Tema: Vand Leder - Dyre dråber Konkurrence tip en 7 er om vand og vind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Vand Leder - Dyre dråber Konkurrence tip en 7 er om vand og vind"

Transkript

1 Tema: Vand Leder Konkurrence Genbrug af regnvand og rensning med pil Rent drikkevand baseret på uforurenet grundvand Fakta FN og vand Brøndprojekt i Somalia Aktiviteter Æbleopskrift Forårets foredrag Kys kæresten i... Leder - Dyre dråber Vand er både dyrt og dyrebart, som enhver århusianer ved, efter at nogle af os for et års tid siden måtte prøve at undvære det daglige drikkevand fra hanen på grund af forurenede vandrør. For en kort periode prøvede vi, hvad det vil sige at mangle noget livsvigtigt og have besvær med at skaffe det. Andre steder på kloden er vanskelighederne med at skaffe vand dagligdag, f.eks. i en lille landsby i Somalia. Her må man gå eller ride 70 km for at hente rent vand! Kan det blive vores situation, hvis vi ikke passer på det vand, vi har? Hvis vi ikke kan opretholde det rene grundvand, vi har lige under vores fødder, så må vi efterhånden hente vand dybere og dybere eller længere og længere væk. Det svarer i princippet til den vittighedstegning, hvor en mand sidder og saver den gren over, han selv sidder på. Så van(d)vittigt er det, at vi bliver ved med at forurene det vand, vi behøver for at overleve. Det synes jeg man lige skulle tænke lidt over, næste gang man går ned og køber gift mod mos i græsplænen f.eks. For min part vil jeg hellere have mos i græsplænen end udrikkeligt vand i vandhanen. Konkurrence tip en 7 er om vand og vind Hvad koster en kubikmeter vand fra Århus Kommunale Værker for privatkunder (i hele kr.)? Folkekirkens Nødhjælp har lige nu en kampagne om vand, hvor de sælger brønde for kr. pr. stk. Hvilket land drejer det sig om? Hvad hedder det nye vandværk i Tranbjerg? En del af det beløb, Dansk Flygtningehjælp samlede ind i 2003, gik til rent vand, skoler og oversete flygtninge i hvilke lande? Ca. hvor stor en procentdel af en husstands daglige vandforbrug går til toiletskyl? Pengene fra Børnenes U-landskalender gik i 2003 til skoler, læger og rent vand i dette land. Hvilket land er der tale om? Hvor mange private vandværker findes der i Århus Kommune?

2 Send din besvarelse, så vi har den inden d. 1/ og deltag i lodtrækningen, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålene. 1. præmien er et gavekort på 3000 kr. til et hotel eller sommerhusophold på Samsø - den energivenlige ø præmien er et gavekort på 350 kr. til Aqua, ferskvandscentret i Silkeborg. Husk at sende navn og adresse med. Genbrug af regnvand og rensning med pil Af Hans Jakob Jakobsen, grøn guide, pt. vikar i Århus Syd Danskerne er gode til at spare på vandet i husholdningerne - også århusianerne. Og det daglige forbrug kan ikke komme meget længere ned. Men med alternative foranstaltninger kan man godt spare mere på det vand, der kommer ud af hanerne, f.eks. ved at bruge regnvand og gøre mere ud af at genbruge spildevand bl.a. til toiletter og tøjvask. Nicolai har bedt grøn guide Hans Jakob Jakobsen om at give et bud på, hvordan ellers ubrugte ressourcer kan udnyttes, og hvordan man på en alternativ måde kan rense spildevand fra husholdningen. Regnvand fra taget til toiletter og vaskemaskiner Siden starten af 90 erne er der i Århus blevet opført regnvandsanlæg, og det er først og fremmest regnvandsopsamling til brug i toiletter og vaskemaskiner. Det første anlæg så dagens lys i Studsgade 46, da ejendommen stod for at skulle renoveres. Og det var nærliggende at afprøve de sidste nye bæredygtige tiltag fra udlandet. I større byområder i Tyskland er det meget almindeligt at anvende regnvand, da grundvandsmængden er meget lille i store byer og der er store omkostninger forbundet med at hente vand fra landområder udenfor byen. Rent miljømæssigt er der også meget at hente ved at bruge regnvand - i Århus f.eks. er der kun ét rør til at blande spildevand og regnvand sammen. Det vil sige, alt det regnvand, der kommer, renses og pumpes direkte ud i Århus bugten uden at blive anvendt. I parcelhusområder er der efterhånden blevet indført et 2 strengs system, hvor spildevand ledes til rensning og regnvandet til nedsivning, men sådan en opsplitning kommer næppe på tale i Århus midtby, da det vil koste flere milliarder kroner at anlægge. Projektet i Studsgade havde derfor også det langsigtede mål at være udviklingsprojekt for at gennemprøve systemerne, inden vi står med for lidt og for forurenet grundvand. Wc er og vask I Studsgade 46 er der i alt 7 toiletter i 6 lejligheder og et erhvervslejemål. I kælderen er der placeret 7 stk. 600 liters tanke, hvor der årligt bliver samlet ca liter vand op, nok til at dække 90 % af det vand der bruges til at skylle ud i wc erne. Der er tilsluttet drikkevand til anlægget, så man ikke behøver at skulle holde sig i de regnsvage perioder. Drikkevandet kobles således på automatisk, når regnvandet er i bund. Da regnvand ikke er biologisk rent, indskrænkes brugen kun til wc og vasketøj. Vandet bliver renset med et mekanisk filter, der opsamler al snavs, og ved tøjvask tilføres rent drikkevand til det sidste hold skyllevand. Det er desværre ikke billigt at opføre et regnvandsanlæg i en etageejendom, ca kr. pr. anlæg. Med en besparelse på ca kr.

3 årligt er der lang vej til en god økonomi*. Men med vores store forbrug af sprøjtegifte og anden forurening, er udsigten til godt drikkevand i rigelige mængder i fremtiden meget dyster, og så kan anlæggene blive en nødvendighed. Det senest etablerede anlæg i Århus betjener personaletoiletterne i Jægergården Fra spildevand til piletræer I Andelssamfundet i Hjortshøj har det første pileanlæg til rensning af spildevand, også kaldet gråtspildevand, været i gang i 5 år nu. Bassinet er på knapt 1000 m2, og modtager spildevand fra 11 husstande. Det er et lukket anlæg, og det vil sige, at der i bunden af anlægget er spændt en lermembran eller en plastdug ud. Det er vigtigt, at disse er placeret rigtigt, så der ikke siver spildevand ned til grundvandet. I beregning af anlæggets størrelse indgår mængden af nedbør, tilledt spildevand, som i Andelssamfundets tilfælde kun er ca liter vand pr. person pr. dag (mod 130 liter er gennemsnittet pr. dansker), samt mængde og størrelse af hulrummet i jorden i anlægget. Det afhænger bl.a. af, om det er sand eller lerjord anlægget består af. Fordelene ved pil Pil er valgt til anlæggene, fordi der er fremavlet sorter, der vokser meget stærkt, når de får rigeligt med vand og næringsstoffer. Næringsstofferne kommer fra den forurening der er i spildevandet. Træerne ophober og lukker stofferne inde. En vækst på 3 meter på en sæson er ikke ualmindeligt, og det giver en stor fordampning gennem pilens blade. Bevidstheden om, at spildevandet ikke blot forsvinder, betyder, at man bliver meget opmærksom på hvilke stoffer og kemikalier, der bruges og hældes ud. Det giver således en anden holdning til spildevand at vide, at træerne er afhængige af spildevandet og at man selv er afhængig af, at træerne trives så de kan fortsætte med at fordampe spildevandet. Der findes i Danmark over 100 pilefordampningsanlæg, som fortrinsvis er bygget på landet, hvor der er langt til det nærmeste traditionelle rensningsanlæg. Der er et kæmpe potentiale i udbredelsen af disse anlæg, hvor fordelene er den lokale placering med bl.a. korte rørføringer og ingen udledning til åbne vandløb. Og så giver det piletræer, der kan skoves og bruges til hegn og flis. Vil du vide mere om regnvandsopsamling og pilefordampning kan du kontakte Hans Jakob Jakobsen på adressen: * 1 m3 vand koster ca. 40 kr. inkl. afledning. Forbrugerne skal betale kommunen for afledning af det rensede regnvand. Med en udgift oveni til det og bliver den reelle besparelse kun på kr. pr. m3 vand. Rent drikkevand baseret på uforurenet grundvand Af rådmand Peter Thyssen, magistratens 5. afdeling Potentielle kilder til forurening af grundvandet findes principielt overalt indenfor som udenfor kommunegrænsen - for drikkevandsdepoter kender ikke til kommunegrænser. I Århus Kommune er forsyningen af drikkevand baseret på indvinding af uforurenet grundvand fra omkring 100 boringer, der er mellem 30 og 140 meter dybe. Vandkvaliteten overvåges løbende for at sikre, at der kan leveres rent drikkevand ved en simpel behandling af grundvandet. Uanset om man anvender et areal til boliger, industri eller gartnerier, er det i forskellig

4 grad forbundet med forureningsproblemer. Det er af afgørende betydning, at der gøres en intensiv og fremadrettet indsats for at sikre beskyttelsen af drikkevandsreserverne i Århus Kommune, ikke mindst set i lyset af en aktuel rapport fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, der konkluderer, at drikkevandsreserverne på landsplan er væsentligt mindre end hidtil antaget, blandt andet på grund af udledning af nitrat og sprøjtestoffer fra landbruget. Forureningskilder i byområder Århus Kommune er i de seneste 10 år vokset med ca personer, og samtidigt med, at befolkningsvæksten forventes at fortsætte, oplever Århus Kommune også en betydelig erhvervsmæssig vækst. Behovet for nye byvækstarealer er derfor også stigende. Det kan betyde, at byområderne på længere sigt vil vokse ud omkring nogle af vandværkernes boringer. Samtidig kan der blive tale om, at enkelte byvækstområder vil komme til at ligge i de områder, hvor nedsivningsrisikoen er forøget, og forureningsrisikoen er stor, fordi grundvandsmagasinerne ligger under et lerlag, som ikke beskytter tilstrækkeligt. Der er mange kilder til forureningen fra et byområde, hvor de væsentligste er opbevaring og anvendelse af olieprodukter, opløsningsmidler, farlige kemiske stoffer, pesticider og miljøfremmede stoffer (såvel råvarer som affald), som både ved uheld og spild kan sive ned til grundvandet. Oplagring sker på mange forskellige virksomhedstyper og olietanke findes også ved boliger. Igennem det sidste århundrede er grundvandet forurenet så meget i Århus-området, at det nu kan være et problem at finde nye områder, der ikke er forurenet. De hidtidige erfaringer viser, at jorden og det øverste grundvand under byområder er forurenet. Lukkede vandværker Inden for de seneste år er der lukket i alt 4 vandværker indenfor Århus byområder. Vandværkerne forsynede ca borgere, og samtlige vandressourcer i kommunen er taget i brug. Derfor er det især vigtigt, at grundvandet beskyttes, der hvor det benyttes i dag. Vi hører jævnligt om nye fund af giftstoffer i grundvandet og flere drikkevandsboringer - også i Århus Kommune - er lukket, eller i fare for at blive det, fordi giftene truer. Der er andet, som forurener grundvandet end sprøjtemidlerne, men sprøjtemidlerne hører til de gifte, vi nemt - her og nu - kan holde op med at bruge. Og selvom det største forbrug af sprøjtemidler findes i landbruget, kan vi også nedsætte forbruget i byerne. Haveejerne køber 5 % af de samlede mængder sprøjtemidler. Næsten 90 % er jernvitriol mod mos i græsplæner, resten går til at bekæmpe ukrudt, plantesygdomme og insekter. Århus Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet for at nedbringe forbruget af sprøjtemidler. Dels er der indgået nye aftaler om sprøjtefri dyrkning på bortforpagtede landbrugsarealer og dels er forbruget af bekæmpelsesmidler på de kommunalt ejede arealer nedbragt, så det nu udgør under 100 kg. Til sammenligning anvendes på landbrugsarealerne i Århus Amt ca. 300 tons. Århus Kommune bruger ikke sprøjtegifte til vedligeholdelse af kommunale områder med grundvandsinteresser. Det er håbet, at haveejerne vil følge trop, så der kan blive lagt et effektivt låg over nedsivningen af

5 giftstoffer til grundvandet. Sprøjtestop på alle kommunale arealer? I 2002 besluttede Århus Byråd et stop for anvendelse af sprøjtegifte på kommunale arealer med drikkevandsinteresser og forbruget af sprøjtemidler på de kommunalt ejede arealer er også faldet siden. I 1996 var forbruget 677 kg aktivt stof og i 2002 blev forbruget opgjort til 92,1 kg, som ikke benyttes på arealer med drikkevandsinteresser. Vi har regnet på, hvad det ville koste at indføre et totalt sprøjtestop i Århus Kommune, altså helt undlade at bruge de sidste 92,1 kg. Resultatet viser en årlig ekstraudgift på 4,5 mio. kr. om året. Til sammenligning er det beregnet at omkostningen ved et tilsvarende sprøjtestop på bortforpagtede landbrugsområder på arealer med drikkevandsinteresser vil udgøre ca kr. Sikring af rent drikkevand i fremtiden Århus Byråd har vedtaget gennemførelsen af en undersøgelse, der gør det muligt at sammenligne den miljømæssige effekt pr. omkostningskrone af de forskellige kommunale tiltag på miljøområdet. Formålet med analysen er at sikre, at indsatsen på miljøområdet fremover kan målrettes, således at der opnås "mest muligt miljø for pengene". På den baggrund har jeg anbefalet Århus Byråd, at den gældende sprøjtepolitik opretholdes, og at forbruget af sprøjtemidler på landbrugsarealer i kommunen skal nedsættes med 200 kg om året fra og med i år. For at sikre fremtidens drikkevand er det ude i det åbne land under bondemandens marker slaget skal slås, da det er her langt det meste drikkevand findes. Men på de arealer mangler jeg en mere håndfast lovgivning til sikring af grundvandet. Som kommentar fra Nicolai vil vi understrege: Pas på drikkevandet du bor ovenpå det. Fakta Fokus på vand i FO-Århus FO-Århus har indledt en debat om vores drikkevand og vandressourcer på baggrund af en bevilling fra Danida, med det formål bl.a. at diskutere, hvad vi gør for at bevare det gode kildevand, der kommer ud af vores vandhaner. Vi startede ud med en oplysningskampagne på Klostertorv d. 19. december sidste år midt i den travle julehandel, hvor en gruppe bestående af et par af de grønne guider, en repræsentant fra Dansk Internationalt Bosætningsselskab og en FO-medarbejder delte foldere og konkurrence-materiale ud til de forbipasserende og fik en snak om vand, med de personer, som havde tid og lyst til det. Det var en kold og regnfuld eftermiddag, så den afrikanske dansegruppe, Seelolube, satte gang i varmen med en omvendt regndans foran Café Smagløs. Det var oplysende og opmuntrende at se og høre på, og regnen holdt da også op, da de havde danset af. Oplysningsarrangementet følges op af et debatarrangement på Café Hack torsdag d. 26. februar kl , som indledes med en peptalk af Lotte Heise. Bagefter er der paneldebat med deltagelse af bl.a. rådmand Peter Thyssen. Alle interesserede er velkomne.

6 FN og vand 2003 var FN s internationale år for ferskvand. Omtrent en tredjedel af verdens befolkning bor i et land med vandmangel. Problemet er størst i Afrika og det vestlige Asien, men vandmangel lægger allerede et stort pres på industriel og socioøkonomisk vækst i mange lande for eksempel Kina, Indien og Indonesien. Hvis forbruget fortsætter som i dag vil to tredjedele af verdens befolkning bo i områder med vandproblemer inden 2025 I 2002 var temaet vand til udvikling, I 2001 var det vand til sundhed og i 2000 var det vand under. Læs mere på Brøndprojekt i Somalia For et par år siden blev Red Barnets lokalkomite i Århus ved et tilfælde involveret i hvad der skulle vise sig at blive en solstrålehistorie. En lokal somalier henvendte sig til organisationen om økonomisk støtte til et bor, som skulle bruges til et vandprojekt i Somalia. Det lykkedes manden at overbevise lokalkomiteen om, at det kunne redde menneskeliv - både med rent drikkevand og at kvinderne kunne undgå at skulle gå eller ride 70 km efter vand. Pengene blev bevilget, et århusiansk firma sørgede for det ønskede udstyr og for, at det blev sendt til Somalia. Et halvt år efter kunne den lokale somalier fremvise fotos af en 29 m. dyb brønd med klart, rent drikkevand. Yderligere 10 måneder senere kom han igen og viste fotos fra 18 boringer i forskellige landsbyer, som udstyret fra Århus også havde klaret med de lokales egen arbejdskraft. Projektet har ikke kun givet ny energi og livsmod til mange tusinde mennesker og lettet kvindernes hverdag. Det rene vand har også nedsat sygeligheden i området og mindsket dødeligheden blandt kvinderne, der var truet af krokodiller i den snavsede flod, de før hentede vandet ved. En solstrålehistorie om, at for en beskeden økonomisk indsats på kr. trives mennesker og dyr bedre. Så er stæren landet Af Ida Binow Poulsen, grøn guide Århus Syd Stæren er en ægte forårsbebuder. De første stære er et sikkert tegn på at lunere vinde nu er på vej. Inden længe er de første stære allerede på jagt efter egnede redepladser og vi vil se dem i fuld gang med at finde larver og insekter til ungerne. Stankelbenslarverne tager magten Med foråret kommer også problemerne med skadedyr i beplantningen. På græsarealerne er det ofte stankelbenslarverne og gåsebiller, der volder problemer. De ødelægger græssets rødder og giver store bare pletter i grønsværen Sprøjtegifte er noget skidt, men hvad gør vi så?

7 Den bedste løsning er selvfølgelig at benytte sig af naturens egne metoder, og her kommer stæren på banen! Stæren er utrolig effektiv til bekæmpelsen af især stankelbenslarver. En stærefamilie kan på en enkelt sæson æde sig igennem op imod stankelbenslarver, og det er en anseelig mængde. Et nyt hjem til stæren I de seneste år er stæren gået stærk tilbage i Danmark. Det skyldes først og fremmest mangel på gode redepladser. Stæren vil gerne have sin rede i huller højt oppe i gamle udgåede træer, og de er jo efterhånden en sjældenhed. Med flere stære kan vi komme problemet med stankelbenslarver billigt og effektivt til livs uden at sprøjte. Vi beskytter vores dyrebare grundvand med nedsivning af gift og giver samtidig stærebestanden et tiltrængt skub opad. Vi kan tiltrække stæren ved at tilbyde den et nyt hjem. Redekasserne placeres mange sammen i såkaldt stæretårn en boligblok for stære. Stæren er meget selskabeligt anlagt og kan i modsætning til andre huleboende fugle godt lide at bo på denne måde. Succes i Kolding I Kolding har man opsat stæretårne med stor succes. På Kolding Stadion blev der opsat 50 stærekasser fordelt på 5 tårne og et tilsvarende antal mejsekasser i det omkringliggende buskads (mejser tager de voksne stankelben). Gæsterne flyttede lynhurtigt ind i de nye omgivelser og begyndte straks at gøre sig nyttige. Allerede det første år var stankelbenslarverne stort set væk, græstæppet var grønnere, og kommunen sparede kr. på vedligeholdelse og sprøjtegifte. Stære i Århus Syd Her i Århus Syd vil vi gerne give miljøet et næb med, og planlægger et projekt som det i Kolding. Vi ønsker at opsætte stæretårne på de grønne arealer i lokalområderne i Århus Syd: boldbaner, golfbaner parker etc. Interesserede skal være meget velkomne til at henvende sig til Grøn Guide Århus Syd. Efter planen fremstilles de første tårne i begyndelsen af i år, så de er klar til indflytning i februar /marts Opstilling af tårnene følges op at informationsmateriale til borgerne og undervisningsmateriale til skolerne. Vi håber, at rigtig mange borgere, skoler, produktionsskoler m.fl. vil deltage aktivt i projektet og håber, at vi i Århus Syd i fremtiden får rigtig mange stære og knap så mange stankelbenslarver. Reklame: Hvis du kunne tænke dig at få et fugletårn til gavn for fuglelivet i din have, kan du blive ejer af et via FO-Århus. FO s pedelgruppe laver nemlig også fuglekasser. Et tårn med 5 kasser på koster 400 kr. Hvis du er interesseret kan du henvende dig til Bjarne Mortensen på tlf for bestilling og nærmere aftale.. Generalforsamling i aftenskoleklubben med indledning af Karin Flensborg

8 Vi har i år inviteret Karin Flensborg som optakt til generalforsamlingen i FO s aftenskoleklub til næste år, onsdag d. 25/2 kl Karin Flensborg er ikke kun kendt som skuespiller, f.eks. i rollen som Elins mor i Nils Malmros-filmen Kundskabens træ, men også som seminarielærer, foredragsholder og ikke mindst historiefortæller. Og det er i rollen som det sidste, vi skal opleve hende. Karin Flensborg fortæller om alt muligt med emner fra den nordiske mytologi, folkeeventyr m.m. og hun gør det på en så indlevende og morsom måde, at man bliver helt opslugt som tilhører. Vi glæder os til at høre, hvad Karin Flensborg har på hjerte denne aften. Efter underholdningen fortsætter aftenen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til kurser, foredrag og aktiviteter til FO-Århus' kursusprogram. 3. Valg af 1 repræsentant til FO-Århus' bestyrelse, der sidder i et år ad gangen. Birte Bager, som er den nuværende repræsentant, er på valg. 4. Eventuelt. Enhver, der har været tilmeldt et af FO-Århus' kurser eller foredrag inden for de seneste 5 år, har adgang til generalforsamlingen med stemmeret. Foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner og dette søges bl.a. opnået gennem valg af bestyrelsesmedlem til FO-Århus og gennem påvirkning af samme med hensyn til nye aktiviteter herunder kurser og foredrag inden for FO-Århus' formål Tid og sted: ons. d. 25. februar 2004 kl Norsgade 2-4, 8000 Århus C Der er gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig, men når brandmyndighederne ikke tillader flere i lokalet, må vi lukke dørene. Der er gratis adgang. Kuponen i bladet skal benyttes som indgangsbillet. Æbleopskrift Varm æbletoddy til en kold vinterdag 1 l æblejuice 2 kanelstænger 5 hele nelliker ½ tsk. kardemomme 1 bid ingefær 15 mandler 5-10 qumquats eller 2 mandariner (1 tsk. anis) honning Læg kanelen i æblejuicen sammen med nelliker, kardemomme og ingefær. Juicen varmes op, og holdes varm til krydderierne afgiver en god smag. Tilsæt skiver af qumquats eller mandarinbåde, og halve mandler. Smag til og tilsæt honning for at få en rundere smag. Kan tilsættes anis efter behag. Forårets foredrag

9 Forårets foredrag i FO-Århus - sæt kryds i kalenderen: 10/3 Bør monarkiet bevares? Debat med Niels Højlund 17/3 Stop volden mod kvinder med Kirsten Nees Larsen 25/3 Skru ned om støj og lydkultur med Henrik Strube 1/4 De søde børn børn, kost og indlæring ved Frede Bräuner 21/4 Tæt på de kongelige med Poul Jørgensen Du kan læse mere og som noget nyt også tilmelde dig her på vores hjemmeside. Klik på fanebladet "Kurser" Kys kæresten i -...øst Vinder af FO s EU-konkurrence fundet af Henriette Corvinius Andersen Da unge danskere generelt ikke interesserer sig så meget for politiske spørgsmål, og især ikke for EU, ønskede FO-Århus at afprøve alternative oplysningsformer og samtidigt at nå gruppen af unge, hvor de færdes. Løsningen faldt på Go-cards, de gratis postkort, der bruges som oplysning/reklame på barer og caféer rundt omkring. Informationerne blev formidlet og udformet som en konkurrence, der skulle få deltagerne til at sætte sig ind i emnet østudvidelsen og EU's medlemsstatus. Konkurrencen kom til at bestå af 10 spørgsmål om EU og østudvidelsen og kortet fik titlen: "Kys kæresten i... øst". De 10 spørgsmål kunne besvares rigtigt via links til forskellige hjemmesider. Præmien, som også skulle lokke lidt, var en weekend for 2 i en østeuropæisk hovedstad Go-cards blev fordelt i København, Århus, Aalborg og Odense. FO-Århus modtog i alt 128 besvarelser, hvoraf 18 var rigtige og fyldestgørende og sidste efterår blev vinderen udtrukket. Inger Marie Kærgaard er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet og til dagligt arbejder hun som integrationskonsulent i Høje Taastrup Kommune. Inger Marie brugte ca. 1 time på besvarelsen, da hun måtte lede efter svarene. Hun fortalte, at hun synes det havde været sjovt at deltage og samtidigt har hun fået en masse nyt at vide om de nye medlemslande. Præmien blev overrakt på FO s landsforbunds kontor i København af sekretariatsleder Bernhard Trier Frederiksen. Inger Marie fortalte også ved den anledning, at hun overvejer at kysse kæresten i Budapest. Nicolai ønsker tillykke og god tur. Du finder konkurrencens spørgsmål og svar her

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

For vandnørder i 5.-6. klasse

For vandnørder i 5.-6. klasse For vandnørder i 5.-6. klasse Indhold Stikord side 3 Vejen til Vandnørd side 4 Billedjagt side 5 Vandkemi side 6 Vandets overflade side 6 Vand-termometer side 7 Kan I smage forskel? side 7 Vandets kredsløb

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

Vand og vandforsyning

Vand og vandforsyning Af Erland Andersen og Jens O. Mortensen Udgave: 11-10-2004 Indledning Vand og vandforsyning er det 3. undervisningsforløb i det folkeskoleprojekt Vvs-branchens uddannelsesnævn startede i efteråret 2002.

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Pilerensningsanlæg. Pileanlæg op til 30 PE Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Begge anlægstyper er SOP anlæg

Pilerensningsanlæg. Pileanlæg op til 30 PE Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Begge anlægstyper er SOP anlæg Pileanlæg op til 30 PE Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Begge anlægstyper er SOP anlæg Status på anlæg efter 18 år. 23 år på Amdis anlæg i Tappernøje. Nye typer og erfaringer hermed. Hydraulisk omsætning

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Vil du være med til at ændre kommunens plan om at kloakere vores landområde så læs her om Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Hvad får du ud af det? En stabil og gennemprøvet

Læs mere

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum Velkommen til Vandforsyningens 125 års jubilæum Før år 1885: Ribes historie: I slutningen af 1800-tallet vandt Ribe sig berømmelse ved at være den by i Danmark hvis indbyggere i størst tal hjemsøgtes af

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi Glatførebekæmpelse miljø og økonomi - selv om det bliver varmere, skal vi stadig kunne fjerne is fra vejen ATV Vintermøde 2015 Fagsession 3 Klimatilpasning Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere