Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet"

Transkript

1 Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af de nye regler i loven. Derudover er der under høringen af de nye bekendtgørelser om investeringsanalyser og markedsmisbrug rejst nogle spørgsmål, der angår fortolkningen af bestemmelser i loven eller de nye bekendtgørelser. For at lette virksomhedernes arbejde med de nye regler gennemgås her svarene på de væsentligste af de modtagne spørgsmål. 1. Ledende medarbejderes transaktioner - 28 a i lov om værdipapirhandel m.v. samt bekendtgørelse om markedsmisbrug 2-7 Spørgsmål 1.1.: Hvilke transaktioner er omfattet af pligten til meddelelse, indberetning og offentliggørelse i lovens 28 a? Svar: Det fremgår af bemærkningerne til lov nr af 22. december 2004, at begrebet transaktioner omfatter køb, salg og overdragelse ved gave (overdragelse til eje) af aktier eller hertil knyttede værdipapirer. Derudover omfattes overdragelse af aktier og hertil knyttede værdipapirer til sikkerhed. Der foreligger endvidere en transaktion i lovens forstand, hvis der sker tildeling af aktier eller aktieoptioner til ledende medarbejdere. Det samme er tilfældet, hvis en ledende medarbejder vælger at udnytte en tidligere tildelt aktieoption, hvad enten optionen udnyttes ved køb af aktier eller ved differenceafregning. Derimod er overførsel ved arv af aktier eller hertil knyttede værdipapirer ikke omfattet. Der er ikke i bemærkningerne til loven taget stilling til, om dispositioner i form af aktielån er omfattet. Det er Finanstilsynets vurdering, at også en disposition i form af aktielån vil udgøre en transaktion i lovens forstand. Spørgsmål 1.2.: Hvilke transaktioner skal meddeles, indberettes og offentliggøres, når bagatelgrænsen på EURO i lovens 28 a, stk. 6, overskrides?

2 2/11 Svar: Det fremgår af den bagvedliggende direktivbestemmelse, at medlemsstaterne kan bestemme, at der, indtil transaktionernes samlede værdi i løbet af et kalenderår udgør EURO, ikke skal ske indberetning og offentliggørelse af transaktioner. Ved lov om værdipapirhandel m.v. 28, stk. 6, er der gjort brug af denne mulighed for nationalt at fastsætte en bagatelgrænse på EURO. Finanstilsynet vurderer på baggrund af ordlyden og formålet med direktivbestemmelsen, at medlemsstaterne har pligt til at sikre, at der sker indberetning og offentliggørelse af den transaktion, hvormed bagatelgrænsen på EURO overskrides samt alle efterfølgende transaktioner. Der er derfor indsat en bestemmelse med dette indhold i bekendtgørelsens 4, stk. 2. Hvis bagatelgrænsen overskrides i løbet af kalenderåret, får overskridelsen af bagatelgrænsen dog ikke tilbagevirkende kraft. De transaktioner, der er gennemført, forinden bagatelgrænsen overskrides, skal derfor ikke efterfølgende indberettes og offentliggøres, uanset om bagatelgrænsen overskrides på et senere tidspunkt i løbet af kalenderåret. Spørgsmål 1.3.: Omfatter lovens 28 a, stk. 2, og bekendtgørelsens 2 også ledende medarbejdere i det udstedende selskabs datterselskab? Svar: Af bemærkningerne til lov nr af 22. december 2004 fremgår, at meddelelsespligten efter de nye regler i 28 a ( i modsætning til de hidtil gældende regler) alene omfatter ledende medarbejdere, der er ansat i det udstedende selskab. Reglerne i lovens 28 a samt de tilhørende regler i bekendtgørelsen omfatter derfor ikke tillige medarbejdere i det udstedende selskabs datterselskaber. Spørgsmål 1.4.: Er medarbejdere, der alene har rådgivende funktioner overfor personer med beslutningskompetence, også omfattet af 28 a, stk. 2, nr. 2? Svar: Nej. Som det fremgår af ordlyden af lovens 28 a, stk. 2, nr. 2, er det kun ledende medarbejdere med kompetence til at træffe ledelsesbeslutninger af overordnet betydning for udstederens fremtidige forretningsmæssige udvikling, der omfattes af bestemmelsen. Ledende medarbejdere, der kun har rådgivende funktioner, omfattes ikke. Spørgsmål 1.5.: Omfatter bestemmelsen i lovens 28 a, stk. 2, nr. 2, også ledende medarbejdere, der alene deltager i kollektive ledelsesbeslutninger? Svar: Hvis de nævnte ledelsesbeslutninger er af overordnet betydning for udstederselskabets fremtidige forretningsmæssige udvikling, er den ledende medarbejder omfattet af bestemmelsen i lovens 28 a, stk. 2, nr. 2, uanset om medarbejderen har kompetence til at træffe beslutningen selv, eller medarbejderen alene deltager i en kollektiv ledelsesbeslutning. Med-

3 3/11 lemmer af udstederselskabets direktion, bestyrelse eller et eventuelt tilsynsorgan vil være omfattet af 28 a, stk. 2, nr. 1. Spørgsmål 1.6.: Hvad omfatter begrebet tilsynsorgan i lovens 28 a, stk. 2, nr. 1, set i en dansk sammenhæng? Svar: Udtrykket medlemmer af et tilsynsorgan omfatter medlemmer af et selskabsorgan, såfremt organets primære opgave er at føre tilsyn med selskabets anliggender. Bestemmelsen i lovens 28 a, stk. 2, nr. 1, omfatter derfor medlemmer af et repræsentantskab, der er oprettet i henhold til 59 i lov om aktieselskaber. Derudover omfatter bestemmelsen medlemmer af et tilsynsorgan i et SE-selskab, der er oprettet efter den tostrengede model. Endelig er det Finanstilsynets vurdering, at det må bero på en konkret vurdering, om medlemmer af et repræsentantskab i en finansiel virksomhed, der er oprettet i henhold til 69 i lov om finansiel virksomhed, er omfattet. Af lov om finansiel virksomhed 69 fremgår, at et sådant repræsentantskab oprettes for at varetage bestemte i vedtægterne angivne opgaver. Såfremt repræsentantskabet er oprettet for at varetage opgaver, der normalt udføres af et tilsynsorgan, er det Finanstilsynets vurdering, at medlemmerne af repræsentantskabet omfattes af bestemmelsen. Spørgsmål 1.7.: Betyder reglen i lovens 28 a, stk. 4, nr. 4, litra a, om nærtstående juridiske personer, hvor en ledende medarbejder udøver det ledelsesmæssige ansvar, at det udstedende selskabs handler med egne aktier skal indberettes og offentliggøres? Svar: Baggrunden for, at nærtstående juridiske personer til en ledende medarbejder er undergivet reglerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af transaktioner, er, at det ikke skal være muligt for en ledende medarbejder at omgå reglerne ved at lade sine transaktioner gennemføre gennem en nærtstående juridisk person. Det er Finanstilsynets vurdering, at det forhold, at det ledelsesmæssige ansvar altid vil være placeret hos en ledende medarbejder i det udstedende selskab, ikke i sig selv gør, at det udstedende selskab skal opfattes som en nærtstående juridisk person til den pågældende ledende medarbejder i henhold til reglen i lovens 28 a, stk. 4, nr. 4, litra a. Spørgsmål 1.8.: Omfatter lovens 28 a, stk. 4, nr. 4, litra a, alene juridiske personer, hvor den ledende medarbejder har ansvaret for aktivsammensætningen? Svar: Det fremgår af bemærkningerne til lov nr af 22. december 2004, at bestemmelsen omfatter selskaber, hvor den ledende medarbejder forestår den daglige ledelse. Det fremgår også af bemærkningerne, at bestemmelsen skal forstås forholdsvis snævert, og at bestemmelsen ikke

4 4/11 omfatter ethvert selskab, hvor den ledende medarbejder er medlem af bestyrelsen. Det er Finanstilsynets vurdering, at det også er relevant at lægge vægt på, om den ledende medarbejder i kraft af sin stilling har mulighed for at øve indflydelse på selskabets aktivsammensætning. 2. Investeringsanalyser 28 b i lov om værdipapirhandel m.v. samt bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser Spørgsmål 2.1.: Hvornår skal en investeringsanalyse anses at være udbredt til offentligheden eller gennem distributionskanaler og dermed omfattet af reglerne i bekendtgørelsen? Svar: Reglerne i bekendtgørelsen finder i overensstemmelse med det bagvedliggende direktiv anvendelse, når en analyse gøres offentlig tilgængelig, eller når analysen gennem distributionskanaler udbredes til et stort antal personer. Bekendtgørelsens regler finder derimod ikke anvendelse på investeringsrådgivning, som gives i form af personlige anbefalinger til en kunde. Der er ikke i direktivet taget nærmere stilling til, hvad der udgør et stort antal personer. Finanstilsynet er villig til at se nærmere på, om det er muligt at opstille en mere præcis afgrænsning end et stort antal personer, såfremt branchen måtte have konkrete forslag hertil. Spørgsmål 2.2.: Hvilke selvreguleringsstandarder og adfærdskodeks er omfattet af pligten til henvisning i bekendtgørelsens 6? Svar: Henvisningspligten efter bekendtgørelsens 6 omfatter kun eksterne standarder og kodeks, som analytikeren måtte være omfattet af. Interne reguleringsstandarder eller kodeks, som analytikerens arbejdsgiver måtte have fastsat, er ikke omfattet af henvisningspligten. Spørgsmål 2.3.: Hvem har efter bekendtgørelsen ansvaret for, at de nødvendige oplysninger kommer til offentlighedens kendskab, når en analyse fremlægges i forbindelse med et interview i radio eller TV? Svar: Ansvaret for overholdelse af bekendtgørelsens krav ligger hos den person, der fremlægger analysen (analytikeren). Det gælder også, når en analyse fremlægges mundtligt i radio eller TV. Af bekendtgørelsens 12 fremgår det, at det ved mundtlig fremlæggelse af analyser er tilstrækkeligt, at der henvises til et sted, hvor offentligheden let og direkte kan få adgang til de krævede oplysninger, f.eks. den ansvarlige juridiske persons hjemmeside. Analytikeren skal i videst muligt omfang sikre, at de nødvendige oplysninger eller henvisninger kommer til offentlighedens kendskab i forbindelse med et interview i radio eller TV. Analytikeren er dog ikke ansvarlig for overtrædelse af bekendtgørelsen, hvis oplysningerne alligevel ikke offentliggøres, uden at analytikeren har haft mulighed for at

5 5/11 forhindre det, f.eks. fordi oplysningerne på egen hånd klippes ud af radio- eller TV-stationen. Spørgsmål 2.4.: Hvilke krav stilles der efter bekendtgørelsens 3 til identifikation af den juridiske person, der er ansvarlig for fremlæggelsen af analysen? Svar: Identiteten på den juridiske person, der har ansvar for fremlæggelsen af analysen, skal efter bekendtgørelsens 3 normalt oplyses i selve analysen. Hvis det ud fra det medie, hvor analysen fremlægges, er åbenbart, hvem der er den juridiske person, der har ansvar for fremlæggelsen af analysen, er det ikke nødvendigt, at oplysningerne gentages specifikt i selve analysen. Det gælder f.eks., hvis en avis offentliggør sine egne analyser i avisen. Spørgsmål 2.5.: Omfatter pligten til offentliggørelse af interessekonflikter i bekendtgørelsens 5 også forhold, som den person, der udarbejder analysen, ikke har kendskab til? Svar: Den person, der fremlægger analysen, skal som led i sit ansvar for overholdelse af bestemmelsen sørge for, at eventuelle interesser eller interessekonflikter identificeres og offentliggøres. Oplysningspligten omfatter efter bekendtgørelsens 5 alle forbindelser eller forhold, der med rimelighed kan forventes at påvirke analysens objektivitet. Efter bekendtgørelsens 5, stk. 3, skal der i visse situationer oplyses om interesser eller interessekonflikter hos den ansvarlige juridiske person (analytikervirksomheden), uanset om den medarbejder, der har udarbejdet analysen (analytikeren), har haft konkret kendskab til forholdene. Der skal f.eks. oplyses om et forhold, hvis analytikerens foresatte har haft kendskab til et forhold og samtidigt har haft adgang til analysen, inden den blev offentliggjort. Der kan dog ikke efter bestemmelsen kræves oplysninger om forhold, når det ikke med rimelighed kan forventes, at hverken analytikervirksomheden eller analytikeren har haft kendskab til oplysningerne. Endelig fremgår det af bekendtgørelsens 5, stk. 4, at bekendtgørelsens oplysningskrav ikke medfører pligt til at bryde effektive informationsbarrierer ( Chinese Walls ). Spørgsmål 2.6.: Hvilke interesser og interessekonflikter skal der efter bekendtgørelsens 15 oplyses om ved udbredelsen af et resumé af en analyse? Svar: Efter bekendtgørelsens 15 skal der ved udbredelsen af et resuméoplyses om, hvor offentligheden let og direkte kan få adgang til oplysninger om eventuelle interesser og interessekonflikter. Dette gælder dog kun, hvis disse oplysninger er offentligt tilgængelige, og oplysningerne ikke fremgår af selve analysen. I praksis vil det alene være i de tilfælde, hvor

6 6/11 en analyse fremlægges i afkortet form eller mundtligt, jf. bekendtgørelsens 11-12, at oplysningerne ikke skal fremgå af selve analysen. I disse tilfælde er den, der har ansvaret for udarbejdelsen af analysen, forpligtet til ved fremlæggelsen af analysen at henvise til et sted, hvor offentligheden let og direkte kan få adgang til oplysningerne, f.eks. den ansvarlige juridiske persons hjemmeside, jf. bekendtgørelsens Den, der udbreder et resumé af en analyse, der er fremlagt mundtligt eller i afkortet form, skal efter bekendtgørelsens 15 ligeledes henvise til et sted, hvor offentligheden let og direkte kan få adgang til oplysningerne. 3. Interne regler - 37, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Spørgsmål 3.1.: Af 37, stk. 1, 1. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. fremgår, at udstedere skal udarbejde interne regler for bestyrelsesmedlemmers, direktørers og andre medarbejderes adgang til at handle med de af udstederen udstedte værdipapirer. Hvilke andre medarbejdere skal være omfattet af de interne regler? Svar: Den personkreds, som de interne regler skal gælde for, svarer til, hvad der gjaldt efter den oprindelige bestemmelse (lov om Københavns Fondsbørs 39 c) om pligt til at have interne regler. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 343 af 6. juni Af forarbejderne til 1991-loven fremgår, at de interne regler skal omfatte bestyrelsen, direktionen og andre ledende medarbejdere. Det fremgår også af forarbejderne, at det er selskabet selv, der afgør, hvilke medarbejdere, der har et sådant kendskab til selskabets forhold, at de er omfattet af reglerne. De retningslinjer, der fremgår af forarbejderne til 1991-loven, skal efter Finanstilsynets vurdering også lægges til grund ved fortolkningen af den enslydende bestemmelse i den nugældende lov. 4. Insiderlister - 37, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. samt bekendtgørelse om markedsmisbrug 8-11 Spørgsmål 4.1.: Skal der ske opdatering af årsagen til, at en person står opført på insiderlisten, hver gang en person, der regelmæssigt har adgang til intern viden, får intern viden om et nyt forhold? Skal insiderlisten f.eks. opdateres for så vidt angår personer, der udarbejder årsrapporter, halvårsrapporter eller kvartalsmeddelelser, hver gang de pågældende personer udarbejder en ny rapport? Svar: I henhold til 9, nr. 1, i bekendtgørelse om markedsmisbrug skal insiderlisten opdateres, når der sker ændringer i årsagen til, at en person står opført på insiderlisten. Såfremt en person regelmæssigt har adgang til intern viden, skal den pågældende person figurere på insiderlisten, så længe den regelmæssige adgang består. Hvis årsagen til, at den pågældende person har regelmæssig adgang til intern viden (f.eks. at personen

7 7/11 udarbejder årsrapporter, halvårsrapporter og kvartalsmeddelelser) ikke ændres, skal der ikke ske opdatering af insiderlisten. Det gælder, uanset at indholdet af den konkrete interne viden løbende ændrer sig. Spørgsmål 4.2.: Hvad betyder det, når der i bekendtgørelsens 8, stk. 2, står, at det er samtlige personer, der regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden, som skal stå på insiderlisten? Svar: Det fremgår af de indledende betragtninger til det underliggende direktiv, at formålet med direktivets bestemmelser om insiderlister er at sikre, at de kompetente myndigheder kan identificere enhver person med adgang til intern viden i de virksomheder, der skal lave insiderlister. Endvidere fremgår det, at insiderlisten skal være et redskab for virksomheden til at kontrollere informations-flowet internt i virksomheden, således at regler om fortrolighed overholdes. Bekendtgørelsens 8, stk. 2, skal derfor i overensstemmelse med det bagvedliggende direktiv forstås således, at insiderlisten skal omfatte alle personer i virksomheden, uanset om de pågældende personer alene får adgang til intern viden i et enkelt tilfælde, eller der er tale om mere regelmæssig adgang. Spørgsmål 4.3.: Hvilke personer skal stå på den insiderliste, som det udstedende selskab i henhold til lovens 37, stk. 4, 1. pkt., er forpligtet til at udarbejde? Svar: Det udstedende selskab skal lave en insiderliste, der omfatter samtlige personer, der arbejder for selskabet, og som regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden. Med begrebet personer forstås i henhold til det bagvedliggende direktiv både fysiske og juridiske personer. På det udstedende selskabs insiderliste skal der derfor medtages fysiske personer, der arbejder for vedkommende, og som har adgang til intern viden. Derudover skal der på det udstedende selskabs insiderliste medtages juridiske personer, der udfører arbejdsopgaver for det udstedende selskab, og som gives adgang til intern viden. Derimod er det udstedende selskab ikke forpligtet til at medtage navnene på de enkelte medarbejdere hos den juridiske person på det udstedende selskabs egen insiderliste. Hvis den juridiske person i medfør af lovens 37, stk. 4, 2. pkt., er forpligtet til selv at oprette en insiderliste, vil navnene på de enkelte medarbejdere, der får adgang til intern viden, i stedet skulle fremgå heraf. Spørgsmål 4.4.: Hvilke fysiske og juridiske personer er omfattet af pligten til efter lovens 37, stk. 4, 2. pkt., at oprette en insiderliste? Svar: Af lovens 37, stk. 4, 2. pkt., fremgår, at fysiske og juridiske personer, der agerer på vegne af det udstedende selskab eller for det udstedende selskabs regning, er forpligtet til selv at udarbejde en insiderliste.

8 8/11 Pligten til at oprette og ajourføre en insiderliste ligger derfor efter de nye regler ikke blot hos det udstedende selskab men i visse tilfælde også hos det eksterne fysiske og juridiske personer, der af udstederen gives adgang til intern viden. For at sikre en hensigtsmæssig afgrænsning af, hvilke eksterne enkeltpersoner og selskaber, der er omfattet af lovens 37, stk. 4, 2. pkt., er der i bekendtgørelsens 8, stk. 1, 2. pkt., indsat en bestemmelse, hvor det præciseres, at pligten for eksterne personer til at oprette en insiderliste alene gælder for personer, der i kraft af deres virksomhedsudøvelse regelmæssigt kommer i besiddelse af intern viden. Hermed vil den omfattede personkreds komme til at svare til de personer, der i forvejen er forpligtet til at udarbejde interne regler i henhold til lovens 37, stk. 1, 2. pkt., og 37, stk. 2, 2. pkt. Spørgsmål 4.5.: Skal der føres separate insiderlister for moder- og datterselskaber eller kan der føres én samlet liste på koncernniveau? Svar: Hvis det udstedende selskabs moder- eller datterselskab regelmæssigt gives adgang til intern viden, er moder- eller datterselskabet selv forpligtet til at oprette en insiderliste, jf. lovens 37, stk. 4, 2. pkt., og bekendtgørelsens 8, stk. 1, 2. pkt. Det er Finanstilsynets vurdering, at kravene om udarbejdelse af insiderlister i sådanne tilfælde vil være opfyldt, uanset om det udstedende selskab og dets datter- eller moderselskaber vælger at udarbejde én samlet insiderliste for hele koncernen, eller der føres separate insiderlister i moder- og datterselskaberne. Spørgsmål 4.6.: Hvorfor stilles der i bekendtgørelsens 9 krav om, at en insiderliste skal opdateres straks, og hvilken betydning har dette krav, hvis en person gives intern viden uden for normal kontortid? Svar: Af det underliggende direktiv fremgår, at medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at insiderlister ved ændringer opdateres straks. Det må dog efter Finanstilsynets opfattelse anerkendes, at det i visse situationer kan være praktisk umuligt at opdatere en insiderliste med det samme. Såfremt en person er gjort til insider uden for normal kontortid, er det tilsynets opfattelse, at bekendtgørelsens 9 må anses opfyldt, uanset at insiderlisten først opdateres den førstkommende børsdag. Spørgsmål 4.7.: Betyder kravet i bekendtgørelsens 10 om, at en insiderliste skal opbevares i mindst 5 år efter udarbejdelsen eller opdateringen, at der skal opbevares fysiske papirversioner af insiderlisterne i 5 år? Svar: Nej. Bekendtgørelsens 10 fastsætter ikke retningslinjer for i hvilken form, en insiderliste kan opbevares. Bestemmelsens krav vil være opfyldt, uanset om oplysningerne opbevares eller kan genereres elektronisk, eller hvis oplysningerne opbevares i papirform.

9 9/11 5. Mistænkelige transaktioner - 37, stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse om markedsmisbrug Spørgsmål 5.1.: Er det ved underretning om mistænkelige transaktioner i overensstemmelse med reglerne, hvis underretningen foretages af virksomheden, eller stilles der i reglerne krav om, at underretningen foretages af den enkelte medarbejder, der bliver opmærksom på den mistænkelige transaktion? Svar: Pligten til underretning vedrørende mistænkelige transaktioner ligger efter loven både på værdipapirhandleren (virksomheden) samt dennes ansatte. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at pligten til underretning først og fremmest påhviler virksomheden. Det er på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at det primære ansvar for overholdelse af underretningspligten ligger hos virksomheden og ikke hos den enkelte medarbejder. Der kan ikke på basis af reglerne stilles krav om, at underretningen skal foretages af den person i virksomheden, der bliver opmærksom på den mistænkelige transaktion. Såfremt underretningen foretages af en anden person i virksomheden vil underretningspligten også være opfyldt. 6. Indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis bekendtgørelse om markedsmisbrug Spørgsmål 6.1.: Hvilken betydning har de indikationer på kursmanipulation, der fremgår af bekendtgørelsens 17-18? Svar: Det er ikke hensigten, at de nævnte indikationer skal indskrænke, udvide eller præcisere lovens definition af kursmanipulation. Uanset, at en eller flere af indikationerne er til stede, betyder det ikke nødvendigvis, at der foreligger kursmanipulation. Formålet med indikationerne er at give vejledning til de kompetente myndigheder (i Danmark: Finanstilsynet) og til markedsdeltagerne til brug for vurderingen af, om en transaktion kan udgøre kursmanipulation. Indikationerne har først og fremmest betydning for markedsovervågningsenhederne hos de kompetente myndigheder og de regulerede markeder. Derudover er indikationerne af betydning for markedsdeltagerne ved disses vurdering af, om der foreligger en mistænkelig transaktion, der kan give anledning til underretning af den kompetente myndighed. Spørgsmål 6.2.: Skal repo-handler opfattes som en indikation på kursmanipulation i henhold til bekendtgørelsens 17, stk. 2, nr. 4? Svar: En repo-handel (aftale om salg og tilbagekøb af værdipapirer, hvor dato og pris er endelig fastsat) skal efter Finanstilsynets opfattelse ikke i sig selv opfattes som værende en indikation på kursmanipulation.

10 10/11 Spørgsmål 6.3.: Skal der ved fortolkningen af bekendtgørelsens 17, stk. 2, nr. 7, anvendes et væsentlighedskriterium, idet enhver transaktion indgår i beregningen af gennemsnitskurser m.v., og dermed kan påvirke disse? Svar: Det kan efter Finanstilsynets vurdering være relevant at anvende et væsentlighedskriterium, når det vurderes, om der foreligger en indikation på kursmanipulation. Der vil altid skulle foretages en helhedsvurdering af, om transaktionen samlet set må opfattes som værende mistænkelig, uanset om en eller flere af indikationerne i bekendtgørelsen er opfyldt. Spørgsmål 6.4.: Hvorfor giver bekendtgørelsens 20, stk. 5, adgang til at udsætte høringen af beslutninger om accepteret markedspraksis og ikke omvendt? Svar: Bestemmelsen i bekendtgørelsen om udsættelse af høring, som bygger på det bagvedliggende direktiv, tager sigte på at beskytte behovet for fortrolighed om efterforskning af konkrete sager om markedsmisbrug. Det er Finanstilsynets vurdering, at det inden for rammerne af de almindelige forvaltningsretlige regler også vil være muligt for tilsynet at udsætte behandlingen af konkrete sager, såfremt sagerne nødvendiggør en vurdering af, om en given markedspraksis kan accepteres. 7. Kommissionens forordning nr. 2273/2003 om tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af værdipapirer (Safe Harbour Forordningen) Spørgsmål 7.1.: Hvilke krav til offentliggørelse kan der udledes af artikel 4, stk. 4, i Kommissionens forordning nr. 2273/2003? Svar: Det følger af Kommissionens Forordning 2273/2003 artikel 4, stk. 4, at udsteder skal offentliggøre alle transaktioner, der gennemføres som led i et tilbagekøbsprogram indenfor forordningens område. Fristen for offentliggørelse er i henhold til forordningens artikel 4, stk. 4, senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor transaktionen gennemføres. Det betyder, at udstederen skal offentliggøre de gennemførte handler senest ved afslutningen af den syvende børsdag efter, at de pågældende handler er gennemført. Udstederen skal i forbindelse med offentliggørelsen af de gennemførte handler give de oplysninger, der er omfattet af artikel 20, stk. 1, i direktiv 93/22/EØF (investeringsservicedirektivet). Det er Finanstilsynets opfattelse, at det er tilstrækkeligt, hvis udstederen giver de oplysninger, der er omfattet af 3, stk. 1, nr. 1-4, i bekendtgørelse nr. 414 af 21. maj 2001 (indberetningsbekendtgørelsen).

11 11/11 Spørgsmål 7.2.: Artikel 6, stk. 3, i Kommissionens Forordning 2273/2003 giver mulighed for at undgå begrænsningerne i forordningens artikel 6, stk. 1, hvis tilbagekøbsprogrammet varetages af en såkaldt lead-manager, som træffer sine handelsbeslutninger med hensyn til udstederens aktier uafhængigt af og uden indflydelse fra udstederen med hensyn til købstidspunktet. Betyder det, at lead-manageren må gives en uigenkaldelig fuldmagt, uden at det udstedende selskab har mulighed for at stoppe tilbagekøbsprogrammet i tilfælde af økonomiske vanskeligheder etc.? Svar: Finanstilsynet vurderer, at kravet om lead managerens uafhængighed i forordningens artikel 6, stk. 3, litra b, må forstås i forhold til lead managerens beslutninger om tidspunktet for gennemførelse af konkrete handler i tilbagekøbsprogrammets løbetid. Derimod er bestemmelsen i forordningen ikke til hinder for, at udstederen gives adgang til at pålægge lead manageren helt at stoppe programmet. Såfremt der træffes beslutning om at stoppe programmet, vil der skulle ske offentliggørelse heraf, jf. forordningens artikel 4, stk. 2, sidste pkt., hvorefter lead manageren ikke længere vil være berettiget til at købe aktier på udstederens vegne. Spørgsmål 7.3.: Når det i forordningens artikel 10, stk. 1, fremgår, at der under ingen omstændigheder må foretages stabilisering over salgskursen, henvises der da til afregningskursen for udbuddet eller til den aktuelle markedskurs? Svar: Ved salgskursen forstås den afregningskurs, der er anvendt ved udbuddet og ikke den aktuelle markedskurs, jf. den engelske sprogudgave af forordningen hvor udtrykket offering price benyttes.

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Indhold Nærtstående til ledende medarbejder og storaktionærindberetninger... 1 Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for indberetning af ledende medarbejderes handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af værdipapirhandelslovens ("VPHL")

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 23.12.2003 L 336/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v.

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v. Vejledning for behandling af prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads. Finanstilsynet 5. september 2006 1. Indledning 2. Retsgrundlag

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finanstilsynets notat om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden

Redegørelse vedrørende Finanstilsynets notat om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 253 Offentligt Finanstilsynet 8. juni 2007 Redegørelse vedrørende Finanstilsynets notat om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden Den 20. april 2007 offentliggjorde

Læs mere

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1)

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1) L 13 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af markedsmisbrugs- og prospektdirektivet). Fremsat den 6. oktober 2004 af

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. september 2002 PE 314.998/4-13 ÆNDRINGSFORSLAG 4-13 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 314.998) Robert Goebbels Insiderhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk Kontor Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C. Holte, den 19. februar 2008

Finanstilsynet Juridisk Kontor Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C. Holte, den 19. februar 2008 Finanstilsynet Juridisk Kontor Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C. ministerbetjening@ftnet.dk Holte, den 19. februar 2008 Udkast til forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter i

Bekendtgørelse om prospekter i Bekendtgørelse om prospekter i I medfør af 11, stk. 3, 12, stk. 3, 14, stk. 3, og 255, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet...

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet... Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen - Overblik over hvad der er nyt Den 5. december 2012 København, den 26. maj 2016 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Indhold 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen...3

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet "insidere" eller "personer" og hver for sig "insider" eller "person".

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet insidere eller personer og hver for sig insider eller person. Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for behandling af intern viden m.m. Nærværende interne regler er indført i medfør af værdipapirhandelslovens kapitel 10 (bilag 1), selskabslovens 113 (bilag 2),

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Udkast til vejledning - Hvornår er oplysninger i finansielle rapporter intern viden?

Udkast til vejledning - Hvornår er oplysninger i finansielle rapporter intern viden? UDKAST af 10. februar 2017 Udkast til vejledning - Hvornår er oplysninger i finansielle rapporter intern viden? Er din virksomhed omfattet af reglerne om offentliggørelse af intern viden? Så har du måske

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S J.nr. 6458-7 EN/ml Dok 000089 INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S 1. Formål, værdipapirer. 1.1. Disse regler har til formål at sikre, at reglerne om handel med aktier mv. i Enalyzer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF GLUNZ & JENSEN A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF GLUNZ & JENSEN A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF GLUNZ & JENSEN A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Baggrund 1.1.1 Lov om værdipapirhandel m.v. ( VPHL ), Selskabsloven og "Regler

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. De vigtigste ændringer for udstedere

Markedsmisbrugsforordningen. De vigtigste ændringer for udstedere Markedsmisbrugsforordningen De vigtigste ændringer for udstedere Opdateret den 11. maj 2016 Markedsmisbrugsforordningen Overblik for udstedere VHL MAR Hvordan bør man forholde sig til ændringerne? Intern

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/15 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Adfærdskodeks for medarbejdere (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 8/2011 den 12. september 2011)

Læs mere