Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær."

Transkript

1 Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon Direkte Fax Ref.: anhebo, cbu og ghikja Dato: 12. maj 2011 Projektresumé af Forebyggelsesfondsprojektet 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden 1. Indledning I regi af Region Hovedstadens kommende strategi for en styrket indsats over for sygefravær i 2011 er der ved at blive opstartet det tværgående projekt 5 i 12 i regionen. Projektets navn hentyder til, at sygefraværet i 2012 skal være nedbragt til 5 procent. Projektet refererer konkret til initiativ 1 i sygefraværsstrategien, som omhandler en målrettet og systematisk indsats over for arbejdspladser og faggrupper med særligt højt fravær. Det er tanken, at nogle af projektets metoder i mindre målestok skal søges overført til de øvrige arbejdspladser, som ønsker at indgå i den målrettede og systematiske sygefraværsindsats, med det formål at fremme synergi mellem alle involverede arbejdspladser. Projekt 5 i 12 løber over to år. Projektet er støttet med 11 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden. Herudover skal regionen/de involverede arbejdspladser medfinansiere projektet med i alt 4 mio. kr. Koncern HR er projektejer og Teknologisk Institut er projektansvarlig, herunder varetager den daglige ledelse af projektet. Regionen har flere gode erfaringer med projektstøtte og intervention fra Teknologisk Institut blandt andet fra flere projekter på Bornholms Hospital. Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Projektets målgruppe er i alt 15 arbejdspladser på Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital, Hillerød Hospital og i Region Hovedstaden Handicap. Den primære målgruppe omfatter ca ansatte (social- og sundhedsassistenter/-hjæl-

2 pere samt pædagogisk og ufaglært personale), som er nogle af de faggrupper i regionen, der har det højeste sygefravær. Projektets sekundære målgruppe er de øvrige medarbejdere, hvoraf hovedparten er sygeplejersker, ergoterapeuter og ledere. Projektet vil sætte et særligt fokus på afdækning af samt aktiviteter, der kan forbedre såvel fysiske som psykiske belastninger i de daglige arbejdsgange. Dette skal blandt andet ske ved arbejdspladsaktiviteter (interventioner), der udspringer af arbejdspladsernes egne behov og ønsker samt fælles læring og metodeudvikling (laboratorier/videntilførsel) på tværs af de 15 involverede arbejdspladser. Der vil i projektperioden være processtøtte, vejledning, sparring og videntilførsel til regionens arbejdspladser gennem tilknyttede konsulenter (videnspersoner) fra Center for Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital samt Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet vil blive uddybet nedenfor. Konkret vil der blive uddybet: Baggrunden for projektet Formål og succeskriterier Målgruppe Projektdesign og metoder Projektorganisering og samarbejdspartnere Projektets overordnede faser Evalueringsrapport. 2. Baggrund for projektet Projektet udspringer dels af den politiske målsætning om at reducere sygefraværet i regionen til max 5 procent og dels af et ønske fra flere arbejdspladser om at nedbringe fysiske og psykiske belastninger i arbejdsmiljøet for derigennem at nedbringe et forholdsvist højt sygefravær. Regionen har efterhånden flere erfaringer med sygefraværsprojekter og projektstøtte fra Forebyggelsesfonden. Eksempelvis har Bornholms Hospital sammen med Teknologisk Institut og Koncern HR for nylig afsluttet et andet Forebyggelsesfondsprojekt for tre afdelinger på hospitalet. Der er gennem dette projekt opnået markante resultater med øget trivsel og en reduktion af sygefraværet på over 20 procent på de deltagende arbejdspladser. Projektdesignet for 5 i 12 projektet er blandt andet baseret på disse erfaringer og har i sin organisering ligheder med projektet på Bornholms Hospital. Koncern HR har sammen med Teknologisk Institut v/center for Arbejdsliv og en række virksomheder i regionen over en længere periode i 2010 udviklet projektforslaget og fundet frem til en række arbejdspladser i Region Hovedstaden, der ønskede at medvirke. Side 2

3 I december 2010 modtog Koncern HR et foreløbigt tilsagn til projektet fra Forebyggelsesfonden, men der var ønske om visse uddybninger af projektets organisering og aktiviteter. Den 24. marts 2011 har Koncern HR fået endeligt tilsagn fra Forebyggelsesfonden om en samlet støtte på 11 mio. kr. (foruden medfinansiering) til projektet i en to-årig periode. Projektansøgningen blev afleveret i august 2010, hvorfor der er gået temmelig lang tid inden endelig besked om bevilling af projektmidler. Der forestår derfor umiddelbart en aktivering af projektkredsen, virksomheder og arbejdspladser med endelig fastlæggelse af arbejdsopgaver, eventuelle justeringsbehov og tidsplaner. Formelt opstartes projekt 5 i 12 med et opstartsseminar for de lokale arbejdsgrupper, eksterne konsulenter, samarbejdspartnere mv. Projektet afsluttes i foråret 2013 med en afslutningskonference og en evaluering af projektets aktiviteter og resultater. 3. Formål og succeskriterier Projektets formål er at forbedre arbejdspladsernes arbejdsmiljø, så der skabes trivsel, og sygefravær reduceres. Sygefraværet på de deltagende arbejdspladser lå på opgørelsestidspunktet i 2010 på et niveau mellem 5,5 14 procent. Målet er at sænke sygefraværet på alle arbejdspladser til 5 procent i Dette er et særdeles ambitiøst mål for flere af de deltagende arbejdspladser. Projektets formelle succeskriterier er, at: - de ansattes trivsel skal forbedres med 50 procent, - sænke sygefravær til 5 procent i 2012, - udvikle organiseringsformer og arbejdsprocesser, så de sikrer bedst mulige arbejdsvilkår for de ansatte, - sænke episoder med vold og trusler om vold fra patienter og pårørende med 30 procent, - personaleomsætningen skal sænkes med 25 procent og - udarbejde metodekatalog med ideer og inspiration til andre arbejdspladser i regionen, som har højt fravær. Det skal bemærkes, at der ikke på alle de deltagende arbejdspladser er vold og trusler om vold eller høj personaleomsætning, hvorfor disse succeskriterier ikke er relevante for alle arbejdspladser. 4. Målgruppe I projektet deltager 5 virksomheder i regionen med tilsammen 15 arbejdspladser med i alt 1445 ansatte. Disse er: Region Hovedstaden Handicap, 5 bosteder med i alt 267 ansatte. Side 3

4 Gentofte Hospital, 3 afdelinger med i alt 800 ansatte. Amager Hospital, 3 afsnit med i alt 90 ansatte. Hillerød Hospital, 2 afdelinger med i alt 200 ansatte. Bispebjerg Hospital, 2 afsnit med i alt 88 ansatte. Personalefordelingen er således, at ud af de 1445 ansatte er 625 social- og sundhedsassistenter/-hjælpere. Denne personalegruppe er Forebyggelsesfondens og projektets primære målgruppe. Herudover omfatter målgruppen også en større gruppe af pædagogisk og ufaglært personale på 4 hospitalsafsnit/afdelinger og 5 bosteder. Projektets sekundære målgruppe er de øvrige medarbejdere, hvoraf hovedparten er sygeplejersker, ergoterapeuter og ledere. 5. Projektdesign og metoder Nedenfor vil projektets design og metoder blive uddybet. Projektet består af 3 grundelementer: 1. Arbejdspladsspecifikke aktiviteter, hvor arbejdspladsen sammen med konsulenter fra Teknologisk Institut fastlægger aktiviteter med udgangspunkt i arbejdspladsens udfordringer. Indsatserne på arbejdspladsen vil primært være fokuseret omkring udviklingen af arbejdspladsen og dermed arbejdsmiljøet, men der vil for nogle udsatte ansatte også være mulighed for at få individuelle samtaler med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik/Center for ArbejdsFastholdelse. 2. Gensidig læring og erfaringsudveksling mellem arbejdspladserne på Laboratorier. Laboratorier er dage, hvor deltagerne sammen med eksperter og konsulenter udvikler egne metoder over for udfordringer i forhold til arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen, metoder i arbejdet osv. De eksternt tilknyttede konsulenter er fra Teknologisk Institut, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik/Center for ArbejdsFastholdelse og Danmarks Pædagogiske Universitet. 3. Nyeste viden og forskningsresultater vil blive præsenteret for deltagerne på i alt 8 Laboratorier med henblik på efterfølgende anvendelse på egne arbejdspladser. Mellem hvert laboratorium skal deltagerne løse konkrete hjemmeopgaver, der relaterer sig til erhvervet viden i Laboratoriet og til egen arbejdsplads belastninger og udfordringer. Der bliver endvidere mulighed for at besøge hinandens arbejdspladser, samle inspiration til egen arbejdspladsudvikling samt videregive egne erfaringer. Endvidere skal deltagerne udvikle et metodekatalog, som er en blanding af pædagogisk vejledning, viden om interventionsmetoder, cases, erfaringer, skabeloner og redskaber. Side 4

5 I projektet er der ligeledes integrering af de aktiviteter, som i forvejen pågår på virksomhederne på fx TrivselOP-området. Data fra TrivselOP vil blandt andet blive anvendt som afsæt for lokale initiativer og som efterfølgende kontrolmåling af trivselsforbedringer. Ligeledes skal det nye statistikprogram Fraværsprognose anvendes som redskab til både analyse, forebyggelse af sygefravær og som efterfølgende fastholdelse af de opnåede arbejdsmiljøforbedringer og reduktion af sygefravær. 6. Projektorganisering og samarbejdspartnere Projektet er organiseret i en række arbejdsgrupper, som tilsammen varetager de forskellig projektopgaver. En del ansatte, eksterne konsulenter m.fl. indgår i flere af grupperne. Nedenfor er projektorganiseringen dels opstillet i en model og dels beskrevet yderligere. Model for sammenhæng og organisering Styregruppe Styregruppen for projektet består af Koncern HR (som projektejer), de arbejdsmiljøansvarlige fra de involverede virksomheder og Teknologisk Institut. De involverede virksomheder har herudover hver en plads i styregruppen, som fx kan besættes med repræsentanter fra arbejdspladserne. Danmark Pædagogiske Universitet og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik/Center for ArbejdsFastholdelse indgår ad hoc i styregruppen. Side 5

6 Styregruppen har det formelle ansvar for gennemførelse af projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og dermed ansvar for fremdrift, økonomi, formidling af resultater fra projektet, projektovervågning, evaluering mv. Lokale projektgrupper på arbejdspladserne På hver af de 15 deltagende arbejdspladser etableres en lokal projektgruppe med 4 6 medlemmer (ledere og medarbejdere). Projektmedlemmerne deltager i Laboratorierne, løser hjemmeopgaver mellem Laboratorierne samt arbejder med arbejdspladsens egne problemstillinger sammen med eksterne konsulenter for at tilstræbe øget trivsel og reduktion af sygefravær. Projektgrupperne informerer og medinddrager egne kolleger, forestår evaluering af egne indsatser samt udveksler erfaringer med de andre arbejdspladser i projektet, med eget hospital og generelt i Region Hovedstaden. Alle medarbejdere på arbejdspladsen vil under projektet blive søgt involveret i at udvikle en god arbejdsplads. Lokale formidlingsgrupper Der vil blive etableret en intern formidlingsgruppe på hver af de 5 virksomheder med repræsentanter for ledelse, medarbejdere samt fra HR/arbejdsmiljøfunktionen. Formidlingsgrupperne har ansvar for støtte til egne arbejdspladser og for videndeling fra aktiviteter og erfaringer opnået i projektet til eget hospital, regionsforum for arbejdsmiljømiljø i regionen o.a. Herudover skal grupperne samarbejde med de eksterne konsulenter for at sikre maksimal effekt af indsats og formidling Redaktionsgruppe Metoder i Laboratorierne styres af Danmark Pædagogiske Universitet. Laboratorierne vil have fokus på udvikling af læring og videntransfer ud fra arbejdspladsernes egne problemstillinger. Deltagerne får teoretiske input og skal i relation til egne problemstillinger udvikle og implementere redskaber, der kan forbedre arbejdspladsernes arbejdsmiljøforhold. Advisory Board Advisory Board består af repræsentanter fra styregruppen, Teknologisk Institut, 2 3 repræsentanter fra RegionH MED-udvalget samt af ressourcepersoner fra forskningsverden, relevante personaleorganisationer og sundhedsvæsenet. Advisory Board skal give faglig sparring til projektet generelt, herunder til de deltagende arbejdspladser og eksterne konsulenter fra Teknologisk Institut, Danmark Pædagogiske Universitet, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik o.a. Advisory boardet skal ligeledes formidle projektresultater eksternt samt være en form for ambassadør for projektet. Netværksgrupper Som opfølgning og fortsat motivation fra laboratorier, vil der blive etableret netværk bestående af de lokale projektgruppemedlemmer fra 3 4 arbejdspladser. I netværke- Side 6

7 ne skal deltagerne inspirere hinanden gensidigt undervejs i projektet. Deres funktion er også at fastholde momentum efter afsluttet projekt og udbrede erfaringer og resultater til andre arbejdspladser i Region Hovedstaden. 7. Projektets overordnede faser Projektet har 6 overordnede faser. Der tages forbehold for, at faserne kan få en anden tidshorisont end den angivne. Faserne er: 1. Opstart af projektet marts maj Afdækning af intervention maj juni Del-evaluering og justering af projektet august sept Fortsat arbejde med forandringer på arbejdspladser sept sept Projektovergang til drift og fortsat udvikling sept marts Slutevaluering og formidling januar 2013 april Evalueringsrapport Projektet skal afrapporteres i en afsluttende evalueringsrapport på baggrund af den godkendte projektansøgning. Evalueringsrapporten skal indeholde et resumé med præsentation af projektet, problemet, metoder, aktiviteter og lignende. Ændringer undervejs skal ligeledes beskrives, ligesom der skal ske en afrapporteringer på hvert af projektets succeskriterier. Herudover skal der beskrives erfaringer, bieffekter mv. Side 7

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær!

Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær! Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær! Workshop AM:2013 kl. 10:30-11:45 Sven Skovmand Eriksen, Personalepolitiskchef Region Hovedstaden og Casper Burlin, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut Indhold

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET STØTTE FRA FOREBYGGELSESFONDEN - Første delevaluering af Forebyggelsesfondens projekter Oxford Research A/S Amagertorv 19, 3. 1160 København K Tlf.: +45 33 69 13

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier 1 Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøger Kommune Assens Kommune Projektansvarlig enhed Forvaltningen for Innovation og Netværk Navn og titel på projektansvarlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere