Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH)"

Transkript

1 1 Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet,

2 2

3 Stor undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø Du er en af de 6000 sygeplejersker og sygeplejestuderende i Danmark, som har fået tilsendt dette spørgeskema og planen er, at du vil få tilsendt samme spørgeskema igen om cirka fem år. I spørgeskemaet beder vi dig oplyse dit personnummer, så forskerne kan sammenholde data fra denne og de kommende spørgerunder. Det er kun forskerne på Arbejdsmiljøinstituttet, der ser skemaet med dit personnummer. Dansk Sygeplejeråd eller andre vil ikke få kendskab til informationer med dit personnummer. For at kunne vurdere, om sygeplejersker f.eks. pensioneres før andre faggrupper, indlægges hyppigere på hospital end andre eller har forskellige sygdomme hyppigere end andre, er planen, at forskerne på Arbejdsmiljøinstituttet vil sammenholde data fra denne undersøgelse med data fra f.eks. arbejdsmarkedsregistre og hospitaliseringsregistre. Oplysningerne skal anvendes til at afklare, om sygeplejerskernes arbejdsmiljø giver særlige helbredskonsekvenser for netop vores faggruppe. Det er vigtigt for resultatet og konklusionerne af undersøgelsen, at der er en høj svarprocent. Derfor vil vi opfordre dig til at deltage i denne undersøgelse, men det er selvfølgelig frivilligt. Parallelt kører en anden undersøgelse blandt sygeplejersker over 44 år fra Statens Institut for Folkesundhed, opstartet i 1993 af projektleder Yrsa Andersen Hundrup. Der er nogle sygeplejersker, som deltager i begge undersøgelser. Hvis du er en af dem, så håber vi, at du vil deltage i begge undersøgelser, da de to undersøgelser har et forskelligt fokus. Til din orientering vil de to forskergrupper indgå et samarbejde, så vi samlet kan få så megen viden om sygeplejerskegruppen som muligt. Vi vil bede dig om at udfylde nedenstående slip, hvor du tilkendegiver, om du er villig til at deltage i denne undersøgelse. Det er vigtigt, at du også udfylder slippen, hvis du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, så Arbejdsmiljøinstituttet ikke sender en rykker. 3 Stor undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø Dato:... Ja, jeg ønsker at deltage i undersøgelsen Nej, jeg ønsker ikke at deltage i undersøgelsen Navn:...Personnummer:... Hvis du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, bedes du klippe slippen af og sende den udfyldte slip i vedlagte svarkuvert til Arbejdsmiljøinstituttet senest den 15. marts 2002.

4 4 Ansættelsesforhold 1. Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? (Sæt kun ét kryds) 1 Jeg er i arbejde 2 Jeg er i klinisk undervisning (sygeplejestuderende) 3 Jeg har orlov 4 Jeg er langstidssygemeldt 5 Andet Hvis du f.eks. har orlov eller er langstidssygemeldt, skal du besvare spørgeskemaet ud fra de oplevelser, du har fra den arbejdsplads, hvorfra du har orlov eller er langstidssygemeldt. Hvis du f.eks. er ansat i et fleksjob eller lignende, skal du besvare spørgeskemaet ud fra de oplevelser, du har fra din nuværende arbejdsplads (fleksjobbet). 2. Inden for hvilket område er du ansat/beskæftiget? (Sæt kun ét kryds ved den afdelingstype der passer bedst) 1 Kirurgisk afdeling (herunder også thoraxkirurgi, øjne, øre/næse/hals, gyn/obst.) 2 Medicinsk afdeling (herunder også reumatologi, dermatologi, neurologi) 3 Børneafdeling 4 Anæstesiafdeling 5 Intensiv afdeling 6 Opvågningen 7 Operationsafdeling 8 Røntgenafdeling 9 Onkologisk afdeling 10 Ambulatorium/kortidsafsnit/dagklinik 11 Anden behandlingsafdeling 12 Skadestue 13 Modtagelsesafdeling 14 Blandet afdeling (anæsteis/intensiv) 15 Blandet afdeling (med/kir. sengeafdeling) 16 Blandet afdeling (OP/amb) 17 Psykiatrisk afdeling 18 Lokal /social /distriktspsykiatri 19 Hjemmesygeplejen 20 Plejehjem 21 Integreret ordning 22 Sundhedsplejen 23 Skole (f.eks. sygeplejerskeuddannelsen, social og sundhedsuddannelserne)

5 5 3. Hvad er din nuværende stilling? (Sæt kun ét kryds) 1 Sygeplejerske 2 Sygeplejerske med specialistfunktion (f.eks. klinsk sygeplejespecialist, uddannelsesansvarlig) 3 Mellemleder (f.eks. ass.områdeleder, afdelingssygeplejerske, distriktsleder) 4 Overordnet sygeplejefaglig leder (f.eks. oversygeplejerske, områdeleder) 5 Øverste sygeplejefaglig leder (f.eks. sygeplejedirektør, chefsygeplejerske, hjemmeplejeleder) 6 Sundhedsplejerske 7 Sygeplejelærer 8 Sygeplejestuderende => gå til spørgsmål 9 9 Andet 4. Hvor længe har du været ansat i dit nuværende job? år mdr. (angiv hele år og hele måneder) 5. Hvis du er ansat i en lederstilling, hvor mange underordnede/ansatte har direkte reference til dig? Antal underordnede/ansatte (omregnet i hele stillinger): (Kun ét ciffer i hver kasse) 6. De to næste spørgsmål er om, hvor meget du arbejder på på dit hovedjob? a.. Hvor mange timer er du ansat til at arbejde på dit hovedjob, i gennemsnit om ugen? Angiv i hele timer kun ét ciffer i hver kasse b. Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen ud over det, du er ansat til i dit hovedjob (f.eks. over arbejde, ekstratimer, merarbejde, som ikke afspadseres)? Angiv i hele timer kun ét ciffer i hver kasse

6 6 7. Hvilken arbejdstid har du sædvanligvis på dit hovedjob? (Sæt kun ét kryds) 1 Dagarbejde (overvejende mellem 06 og 18) 2 Aftenarbejde (overvejende mellem 15 og 24) 3 Natarbejde (overvejende mellem 22 og 08) 4 2 holdsskift 5 3 holdsskift 8. Hvilket udviklingstrin vurderer du passer bedst for dine faglige kvalifikationer i forhold til det arbejde, du udfører i dag (i følge Patricia Benner s Fra Novice til Ekspert)? (Sæt kun ét kryds) 1 Novice: Du er begynder uden erfaring med de situationer, du forventes at skulle yde en indsats i. Du har behov for undervisning i rutiner og regler, da situationen er ny og fremmed Avanceret nybegynder: Du kan præstere en næsten acceptabel indsats. Du har forsat behov for udførlige instruktioner og regler, da situationen fortsat er ny og fremmed. Kompetent: Du har været beskæftiger under samme eller nogenlunde samme forhold i to tre år. Du Udarbejder mål og planlægger ud fra en betydelig bevidsthed og en analytisk betragtning af problemet. Kyndig: Du ser en situation som et hele, fordi du fornemmer dens betydning set i sammenhæng med langsigtede mål. Du ved af erfaring, hvilke typiske begivenheder du kan vente i en given situation, og hvordan planerne må revideres som følge heraf. Expert: Du har ikke længere brug for f.eks. regler og retningslinier for at omsætte din forståelse af en situation til meningsfuld handling. Du har på baggrund af din meget store erfaring et intuitivt greb om hver situation og kan zoome ind på den nøjagtige problemstilling uden at skulle bruge tid på overvejelser af alternative løsninger.

7 7 9. Har du et bijob? 1 ja 2 nej 10. Hvis ja i spørgsmål 9, hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen på dit bijob? Antal timer i gennemsnit pr. uge: Angiv hele timer kun ét ciffer i her kasse 11. Har du tillidshverv på din arbejdsplads (er du f.eks. tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, talsperson eller suppleant for disse)? 1 Ja 2 Nej 12. Hvilken DSR amtskreds er du tilknyttet? (Sæt kun ét kryds) 1 Hovedstaden (København og Frederiksberg) 2 Københavns Amt 3 Frederiksborg 4 Roskilde 5 Vestsjælland 6 Storstrøm 7 Bornholm 8 Fyn 9 Sønderjylland 10 Ribe 11 Vejle 12 Ringkøbing 13 Århus 14 Viborg 15 Nordjylland

8 8 Generelle baggrundsoplysninger 13. Er du kvinde eller mand? 1 Kvinde 2 Mand 14. Hvad er dit cpr.nr.? Det er vigtigt, at du skriver dit cpr.nr., således at forskerne på Arbejdsmiljøinstituttet kan koble dine besvarelser med besvarelserne til de kommende spørgerunder. Dine besvarelser vil blive opbevaret sikkert på Arbejdsmiljøinstituttet, og det er kun forskerne på Arbejdsmiljøinstituttet, der har adgang til dine svar med dit cpr.nr. (skriv kun ét ciffer i hver kasse) 15. Hvilken skoleuddannelse har du? (Sæt kun ét kryds) års skolegang 2 10 års skolegang (f.eks. realeksamen, 10.klasse) 3 10 års skolegang + et antal HF fag 4 Gymnasialuddannelse (f.eks. HF/HTX/HHX/student) Hvis du er sygeplejestuderende skal du ikke besvare spørgsmål 16 og 17! 16. Årstal for autorisation som sygeplejerske: (angiv årstallet)

9 9 17. Har du udover din sygeplejerskeuddannelse en specialuddannelse eller en videregående uddannelse? (Sæt evt. flere krydser) 1 Nej 1 Specialuddannelse (f.eks. anæstesi, intensiv, og psykiatrisk sygepleje, infektionshygiejne/ hygiejnesygeplejerske) 1 Danmarks Sygeplejerskehøjskole (f.eks. 1. del/sd i ledelse, pædagogik eller klinisk sygepleje, 2. del/sa) 1 Diplomeksamen for sundhedsplejersker 1 Lederuddannelse (f.eks. Sundhedsvæsenets diplomuddannelse fra Handelshøjskolen) 1 Videregående uddannelse (f.eks. MPA, MPH, HD, cand.cur, ph.d.) 1 Lang videregående uddannelse inden for andre fagområder (f.eks. jura, sociologi) 18. Bor du fast sammen med en anden? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, jeg bor sammen med ægtefælle/samlever 2 Ja, jeg bor sammen med andre end ægtefælle/samlever 3 Nej, jeg bor alene er skilt/separeret/forholdet er opløst 4 Nej, jeg bor alene er enke/enkemand 5 Nej, jeg bor alene 6 Nej, jeg bor hos forældre 19. Hvor mange hjemmeboende børn på 15 år eller derunder har du? Antal: 20. Hvis du har hjemmeboende børn, hvor mange af disse er under 7 år? Antal:

10 10 Det psykiske arbejdsmiljø Hvis du er sygeplejestuderende skal du besvare spørgsmålene udfra dine oplevelser fra din kliniske undervisning (dit praktiksted), når der henvises til dit arbejde eller din arbejdsplads. 21. Spørgsmålene handler om hvor megen indflydelse, du har i arbejdet. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig a. Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? b. Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? c. Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? d. Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 22. Spørgsmålene handler om dine udviklingsmuligheder i arbejdet. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Kan du bruge din kunnen og færdigheder i dit arbejde? b. Har du muligheder for at lære nyt gennem dit arbejde? c. Er dit arbejde varieret? d. Kræver dit arbejde, at du er initiativrig?

11 Spørgsmålene handler om forskellige krav i arbejdet. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig a. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? b. Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op? c. Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? d. Er det nødvendigt at arbejde over? e. Må du springe frokostpausen over, fordi der er for meget at lave? f. Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde? g. Kræver dit arbejde, at du er god til at få ideer? h. Kræver dit arbejde, at du husker meget? i. Kræver dit arbejde, at du træffer svære beslutninger? j. Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? k. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? l. Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? m. Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening?

12 12 n. Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser?

13 Spørgsmålene handler om din involvering i arbejdspladsen. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? b. Føler du, at arbejdspladsens problemer også er dine? c. Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? d. Kunne du tænke dig at være på nuværende arbejdsplads resten af dit arbejdsliv? 25. Spørgsmålene handler om, hvorvidt dit arbejde er meningsfuldt og forudsigeligt. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? b. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? c. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? d. Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? e. Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?

14 Spørgsmålene handler om samarbejde, feedback og fællesskab på din arbejdsplads. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig a. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? b. Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? c. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? d. Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? e. Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? f. Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? g. Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? h. Hvor ofte taler du med din overordnede om, hvor godt du udfører dit arbejde? i. Hvor ofte taler du med dine kolleger om, hvor godt du udfører dit arbejde? j. Hvor ofte taler du med dine kolleger om, hvor godt de udfører deres arbejde? k. Hvor ofte har du faglig sparring med dine kolleger (f.eks. vejledning/ supervision/studievejledning)?

15 15 l. Hvor ofte har du faglig sparring med din nærmeste overordnede (f.eks. vejledning/supervision)? m. Arbejder du isoleret fra dine kolleger?

16 Spørgsmålene handler om ledelsen af din afdeling i hvor høj kan man sige, at din nærmeste leder på din arbejdsplads...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? b. prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? c. er god til at planlægge arbejdet? d. er god til at løse konflikter? 28. Spørgsmålene handler om, hvorvidt du ved hvad der forventes af dig i dit arbejde. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? b. Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? c. Ved du præcist, hvor megen selvbestemmelse du har i dit arbejde? d. Er der klare mål for dit eget arbejde?

17 17

18 Spørgsmålene handler om, hvorvidt der er modstridende krav i dit arbejdet. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Må du sommetider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige? b. Må du sommetider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? c. Bliver der stillet modstridende krav til dig i arbejdet? d. Foretager du dig noget i dit arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? 30. Spørgsmålene handler om dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med... (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds a. dine fremtidsudsigter i arbejdet? b. det fysiske arbejdsmiljø? c. måden, dine evner bruges på? d. det psykiske arbejdsmiljø? e. dit job som helhed, alt taget i betragtning?

19 19 Vold og trusler om vold samt konflikter og chokerende oplevelser 31. Har du inden for de sidste 12 måneder i forbindelse med arbejdet med patienter/klienter og/eller deres pårørende været udsat for: (sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Nej Ja, 1 gang Ja, 2 5 gange Ja, mere end 5 gange a. Verbale eller skriftlige trusler? b. Truende adfærd? c. Skub, mindre slag, spark, bid? d. Førlighedstruende vold? e. Livstruende vold? Hvis ja til spørgsmål 31, besvar så venligst spørgsmål 32, 33 og 34 (sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Nej Ja, forbigående Ja, varige 32. Har du haft psykiske følgevirkninger af det? Har du haft fysiske følgevirkninger af det? Ja, i høj Ja, i nogen Nej 34. Fik du i forbindelse med ovenstående hjælp og støtte i det omfang, du havde behov? 1 2 3

20 Hvis ja i spørgsmål 34, hvem ydede dig hjælp og støtte (sæt gerne flere krydser) 1 a. kollega/kolleger/medstuderende 1 b. lederen 1 c. praktikvejledere 1 d. psykolog 1 e. dansk Sygeplejeråd 1 f. tillids /sikkerhedsrepræsentanten 1 g. familie/venner 1 h. jeg havde ikke behov for hjælp og støtte 36. Hvor ofte er der i de sidste 12 måneder forekommet sladder og bagtalelse på din arbejdsplads? (sæt kun ét kryds) Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for sladder og bagtalelse på din arbejdsplads? (sæt gerne flere krydser) 1 Ja, fra kolleger 1 Ja, fra en leder 1 Ja, fra underordnede 1 Ja, fra læger 1 Ja, fra klienter/patienter 1 Nej, ved ikke 38. Hvor ofte er der i de sidste 12 måneder forekommet skænderier eller konflikter på din arbejdsplads? (sæt kun ét kryds) Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig

21 39. Har du selv været involveret i skænderier eller konflikter på din arbejdsplads inden for de sidste 12 måneder? (hvis du har fungeret som konfliktløser, skal disse hændelser ikke medtages) (sæt gerne flere krydser) 1 Ja, med kolleger 1 Ja, med en leder 1 Ja, med underordnede 1 Ja, med læger 1 Ja, med klienter/patienter 1 Nej Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for ubehagelige drillerier på din arbejdsplads? (sæt gerne flere krydser) 1 Ja, fra kolleger 1 Ja, fra en leder 1 Ja, fra underordnede 1 Ja, fra læger 1 Ja, fra klienter/patienter 1 Nej 41. Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? (sæt gerne flere krydser) 1 Ja, fra kolleger 1 Ja, fra en leder 1 Ja, fra underordnede 1 Ja, fra læger 1 Ja, fra klienter/patienter 1 Nej

22 42. Har du inden for de sidste 12 måneder i forbindelse med arbejdet med patienter/klienter og/eller deres pårørende været udsat for chokerende oplevelser/begivenheder f.eks. at en patient pludselig dør? (sæt kun ét kryds) 22 Nej Ja, 1 gang Ja, 2 5 gange Ja, mere end 5 gange Hvis ja i spørgsmål 42, hvem ydede dig hjælp og støtte? (sæt gerne flere krydser) 1 a. kollega/kolleger/medstuderende 1 b. lederen 1 c. psykolog 1 d. Dansk Sygeplejeråd 1 e. tillids /sikkerhedsrepræsentant 1 f. praktikvejledere 1 g. familie/venner 1 h. jeg fik ingen hjælp og støtte 1 i. jeg havde ikke behov for hjælp og støtte 44. Hvis du i spørgsmål 43 fik hjælp og støtte, hvilken form for støtte blev du så tilbudt? (sæt gerne flere krydser) 1 a. Uformel samtale 1 b. Uformelle samtaler/diskussioner med kolleger 1 c. Én personlig samtale 1 d. Flere personlige samtaler 1 e. Debriefing 1 f. Faglig vejledning/supervision

23 23 Spørgsmål om fysisk arbejdsmiljø 45. Er du i dit arbejde udsat for...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Næsten hele tiden Ca. 3/4 af tiden Ca. 1/2 af tiden Ca. 1/4 af tiden Sjældent /meget lidt Aldrig a. Støj, der er så høj, at man må hæve stemmen for at tale sammen b. Træk i arbejdslokalerne, så man mærker det suser c. Støv, som er synligt i almindelig belysning d. Dårlig belysning (for svag eller blændende) e. Dårligt indeklima 6 f. At skulle gentage de samme arbejdsopgaver mange gange i timen g. Arbejde i foroverbøjet stilling h. Arbejde, hvor du vrider ryggen i. Skub eller træk af tunge byrder j. At bære/løfte tunge byrder (mindst 10 kg) k. Langvarigt stående arbejde (medregnes kun, når du står stille)

24 24 l. Bilkørsel i arbejdet 6 m. Tobaksrøg fra andres rygning Er du i dit arbejde udsat for...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Næsten hele tiden Ca. 3/4 af tiden Ca. 1/2 af tiden Ca. 1/4 af tiden Sjældent /meget lidt Aldrig a. Anæstesigasser 6 b. Cytostatika 6 c. Knoglecement 6 d. Isocyanater (kunstig gips) 6 e. Røntgenstråling 6 f. Røg fra EL kirurgi 6 g. Radioaktivstråling 6 h. Støv fra antibiotica uden udsugning 6 i. Desinfektionsmidler 6

25 Hvilken af fysisk aktivitet kræves i dit daglige arbejde (Sæt kun ét kryds) 1 Hovedsageligt stillesiddende arbejde, som ikke kræver legemlig anstrengelse Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående, men ellers ikke kræver legemlig anstrengelse Stående eller gående arbejde med en del løfte eller bærearbejde Tungt eller hurtigt arbejde, som er anstrengende

26 26 Arbejdsulykker og skader 48. Har du inden for det sidste år været udsat for en eller flere ulykker i arbejdstiden? (sæt evt. flere krydser) 1 Nej 1 Ja, snit /stiksår på forurenet kanyle, instrument eller lign. 1 Ja, snit /stiksår på ren kanyle, instrument, glasampul eller lign. 1 Ja, forstuvning, forstrækning eller forvridning 1 Ja, akut lænde/rygskade 1 Ja, psykisk skade 1 Ja, andet 49. Hvis ja i spørgsmål 48, er der i forbindelse med ulykken (ulykkerne) udfyldt en arbejdsskadeanmeldelse? (sæt kun ét kryds) Nej Ja, nogle Ja, alle Har du, eller har du haft, en erhvervsbetinget lidelse? (sæt evt. flere krydser) 1 Nej 1 Ja, toksisk/allergisk håndeksem 1 Ja, latex allergi 1 Ja, hepatitis/anden infektionssygdom 1 Ja, rygskade pga. f.eks. tunge løft 1 Ja, psykisk skade pga. f.eks. psykiske belastninger i arbejdet 1 Ja, psykisk skade pga. f.eks. konflikter på arbejdspladsen 1 Ja, andet 51. Hvis ja i spørgsmål 50, er lidelsen anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen? (sæt kun ét kryds) Nej Ja 1 2

27 27 Spørgsmål om dit helbred Spørgsmål handler om helbred, stress, træthed og velvære. Det er IKKE meningen, at du skal prøve at skelne mellem de symptomer, der skyldes arbejdet, og de symptomer, der skyldes andre forhold. Det gælder om at beskrive, hvordan du har det alt i alt. 52. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? (Sæt kun ét kryds) 1 Fremragende 2 Vældig godt 3 Godt 4 Mindre godt 5 Dårligt 53. Spørgsmålene handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger...? (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt a. har du været meget nervøs? 6 b. har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig? c. har du følt dig rolig og afslappet? 6 6 d. har du følt dig trist til mode? 6 e. har du været glad og tilfreds? 6

28 Spørgsmålene handler om træthed og udmattelse (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig a. Hvor tit føler du dig træt? b. Hvor tit er du følelsesmæssigt udmattet? c. Hvor tit føler du dig udkørt? d. Hvor tit er du fysisk udmattet? e. Hvor tit tænker du: Nu kan jeg ikke klare mere? f. Hvor tit føler du dig svag og modtagelig over for sygdom? 55. Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Udmatter dit arbejde dig følelsesmæssigt? b. Føler du dig frustreret af dit arbejde? c. Føler du dig udbrændt på grund af dit arbejde? d. Føler du, at du giver mere, end du får igen i dit arbejde med patienter/klienter?

29 29 e. Bliver du tappet for energi af at arbejde med patienter/klienter? f. Føler du, at det er belastende at arbejde med patienter/klienter? g. Føler du, at det er frustrerende at arbejde med patienter/klienter?

30 Disse spørgsmål handler om hvilke krav der stilles til dig samt om dine relationer til andre Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig a. Føler du, at hver time er en belastning for dig, når du er på arbejde? b. Er du udmattet om morgenen ved tanken om endnu en dag på arbejde? c. Føler du dig udkørt, når din arbejdsdag er slut? d. Har du overskud til at være sammen med familie og venner i fritiden? e. Er du træt af at arbejde med patienter/klienter? f. Er du sommetider i tvivl om, hvor længe du orker at blive ved med at arbejde med patienter/klienter?

31 Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for dit vedkommende? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert a. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre b. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender c. Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere d. Mit helbred er fremragende 58. Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt? (Sæt kun ét kryds) 1 Meget bedre nu end for ét år siden 2 Noget bedre nu end for ét år siden 3 Nogenlunde det samme 4 Noget dårligere nu end for ét år siden 5 Meget dårligere nu end for ét år siden

32 59. Tag stilling til hvert punkt og marker med et kryds, hvor ofte du i de seneste 14 dage har oplevet følgende problemer? (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og bevar venligst alle spørgsmål) 32 Meget ofte Ofte Ind imellem Sjældent Aldrig a. Mavesmerter, ondt i maven b. Fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave c. Trykken for brystet/brystsmerter d. Hurtig hjertebanken e. Hovedpine f. Smerter eller ubehag i skulder eller nakke g. Smerter eller ubehag i ryg eller lænd h. Smerter eller ubehag i hænder, håndled eller albue i. Smerter eller ubehag i fodled, knæled eller hofteled

33 Har du nu, eller har du tidligere haft nogle af disse sygdomme? (Sæt kun ét kryds i hver linie, og besvar venligst alle spørgsmål) Ja Nej a. Forhøjet blodtryk 1 2 b. Blodprop i hjertet 1 2 c. Hjerneblødning/blodprop i hjernen 1 2 d. Lungesygdom 1 2 e. Mavesår 1 2 f. Allergi 1 2 g. Eksem/hududslet 1 2 h. Åreknuder 1 2 i. Discusprolaps 1 2 j. Migræne 1 2 k. Gigtsygdomme 1 2 l. Psykiatriske lidelser 1 2 m Andre kroniske sygdomme 1 2 n. Kræft 1 2

34 Hvor mange sygedage har du haft på dit arbejde inden for de sidste 12 måneder? Antal dage, cirka: (angiv hele dage kun ét ciffer i hver kasse) 62. Hvor mange sygeperioder har du haft inden for de sidste 12 måneder? Antal perioder, cirka: (kun ét ciffer i hver kasse) 63. Har du inden for de sidste 14 dage brugt...? (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Ja Nej a. Smertestillende midler, herunder hovedpinepiller 1 2 b. Beroligende midler, nervemedicin 1 2 c. Sovemedicin 1 2 d. Blodtryksnedsættende medicin 1 2 h. Hjertemedicin (f.eks. nitroglycerin) 1 2 j. Mavesårsmedicin 1 2 k. Antidepressiva (f.eks. Lykkepiller) Vil du sige, at din arbejdsevne er nedsat på grund af sygdom, ulykke eller slid? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, i høj 2 Ja, i nogen 3 Nej, ikke særligt 4 Nej, slet ikke

35 Spørgsmålene handler om din søvnkvalitet og søvnproblemer. (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Ja, altid eller næsten altid 1 til flere gange om ugen 1 til flere gange om måneden Sjældent eller aldrig a. Indtager du medicin eller andet for at falde i søvn? b. Har du svært ved at falde i søvn? c. Vågner du om natten? d. Vågner du nogle gange op tidligt om morgenen uden at kunne falde i søvn igen, selv om du egentlig ønsker det? Føler du dig normalt udhvilet, når du vågner om morgenen? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, jeg er udhvilet 2 Jeg er fortsat træt, men det forsvinder i løbet af dagen 3 Jeg er træt og uoplagt 4 Jeg har vanskeligt ved at holde mig vågen 67. Synes du selv, du får søvn nok til at føle dig udhvilet? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, altid 2 Ja, som regel 3 Ja, men ikke tit nok 4 Nej, aldrig (næsten aldrig)

36 36 Ønsker til arbejdsskift/arbejdsophør Hvis du er sygeplejestuderende, skal du ikke besvare spørgsmål 68, 69, 70, 71 og 72! 68. Har du tænkt på at skifte til andet arbejde? (Sæt kun ét kryds) 1 Nej 2 Jeg har søgt andet arbejde uden for sygeplejefaget 3 Jeg har søgt andet arbejde inden for sygeplejefaget 4 Jeg har konkrete planer om at søge andet arbejde 5 Jeg har overvejet at søge noget andet arbejde 6 Jeg har overvejet/har konkrete planer om anden uddannelse/videregående uddannelse 7 Jeg ønsker at blive i mit nuværende arbejde mindst ét år endnu 8 Jeg har til hensigt at blive i mit nuværende arbejde så længe, det er muligt 69. Hvis du har tænkt på at skifte til andet arbejde eller søgt andet arbejde, hvad er så grunden til dette? (Sæt gerne flere krydser) 1 Uhensigtsmæssige arbejdstider 1 Arbejdet er for krævende 1 Der er for få udviklingsmuligheder 1 Jeg har for lidt indflydelse på eget arbejde 1 Relationerne til ledelsen er for dårlige 1 Samarbejdet mellem kollegerne fungerer ikke 1 Ønske om nye udviklingsmuligheder 1 Ønske om bedre løn 1 Skifte fra lederjob til andet job 1 Blot lyst til noget andet 70. Har du nogensinde været nødt til at holde op med et job eller skifte til andet arbejde eller andre arbejdsopgaver på grund af sygdom, skade eller lidelse? (Sæt evt. flere krydser) 1 Nej 1 Ja, færre arbejdstimer 1 Ja, skiftet arbejdsopgaver 1 Ja, skiftet arbejde/job

37 Har du været arbejdsløs inden for de sidste 3 år? Ja 1 Nej Hvis ja i spørgsmål 71, hvor længe har du været arbejdsløs? (Sæt kun ét kryds) 1 Mindre end 3 mdr. 2 3 mdr. 1 år 3 1 år 2½ år 4 2½ år eller mere 73. Hvornår regner du med at holde op med at arbejde eller trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? (Sæt kun ét kryds) a. Regner med at blive ved indtil jeg bliver 65 år 1 b. Regner med at gå på efterløn mellem 62 og 65 år 2 c. Regner med at gå på efterløn mellem 60 og 62 år 3 d. Regner med at holde op før jeg fylder 60 år 4 e. Ved ikke Hvis ja til ønsket om pension/efterløn før du fylder 65 år, svar venligst på hvorfor du ønsker dette: (Sæt evt. flere krydser) Ja a. Af hensyn til familien 1 b. For at dyrke mine fritidsinteresser 1 c. Pga. svigtende helbred 1 d. Svigtende interesse for arbejdet 1 e. Pga. træthed 1 f. Andet 1

38 38 Arbejde og privatliv De næste spørgsmål handler om, hvordan arbejde og privatliv hænger sammen. 75. Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være begge steder på én gang? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, ofte 2 Ja, jævnligt 3 Sjældent 4 Nej, aldrig 76. Ville det være lettere at have både arbejde og privatliv, hvis du selv havde større indflydelse på, hvornår din arbejdstid skulle ligge? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, helt sikkert 2 Ja, til en hvis 3 Ja, men kun lidt 4 Nej, slet ikke 77. Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over dit privatliv? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, helt sikkert 2 Ja, til en hvis 3 Ja, men kun lidt 4 Nej, slet ikke

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Oplysninger

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

RAPPORT for projektet

RAPPORT for projektet RAPPORT for projektet Undersøgelse blandt 700 væksthusmedarbejdere i Afdelingen for Folkesundhed SOCIALMEDICINSK ENHED Olof Palmes Allé 17, 1. * 8200 N Tlf.: 8739 7550 December 2003 ÅRHUS AMT Forord Sygefravær

Læs mere

Bilag 1. Præsentation af deltagervirksomhederne. Virksomhed A. Virksomhed B

Bilag 1. Præsentation af deltagervirksomhederne. Virksomhed A. Virksomhed B BILAG Oversigt 1 Præsentation af virksomhederne 2A Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i virksomhed A 2B Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i virksomhed B 3 Gode råd ved sygefraværssamtaler 4A Aktivitetsskema

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Finansforbundet Redigeret februar 2007 Tekst: Analyse & Politik Layout: Kommunikation INDLEDNING Finansforbundet ønsker med denne pjece

Læs mere

Sygeplejerskers arbejdsmiljø,

Sygeplejerskers arbejdsmiljø, Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred er en undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, som udføres i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Sygeplejerskers

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen !"#$%&#' 1 Indledning... Indledning...Error! Bookmark not defined. 3 2 Sundhedsprofilen hvordan

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt

Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt ARBEJDSRAPPORT Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt Lone Donbæk Jensen Hanne Giver Jesper

Læs mere