Kortlægning af pletfjernere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af pletfjernere"

Transkript

1 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr Kortlægning af pletfjernere Udarbejdet af: Dansk Toksikologi Center, Birgit Engelund Lena Höglund Dorthe Skjødt December 2003

2 2

3 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 5 SUMMARY AND CONCLUSION 7 1 FORORD 9 2 FORMÅL 11 3 KORTLÆGNINGEN AF MARKEDET KORTLÆGNING AF PRODUKTER PÅ DETAILMARKEDET Produkterne Indhold og tilstandsform Mærkning Indholdsstoffer Kategori 1 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer Kategori 2 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer Kategori 3 Produkter der indeholder blegemidler Kategori 4 Produkter der indeholder opløsningsmidler Kategori 5 Produkter baseret på naturlige/ grønne ingredienser Produkter der ikke falder ind under de øvrige kategorier Liste over samtlige registrerede indholdsstoffer opdelt på funktioner KORTLÆGNING AF GØRDETSELV RÅD Bøger og pjecer Internettet Kemiske stoffer til gørdetselv brug Stofblandinger til gørdetselv brug ESTIMAT OVER FORBRUGET AF PLETFJERNINGSMIDLER 36 4 KONKLUSION PÅ KORTLÆGNING 38 5 ANALYSER ANALYSEMETODER Røntgen GC/MS screening (inklusiv konserveringsmidler) Duftstoffer NTA (Nitrilotriacetic acid) Oxalsyre Alkylphenolpolyethoxylater Chlormethyl og methylisothiazoloner ANALYSERESULTATER GC/MS screening (inklusiv konserveringsmidler) Duftstoffer Røntgen Oxalsyre NTA (Nitrilotriacetic acid) Alkylphenolpolyethoxylater Chlormethyl og methylisothiazoloner 47 6 SAMMENFATNING AF ANALYSER KATEGORI 1 (PRODUKTER BASERET PÅ OVERFLADEAKTIVE STOFFER) Produkt nr

4 6.2 KATEGORI 2 PRODUKTER BASERET PÅ OVERFLADEAKTIVE STOFFER OG ENZYMER Produkt nr Produkt nr KATEGORI 3 PRODUKTER DER INDEHOLDER BLEGEMIDLER KATEGORI 4 PRODUKTER DER INDEHOLDER OPLØSNINGSMIDLER Produkt nr Produkt nr KATEGORI 5 (PRODUKTER BASERET PÅ NATURSTOFFER/GRØNNE PRODUKTER) Produkt nr SUNDHEDSMÆSSIGT PROBLEMATISKE INDHOLDSSTOFFER STOFFER DER INDGÅR I EKSPONERINGSVURDERING 58 7 EKSPONERINGSVURDERING TEORETISK WORSTCASE BEREGNING AF INTERN KROPSDOSIS DEFINITION AF BEGREBER RESULTATER AF EKSPONERINGSVURDERINGERNE DLimonen Benzylalkohol Nitrilotrieddikesyre (NTA) Dibutylphthalat (DBP) Sammenfatning 65 8 FORHOLDSREGLER VED BRUG 66 9 REFERENCER 68 BILAG 1 GAMLE BETEGNELSER 70 BILAG 2 DATA FOR DLIMONEN 72 BILAG 3 DATA FOR BENZYLALKOHOL 73 BILAG 4 DATA FOR NTA 74 BILAG 5 DATA FOR DIBUTYLPHTHALAT 75 BILAG 6 TEORETISK GRUNDLAG OG BEREGNINGER FOR STOFFER PÅ SPRAYFORM 76 4

5 Sammenfatning og konklusioner I projektet Kortlægning af pletfjernere er der foretaget en kortlægning af eksisterende produkter til pletfjerning på det danske detailmarkedet. Denne kortlægning blev suppleret med en søgning på Internettet for at identificere eventuelle yderligere produkter tilgængelige for danske forbrugerne. Der er desuden foretaget en kortlægning af gørdetselv råd i litteraturen og på Internettet, og et estimat over salget af pletfjernere i Danmark. Indholdsstofferne i pletfjerningsmidlerne blev identificeret ved hjælp af oplysninger på produkternes emballage og andet informationsmateriale. Disse oplysninger blev suppleret med kemiske analyser af udvalgte produkter, og for de stoffer, der blev vurderet at være de kritiske indholdsstoffer, blev der foretaget en eksponeringsvurdering. Der blev ved kortlægningen fundet i alt 35 produkter, hvoraf et bestod af to komponenter. Produkterne kan inddeles i allround, blege og specialmidler samt naturprodukter/grønne produkter. Der blev fundet 14 allround produkter, 3 blegemidler, 13 specialmidler samt 5 produkter i kategorien naturprodukter/grønne produkter. Kortlægningen af indholdsstoffer resulterede i, at produkterne kunne inddeles i 5 kategorier: 1. Produkter baseret på overfladeaktive stoffer 2. Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer 3. Produkter der indeholder blegemidler 4. Produkter der indeholder opløsningsmidler 5. Produkter baseret på naturlige/grønne ingredienser. Estimatet over salget blev baseret på oplysninger fra store danske supermarkedskæder og viste, at der sælges omkring enheder pletfjernere pr. år, svarende til ca liter (væske og pasta) og ca kg (pulver). På baggrund af kortlægningen af indholdsstoffer blev der udvalgt 6 produkter til kemisk analyse. Analyserne havde til formål dels at kontrollere mængden af visse indholdsstoffer, dels at identificere udvalgte miljø og sundhedsmæssigt problematiske indholdsstoffer, herunder visse parfume stoffer, konserveringsmidler og octyl/nonylpolyethoxylater. Analyserne viste blandt andet, at 4 ud af de 6 produkter indeholdt parfume, og at det produkt, der havde det største indhold af parfume, var et af de såkaldte grønne produkter. Det blev vurderet, at de kritiske stoffer var: Dlimonen, benzylalkohol, NTA og dibutylphthalat, og der blev foretaget en eksponeringsvurdering for disse stoffer. Det konkluderes at risikoen for skadevirkninger ved anvendelse af produkterne er meget lille, men at der på grund af alvorligheden af effekterne 5

6 (allergi, potentiel kræftrisiko og risiko for reproduktionsskader) alligevel bør tages forholdsregler mod indånding eller hudkontakt med produkterne. Endelig konkluderes det, at den mest effektive måde, hvorpå skadevirkninger fra anvendelsen af pletfjerningsmidler kan undgås er at anvende nogle af de husråd, der nævnes i rapporten i stedet for avancerede specialmidler, der kan købes i detailhandlen. 6

7 Summary and conclusion The project Mapping of stain removers has carried out a mapping of existing products for stain removal on the Danish retail market. This mapping has been supplemented by an internet search to identify any further products available to Danish consumers. In addition, a mapping has been carried out of DIY advice from literature and the internet and an estimate of the sale of stain removers in Denmark has been prepared. The ingredients in the stain removers have been identified though information on the product packaging and other information material. This information has been supplemented by chemical analysis of selected products and an exposure evaluation has been carried out for the substances estimated to be the critical ingredients. The mapping found a total of 35 products of which one consisted of two components. The products can be divided into allround, bleaching and special agents as well as natural/green products. 14 allround products, 3 bleaching agents, 13 special agents and 5 products in the category natural/green products were found. The mapping of ingredients resulted in the products being divided 5 categories: 1. Products based on surfactants 2. Products based on surfactants and enzymes 3. Products containing bleach 4. Products containing solvents 5. Products based on natural/green ingredients The sales estimate was based on information from large Danish supermarket chains and showed that approximately 800,000 unites of stain removers are sold annually corresponding to approximately 147,000 litres (liquid and paste) and approximately 176,000 kg (powder). Based on the mapping of ingredients, 6 products were selected for chemical analysis. The purpose of the analyses was partly to control the amount of certain ingredients and partly to identify selected ingredients that are problematic with regard to environment and health, including perfume substances, preservatives and octyl/nonylpolyethoxylates. The analyses showed a.o. that 4 of the 6 products contained perfume and that the product with the biggest perfume content was one of the socalled green products. It was estimated that the critical substances were: Dlimonen, benzyl alcohol, NTA and dibutylphthalat and an exposure evaluation was carried out for these substances. It is concluded that the risk of damaging effects when using the products is very small. However, due to the seriousness of the effects (allergy, potential risk of cancer and damages to reproduction), precautions should still be taken to avoid inhalation or skin contact with the products. 7

8 It is also concluded that the most efficient way of avoiding the damaging effects from the use of stain removers is to follow the household remedies mentioned in the report instead of the advanced special agents that can be bought retail. 8

9 1 Forord Fjernelse af pletter fra tekstiler og andre materialer er en sag, der gennem tiderne har haft stor interesse hos forbrugerne. Dette afspejles ikke mindst i en artikel fra forbrugerinformationen ( Forbrugerinformationen 1 år, 1 februar 2001), hvori der gives en statistik over henvendelser til Forbrugerinformations rådgivningstelefon. På Top 10listen indenfor det husholdningsfaglige område ligger pletter som nummer 1 med 1738 ud af 7532 telefoniske henvendelser svarende til 23 %. Udover de pletfjerdings produkter, der markedsføres via detailhandelen, findes der en lang række gamle husråd vedrørende pletfjerning. Disse husråd, som har været anvendt gennem tiderne, kan dels være stoffer som sprit, rensebenzin og salmiakspiritus men også forskellige stofblandinger. I beskrivelsen af disse husråd anvendes ofte gammeldags betegnelser for stofferne, som kan være svære at forstå i dag. I Miljøstyrelsens oplæg til projektet Kortlægning af pletfjernere anføres, at det formodes, at en ganske stor del pletfjernere indeholder organiske opløsningsmidler og andre kradse sager. Dette understøttes af en søgning i de nordiske produktregisterets SPIN database, hvor en søgning på koden for pletfjernere giver et resultat på 31 forskellige indholdsstoffer. Blandt de indholdsstoffer, der fremkommer ved søgningen, er opløsningsmidler (f.eks. ethanol, 2propanol, ammoniak, benzen, diethyleneglycolmononbutylether) og overfladeaktive stoffer. Desuden forekommer der en række duftstoffer (f.eks. terpinol, citronekstrakt, cumarin) og konserveringsmidler (2,6ditertbutylpcresol, benzylbenzoat). I Miljøstyrelsens projekt Kortlægning af kemiske stoffer i renset tekstil fra Rynex og kulbrinterenseri, 2002 er der identificeret en række kemiske stoffer i rensevæsker, heriblandt kulbrinteblandinger, halogenerede stoffer og glycolethere. Det er sandsynligt, at samme type stoffer vil forekomme i pletfjerningsmidler til forbrugere. Projektet har fokus på indholdsstofferne i pletfjernere, såvel i markedsførte produkter som i gørdetselv løsninger, og retter sig mod forbrugerens risiko ved hudkontakt med og indånding af aerosoler eller flygtige indholdsstoffer i produkterne. Projektet har tilvejebringe et overblik over indholdsstofferne i pletfjernere, såvel i de produkter, der kan købes i detailhandelen, som i de gørdetselv løsninger, der findes beskrevet i bøger, blade, pjecer m.v.. Yderligere har projektet ført til en vurdering af den påvirkning forbrugeren kan blive udsat for samt hvilke forholdsregler, forbrugerne bør tage ved anvendelsen af pletfjerningsmidler i hjemmet. Målgruppen kan i bred forstand defineres som forbrugere af pletfjernere samt de myndigheder, der har ansvaret for regulering af produkternes indhold og anvendelse. 9

10 Producenter og forhandlere har haft rapporten i høring inden offentliggørelsen. Flere har vist stor interesse for rapporten og dens resultater. Producenterne af de produkter, hvor der blev konstateret overtrædelser af mærkningsreglerne, har tilkendegivet, at der vil blive rettet op på disse. For produkt nr. 7 og nr. 35 havde producenten allerede inden modtagelsen af rapporten rettet op på mærkningen. Andre kommentarer og rettelser som er fremkommet under høringen, er indarbejdet i selve rapporten. 10

11 2 Formål Projektets overordnede formål er at få et overblik over, hvilke pletfjernere, der kan købes i detailhandelen, samt de forskellige gørdetselv løsninger for private, og ligeledes at identificere indholdsstofferne og vurdere, hvilken påvirkning af sundhedsskadelige stoffer forbrugeren udsættes for ved anvendelse af pletfjerningsmidler i hjemmet. Projektet vil desuden resultere i et estimat over forbruget af produkterne samt belyse, hvilke forholdsregler, forbrugerne bør tage ved anvendelse af de forskellige typer pletfjernere i hjemmet. Projektet er delt op i 3 faser: kortlægning, analyse og eksponeringsvurdering. Formålet med fase 1 har været at skabe et overblik over markedsførte pletfjernere og gørdetselv råd. Fase 1 omfatter 3 delaktiviteter: o Kortlægning af pletfjernere der markedsføres i detailhandelen. o Kortlægning af gørdetselv råd inklusiv liste over gamle betegnelsers betydning. o Estimat over forbruget af produkterne Kortlægningen er baseret på: o Opsøgende arbejde i detailhandelen o Kontakt til forhandlere og leverandører o Informationssøgning over Internettet o Litteratursøgning (blade, pjecer, bøger) o Produkt og sikkerhedsdatablade Fase 2 omfatter kvalitative og kvantitative analyser af udvalgte produkter, idet forskellige typer pletfjernere undersøges med henblik på yderligere identifikation af indholdsstoffer og mængden af disse indholdsstoffer i produkterne. I fase 3 opstilles eksponeringsscenarier for udvalgte sundhedsfarlige stoffer med henblik på at vurdere påvirkningen af forbrugerne ved anvendelse af pletfjerningsmidler i hjemmet. Yderligere gives der en vurdering af, hvilke forholdsregler forbrugeren bør tage ved anvendelsen af de forskellige typer pletfjerningsmidler. 11

12 3 Kortlægningen af markedet 3.1 Kortlægning af produkter på detailmarkedet Formålet med denne delaktivitet har været at identificere og skabe overblik over de pletfjernere, der markedsføres i detailhandelen. Yderligere er der foretaget en registrering af de indholdsstoffer, der fremgår af produkternes emballage og anden produktinformation. Ved besøg i forskellige butikker blev der identificeret en række pletfjernere. Tabel 1 indeholder en oversigt over hvilke produkter, der blev fundet i hvilke butikker. Herudover findes der produkter, som udelukkende sælges via Internettet og/eller i specialbutikker. Kortlægning af produkter på detailmarkedet blev foretaget ved besøg i udvalgte dagligvarebutikker, byggemarkeder, renserier, tankstationer og tæppebutikker samt ved kontakt til forhandlere og leverandører. Da Internethandel er et voksende marked, blev det desuden undersøgt, hvilke pletfjerningsprodukter, der kan købes via nettet Produkterne Listen over produkter tog udgangspunkt i en tidligere undersøgelse beskrevet i en artikel i Råd og Resultater, Teknik & Miljø nr. 2, 1999, hvor der blev identificeret 13 produkter til pletfjerning på tøj. Af disse 13 produkter var 8 stadig på markedet, mens de 4 er udgået og et ikke kunne findes på markedet eller identificeres på anden måde. Ved besøg i dagligvareforretninger kunne listen suppleres med 13 produkter, idet også produkter til blegning af pletter og til pletfjerning på tæpper og andre typer af underlag blev medtaget. Ved søgning via Internettet og telefonisk kontakt til helsekostforretninger og leverandører, blev der identificeret yderligere 11 produkter, hvoraf 2 kan købes i tøjbutikker og 3 i helsekostforretninger, mens de øvrige kun kan bestilles via Internettet. Besøg og kontakt til tæppeforretninger gav yderligere 3 produkter. Besøg i tømmerhandler, byggemarkeder, tankstationer og renserier førte ikke til yderligere produkter. Resultatet af kortlægningen af pletfjerningsmidler på detailmarkedet og via Internettet er en liste på i alt 35 produkter, heraf 1 produkt bestående af 2komponenter. Udover de produkter, der sælges som deciderede pletfjerningsmidler, er almindeligt vaskepulver meget anvendt som iblødsætningsmiddel, ligesom opvaskemidler er almindeligt anvendte midler til pletfjerning. Disse produkter er dog ikke medtaget i kortlægningen. Tabel 1 er en oversigt over produkterne med angivelse af, hvor de er fundet. 12

13 Handelsnavn Irma Super Brugsen KvicklyExtra Fakta Føtex BILKA ISO IC Dalgaard Supermarked Prima Gobi SuperStore Matas Tøjbutikker Tæppebutikker Helsekost Internettet Produkt 1 x Produkt 2 x Produkt 3 x x x x x x x x x Produkt 4 x x x x x x x x Produkt 5 x x x x x x Produkt 6 x x x x x x x x Produkt 7 x x x x x x x x x x Produkt 8 x x x x Produkt 9 x x Produkt 10 x x x x Produkt 11 x x x x Produkt 12 x x x x Produkt 13 x Produkt 14 x Produkt 15 x Produkt 16 x Produkt 17 x Produkt 18 x Produkt 19 x x x x Produkt 20 x x x Produkt 21 x x Produkt 22 x Produkt 23 2 komponenter x x Produkt 24 x Produkt 25 x Produkt 26 x Produkt 27 x x x x x Produkt 28 x x x x x Produkt 29 x Produkt 30 x Produkt 31 x Produkt 32 x x Produkt 33 x x Produkt 34 x x Produkt 35 x x x x x x x x Produkter i alt pr butik Tabel 1 Pletfjerner sortiment i udvalgte dagligvarebutikker Som det fremgår af tabellen, er materialister den type butik, der har det absolut bredeste udvalg af pletfjerningsmidler, idet der markedsføres ikke 13

14 mindre end 18 forskellige produkter, mens de store supermarkedskæder fører omkring 10 forskellige produkter. Produkterne kan inddeles i allround, blege og specialmidler samt naturprodukter. Specialmidlerne kan yderligere underinddeles i midler til bestemte typer pletter for eksempel pletfjernere til rødvinspletter og midler til bestemte typer underlag for eksempel silke, uld eller tæpper. De produkter, der hører til hver af de 5 kategorier, er opstillet i tabel 2. Handelsnavn Egnet til* 1. Allround produkter Produkt 3 Produkt 7 Produkt 5 Produkt 9 Produkt 11 Produkt 12 Madvarer, frugt, sovs, blod, opkast, græs o. lign.. Ideelt til skjortekraver og manchetter Chokolade, græs, sved, fedt, olie, sovs. Håndvask, iblødsætning fjerner mælk, æg, blod og sved ved lave temperaturer Te, kaffe, rødvin, olie, asfalt, hundens uheld, blod, chokolade, tyggegummi, rødbede, græs, frugt, kuglepen, fedt, læbestift Frugt, kaffe, the, rødvin og grøntsager, fedtpletter, blod, mælk og kakao. Bakteriedræbende Fedt, olie, blod, mælk, frugt, ketchup og grøntsager Produkt 18 Til fjernelse af pletter på tæpper og stof møbler Produkt 19 Produkt 22 Produkt 24 Produkt 25 Produkt 32 Produkt 33 Produkt Blegemidler Produkt 8 Produkt 10 Produkt Specialmidler 3a. Bestemte typer pletter Produkt 4 Produkt 13 Vaskbare stoffer Produkt 14 Vaskbare stoffer Produkt 15 Til rensetøj Produkt 20 Produkt 21 Produkt 23 Produkt 34 3b. Bestemte typer af underlag Produkt 1 Produkt 6 Produkt 17 Produkt 26 Olie og fedtholdige pletter på tøj, polstrede møbler, tæpper osv. Universalpletfjerner Indeholder bakteriestammer. Fjerner pletter og lugt fra drikkevarer, fedt, ketchup, mad, mælk, urin, blod, opkast pletter fra dyr m.m. Tekstiler og skind. Alle materialer der tåler vand Te, kaffe, rødvin, olie, asfalt, hundens uheld, blod, sauce, chokolade, tyggegummi, rødbeder, græs, frugt, kuglepen, fedt, løbestift Pletter på tæpper og andre tekstiler Mad, sovs, rødvin, frugtjuice, græs, vandbaseret blæk, cola, the, kaffe Misfarvning og iblødsætning Misfarvning og blegning Blegning af pletter af te, kaffe, rødvin, saftevand, græs. Til hindring af gråning af hvidt tøj Olie, stearin, tusch, fedt, makeup Olier, fedt, makeup, blæk, chokolade, græs, saucer, skosværte Kaffe, vin, blod, mudder, kødsaft, mælk, krave og manchetsnavs Tekstiler der ikke tåler vand. Fjerner: Olier, fedt, makeup, blæk, chokolade, skosværte, lim, voks Rust Rødvin Jordslåede pletter Rust Til kokos og sisal naturgulvbelægning Til uld og silke. Effektiv imod fedt, makeup, sovs, dressing, chokolade etc. Vandbaserede pletter på tæpper Tekstil pletfjerningsmiddel. Godkendt til uld Produkt 27 Snavs og pletter på tæpper. Også velegnet til mindre flader og gangarealer. Produkt 28 Til tæpper Tabel 2 Oversigt over produkter i hver kategori 14

15 * Ifølge leverandørens oplysninger Handelsnavn Egnet til* 4. Naturprodukter/Grønne produkter Produkt 2 Til alle tekstiler, tæpper og møbler Produkt 29 Produkt 30 Produkt 31 Tabel 2 fortsat Oversigt over produkter i hver kategori * Ifølge leverandørens oplysninger 3.1.2Indhold og tilstandsform Til alle typer af pletter undtagen peptider der har været opvarmet til mere end 50 C Til pletter af kuglepen, blæk, blod, fedt, frugt m.m. Til pletter af frugt, blod, blæk, kuglepen, græs, fedt m.m. Indholdet i produkterne varierer fra bare 17 ml til 2000 g. Generelt set indeholder midlerne til specielle pletter mindst, hvilket er logisk nok, da det formodentligt ikke er så ofte, man har brug for et rustfjerningsmiddel. Handelsnavn Tilstandsform Indhold Produkt 19 Aerosol 100 ml Produkt 33 Aerosol 590 ml Produkt 31 Fast 90 g Produkt 9 Pasta 150 ml Produkt 20 Pasta 17 ml Produkt 32 Pasta (pumpe) 175 ml Produkt 8 Pulver 360 g Produkt 5 Pulver 600 g Produkt 10 Pulver 75 g Produkt 11 Pulver 500 g Produkt 16 Pulver 250 g Produkt 22 Pulver 2000 g Produkt 23 Komponent 1 Pulver 200 g Produkt 23 Komponent 2 Pulver 20 g Produkt 28 Pulver 750 g Produkt 35 Pulver 500 g Produkt 6 Skum 150 ml Produkt 1 Spray 200 ml Produkt 7 Spray 375 ml Produkt 17 Spray 250 ml Produkt 18 Spray 1000 ml Produkt 25 Spray 500 ml Produkt 27 Spray 500 ml Produkt 2 Væske 500 ml Produkt 3 Væske 200 ml Produkt 4 Væske 250 ml Produkt 12 Væske 250 ml Produkt 13 Væske 75 ml Produkt 14 Væske 75 ml Produkt 15 Væske 75 ml Produkt 21 Væske 17 ml Produkt 26 Væske 650 ml Produkt 29 Væske 500 ml Produkt 30 Væske 120 ml Produkt 34 Væske 100 ml 15

16 Tabel 3 Oversigt over tilstandsform og indhold af pletfjernere Mærkning Pletfjernere er som alle andre kemiske produkter omfattet af Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning /1/. Det betyder, at der for nogle af de faremærkede produkter vil være oplysning om farlige indholdsstoffer på etiketten sammen med faresymboler samt risiko og sikkerhedssætninger. Herudover findes der en henstilling fra EU vedrørende deklaration af indholdsstoffer i vaske og rengøringsmidler /3/, med nærmere specificerede regler for deklaration af indholdet. Der er kun tale om en henstilling og dermed ikke egentlig lov. Der er dog netop vedtaget en forordning, der indfører disse regler som lovgivning fra oktober /31/ Produkt Mærkning Sikkerhedsdatabla EU deklaration d Produkt 1 Ikke mærket Nej Ja Produkt 2 Ikke mærket Ja Nej Produkt 3 Ikke mærket Nej Ja Produkt 4 Xi, R1041 S26282 Ja Ja Produkt 5 Ikke mærket Nej Ja Produkt 6 Ikke mærket Nej Ja Produkt 7 Ikke mærket Ja Ja Produkt 8 Xi, R36 S22262 Nej Ja Produkt 9 Ikke mærket Nej Nej Produkt 10 Xn, R72231 S7/ Nej Ja Produkt 11 Xi; R36 S22226 Nej Ja Produkt 12 Ikke mærket Nej Ja Produkt 13 Xi, R1036/38 S * Ja Ja Produkt 14 Xn, R22 S * Ja Nej Produkt 15 F, Xi, R S271624/25 Ja Nej 26* Produkt 16 Xi, R36 S27/?2617 Nej Ja Produkt 17 Ikke mærket Ja *** Nej Produkt 18 Xi, R36 Ja Nej Produkt 19 Fx, S Ja. **** Nej Produkt 20 Ikke mærket Ja Nej Produkt 21 Ikke mærket Ja Nej Produkt 22 Xn, R2236/38 S22646 Ja Nej Produkt 23 O, Xn, N R82250/53 S26061 Nej Nej Komponent 1 Produkt 23 Xn, R224131S Nej Nej Komponent 2 Produkt 24 ** ** ** Produkt 25 Ikke mærket Nej Ja Produkt 26 Xi, R1043 S2437 Ja Ja Produkt 27 Ikke mærket Nej Ja Produkt 28 Ikke mærket Nej Ja Produkt 29 Ikke mærket Ja *** Nej Produkt 30 Ikke mærket Nej Nej Produkt 31 Ikke mærket Nej Nej Produkt 32 Ikke mærket Nej Nej Produkt 33 F, R11 S Jaj Nej Produkt 34 Ikke mærket Nej Nej Produkt 35 O, Xn, R82236/38 Nej Ja S1/2?17? Tabel 4 Oversigt over mærkningen af produkterne 16

17 *Emballagens indhold er < 125 ml og mærkningen er reduceret i henhold til gældende regler. Fuld mærkning (som er gengivet her) findes i sikkerhedsdatabladene for produkterne.? = ikke korrekt Ssætning ** Udgår af undersøgelsen, se side *** Engelsk sikkerhedsdatablad **** Leverandøren ønskede ikke at fremsende sikkerhedsdatablad På 18 ud af 35 produkter findes EUdeklaration på emballagen, for 17 findes den ikke i hvert fald ikke i korrekt udformning Indholdsstoffer Som omtalt i det foregående afsnit kan man finde visse oplysninger om indholdsstoffer på produkternes etiketter, hvis de er faremærkede og/eller forsynet med en deklaration i henhold til EU henstillingen. Hvis produkterne anvendes erhvervsmæssigt, er der desuden krav om, at leverandøren har et sikkerhedsdatablad for produktet, hvis det anses for farligt i henhold til Arbejdstilsynets regler. Af sikkerhedsdatabladets punkt 2 skal de farlige indholdsstoffer, der indgår i produktet, angives, hvis indholdet overskrider visse grænser /2/. Oplysningerne om indholdsstoffer stammer fra produkternes etiketter og sikkerhedsdatablade. Da de fleste af midlerne er beregnet til brug i hjemmet og dermed ikke til erhvervsmæssig brug har det ikke været muligt af få sikkerhedsdatablade for samtlige produkter. Der er modtaget sikkerhedsdatablade for 12 ud af 35 produkter. Produkterne kan med udgangspunkt i de kendte indholdsstoffer groft opdeles i 5 kategorier: 1. Produkter baseret på overfladeaktive stoffer 2. Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer 3. Produkter, der indeholder blegemidler 4. Produkter, der indeholder opløsningsmidler samt eventuelt overfladeaktive stoffer og/eller enzymer. 5. Produkter markedsført som baseret på naturstoffer/ grønne ingredienser Kategori 1 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer Tabel 5 er en oversigt over de produkter, der falder ind under denne kategori. Der er på baggrund af de foreliggende oplysninger om indholdsstoffer fundet 5 produkter, der falder ind i kategorien af produkter, der er baseret på overfladeaktive stoffer uden indhold af enzymer, opløsningsmidler og blegemidler. Alle 5 produkter er beregnet til pletfjerning fra gulvtæpper, og ingen af produkterne er faremærkede i henhold til Miljøstyrelsens regler ifølge emballagen og leverandørernes oplysninger. På baggrund af oplysningerne i tabel 5 vurderes det, at der ikke er krav om mærkning af produkterne 1, 27, 28, og 17. To af produkterne (produkt 17 og 18) indeholder kompleksbinderen NTA (nitrilotrieddikesyre). NTA er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer 17

18 der anses for at være kræftfremkaldende /16/. Produkter der indeholder mere end 0,1 % NTA, og som anvendes erhvervsmæssigt, er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer /17/. Af tabellen fremgår det i øvrigt, at Produktnr. CASnr. Stofnavn Indhold % Klassificering (stof) * Mærkning (produkt) Produkt 1 Anioniske tensider < 5 Ikke mærket Konserveringsmidler Duftstoffer Produkt 27 Anioniske tensider < 5 Ikke mærket Polymere < 5 Parfume < 5 Konserveringsmiddel < 5 Produkt 28 Anioniske tensider < 5 Ikke mærket Cellulose < 5 Parfume < 5 Konserveringsmiddel < 5 Produkt 17 Anioniske tensider < 5 Xi; R36/38 Ikke mærket NTA < 5 Xi; R36/38 Phosphonate < 5 Xi; R36/38 Phosphate < 5 Xi; R36/38 Parfume Produkt Natriumtripolyphosphate Xi;R Alkoholethoxylat Xn;R22 Xi;R Natrium metasilikat C;R NTA, 3 Na Xi;R Natrium 2mercapto benzothiazol leverandørerne klassificerer NTA forskelligt. Da stoffet ikke er angivet på listen over farlige stoffer, er det leverandørens pligt, selv at vurderer klassificeringen på baggrund af de eksisterende data. Ifølge rapport fra Nordic Council of Ministers burde klassificeringen være Carc. cat2 T;R45 Xn;R22 Xi;R38 /22/. Da almindelige forbrugere er ikke beskyttet af arbejdsmiljøreglerne, er det uheldigt, at produkter på detailmarkedet indeholder denne type stoffer. Tabel 5 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer * I henhold til leverandørens oplysninger Sammensætningen af produkterne minder, som den er oplyst, meget om sammensætningen af almindelige vaskemidler uden enzymer. For alle produkter, undtagen produkt 17, er det oplyst, at produktet indeholder konserveringsmiddel. For produkt nr. 18 er konserveringsmidlet natrium3 mercaptobenzothiazol deklareret. Produkt 17 er ikke deklareret i henhold til EUhenstillingen. 18

19 Kategori 2 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer Denne kategori er repræsenteret af 8 produkter som angivet i tabel 6. Den kemiske sammensætning af disse produkter minder meget om sammensætningen af almindeligt vaskemiddel med enzymer, dog adskiller de 2 produkter, som er indkøbt i tøjbutikker (Produkt 9 og Produkt 32), sig ved at indeholde natriumoleat og naturlige duftstoffer. Ingen af produkterne er faremærkede i henhold til Miljøstyrelsens regler ifølge emballagen og leverandørernes oplysninger. Det skal bemærkes at produkt 7 ifølge oplysningerne i sikkerhedsdatabladet indeholder 515 % af et nonionisk tensid der er klassificeret Xn;R22 Xi;R41 N;R50. Klassificeringen af dette stof med Xi;R41 udløser klassificering af produktet med R36, hvis indholdet er større end eller lig 5 % og mindre end 10 %, og R41 hvis indholdet er større eller lig 10 %. Det er således ikke korrekt, at produktet ikke skal klassificeres og mærkes, idet det som minimum burde være klassificeret med Xi;R36 og mærket med faresymbolet for lokalirriterende samt risikosætningen R36 Irriterer øjnene, på baggrund af oplysninger i sikkerhedsdatabladet. For de øvrige produkter kan det ikke afgøres ud fra de foreliggende oplysninger, om det er korrekt, at produkterne ikke skal klassificeres og mærkes. 19

20 Produktnr. CASnr. Stofnavn IndholdKlassificering Mærkning % (stof) (Produkt) Produkt 3 Nonioniske tensider 515 Ikke mærket Fosfonater < 5 Enzymer Konserveringsmiddel Parfume Produkt 7 Nonioniske tensider; 515 Xn;R22 Xi;R41 Ikke mærket Fedtalkoholethoxylat7 N;R50 Citrat Calciumchlorid Xi;R36 Fosfonater < 5 Enzymer < 5 Konserveringsmiddel Parfume Produkt 6 Nonioniske tensider 515 Ikke mærket Fosfonater < 5 Parfume Enzymer < 5 Konserveringsmiddel Produkt 5 Zeoliter 1530 Ikke mærket Anioniske tensider 515 Sæbe < 5 Polycarboxylater < 5 Fosfonater < 5 Enzymer < 5 Nonioniske tensider < 5 Produkt 9 Anioniske tensider Ikke mærket Demineraliseret vand Natriumoleat Ægte parfume Citrusekstrakt Enzymer Produkt 12 Sæbe < 5 Ikke mærket Nonioniske tensider 1530 Enzymer Konserveringsmiddel Produkt 25 Anioniske tensider 510 Ikke mærket Enzymer < 5 Frugtsyre < 5 Produkt 32 Nonioniske tensider Ikke mærket Enzymer Natriumoleat Glycerin Citrusterpener Tabel 6 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer * I henhold til leverandørens oplysninger 20

Mormors pletfjerner rå d

Mormors pletfjerner rå d Mormors pletfjerner rå d Pletter på tøj startes med: At prøve med klar opvaskemiddel Herefter er det forskelligt alt efter, hvilken plet der er tale om (se tabelen nedenfor) MEN HUSK ALTID, at komme i

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Pleje og vedligeholdelse af møbler Pleje og vedligeholdelse af møbler Behandlings- og vedligeholdsvejledning For at få optimal glæde af møblet er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses. Vi gør opmærksom på, at Brødrene Andersens produktgaranti

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FARLIGE Undgå kemikalier i dit hjem Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten Få et kemikaliefrit hjem INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Vedligeholdelse af møbelstoffer

Vedligeholdelse af møbelstoffer Vedligeholdelse Møbelstof Vedligeholdelse af møbelstoffer Jævnlig rengøring og rensning er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende og forlænge dets levetid. Støv og snavs kan ændre farver og fremme

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Indkøb og brug af rengøringsmidler 3 Rengøringsmidler hvad og hvor 3 Substitution (erstatning) 4 Instruktion og oplæring

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Hjemmelavede vingummi

Hjemmelavede vingummi Hjemmelavede vingummi Skrevet af Sidse-Marie Stæhr Rasmussen, Freja Chemnitz Kirches og Jakob Bloch Jørgensen I værkstedet Kemi i køkkenet laver eleverne selv vingummi De hjemmelavede vingummier smager

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD 1 INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD Velkommen til den særlige ordning for indsamling af farligt affald. Din hjælp

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

bobler af naturvidenskab

bobler af naturvidenskab bobler af naturvidenskab 1 bobler af naturvidenskab Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Bobler af naturvidenskab, der er en formidlingsaktivitet om sæbebobler. Den er målrettet

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter 2 Forord I denne pjece kan du læse en vejledning om mad og drikke, så du kan tage hensyn til, at du har fået en ileostomi. Desuden kan du bruge denne pjece som inspiration

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

Unge. Overvej: Opgave:

Unge. Overvej: Opgave: Unge Flytte hjemmefra Peter er 18 år, og han vil gerne være pædagog. Peter går på grundforløbet. Han har lige fået tilbudt et kollegieværelse, som han har sagt ja til. Peter har hele sit liv boet hjemme

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI-FREE D2 Pr.nr.: 1760096 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Vejledning om rengøringsmidler

Vejledning om rengøringsmidler BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere