var det vand under. Læs mere på Brøndprojekt i Somalia For et par år siden blev Red Barnets lokalkomite i Århus ved et tilfælde involveret i hvad der skulle vise sig at blive en solstrålehistorie. En lokal somalier henvendte sig til organisationen om økonomisk støtte til et bor, som skulle bruges til et vandprojekt i Somalia. Det lykkedes manden at overbevise lokalkomiteen om, at det kunne redde menneskeliv - både med rent drikkevand og at kvinderne kunne undgå at skulle gå eller ride 70 km efter vand. Pengene blev bevilget, et århusiansk firma sørgede for det ønskede udstyr og for, at det blev sendt til Somalia. Et halvt år efter kunne den lokale somalier fremvise fotos af en 29 m. dyb brønd med klart, rent drikkevand. Yderligere 10 måneder senere kom han igen og viste fotos fra 18 boringer i forskellige landsbyer, som udstyret fra Århus også havde klaret med de lokales egen arbejdskraft. Projektet har ikke kun givet ny energi og livsmod til mange tusinde mennesker og lettet kvindernes hverdag. Det rene vand har også nedsat sygeligheden i området og mindsket dødeligheden blandt kvinderne, der var truet af krokodiller i den snavsede flod, de før hentede vandet ved. En solstrålehistorie om, at for en beskeden økonomisk indsats på kr. trives mennesker og dyr bedre. Så er stæren landet Af Ida Binow Poulsen, grøn guide Århus Syd Stæren er en ægte forårsbebuder. De første stære er et sikkert tegn på at lunere vinde nu er på vej. Inden længe er de første stære allerede på jagt efter egnede redepladser og vi vil se dem i fuld gang med at finde larver og insekter til ungerne. Stankelbenslarverne tager magten Med foråret kommer også problemerne med skadedyr i beplantningen. På græsarealerne er det ofte stankelbenslarverne og gåsebiller, der volder problemer. De ødelægger græssets rødder og giver store bare pletter i grønsværen Sprøjtegifte er noget skidt, men hvad gør vi så?

7 Den bedste løsning er selvfølgelig at benytte sig af naturens egne metoder, og her kommer stæren på banen! Stæren er utrolig effektiv til bekæmpelsen af især stankelbenslarver. En stærefamilie kan på en enkelt sæson æde sig igennem op imod stankelbenslarver, og det er en anseelig mængde. Et nyt hjem til stæren I de seneste år er stæren gået stærk tilbage i Danmark. Det skyldes først og fremmest mangel på gode redepladser. Stæren vil gerne have sin rede i huller højt oppe i gamle udgåede træer, og de er jo efterhånden en sjældenhed. Med flere stære kan vi komme problemet med stankelbenslarver billigt og effektivt til livs uden at sprøjte. Vi beskytter vores dyrebare grundvand med nedsivning af gift og giver samtidig stærebestanden et tiltrængt skub opad. Vi kan tiltrække stæren ved at tilbyde den et nyt hjem. Redekasserne placeres mange sammen i såkaldt stæretårn en boligblok for stære. Stæren er meget selskabeligt anlagt og kan i modsætning til andre huleboende fugle godt lide at bo på denne måde. Succes i Kolding I Kolding har man opsat stæretårne med stor succes. På Kolding Stadion blev der opsat 50 stærekasser fordelt på 5 tårne og et tilsvarende antal mejsekasser i det omkringliggende buskads (mejser tager de voksne stankelben). Gæsterne flyttede lynhurtigt ind i de nye omgivelser og begyndte straks at gøre sig nyttige. Allerede det første år var stankelbenslarverne stort set væk, græstæppet var grønnere, og kommunen sparede kr. på vedligeholdelse og sprøjtegifte. Stære i Århus Syd Her i Århus Syd vil vi gerne give miljøet et næb med, og planlægger et projekt som det i Kolding. Vi ønsker at opsætte stæretårne på de grønne arealer i lokalområderne i Århus Syd: boldbaner, golfbaner parker etc. Interesserede skal være meget velkomne til at henvende sig til Grøn Guide Århus Syd. Efter planen fremstilles de første tårne i begyndelsen af i år, så de er klar til indflytning i februar /marts Opstilling af tårnene følges op at informationsmateriale til borgerne og undervisningsmateriale til skolerne. Vi håber, at rigtig mange borgere, skoler, produktionsskoler m.fl. vil deltage aktivt i projektet og håber, at vi i Århus Syd i fremtiden får rigtig mange stære og knap så mange stankelbenslarver. Reklame: Hvis du kunne tænke dig at få et fugletårn til gavn for fuglelivet i din have, kan du blive ejer af et via FO-Århus. FO s pedelgruppe laver nemlig også fuglekasser. Et tårn med 5 kasser på koster 400 kr. Hvis du er interesseret kan du henvende dig til Bjarne Mortensen på tlf for bestilling og nærmere aftale.. Generalforsamling i aftenskoleklubben med indledning af Karin Flensborg

8 Vi har i år inviteret Karin Flensborg som optakt til generalforsamlingen i FO s aftenskoleklub til næste år, onsdag d. 25/2 kl Karin Flensborg er ikke kun kendt som skuespiller, f.eks. i rollen som Elins mor i Nils Malmros-filmen Kundskabens træ, men også som seminarielærer, foredragsholder og ikke mindst historiefortæller. Og det er i rollen som det sidste, vi skal opleve hende. Karin Flensborg fortæller om alt muligt med emner fra den nordiske mytologi, folkeeventyr m.m. og hun gør det på en så indlevende og morsom måde, at man bliver helt opslugt som tilhører. Vi glæder os til at høre, hvad Karin Flensborg har på hjerte denne aften. Efter underholdningen fortsætter aftenen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til kurser, foredrag og aktiviteter til FO-Århus' kursusprogram. 3. Valg af 1 repræsentant til FO-Århus' bestyrelse, der sidder i et år ad gangen. Birte Bager, som er den nuværende repræsentant, er på valg. 4. Eventuelt. Enhver, der har været tilmeldt et af FO-Århus' kurser eller foredrag inden for de seneste 5 år, har adgang til generalforsamlingen med stemmeret. Foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner og dette søges bl.a. opnået gennem valg af bestyrelsesmedlem til FO-Århus og gennem påvirkning af samme med hensyn til nye aktiviteter herunder kurser og foredrag inden for FO-Århus' formål Tid og sted: ons. d. 25. februar 2004 kl Norsgade 2-4, 8000 Århus C Der er gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig, men når brandmyndighederne ikke tillader flere i lokalet, må vi lukke dørene. Der er gratis adgang. Kuponen i bladet skal benyttes som indgangsbillet. Æbleopskrift Varm æbletoddy til en kold vinterdag 1 l æblejuice 2 kanelstænger 5 hele nelliker ½ tsk. kardemomme 1 bid ingefær 15 mandler 5-10 qumquats eller 2 mandariner (1 tsk. anis) honning Læg kanelen i æblejuicen sammen med nelliker, kardemomme og ingefær. Juicen varmes op, og holdes varm til krydderierne afgiver en god smag. Tilsæt skiver af qumquats eller mandarinbåde, og halve mandler. Smag til og tilsæt honning for at få en rundere smag. Kan tilsættes anis efter behag. Forårets foredrag

9 Forårets foredrag i FO-Århus - sæt kryds i kalenderen: 10/3 Bør monarkiet bevares? Debat med Niels Højlund 17/3 Stop volden mod kvinder med Kirsten Nees Larsen 25/3 Skru ned om støj og lydkultur med Henrik Strube 1/4 De søde børn børn, kost og indlæring ved Frede Bräuner 21/4 Tæt på de kongelige med Poul Jørgensen Du kan læse mere og som noget nyt også tilmelde dig her på vores hjemmeside. Klik på fanebladet "Kurser" Kys kæresten i -...øst Vinder af FO s EU-konkurrence fundet af Henriette Corvinius Andersen Da unge danskere generelt ikke interesserer sig så meget for politiske spørgsmål, og især ikke for EU, ønskede FO-Århus at afprøve alternative oplysningsformer og samtidigt at nå gruppen af unge, hvor de færdes. Løsningen faldt på Go-cards, de gratis postkort, der bruges som oplysning/reklame på barer og caféer rundt omkring. Informationerne blev formidlet og udformet som en konkurrence, der skulle få deltagerne til at sætte sig ind i emnet østudvidelsen og EU's medlemsstatus. Konkurrencen kom til at bestå af 10 spørgsmål om EU og østudvidelsen og kortet fik titlen: "Kys kæresten i... øst". De 10 spørgsmål kunne besvares rigtigt via links til forskellige hjemmesider. Præmien, som også skulle lokke lidt, var en weekend for 2 i en østeuropæisk hovedstad Go-cards blev fordelt i København, Århus, Aalborg og Odense. FO-Århus modtog i alt 128 besvarelser, hvoraf 18 var rigtige og fyldestgørende og sidste efterår blev vinderen udtrukket. Inger Marie Kærgaard er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet og til dagligt arbejder hun som integrationskonsulent i Høje Taastrup Kommune. Inger Marie brugte ca. 1 time på besvarelsen, da hun måtte lede efter svarene. Hun fortalte, at hun synes det havde været sjovt at deltage og samtidigt har hun fået en masse nyt at vide om de nye medlemslande. Præmien blev overrakt på FO s landsforbunds kontor i København af sekretariatsleder Bernhard Trier Frederiksen. Inger Marie fortalte også ved den anledning, at hun overvejer at kysse kæresten i Budapest. Nicolai ønsker tillykke og god tur. Du finder konkurrencens spørgsmål og svar her

Konkurrence Deltag i konkurrencen og vind billetter til "Peter Pan" på Århus Teater

Konkurrence Deltag i konkurrencen og vind billetter til Peter Pan på Århus Teater Leder Konkurrence Nye holdkammerater Kunsten at få folk i arbejde Kompost af eget affald Æbleopskrift Aktiviteter Gymnastik Med FVU en i skole på arbejde Leder Da Århus Kommune skulle lave budgetforlig

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011 Hans Jørgen L. Larsen Hvalsø Vandværk 1961-2011 2011 Indholdsfortegnelse Forord; Claus Bo Petersen, formand for Hvalsø Vandværk s. 2 Vand og mennesket gennem tiderne s. 3 Vandets kredsløb af Mogens Underbjerg

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Lærervejledning

Grundvandet i Hillerød. Lærervejledning Grundvandet i Hillerød Lærervejledning 1 Grundvandet i Hillerød Lærervejledning med kopiark Denne samling består af tre elevhæfter og en lærervejledning. De tre elevhæfter dækker: 1.-3. klasse 4.-6. klasse

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 Region Hovedstaden 28 løsninger til en bedre verden KLIMA- OG MILJØINITIATIVER I REGION HOVEDSTADEN #01 JUNI 2014 HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3 HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 HOSPITALET

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5

BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5 BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5. OKTOBER 2013 I KULTURHUSET, HELSINGE, ARRANGERET AF KLIMA- OG MILJØSTUDIEGRUPPEN I GRIBSKOV KOMMUNE Rapporten her er bilag til hovedrapporten

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS ANNONCETILLÆG I ROSKILDE AVIS MAJ 2011 Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie i Hyrdehøj Vind flotte vandkarafler Vandet i Roskilde Sådan sparer du penge på dit vandforbrug meget Vores

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N E R N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 GÅ TIL Alle kan bidrage Overalt i verden vokser de store bysamfund. Og der er ingen tegn på ændringer af dette. Tværtimod. Det er nødvendigt

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2012

profilmagasin DECEMBER 2012 profilmagasin DECEMBER 2012 14 Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten 2 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fakta 2009 Vand i tal

Fakta 2009 Vand i tal Vand i tal DANVAs benchmarking og vandstatistik 2009 Vand i tal Nye udfordringer for vandsektoren Vandsektorloven er nu en realitet. Den har været længe undervejs og selvom lovens ønske om at effektivisere

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål:

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: VAN D 8 Vand Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: Trin 1: give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer,

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2015

PROFILMAGASIN MAJ 2015 PROFILMAGASIN MAJ 2015 4 Forår, fest og farver 8 Tænk på miljøet 22 Grøn gas i bilerne Fremtidens energiforsyning - KØB LOKALT OG SKAB LOKALE ARBEJDSPLADSER I disse centraliseringstider vil mange nok opfatte

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. vandteknologi. markedspotentiale og eksportmuligheder i vandområdet

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. vandteknologi. markedspotentiale og eksportmuligheder i vandområdet Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.2/November 12 vandteknologi VandTek 2012 Messe i Odense Congress Center fra d. 20.-23. november 3tips Vand i byer og byer i balance To projekter der skaber

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2009 Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 En strategi for klimaet Kære læser. 4 Når dette magasin læses, er der

Læs mere

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere