Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer Service Level Agreement (SLA) Lønadministration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration"

Transkript

1 Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Lønadministration

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål Ansvarlig Relevans for medarbejdere Kontrol Ajourføring Lovgivning Har du spørgsmål? Generel lønadministration Formål Tidsinterval/deadlines Relevante dokumenter Handlinger Ad hoc opgaver Ansvarsfordeling refusion/adm. af sygdom og orlov ifbm. børn Formål Opgavesnit Tidsfrister Relevante dokumenter Handling løntilskud, fleksjob mv Handling sygdomsrefusion Handling barselsrefusion Ansvarsfordeling Afstemninger Formål Relevante dokumenter Afstemning af SLS til e-indkomst Afstemning af status- og driftskonti Afstemningsdifferencer og åbne statusposter Ansvarsfordeling Dokumenthistorik

3 1 INDLEDNING 1.1 Formål Denne SLA har til formål at beskrive de overordnede principper for, hvorledes Eniga og deres Partner håndterer opgaven omkring administration af løn og refusioner. Yderligere vil SLA en fungere som uddybende dokumentation, til det overordnede bilag på regnskabsområdet til samarbejdsaftalen. SLA en uddyber de overordnede processer i forhold til de ydelser, ansvarsroller, grænseflader og deadlines, der er i forbindelse med behandling af lønomkostninger og fraværsregistreringer i FRAV (statens fraværssystem). SLA en indeholder følgende aktiviteter: - Generel lønadministration - Ad hoc opgaver - Refusioner - Lønafstemninger - Fravær - Anden rapportering De ovenstående aktiviteter indeholder en række handlinger, som vil blive beskrevet i denne SLA. 1.2 Ansvarlig Ansvarlig for Service Level Agreement er Chef for Eniga Løn- og økonomiservice, Camilla Mørk Rösler. 1.3 Relevans for medarbejdere SLA en forventes kendt og anvendt af de medarbejdere i Eniga, der håndterer løn samt af de medarbejdere hos partner, som er ansvarlige for at levere input til Eniga Lønservice. 1.4 Kontrol Løbende kontrol Rapportering af kontrol Den ansvarlige for SLA en har ansvaret for løbende at påse, at følgende punkter følges gennem hele processen: - kontroller og funktionsadskillelse, lagt ind i SLA en og workflows - arbejdsprocesbeskrivelser samt tilhørende værktøjer Workflow til illustration af kontroller samt funktions-adskillelse er vedlagt som bilag. I tilfælde af, at retningslinjer som foreskrevet ikke bliver fulgt, skal Eniga underrette den ledende chef for afdelingen hos partner og sammen udarbejde en løsning for problemet. 3

4 1.5 Ajourføring Denne SLA ajourføres årligt, næste gang 1/ Lovgivning - Arbejdsretslige og social lovgivning, samt gældende regnskabsinstruks for lønområdet - Overenskomster og relevante cirkulærer 1.7 Har du spørgsmål? Kontakt Lønteamet hos Eniga på 4

5 2 GENEREL LØNADMINISTRATION 2.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive Eniga s og Deres Partners handlinger, ansvarsroller og deadlines, som er relevante ved administrationen af løn. 2.2 Tidsinterval/deadlines Partner er forpligtet til at levere løninput til den officielle postkasse eller ved at indsende originaldokumenter til Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg. Lønindput skal modtages af Eniga Lønservice, senest kl den 1. hverdag i måneden, for første lønkørsel og senest kl den 1. hverdag efter den 10. i måneden, for anden lønkørsel. Eniga er forpligtet til at køre lønnen i overensstemmelse med lønkørslerne defineret af Moderniseringsstyrelsen. Derudover er det også Eniga s pligt at sørge for, at evt. fejl i lønkørslen rettes, således lønnen bliver korrekt. Når lønnen er kontrolleret, indlæses lønfilen til Navision Stat. Bogføringen af lønnen skal senest være sket inden 3 dage efter modtagelsen af lønfilen. 2.3 Relevante dokumenter Løninput defineres som: - Godkendte dokumenter (skabeloner, kontrakter mv. fra HR), underskrevet af bemyndigede medarbejder - Eniga-blanketter, underskrevet af bemyndigede medarbejder - EASY- A udtræk - Udtræk fra andre administrative systemer (fraværssystemer, HR-systemer mv.) - Mails, breve mv. underskrevet af bemyndigede medarbejder - Bilag fra Eniga Økonomiservice (bilag til løntræk, timedagpenge mv.) - Konteringsvejledning i form af ansvar og formål - Oversigt over godkendelsesberettigede til lønbilag - Oversigt over lønkonteringer der må benyttes Blanketter vedrørende input til lønnen forefindes på Eniga s hjemmeside. 5

6 Alle løninput og opgaver til Eniga Lønservice, skal modtages skriftligt. Hvis sagen er akut, bedes dette noteres i mailbeskrivelsen. Alle bilag skal som minimum være underskrevet af en bemyndigede medarbejde, samt være konterede og påført CPR-nummer (som minimum fødselsdato). 2.4 Handlinger Dette afsnit beskriver de handlinger, der foretages indenfor administration af løn. Partners egne processer vil ikke blive gennemgået i dybden, da det er op til den enkelte Partner, hvordan egne processer skal forløbe. Dog forpligter Partner sig til at overholde de gældende tidsfrister. Partner har ikke adgang til at indrapportere løninput via SLS eller HR-løn. Partner har adgang til at taste hændelser i FRAV, samt adgang til at hente lønsedler via SLS. Handling Eniga Partner Udarbejdelse af input til Eniga Kontrol af løninput Indtastning i SLS Løn kontrolleres Kontering kontrolleres bilag til internt regnskab Lønnen bogføres Lønbilag arkiveres Indtastning af fravær (FRAV/SLS) Ledelsesrapportering (standardrapporter) Periodisering af løn og refusioner 6

7 2.4.1 Udarbejdelse af input til Eniga Partner er ansvarlig for at udarbejde input til Eniga, ud fra tidligere beskrevet krav og deadlines. Input, der modtages for sent, kommer muligvis først med i næste lønkørsel Partner orienteres om relevante udbetalinger, der ikke kommer med i lønkørslen og det aftales om der i særlige tilfælde, skal udbetales aconto. Det er herefter Partners ansvar, at orientere medarbejderen om manglende eller forkert lønudbetaling dette gøres kun af Eniga Lønservice, hvis det skyldes fejl i lønindrapporteringen Kontrol af input Eniga modtager inputtet fra Partner og kontrollerer, om alle nødvendige oplysninger er modtaget. Det er Partners (godkendelsesbemyndiget til lønbilag) ansvar at kontering mv. på lønbilag er udfyldt korrekt. Eksempler på hvad Partners godkendelsesbemyndiget bør kontrollere: - Antal km fra A til B - Fradrag for daglig transport - Angivelse af timer til udbetaling er korrekte - At lokalaftalerne er overholdt - At arbejdstidsaftalen for den pågældende medarbejder er overholdt - Relevans (er personen faktisk ansat) Indtastning i SLS Når alle nødvendige input er modtaget fra Partner, og alle kontroller er foretaget, indtaster Eniga alle input i SLS. Alle indtastninger skal herefter kontrolleres og godkendes af en anden lønkonsulent, inden lønkørslen kl. 12:00 på kørselsdagen Løn kontrolleres Når uddata modtages, skal hele lønkørslen kontrolleres med uddata U198. Dermed sikres det, at alle lønmodtageres løn er kørt korrekt i forhold til indtastningerne i SLS. Fejllisterne fra SLS hentes og kontrolleres efter hver kørsel. Eventuelle fejl rettes til den efterfølgende lønkørsel. Det er Partners ansvar, at kontrollere kontering på lønudbetalingerne via træk fra ØS-LDV bilag til internt regnskab og give Eniga Lønservice besked om, hvilke konteringer der skal rettes. For at sikre at kvartalsafslutningerne bliver korrekte, skal rettelser til konteringerne afleveres hver måned. 7

8 Eniga sørger for, at kontingenter overføres til foreningen/klubben, og at kontingentlister sendes til kontingentansvarlige hos Partnerne. Eniga Lønservice sørger for, at der sendes regninger til de medarbejdere/skp-elever der har fået udbetalt for meget i løn og orientere Partner, i relevante situationer Lønnen bogføres Eniga er ansvarlig for at indlæse lønfilen til Navision Stat til en lønkladde, hvorefter kladden bogføres. Bogføringen af lønnen skal senest være sket inden 3 arbejdsdage efter modtagelsen af lønfilen. Såfremt der er fejl i lønfilerne, i forbindelse med overførsel fra lønindbakke til lønkladde, som Eniga Lønservice ikke umiddelbart selv kan rette, kontaktes Partner. Hvis der mappes til anden kontering end angivet i lønfilen, sendes besked til Partner, således de ved hvor posten er bogført i Navision. Eniga Lønservice vipper lønposerne ved kvartalsafslutningen, således 1. lønkørsel i april, juli og oktober føres tilbage til forgående måned. Partner kan indgå anden aftale herom, hvis de ønsker det Lønbilag arkiveres Eniga er ansvarlig for at arkivere lønbilag Indtastning af fravær i FRAV/SLS og ferieafregning Eniga taster sygdom, barns sygedage og orlov relateret til børn. Partner taster ferie (ikke et lovkrav), særlige feriedage og omsorgsdage for børn i FRAV. Eniga er forpligtet til at taste fravær ind løbende, så det sikres at fraværslisterne der kan dannes efter lønkørslerne, er så opdateret som muligt. Partner skal levere ferieoplysningerne til brug for afregning af ferie, i forbindelse med fratrædelse (optjent og afholdt ferie for alle ferieår). Eniga taster ferieafregningen i den første lønkørsel efter fratrædelsen, hvis Partner har afleveret løninput rettidigt. Partner skal levere oplysningerne til brug for udbetaling af ej afholdte særlige feriedage umiddelbart efter ferieårets udløb - dog senest 10/6, så udgiften kommer med i halvårsregnskabet. 8

9 2.4.8 Ledelsesrapportering Såfremt Partner ønsker det, kan Eniga udarbejde en rapportering på udbetalt løn pr. medarbejder, pr. formål, pr. ansvar til partner. Ønsker en partner yderligere rapportering (standardrapporter), kan dette genereres ved henvendelse til Eniga. Der kan hentes fraværslister i Moderniseringsstyrelsen standardsystemer (ØS-LDV) efter hver lønkørsel, hvor sygdage/barns sygdom fremgår. Herudover kan der hentes lister vedr. orlovsperioder, lønforbrug pr. driftskonti runde fødselsdage mv. Hvis ikke andet aftales, er det Partner selv der henter oplysningerne i Moderniseringsstyrelsen standardsystemer Periodisering af løn og refusioner I forbindelse medkvartals- og årsafslutningen skal der laves lønperiodisering. Lønposterne periodiseres på de formål, ansvar og projektnumre, de kommer med fra SLS eller som angivet på lønbilaget - dog med særlige konti til brug for manuelle periodiseringer, så de ikke forstyrrer lønteamets afstemning af den samlede lønsum. Periodisering ved kvartalsafslutninger: - Alle bilag der kommer med i timelønskørslen efter et kvartals udløb, vil automatisk blive periodiseret tilbage til kvartalet (april til marts, juli til juni og oktober til september) - Alle refusioner periodiseres af Eniga Lønservice - Bilag som ikke kom med i timelønskørslen, men modtages af Eniga Lønservice senest den 10. i måneden, vil blive periodiseret af Eniga Lønservice - Bilag som ikke er modtaget af Eniga Lønservice senest 10. i måneden, skal Partner selv periodisere, via indsendelse af ILO til Eniga. Eniga scanner de bilag ind, der ikke kommer med i lønudbetalingen. Periodisering ved årsafslutning: - Alle bilag der kommer med i månedskørslen januar 2014, vil automatisk blive bogført i korrekt regnskabsår - Alle refusioner periodiseres af Eniga Lønservice - Bilag som ikke er modtaget af Eniga Lønservice senest 10. januar, skal Partner selv periodisere, via indsendelse af ILO. Eniga scanner de bilag ind, der ikke kommer med i lønudbetalingen. Der udsendes deadlines til Partner, for kvartals- og årsafslutninger. Tidsfristerne i forbindelse med årsregnskabet kan være forskellige for ovenstående de faktiske datoer, udmeldes på den samlede tidsplan for årets afslutning. Partner kan anmode Eniga om løntest, til periodisering af overtimer etc. ved årsregnskabet. 9

10 2.5 Ad hoc opgaver Opgaver der ikke indgår i den almindelige lønbehandling, vil blive behandlet inden 5 arbejdsdage (kopier af kørselsbilag, rapporter ledelse og tillidsrepræsentanter etc.). Alle ad hoc opgaver til Eniga Lønservice, skal modtages skriftligt. Hvis sagen er akut, bedes dette noteres i mailbeskrivelsen. 2.6 Ansvarsfordeling Partnerens ansvarsområde: - At levere input til lønnen - At kontrollere input inden godkendelse og indsendelse til Eniga - At kontrollerer kontering af lønudgifter, refusioner mv. - Periodisering af løninput der ikke er afleveret inden deadline herfor - At udarbejde ledelsesrapportering (sygdom, løndata til budgetter mv.) Eniga s ansvarsområde: - At kontrollere input - At indtaste lønnen i SLS - At kontrollere, om lønnen er kørt korrekt - At bogføre lønnen - At udarbejde standardrapporter pba. henvendelse fra partner - Periodisering af løn jf. procedure herfor 10

11 3 REFUSION/ADM. AF SYGDOM OG ORLOV IFBM. BØRN 3.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive Eniga s og deres partners handlinger, ansvarsroller og deadlines, som er relevante i forbindelse med ansøgning om refusion og administrationen af sygdom og orlov i forbindelse med børn. 3.2 Opgavesnit Følgende områder har Eniga hovedansvaret for: - Sygdom registrering FRAV og anmodning om refusion - Graviditetsorlov registrering FRAV og anmodning om refusion - Barsels- fædre og forældreorlov - registrering FRAV og anmodning om refusion - Fleksjob og øvrige løntilskudsordninger - anmodning om refusion - AUB og Elevbonus - anmodning om refusion Følgende har partneren selv ansvaret for: - PD-uddannelse, herunder også indsendelse af oplysninger omkring evt. orlov - VEU-kursusrefusion - Indgåelse af aftaler om ansættelse under det soc. kapitel (fleksjob, løntilskud mv.) - Indgåelse af 56-aftaler ifbm. sygdom - Indgåelse af aftaler vedr. tjenestefrihed (med og uden løn) af familiemæssige årsager - Overholdelse af lokale sygeprocedure- og politik 3.3 Tidsfrister Der kan ikke fastsættes tidsfrister på refusioner, men inputtet, f.eks. kontrakter, blanketter mv., skal være Eniga i hænde hurtigst muligt, efter endt sagsbehandling. 3.4 Relevante dokumenter - Diverse hjemmesider til ansøgning om refusioner (virk.dk, atp.dk m.fl.) - Eniga-blanketterne til brug ved afholdelse af orlov 3.5 Handling løntilskud, fleksjob mv. Dette afsnit beskriver de handlinger, der foretages i forbindelse med ansøgning om refusioner, som Eniga har hovedansvaret for. Dog vil der blive set bort fra sygdom og barsel, som vil blive beskrevet nedenfor i egne handlinger. Alle ansøgte refusioner forhåndsregistreres i lønsystemet. 11

12 Handling Eniga Partner Indgåelse af aftale om lønrefusion på medarbejder Indgået af aftale om tjenestefrihed med refusion Refusionsanmodning Modtagelse af refusion Indgåelse af aftale om lønrefusion Partner er ansvarlig for, at alle blanketter og papir er underskrevet og indsendt til kommune, Jobcenter mv. således refusion kan udbetales. Det er Partner (HR-afdelingen) der indgår aftaler om ansættelse under det sociale kapitel (fleksjob, 56 aftaler, løntilskud mv.) og herefter orientere Eniga. Det er Partner der indgår aftaler om tjenestefrihed af familiemæssige årsager (pasning af døende, sygt barn etc.) Refusionsanmodning Der søges Lønrefusioner (fleksjobansatte, servicejob og løntilskud) kvartalsvist. Fra AUB modtager Partner et brev med en opgørelse med refusion, når en elev har været på skoleophold. Brevet sendes til Eniga Lønservice, som herefter anmoder om refusion. Partner orienteres, hvis retten til lønrefusion mistes Modtagelse af refusion Når refusionen modtages bogføres den via SLS. 12

13 3.6 Handling sygdomsrefusion Dette afsnit beskriver de handlinger, der foretages i forbindelse med ansøgning om refusion for medarbejderes sygdom, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Sygemelding Kontrol af sygemeldinger Refusionsanmodning Raskmelding Raskmelding på refusionsanmodning Sygemelding Når en medarbejder sygemelder sig, er det partners ansvar at registrere sygemeldingen på intranettet/i sygepostkassen Kontrol af sygemelding Det er Eniga s ansvar at kontrollere, om nogle medarbejdere har været sygemeldt i 4 uger eller på anden vis er refusionsberettigede (f.eks. fleksjobansatte eller 56). Efter 30 dage kan der søges refusion hos kommunen for den sygemeldte medarbejder. Eniga orienterer nærmeste leder om, at en medarbejder står registeret som langtidssyg, og at der er krav om afholdelse af sygesamtale, med referat til personalesagen Refusionsanmodning Det er Eniga s ansvar, at relevante blanketter udfyldes og sendes rettidigt kommunerne. Der søges refusion en gang pr. måned. Når refusionen modtages bogføres den via SLS Raskmelding Det er Partneren og medarbejderen selv, der har ansvaret for at raskmelde sig den første dag medarbejderen er tilbage. Delvis raskmelding skal meddeles til Eniga hurtigst muligt med angivelse af timetal eller procentsats for tilbagevenden. Ændringer i delvis tilbagevenden skal angives til Eniga hurtigst muligt. 13

14 3.6.5 Raskmelding på refusionsanmodningen Når medarbejderen har raskmeldt sig, er det Eniga s ansvar, at medarbejderen bliver raskmeldt på den sidste refusionsanmodning. 3.7 Handling barselsrefusion Dette afsnit beskriver de handlinger, der foretages i forbindelse med ansøgning om refusion for medarbejderes barsel, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Nedenstående benævnelse barsel dækker forståelsesmæssigt forhold som graviditetsorlov, fædreorlov og forældreorlov. Handling Eniga Partner Medarbejder skal på barsel (blanket udfyldes) Barselsbrev/infobrev sendes til medarbejder Refusionsanmodning Modtagelse af refusion Medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel og evt. anden orlov, skal der udfyldes en blanket. Blanketterne sendes til Eniga. Alle blanketter til brug ved afholdelse af orlov, ligger på Eniga s hjemmeside Barselsbrev sendes til medarbejder Ved modtagelse af blanketter, er det Eniga s ansvar at udarbejde et barselsbrev til medarbejderen. En kopi af barselsbrevet sendes til partner hurtigst muligt. Eniga vedlægger infobrev til medarbejderen, der beskriver hvilke muligheder der er for afholdelse af orlov med og uden løn. Hvis der er nogle særlige forhold der gør sig gældende for barselsforløbet (aftalebaseret ønske til afholdelse), kontaktes Partner inden barselsaftalen skrives og sendes til medarbejder Refusionsanmodning Eniga er ansvarlig for, at der hver måned søges refusion for alle medarbejdere, der er på barsel Modtagelse af refusion Når refusionen modtages bogføres den via SLS. 14

15 3.8 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - Udarbejdelse af kontrakter og aftaler omkring løntilskud - Indgå aftaler omkring tjenestefrihed af familiemæssige årsager - At underrette Eniga om sygemelding - At underrette Eniga om delvist raskmelding/raskmelding - At sygepolitikken overholdes Eniga s ansvarsområde: - At underrette Partneren om afholdelse af barsel - At registrere indbetaling af refusion - At underrette Partner om langtidssygmeldinger - At godkende AUB refusioner på virk.dk Se bilag for visuelt workflow over denne arbejdsproces. 15

16 4 AFSTEMNINGER 4.1 Formål Denne arbejdsproces har til formål at beskrive Eniga s handlinger, ansvarsroller og deadlines, som er relevante ved afstemning af lønnen. Dette område vedr. afstemninger af: - E-indkomst mod SLS poster - Statusposter genereret fra SLS - Driftsposter Navision mod SLS poster 4.2 Relevante dokumenter - Udskrift fra SKAT vedr. e-indkomst - Uddatalister fra SLS - Udskrifter fra ØS-LDV Til lønafstemningen skal der foreligge dokumentation fra alle systemer, dvs. e-indkomst fra SKAT og uddatalister fra SLS. 4.3 Afstemning af SLS til e-indkomst Eniga er forpligtet til at udarbejde lønafstemning af SLS posterne til e-indkomst hvert kvartal, når bogføring af lønposterne og indberetning til SKAT er foretaget. Eniga foretager afstemning af SLS til e-indkomst, således det sikres, at indrapporteringen til SKAT svarer overens med lønsystemet. Det er Eniga s ansvar at undersøge og afklare eventuelle differencer og foretage regulering, hvis nødvendigt i samarbejde med partner. 4.4 Afstemning af status- og driftskonti Eniga Lønservice afstemmer alle balanceposter der vedr. lønnen jf. vejledning til afstemning af konti. Der indhentes kommentarer til åbne poster fra Partner, hvis der er behov for dette. Driften afstemmes hvert kvartal. Evt. manuelle posteringer på driftskonti skal dokumenteres/verificeres. Efter afstemning er klargjort og alle differencer er afklaret, skal kontoafstemningerne med eventuel dokumentation arkiveres i mapper hos Finansteamet, således de er klar til revisionen. 16

17 4.5 Afstemningsdifferencer og åbne statusposter Det er Eniga s ansvar at undersøge og afklare eventuelle differencer på drifts- og statuskonti, samt foretage eventuel ompostering til korrekte konti - hvis nødvendigt i samarbejde med Partner. Hvis det ikke er muligt at foretage en korrekt udligning af en åben post, eller der opstår differencer ved udligning af poster, kan posterne afskrives ved kvartalsafslutningen dette i samarbejde med Partner. Ved beløb under 100 kr. kan løntemaet afskrive/ompostere uden Partners godkendelse. 4.6 Ansvarsfordeling Eniga s ansvarsområde: - At afstemme lønnen - At undersøge evt. differencer i lønafstemningen - At flytte evt. fejlposter til korrekt kontering Se bilag for visuelt workflow over denne arbejdsproces 17

18 5 DOKUMENTHISTORIK Versionsnr. Dato Forfatter Beskrivelse Deloitte Generel opdatering efter sidste arbejdsmøde Deloitte Opdatering af refusionsafsnit SLA sign-off gruppe Opdatering og gennemgang af SLA sign-off gruppe Ekspertgruppe Årlig opdatering, indarbejdet periodiseringsnotat(afsnit 2.4.9) og tilføjet afsnit vedr. afstemningsdifferencer (afsnit 4.5). Diverse korrektur, samt nyt layout. Godk. af styregruppen 10/

Tilskudsadministration

Tilskudsadministration Af Camilla Mørk Rösler 1.marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Tilskudsadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 10 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn Indhold 1. Forord... 2 2. Afgangsårsager...

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne. Opdateret december 2013 - AMH Bilag 2 til samarbejdsaftalen Løn- og personalesamarbejdet Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012 Shared Servicecenter Zealand har nu levet i et kvartal. Et kvartal som har givet udfordringer i forhold til manglende rutiner, hvem gør hvad osv. Vi har bestræbt os på at få opgaverne afviklet på en god

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012 Vores første nyhedsbrev, der blev sendt ud i maj, er blevet godt modtaget. Det er vi glade for. Som jeg nævnte i det første nyhedsbrev er det vores tanke, at nyhedsbrevet skal udkomme ca. én gang i kvartalet.

Læs mere

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Alle dokumenter, der hører til en personalesag, skal gemmes på medarbejderens sag i RI Lønservice. Der skal ikke forefindes personalesager i papirform.

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Løninformation nr.18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

SEKRETÆRKONFERENCE 2012

SEKRETÆRKONFERENCE 2012 SEKRETÆRKONFERENCE 2012 ANSÆTTELSESVILKÅR Ledere, lærere og børnehaveklasseleder Overenskomst mellem FM og LC (FSL) Tilskudsbetingelse Benyt ansættelsesbrev på vores hjemmeside Pædagogiske personale Evt.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Afv.type: TJ Suppl.kode:

Læs mere

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne Teknisk Notat Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne I år 2014 bogfører vi lønafstemningen per ressource i følgende entydigt definerede komponenter: Komponent Allokeringsdifference

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Denne vejledning beskriver kort den overordnede proces vedr. fraværsadministration på AU. 1 Registrering af fravær Medarbejders fravær registreres på

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Udarbejdelse af ansættelsesbrev (uddybes her) x Fremsendelse af ansættelsesbrev til den nye medarbejder (uddybes her)

Udarbejdelse af ansættelsesbrev (uddybes her) x Fremsendelse af ansættelsesbrev til den nye medarbejder (uddybes her) Opgave Underopgave Aktivitet Skole Lønsamarbejdet 1. Ansættelse 1.1. Stillingsbesættelse 1.1.1. Udarbejdelse af stillingsopslag 1.1.2. Annoncering 1.1.3. Modtagelse af ansøgningerne 1.1.4. Afsende kvitteringsskrivelser

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Om omposteringer henvises til Vejledning om omposteringer i SLS (under udarbejdelse).

Om omposteringer henvises til Vejledning om omposteringer i SLS (under udarbejdelse). Vejledning til billedet Lønelement i PØS Version 1, 24. oktober 2012 1. Baggrund for billedet For at tilvejebringe et nødvendigt informationsgrundlag til at kunne gennemføre en ompostering af en registreret

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere