Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet"

Transkript

1 Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af de nye regler i loven. Derudover er der under høringen af de nye bekendtgørelser om investeringsanalyser og markedsmisbrug rejst nogle spørgsmål, der angår fortolkningen af bestemmelser i loven eller de nye bekendtgørelser. For at lette virksomhedernes arbejde med de nye regler gennemgås her svarene på de væsentligste af de modtagne spørgsmål. 1. Ledende medarbejderes transaktioner - 28 a i lov om værdipapirhandel m.v. samt bekendtgørelse om markedsmisbrug 2-7 Spørgsmål 1.1.: Hvilke transaktioner er omfattet af pligten til meddelelse, indberetning og offentliggørelse i lovens 28 a? Svar: Det fremgår af bemærkningerne til lov nr af 22. december 2004, at begrebet transaktioner omfatter køb, salg og overdragelse ved gave (overdragelse til eje) af aktier eller hertil knyttede værdipapirer. Derudover omfattes overdragelse af aktier og hertil knyttede værdipapirer til sikkerhed. Der foreligger endvidere en transaktion i lovens forstand, hvis der sker tildeling af aktier eller aktieoptioner til ledende medarbejdere. Det samme er tilfældet, hvis en ledende medarbejder vælger at udnytte en tidligere tildelt aktieoption, hvad enten optionen udnyttes ved køb af aktier eller ved differenceafregning. Derimod er overførsel ved arv af aktier eller hertil knyttede værdipapirer ikke omfattet. Der er ikke i bemærkningerne til loven taget stilling til, om dispositioner i form af aktielån er omfattet. Det er Finanstilsynets vurdering, at også en disposition i form af aktielån vil udgøre en transaktion i lovens forstand. Spørgsmål 1.2.: Hvilke transaktioner skal meddeles, indberettes og offentliggøres, når bagatelgrænsen på EURO i lovens 28 a, stk. 6, overskrides?

2 2/11 Svar: Det fremgår af den bagvedliggende direktivbestemmelse, at medlemsstaterne kan bestemme, at der, indtil transaktionernes samlede værdi i løbet af et kalenderår udgør EURO, ikke skal ske indberetning og offentliggørelse af transaktioner. Ved lov om værdipapirhandel m.v. 28, stk. 6, er der gjort brug af denne mulighed for nationalt at fastsætte en bagatelgrænse på EURO. Finanstilsynet vurderer på baggrund af ordlyden og formålet med direktivbestemmelsen, at medlemsstaterne har pligt til at sikre, at der sker indberetning og offentliggørelse af den transaktion, hvormed bagatelgrænsen på EURO overskrides samt alle efterfølgende transaktioner. Der er derfor indsat en bestemmelse med dette indhold i bekendtgørelsens 4, stk. 2. Hvis bagatelgrænsen overskrides i løbet af kalenderåret, får overskridelsen af bagatelgrænsen dog ikke tilbagevirkende kraft. De transaktioner, der er gennemført, forinden bagatelgrænsen overskrides, skal derfor ikke efterfølgende indberettes og offentliggøres, uanset om bagatelgrænsen overskrides på et senere tidspunkt i løbet af kalenderåret. Spørgsmål 1.3.: Omfatter lovens 28 a, stk. 2, og bekendtgørelsens 2 også ledende medarbejdere i det udstedende selskabs datterselskab? Svar: Af bemærkningerne til lov nr af 22. december 2004 fremgår, at meddelelsespligten efter de nye regler i 28 a ( i modsætning til de hidtil gældende regler) alene omfatter ledende medarbejdere, der er ansat i det udstedende selskab. Reglerne i lovens 28 a samt de tilhørende regler i bekendtgørelsen omfatter derfor ikke tillige medarbejdere i det udstedende selskabs datterselskaber. Spørgsmål 1.4.: Er medarbejdere, der alene har rådgivende funktioner overfor personer med beslutningskompetence, også omfattet af 28 a, stk. 2, nr. 2? Svar: Nej. Som det fremgår af ordlyden af lovens 28 a, stk. 2, nr. 2, er det kun ledende medarbejdere med kompetence til at træffe ledelsesbeslutninger af overordnet betydning for udstederens fremtidige forretningsmæssige udvikling, der omfattes af bestemmelsen. Ledende medarbejdere, der kun har rådgivende funktioner, omfattes ikke. Spørgsmål 1.5.: Omfatter bestemmelsen i lovens 28 a, stk. 2, nr. 2, også ledende medarbejdere, der alene deltager i kollektive ledelsesbeslutninger? Svar: Hvis de nævnte ledelsesbeslutninger er af overordnet betydning for udstederselskabets fremtidige forretningsmæssige udvikling, er den ledende medarbejder omfattet af bestemmelsen i lovens 28 a, stk. 2, nr. 2, uanset om medarbejderen har kompetence til at træffe beslutningen selv, eller medarbejderen alene deltager i en kollektiv ledelsesbeslutning. Med-

3 3/11 lemmer af udstederselskabets direktion, bestyrelse eller et eventuelt tilsynsorgan vil være omfattet af 28 a, stk. 2, nr. 1. Spørgsmål 1.6.: Hvad omfatter begrebet tilsynsorgan i lovens 28 a, stk. 2, nr. 1, set i en dansk sammenhæng? Svar: Udtrykket medlemmer af et tilsynsorgan omfatter medlemmer af et selskabsorgan, såfremt organets primære opgave er at føre tilsyn med selskabets anliggender. Bestemmelsen i lovens 28 a, stk. 2, nr. 1, omfatter derfor medlemmer af et repræsentantskab, der er oprettet i henhold til 59 i lov om aktieselskaber. Derudover omfatter bestemmelsen medlemmer af et tilsynsorgan i et SE-selskab, der er oprettet efter den tostrengede model. Endelig er det Finanstilsynets vurdering, at det må bero på en konkret vurdering, om medlemmer af et repræsentantskab i en finansiel virksomhed, der er oprettet i henhold til 69 i lov om finansiel virksomhed, er omfattet. Af lov om finansiel virksomhed 69 fremgår, at et sådant repræsentantskab oprettes for at varetage bestemte i vedtægterne angivne opgaver. Såfremt repræsentantskabet er oprettet for at varetage opgaver, der normalt udføres af et tilsynsorgan, er det Finanstilsynets vurdering, at medlemmerne af repræsentantskabet omfattes af bestemmelsen. Spørgsmål 1.7.: Betyder reglen i lovens 28 a, stk. 4, nr. 4, litra a, om nærtstående juridiske personer, hvor en ledende medarbejder udøver det ledelsesmæssige ansvar, at det udstedende selskabs handler med egne aktier skal indberettes og offentliggøres? Svar: Baggrunden for, at nærtstående juridiske personer til en ledende medarbejder er undergivet reglerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af transaktioner, er, at det ikke skal være muligt for en ledende medarbejder at omgå reglerne ved at lade sine transaktioner gennemføre gennem en nærtstående juridisk person. Det er Finanstilsynets vurdering, at det forhold, at det ledelsesmæssige ansvar altid vil være placeret hos en ledende medarbejder i det udstedende selskab, ikke i sig selv gør, at det udstedende selskab skal opfattes som en nærtstående juridisk person til den pågældende ledende medarbejder i henhold til reglen i lovens 28 a, stk. 4, nr. 4, litra a. Spørgsmål 1.8.: Omfatter lovens 28 a, stk. 4, nr. 4, litra a, alene juridiske personer, hvor den ledende medarbejder har ansvaret for aktivsammensætningen? Svar: Det fremgår af bemærkningerne til lov nr af 22. december 2004, at bestemmelsen omfatter selskaber, hvor den ledende medarbejder forestår den daglige ledelse. Det fremgår også af bemærkningerne, at bestemmelsen skal forstås forholdsvis snævert, og at bestemmelsen ikke

4 4/11 omfatter ethvert selskab, hvor den ledende medarbejder er medlem af bestyrelsen. Det er Finanstilsynets vurdering, at det også er relevant at lægge vægt på, om den ledende medarbejder i kraft af sin stilling har mulighed for at øve indflydelse på selskabets aktivsammensætning. 2. Investeringsanalyser 28 b i lov om værdipapirhandel m.v. samt bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser Spørgsmål 2.1.: Hvornår skal en investeringsanalyse anses at være udbredt til offentligheden eller gennem distributionskanaler og dermed omfattet af reglerne i bekendtgørelsen? Svar: Reglerne i bekendtgørelsen finder i overensstemmelse med det bagvedliggende direktiv anvendelse, når en analyse gøres offentlig tilgængelig, eller når analysen gennem distributionskanaler udbredes til et stort antal personer. Bekendtgørelsens regler finder derimod ikke anvendelse på investeringsrådgivning, som gives i form af personlige anbefalinger til en kunde. Der er ikke i direktivet taget nærmere stilling til, hvad der udgør et stort antal personer. Finanstilsynet er villig til at se nærmere på, om det er muligt at opstille en mere præcis afgrænsning end et stort antal personer, såfremt branchen måtte have konkrete forslag hertil. Spørgsmål 2.2.: Hvilke selvreguleringsstandarder og adfærdskodeks er omfattet af pligten til henvisning i bekendtgørelsens 6? Svar: Henvisningspligten efter bekendtgørelsens 6 omfatter kun eksterne standarder og kodeks, som analytikeren måtte være omfattet af. Interne reguleringsstandarder eller kodeks, som analytikerens arbejdsgiver måtte have fastsat, er ikke omfattet af henvisningspligten. Spørgsmål 2.3.: Hvem har efter bekendtgørelsen ansvaret for, at de nødvendige oplysninger kommer til offentlighedens kendskab, når en analyse fremlægges i forbindelse med et interview i radio eller TV? Svar: Ansvaret for overholdelse af bekendtgørelsens krav ligger hos den person, der fremlægger analysen (analytikeren). Det gælder også, når en analyse fremlægges mundtligt i radio eller TV. Af bekendtgørelsens 12 fremgår det, at det ved mundtlig fremlæggelse af analyser er tilstrækkeligt, at der henvises til et sted, hvor offentligheden let og direkte kan få adgang til de krævede oplysninger, f.eks. den ansvarlige juridiske persons hjemmeside. Analytikeren skal i videst muligt omfang sikre, at de nødvendige oplysninger eller henvisninger kommer til offentlighedens kendskab i forbindelse med et interview i radio eller TV. Analytikeren er dog ikke ansvarlig for overtrædelse af bekendtgørelsen, hvis oplysningerne alligevel ikke offentliggøres, uden at analytikeren har haft mulighed for at

5 5/11 forhindre det, f.eks. fordi oplysningerne på egen hånd klippes ud af radio- eller TV-stationen. Spørgsmål 2.4.: Hvilke krav stilles der efter bekendtgørelsens 3 til identifikation af den juridiske person, der er ansvarlig for fremlæggelsen af analysen? Svar: Identiteten på den juridiske person, der har ansvar for fremlæggelsen af analysen, skal efter bekendtgørelsens 3 normalt oplyses i selve analysen. Hvis det ud fra det medie, hvor analysen fremlægges, er åbenbart, hvem der er den juridiske person, der har ansvar for fremlæggelsen af analysen, er det ikke nødvendigt, at oplysningerne gentages specifikt i selve analysen. Det gælder f.eks., hvis en avis offentliggør sine egne analyser i avisen. Spørgsmål 2.5.: Omfatter pligten til offentliggørelse af interessekonflikter i bekendtgørelsens 5 også forhold, som den person, der udarbejder analysen, ikke har kendskab til? Svar: Den person, der fremlægger analysen, skal som led i sit ansvar for overholdelse af bestemmelsen sørge for, at eventuelle interesser eller interessekonflikter identificeres og offentliggøres. Oplysningspligten omfatter efter bekendtgørelsens 5 alle forbindelser eller forhold, der med rimelighed kan forventes at påvirke analysens objektivitet. Efter bekendtgørelsens 5, stk. 3, skal der i visse situationer oplyses om interesser eller interessekonflikter hos den ansvarlige juridiske person (analytikervirksomheden), uanset om den medarbejder, der har udarbejdet analysen (analytikeren), har haft konkret kendskab til forholdene. Der skal f.eks. oplyses om et forhold, hvis analytikerens foresatte har haft kendskab til et forhold og samtidigt har haft adgang til analysen, inden den blev offentliggjort. Der kan dog ikke efter bestemmelsen kræves oplysninger om forhold, når det ikke med rimelighed kan forventes, at hverken analytikervirksomheden eller analytikeren har haft kendskab til oplysningerne. Endelig fremgår det af bekendtgørelsens 5, stk. 4, at bekendtgørelsens oplysningskrav ikke medfører pligt til at bryde effektive informationsbarrierer ( Chinese Walls ). Spørgsmål 2.6.: Hvilke interesser og interessekonflikter skal der efter bekendtgørelsens 15 oplyses om ved udbredelsen af et resumé af en analyse? Svar: Efter bekendtgørelsens 15 skal der ved udbredelsen af et resuméoplyses om, hvor offentligheden let og direkte kan få adgang til oplysninger om eventuelle interesser og interessekonflikter. Dette gælder dog kun, hvis disse oplysninger er offentligt tilgængelige, og oplysningerne ikke fremgår af selve analysen. I praksis vil det alene være i de tilfælde, hvor

6 6/11 en analyse fremlægges i afkortet form eller mundtligt, jf. bekendtgørelsens 11-12, at oplysningerne ikke skal fremgå af selve analysen. I disse tilfælde er den, der har ansvaret for udarbejdelsen af analysen, forpligtet til ved fremlæggelsen af analysen at henvise til et sted, hvor offentligheden let og direkte kan få adgang til oplysningerne, f.eks. den ansvarlige juridiske persons hjemmeside, jf. bekendtgørelsens Den, der udbreder et resumé af en analyse, der er fremlagt mundtligt eller i afkortet form, skal efter bekendtgørelsens 15 ligeledes henvise til et sted, hvor offentligheden let og direkte kan få adgang til oplysningerne. 3. Interne regler - 37, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Spørgsmål 3.1.: Af 37, stk. 1, 1. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. fremgår, at udstedere skal udarbejde interne regler for bestyrelsesmedlemmers, direktørers og andre medarbejderes adgang til at handle med de af udstederen udstedte værdipapirer. Hvilke andre medarbejdere skal være omfattet af de interne regler? Svar: Den personkreds, som de interne regler skal gælde for, svarer til, hvad der gjaldt efter den oprindelige bestemmelse (lov om Københavns Fondsbørs 39 c) om pligt til at have interne regler. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 343 af 6. juni Af forarbejderne til 1991-loven fremgår, at de interne regler skal omfatte bestyrelsen, direktionen og andre ledende medarbejdere. Det fremgår også af forarbejderne, at det er selskabet selv, der afgør, hvilke medarbejdere, der har et sådant kendskab til selskabets forhold, at de er omfattet af reglerne. De retningslinjer, der fremgår af forarbejderne til 1991-loven, skal efter Finanstilsynets vurdering også lægges til grund ved fortolkningen af den enslydende bestemmelse i den nugældende lov. 4. Insiderlister - 37, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. samt bekendtgørelse om markedsmisbrug 8-11 Spørgsmål 4.1.: Skal der ske opdatering af årsagen til, at en person står opført på insiderlisten, hver gang en person, der regelmæssigt har adgang til intern viden, får intern viden om et nyt forhold? Skal insiderlisten f.eks. opdateres for så vidt angår personer, der udarbejder årsrapporter, halvårsrapporter eller kvartalsmeddelelser, hver gang de pågældende personer udarbejder en ny rapport? Svar: I henhold til 9, nr. 1, i bekendtgørelse om markedsmisbrug skal insiderlisten opdateres, når der sker ændringer i årsagen til, at en person står opført på insiderlisten. Såfremt en person regelmæssigt har adgang til intern viden, skal den pågældende person figurere på insiderlisten, så længe den regelmæssige adgang består. Hvis årsagen til, at den pågældende person har regelmæssig adgang til intern viden (f.eks. at personen

7 7/11 udarbejder årsrapporter, halvårsrapporter og kvartalsmeddelelser) ikke ændres, skal der ikke ske opdatering af insiderlisten. Det gælder, uanset at indholdet af den konkrete interne viden løbende ændrer sig. Spørgsmål 4.2.: Hvad betyder det, når der i bekendtgørelsens 8, stk. 2, står, at det er samtlige personer, der regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden, som skal stå på insiderlisten? Svar: Det fremgår af de indledende betragtninger til det underliggende direktiv, at formålet med direktivets bestemmelser om insiderlister er at sikre, at de kompetente myndigheder kan identificere enhver person med adgang til intern viden i de virksomheder, der skal lave insiderlister. Endvidere fremgår det, at insiderlisten skal være et redskab for virksomheden til at kontrollere informations-flowet internt i virksomheden, således at regler om fortrolighed overholdes. Bekendtgørelsens 8, stk. 2, skal derfor i overensstemmelse med det bagvedliggende direktiv forstås således, at insiderlisten skal omfatte alle personer i virksomheden, uanset om de pågældende personer alene får adgang til intern viden i et enkelt tilfælde, eller der er tale om mere regelmæssig adgang. Spørgsmål 4.3.: Hvilke personer skal stå på den insiderliste, som det udstedende selskab i henhold til lovens 37, stk. 4, 1. pkt., er forpligtet til at udarbejde? Svar: Det udstedende selskab skal lave en insiderliste, der omfatter samtlige personer, der arbejder for selskabet, og som regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden. Med begrebet personer forstås i henhold til det bagvedliggende direktiv både fysiske og juridiske personer. På det udstedende selskabs insiderliste skal der derfor medtages fysiske personer, der arbejder for vedkommende, og som har adgang til intern viden. Derudover skal der på det udstedende selskabs insiderliste medtages juridiske personer, der udfører arbejdsopgaver for det udstedende selskab, og som gives adgang til intern viden. Derimod er det udstedende selskab ikke forpligtet til at medtage navnene på de enkelte medarbejdere hos den juridiske person på det udstedende selskabs egen insiderliste. Hvis den juridiske person i medfør af lovens 37, stk. 4, 2. pkt., er forpligtet til selv at oprette en insiderliste, vil navnene på de enkelte medarbejdere, der får adgang til intern viden, i stedet skulle fremgå heraf. Spørgsmål 4.4.: Hvilke fysiske og juridiske personer er omfattet af pligten til efter lovens 37, stk. 4, 2. pkt., at oprette en insiderliste? Svar: Af lovens 37, stk. 4, 2. pkt., fremgår, at fysiske og juridiske personer, der agerer på vegne af det udstedende selskab eller for det udstedende selskabs regning, er forpligtet til selv at udarbejde en insiderliste.

8 8/11 Pligten til at oprette og ajourføre en insiderliste ligger derfor efter de nye regler ikke blot hos det udstedende selskab men i visse tilfælde også hos det eksterne fysiske og juridiske personer, der af udstederen gives adgang til intern viden. For at sikre en hensigtsmæssig afgrænsning af, hvilke eksterne enkeltpersoner og selskaber, der er omfattet af lovens 37, stk. 4, 2. pkt., er der i bekendtgørelsens 8, stk. 1, 2. pkt., indsat en bestemmelse, hvor det præciseres, at pligten for eksterne personer til at oprette en insiderliste alene gælder for personer, der i kraft af deres virksomhedsudøvelse regelmæssigt kommer i besiddelse af intern viden. Hermed vil den omfattede personkreds komme til at svare til de personer, der i forvejen er forpligtet til at udarbejde interne regler i henhold til lovens 37, stk. 1, 2. pkt., og 37, stk. 2, 2. pkt. Spørgsmål 4.5.: Skal der føres separate insiderlister for moder- og datterselskaber eller kan der føres én samlet liste på koncernniveau? Svar: Hvis det udstedende selskabs moder- eller datterselskab regelmæssigt gives adgang til intern viden, er moder- eller datterselskabet selv forpligtet til at oprette en insiderliste, jf. lovens 37, stk. 4, 2. pkt., og bekendtgørelsens 8, stk. 1, 2. pkt. Det er Finanstilsynets vurdering, at kravene om udarbejdelse af insiderlister i sådanne tilfælde vil være opfyldt, uanset om det udstedende selskab og dets datter- eller moderselskaber vælger at udarbejde én samlet insiderliste for hele koncernen, eller der føres separate insiderlister i moder- og datterselskaberne. Spørgsmål 4.6.: Hvorfor stilles der i bekendtgørelsens 9 krav om, at en insiderliste skal opdateres straks, og hvilken betydning har dette krav, hvis en person gives intern viden uden for normal kontortid? Svar: Af det underliggende direktiv fremgår, at medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at insiderlister ved ændringer opdateres straks. Det må dog efter Finanstilsynets opfattelse anerkendes, at det i visse situationer kan være praktisk umuligt at opdatere en insiderliste med det samme. Såfremt en person er gjort til insider uden for normal kontortid, er det tilsynets opfattelse, at bekendtgørelsens 9 må anses opfyldt, uanset at insiderlisten først opdateres den førstkommende børsdag. Spørgsmål 4.7.: Betyder kravet i bekendtgørelsens 10 om, at en insiderliste skal opbevares i mindst 5 år efter udarbejdelsen eller opdateringen, at der skal opbevares fysiske papirversioner af insiderlisterne i 5 år? Svar: Nej. Bekendtgørelsens 10 fastsætter ikke retningslinjer for i hvilken form, en insiderliste kan opbevares. Bestemmelsens krav vil være opfyldt, uanset om oplysningerne opbevares eller kan genereres elektronisk, eller hvis oplysningerne opbevares i papirform.

9 9/11 5. Mistænkelige transaktioner - 37, stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse om markedsmisbrug Spørgsmål 5.1.: Er det ved underretning om mistænkelige transaktioner i overensstemmelse med reglerne, hvis underretningen foretages af virksomheden, eller stilles der i reglerne krav om, at underretningen foretages af den enkelte medarbejder, der bliver opmærksom på den mistænkelige transaktion? Svar: Pligten til underretning vedrørende mistænkelige transaktioner ligger efter loven både på værdipapirhandleren (virksomheden) samt dennes ansatte. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at pligten til underretning først og fremmest påhviler virksomheden. Det er på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at det primære ansvar for overholdelse af underretningspligten ligger hos virksomheden og ikke hos den enkelte medarbejder. Der kan ikke på basis af reglerne stilles krav om, at underretningen skal foretages af den person i virksomheden, der bliver opmærksom på den mistænkelige transaktion. Såfremt underretningen foretages af en anden person i virksomheden vil underretningspligten også være opfyldt. 6. Indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis bekendtgørelse om markedsmisbrug Spørgsmål 6.1.: Hvilken betydning har de indikationer på kursmanipulation, der fremgår af bekendtgørelsens 17-18? Svar: Det er ikke hensigten, at de nævnte indikationer skal indskrænke, udvide eller præcisere lovens definition af kursmanipulation. Uanset, at en eller flere af indikationerne er til stede, betyder det ikke nødvendigvis, at der foreligger kursmanipulation. Formålet med indikationerne er at give vejledning til de kompetente myndigheder (i Danmark: Finanstilsynet) og til markedsdeltagerne til brug for vurderingen af, om en transaktion kan udgøre kursmanipulation. Indikationerne har først og fremmest betydning for markedsovervågningsenhederne hos de kompetente myndigheder og de regulerede markeder. Derudover er indikationerne af betydning for markedsdeltagerne ved disses vurdering af, om der foreligger en mistænkelig transaktion, der kan give anledning til underretning af den kompetente myndighed. Spørgsmål 6.2.: Skal repo-handler opfattes som en indikation på kursmanipulation i henhold til bekendtgørelsens 17, stk. 2, nr. 4? Svar: En repo-handel (aftale om salg og tilbagekøb af værdipapirer, hvor dato og pris er endelig fastsat) skal efter Finanstilsynets opfattelse ikke i sig selv opfattes som værende en indikation på kursmanipulation.

10 10/11 Spørgsmål 6.3.: Skal der ved fortolkningen af bekendtgørelsens 17, stk. 2, nr. 7, anvendes et væsentlighedskriterium, idet enhver transaktion indgår i beregningen af gennemsnitskurser m.v., og dermed kan påvirke disse? Svar: Det kan efter Finanstilsynets vurdering være relevant at anvende et væsentlighedskriterium, når det vurderes, om der foreligger en indikation på kursmanipulation. Der vil altid skulle foretages en helhedsvurdering af, om transaktionen samlet set må opfattes som værende mistænkelig, uanset om en eller flere af indikationerne i bekendtgørelsen er opfyldt. Spørgsmål 6.4.: Hvorfor giver bekendtgørelsens 20, stk. 5, adgang til at udsætte høringen af beslutninger om accepteret markedspraksis og ikke omvendt? Svar: Bestemmelsen i bekendtgørelsen om udsættelse af høring, som bygger på det bagvedliggende direktiv, tager sigte på at beskytte behovet for fortrolighed om efterforskning af konkrete sager om markedsmisbrug. Det er Finanstilsynets vurdering, at det inden for rammerne af de almindelige forvaltningsretlige regler også vil være muligt for tilsynet at udsætte behandlingen af konkrete sager, såfremt sagerne nødvendiggør en vurdering af, om en given markedspraksis kan accepteres. 7. Kommissionens forordning nr. 2273/2003 om tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af værdipapirer (Safe Harbour Forordningen) Spørgsmål 7.1.: Hvilke krav til offentliggørelse kan der udledes af artikel 4, stk. 4, i Kommissionens forordning nr. 2273/2003? Svar: Det følger af Kommissionens Forordning 2273/2003 artikel 4, stk. 4, at udsteder skal offentliggøre alle transaktioner, der gennemføres som led i et tilbagekøbsprogram indenfor forordningens område. Fristen for offentliggørelse er i henhold til forordningens artikel 4, stk. 4, senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor transaktionen gennemføres. Det betyder, at udstederen skal offentliggøre de gennemførte handler senest ved afslutningen af den syvende børsdag efter, at de pågældende handler er gennemført. Udstederen skal i forbindelse med offentliggørelsen af de gennemførte handler give de oplysninger, der er omfattet af artikel 20, stk. 1, i direktiv 93/22/EØF (investeringsservicedirektivet). Det er Finanstilsynets opfattelse, at det er tilstrækkeligt, hvis udstederen giver de oplysninger, der er omfattet af 3, stk. 1, nr. 1-4, i bekendtgørelse nr. 414 af 21. maj 2001 (indberetningsbekendtgørelsen).

11 11/11 Spørgsmål 7.2.: Artikel 6, stk. 3, i Kommissionens Forordning 2273/2003 giver mulighed for at undgå begrænsningerne i forordningens artikel 6, stk. 1, hvis tilbagekøbsprogrammet varetages af en såkaldt lead-manager, som træffer sine handelsbeslutninger med hensyn til udstederens aktier uafhængigt af og uden indflydelse fra udstederen med hensyn til købstidspunktet. Betyder det, at lead-manageren må gives en uigenkaldelig fuldmagt, uden at det udstedende selskab har mulighed for at stoppe tilbagekøbsprogrammet i tilfælde af økonomiske vanskeligheder etc.? Svar: Finanstilsynet vurderer, at kravet om lead managerens uafhængighed i forordningens artikel 6, stk. 3, litra b, må forstås i forhold til lead managerens beslutninger om tidspunktet for gennemførelse af konkrete handler i tilbagekøbsprogrammets løbetid. Derimod er bestemmelsen i forordningen ikke til hinder for, at udstederen gives adgang til at pålægge lead manageren helt at stoppe programmet. Såfremt der træffes beslutning om at stoppe programmet, vil der skulle ske offentliggørelse heraf, jf. forordningens artikel 4, stk. 2, sidste pkt., hvorefter lead manageren ikke længere vil være berettiget til at købe aktier på udstederens vegne. Spørgsmål 7.3.: Når det i forordningens artikel 10, stk. 1, fremgår, at der under ingen omstændigheder må foretages stabilisering over salgskursen, henvises der da til afregningskursen for udbuddet eller til den aktuelle markedskurs? Svar: Ved salgskursen forstås den afregningskurs, der er anvendt ved udbuddet og ikke den aktuelle markedskurs, jf. den engelske sprogudgave af forordningen hvor udtrykket offering price benyttes.

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet "insidere" eller "personer" og hver for sig "insider" eller "person".

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet insidere eller personer og hver for sig insider eller person. Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for behandling af intern viden m.m. Nærværende interne regler er indført i medfør af værdipapirhandelslovens kapitel 10 (bilag 1), selskabslovens 113 (bilag 2),

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2015 (J.nr. 2013-0035589) Påbud om at slette

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er s BØRSRETTEN II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Nyt dansk insiderregister

Nyt dansk insiderregister Nyt dansk insiderregister - Skærpede pligter for selskaber og insidere Af advokat, Torsten Hoffmeyer, Lindh Stabell Horten, Ph.d.-stipendiat David Moalem, Syddansk Universitet og adv.fm./ph.d.-stipendiat

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bagsværd, den 2. februar 2015 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Fokus på insiderhandel

Fokus på insiderhandel Praktisk Børsret Nye transparensregler & Den 5. december 2012 Fokus på insiderhandel v/ partner David Moalem, ph.d. Computershare - Konference den 17. juni 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. To budskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere