Kortlægning af pletfjernere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af pletfjernere"

Transkript

1 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr Kortlægning af pletfjernere Udarbejdet af: Dansk Toksikologi Center, Birgit Engelund Lena Höglund Dorthe Skjødt December 2003

2 2

3 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 5 SUMMARY AND CONCLUSION 7 1 FORORD 9 2 FORMÅL 11 3 KORTLÆGNINGEN AF MARKEDET KORTLÆGNING AF PRODUKTER PÅ DETAILMARKEDET Produkterne Indhold og tilstandsform Mærkning Indholdsstoffer Kategori 1 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer Kategori 2 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer Kategori 3 Produkter der indeholder blegemidler Kategori 4 Produkter der indeholder opløsningsmidler Kategori 5 Produkter baseret på naturlige/ grønne ingredienser Produkter der ikke falder ind under de øvrige kategorier Liste over samtlige registrerede indholdsstoffer opdelt på funktioner KORTLÆGNING AF GØRDETSELV RÅD Bøger og pjecer Internettet Kemiske stoffer til gørdetselv brug Stofblandinger til gørdetselv brug ESTIMAT OVER FORBRUGET AF PLETFJERNINGSMIDLER 36 4 KONKLUSION PÅ KORTLÆGNING 38 5 ANALYSER ANALYSEMETODER Røntgen GC/MS screening (inklusiv konserveringsmidler) Duftstoffer NTA (Nitrilotriacetic acid) Oxalsyre Alkylphenolpolyethoxylater Chlormethyl og methylisothiazoloner ANALYSERESULTATER GC/MS screening (inklusiv konserveringsmidler) Duftstoffer Røntgen Oxalsyre NTA (Nitrilotriacetic acid) Alkylphenolpolyethoxylater Chlormethyl og methylisothiazoloner 47 6 SAMMENFATNING AF ANALYSER KATEGORI 1 (PRODUKTER BASERET PÅ OVERFLADEAKTIVE STOFFER) Produkt nr

4 6.2 KATEGORI 2 PRODUKTER BASERET PÅ OVERFLADEAKTIVE STOFFER OG ENZYMER Produkt nr Produkt nr KATEGORI 3 PRODUKTER DER INDEHOLDER BLEGEMIDLER KATEGORI 4 PRODUKTER DER INDEHOLDER OPLØSNINGSMIDLER Produkt nr Produkt nr KATEGORI 5 (PRODUKTER BASERET PÅ NATURSTOFFER/GRØNNE PRODUKTER) Produkt nr SUNDHEDSMÆSSIGT PROBLEMATISKE INDHOLDSSTOFFER STOFFER DER INDGÅR I EKSPONERINGSVURDERING 58 7 EKSPONERINGSVURDERING TEORETISK WORSTCASE BEREGNING AF INTERN KROPSDOSIS DEFINITION AF BEGREBER RESULTATER AF EKSPONERINGSVURDERINGERNE DLimonen Benzylalkohol Nitrilotrieddikesyre (NTA) Dibutylphthalat (DBP) Sammenfatning 65 8 FORHOLDSREGLER VED BRUG 66 9 REFERENCER 68 BILAG 1 GAMLE BETEGNELSER 70 BILAG 2 DATA FOR DLIMONEN 72 BILAG 3 DATA FOR BENZYLALKOHOL 73 BILAG 4 DATA FOR NTA 74 BILAG 5 DATA FOR DIBUTYLPHTHALAT 75 BILAG 6 TEORETISK GRUNDLAG OG BEREGNINGER FOR STOFFER PÅ SPRAYFORM 76 4

5 Sammenfatning og konklusioner I projektet Kortlægning af pletfjernere er der foretaget en kortlægning af eksisterende produkter til pletfjerning på det danske detailmarkedet. Denne kortlægning blev suppleret med en søgning på Internettet for at identificere eventuelle yderligere produkter tilgængelige for danske forbrugerne. Der er desuden foretaget en kortlægning af gørdetselv råd i litteraturen og på Internettet, og et estimat over salget af pletfjernere i Danmark. Indholdsstofferne i pletfjerningsmidlerne blev identificeret ved hjælp af oplysninger på produkternes emballage og andet informationsmateriale. Disse oplysninger blev suppleret med kemiske analyser af udvalgte produkter, og for de stoffer, der blev vurderet at være de kritiske indholdsstoffer, blev der foretaget en eksponeringsvurdering. Der blev ved kortlægningen fundet i alt 35 produkter, hvoraf et bestod af to komponenter. Produkterne kan inddeles i allround, blege og specialmidler samt naturprodukter/grønne produkter. Der blev fundet 14 allround produkter, 3 blegemidler, 13 specialmidler samt 5 produkter i kategorien naturprodukter/grønne produkter. Kortlægningen af indholdsstoffer resulterede i, at produkterne kunne inddeles i 5 kategorier: 1. Produkter baseret på overfladeaktive stoffer 2. Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer 3. Produkter der indeholder blegemidler 4. Produkter der indeholder opløsningsmidler 5. Produkter baseret på naturlige/grønne ingredienser. Estimatet over salget blev baseret på oplysninger fra store danske supermarkedskæder og viste, at der sælges omkring enheder pletfjernere pr. år, svarende til ca liter (væske og pasta) og ca kg (pulver). På baggrund af kortlægningen af indholdsstoffer blev der udvalgt 6 produkter til kemisk analyse. Analyserne havde til formål dels at kontrollere mængden af visse indholdsstoffer, dels at identificere udvalgte miljø og sundhedsmæssigt problematiske indholdsstoffer, herunder visse parfume stoffer, konserveringsmidler og octyl/nonylpolyethoxylater. Analyserne viste blandt andet, at 4 ud af de 6 produkter indeholdt parfume, og at det produkt, der havde det største indhold af parfume, var et af de såkaldte grønne produkter. Det blev vurderet, at de kritiske stoffer var: Dlimonen, benzylalkohol, NTA og dibutylphthalat, og der blev foretaget en eksponeringsvurdering for disse stoffer. Det konkluderes at risikoen for skadevirkninger ved anvendelse af produkterne er meget lille, men at der på grund af alvorligheden af effekterne 5

6 (allergi, potentiel kræftrisiko og risiko for reproduktionsskader) alligevel bør tages forholdsregler mod indånding eller hudkontakt med produkterne. Endelig konkluderes det, at den mest effektive måde, hvorpå skadevirkninger fra anvendelsen af pletfjerningsmidler kan undgås er at anvende nogle af de husråd, der nævnes i rapporten i stedet for avancerede specialmidler, der kan købes i detailhandlen. 6

7 Summary and conclusion The project Mapping of stain removers has carried out a mapping of existing products for stain removal on the Danish retail market. This mapping has been supplemented by an internet search to identify any further products available to Danish consumers. In addition, a mapping has been carried out of DIY advice from literature and the internet and an estimate of the sale of stain removers in Denmark has been prepared. The ingredients in the stain removers have been identified though information on the product packaging and other information material. This information has been supplemented by chemical analysis of selected products and an exposure evaluation has been carried out for the substances estimated to be the critical ingredients. The mapping found a total of 35 products of which one consisted of two components. The products can be divided into allround, bleaching and special agents as well as natural/green products. 14 allround products, 3 bleaching agents, 13 special agents and 5 products in the category natural/green products were found. The mapping of ingredients resulted in the products being divided 5 categories: 1. Products based on surfactants 2. Products based on surfactants and enzymes 3. Products containing bleach 4. Products containing solvents 5. Products based on natural/green ingredients The sales estimate was based on information from large Danish supermarket chains and showed that approximately 800,000 unites of stain removers are sold annually corresponding to approximately 147,000 litres (liquid and paste) and approximately 176,000 kg (powder). Based on the mapping of ingredients, 6 products were selected for chemical analysis. The purpose of the analyses was partly to control the amount of certain ingredients and partly to identify selected ingredients that are problematic with regard to environment and health, including perfume substances, preservatives and octyl/nonylpolyethoxylates. The analyses showed a.o. that 4 of the 6 products contained perfume and that the product with the biggest perfume content was one of the socalled green products. It was estimated that the critical substances were: Dlimonen, benzyl alcohol, NTA and dibutylphthalat and an exposure evaluation was carried out for these substances. It is concluded that the risk of damaging effects when using the products is very small. However, due to the seriousness of the effects (allergy, potential risk of cancer and damages to reproduction), precautions should still be taken to avoid inhalation or skin contact with the products. 7

8 It is also concluded that the most efficient way of avoiding the damaging effects from the use of stain removers is to follow the household remedies mentioned in the report instead of the advanced special agents that can be bought retail. 8

9 1 Forord Fjernelse af pletter fra tekstiler og andre materialer er en sag, der gennem tiderne har haft stor interesse hos forbrugerne. Dette afspejles ikke mindst i en artikel fra forbrugerinformationen ( Forbrugerinformationen 1 år, 1 februar 2001), hvori der gives en statistik over henvendelser til Forbrugerinformations rådgivningstelefon. På Top 10listen indenfor det husholdningsfaglige område ligger pletter som nummer 1 med 1738 ud af 7532 telefoniske henvendelser svarende til 23 %. Udover de pletfjerdings produkter, der markedsføres via detailhandelen, findes der en lang række gamle husråd vedrørende pletfjerning. Disse husråd, som har været anvendt gennem tiderne, kan dels være stoffer som sprit, rensebenzin og salmiakspiritus men også forskellige stofblandinger. I beskrivelsen af disse husråd anvendes ofte gammeldags betegnelser for stofferne, som kan være svære at forstå i dag. I Miljøstyrelsens oplæg til projektet Kortlægning af pletfjernere anføres, at det formodes, at en ganske stor del pletfjernere indeholder organiske opløsningsmidler og andre kradse sager. Dette understøttes af en søgning i de nordiske produktregisterets SPIN database, hvor en søgning på koden for pletfjernere giver et resultat på 31 forskellige indholdsstoffer. Blandt de indholdsstoffer, der fremkommer ved søgningen, er opløsningsmidler (f.eks. ethanol, 2propanol, ammoniak, benzen, diethyleneglycolmononbutylether) og overfladeaktive stoffer. Desuden forekommer der en række duftstoffer (f.eks. terpinol, citronekstrakt, cumarin) og konserveringsmidler (2,6ditertbutylpcresol, benzylbenzoat). I Miljøstyrelsens projekt Kortlægning af kemiske stoffer i renset tekstil fra Rynex og kulbrinterenseri, 2002 er der identificeret en række kemiske stoffer i rensevæsker, heriblandt kulbrinteblandinger, halogenerede stoffer og glycolethere. Det er sandsynligt, at samme type stoffer vil forekomme i pletfjerningsmidler til forbrugere. Projektet har fokus på indholdsstofferne i pletfjernere, såvel i markedsførte produkter som i gørdetselv løsninger, og retter sig mod forbrugerens risiko ved hudkontakt med og indånding af aerosoler eller flygtige indholdsstoffer i produkterne. Projektet har tilvejebringe et overblik over indholdsstofferne i pletfjernere, såvel i de produkter, der kan købes i detailhandelen, som i de gørdetselv løsninger, der findes beskrevet i bøger, blade, pjecer m.v.. Yderligere har projektet ført til en vurdering af den påvirkning forbrugeren kan blive udsat for samt hvilke forholdsregler, forbrugerne bør tage ved anvendelsen af pletfjerningsmidler i hjemmet. Målgruppen kan i bred forstand defineres som forbrugere af pletfjernere samt de myndigheder, der har ansvaret for regulering af produkternes indhold og anvendelse. 9

10 Producenter og forhandlere har haft rapporten i høring inden offentliggørelsen. Flere har vist stor interesse for rapporten og dens resultater. Producenterne af de produkter, hvor der blev konstateret overtrædelser af mærkningsreglerne, har tilkendegivet, at der vil blive rettet op på disse. For produkt nr. 7 og nr. 35 havde producenten allerede inden modtagelsen af rapporten rettet op på mærkningen. Andre kommentarer og rettelser som er fremkommet under høringen, er indarbejdet i selve rapporten. 10

11 2 Formål Projektets overordnede formål er at få et overblik over, hvilke pletfjernere, der kan købes i detailhandelen, samt de forskellige gørdetselv løsninger for private, og ligeledes at identificere indholdsstofferne og vurdere, hvilken påvirkning af sundhedsskadelige stoffer forbrugeren udsættes for ved anvendelse af pletfjerningsmidler i hjemmet. Projektet vil desuden resultere i et estimat over forbruget af produkterne samt belyse, hvilke forholdsregler, forbrugerne bør tage ved anvendelse af de forskellige typer pletfjernere i hjemmet. Projektet er delt op i 3 faser: kortlægning, analyse og eksponeringsvurdering. Formålet med fase 1 har været at skabe et overblik over markedsførte pletfjernere og gørdetselv råd. Fase 1 omfatter 3 delaktiviteter: o Kortlægning af pletfjernere der markedsføres i detailhandelen. o Kortlægning af gørdetselv råd inklusiv liste over gamle betegnelsers betydning. o Estimat over forbruget af produkterne Kortlægningen er baseret på: o Opsøgende arbejde i detailhandelen o Kontakt til forhandlere og leverandører o Informationssøgning over Internettet o Litteratursøgning (blade, pjecer, bøger) o Produkt og sikkerhedsdatablade Fase 2 omfatter kvalitative og kvantitative analyser af udvalgte produkter, idet forskellige typer pletfjernere undersøges med henblik på yderligere identifikation af indholdsstoffer og mængden af disse indholdsstoffer i produkterne. I fase 3 opstilles eksponeringsscenarier for udvalgte sundhedsfarlige stoffer med henblik på at vurdere påvirkningen af forbrugerne ved anvendelse af pletfjerningsmidler i hjemmet. Yderligere gives der en vurdering af, hvilke forholdsregler forbrugeren bør tage ved anvendelsen af de forskellige typer pletfjerningsmidler. 11

12 3 Kortlægningen af markedet 3.1 Kortlægning af produkter på detailmarkedet Formålet med denne delaktivitet har været at identificere og skabe overblik over de pletfjernere, der markedsføres i detailhandelen. Yderligere er der foretaget en registrering af de indholdsstoffer, der fremgår af produkternes emballage og anden produktinformation. Ved besøg i forskellige butikker blev der identificeret en række pletfjernere. Tabel 1 indeholder en oversigt over hvilke produkter, der blev fundet i hvilke butikker. Herudover findes der produkter, som udelukkende sælges via Internettet og/eller i specialbutikker. Kortlægning af produkter på detailmarkedet blev foretaget ved besøg i udvalgte dagligvarebutikker, byggemarkeder, renserier, tankstationer og tæppebutikker samt ved kontakt til forhandlere og leverandører. Da Internethandel er et voksende marked, blev det desuden undersøgt, hvilke pletfjerningsprodukter, der kan købes via nettet Produkterne Listen over produkter tog udgangspunkt i en tidligere undersøgelse beskrevet i en artikel i Råd og Resultater, Teknik & Miljø nr. 2, 1999, hvor der blev identificeret 13 produkter til pletfjerning på tøj. Af disse 13 produkter var 8 stadig på markedet, mens de 4 er udgået og et ikke kunne findes på markedet eller identificeres på anden måde. Ved besøg i dagligvareforretninger kunne listen suppleres med 13 produkter, idet også produkter til blegning af pletter og til pletfjerning på tæpper og andre typer af underlag blev medtaget. Ved søgning via Internettet og telefonisk kontakt til helsekostforretninger og leverandører, blev der identificeret yderligere 11 produkter, hvoraf 2 kan købes i tøjbutikker og 3 i helsekostforretninger, mens de øvrige kun kan bestilles via Internettet. Besøg og kontakt til tæppeforretninger gav yderligere 3 produkter. Besøg i tømmerhandler, byggemarkeder, tankstationer og renserier førte ikke til yderligere produkter. Resultatet af kortlægningen af pletfjerningsmidler på detailmarkedet og via Internettet er en liste på i alt 35 produkter, heraf 1 produkt bestående af 2komponenter. Udover de produkter, der sælges som deciderede pletfjerningsmidler, er almindeligt vaskepulver meget anvendt som iblødsætningsmiddel, ligesom opvaskemidler er almindeligt anvendte midler til pletfjerning. Disse produkter er dog ikke medtaget i kortlægningen. Tabel 1 er en oversigt over produkterne med angivelse af, hvor de er fundet. 12

13 Handelsnavn Irma Super Brugsen KvicklyExtra Fakta Føtex BILKA ISO IC Dalgaard Supermarked Prima Gobi SuperStore Matas Tøjbutikker Tæppebutikker Helsekost Internettet Produkt 1 x Produkt 2 x Produkt 3 x x x x x x x x x Produkt 4 x x x x x x x x Produkt 5 x x x x x x Produkt 6 x x x x x x x x Produkt 7 x x x x x x x x x x Produkt 8 x x x x Produkt 9 x x Produkt 10 x x x x Produkt 11 x x x x Produkt 12 x x x x Produkt 13 x Produkt 14 x Produkt 15 x Produkt 16 x Produkt 17 x Produkt 18 x Produkt 19 x x x x Produkt 20 x x x Produkt 21 x x Produkt 22 x Produkt 23 2 komponenter x x Produkt 24 x Produkt 25 x Produkt 26 x Produkt 27 x x x x x Produkt 28 x x x x x Produkt 29 x Produkt 30 x Produkt 31 x Produkt 32 x x Produkt 33 x x Produkt 34 x x Produkt 35 x x x x x x x x Produkter i alt pr butik Tabel 1 Pletfjerner sortiment i udvalgte dagligvarebutikker Som det fremgår af tabellen, er materialister den type butik, der har det absolut bredeste udvalg af pletfjerningsmidler, idet der markedsføres ikke 13

14 mindre end 18 forskellige produkter, mens de store supermarkedskæder fører omkring 10 forskellige produkter. Produkterne kan inddeles i allround, blege og specialmidler samt naturprodukter. Specialmidlerne kan yderligere underinddeles i midler til bestemte typer pletter for eksempel pletfjernere til rødvinspletter og midler til bestemte typer underlag for eksempel silke, uld eller tæpper. De produkter, der hører til hver af de 5 kategorier, er opstillet i tabel 2. Handelsnavn Egnet til* 1. Allround produkter Produkt 3 Produkt 7 Produkt 5 Produkt 9 Produkt 11 Produkt 12 Madvarer, frugt, sovs, blod, opkast, græs o. lign.. Ideelt til skjortekraver og manchetter Chokolade, græs, sved, fedt, olie, sovs. Håndvask, iblødsætning fjerner mælk, æg, blod og sved ved lave temperaturer Te, kaffe, rødvin, olie, asfalt, hundens uheld, blod, chokolade, tyggegummi, rødbede, græs, frugt, kuglepen, fedt, læbestift Frugt, kaffe, the, rødvin og grøntsager, fedtpletter, blod, mælk og kakao. Bakteriedræbende Fedt, olie, blod, mælk, frugt, ketchup og grøntsager Produkt 18 Til fjernelse af pletter på tæpper og stof møbler Produkt 19 Produkt 22 Produkt 24 Produkt 25 Produkt 32 Produkt 33 Produkt Blegemidler Produkt 8 Produkt 10 Produkt Specialmidler 3a. Bestemte typer pletter Produkt 4 Produkt 13 Vaskbare stoffer Produkt 14 Vaskbare stoffer Produkt 15 Til rensetøj Produkt 20 Produkt 21 Produkt 23 Produkt 34 3b. Bestemte typer af underlag Produkt 1 Produkt 6 Produkt 17 Produkt 26 Olie og fedtholdige pletter på tøj, polstrede møbler, tæpper osv. Universalpletfjerner Indeholder bakteriestammer. Fjerner pletter og lugt fra drikkevarer, fedt, ketchup, mad, mælk, urin, blod, opkast pletter fra dyr m.m. Tekstiler og skind. Alle materialer der tåler vand Te, kaffe, rødvin, olie, asfalt, hundens uheld, blod, sauce, chokolade, tyggegummi, rødbeder, græs, frugt, kuglepen, fedt, løbestift Pletter på tæpper og andre tekstiler Mad, sovs, rødvin, frugtjuice, græs, vandbaseret blæk, cola, the, kaffe Misfarvning og iblødsætning Misfarvning og blegning Blegning af pletter af te, kaffe, rødvin, saftevand, græs. Til hindring af gråning af hvidt tøj Olie, stearin, tusch, fedt, makeup Olier, fedt, makeup, blæk, chokolade, græs, saucer, skosværte Kaffe, vin, blod, mudder, kødsaft, mælk, krave og manchetsnavs Tekstiler der ikke tåler vand. Fjerner: Olier, fedt, makeup, blæk, chokolade, skosværte, lim, voks Rust Rødvin Jordslåede pletter Rust Til kokos og sisal naturgulvbelægning Til uld og silke. Effektiv imod fedt, makeup, sovs, dressing, chokolade etc. Vandbaserede pletter på tæpper Tekstil pletfjerningsmiddel. Godkendt til uld Produkt 27 Snavs og pletter på tæpper. Også velegnet til mindre flader og gangarealer. Produkt 28 Til tæpper Tabel 2 Oversigt over produkter i hver kategori 14

15 * Ifølge leverandørens oplysninger Handelsnavn Egnet til* 4. Naturprodukter/Grønne produkter Produkt 2 Til alle tekstiler, tæpper og møbler Produkt 29 Produkt 30 Produkt 31 Tabel 2 fortsat Oversigt over produkter i hver kategori * Ifølge leverandørens oplysninger 3.1.2Indhold og tilstandsform Til alle typer af pletter undtagen peptider der har været opvarmet til mere end 50 C Til pletter af kuglepen, blæk, blod, fedt, frugt m.m. Til pletter af frugt, blod, blæk, kuglepen, græs, fedt m.m. Indholdet i produkterne varierer fra bare 17 ml til 2000 g. Generelt set indeholder midlerne til specielle pletter mindst, hvilket er logisk nok, da det formodentligt ikke er så ofte, man har brug for et rustfjerningsmiddel. Handelsnavn Tilstandsform Indhold Produkt 19 Aerosol 100 ml Produkt 33 Aerosol 590 ml Produkt 31 Fast 90 g Produkt 9 Pasta 150 ml Produkt 20 Pasta 17 ml Produkt 32 Pasta (pumpe) 175 ml Produkt 8 Pulver 360 g Produkt 5 Pulver 600 g Produkt 10 Pulver 75 g Produkt 11 Pulver 500 g Produkt 16 Pulver 250 g Produkt 22 Pulver 2000 g Produkt 23 Komponent 1 Pulver 200 g Produkt 23 Komponent 2 Pulver 20 g Produkt 28 Pulver 750 g Produkt 35 Pulver 500 g Produkt 6 Skum 150 ml Produkt 1 Spray 200 ml Produkt 7 Spray 375 ml Produkt 17 Spray 250 ml Produkt 18 Spray 1000 ml Produkt 25 Spray 500 ml Produkt 27 Spray 500 ml Produkt 2 Væske 500 ml Produkt 3 Væske 200 ml Produkt 4 Væske 250 ml Produkt 12 Væske 250 ml Produkt 13 Væske 75 ml Produkt 14 Væske 75 ml Produkt 15 Væske 75 ml Produkt 21 Væske 17 ml Produkt 26 Væske 650 ml Produkt 29 Væske 500 ml Produkt 30 Væske 120 ml Produkt 34 Væske 100 ml 15

16 Tabel 3 Oversigt over tilstandsform og indhold af pletfjernere Mærkning Pletfjernere er som alle andre kemiske produkter omfattet af Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning /1/. Det betyder, at der for nogle af de faremærkede produkter vil være oplysning om farlige indholdsstoffer på etiketten sammen med faresymboler samt risiko og sikkerhedssætninger. Herudover findes der en henstilling fra EU vedrørende deklaration af indholdsstoffer i vaske og rengøringsmidler /3/, med nærmere specificerede regler for deklaration af indholdet. Der er kun tale om en henstilling og dermed ikke egentlig lov. Der er dog netop vedtaget en forordning, der indfører disse regler som lovgivning fra oktober /31/ Produkt Mærkning Sikkerhedsdatabla EU deklaration d Produkt 1 Ikke mærket Nej Ja Produkt 2 Ikke mærket Ja Nej Produkt 3 Ikke mærket Nej Ja Produkt 4 Xi, R1041 S26282 Ja Ja Produkt 5 Ikke mærket Nej Ja Produkt 6 Ikke mærket Nej Ja Produkt 7 Ikke mærket Ja Ja Produkt 8 Xi, R36 S22262 Nej Ja Produkt 9 Ikke mærket Nej Nej Produkt 10 Xn, R72231 S7/ Nej Ja Produkt 11 Xi; R36 S22226 Nej Ja Produkt 12 Ikke mærket Nej Ja Produkt 13 Xi, R1036/38 S * Ja Ja Produkt 14 Xn, R22 S * Ja Nej Produkt 15 F, Xi, R S271624/25 Ja Nej 26* Produkt 16 Xi, R36 S27/?2617 Nej Ja Produkt 17 Ikke mærket Ja *** Nej Produkt 18 Xi, R36 Ja Nej Produkt 19 Fx, S Ja. **** Nej Produkt 20 Ikke mærket Ja Nej Produkt 21 Ikke mærket Ja Nej Produkt 22 Xn, R2236/38 S22646 Ja Nej Produkt 23 O, Xn, N R82250/53 S26061 Nej Nej Komponent 1 Produkt 23 Xn, R224131S Nej Nej Komponent 2 Produkt 24 ** ** ** Produkt 25 Ikke mærket Nej Ja Produkt 26 Xi, R1043 S2437 Ja Ja Produkt 27 Ikke mærket Nej Ja Produkt 28 Ikke mærket Nej Ja Produkt 29 Ikke mærket Ja *** Nej Produkt 30 Ikke mærket Nej Nej Produkt 31 Ikke mærket Nej Nej Produkt 32 Ikke mærket Nej Nej Produkt 33 F, R11 S Jaj Nej Produkt 34 Ikke mærket Nej Nej Produkt 35 O, Xn, R82236/38 Nej Ja S1/2?17? Tabel 4 Oversigt over mærkningen af produkterne 16

17 *Emballagens indhold er < 125 ml og mærkningen er reduceret i henhold til gældende regler. Fuld mærkning (som er gengivet her) findes i sikkerhedsdatabladene for produkterne.? = ikke korrekt Ssætning ** Udgår af undersøgelsen, se side *** Engelsk sikkerhedsdatablad **** Leverandøren ønskede ikke at fremsende sikkerhedsdatablad På 18 ud af 35 produkter findes EUdeklaration på emballagen, for 17 findes den ikke i hvert fald ikke i korrekt udformning Indholdsstoffer Som omtalt i det foregående afsnit kan man finde visse oplysninger om indholdsstoffer på produkternes etiketter, hvis de er faremærkede og/eller forsynet med en deklaration i henhold til EU henstillingen. Hvis produkterne anvendes erhvervsmæssigt, er der desuden krav om, at leverandøren har et sikkerhedsdatablad for produktet, hvis det anses for farligt i henhold til Arbejdstilsynets regler. Af sikkerhedsdatabladets punkt 2 skal de farlige indholdsstoffer, der indgår i produktet, angives, hvis indholdet overskrider visse grænser /2/. Oplysningerne om indholdsstoffer stammer fra produkternes etiketter og sikkerhedsdatablade. Da de fleste af midlerne er beregnet til brug i hjemmet og dermed ikke til erhvervsmæssig brug har det ikke været muligt af få sikkerhedsdatablade for samtlige produkter. Der er modtaget sikkerhedsdatablade for 12 ud af 35 produkter. Produkterne kan med udgangspunkt i de kendte indholdsstoffer groft opdeles i 5 kategorier: 1. Produkter baseret på overfladeaktive stoffer 2. Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer 3. Produkter, der indeholder blegemidler 4. Produkter, der indeholder opløsningsmidler samt eventuelt overfladeaktive stoffer og/eller enzymer. 5. Produkter markedsført som baseret på naturstoffer/ grønne ingredienser Kategori 1 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer Tabel 5 er en oversigt over de produkter, der falder ind under denne kategori. Der er på baggrund af de foreliggende oplysninger om indholdsstoffer fundet 5 produkter, der falder ind i kategorien af produkter, der er baseret på overfladeaktive stoffer uden indhold af enzymer, opløsningsmidler og blegemidler. Alle 5 produkter er beregnet til pletfjerning fra gulvtæpper, og ingen af produkterne er faremærkede i henhold til Miljøstyrelsens regler ifølge emballagen og leverandørernes oplysninger. På baggrund af oplysningerne i tabel 5 vurderes det, at der ikke er krav om mærkning af produkterne 1, 27, 28, og 17. To af produkterne (produkt 17 og 18) indeholder kompleksbinderen NTA (nitrilotrieddikesyre). NTA er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer 17

18 der anses for at være kræftfremkaldende /16/. Produkter der indeholder mere end 0,1 % NTA, og som anvendes erhvervsmæssigt, er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer /17/. Af tabellen fremgår det i øvrigt, at Produktnr. CASnr. Stofnavn Indhold % Klassificering (stof) * Mærkning (produkt) Produkt 1 Anioniske tensider < 5 Ikke mærket Konserveringsmidler Duftstoffer Produkt 27 Anioniske tensider < 5 Ikke mærket Polymere < 5 Parfume < 5 Konserveringsmiddel < 5 Produkt 28 Anioniske tensider < 5 Ikke mærket Cellulose < 5 Parfume < 5 Konserveringsmiddel < 5 Produkt 17 Anioniske tensider < 5 Xi; R36/38 Ikke mærket NTA < 5 Xi; R36/38 Phosphonate < 5 Xi; R36/38 Phosphate < 5 Xi; R36/38 Parfume Produkt Natriumtripolyphosphate Xi;R Alkoholethoxylat Xn;R22 Xi;R Natrium metasilikat C;R NTA, 3 Na Xi;R Natrium 2mercapto benzothiazol leverandørerne klassificerer NTA forskelligt. Da stoffet ikke er angivet på listen over farlige stoffer, er det leverandørens pligt, selv at vurderer klassificeringen på baggrund af de eksisterende data. Ifølge rapport fra Nordic Council of Ministers burde klassificeringen være Carc. cat2 T;R45 Xn;R22 Xi;R38 /22/. Da almindelige forbrugere er ikke beskyttet af arbejdsmiljøreglerne, er det uheldigt, at produkter på detailmarkedet indeholder denne type stoffer. Tabel 5 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer * I henhold til leverandørens oplysninger Sammensætningen af produkterne minder, som den er oplyst, meget om sammensætningen af almindelige vaskemidler uden enzymer. For alle produkter, undtagen produkt 17, er det oplyst, at produktet indeholder konserveringsmiddel. For produkt nr. 18 er konserveringsmidlet natrium3 mercaptobenzothiazol deklareret. Produkt 17 er ikke deklareret i henhold til EUhenstillingen. 18

19 Kategori 2 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer Denne kategori er repræsenteret af 8 produkter som angivet i tabel 6. Den kemiske sammensætning af disse produkter minder meget om sammensætningen af almindeligt vaskemiddel med enzymer, dog adskiller de 2 produkter, som er indkøbt i tøjbutikker (Produkt 9 og Produkt 32), sig ved at indeholde natriumoleat og naturlige duftstoffer. Ingen af produkterne er faremærkede i henhold til Miljøstyrelsens regler ifølge emballagen og leverandørernes oplysninger. Det skal bemærkes at produkt 7 ifølge oplysningerne i sikkerhedsdatabladet indeholder 515 % af et nonionisk tensid der er klassificeret Xn;R22 Xi;R41 N;R50. Klassificeringen af dette stof med Xi;R41 udløser klassificering af produktet med R36, hvis indholdet er større end eller lig 5 % og mindre end 10 %, og R41 hvis indholdet er større eller lig 10 %. Det er således ikke korrekt, at produktet ikke skal klassificeres og mærkes, idet det som minimum burde være klassificeret med Xi;R36 og mærket med faresymbolet for lokalirriterende samt risikosætningen R36 Irriterer øjnene, på baggrund af oplysninger i sikkerhedsdatabladet. For de øvrige produkter kan det ikke afgøres ud fra de foreliggende oplysninger, om det er korrekt, at produkterne ikke skal klassificeres og mærkes. 19

20 Produktnr. CASnr. Stofnavn IndholdKlassificering Mærkning % (stof) (Produkt) Produkt 3 Nonioniske tensider 515 Ikke mærket Fosfonater < 5 Enzymer Konserveringsmiddel Parfume Produkt 7 Nonioniske tensider; 515 Xn;R22 Xi;R41 Ikke mærket Fedtalkoholethoxylat7 N;R50 Citrat Calciumchlorid Xi;R36 Fosfonater < 5 Enzymer < 5 Konserveringsmiddel Parfume Produkt 6 Nonioniske tensider 515 Ikke mærket Fosfonater < 5 Parfume Enzymer < 5 Konserveringsmiddel Produkt 5 Zeoliter 1530 Ikke mærket Anioniske tensider 515 Sæbe < 5 Polycarboxylater < 5 Fosfonater < 5 Enzymer < 5 Nonioniske tensider < 5 Produkt 9 Anioniske tensider Ikke mærket Demineraliseret vand Natriumoleat Ægte parfume Citrusekstrakt Enzymer Produkt 12 Sæbe < 5 Ikke mærket Nonioniske tensider 1530 Enzymer Konserveringsmiddel Produkt 25 Anioniske tensider 510 Ikke mærket Enzymer < 5 Frugtsyre < 5 Produkt 32 Nonioniske tensider Ikke mærket Enzymer Natriumoleat Glycerin Citrusterpener Tabel 6 Produkter baseret på overfladeaktive stoffer og enzymer * I henhold til leverandørens oplysninger 20

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP PLETFJERNING Pletfjerning Pletter opstår som regel enten ved spild eller ved afsmitning fra fodsåler. Pletterne bør fjernes omgående. Uanset hvilken type tæppe De har valgt, er den følgende førstehjælp

Læs mere

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides.

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides. Før pletaftagning må man gøre sig klart: Hvad pletten består af? Hvilket rensemiddel, der skal bruges. Om stoffet og evt. farven tåler det pågældende rensemiddel. Hvordan pletaftagning skal udføres. Den

Læs mere

Mormors pletfjerner rå d

Mormors pletfjerner rå d Mormors pletfjerner rå d Pletter på tøj startes med: At prøve med klar opvaskemiddel Herefter er det forskelligt alt efter, hvilken plet der er tale om (se tabelen nedenfor) MEN HUSK ALTID, at komme i

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema tøjvaske tabs. Dato: 04-01-2012 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: CZS-595

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker.

SIKKERHEDSDATABLAD. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema 1000 Opvasketabs 5i1 Dato: 09.01.12 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: DW3967 IC/W/TC Maskinopvasketablet

Læs mere

Tinsø Luksus vaskepulver

Tinsø Luksus vaskepulver Tinsø Luksus vaskepulver Anvendelse : Hvidt og lyst tøj, ved 30-90. Undtaget uld og silke. Egenskaber : Velegnet til såvel hårdt som blødt vand, giver blændende hvidvask. Dosering pr. kg tørt tøj: Deklaration:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L DK BRUGERMANUAL 100 GAS INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING.... 3 1.1. REKLAMATIONSRET... 4 1.2. UDPAKNING AF STOLEN.... 4 1.3. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA SALSA.... 4 1.4. VELA SALSA BRUGERMANUAL.... 6 1.5.

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

INdholdsfortegnelse indledning reklamationsret udpakning af stolen vedligeholdelse af vela SALSA...

INdholdsfortegnelse indledning reklamationsret udpakning af stolen vedligeholdelse af vela SALSA... DK b r u G e r m a n u a l 100 www.vela.eu INdholdsfortegnelse 1.0. indledning... 3 1.1. reklamationsret... 4 1.2. udpakning af stolen... 4 1.3. vedligeholdelse af vela SALSA... 4 1.4. vela SALSA Brugermanual...

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

pletfjerning guide Den store guide til sider VÆRd AT VIdE OM PLETFJERNING FÅ BUGT MEd PLETTERNE - A-Å TEsT AF PLETFJERNINGsMIdLER

pletfjerning guide Den store guide til sider VÆRd AT VIdE OM PLETFJERNING FÅ BUGT MEd PLETTERNE - A-Å TEsT AF PLETFJERNINGsMIdLER April 2013 - se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide 24 sider VÆRd AT VIdE OM PLETFJERNING FÅ BUGT MEd PLETTERNE - A-Å TEsT AF PLETFJERNINGsMIdLER Den store guide til pletfjerning 2 Den store

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato:

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato: SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: REN DUFT WC Produktkode: 2026 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 26.07.2007 Kontaktdata: Minatol ApS

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Varetype: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSVEDLIGEHOLDER

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Vare nr. 1971 Maskinopvasketabs Anvendelse: Til service opvask i maskine. Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Rengøringsvejledninger

Rengøringsvejledninger og pleje af dit lakerede og oliebehandlede Pergo parketgulv Hvorfor? HOLDBAR BRUGERVENLIG EFFEKTIV Korrekt rengøring af gulvet sikrer, at det bliver vedligeholdt perfekt. Produkterne er blevet udviklet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA BASE FREE M4 Pr.nr.: 1534232 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Metalfolie indpakkede tabletter i kartonæsker.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Metalfolie indpakkede tabletter i kartonæsker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Kalk væk maskinrensetablet Dato: 16.11.09 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: AFDW-260.

Læs mere

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring Tøjpleje Her vil vi gerne dele vores viden om tøjpleje med dig. Hvad de forskellige vaskesymboler betyder, tips til, hvordan man fjerner forskellige typer pletter samt lidt generelle råd om, hvordan man

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n / w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n / w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 / 2 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Håndrensemiddel Emballage: 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: Bak & Uhrenfeldt A/S Horsensvej 72 7100 Vejle

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk Hyppige pletter Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret www.besma.dk Hyppige pletter Indhold: 1. Fedt og olie pletter 2. Fugleklatter 3. Insekter på loftet 4. Jord og græs pletter

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Maskinopvaskepulver Anvendelse: Til service opvask i maskine. Vare nr. 2959 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 250 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 250 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PRnr. Kræves ikke Anvendelse: Håndrensemiddel Emballage: 250 ml Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK2750 Ballerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

pletfjerning guide Den store guide til sider VærD at vide om pletfjerning Få bugt med pletterne - A-Å Test af pletfjerningsmidler

pletfjerning guide Den store guide til sider VærD at vide om pletfjerning Få bugt med pletterne - A-Å Test af pletfjerningsmidler guide JUNI 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus 24 sider VærD at vide om pletfjerning Få bugt med pletterne - A-Å Test af pletfjerningsmidler Den store guide til pletfjerning Guide til pletfjerning INDHOLD

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1520842 Anvendelse: 1L, 5L Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1520842 Anvendelse: 1L, 5L Leverandør: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1520842 Anvendelse: Rengøringsmiddel Emballage: 1L, 5L Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 5580

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-mip TK PR-nr.: 1239727 Anvendelse: Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Kalk Væk WC tabs Revisionsdato: 21. januar 2011 Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Kalk Væk WC tabs Revisionsdato: 21. januar 2011 Erstatter: 1. udgave SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Kalk Væk WC tabs Kalk Væk WC tabs 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED: Produktnavn: Kalk Væk WC tabs Varenr.: 1983 PR.Nr.: Varetype:

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Yunik Facadevask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Erhvervsvej 25

Sikkerhedsdatablad. Yunik Facadevask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Erhvervsvej 25 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20090301 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Rengøring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

CARE LINE Plex ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING

CARE LINE Plex ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Side 1/1 Databladsnr.: Printdato: 25. aug 2009. ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING er et kombineret vaske/plejemiddel uden voks med meget stor rengøringsog plejeeffekt. er velegnet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052479 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser teakens overflade, fremhæver træets årer

Læs mere

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning www.biga.dk Rengøringsog vedligeholdelsesvejledning Indvendig rengøring af skabskorpus og hylder. Rengøres bedst med husholdningens sædvanlige vandopløselige rengøringsmidler

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Toilet rens Anvendelse: Til rengøring af toiletkummer. Vare nr. 1953 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Gulvpleje med duft Revisionsdato 21. november 2008 Erstatter: - 14. december 2007

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Gulvpleje med duft Revisionsdato 21. november 2008 Erstatter: - 14. december 2007 Side 1/4 Produktnavn: Gulvpleje med duft Gulvpleje med duft 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED: Produktnavn: Gulvpleje med duft Varenr.: 1784 PR.Nr.: Varetype: Gulvplejemiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC DESI EXTRA Desinfektionsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: WC NET INTENSE WC BLOK MOUNTAIN FRESH

Læs mere

DANSK. information. ege Inhouse F149502/010904

DANSK. information. ege Inhouse F149502/010904 DNSK information ege Inhouse F149502/010904 Tillykke med dit nye ege tæppe Du har valgt et tæppe fra en af Europas største tæppefabrikker, egetæpper a/s. Ethvert tæppe fra ege er designet til at skabe

Læs mere

Vandets hårdhed: Let snavset Normalt Meget snavset Blødt 50 ml 90 ml 120 ml Almindeligt 70 ml 105 ml 130 ml Hård 90 ml 120 ml 150 ml

Vandets hårdhed: Let snavset Normalt Meget snavset Blødt 50 ml 90 ml 120 ml Almindeligt 70 ml 105 ml 130 ml Hård 90 ml 120 ml 150 ml Textile Wash Sæbe til vask af alle funktionelle tekstiler og membraner: Vedligeholder materialet så det kan modtage imprægneringen, og derved forblive 100% vandtæt, vindtæt samt åndbart. Effektiv og hygiejnisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 10-09-2009 / LBN Anvendelse: Vandafskyllelig affedtning Leverandør: Dankemi Bilplejemidler,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. < 20 < 20 < 10 < 5 < 20 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 1 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. < 20 < 20 < 10 < 5 < 20 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 1 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 21032006 Udarbejdet den: 19092008 / HH Anvendelse: Vaskemiddel Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Autoshampoo. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Autoshampoo. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Varenummer Anvendelse Leverandør o 100 xxx Bilplejemiddel Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax: 86 39 15

Læs mere

Anmærkninger Anm 1= Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Anmærkninger Anm 1= Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. Revision 03/04/2008 Erstatter 4.februar 2005 Side 1 af 5 1 Produkt og firmabeskrivelse Handelsnavn: StarCare PC 111 Industricleaner Varenr.: UPK 901 470 / 901 471 / 901 472 PRnr.: Endnu ikke anmeldt Kemisk

Læs mere

1.5. TEKNISK DATA... 8

1.5. TEKNISK DATA... 8 D K b r u G e r m a n u a l 100 w w w. v e l a. E U INdHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. reklamationsret.................................................

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dato: 28.02.08 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: DW2713AW Maskinopvasketablet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1032718 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: til biler. Fjerner snavs, insekter, trafikfilm og is. Sikkerhedsdatablad I henhold til 2001/58/EF

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INdHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. reklamationsret..................................................

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

Maxi 3 Pletfjernerguide

Maxi 3 Pletfjernerguide Maxi 3 Pletfjernerguide Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret www.besma.dk Indhold: Maxi 3 Pletfjernerguide 1. Pletfjerning generelt 2. Vask af malede overflader og plast 3. Rensning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. STAYCLEAN Side 1 Dato: 08/01/2004 Version: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Identifikation af virksomheden: STAYCLEAN Advanced Engineering Limited Guardian House

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Kristalin Bio Kode 110841E Version 1 Udgivelsesdato 27 september 2006 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2029297 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller Plum Øjenskyller Side 1 af 3 SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.01.2009 Kemikaliets navn Plum Øjenskyller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Incidin 03

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Incidin 03 Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Incidin 03 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Incidin 03 PR-nr.: 217446 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til industriel brug

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia A/S Drejergangen 3C, 1. th

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Revisionsdato: 2004-03-03. SIKKERHEDSDATABLAD Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: Life Catalyst Nødtelefon(er): Giftinformationscentralen, tlf.: 112. Producent:

Læs mere