Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed"

Transkript

1 Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed og Boligkontorets klima-, energi og miljøpolitik. Boligkontoret Danmark Handlingsplan Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Boligkontorets klima-, energi og miljøpolitik

2 Handlingsplan Service Drift Der er rigtig mange penge i spil, når vi taler om afdelingernes drift, herunder renholdelse, vedligeholdelse og mindre forbedringsarbejder. Hos Boligkontorets medlemmer er der som minimum tale om 500 mio. kr. om året. Et af de store og særdeles vigtige fokusområder den kommende tid er at sikre mest værdi for disse penge til beboerne. Det kan ikke udelukkes, at den samme service kan opnås for færre penge. Der igangsættes et forsøg med to medlemmer som skal kortlægge mulighederne for en mere rationel drift herunder også undersøge muligheden for en mere rationel brug af driftschefernes tid og kompetencer. Endelig skal forsøget sættes op imod de planer, Boligkontorets indkøbsafdeling har til prissætning, udbud af arbejder o.lign. Der arbejdes på at indføre elektronisk syn, for dels at optimere arbejdsgangene omkring de årlige knap flyttesyn i Boligkontorets regi, dels sikre optimale priser på istandsættelsesudgifterne. Der vil blive implementeret en ny guide til de årlige markvandringer med beboerdemokratiet, ligesom redskaber som aktivitetsplaner gøres mere brugervenlige for driftspersonale og afdelingsbestyrelserne. Der igangsættes et arbejde som skal skabe ny model for DV planlægning i afdelingerne. De første positive resultater fra den nyoprettede indkøbsafdeling søges implementeret ude hos medlemmerne. Udearealernes udseende, udformning og pleje har stor betydning for en boligafdelings attraktivitet, og dermed afdelingens mulighed for at fastholde og tiltrække nye beboere. Derfor skal der sættes større fokus på netop dette område, især i afdelinger med begyndende eller allerede eksisterende udlejningsvanskeligheder. Som led i markvandringen skal der sættes fokus på udearealerne. Der arbejdes på et inspirationskatalog til driftspersonale og afdelingsbestyrelser. Boligkontoret fik sammen med tre andre boligorganisationer i Danmark penge fra Socialministeriet til at gennemføre et 4-årigt forsøg, som skulle finde metoder til at reducere det stigende antal udsættelser. De første resultater er særdeles positive, og Boligkontoret ønsker dels at udvide forsøget dels allerede nu at implementere dele af forsøget til de øvrige medlemmer. Der søges om flere midler fra ministeriet til at udvide forsøget Stop udsættelser. De erfaringer som det hidtidige forsøg har indbragt søges implementeret løbende fra slutningen af Implementere den nye regnskabsanalyse model til hurtig identifikation af større problemstillinger ude i afdelingerne/selskaberne. 2 BoDanmarknyt nr. 112

3 Dokumentationspakke og god selskabsskik I forbindelse med de første erfaringer med styringsdialogen, samt brugen af god selskabsskik, vil Boligkontoret følge op med nogle klare anbefalinger til forretningsførere og organisationsbestyrelser: Boligkontoret udarbejder et erfaringskatalog for styringsdialogen. Boligkontoret har, i samarbejde med fire af de øvrige store boligselskaber i landet, taget initiativ til stiftelse af et alment bestyrelsesakademi, hvis formål er at kunne tilbyde uddannelse m.m. på et højt niveau af organisationsbestyrelsesmedlemmer. Akademiet arbejder nu på at kunne tilbyde forskellige former for kurser og uddannelse i samarbejde med BL. Beboerdemokrati og naboskab Boligkontoret vil i perioden fortsætte det stærke arbejde, som blev påbegyndt med udgivelsen af bogen Sæt kulør på samarbejdet samt senest udgivelsen af Boligkontorets model til frivilligt arbejde og rekruttering til beboerdemokratiet. Boligkontoret vil formidle frivillighedsmodellen til bestyrelser, afdelingsbestyrelser og beboere. Boligkontoret fortsætter projekt Hvor blev de unge af, et projekt som boligministeriet støtter med kr. Boligkontoret vil arbejde videre med partnerskabsaftalen mellem Boligkontoret og DGI, således at der kan komme aktiviteter i gang ude i afdelingerne. Boligkontoret vil fortsætte formidlingen af ideerne bag Sæt kulør på samarbejdet. Boligkontoret vil i efteråret 2012 igangsætte den store kampagne Lej dig til mulighederne, som også vil omfatte en yderligere reklame for råderetten. Miljø og energiområdet Der er ingen tvivl om, at miljø og energispørgsmålet er kommet for at blive. Ikke alene for moder jords skyld, men også, i større grad, for beboernes skyld. De stadig voksende udgifter til energi er ved at udvikle sig til en bombe under mange boligafdelinger og kan derfor hurtigt komme til at sætte udlejningen i fare med ledige boliger i et langt større omfang end nu. Boligkontoret vil derfor intensivere arbejdet med at gøre beboerne og driften mere bevidste om problemet, og sikre en bedre koordinering mellem eksisterende energimærkninger og kommende forbedringsarbejder i afdelingerne, herunder arbejde videre med erfaringerne fra bl.a. ESCO ordningen. En finansiel ordning som sikrer finansiering af energibesparende foranstaltninger uden risiko for beboerne. Boligkontoret vil fortsætte med at udbyde uddannelse som miljøagenter til beboerdemokraterne og forsøge at få modellen implementeret i den daglige ejendomsdrift. Boligkontoret vil fortsætte den systematiske miljø- og energiindsats i driften, herunder koordinering mellem drift og byggeri. Boligkontoret vil fortsætte med at hjemtage gunstige energiaftaler til beboerne. Boligkontoret vil undersøge mulighederne for en aktiv brug af ESCO ordningen ved finansiering af energimæssige forbedringsarbejder. Med udgangspunkt i EMO rapporten udarbejdes en handlingsplan for de afdelinger som er kategoriseret dårligst på energimærkningen. Der gennemføres en kloakscreening med henblik på forebyggende foranstaltninger omkring skybrud og oversvømmelser. Råderetten Råderetten via Din bolig dit valg, er et gennemgående emne for Boligkontoret i den daglige drift af medlemmerne. Derfor må indsatsen betragtes som et konstant fokusområde. Løbende kampagner i BoDanmark og BoDanmark Nyt Udvikle de administrative redskaber, så det bliver endnu nemmere for beboerne og driftspersonalet at håndtere råderetssager, bl.a. ved mere brug af IT og selvbetjening. BoDanmarknyt nr

4 Handlingsplan Vækst Boligkontorets vækstplan i forretningsstrategi 2015, lagde et mål på boliger i På nuværende tidspunkt administrerer Boligkontoret administrationsenheder. Målet er således næsten i hus inden for en overskuelig periode. Målet for antallet af nybyggeri i vækstplanen er yderligere reduceret som følge af den lave vækst for nybyggerier generelt. Det forventes, at der for den resterende periode kommer yderligere 300 boliger til som følge af nybyggerier. Der arbejdes fortsat aktivt på at få flere kommunale boliger i administration. Siden planen blev vedtaget har Boligkontoret fået 800 nye kommunale enheder, og målet frem til 2015 var Der er fortsat en del mindre selvstændige organisationer som kunne være potentielle medlemmer fremover. Omvendt kan et stigende antal medlemmer også betyde større træk på det administrative apparat, hvorfor der ikke den kommende tid vil blive brugt store ressourcer på at få nye medlemmer. Omvendt vil der fortsat blive brugt ressourcer på andre former for samarbejder og deling af visse stabsfunktioner og IT ydelser. Det er også bestyrelsens vurdering, at der med samarbejdet med Sct. Jørgen og senest 3B er skabt en fornuftig ramme for Boligkontorets videre udvikling. Ved samflytningen ultimo 2013 mellem Boligkontoret og 3B vil der være basis for megen synergi på flere væsentlige stabsfunktioner, herunder IT, således at grundlaget ikke længere er som fastsat i den oprindelige plan, men snarere enheder, til stor økonomisk gavn for Boligkontorets nuværende medlemmer. Byggeri Boligkontorets medlemmer har på lige fod med øvrige boligselskaber i landet hårdt brug for større moderniseringer af deres boligafdelinger, som kan sikre konkurrenceevnen, også 5-10 år frem. Boligkontoret har over egen dispositionsfond afsat to ekstra medarbejdere i 2012 til at løbe flere renoveringsopgaver op i øst og vest, netop for at sikre, at medlemmerne kan få del i de midler, som afsættes i Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har derudover skærpet kravene til udarbejdelse af helhedsplaner og sociale helhedsplaner. Boligkontoret skal derfor sikre, at administrationen kan følge op på de nye krav. Der satses fortsat på at gennemføre 10 helhedsplaner for medlemmerne i perioden. Erfaringer i nuværende og tidligere byggesager sikres formidlet til beboerdemokratiet. Indsatsen omkring driften af de boligsociale helhedsplaner styrkes via et tættere samarbejde med 3B. 4 BoDanmarknyt nr. 112

5 Leverancesystemet Forretningsgange Arbejdet med indførelse af ESDH (Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering) og den heraf medfølgende ajourføring af forretningsgange vil ske i perioden. Forvaltningsrevision Implementering af forvaltningsrevision 2.0 ude hos medlemmerne. IT generelt IT vil også fremover være den bærende kraft for effektiviseringer og Gør det nemmere. IT vil derfor være et bærende element i Boligkontorets kommende forretningsudvikling. Indførelse af elektronisk syn. Vurdere synergien af at benytte elektroniske hjælpemidler, f.eks. ipad, ude i marken. HR-funktionen Arbejdet med at dygtiggøre medarbejderne fortsætter efter to succesfulde gennemførelser af talentudviklingsprogrammet TUP. Kravene til udvikling vil stige yderligere de kommende år, hvis Boligkontoret fortsat skal kunne fastholde og rekruttere de på markedet dygtigste medarbejdere. Der iværksættes en projektlederuddannelse for driftscheferne Der iværksættes en egentlig lederuddannelse for ledergruppen Tilbuddet til almindelige faglige kurser udvides i takt med behovene Der udvikles også et større tilbud til medlemmernes egne medarbejdere (ejendomsfunktionærer o.lign.) Der arbejdes på et tilbud til medlemmerne om en HR-pakke til egne medarbejdere. Vedtaget på Boligkontorets Danmarks repræsentantskabsmøde den 16. juni 2012 BoDanmarknyt nr

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard

Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard Års beretning 2007 2 domea årsberetning 2007 Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard Villy Brejning Ole Klenke Lars Henriksen Svend Erik Johansen

Læs mere

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere