FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A."

Transkript

1 FORMULA MARMO Side 1 / 6 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Sikkerhedsdatabladet Betegnelse FORMULA MARMO 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Beskrivelse/Brug POLISH TIL MARMOR 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Adresse Via Garibaldi, 32 Sted og Land San Martino di Lupari (PD) ITALIA tel telefax adresse for den kompetente person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet 1.4. Nødtelefon For hasteoplysninger bedes man henvende sig til TEL Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen. Produktet er klassificeret som farligt i henhold til EU-direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF og/eller EU-forordning 1272/2008 (CLP) (og senere ændringer og tilføjelser). Produktet kræver derfor et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med normerne i EU-forordning 1907/2006 og senere ændringer. Eventuelle yderligere informationer vedrørende risici for personhelbredet og/eller miljøet er angivet i afsnit 11 og 12 på dette datablad. Faremedelelser R: 66 Den fulde tekst til risikosætningerne (R) og faresætningerne (H) er angivet i afsnit 16 på databladet Mærkningselementer. Faremærkat i henhold til direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF og senere ændringer og tilføjelser. Faresymboler: Ingen. R66 S46 GENTAGEN UDSATTELSE KAN GIVE TØR ELLER REVNET HUD. VED INDTAGELSE, KONTAKT OMGAANDE LAGE OG VIS DENNE BEHOLDER ELLER ETIKET Andre farer. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Stoffer. Oplysning ikke relevant.

2 Side 2 / Blandinger. Indeholder: Identifikation. Konc. %. Klassificering 67/548/CEE. Klassificering 1272/2008 (CLP). NAPHTHA(PETROLEUM), HYDROTREATING TUNG FRAKTION CAS R10, R66, Xn R65, Note H P Flam. Liq. 3 H226, Carc. 1B H350, Muta. 1B H340, Asp. Tox. 1 H304, EØF EUH066, Note H P INDEX METOXI-2-PROPANOL CAS R10, R67 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336 EØF INDEX DIPROPYLENGLYCOL MONOMETHYLETHER CAS Stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. EØF INDEX. - T+ = Meget Giftig(T+), T = Giftig(T), Xn = Sundhedsskadelig(Xn), C = Atsende(C), Xi = Lokalirriterende(Xi), O = Brandnarende(O), E = Eksplosiv(E), F+ = Yderst Brandfarlig(F+), F = Meget Brandfarlig(F), N = Miljøfarlig(N) Den fulde tekst til risikosætningerne (R) og faresætningerne (H) er angivet i afsnit 16 på databladet. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger. ØJNE: vask med det samme med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg straks læge. HUD: vask med det samme med rigeligt vand. Tag straks forurenet tøj af. Hvis irritationen bliver ved, send straks bud efter læge. Vask det forurenede tøj, inden det bruges igen. INDÅNDING: Før personen ud i frisk luft. Hvis personen har svært ved at trække vejret skal der søges læge. INDTAGELSE: Tilkald straks læge. Fremkald kun opkastning på lægens anvisning. Giv ingen medicin eller drikkevarer oralt, hvis personen er uden bevisthed eller med mindre det er udtrykkeligt tilladt af lægen Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede. For symptomer og virkninger fremkaldt af indholdsstofferne, henvises til kap Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig. 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler. EGNEDE SLUKNINGSMIDLER Slukningsmidlerne er kuldioxid, skum, kemisk pulver. Til de dele af produktet, som ikke er antændt, kan man bruge nebuliseret vand til at sprede de brændbare dampe og beskytte de personer som er i gang med at standse lækagen. IKKE EGNEDE SLUKNINGSMIDLER Brug ikke vandstråler. Vand er ikke effektivt til slukning af branden, men det kan bruges til at nedkøle de lukkede beholdere, som er udsat for ilden, og således hindre sprængning og eksplosion Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen. EKSPONERINGSFARER VED BRAND Der kan dannes overtryk i beholdere, som er udsat for ild, med fare for eksplosion. Undgå at indånde forbrændingsprodukterne (kulilte, toksiske pyrolyse produkter, osv.) Anvisninger for brandmandskab. GENERELLE INFORMATIONER Afkøl beholderne med vandstråler for at hindre produktets nedbrydning og udvikling af potentielle sundhedsfarlige stoffer. Man skal altid være iført en komplet beskyttende flammesikker beklædning. Vandet, man bruger til slukningsarbejdet, skal samles op, det må ikke komme i kloakkerne. Det forurenede vand, man har brugt til slukningen, og brandresterne skal bortskaffes efter de gældende normer. UDSTYR Beskyttende hjelm med visir, flammesikker beklædning (flammesikre jakke og bukser med remme omkring arm, ben og krop), brandhandsker (flammesikre, skærestærk og isolerende) en autorespirator (selvbeskyttende). 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer. Fjern enhver form for brandfarlige kilder (cigaretter, åben ild, gnister osv.) eller varme fra det område, hvor lækagen har fundet sted. I tilfælde af faste produkter skal man undgå støvdannelse ved at sprøjte produktet med vand, hvis der ikke er kontraindikationer. Hvis der er støvpartikler i luften, skal man bruge åndedrætsværn. Blokér lækagen hvis det er ufarligt. Håndtér ikke de beskadigede beholdere eller det udløbne produkt uden først at have taget et passende beskyttelsesværn på. Informationer i relation til miljøskader og sundhedsskader, beskyttelse af luftvejene, ventilation og individuelle beskyttelsesværn henvises til dette datablads andre sektioner.

3 Side 3 / Miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Undgå at produktet ender i kloaksystemerne, i de overfladiske vandveje, i grundvandet og i de omkringliggende områder Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning. Opsug det produkt som er løbet ud med et absorberende inert materiale (sand, glimmerjord, diatoméjord, Kieselguhr osv.). Saml det meste af materialet op og læg det i beholdere til bortskaffelse. Fjern resten med vandstråler, hvis der ikke er kontraindikationer. Sørg for at det sted, hvor materialet er løbet ud, bliver tilstrækkeligt gennemluftet. Bortskaffelse af det forurenede materiale skal foretages i henhold til dispositionerne under punkt Henvisning til andre punkter. Eventuelle oplysninger vedrørende personlig beskyttelse og bortskaffelse kan findes i afsnittene 8 og Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering. Ryg ikke under håndtering og brug Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed. Opbevares på et tørt og godt ventileret sted, opbevares langt fra varmekilder, åben ild, gnister og andre antændelseskilder Særlige anvendelser. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Kontrolparametre. Betegnelse Type Stat TWA/8h STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm 1-METOXI-2-PROPANOL TLV-ACGIH Hud TLV DK Hud OEL EU Hud DIPROPYLENGLYCOL MONOMETHYLETHER TLV-ACGIH Hud TLV DK Hud OEL EU Hud 8.2. Eksponeringskontrol. Brug af passende tekniske midler skal altid have førsteret i forhold til de personlige beskyttelsesværn, garantere en god ventilation på arbejdspladsen gennem en effektiv lokal aspiration eller luftgennemstrømning. Hvis disse foranstaltninger på arbejdspladsen ikke holder produktkoncentrationen neden under eksponeringens grænseværdier, skal man bruge et passende åndedrætsværn. Mens produktet bruges, skal man vedrørende detaljerne holde sig til etiketten om produktets farlighed. Ved valg af personlige beskyttelsesværn kan man eventuelt henvende sig til ens egne forhandlere af kemiske stoffer. De personlige beskyttelsesværn skal være i overensstemmelse med de her nedenunder beskrevne gældende normer. HÅNDVÆRN Beskyt hænderne med arbejdshandsker i kategorien II (der henvises til Direktivet 89/686/EØF og standarden EN 374) som er lavet af PVC, neopren, nitril eller ækvivalente. Ved det endelige valg af arbejdshandsker skal følgende tages i betragtning: degradering, den tid det tager at ødelægge handsken og gennemsivning. Ved blandinger skal handskens modstandskraft vurderes før brug, da det er uforudsigeligt. Handskerne har en slidperiode som afhænger af eksponeringstiden. ØJENVÆRN Man skal bruge hermetiske beskyttelses briller (der henvises til EN 166). HUDVÆRN Man skal være iført arbejdstøj med lange ærmer og professionelle beskyttelsessko i kategorien II (der henvises til Direktivet 89/686/EØF og standarden EN 374). Man skal vaske sig med vand og sæbe når man har taget beskyttelsestøjet af. ÅNDEDRÆTSVÆRN Hvis en eller flere af grænseværdierne, på de stoffer som findes i præparatet, overskrides refereret til den daglige eksponering i arbejdsmiljøet eller til en fraktion som fastsættes af firmaets afdeling for forebyggelse og beskyttelse, tag en maske på med A-filter eller universaltypen klasserne (1,2 eller 3) den skal vælges i relation til den maksimale brugskoncentration (der henvises til normen EN 141). Brug af åndedrætsværn såsom masker med filter til organiske dampe og til gas/damp er nødvendigt, hvis der ikke er installeret tekniske forholdsregler til beskyttelse af de personer, som arbejder i området. Maskernes beskyttelse er dog begrænset. Hvis det stof der er tale om er lugtfri eller dets lugtegrænse overskrider den relative eksponeringsgrænse og i nødstilfælde, eller rettere når eksponeringsgrænserne er ukendte, eller arbejdsmiljøets iltkoncentration ligger under et rumfang på 7 %, skal man påføre sig et trykluftsforsynet åndedrætsværn i åbent kredsløb (der henvises til normen EN 137) eller et luftforsynet åndedrætsværn til brug med helmaske, halvmaske eller munding (der henvises til normen EN 138). Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og nødbruser.

4 Side 4 / 6 9. Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber. Fysisk tilstand Cremet væske Farve hvid Lugt Honning lugtgrænse. ph. Smeltepunkt eller frysepunkt. Kogepunkt. Destillationsinterval. Flammepunkt. > 60 C. Fordampningshastighed Brandfarlighed af gasser og faste stoffer Nederste antændelsesgrænse. Øverste antændelsesgrænse. Nederste eksplosionsgrænse. Øverste eksplosionsgrænse. Damptryk. Dampenes densitet Vægtfylde. 0,940 Kg/l Opløselighed delvis opløselig Fordelings koefficient n-oktanol/vand Selvantændelsestemperatur. Nedbrydningstemperatur. Viskositet Brand-egenskaber 9.2. Andre oplysninger. VOC (Direktiv 1999/13/CE) : 25,00 % - 235,00 g/liter. VOC (flygtigt kulstof) : 20,27 % - 190,51 g/liter. 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet. Der er ingen specifikke farer for reaktioner med andre stoffer under normale brugsforhold. DIPROPYLENGLYCOL MONOMETHYLETHER: Kan reagere med oxidanter. Ved opvarmning til nedbrydning udvikles røg og dampe, som er skarpe og irriterende. 1-METOXI-2-PROPANOL: Absorberer og opløses i vand og organiske opløsningsmidler, opløser forskellige plastmaterialer. Er stabilt men kan med luft langsomt afgive eksplosive peroxider Kemisk stabilitet. Produktet er stabilt i normale brugs- og lagringsomgivelser Risiko for farlige reaktioner. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luften. 1-METOXI-2-PROPANOL: Kan danne farlige reaktioner med stærke oxidationsmidler og stærke syrer Forhold, der skal undgås. Undgå overophedning, elektrostatiske udladninger og enhver form for antændingskilde. 1-METOXI-2-PROPANOL: Undgå eksponering til luft Materialer, der skal undgås. 1-METOXI-2-PROPANOL: Oxiderende stoffer, stærke syrer og alkalimetaller Farlige nedbrydningsprodukter. Ved termisk nedbrydning eller i brandtilfælde, kan der dannes dampe der muligvis kan være sundhedsfarlige. 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger. Ved gentagen udsætning, kan produktet have en virke affedtende paa huden, som vil vise tørhed og sprækker. 1-METOXI-2-PROPANOL: Absorberes specielt ved penetration gennem huden, ikke så meget ved indånding pga. stoffets lave damptryk. Ved koncentrationer over 100 ppm virker stoffet irriterende på øjenlimhinder, næseslimhinder og orofaryngalslimhinder. Med 1000 ppm bemærkes balanceforstyrrelser og stærk irritation i øjnene. Kliniske og biologiske undersøgelser på frivillige forsøgspersoner har ikke vist anomalier. Acetatet giver større irritation ved direkte hud- og øjenkontakt. Der er ikke rapporteret kroniske virkninger på mennesker.

5 Side 5 / 6 1-METOXI-2-PROPANOL LD50 (Oral): LC50 (Inhalation): LD50 (Dermal): 5300 mg/kg Rat 54,6 mg/l/4h Rat mg/kg Rabbit 12. Miljøoplysninger. Brug ifølge de gode arbejdsforanstaltninger og undgaa at udlede produktet i miljøet. Meddel til de kompetente myndigheder, hvis produktet er kommet i kloaksystemet eller vandafløb, eller om det har forurenet jord eller vegetation Toksicitet Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling. Genbrug, hvis det er muligt. Produktresterne skal betragtes som ufarligt specialaffald. Farligheden af det, som dette produkt indeholder, skal vurderes på grundlag af de gældende normer. Bortskaffelse skal foretages af et autoriseret firma i overensstemmelse med lokal og national lovgivning. FORURENET EMBALLAGE De forurenede emballager skal sendes til genbrug eller bortskaffelse i overensstemmelse med lokal og national lovgivning. 14. Transportoplysninger. Hvis produktet skal ikke regnes for farligt i henhold til de gældende love vedrørende vejtransport (A.D.R.), jernbanetransport (RID), søtransport (IMDG Code) og lufttransport (IATA) af farlige stoffer. 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Seveso-kategori. Ingen. Restriktioner vedrørende produkter eller stoffer indeholdt i bilag XVII af EU-forordning 1907/2006. Produkt. Punkt. 3 Indeholdte stoffer. Stoffer i Candidate List (art. 59 REACH). Ingen. Stoffer som kræver autorisation (Bilag XIV REACH). Ingen. Sundhedskontrol. Operatørerne der er udsat for denne kemiske agens skal ikke underkastes en lægeovervaagning, paa betingelse af at resultaterne af farevurderingen har bevist at der kun er moderat sundhedsfare for operatørerne og at bestemmelserne i 98/24/EF direktivet er tilstrækkelige for at nedsætte risikoen Kemikaliesikkerhedsvurdering. Der er ikke blevet foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering af blandingen eller stofferne indeholdt heri.

6 Side 6 / Andre oplysninger. Tekst til faresætninger (H) angivet i afsnit 2-3 på databladet: Flam. Liq. 3 Brandfarlig væske, kategori 3 Carc. 1B Carcinogenicitet, kategori 1B Muta. 1B Kimcellemutagenicitet, kategori 1B Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1 STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, kategori 3 H226 Brandfarlig væske og damp. H350 Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. H340 Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Teksten paa faremeddelelser (R) angives i afsnit 2-3 i dette kort: R10 R65 R66 R67 BRANDFARLIG. FARLIG: KAN GIVE LUNGESKADE VED INDTAGELSE. GENTAGEN UDSATTELSE KAN GIVE TØR ELLER REVNET HUD. MPE KAN GIVE SLØVHED OG SVIMMELHED. GENEREL BIBLIOGRAFI: 1. Direktiv 1999/45/CE og følgende ændringer 2. Direktiv 67/548/CEE og følgende ændringer og tilpasninger 3. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 1907/2006 (REACH) 4. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 1272/2008 (CLP) 5. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 790/2009 (I Atp. CLP) 6. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 453/ The Merck Index. Ed Handling Chemical Safety 9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 10. INRS - Fiche Toxicologique 11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 12. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 Bemærkning til brugeren: Oplysningerne indeholdt paa dette kort er baseret paa de viden, vi sidder inde med paa datoen for den sidste version. Brugeren skal sikre sig, at oplysningerne er fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse af produktet. Dette dokument maa ikke fortolkes som garanti for nogen specifik egenskab i produktet. Da produktanvendelsen ikke falder under vores direkte kontrol, er det brugerens pligt, under eget ansvar, at overholde de gældende love og forskrifter angaaende hygiejne og sikkerhed. Der paatages intet ansvar for ukorrekt anvendelse. Andringer i forhold til tidligere version: I følgende afsnit er der blevet foretaget ændringer: 02.

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk

DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin AM 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin AM 1.2 Brugsområde Renser og bekæmper skimmelsvamp, mug, alger og mikroorganismer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere