Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder"

Transkript

1 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden og Socialfonden) og regionale erhvervsudviklingsmidler sigter på at skabe vækst og beskæftigelse i private virksomheder. Regionerne, Bornholms regionskommune, Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen følger systematisk og faktabaseret op på, om indsatsen har de ønskede effekter på vækst og jobskabelse i den private sektor. Indeværende effektvurdering fokuserer på bornholmske virksomheder der har deltaget i projekter der er igangsat af Bornholms vækstforum og medfinansieret af EU s regional- og socialfond. 1 Projekterne er opdelt efter Bornholms vækstforums fire strategiske indsatsområder: ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej Silkeborg Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Hvad angår data og metode bygger nærværende effektvurdering videre på de målinger der tidligere er gennemført af de bornholmske indsatsområder. Data stammer fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om virksomhedernes faktiske beskæftigelse, økonomiske nøgletal mv. Der er i alt 42 strukturfondsprojekter der medio 2015 har indrapporteret oplysninger om deltagervirksomheder til Erhvervsstyrelsen. Indeværende effektvurdering fokuserer på deltagervirksomheder fra de 31 projekter, der blev igangsat fra 2007 til De 31 projekter har samlet modtaget 58,9 mio. kr. i medfinansiering fra EU s regional- og socialfond. EU-midlerne medfinansierer op til 50 pct. af et regional- eller socialfondsprojekts samlede udgifter. Det samlede budget for de 31 projekter er derfor mindst 118 mio. kr. 1 Der er også indrapporteret virksomheder der ikke er lokaliseret på Bornholm. Disse virksomheder indgår ikke i indeværende monitorering og effektvurdering.

2 2/16 Der er igangsat flest projekter inden for indsatsområdet Erhvervs-ø, mens den samlede EU-medfinansiering er størst inden for indsatsområdet Uddannelses-ø, jf. figur 1. Figur 1. Antal projekter og EU-medfinansiering (i mio. kr.) fordelt på indsatsområder (figuren omfatter kun projekter igangsat fra 2007 til 2011) Mio. kr Erhvervs-ø Oplevelses-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Antal projekter Antal projekter EU-medfinansiering (mio. kr.) Tilsammen har de 31 projekter indrapporteret knap 800 deltagervirksomheder. 2 Langt hovedparten af virksomhederne er indrapporteret af projekter fra indsatsområdet Uddannelses-ø (527 virksomheder), jf. figur 2. De øvrige deltagervirksomheder fordeler sig med 142 virksomheder fra Grøn test-ø, 86 virksomheder fra Oplevelses-ø og 40 virksomheder fra Erhvervs-ø. Den seneste måling af Bornholms vækstforums indsatsområder omfattede virksomheder der havde deltaget i projekter igangsat i perioden 2007 til 2010, og projekterne blev effektvurderet fra 2010 og henholdsvis 1 år, 2 år og 3 år frem (2013). I indeværende måling medtages projekter der er igangsat i 2011 og udviklingen i virksomhedernes beskæftigelse og omsætning følges frem til udgangen af I stedet for at effektvurdere samtlige projekter for hele perioden 2007 til 2011 i en samlet gruppe, opdeles projekterne i to grupper på baggrund af deres starttidspunkt. Herved reduceres risikoen for at overse effekter der er opstået inden effektvurderingsperioden. Hvis nogle projekter har skabt effekter i 2010 og tidligere år, vil disse ikke blive opfanget i effektvurderingen, hvis måleperioden er 2011 til Desto længere tid der går fra virksomhederne har deltaget i projektet til effekterne måles, desto større er sandsynligheden for at effekterne overses. Samtidig øges sandsynligheden for at målingen forstyrres af udefrakommende faktorer, når perioden fra projektdeltagelsen til måleperioden forlænges. 2 Der indgår både offentlige og private virksomheder blandt de indrapporterede virksomheder, ligesom der indgår dubletter, ophørte- og inaktive virksomheder mv.

3 3/16 Der er igangsat 20 projekter fra 2007 til 2009, der tilsammen har indrapporteret 472 virksomheder, mens 11 projekter startet i har indrapporteret 325 virksomheder, jf. figur 2. Figur 2. Indrapporterede deltagervirksomheder fordelt på indsatsområde og projektets startår (Antal virksomheder) Anm: Fordelingen af deltagervirksomheder er baseret på projektets startdato. Virksomhedernes P-numre kobles med Danmarks Statistisk registeroplysninger om virksomhedernes branche, størrelse, alder og lokalitet. 3 Der hentes ligeledes oplysninger om udviklingen i fuldtidsbeskæftigelse og omsætning. Fra de ca. 800 indrapporterede virksomheder fjernes dubletter, så samme virksomhed kun indgår én gang pr. indsatsområde(dog vil samme virksomhed optræde to gange inden for samme indsatsområde, hvis virksomheden både har deltaget i et projekt med start i og i et andet projekt med start i hvilket der er et betydeligt antal virksomheder, som har). Samtidig frasorteres offentlige virksomheder, ophørte virksomheder og inaktive virksomheder, så målingen udelukkende omfatter private virksomheder med reel økonomisk aktivitet. I gruppen af deltagervirksomheder fra projekter igangsat i 2007 til 2009 medtages kun virksomheder der kan genfindes i alle halvår fra 2. halvår 2008 til 2. halvår Tilsvarende medtages kun virksomheder der kan genfindes i alle halvår fra halvår 2014 i gruppen af deltagervirksomheder fra projekter igangsat i 2010 eller Det efterlader 340 private virksomheder fordelt med 210 virksomheder i projekter fra den første del af perioden og 130 virksomheder fra anden del af peri- 3 Baggrundsoplysninger for virksomheder der er indrapporteret af projekter fra perioden 2007 til 2009 er opgjort i 2. halvår 2009, mens baggrundsoplysningerne for virksomheder der er indrapporteret af projekter, igangsat i 2010 eller 2011, er opgjort i 2. halvår Projekterne startet fra 2007 til 2009 effektvurderes i perioden halvår 2014, mens projekter startet i 2010 og 2011 effektvurderes fra 2. halvår 2011 til 2. halvår 2014.

4 4/16 oden. Der er som nævnt virksomheder, der har deltaget i projekter i begge perioder, og virksomheder, der har deltaget i projekter inden for mere end ét indsatsområde (dubletter). På grund af diskretioneringshensyn samles deltagervirksomhederne fra de tre små indsatsområder Grøn test-ø, Erhvervs-ø og Oplevelse-ø i en samlet gruppe (efterfølgende GEO-ø) i monitoreringsafsnittet. Målingen af indsatsområdet GEO-ø omfatter 23 virksomheder fra projekter startet i 2007 til 2009 og 97 virksomheder fra projekter startet i 2010 og Indsatsområdet Uddannelses-ø bibeholdes som en selvstændig kategori og omfatter 182 virksomheder fra projekter igangsat i 2007 til 2009 og 71 virksomheder fra projekter igangsat i 2010 og Faktabaseret monitorering af deltagervirksomhederne Der deltager både unge og ældre virksomheder i begge indsatsområder og i begge grupper af projekter. I indsatsområdet GEO-ø er andelen af ældre deltagervirksomheder lidt større i projekter startet fra 2007 til 2009(ca. 61 pct.) end i projekter startet i 2010 og 2011 (ca. 51 pct.), jf. figur 3. Det gælder også selvom der ses bort fra virksomheder der er etableret efter Figur 3. Deltagervirksomheder fra indsatsområdet GEO-ø, fordelt på etableringsår (pct.), 2. halvår 2009 og 2. halvår Projekter Projekter eller før I indsatsområdet Uddannelses-ø er ca. 63 pct. af virksomhederne fra projekter igangsat fra 2007 til 2009 etableret før 2001, mens det kun gælder for ca. 46 pct. af virksomhederne fra projekter startet i 2010 og 2011, jf. figur 4. 5 Deltagervirksomheder der er etableret efter 2008 er udeladt af målingen af projekter igangsat i 2007 til 2009, da udviklingen i deltagervirksomhedernes beskæftigelse i perioden forud for effektvurderingsperioden bruges i udvælgelsen af kontrolgruppen.

5 5/16 28 pct. af virksomhederne fra projekter igangsat i 2010 og 2011 er etableret efter 2004 (herunder godt 4 pct. i ), mens kun ca. 19 pct. af virksomhederne fra projekter startet fra 2007 til 2009 er etableret i perioden Figur 4. Deltagervirksomheder fra indsatsområdet Uddannelses-ø, fordelt på etableringsår (pct.), 2. halvår 2009 og 2. halvår Projekter Projekter eller før Der har deltaget både store og små virksomheder i indsatsområdet GEO-ø, men der er betydelig forskel på fordelingen af deltagerne i de to grupper af projekter. Der indgår ikke virksomhederne mere end 50 fuldtidsansatte i målingen af projekter igangsat fra 2007 til 2009, jf. figur 5. I projekterne med start i 2010 og 2011 deltog syv virksomheder med mere end 50 fuldtidsansatte(svarende til godt 7 pct.), herunder tre virksomheder med mere end 100 fuldtidsansatte. I begge perioder udgør virksomheder med under 25 fuldtidsansatte omkring af 90 pct. af de deltagende virksomheder. Figur 5. Deltagervirksomheder fra indsatsområdet GEO-ø fordelt på størrelse (Antal ) (pct.), 2. halvår 2009 og 2. halvår Under Projekter Projekter I indsatsområdet Uddannelses-ø har der deltaget virksomheder med mere end 50 fuldtidsansatte i begge perioder, jf. figur 6. Knap halvdelen af deltagervirksomhederne i projekter startet i 2010 og 2011 havde under 5 fuldtidsansatte.

6 6/16 Figur 6. Deltagervirksomheder fra indsatsområdet Uddannelses-ø fordelt på størrelse (Antal ) (pct.), 2. halvår 2009 og 2. halvår Under Projekter Projekter Deltagervirksomhedernes branchesammensætning varierer betydeligt mellem projekter startet fra 2007 til 2009 og projekter startet i 2010 og Det gælder for begge indsatsområder. I indsatområdet GEO-ø var mere end 30 pct. af virksomhederne fra projekter startet fra 2007 til 2009 industrivirksomheder, mens industrien kun udgjorde 10 pct. af virksomhederne i projekterne fra 2010 til 2011, jf. figur 7. Derimod var næsten 40 pct.af deltagervirksomhederne fra projekter startet i 2010 og 2011 fra Bygge og anlæg, mens det kun gjorde sig gældende for godt 4 pct. af virksomhederne fra projekter igangsat fra 2007 til Figur 7. Deltagervirksomheder fra indsatsområdet GEO-ø fordelt på brancher (pct.), 2. halvår 2009 og 2. halvår 2011 Industri Kultur, fritid og anden service Erhvervsservice Landbrug, mv. Handel og transport Bygge og anlæg Hoteller og restauranter Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Projekter Projekter Anm: Branchekategorien Landbrug, mv. omfatter brancherne landbrug, fiskeri, forsyningsvirksomhed og råstofindvinding. Kategorien Finansiering og forsikring indgår ikke i figuren, da der ikke deltager virksomheder fra denne branche. Kategorien Uoplyst er ikke vist i figuren. 6 Branchen Finansiering og forsikring er ikke vist i figuren, da der ikke deltager virksomheder fra denne branche.

7 7/16 I indsatsområdet Uddannelses-ø er der ligeledes stor forskel på virksomhedernes branchesammensætning i projekter med start i og projekter med start i , jf. figur 8. I projekterne startet i 2010 og 2011 kom 46 ud af i alt 71 virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen, svarende til 65 pct. I projekterne med start i udgjorde virksomheder fra Bygge og anlæg kun 13 pct. Mere end halvdelen af virksomhederne fra projekter startet fra 2007 til 2009 kommer fra brancherne Handel og transport og Industri. Figur 8. Deltagervirksomheder fra indsatsområdet Uddannelses-ø fordelt på brancher (pct.), 2. halvår 2009 og 2. halvår 2011 Handel og transport Industri Bygge og anlæg Erhvervsservice Hoteller og restauranter Kultur, fritid og anden service Ejendomshandel og udlejning Landbrug, mv. Finansiering og forsikring Information og kommunikation Projekter Projekter Anm: Branchekategorien Landbrug, mv. omfatter brancherne landbrug, fiskeri, forsyningsvirksomhed og råstofindvinding. Kategorien Uoplyst er ikke vist i figuren. Hvordan har den faktiske udvikling i deltagervirksomhedernes beskæftigeles og omsætning været? Beskrivelsen af deltagervirksomhedernes beskæftigelses- og omsætningsudvikling er baseret på den population af virksomheder der udgør grundlaget for effektvurderingen. På grund af det relativt lave antal deltagervirksomheder måles de indsatsområder i en samlet gruppe i effektvurderingen. Samtidig er virksomheder med mere end 100 fuldtidsansatte frasorteret, ligesom virksomheder med ekstreme udviklingsmønstre ( outliers ), som højst sandsynligt skyldes datatekniske forhold (fx sammenlægninger eller opsplitninger af virksomheder), og virksomheder, hvortil der ikke kan findes en passende match blandt virksomhederne i kontrolgruppen udelades. 7 Projekter igangsat Den samlede fuldtidsbeskæftigelse i de 184 deltagervirksomheder, der indgår i effektvurderingen af projekter igangsat fra 2007 til 2009, faldt fra fuldtidsansatte i 2. halvår 2009 til 1.891fuldtidsansatte i 2. halvår 2014, svarende til 7 Virksomheder med 100 eller flere fuldtidsansatte udelades for at reducere risikoen for, at store virksomheder dominerer den samlede udvikling i beskæftigelse og omsætning i effektvurderingen.

8 8/16 et fald på 0,6 pct., jf. figur 9. Den samlede private lønmodtagerbeskæftigelse på Bornholm er i samme periode reduceret med ca. 5 pct. 8 Figur 9. Udvikling i samlet fuldtidsbeskæftigelse i virksomheder fra projekter igangsat fra 2007 til 2009, 2. halvår halvår 2014(antal ) Omsætningen i de 184 deltagervirksomheder er vokset med 203 mio. kr. fra 2. halvår 2009 til 2. halvår 2014, jf. figur 10. Figur 10. Udvikling i samlet omsætning i virksomheder fra projekter igangsat fra 2007 til 2009, 2. halvår halvår 2014(mio. kr. i løbende priser) halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2014 Projekter igangsat Fuldtidsbeskæftigelsen i de 104 deltagervirksomheder fra projekter igangsat i 2010 eller 2011 er reduceret med 20 fuldtidsansatte fra 907 i 2. halvår 2010 til 888 i 2. halvår 2011, svarende til godt 2 pct., jf. figur 11. Den samlede private lønmodtagerbeskæftigelse oplevede i samme periode en reduktion på godt 4 pct. 9 8 Baseret på udviklingen i den private lønmodtagerbeskæftigelse fra. 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2014 (Danmarks Statistik, tabel LBESK33) 9 Baseret på udviklingen i den private lønmodtagerbeskæftigelse fra. 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014 (Danmarks Statistik, tabel LBESK33)

9 9/16 Figur 11. Udvikling i samlet fuldtidsbeskæftigelse i virksomheder fra projekter igangsat fra 2010 og 2011, 2. halvår halvår 2014(antal ) halvår halvår halvår halvår 2014 Den samlede omsætning i de 104 virksomheder faldt med knap 24 mio. kr. fra godt 545 mio. kr. i 2. halvår 2011 til knap 522 i 2. halvår 2014, jf. figur 12. Figur 12. Udvikling i samlet omsætning i virksomheder fra projekter igangsat fra 2010 og 2011, 2. halvår halvår 2014 (mio. kr. i løbende priser) halvår halvår halvår halvår Effektvurdering hvor meget af deltagervirksomhedernes udvikling kan tilskrives regional- og socialfondsindsatsen Metode hvordan måles effekterne? Effektvurderingen sker ved at sammenligne andelen af deltagervirksomheder med positiv vækst i beskæftigelse og omsætning med den tilsvarende andel i en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagerne, men ikke har deltaget i de bornholmske projekter.

10 10/16 Virksomhederne i kontrolgruppen ligner deltagervirksomhederne med hensyn til lokalisering, branche, antal fuldtidsansatte, omsætning og historisk udvikling i beskæftigelsen. 10 Testresultaterne skal tolkes forsigtigt, idet der kan være vigtige karakteristika, der ikke tages højde for i dannelsen af kontrolgruppen, herunder uobserverbare karakteristika som virksomhedernes motivation og engagement, vækstorientering, udviklingsbehov mv. Det kan således ikke udelukkes, at en forholdsvis høj vækst i deltagervirksomhederne delvist kan tilskrives sådanne karakteristika snarere end effekter af deltagelse i regional- og socialfondsprojekterne. En anden effektmålingsmæssig problemstilling er, at nogle virksomheder både har deltaget i projekter startet i og i projekter startet i I sådanne tilfælde bliver effekterne af de tidlige og de senere projekter svære at adskille, og når samme virksomhed deltager i både tidlige og senere projekter, bliver effekterne på denne virksomhed talt med to gange, både i effektmålingen af de tidlige projekter og effektmålingen af de senere projekter. Man kan derfor generelt ikke addere effekterne af de tidlige projekter med effekterne af de senere projekter Resultaterne skal ligeledes tolkes med forbehold for selektionsproblemer (selektionsbias). Altså at virksomhedernes projektdeltagelse ikke er tilfældig, men afhænger af udvælgelseskriterier, enten i form af projektets screening af potentielle deltagere, eller ved at bestemte virksomheder aktivt vælger projektdeltagelse til. I det første tilfælde opstår selektionsproblemet ved, at projektet udvælger virksomheder, der kan opnå et særligt udbytte af at deltage i projektet. I det andet tilfælde vælger virksomheder at deltage i projektet ud fra en forventning om at opnå nogle særlige fordele ved projektdeltagelse. I effektvurderingen er det nødvendigt at samle virksomhederne fra alle fire indsatsområder til en samlet gruppe, da antallet af deltagervirksomheder i de enkelte indsatsområder ikke er tilstrækkelig stort, til at indsatsområder kan måles enkeltvis. Virksomheder der er indrapporteret af projekter der er igangsat i perioden 2007 til 2009 måles samlet og effektvurderes fra 2. halvår 2009 og efter henholdsvis 1 år(2. halvår 2010), 2 år(2. halvår 2011), 3 år (2. halvår 2012), 4 år (2. halvår 2013) og 5 år (2. halvår 2014). Virksomheder indrapporteret af projekter der er startet i 2010 eller 2011 samles tilsvarende og måles fra 2. halvår 2011 og efter henholdsvis 1 år(2. halvår 2012), 2 år(2. halvår 2013) og 3 år(2. halvår 2014). Effektvurderingen måler udviklingen i virksomheder på tværs af alle projekter. Der tages ikke højde for forskelle i projekternes indhold og evt. variationer i, hvornår effekterne kan forventes at indtræde. 10 I forhold til de målinger som tidligere er foretaget af de regionale indsatsområder i 2014, tages der i indeværende måling også højde for deltagervirksomhedernes omssætning i udvælgelsen af virksomheder til kontrolgruppen.

11 11/16 Har regional- og socialfondsindsatsen bidraget til udviklingen i deltagervirksomhederne? Projekter igangsat Figur 13 viser andelen af succeser (virksomheder med positiv beskæftigelsesvækst) efter henholdsvis 1 år, 2 år, 3 år, 4 år og 5 år i henholdsvis deltagergruppen fra projekter igangsat fra 2007 til 2009 og den tilhørende kontrolgruppe. Eksempelvis oplevede 50 pct. af deltagervirksomhederne positiv vækst i beskæftigelsen fra halvår 2010, mens det samme kun var tilfældet for 40 pct. af de virksomheder, som ikke havde deltaget i indsatsen, men som ligner virksomhederne i deltagergruppen på lokalisering, antal fuldtidsansatte, omsætning, branche og historisk udvikling i beskæftigelsen (kontrolgruppen). 11 Forskellen på deltagergruppen og kontrolgruppen kan i princippet skyldes tilfældigheder. Det kan man teste statistisk ved at beregne sandsynligheden for, at andelen af virksomheder med positiv vækst er ens i deltagergruppen og kontrolgruppen (P-værdien). P-værdien for den 1-årige effektvurderingsperiode er 0,01 (jf. figur 13), hvorfor man kan afvise, at forskellen på deltagergruppen og kontrolgruppen skyldes statistiske tilfældigheder. Normalt forudsætter man, at p-værdien skal være 0,05 (5 pct. signifikansniveau) eller lavere for at afvise, at forskellene skyldes statistiske tilfældigheder. Andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen er også signifikant større i deltagergruppen end i kontrolgruppen efter 4 år og 5 år (p-værdien er mindre end 0,05). Andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen er ligeledes større i deltagergruppen end i kontrolgruppen efter 2 år og efter 3 år, men det kan ikke afvises at forskellen skyldes statistiske tilfældigheder (p-værdien er større end 0,05). Med de ovennævnte forbehold tyder effektvurderingen således på, at det i nogen grad har styrket virksomhedernes beskæftigelsesudvikling at deltage i regional- og socialfondsprojekterne. 11 Hvis matchningen på lokalitet foretages på kommuneniveau, så alle virksomhederne i kontrolgruppen skal være lokaliseret på Bornholm, vil det medføre et stort frafald i deltagergruppen pga. manglende match. Matchningen på baggrund af lokalitet baseres derfor på yderområder, som de defineret i Regionalfondsprogrammet for Dvs. at virksomhederne i kontrolgruppen er lokaliseret på Bornholm eller i en af de øvrige 22 kommuner, der defineres som yderområder.

12 12/16 Figur 13. Projekter fra : Andel virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen efter henholdsvis 1 år(fra 2009 til 2010), 2 år (fra 2009 til 2011), 3 år(fra 2009 til 2012), 4 år(fra 2009 til 2013) og 5 år(fra 2009 til 2014) 0,6 P-værdi: 0,01 P-værdi: 0,11 P-værdi: 0,16 P-værdi: 0,03 P-værdi: 0,03 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 halvår 2010 halvår 2011 Deltagergruppen halvår 2012 halvår 2013 Kontrolgruppen halvår 2014 Projekter igangsat Effekten af projekterne der startede i 2010 og 2011 estimeres på samme måde som ovenfor. Figur 14 viser andelen af succeser (virksomheder med positiv beskæftigelsesvækst) efter henholdsvis 1 år, 2 år, og 3 år i henholdsvis deltagergruppen og kontrolgruppen. Andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen er højere i deltagergruppen efter 1 år og efter 3 år, mens andelen af succeser er størst i kontrolgruppen efter 2 år. Forskellen på deltagergruppen og kontrolgruppen er ikke statistisk signifikant efter hverken 1 år, 2 år eller 3 år (p-værdien er betydeligt større end 0,05) og det kan derfor ikke afvises at andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen er ens i de to grupper. Effektvurderingen tyder således ikke på at deltagervirksomhederne har haft gavn af at deltage i projekterne med start i 2010 og 2011, når der måles på virksomhedernes beskæftigelsesudvikling. Figur 14. Projekter fra : Andel virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen efter henholdsvis 1 år(fra 2009 til 2010), 2 år (fra 2009 til 2011), 3 år(fra 2009 til 2012), 4 år(fra 2009 til 2013) og 5 år(fra 2009 til 2014) 0,6 P-værdi: 0,15 0,5 P-værdi: 0,29 P-værdi: 0,55 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2. halvår 2011 til 2. halvår halvår 2011 til 2. halvår halvår 2011 til 2. halvår 2014 Deltagergruppen Kontrolgruppen

13 13/16 Hvor mange job har indsatsen skabt? Testresultaterne, som altså sammenligner andelen af succeser i deltagergruppen med den samme andel i kontrolgruppen, kan med visse forbehold omsættes til absolutte tal for jobskabelsen. 12 Den røde tidsserie i figur 15 viser den faktiske beskæftigelsesudvikling fra 2. halvår 2008 til 2. halvår 2014 i deltagervirksomhederne fra projekter igangsat fra 2007 til 2009, hvor effektvurderingen indikerede positive beskæftigelseseffekter. Den orange tidsserie viser den kontrafaktiske udvikling, dvs. hvordan beskæftigelsen i deltagervirksomhederne ville have været, hvis deltagervirksomhederne havde oplevet samme vækst som virksomhederne i kontrolgruppen. Den orange tidsserie er dermed effektvurderingens estimat på, hvordan den samlede beskæftigelsesudvikling ville have været i deltagervirksomhederne, hvis de ikke have deltaget i regional- og socialfondsindsatsen. Udviklingen i deltagervirksomhedernes beskæftigelse fra 2. halvår 2008 til 2. halvår 2009 anvendes til at udvælge virksomhederne til kontrolgruppen. Beskæftigelsesudviklingen i de to grupper vil derfor pr. konstruktion følge hinanden frem til starttidspunktet for effektvurderingen (2. halvår 2009). 13 Efter 2. halvår 2009 har virksomhederne, der har deltaget i regional- og socialfondsindsatsen, oplevet en lidt mere gunstig beskæftigelsesudvikling end virksomhederne i kontrolgruppen. Forskellen på beskæftigelsesudviklingen i de to grupper kan tolkes som et estimat på effekten af regional- og socialfondsindsatsen. Effektvurderingen indikerer således, at beskæftigelsen i deltagervirksomhederne er ca. 100 fuldtidsstillinger højere i 2. halvår 2010, end hvis virksomhederne ikke havde deltaget i indsatsen. Tilsvarende indikerer effektvurderingen, at beskæftigelsen er knap 200 fuldtidsstillinger højere i 2. halvår 2013 i forhold til, hvis virksomhederne ikke havde deltaget. Den estimerede jobskabelse vokser til lidt over 200 fuldtidsstillinger i 2. halvår Den faktiske jobskabelse er ikke estimeret efter 2 år (2. halvår 2011) og efter 3 år (2.halvår 2012), da det ikke kan afvises at andelen af virksomheder der har oplevet positiv vækst efter 2 år og 3 år er ens i deltagergruppen og kontrolgruppen, jf. figur 13 ovenfor. 12 Beregningsmæssigt går den statistiske måling ud på at sammenligne andelen af virksomheder med positiv vækst i deltagergruppen med den tilsvarende andel i kontrolgruppen. I en sådan test vejer små og store virksomheder nøjagtig lige meget. Når man sammenligner den absolutte beskæftigelsesudvikling i hele deltagergruppen med den absolutte beskæftigelsesudvikling i kontrolgruppen vejer store virksomheder i sagens natur mere end små virksomheder. Og selv om de største virksomheder (over 100 fuldtidsansatte) er frasorteret i effektvurderingen, kan det ikke udelukkes, at den samlede beskæftigelse primært afspejler udviklingen i nogle få forholdsvis store deltagervirksomheder. Man kan således godt forestille sig, at projekterne har haft positiv effekt på jobskabelsen i de små virksomheder, men at dette helt eller delvist overskygges af en negativ udvikling som ikke har noget med projekterne at gøre i nogle få større virksomheder. Det omvendte kan også være tilfældet. 13 Nedgangen i beskæftigelsen fra 2. halvår 2008 til 2. halvår 2009 afspejler i høj grad den konjunkturelle udvikling.

14 14/16 De estimerede effekter for de fem tidshorisonter skal hver især ses som et udtryk for den samlede effekt på beskæftigelsen efter henholdsvis 1 år, 2 år, 3 år, 4 år og 5 år tallene kan altså ikke lægges sammen på tværs af år. Figur 15. Projekter : Faktisk og kontrafaktisk udvikling i beskæftigelsen i deltagervirksomhederne samt estimeret jobskabelse (antal fuldtidsbeskæftigelse), 2. halvår halvår * Faktisk udvikling 194* Udvikling i beskæftigelsen hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen 219* halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2014 Faktisk Kontrafaktisk Den faktiske jobskabelse er ikke estimeret for projekter igangsat i 2010 til 2011, da det som vist ovenfor ikke kan afvises at forskellen på andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen i deltagergruppen og kontrolgruppen skyldes statistiske tilfældigheder. Har regional- og socialfondene også bidraget til øget omsætning? Projekter igangsat i Figur 16 og figur 17 viser andelen af virksomheder med positiv vækst i omsætningen i deltagergruppen og i kontrolgruppen, for projekter igangsat fra og projekter igangsat i 2010 til Beregningerne af omsætningseffekterne er foretaget på helt samme måde som beskæftigelseseffekterne. Andelen af virksomheder med positiv vækst i omsætningen er højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen efter både 1 år, 2 år, 3 år, 4 år og 5 år. P-værdien for den 1-årige effektvurderingsperiode er 0,01 (jf. figur 16), hvorfor man kan afvise, at forskellen på deltagergruppen og kontrolgruppen skyldes statistiske tilfældigheder. For de øvrige fire effektvurderingsperioder er p- værdien over 5 pct. og det kan således ikke afvises at forskellen på deltagergruppen og kontrolgruppen skyldes statistiske tilfældigheder. Effektvurderingen indikerer således kun positive omsætningseffekter på helt kort sigt (efter 1 år) i projekterne fra 2007 til 2009.

15 15/16 Figur 16. Projekter : Andel virksomheder med positiv vækst i omsætningen efter henholdsvis 1 år(fra 2009 til 2010), 2 år (fra 2009 til 2011), 3 år(fra 2009 til 2012), 4 år(fra 2009 til 2013) og 5 år(fra 2009 til 2014) 0,7 P-værdi: 0,01 P-værdi: 0,12 P-værdi: 0,57 P-værdi: 0,22 P-værdi: 0,25 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 halvår 2010 halvår 2011 Deltagergruppen halvår 2012 halvår 2013 Kontrolgruppen halvår 2014 Projekter igangsat i Der findes ikke nogen statistisk signifikant forskel på andelen af virksomheder med positiv vækst i omsætningen i deltagergruppen og kontrolgruppen i effektvurderingen af projekter igangsat i 2010 og 2011, jf. figur 17 (p-værdien er betydeligt større end 5 pct. efter både 1 år, 2 år og 3 år). Andelen af virksomheder med positiv vækst i omsætningen er større i deltagergruppen efter 1 år og efter 3 år, mens andelen er størst i kontrolgruppen efter 2 år. Figur 17. Projekter : Andel virksomheder med positiv vækst i omsætningen efter henholdsvis 1 år(fra 2009 til 2010), 2 år (fra 2009 til 2011), 3 år(fra 2009 til 2012), 4 år(fra 2009 til 2013) og 5 år(fra 2009 til 2014) 0,9 0,8 P-værdi: 0,77 0,7 P-værdi: 0,26 P-værdi: 0,18 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2. halvår 2011 til 2. halvår halvår 2011 til 2. halvår halvår 2011 til 2. halvår 2014 Deltagergruppen Kontrolgruppen

16 16/16 Sammenfatning I nærværende effektvurdering måles på udviklingen i beskæftigelse og omsætning i virksomheder, der har deltaget i regional- og socialfondsprojekter igangsat af Bornholms vækstforum. Der måles på to gruppe af projekter. I målingen af projekter igangsat fra 2007 til 2009 indgår i alt 184 private deltagervirksomheder, mens der indgår 104 private virksomheder i målingen af projekter igangsat i 2010 og Effektvurderingen indikerer at beskæftigelsen i de 184 deltagervirksomheder fra projekter igangsat i 2007 til 2009, er omkring 200 fuldtidsstillinger højere i 2. halvår 2014, end den ville have været, hvis virksomhederne ikke havde deltaget i regional- og socialfondsindsatsen. Umiddelbart tyder målingen ikke på at projekterne igangsat i 2010 og 2011 har haft en effekt på de deltagende virksomheders beskæftigelse. Effektvurderingen tyder heller ikke på, at projekterne har haft effekt på deltagervirksomhedernes omsætning i den periode målingen berører. Kun på helt kort sigt (efter 1 år) og kun blandt deltagervirksomhederne fra projekter igangsat i 2007 til 2009, findes en statistisk signifikant forskel på andelen af virksomheder med positiv vækst i omsætningen i deltagergruppen og kontrolgruppen.

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 9. marts 2016 Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 1. Indledning Hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler fra

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 22. november 2016 Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 2010-2012 Resumé: Effektmålingen omfatter 14 virksomhedsrettede projekter, som Vækstforum Midtjylland har igangsat

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg BILAG 3 22. september 2016 /ERST Sag Metodenotat: Registerbaseret effektmåling af den regionale virksomhedsrettede erhvervsfremmeindsats Danmarks Statistik har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, de fem

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Effektvurdering af Flere Virksomheder i Vækst

Effektvurdering af Flere Virksomheder i Vækst Effektvurdering af Flere Virksomheder i Vækst Indhold Resumé... 2 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af projektet Flere virksomheder i vækst... 4 3. Fakta om deltagervirksomheder... 8 4. Effektvurdering...13

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017 Vækstbarometer Region Hovedstaden Konjunkturer Udsigt 2017 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice 2. februar 2016 Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice - resultater, tilgang og metode. 1. SAMMENFATNING AF RESULTATERNE IRIS Group har for Erhvervsstyrelsen, og i et samarbejde med Danmarks

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte ARBEJDSPAPIR Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte Foreløbige resultater fra Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp Januar 2016 Hovedkonklusioner Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere