Spørgeskema om udbud og tildeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema om udbud og tildeling"

Transkript

1 S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf 50 har gennemført undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 20,7 procent. Metode Nedenfor vises figurer med analysen resultater. Både spørgsmål med hyppighed og spørgsmål med betydning er behandlet ens. Der er lavet en gennemsnits værdi af besvarelserne på hvert spørgsmål, hvor de forskellige kategorier er blevet tildelt en værdi, som vist i tabellen nedenfor. Der er set bort fra svar med ved ikke. Procenttallene i figurerne viser hvor stor en andel af respondenterne, der har besvaret spørgsmålet (altså ikke svaret ved ikke ). Hyppighed Betydning Værdi Meget sjældent Næsten ingen 1 Sjældent Lille 2 Jævnligt Nogen 3 Ofte Stor 4 Meget ofte Meget stor 5 Ved ikke Ved ikke Ikke medtaget Nederst på hver side er angivet en sammenvejning af hyppighed og betydning, således at bjælkerne tilkendegiver, hvor stort et problem, hvert af de berørte emner udgør. De bjælker, der er markeret med rødt, angiver de emner Styringsentreprenørgruppen vil bearbejde videre med henblik på at finde løsningsmodeller, der kan forbedre effektiviteten i tilbudsarbejdet og begrænse ressourcespildet for såvel udbydere som tilbudsgivere. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K Postbox 2125, 1015 Kbh. K Telefon

2 Analysens resultater Udbudsmaterialets indhold - Hyppighed Hvor ofte er udbudsmaterialet fyldestgørende, så du umiddelbart kan udarbejde et forsvarligt tilbud på et entydigt grundlag? Hvor ofte er der fornøden overensstemmelse mellem forskellige udbuds-dokumenter (generelle betingelser, fagbeskrivelser, tegninger etc.)? Hvor ofte er der fornøden overensstemmelse mellem forskellige rådgiveres delprojekter (arkitekt, konstruktion, VVS, ventilation, el, m.v.)? Hvor ofte er ansvarsfordelingen mellem bygherre, rådgivere, systemleverandører og den udførende entreprenør veldefineret i udbudsmaterialet? Hvor ofte foreligger der en tidsplan med hensigtsmæssig tid til kontrahering, projektafklaring og mobilisering forud for udførelse? Hvor ofte oplyses det, om der foreligger de nødvendige tilladelser for at gennemføre projektet? 86% Udbudsmaterialets indhold - Betydning Hvor stor betydning har konstaterede mangler i projektmaterialet haft for at kunne udarbejde et forsvarligt tilbud? Hvor stor betydning har manglende overensstemmelse mellem udbuds-dokumenter haft for at kunne udarbejde et forsvarligt tilbud? Hvor stor betydning har manglende overensstemmelse mellem delprojekter haft for at kunne udarbejde et forsvarligt tilbud? Hvor stor betydning har en utilstrækkelig definition af ansvarsfordeling haft for at kunne udarbejde et forsvarligt tilbud? Hvor stor betydning har hensigtsmæssig tid til kontrahering, projektafklaring og mobilisering for fastsættelsen af din tilbudspris? Hvor stor betydning har oplysning om nødvendige tilladelser haft for fastsættelsen af din tilbudspris? 86% Udbudsmaterialets indhold Mangler i udbudsmaterialet Uoverensstemmelse mellem udbudsdokumenter Uoverensstemmelse mellem forskellige rådgiveres delprojekter Uklar ansvarsfordelingen mellem bygherre, rådgivere, systemleverandører og den udførende entreprenør Manglende tidsplan eller uhensigtsmæssig tid til kontrahering, projektafklaring og mobilisering Oplysning om der foreligger de nødvendige tilladelser for at gennemføre projektet? Side 2 af 7

3 Udbudsmaterialets tilgængelighed - Hyppighed Hvor ofte er udbudsmaterialet udført så overskueligt, at der hurtigt kan dannes et overblik over entreprisens omfang? Hvor ofte udsendes udbudsmaterialet gennem en internetbaseret udbudsplatform, hvorfra udbudsmaterialet skal downloades? Hvor ofte er udbudsmaterialet fagopdelt, så det er hensigtsmæssigt for tilbudskalkulationen, hhv. for distribution til underentrepriser? Hvor ofte foreligger der en tegningsfortegnelse med titler og angivelse af, hvilke tegninger der er relevante for de forskellige fag og delopgaver? Hvor ofte foreligger der beskrivende mængdefortegnelser, som kalkulations-grundlag for tilbuddet? Udbudsmaterialets tilgængelighed - Betydning Hvor stor betydning har overskueligheden af udbudsmaterialet haft for dit ressourceforbrug ved Hvor stor betydning har et elektronisk udbud jf. ovenstående haft for dit ressourceforbrug ved Hvor stor betydning har en fagopdeling af udbudsmaterialet haft for dit ressourceforbrug ved Hvor stor betydning har en sådan tegningsfortegnelse haft for dit og dine underentreprenørers ressourceforbrug ved Hvor stor betydning har beskrivende mængdefortegnelse haft for dit og dine underentreprenørers ressourceforbrug ved Udbudsmaterialets tilgængelighed Uoverskueligt udbudsmaterialet Udbudsmaterialet ikke tilgængeligt via internetportal Ingen fagopdeling af udbudsmaterialet Ingen tegningsfortegnelse med titler og fagangivelser Ingen beskrivende mængdefortegnelser Side 3 af 7

4 Udbudsmaterialets krav - Hyppighed Hvor ofte stilles der krav om, at væsentlig leverandørprojektering/systemleverance skal være indeholdt i tilbuddet? Hvor ofte stilles der krav om brug af navngivne rådgivere eller underentreprenører/ leverandører? 84% Hvor ofte stilles der krav om angivelse af navn på alle eller bestemte underentreprenører eller leverandører? Hvor ofte stilles der krav om ydelser, der ikke vedrører selve byggeriet, herunder fx sociale klausuler? Hvor ofte stilles krav om, at tilbudsmaterialet skal indsendes gennem en internetbaseret tilbudsplatform, hvortil tilbudsmaterialet skal uploades? Udbudsmaterialets krav - Betydning Hvor stor betydning har leverandørprojektering haft for at kunne anvende udbudsmaterialets andre delprojekter uændret som tilbudsgrundlag? Hvor stor betydning har krav om navngivne rådgivere eller underentreprenører/leverandører for dit ressourceforbrug ved tilbudsarbejde? Hvor stor betydning har krav om angivelse af underentreprenørers/leverandørers navne for dit ressourceforbrug ved tilbudsarbejde? Hvor stor betydning har krav om ydelser, der ikke vedrører selve byggeriet, haft for dit ressourceforbrug ved tilbudsarbejde? Hvor stor betydning har krav om elektronisk indsendelse af tilbud haft for dit ressourceforbrug ved Udbudsmaterialets krav Væsentlig leverandørprojektering skal være indeholdt i tilbuddet Der skal anvendes navngivne rådgivere, underentreprenører/leverandører Navn skal angives på alle eller bestemte underentreprenører/leverandører Der stilles krav om ydelser, der ikke vedrører selve byggeriet Der stilles krav om at tilbudsmaterialet skal indsendes gennem en internetbaseret tilbudsplatform Side 4 af 7

5 Tilbudsprocessen - Hyppighed Hvor ofte bliver du informeret om et forestående udbud tids nok til at mobilisere tilbudsarbejdet inden udbuddet modtages? Hvor ofte anser du tiden til at udarbejde et tilbud for at stå i rimeligt forhold til kravene til tilbuddets omfang og detaljering? Hvor ofte fremkommer der væsentlige ændringer i udbudsprojektet i løbet af tilbudsfasen? Hvor ofte er der relevant tid og lejlighed til at stille spørgsmål om uklarheder i udbudsmaterialet? Hvor ofte overholdes de svarfrister for rådgivernes og/eller bygherrens svar på spørgsmål, der er anført i udbudsmaterialet? Hvor ofte står antallet af indbudte tilbudsgivere i rimeligt forhold til forventelige udsving i tilbudspriser og forventelige tilbudsomkostninger? Hvor ofte bliver tilbudsomkostninger i rimeligt omfang dækket af et udregningsvederlag? Tilbudsprocessen - Betydning Hvor stor betydning har rettidig information om forestående udbud haft for dit ressourceforbrug ved Hvor stor betydning har de givne tidsfrister haft for dit ressourceforbrug ved Hvor stor betydning har væsentlige ændringer i udbudsprojektet haft for dit ressourceforbrug ved Hvor stor betydning har tidsfrister for at stille spørgsmål haft for dit ressourceforbrug ved Hvor stor betydning har rettidige svar haft for dit ressourceforbrug ved tilbudsarbejde? Hvor stor betydning har antallet af indbudte tilbudsgivere haft for din beslutning om at afgive tilbud? Hvor stor betydning har udregningsvederlagets størrelse haft for din beslutning om at afgive tilbud? 96% Tilbudsprocessen Tidspunkt for information om forestående udbud i forhold til planlægning og mobilisering af tilbudsarbejdet Tiden til at udarbejde tilbud Der forekommer væsentlige ændringer i udbudsprojektet i løbet af tilbudsfasen Tid og lejlighed til at stille spørgsmål om uklarheder i udbudsprojektet Overholdelse af bygherres/rådgiveres svarfrister anført i udbudsmaterialet Antallet af tilbudsgivere i forhold til forventelige udsving i tilbudspriser og forventelige tilbudsomkostninger Størrelse af udregningsvederlag i forhold til tilbudsomkostninger Side 5 af 7

6 Tildelingskriterier - Hyppighed Hvor ofte fremgår tildelingskriterier, inklusiv underkriterier, entydigt af udbudsmaterialet? Hvor ofte er de angivne kriterier relevante, rimelige og egnede til at udpege den bedst egnede entreprenør i forhold til det udbudte projektet? Hvor ofte fremgår vægtningen af de valgte tildelingskriterierne af udbudsmaterialet? Hvor ofte fremgår bedømmelsesmetode og bedømmelsesskala for tildelingskriterierne af udbudsmaterialet? Hvor ofte kan bedømmelsesmetode og bedømmelsesskala anvendes på en sådan måde, at ingen andre kriterier end prisen får betydning? 96% 84% Tildelingskriterier - Betydning Hvor stor betydning har en udtømmende og entydig angivelse af tildelingskriterier for din beslutning om at afgive tilbud? Hvor stor betydning har de valgte tildelingskriterier haft for din beslutning om at afgive tilbud? 86% Hvor stor betydning har vægtningen af tildelingskriterierne haft for din beslutning om at afgive tilbud? Hvor stor betydning har angivelse af bedømmelsesmetode og -skala for tildelingskriterierne haft for din beslutning om at afgive tilbud? Hvor stor betydning har muligheden for at anvende bedømmelsesmetode og -skala som anført haft for din beslutning om at afgive tilbud? Tildelingskriterier Entydig og udtømmende angivelse af tildelingskriterier De angivne tildelingskriteriers relevans, rimelighed og egnethed til at udpege den bedst egnede entreprenør i forhold til det udbudte projekt Udbudsmaterialets redegørelse for vægtningen af de valgte tildelingskriterier Udbudsmaterialets redegørelse for bedømmelsesmetode og bedømmelsesskala for de valgte tildelingskriterier Muligheden for at anvende bedømmelsesmetode og -skala således at kun prisen har betydning Side 6 af 7

7 Tildelingsprocessen - Hyppighed Hvor ofte anvendes alle og udelukkende de tildelingskriterier, inklusiv underkriterier, der fremgår af udbudsmaterialet? Hvor ofte overholdes vægtning af tildelingskriterier i overensstemmelse med udbudsmaterialet? Hvor ofte anvendes bedømmelsesmetode og -skala på en sådan måde, at det reelt kun er prisen, der får betydning (alle får fx på design)? Hvor ofte anvendes to-kuvert system, hvor udbyderen ikke åbner tilbudspriserne, før andre kriterier er blevet bedømt? Hvor ofte informeres de bydende om bedømmelsen af andre kriterier end prisen, før tilbudspriserne åbnes af udbyderen? Hvor ofte informeres de bydende om bedømmelsen af alle tildelingskriterier for deres eget tilbud? Hvor ofte informeres de bydende om bedømmelsen af alle tildelingskriterier for andre bydendes tilbud? 71% 67% 71% 73% Tildelingsprocessen - Betydning Hvor stor betydning har det for dit tilbudsarbejde, at alle og udelukkende de tildelingskriterier, der fremgår af udbudsmaterialet, anvendes? Hvor stor betydning har det for dit tilbudsarbejde, at vægtningen af tildelingskriterier sker i overensstemmelse med udbudsmaterialet? Hvor stor betydning har det for dit tilbudsarbejde, når bedømmelses-metode og -skala anvendes, så alle kriterier vil have reel betydning? 78% Hvor stor betydning har det for dit tilbudsarbejde, når der anvendes to-kuvertsystem? 76% Tildelingsprocessen Tildelingskriterier angivet i udbudsmaterialet anvendes ikke alle og udelukkende Tildelingskriterier vægtes ikke i overensstemmelse med udbudsmaterialets angivelse Bedømmelsesmetode og -skala anvendes således, at det reelt kun er prisen der får betydning Der anvendes ikke to-kuvertsystem, hvor prisen først åbnes efter andre kriterier er blevet bedømt. Side 7 af 7

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 K E N D E L S E European Dynamics Luxembourg SA (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod SKAT (advokat Rasmus Holm Hansen

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Resultater fra en rundspørge

Resultater fra en rundspørge En analyse af Resultater fra en rundspørge Bilag 1 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Indhold

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv Kommenteret materialesamling Teknik og Administration Nr. 8 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Materialesamlingen

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere