FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A."

Transkript

1 FORMULA MARMO Side 1 / 6 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Sikkerhedsdatabladet Betegnelse FORMULA MARMO 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Beskrivelse/Brug POLISH TIL MARMOR 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Adresse Via Garibaldi, 32 Sted og Land San Martino di Lupari (PD) ITALIA tel telefax adresse for den kompetente person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet 1.4. Nødtelefon For hasteoplysninger bedes man henvende sig til TEL Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen. Produktet er klassificeret som farligt i henhold til EU-direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF og/eller EU-forordning 1272/2008 (CLP) (og senere ændringer og tilføjelser). Produktet kræver derfor et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med normerne i EU-forordning 1907/2006 og senere ændringer. Eventuelle yderligere informationer vedrørende risici for personhelbredet og/eller miljøet er angivet i afsnit 11 og 12 på dette datablad. Faremedelelser R: 66 Den fulde tekst til risikosætningerne (R) og faresætningerne (H) er angivet i afsnit 16 på databladet Mærkningselementer. Faremærkat i henhold til direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF og senere ændringer og tilføjelser. Faresymboler: Ingen. R66 S46 GENTAGEN UDSATTELSE KAN GIVE TØR ELLER REVNET HUD. VED INDTAGELSE, KONTAKT OMGAANDE LAGE OG VIS DENNE BEHOLDER ELLER ETIKET Andre farer. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Stoffer. Oplysning ikke relevant.

2 Side 2 / Blandinger. Indeholder: Identifikation. Konc. %. Klassificering 67/548/CEE. Klassificering 1272/2008 (CLP). NAPHTHA(PETROLEUM), HYDROTREATING TUNG FRAKTION CAS R10, R66, Xn R65, Note H P Flam. Liq. 3 H226, Carc. 1B H350, Muta. 1B H340, Asp. Tox. 1 H304, EØF EUH066, Note H P INDEX METOXI-2-PROPANOL CAS R10, R67 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336 EØF INDEX DIPROPYLENGLYCOL MONOMETHYLETHER CAS Stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. EØF INDEX. - T+ = Meget Giftig(T+), T = Giftig(T), Xn = Sundhedsskadelig(Xn), C = Atsende(C), Xi = Lokalirriterende(Xi), O = Brandnarende(O), E = Eksplosiv(E), F+ = Yderst Brandfarlig(F+), F = Meget Brandfarlig(F), N = Miljøfarlig(N) Den fulde tekst til risikosætningerne (R) og faresætningerne (H) er angivet i afsnit 16 på databladet. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger. ØJNE: vask med det samme med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg straks læge. HUD: vask med det samme med rigeligt vand. Tag straks forurenet tøj af. Hvis irritationen bliver ved, send straks bud efter læge. Vask det forurenede tøj, inden det bruges igen. INDÅNDING: Før personen ud i frisk luft. Hvis personen har svært ved at trække vejret skal der søges læge. INDTAGELSE: Tilkald straks læge. Fremkald kun opkastning på lægens anvisning. Giv ingen medicin eller drikkevarer oralt, hvis personen er uden bevisthed eller med mindre det er udtrykkeligt tilladt af lægen Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede. For symptomer og virkninger fremkaldt af indholdsstofferne, henvises til kap Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig. 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler. EGNEDE SLUKNINGSMIDLER Slukningsmidlerne er kuldioxid, skum, kemisk pulver. Til de dele af produktet, som ikke er antændt, kan man bruge nebuliseret vand til at sprede de brændbare dampe og beskytte de personer som er i gang med at standse lækagen. IKKE EGNEDE SLUKNINGSMIDLER Brug ikke vandstråler. Vand er ikke effektivt til slukning af branden, men det kan bruges til at nedkøle de lukkede beholdere, som er udsat for ilden, og således hindre sprængning og eksplosion Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen. EKSPONERINGSFARER VED BRAND Der kan dannes overtryk i beholdere, som er udsat for ild, med fare for eksplosion. Undgå at indånde forbrændingsprodukterne (kulilte, toksiske pyrolyse produkter, osv.) Anvisninger for brandmandskab. GENERELLE INFORMATIONER Afkøl beholderne med vandstråler for at hindre produktets nedbrydning og udvikling af potentielle sundhedsfarlige stoffer. Man skal altid være iført en komplet beskyttende flammesikker beklædning. Vandet, man bruger til slukningsarbejdet, skal samles op, det må ikke komme i kloakkerne. Det forurenede vand, man har brugt til slukningen, og brandresterne skal bortskaffes efter de gældende normer. UDSTYR Beskyttende hjelm med visir, flammesikker beklædning (flammesikre jakke og bukser med remme omkring arm, ben og krop), brandhandsker (flammesikre, skærestærk og isolerende) en autorespirator (selvbeskyttende). 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer. Fjern enhver form for brandfarlige kilder (cigaretter, åben ild, gnister osv.) eller varme fra det område, hvor lækagen har fundet sted. I tilfælde af faste produkter skal man undgå støvdannelse ved at sprøjte produktet med vand, hvis der ikke er kontraindikationer. Hvis der er støvpartikler i luften, skal man bruge åndedrætsværn. Blokér lækagen hvis det er ufarligt. Håndtér ikke de beskadigede beholdere eller det udløbne produkt uden først at have taget et passende beskyttelsesværn på. Informationer i relation til miljøskader og sundhedsskader, beskyttelse af luftvejene, ventilation og individuelle beskyttelsesværn henvises til dette datablads andre sektioner.

3 Side 3 / Miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Undgå at produktet ender i kloaksystemerne, i de overfladiske vandveje, i grundvandet og i de omkringliggende områder Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning. Opsug det produkt som er løbet ud med et absorberende inert materiale (sand, glimmerjord, diatoméjord, Kieselguhr osv.). Saml det meste af materialet op og læg det i beholdere til bortskaffelse. Fjern resten med vandstråler, hvis der ikke er kontraindikationer. Sørg for at det sted, hvor materialet er løbet ud, bliver tilstrækkeligt gennemluftet. Bortskaffelse af det forurenede materiale skal foretages i henhold til dispositionerne under punkt Henvisning til andre punkter. Eventuelle oplysninger vedrørende personlig beskyttelse og bortskaffelse kan findes i afsnittene 8 og Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering. Ryg ikke under håndtering og brug Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed. Opbevares på et tørt og godt ventileret sted, opbevares langt fra varmekilder, åben ild, gnister og andre antændelseskilder Særlige anvendelser. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Kontrolparametre. Betegnelse Type Stat TWA/8h STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm 1-METOXI-2-PROPANOL TLV-ACGIH Hud TLV DK Hud OEL EU Hud DIPROPYLENGLYCOL MONOMETHYLETHER TLV-ACGIH Hud TLV DK Hud OEL EU Hud 8.2. Eksponeringskontrol. Brug af passende tekniske midler skal altid have førsteret i forhold til de personlige beskyttelsesværn, garantere en god ventilation på arbejdspladsen gennem en effektiv lokal aspiration eller luftgennemstrømning. Hvis disse foranstaltninger på arbejdspladsen ikke holder produktkoncentrationen neden under eksponeringens grænseværdier, skal man bruge et passende åndedrætsværn. Mens produktet bruges, skal man vedrørende detaljerne holde sig til etiketten om produktets farlighed. Ved valg af personlige beskyttelsesværn kan man eventuelt henvende sig til ens egne forhandlere af kemiske stoffer. De personlige beskyttelsesværn skal være i overensstemmelse med de her nedenunder beskrevne gældende normer. HÅNDVÆRN Beskyt hænderne med arbejdshandsker i kategorien II (der henvises til Direktivet 89/686/EØF og standarden EN 374) som er lavet af PVC, neopren, nitril eller ækvivalente. Ved det endelige valg af arbejdshandsker skal følgende tages i betragtning: degradering, den tid det tager at ødelægge handsken og gennemsivning. Ved blandinger skal handskens modstandskraft vurderes før brug, da det er uforudsigeligt. Handskerne har en slidperiode som afhænger af eksponeringstiden. ØJENVÆRN Man skal bruge hermetiske beskyttelses briller (der henvises til EN 166). HUDVÆRN Man skal være iført arbejdstøj med lange ærmer og professionelle beskyttelsessko i kategorien II (der henvises til Direktivet 89/686/EØF og standarden EN 374). Man skal vaske sig med vand og sæbe når man har taget beskyttelsestøjet af. ÅNDEDRÆTSVÆRN Hvis en eller flere af grænseværdierne, på de stoffer som findes i præparatet, overskrides refereret til den daglige eksponering i arbejdsmiljøet eller til en fraktion som fastsættes af firmaets afdeling for forebyggelse og beskyttelse, tag en maske på med A-filter eller universaltypen klasserne (1,2 eller 3) den skal vælges i relation til den maksimale brugskoncentration (der henvises til normen EN 141). Brug af åndedrætsværn såsom masker med filter til organiske dampe og til gas/damp er nødvendigt, hvis der ikke er installeret tekniske forholdsregler til beskyttelse af de personer, som arbejder i området. Maskernes beskyttelse er dog begrænset. Hvis det stof der er tale om er lugtfri eller dets lugtegrænse overskrider den relative eksponeringsgrænse og i nødstilfælde, eller rettere når eksponeringsgrænserne er ukendte, eller arbejdsmiljøets iltkoncentration ligger under et rumfang på 7 %, skal man påføre sig et trykluftsforsynet åndedrætsværn i åbent kredsløb (der henvises til normen EN 137) eller et luftforsynet åndedrætsværn til brug med helmaske, halvmaske eller munding (der henvises til normen EN 138). Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og nødbruser.

4 Side 4 / 6 9. Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber. Fysisk tilstand Cremet væske Farve hvid Lugt Honning lugtgrænse. ph. Smeltepunkt eller frysepunkt. Kogepunkt. Destillationsinterval. Flammepunkt. > 60 C. Fordampningshastighed Brandfarlighed af gasser og faste stoffer Nederste antændelsesgrænse. Øverste antændelsesgrænse. Nederste eksplosionsgrænse. Øverste eksplosionsgrænse. Damptryk. Dampenes densitet Vægtfylde. 0,940 Kg/l Opløselighed delvis opløselig Fordelings koefficient n-oktanol/vand Selvantændelsestemperatur. Nedbrydningstemperatur. Viskositet Brand-egenskaber 9.2. Andre oplysninger. VOC (Direktiv 1999/13/CE) : 25,00 % - 235,00 g/liter. VOC (flygtigt kulstof) : 20,27 % - 190,51 g/liter. 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet. Der er ingen specifikke farer for reaktioner med andre stoffer under normale brugsforhold. DIPROPYLENGLYCOL MONOMETHYLETHER: Kan reagere med oxidanter. Ved opvarmning til nedbrydning udvikles røg og dampe, som er skarpe og irriterende. 1-METOXI-2-PROPANOL: Absorberer og opløses i vand og organiske opløsningsmidler, opløser forskellige plastmaterialer. Er stabilt men kan med luft langsomt afgive eksplosive peroxider Kemisk stabilitet. Produktet er stabilt i normale brugs- og lagringsomgivelser Risiko for farlige reaktioner. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luften. 1-METOXI-2-PROPANOL: Kan danne farlige reaktioner med stærke oxidationsmidler og stærke syrer Forhold, der skal undgås. Undgå overophedning, elektrostatiske udladninger og enhver form for antændingskilde. 1-METOXI-2-PROPANOL: Undgå eksponering til luft Materialer, der skal undgås. 1-METOXI-2-PROPANOL: Oxiderende stoffer, stærke syrer og alkalimetaller Farlige nedbrydningsprodukter. Ved termisk nedbrydning eller i brandtilfælde, kan der dannes dampe der muligvis kan være sundhedsfarlige. 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger. Ved gentagen udsætning, kan produktet have en virke affedtende paa huden, som vil vise tørhed og sprækker. 1-METOXI-2-PROPANOL: Absorberes specielt ved penetration gennem huden, ikke så meget ved indånding pga. stoffets lave damptryk. Ved koncentrationer over 100 ppm virker stoffet irriterende på øjenlimhinder, næseslimhinder og orofaryngalslimhinder. Med 1000 ppm bemærkes balanceforstyrrelser og stærk irritation i øjnene. Kliniske og biologiske undersøgelser på frivillige forsøgspersoner har ikke vist anomalier. Acetatet giver større irritation ved direkte hud- og øjenkontakt. Der er ikke rapporteret kroniske virkninger på mennesker.

5 Side 5 / 6 1-METOXI-2-PROPANOL LD50 (Oral): LC50 (Inhalation): LD50 (Dermal): 5300 mg/kg Rat 54,6 mg/l/4h Rat mg/kg Rabbit 12. Miljøoplysninger. Brug ifølge de gode arbejdsforanstaltninger og undgaa at udlede produktet i miljøet. Meddel til de kompetente myndigheder, hvis produktet er kommet i kloaksystemet eller vandafløb, eller om det har forurenet jord eller vegetation Toksicitet Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling. Genbrug, hvis det er muligt. Produktresterne skal betragtes som ufarligt specialaffald. Farligheden af det, som dette produkt indeholder, skal vurderes på grundlag af de gældende normer. Bortskaffelse skal foretages af et autoriseret firma i overensstemmelse med lokal og national lovgivning. FORURENET EMBALLAGE De forurenede emballager skal sendes til genbrug eller bortskaffelse i overensstemmelse med lokal og national lovgivning. 14. Transportoplysninger. Hvis produktet skal ikke regnes for farligt i henhold til de gældende love vedrørende vejtransport (A.D.R.), jernbanetransport (RID), søtransport (IMDG Code) og lufttransport (IATA) af farlige stoffer. 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Seveso-kategori. Ingen. Restriktioner vedrørende produkter eller stoffer indeholdt i bilag XVII af EU-forordning 1907/2006. Produkt. Punkt. 3 Indeholdte stoffer. Stoffer i Candidate List (art. 59 REACH). Ingen. Stoffer som kræver autorisation (Bilag XIV REACH). Ingen. Sundhedskontrol. Operatørerne der er udsat for denne kemiske agens skal ikke underkastes en lægeovervaagning, paa betingelse af at resultaterne af farevurderingen har bevist at der kun er moderat sundhedsfare for operatørerne og at bestemmelserne i 98/24/EF direktivet er tilstrækkelige for at nedsætte risikoen Kemikaliesikkerhedsvurdering. Der er ikke blevet foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering af blandingen eller stofferne indeholdt heri.

6 Side 6 / Andre oplysninger. Tekst til faresætninger (H) angivet i afsnit 2-3 på databladet: Flam. Liq. 3 Brandfarlig væske, kategori 3 Carc. 1B Carcinogenicitet, kategori 1B Muta. 1B Kimcellemutagenicitet, kategori 1B Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1 STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, kategori 3 H226 Brandfarlig væske og damp. H350 Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. H340 Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Teksten paa faremeddelelser (R) angives i afsnit 2-3 i dette kort: R10 R65 R66 R67 BRANDFARLIG. FARLIG: KAN GIVE LUNGESKADE VED INDTAGELSE. GENTAGEN UDSATTELSE KAN GIVE TØR ELLER REVNET HUD. MPE KAN GIVE SLØVHED OG SVIMMELHED. GENEREL BIBLIOGRAFI: 1. Direktiv 1999/45/CE og følgende ændringer 2. Direktiv 67/548/CEE og følgende ændringer og tilpasninger 3. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 1907/2006 (REACH) 4. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 1272/2008 (CLP) 5. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 790/2009 (I Atp. CLP) 6. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 453/ The Merck Index. Ed Handling Chemical Safety 9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 10. INRS - Fiche Toxicologique 11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 12. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 Bemærkning til brugeren: Oplysningerne indeholdt paa dette kort er baseret paa de viden, vi sidder inde med paa datoen for den sidste version. Brugeren skal sikre sig, at oplysningerne er fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse af produktet. Dette dokument maa ikke fortolkes som garanti for nogen specifik egenskab i produktet. Da produktanvendelsen ikke falder under vores direkte kontrol, er det brugerens pligt, under eget ansvar, at overholde de gældende love og forskrifter angaaende hygiejne og sikkerhed. Der paatages intet ansvar for ukorrekt anvendelse. Andringer i forhold til tidligere version: I følgende afsnit er der blevet foretaget ændringer: 02.

MAIMERI S.p.A. MAIMERI ACRILICO 09134 GOLDEN OCHRE

MAIMERI S.p.A. MAIMERI ACRILICO 09134 GOLDEN OCHRE Side 1 / 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kode: 09134 Betegnelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

MAIMERI S.p.A. MAIMERI ACRILICO 09251 PERMANENT RED LIGHT

MAIMERI S.p.A. MAIMERI ACRILICO 09251 PERMANENT RED LIGHT Side 1 / 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kode: 09251 Betegnelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA W 68. Sikkerhedsdatabladet. Oleorepellente per cotto e pietra naturale.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA W 68. Sikkerhedsdatabladet. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. Side 1 / 5 Sikkerhedsdatabladet 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Betegnelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SELKO B.V. SELACID-LIQUID (+31) 13 462 5670

SELKO B.V. SELACID-LIQUID (+31) 13 462 5670 Side1 / 7 Sikkerhedsdatabladet 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt Kode: Betegnelse 11849700 SELACID LIQUID 1.2 Anvendelse

Læs mere

ACC Silicones LTD SILCOSET 153

ACC Silicones LTD SILCOSET 153 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Betegnelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILASATIN. Sikkerhedsdatabladet. FILASATIN Flydende voks (satin) Flydende voks (satin)

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILASATIN. Sikkerhedsdatabladet. FILASATIN Flydende voks (satin) Flydende voks (satin) Side 1 / 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Sikkerhedsdatabladet Betegnelse Kemisk udtryk og synonimer Flydende voks (satin) 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SELKO B.V. SELACID-GREEN GROWTH LIQUID (+31) 13 462 5670

SELKO B.V. SELACID-GREEN GROWTH LIQUID (+31) 13 462 5670 Side1 / 8 Sikkerhedsdatabladet 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt Kode: 11849600 Betegnelse 1.2 Anvendelse af stoffet /det

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SELKO B.V SELKO TMR

SELKO B.V SELKO TMR Side 1 / 6 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kode: 11848970 Betegnelse SELKO TMR Sikkerhedsdatabladet 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 22/08/2008 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5256 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22/11/2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 05/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 05/07/2011 Revision: 01/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 74016

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PR-nr.: Synonymer: Spærrevæske Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Trykt dato: 14.12.2012 Katalog-nr.: Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 09/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TOURTURF HIGH PK 0-11-17

SIKKERHEDSDATABLAD TOURTURF HIGH PK 0-11-17 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/01/2014 Version: 1 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 08197 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FARECLA MARINE PROFESSIONAL DEEP CLEAN WASH C075

SIKKERHEDSDATABLAD FARECLA MARINE PROFESSIONAL DEEP CLEAN WASH C075 Side: 1 Kompileringsdato: 04/02/2010 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: C075 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SVETSTRÅD FÖR OLEGERADE STÅL, AGA H

SIKKERHEDSDATABLAD SVETSTRÅD FÖR OLEGERADE STÅL, AGA H 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gassvetstråd 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 106 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 31/01/2012 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA DEWAX. Sikkerhedsdatabladet. FILA DEWAX Solvente per la rimozione di protettivi filmanti e cere a base solvente

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA DEWAX. Sikkerhedsdatabladet. FILA DEWAX Solvente per la rimozione di protettivi filmanti e cere a base solvente Side 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Sikkerhedsdatabladet Betegnelse Kemisk udtryk og synonimer Solvente per la rimozione di protettivi

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER Udfærdigelsesdato: 11.12.2014 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL X-POWER SERVICERENS BENZIN Produktkode: PR-nr.: 3250 Under

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 20/04/2010 Revision: 15/02/2017 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: A814/25

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere