er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5."

Transkript

1 Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: Vuggestuen Randbølvej, Randbølvej 63, 2720 Vanløse. CVR: Randbøllens Fritidshjem & Klub, Randbølvej 67, 2720 Vanløse. CVR: er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Der forudsættes et separat aftaleblad med kommunen om netværkets forhold til kommunen, idet selve kontrakten her kun regulerer forholdet mellem institutionerne. Formål med kontrakten Det er kontraktens formål at fastlægge rammerne for det samarbejde, der sker imellem de selvejende institutioner, der er deltagere i Netværket. Netværket hedder: ME 5 (herefter kaldet Netværket ) Netværket er en selvstændig juridisk enhed, der har status af forening. Som deltagere kan optages selvejende og private daginstitutioner, der drives i Københavns Kommune på grundlag af dagtilbudsloven. Denne kontrakt udgør det juridiske grundlag for Netværket, idet der ikke udarbejdes særskilte vedtægter. Netværkets hjemsted er Netværket ME 5, Randbølvej 67, 2720 Vanløse. Tlf Formål med Netværket Formålet med Netværket er at skabe et samarbejde, der styrker de deltagende institutioners pædagogiske, økonomiske og ledelsesmæssige bæredygtighed. I erkendelse af kravet om større pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssig bæredygtighed etablerer vi et samarbejde, hvor vi ved at løse opgaver i Netværket opnår kvalitative og

2 økonomiske gevinster, der gør det muligt at bevare de enkelte institutioners værdigrundlag og særkender. Arbejdet i Netværket er et forpligtende arbejdsfællesskab, der udføres på grundlag af et princip om, at alle deltagende institutioner er ligeværdige. Netværket skal styrke aktiviteter på tværs af institutionerne med afsæt i de kompetencer Netværkets ledere og medarbejdere repræsenterer. Netværket skal kunne indgå som en kompetent aktør i forhold til Københavns Kommune og andre interessenter. Grundlag og forudsætninger Netværkets institutioner er hver for sig selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, ledelse og medarbejdere; alt i henhold til lovgivningens regler. Den enkelte institution har egen driftsoverenskomst og egen budgetramme aftalt med Københavns Kommune. Som medlem af Netværket skal den enkelte institution være forpligtet til at arbejde loyalt for opfyldelse af de målsætninger, der er indeholdt i Netværkskontrakten. Netværkets enkelte institutioner forpligter sig overfor Netværket til at arbejde med fuld gennemsigtighed i egne forhold omkring de opgaver og målsætninger som Netværket påtager sig. Netværkets Organisering NetværksSamarbejdsUdvalget (NetSU) NetSU består af et medlem fra hver af de 4 institutionsbestyrelser. Medlemmerne vælges en gang årligt. Ydermere skal der være en medarbejderrepræsentant og en ledelsesrepræsentant i NetSU. Samarbejdsudvalgets funktion er at koordinere indsatserne i de 4 institutioner. Der afholdes møde min. 2 gange årligt.

3 Netværksledelsen Netværket ledes af Netværksledelsen, som består af ledelsen fra de enkelte institutioner. Netværksledelsen er ansvarlig for at udføre de arbejdsopgaver, som bestyrelserne i de enkelte institutioner pålægger den. Referater fra Netværksmøderne sendes til NetSU. Netværksledelsen er sekretariat for NetSU. Netværksledelsen udarbejder til NetSU og bestyrelserne en beskrivelse af, hvorledes Netværkets opgaver og funktioner fordeles imellem deltagerne i Netværksledelsen. Organisering af arbejdet i Netværksledelsen Netværksledelsen består af ledelserne i Netværkets institutioner og er ansvarlig for institutionerne og Netværkets daglige drift. Netværksledelsen er forpligtet til at holde bestyrelserne og NetSu underrettet om beslutninger, som vedrører Netværket. Netværksledelsen holder møde hver 14. dag og ad hoc i forhold til akut opståede arbejdsopgaver. Netværksledelsen arbejder på møderne efter en fast dagsorden (se bilag 1). Der laves beslutningsreferat efter hvert møde samt ny dagsorden til næste møde. Det er den enkelte ledelse, der har ansvar for, at egen bestyrelse er opdateret og informeret om Netværkets arbejde. Netværkets vision, opgaver og mål Netværkets vision At vores fire institutioner opleves som et bæredygtigt Netværk af forvaltningen, ledelsen, personalet, forældre og børn. Herunder ligger, at vi vil skabe et Netværk: hvor hver institution har en velafbalanceret økonomi hvor børn og forældre føler sig velkomne og kan lide at være hvor pædagogik og faglighed er i fokus hvor personalet udvikles og trives også på kryds og tværs

4 Netværksledelsen udarbejder mål og opgavebeskrivelse for Netværket. Mål og opgaver indtegnes i en GANTT model (se bilag 2, 3, 4 og 5), som beskrives yderligere i Netværksplanen. Netværksledelsen skal ved udarbejdelsen af mål påse, at kravene i en eventuel samarbejdsaftale med Københavns Kommune opfyldes. Der skabes målsætninger med udgangspunkt i de fire dimensioner, som er forudsat af Københavns Kommune: økonomi interessenter pædagogisk profil/faglighed HR Økonomi Som grundlag for Netværket har vi forudsat at hver enkelt institution har egen budgetramme som er aftalt med Københavns Kommune. Der er ikke nogen egentlig selvstændig økonomi i Netværket. Der er aftalt nogle økonomiske forudsætninger for den enkelte institution, der er med i Netværket, og som institutionen forpligter sig til at overholde. Forudsætningerne er: Budgetoverholdelse er et krav. De budgetopfølgningsrutiner (prognoser) som udmeldes af Københavns Kommune skal overholdes. Et Netværksmedlem forudsættes at redegøre for en handlingsplan i Netværksledelsen ved underskud. Netværket aftaler, at alle institutioner, når budgetterne for det kommende år er behandlet i institutionernes bestyrelse, gennemgås for Netværksledelsen til orientering. Hver institution bidrager til en personaleudviklingspulje. Puljen dækker fx foredrag, og temaaftener. Bidraget udregnes efter en fordelingsnøgle ift. fastansatte.

5 Eks. Regningen lyder på: kr. Vuggestuen: 21 ansatte. BH: 6. BHJyl: 4. FH/FK: 11 Regnestykket bliver således: /42 = 238,10 Vuggestuen betaler 21x238,10, BH 6x238,10, BHJyl 4x238,10 og FH/FK 11x238,10. Ved øvrige fælles arrangementer/indkøb aftales fordelingen af økonomien på Netværksmøderne afhængigt af deltagelse/udbytte af arrangementet/indkøbet. Interessenter Vi har gennem vores arbejde med Netværksetableringen lavet en interessentanalyse. Ud fra den analyse har vi valgt, hvilke interessenter der har størst betydning for Netværkets videre arbejde. Vi sætter derfor fokus på børnene, forældrene og bestyrelsen, som er vores nærmeste interessenter. Pædagogik og faglighed Ud fra vores kulturanalyse har vi kunne se nogle lighedstegn i de 4 institutioners nuværende pædagogiske fundament som gør, at vi vælger at sætte fokus på den anerkendende pædagogik og sansemotorisk udvikling Det er vores mål, at Netværkets 4 institutioner arbejder ud fra og med disse to pædagogiske tilgange. HR HR omhandler alle de personalepolitiske aspekter såsom fx fraværspolitik, medarbejderudvikling, APV og trivsel på arbejdspladsen. For at få mest muligt ud af personalets ressourcer er det vigtigt, at alle føler sig inkluderet i processen, at de har mulighed for at bidrage med deres idéer og kompetencer, og at de ikke føler sig fremmedgjort i forhold til de andre institutioner i Netværket. Fortrolighed/tavshedspligt

6 Netværket og alle personer, der kommer i kontakt med Netværket forpligter sig til at håndtere al information fra deltagerne som fortrolig. Det betyder, at alle informationer om en institutions forhold betragtes som fortrolige oplysninger, som Netværksdeltagerne ikke må videregive til personer udenfor Netværket. Kun informationer, som allerede er offentligt tilgængelige, må videregives. For så vidt angår personlige oplysninger og forretningshemmeligheder m.v. henvises der særskilt til Forvaltningsloven og Straffeloven, hvoraf fremgår hvornår videregivelse af sådanne oplysninger er strafbar. Netværksledelsen underskriver tavshedserklæringer, der indbefatter dels Forvaltningslovens og Straffelovens område og dels det yderligere område, der omfattes af ovenfor nævnte område for fortrolighed, således at det i praksis vil være sådan at en deltager i Netværket ikke kan videregive informationer om en anden institution, hvis informationen er kommet til kendskab i Netværkssammenhæng. Erklæringen udformes som et tillæg til ledelsens ansættelsesbreve, således at overtrædelse vil få konsekvenser i ansættelsesforholdet. Den aftalte fortrolighed og den efter loven gældende tavshedspligt gælder også en institutionsledelses videregivelse af informationer om en anden institution til sin egen bestyrelse. Aftalen om fortrolighed og tavshedspligt ophører ikke ved eventuel fratrædelse. Indmeldelse Nye medlemmer kan optages i Netværket ved enstemmighed blandt de nuværende institutioner i Netværket Udmeldelse En institution kan melde sig ud af Netværket med 1 måneds varsel, idet institutionen dog betaler for allerede planlagte aktiviteter og indkøb for den resterende del af det pågældende budgetår. Tvisteløsning

7 Uoverensstemmelser mellem parterne om fortolkning af aftalen skal søges løst ved forhandling. Kan der ikke umiddelbart skabes en forhandlingsløsning er parterne enige om at anmode MDI om at stille en mediator til rådighed. Ændring af Netværkskontrakten Netværkskontrakten kan kun ændres ved enstemmighed. Parterne har aftalt, at kontrakten tages op til overvejelse én gang årligt med sigte på at aftale eventuel justering. Kontrakten tiltrædes af de enkelte institutioners bestyrelse. PAGE \* MERGEFORMAT 6

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

4. NYE ORGANISATIONER

4. NYE ORGANISATIONER 4. NYE ORGANISATIONER MDI samarbejder med flere kommuner om udvikling af nye organiseringsformer, der respekterer og bibeholder selvejekulturen. Vores erfaringer er, at ledelsesforsøg lykkes de steder,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

En god fusionsproces er den bedste start på en ny æra

En god fusionsproces er den bedste start på en ny æra MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk September 2013 En god fusionsproces er den bedste start på en ny æra Når man som bestyrelse og ledelses står overfor en fusionsproces,

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere