Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev"

Transkript

1 Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 uden høringssvar SSÆ - Rammeaftalens Styringsaftale 2014 med høringssvar SSÆ - Udmøntning af pulje til trivsels- og sundhedsinitiativer Lukket - SSÆ - Udbud af praktisk hjælp efter SL 83 for private leverandører ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på Sociale ydelser ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan for økonomien på det specialiserede voksenområde ØU - Forventet Regnskab SSÆ - Eventuelt...39

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 12/25119 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - Opgjort pr. 22. august 2013 (Der har ikke været møde i august). Pga. ferie). Kommunen råder over er 154 plejeboliger, heraf 3 ægtepar boliger og 29 boliger tilegnet demente. Kommunen råder over 157 ældreboliger, heraf 7, 3 rums, og 2 tilegnet yngre pensionister med handicap. Gennemsnitlig ventetid på plejeboliger: dage. På garantien er ventetiden dage. Nye ansøgninger Lejre borgere Ansøgere fra Lejre Kommune /til andre kommuner Ansøgere fra andre kommuner /til lejre Tilbudte plejeboliger Ventende fra sidste måned Ventende 22. aug Under plejebolig garantien. (gældende for alle 3 steder) Ældreboliger Nye ansøgninger fra lejre, til Lejre Ansøg. Fra anden kommune Tilbudte Ældreboliger Flow for godkendte nye ansøgninger og tilbudte plejeboliger Plejebolig Hvalsø Ældrecenter Bøgebakken Ammershøjparken Skærmet enheder (gældende for alle 3 steder) Ældrebolig for Hvalsø område Ældrebolig for Lejre område Ældrebolig for Bramsnæs området Venter på Anden kommune

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 Ventende fra sidste måned I lejre Ventende den 22/ Ledige boliger Nogle borgere dør på ventelisten eller tilbydes noget andet end det søgte. Principper for ventelisten Ventelisten fungerer efter følgende principper: Borgere, der vurderes at have det største behov for en plejebolig, bliver tilbudt bolig først hvis der i øvrigt ikke skønnes at være væsentlige forskelle i de ventendes behov, vil tilbud om bolig ske efter anciennitet på ventelisten. Det er muligt på ansøgningen til plejebolig at ønske et bestemt plejecenter. Der vil ved anvisningen af boligen blive taget hensyn til specielle ønsker. Såfremt en borger har et akut plejeboligbehov eller er indlagt på sygehuset, kan det ske, at borgeren ikke i første omgang får sit ønske opfyldt og visiteres til den først ledige plejebolig. Hvis hjemmeplejen ikke på forsvarlig vis kan varetage plejen i borgerens eget hjem, eller hvis borgeren er indlagt på sygehuset og ikke kan komme hjem i ventetiden, kan borgeren midlertidigt blive nødt til at flytte ind i den anviste bolig. Efterfølgende kan borgeren ansøge om flytning til det ønskede plejecenter. Borgere med det aktuelt største behov for bolig får først anvist en plejebolig. Har 2 borgere det samme behov vil den borger, der har stået længst på ventelisten, få anvist den ledige bolig. B. Visiterede timer Vedlagt C. Økonomi på pleje og Frit Valg området Vedlagt D. Referat fra Ældrerådet af 14. august 2013 vedlagt E. Afrapportering førtidspensioner 2. Kvartal 2013 I 2. kvartal 2013 har der været behandlet 3 ansøgninger om førtidspension. To sager er blevet tildelt førtidspension. En sag er meddelt afslag. Der henvises til vedlagte bilag, hvor køn, alder m.m. er angivet. F. Orienteringsmøde den 5. november 2013 om tilsynsreform Den 5. november 2013 afholdes orienteringsmøde om tilsynsreformen for Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Mødet afholdes i forbindelse med udvalgsmøde i Udvalget for Børn & Ungdom. Tilsynsreformen træder i kraft pr. 1.

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 januar Holbæk Kommune har fået til opgave at etablere Tilsynscenter Øst, som skal føre tilsyn i Region Sjælland. Direktør fra Holbæk Kommune, Kenn Thomsen, deltager på mødet. G. Tilbagekaldelse af Nissan Micra biler for udskiftning af bremsedele Den 28. august, 2013 har vi modtaget vedhæftede brev fra Nissan Nordic Europe OY via SKAT. Et brev pr. bil. Det er aftalt, at de berørte dele på bilerne skiftes i en fortløbende proces startende tirsdag den 3. september Da Nissan forventer at kunne klare 3 biler pr. dag vil processen være færdig den 25. september, Arbejde og dele der indgår fra Nissan s side er naturligvis uden omkostning for Lejre Kommune. Der er ikke på nuværende tidspunkt registreret nogle tilkendegivelser fra brugerne der tyder på bremseproblemer. Til yderligere orientering kan det oplyses, at såfremt denne fejl havde været betragtet som alvorlig ville tilbagekaldelsen indeholde et kørselsforbud, hvilket ikke er tilfældet. Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Afrapportering førtidspensioner 2.kvartal Referat af i Ældrerådet.doc 3. Bilag - Tilbagekaldelse af biler.pdf 4. Regnskab Pleje og Frit Valg august 2013

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 3. SSÆ - Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 uden høringssvar Sagsnr.: 12/8915 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skal evalueres en gang årligt. Hermed forelægges årlig evaluering af sagsbehandlingsfristerne samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister til politisk behandling med henblik på efterfølgende høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at evaluering af sagsbehandlingsfrister 2013 samt ændringsforslag til nuværende sagsbehandlingsfrister sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling: Evalueringen er udarbejdet med udgangspunkt i vejledende principper for evaluering og fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område vedtaget i Det er kun sager, hvor borger selv har ansøgt om en ydelse, der indgår i evalueringen. Måling er foretaget ved manuel registrering af afsluttede sager i uge 9-12 eller via dataudtræk i it-systemer med oplysning om tilgang og afslutning af sager fra det foregående år. Ambitionen er på sigt at skabe fuld gennemsigtighed over sagsbehandlingstiden på samtlige områder. Der er i forbindelse med evalueringen modtaget følgende forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister. Ændringer vedrører alle job- og arbejdsmarkedsområdet (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats). Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Center eller afdeling Nuværende frist Foreslået ændring Særligt løntilskud for personer over 55 år 67 A Jobcenter 26 uger Slettes. udgået. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 78 uger. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I givet fald er sagsbehandlingsfristen 12 uger.

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (ikke arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 39 uger. 12 uger ved ansøgning på det foreliggende grundlag. Godtgørelse 75 C, 83 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Mentor 78, 79 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Befordring 82 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Ændringsforslag vedrørende fleksjob skyldes ændringer i lovgivning vedrørende fleksjob, idet indholdet i sagsbehandlingsprocessen er ændret væsentligt i form af ændrede krav for indhentning af lægeattest, behandling i tværgående rehabiliteringsteam og længere afklaringsforløb. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I så fald er sagsbehandlingsfristen 12 uger. Resultat af evaluering: Evalueringen omfatter de områder, hvor det har været muligt at modtage data. I år indgår 55 af i alt 134 sagsområder på det sociale område. Sidste år indgik 53 områder. Samlet er der registreret 968 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 86,6 % af de registrerede sager er blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er et betydeligt fald i forhold til sidste år, hvor tallet var 97,3 %. En overskridelse af sagsbehandlingsfristen er ikke i sig selv udtryk for, at der er sket en fejl i sagsbehandlingen. Det kan være, fordi en sag viser sig mere kompliceret end først antaget. F.eks. hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger eller foretage yderligere undersøgelser. Borgeren skal imidlertid have besked om at sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes. I evalueringen indgår ikke oplysninger om, hvorvidt der er foretaget den pligtige orientering i de sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke er overholdt. Ifølge evalueringen er der er en særlig udfordring på følgende områder: Ydelse Lovområde Center/enhed Lov om social Udvidet helbredstillæg 14 pension Borgerservice 64, Serviceloven CVO 16,2 Hjælpemidler Personlig og praktisk hjælp 83 Serviceloven CVO 7,4 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 86 Serviceloven CVO 76,5 Pleje eller ældrebolig 17 Lov om boliger for ældre og personer CVO 18,8 % overskredet

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 med handicap Tilskud til pasning af egne børn 86 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen 12,5 Forlængelse af Lov aktiv revalideringsperioden 56 socialpolitik Jobcenter 10,5 Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Serviceloven CSF 10 Herudover er der en række sagsområder, hvor antallet af registrerede sager i undersøgelsen er så lille, at der ikke kan konkluderes noget entydigt. F.eks. er der kun registeret 1 sag vedr. Handicapbil. Det drejer sig om følgende sagsområder: Ydelse Lovområde Center/enhed Handicapbil 114 Serviceloven CVO 100 Boligindretning 116 Serviceloven CVO 60 Udvidet helbredstillæg 18 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Borgerservice 33,3 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen 6,7 Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98 c, d, e, f, g Det samlede resultat er vedlagt som bilag. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 14,3 % overskredet Administrationens vurdering: Evalueringen viser, at der er væsentlige udfordringer i forhold til overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på en række områder. Borgerrådgiveren har ligeledes i sin årsberetning for 2012 noteret sig fristoverskridelser på enkelte områder. Grundlæggende er der tre virkemidler, der kan tages i brug, for at mindske andelen af sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes: A) Forlængelse af eksisterende sagsbehandlingsfrister for udvalgte områder B) Øge mængden af administrative ressourcer til sagsbehandling af ansøgninger C) Effektivisere og kvalitetssikring af sags- og arbejdsgange Ad A + B): Det seneste år er antallet af sager på hjælpemiddelområdet øget. Det vurderes, at dette har medvirket til en øget andel af sager, hvor sagsbehandlingstiden ikke er overholdt. Samtidig skal det sammenholdes med, at der de seneste år er sket en personalereduktion på området.

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 Administrationen vurderer, at forholdet mellem de nuværende sagsbehandlingsfrister på området på den ene side og antallet af sager og personaleressourcer på den anden er uholdbart, idet der som konsekvens heraf vil være en stor andel af sager på hjælpemiddelområdet, hvor sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes. Der udarbejdes derfor selvstændig indstilling i forbindelse med budgetproces for Budget 2014 med henblik på, at Kommunalbestyrelsen forholder sig til det øgede antal sager på området. Ad C): Der er i 2013 iværksat projekt med henblik på at gennemgå sagsgange og udvikle forretningsgange for en lang række ydelser på det sociale område. Formålet er at sikre overholdelse af lovgivningen samt oparbejde fornøden kvalitet i sagsbehandlingen. Herunder også overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Projektet afsluttes ved udgangen af 2014 og omfatter både Borgerservice, Center for Social & Familie og Servicecenter Hvalsø. I Center for Social & Familie er der iværksat proces med henblik på ny organisering af myndighedsområderne. Ændringen gennemføres i 2. halvår Formålet med ændringen er blandt andet at gøre opgaveløsningen mindre sårbar i tilfælde af sygdom. Herudover skal der sikres ensretning af sagsbehandlerpraksis og anvendelsen af itsystemer, hvilket forventes at få en positiv indvirkning i forhold til at sikre rettidig sagsbehandling. På det specialiserede børne- og ungeområde vil der i løbet af 2014 blive implementeret det fællesoffentlige it-system DUBU eller et tilsvarende it-system. DUBU er et fagsystem, der forventes at fremme kvaliteten i sagsbehandlingen på området udsatte børn og unge. Systemet er baseret på den socialfaglige metode Integrated Children s System (ICS). Administrationen vurderer, at de igangsatte aktiviteter er et vigtigt skridt på vejen til at sikre den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen og at reducere andelen af sager, hvor sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes. Ligeledes vil aktiviteterne imødekomme dele af de anbefalinger Borgerrådgiveren kom med i sin årsberetning for Det drejer sig blandt andet om: At al sagsbehandling etableres i et formaliseret sagsopfølgningssystem At der iværksættes initiativer for at kunne fastlægge sagsbehandlingsprocedurer. Herunder start- og sluttidspunkt) At der kommer mere ledelsesmæssigt fokus på at borgerne skal have besked før evt. overskridelse af sagsbehandlingsfrist. Handicappolitik: Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område vedrører i høj grad ydelser til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Af handicappolitikken fremgår blandt andet vigtigheden af at borgeren kan orientere sig og hente den fornødne information, at borgeren får en oplevelse af at blive vejledt og guidet, og at sagsgangen så vidt muligt opleves som et sammenhængende forløb. I forhold til handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundsliv og arbejdsliv er det væsentligt, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Notat - samlet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Rammeaftalens Styringsaftale 2014 med høringssvar Sagsnr.: 13/176 Resumé: Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalen på det specialiserede socialområde og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) samt en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Processerne for henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2014 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland inden 1. juni Styringsaftalen for 2014 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober Hermed fremlægges forslag til indhold i Styringsaftale 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. KKR Sjælland har behandlet aftalen på møde den 27. august 2013 og anbefaler den til godkendelse. Styringsaftalen har været i høring i Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Rammeaftalens Styringsstrategi 2014 godkendes. Sagsfremstilling: Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces. Styringsaftalen skal som minimum indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen, der er et bilag til styringsaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 11 Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om: at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget. I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling. Med henblik på dette foreslår regeringen at kommunale og regionale driftsherrer får adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet. (Bedre kvalitet og samarbejde Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, Juni 2013, side 14). Som noget nyt i styringsaftalen indgår at opsigelsesvarsel ift. pladser er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt. Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for For at sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner er nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR. Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at standardkontrakterne er obligatoriske og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland. Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud, hvor der er indgået driftsoverenskomst. Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Ved beregning af a conto taksten fastsættes administrationsoverhead til 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Beregningerne baseres på en opgørelse over personaleforbrug ved løsning af opgaven, tillagt omkostninger ved kørsel, kurser og lignende. Herudover beregnes en standard for omkostninger til husleje, IT mv. Andelen vedr. tilsyn indgår i ovennævnte beregnede administrationsoverhead. Det anbefales, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, da denne fortsat vurderes at være omkostningsægte. Det anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015 og frem under den klare forudsætning, at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger. Udtalelser: Høringssvar fra Handicaprådet:

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 12 Styringsaftalen forekommer vældig god, og grundigt gennemarbejdet. Især er det positivt med central tilsynsenhed og standardiserede kontrakter. En del baseres på Tilbudsportalen. Dette forudsætter, at informationerne på portalen er ajourført. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Rammeaftalens Styringsaftale 2014 tilgodeser behov for fælles rammer for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Styringsaftalen er herigennem med til at sikre samarbejde og forsyning af tilbud på det specialiserede socialområde. Handicappolitik: Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Formålet med rammeaftalen er at sikre et udbud af tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold, modsvarer behov og efterspørgsel på området. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Brev KKR august Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 3. Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Allonge Specialundervisning i Folkeskolen STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET 6. Standardkontrakt Voksenområdet 7. Takstaftale Styringsaftale 2014

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Udmøntning af pulje til trivsels- og sundhedsinitiativer Sagsnr.: 13/8561 Resumé: Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har i forbindelse med budget 2013 afsat et puljebeløb på kr. til trivsels- og sundhedsinitiativer for lokale initiativgrupper. Puljen har været annonceret, og der er indkommet en række ansøgninger på puljen. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvilke ansøgere der skal have tildelt puljemidler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kommunalbestyrelsen drøfter administrationens forslag til fordeling af puljemidlerne 2. at kommunalbestyrelsen godkender forslagene til fordelingen af puljemidlerne. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 11. oktober 2012 budgettet for 2013, hvor der blev afsat et éngangsbeløb på ,- kr. til brug for tilskud til lokale initiativgrupper til trivsels- og sundhedsinitiativer. På Kommunalbestyrelsesmøde den 27. maj 2013 blev kr. af puljens midler bragt i anvendelse til to projekter. På det efterfølgende Kommunalbestyrelsesmøde den 24. juni, blev der taget beslutning om, at bringe de resterende kr. i spil for lokale initiativtagere, der har forslag til trivsels- og sundhedsinitiativer i Lejre Kommune. Annoncering af puljen kostede 6000 kr. og finansieres af puljemidlerne, hvilket betyder at den samlede resterende puljesum er kr. Deadline for ansøgninger til puljen var den 14. august 2013, hvor der var indkommet 12 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på kr. samt nogle ikke prisfastsatte forslag. Oversigten over de indkomne ansøgninger fremgår af nedenstående tabel. I bilag forefindes en mere uddybende oversigt over ansøgningerne samt de enkelte ansøgninger. Ansøgers navn: Forening eller lign.: Ansøgt beløb: Hvad ansøges til: 1. Anne-Mette Hauerberg Privat initiativtager kr. Fitness redskaber ved Kulturhuset Domus Felix 2. Erling Kristensen Frivillige på Bøgebakken Pleje kr. Økologisk sanse- og nyttehave og legeplads på 3. Jesper Reumert og Christian Theilman og Sundhedscenter Private initiativtagere 4. Dorte Sørensen Gigtforeningen Midtsjællands kreds 5. Alison Michell Paradisbakkernes Nyttehaver Bøgebakken kr. Forhindrings-fitness bane ved Kirke Såby skole kr. Midler til at opstarte en lokal gigtforeningsgruppe i Lejre Kommune kr. Midler til 3 fælles redskabskasser og et multtoilet

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Annette Malherbe 7. Christine Mau Larsen 8. Christian Kunsemüller 9. Peter Roland Christensen 10. Claus Olsen og Claus Langer 11. Anette Larsen og Anni Larsen 12 Helle Berggren Balslev Pædagog fra SFO Pilen i Kr. Hyllinge Foreningen Børns Voksenvenner Roskilde Forældrerådet Hvalsø Skole Rollo Lejre Rollespilsforening Lokal løbeklub fra Hvalsø Husvennerne på Bøgebakken Helle Berggren Barslev kr. Legeplads/park/motionsområde i Kr. Hyllinge Midler til projekt Mand dig op bliv voksenven for drenge i alderen 6-11 år kr. Der ansøges om midler til kr. + aktiviteter; foredragsrække, penge til åben hal arrangementer, kunstinstallation kunstinstallation aktivitetsfremmende kr. Midler til 3 vikingetelte til kulturhistorisk formidlingscenter kr. Afholdelse af et stafetløb over 12 timer i Hvalsø skov kr. Busture for Bøgebakkens 74 beboere kr. Green Care/Social farming projekt i Lejre Kommune. Da det ansøgte beløb overstiger puljens beløb, skal der foretages en prioritering af de indkomne forslag. Prioriteringen sker dels ved at se på om ansøger og ansøgningerne opfylder de opsatte kriterier for tildeling af støtte. Dels ved at vurdere om forslaget eventuelt kan hente støtte fra andre puljer eller projektmidler. Kriterierne for tildeling af støtte er dels, at initiativerne skal gøre noget for fællesskabet, og for at borgerne i Lejre Kommune trives og føler sig inkluderet i et fællesskab. Dels at initiativerne skal støtte op omkring målet om, at borgerne, ung som gammel, skal være så sunde, aktive og selvhjulpne som muligt i alle livets faser. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at der med afsæt i de opsatte ansøgningskriterier, umiddelbart kan ske en frasortering af ansøgning nr. 4, 6, 7 og 12 (se ovenstående tabel) da disse vurderes, at være enten udenfor ansøgningskriterierne eller som har mulighed for at søge andre puljer/projektmidler. Ansøgning nr. 4 er ikke en lokal initiativgruppe, og har mulighed for at søge midler via 18 puljen. Ansøgning nr. 6 er et forslag, der matcher både det projekt der er i gang i Kr. Hyllinge omkring byens forskønnelse, og det projekt der er i gang omkring aktiviteter til unge i Kr. Hyllinge under ungepuljen. Derfor anbefales det, at ansøger fremlægger sit forslag til disse projekter. Ansøgning nr. 7 er ikke en lokal initiativgruppe. Forslaget er implementeret i andre kommuner, og det kan undersøges, hvordan det alternativt kan finansieres. Ansøgning nr. 12 er et aktiveringsprojekt for udsatte borgere, hvor borgerne skal visiteres til projektet, og falder derfor udenfor kriterierne. De resterende 8 ansøgninger ligger indenfor kriterierne. Men da ansøgningssummen stadig er på kr. foreslår administrationen, at udvælgelsen sker ud fra kriterier om, at forslagene skal være varige forandringer og forbedringer, og dermed være til gavn for flest mulige borgere i en længere årrække. Administrationen foreslår med afsæt i ovenstående kriterier, at projektansøgning 1, 2, 3, 5 og 9 får tildelt støtte.

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 15 De kr. foreslås fordelt på de fem projektansøgninger på følgende måde; - Projektansøgning 1 Fri Fitness i Allerslev tildeles: kr. - Projektansøgning 2 Økologisk sansehave og legeplads på Bøgebakken: kr. - Projektansøgning 3 - Forhindrings-fitness i Kirke Såby: kr. - Projektansøgning 5 Redskaber og toilet til økologiske nyttehaver: kr. - Projektansøgning 9 3 vikingetelte til kulturhistorisk formidlingscenter: kr. I forbindelse med tildeling af midlerne, skal det til puljeansøgerne tydeliggøres, at beløbet de modtager er et éngangsbeløb. Handicappolitik: Ingen Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Anne Mette Hauerberg puljeansøgning.pdf 2. Bøgebakkens venners puljeansøgning.pdf 3. Ønskede beløb til ansøgning Erling Kristensen.docx 4. Jesper Reumert og Christian Theilmans puljeansøgning.pdf 5. Gigtforeningens puljeansøgnign.doc 6. Paradisbakkernes Nyttehaver _ puljeansøgning.docx 7. Ansøgning.docx 8. Foreningen Børns voksenvenner Roskildes puljeansøgning.docx 9. Puljeansøgning fra Forældrerådet på Hvalsø skole.docx 10. Rollo - Lejre rollespilsforenings puljeansøgning.docx 11. Hvalsø Lokale Løbeklubs puljeansøgning 12. Husvennerne på Bøgebakkens puljeansøgning.doc 13. Puljeansøgning fra Helle Berggren Baslev.doc 14. Budget - Æblestikket.xls 15. Oversigt over ansøgninger til puljen for trivsels- og sundhedsinitiativer i Lejre Kommune

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Lukket - SSÆ - Udbud af praktisk hjælp efter SL 83 for private leverandører Sagsnr.: 13/9643

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på Sociale ydelser Sagsnr.: 13/14458 Resumé: I Forventet Regnskab skønnes en merudgift til sociale ydelser på omkring 4,5 mio. kr., som skal findes gennem effektivisering og besparelse andre steder inden for udvalgets budget samt gennem nedbringelse af merforbruget inden for området selv. I denne sag fremlægges forslag til handleplan, der kan nedbringe omkostningerne på kort og længere sigt. Elementer i handleplanen er faktaanalyse af området og udfordringerne, samt øget fokus på at realisere førtidspensionen. Der er tale om et 1. udkast til handleplan. Hvert element i planen skal bearbejdes yderligere de kommende måneder, og i forbindelse med Forventet Regnskab vil handleplanen blive revurderet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at 1. udkast til handleplan for omkostningsreduktioner på Sociale ydelser godkendes Sagsfremstilling: Sociale ydelser indeholder udgifter til boligplacering af flygtninge efter integrationsloven samt førtidspensioner og personlige tillæg. Begge områder er udfordret økonomisk. Udfordringer i 2013 Bagrunden for merforbruget på boplacering af flygtning er, at antallet af flygtninge gennem årene er steget, uden at budgettet er fuldt med. Der er således sket en stigning af antal boligplacerede flygtningen ca. 350 % i perioden , mens budgettet hertil er steget med kun ca. 13 % (p/l-regulering) Merforbruget i 2013 vurderes at være på ca. 1,5 mio. kr. Merforbruget på området vedrørende førtidspensionister skyldes primært, at der i 4. kvartal af 2012 var en kraftig stigning i antallet af tildelte førtidspensionister. I 4. kvartal blev der tilkendt 53 førtidspensionister, mens der i gennemsnit i de foregående 3 kvartaler blev tildelt 16, hvilket er en stigning på ca. 230 %. At Lejre Kommunes stigning i antallet af førtidspensionister har været stor, ses når man i Danmarks Statistik kigger på udviklingen på landsplan og Lejre Kommune i perioden januar 2012 til januar På landsplan var der et fald på 1 %, mens der i Lejre var en stigning på 7 %. Udfordringerne i 2014 Mens Førtidspensionsreformen på kort sigt har medført udfordringer for Lejre Kommune, så betyder reformen på længere sigt, at antallet af førtidspensionister i de kommende år vil falde. Udregninger viser, at udgifterne i 2014 vil falde med 2,4 mio. kr., ca. 4,8 mio. kr. i 2015 og ca. 7,4 mio. kr. (alle tal i forhold til udgiftsniveauet i 2013). På sigt vil bevillingen derfor blive nedskrevet i budgetprocessen og kan dermed kunne bidrage med råderum på tværs af organisationen. Mulige elementer i handleplanen Servicecenter Hvalsø kan pege på flere mulige tiltag, der vil reducere udgifterne. Flere af tiltagene vil dog først have egentlig virkning på længere sigt og vil dermed kunne bidrage med råderum på tværs af organisationen.

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 18 Faktaanalyse Der vil i løbet af 2013 blive udarbejdet en analyse at hele flygtninge-og integrationsområdet, hvor der skal udarbejdes forretningsgange, og området skal analyseres for hensigtsmæssig placering af opgaverne. Der vil efterfølgende blive lavet arbejdsgange, der skal sikre korrekt hjemtagelse af refusion på området. Om arbejdet vil resultere i reduktioner i udgifterne, vides ikke. Implementering af Førtidspensionsreformen Førtidspensionsreformen trådte i kraft 1. januar 2013, dette har betydet et kraftigt fald i antallet af tilkendte førtidspensioner. Første halvår af 2013 er der tildelt 4 mod 32 samme perioden sidste år. Dette vil betyde et fald i udgifterne i 2014 og frem. Opsummerende oversigt over elementer i handleplanen (mio. kr.) Udfordringsniveau (hvis antal førtidspensionister ikke falder) Faktaanalyse af flygtninge-og/ integrationsområdet Implementering af Førtidspensionsreformen 0 * 0 2,4 4,5 2,1 * Kan ikke målsættes før faktaanalysen er udarbejdet, men der forventes en udgiftsreduktion på længere sigt. 4,5 4,5 Økonomiske forudsætninger Forudsætninger for nedbringelse af merforbruget på førtidspension området: 1. Antallet af borgere der får tildelt førtidspension i årene skal være mellem personer om året. 2. Når førtidspensionister fylder 65 år overgår de til pension (årene ). Konsekvenser for borgere Ingen konsekvenser for borgere Konsekvenser for personale Ingen konsekvenser for personale. Afledte konsekvenser for andre områder Ingen Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Det vurderes at handleplanen er realistisk, dog er der en risici forbundet ved antallet af borgere, der bliver tildelt førtidspension i årene Handicappolitik: Ingen konsekvenser Økonomi og finansiering: Som det fremgår af sagen vil det ikke være muligt for området at kunne finansiere merforbruget i 2013 inden for eget område.

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 19 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Sagsnr.: 13/14458 Resumé: I Forventet Regnskab skønnes en merudgift på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet på 8 mio. kr. i 2013, og også budget 2014 vil være under pres i størrelsesordenen 3 mio. kr. i 2014, som skal findes gennem effektivisering og besparelse andre steder inden for udvalgets budget samt gennem nedbringelse af merforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering. I denne sag fremlægges forslag til handleplan, der kan nedbringe omkostningerne på kort og længere sigt. Elementer i handleplanen er controlling af visse afregningsydelser i efteråret, en forventning om tilbagebetaling fra regionen samt reduktion af udgifterne på længere sigt ved målrettet indsats på sundhedsområdet for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Der er tale om et 1. udkast til handleplan. Hvert element i planen skal bearbejdes yderligere de kommende måneder, og i forbindelse med Forventet Regnskab vil handleplanen blive revurderet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at handleplan for omkostningsreduktioner på Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet godkendes. Sagsfremstilling: Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet vedrører kommunens betalingsandel til regionen for psykiatri, sygesikring (læge, fysioterapi, kiropraktik, tandlæge m.v.) samt sygehusindlæggelser, herunder genoptræning under indlæggelse. Kommunens medfinansiering beregnes på baggrund af faktisk aktivitet i offentlige og private sygehuse samt i praksissektoren. Herudover skal kommunen betale en dagstakst for det antal dage, en borger er indlagt på hospitalet efter færdigbehandling. Afregningen sker på baggrund af de indberetninger, der finder sted i regionernes patientadministrative systemer samt i regionernes sygesikringssystemer. Udfordringer i 2013 Lejre Kommune budgetlægger med udgangspunkt i KL s årlige udmelding, der kommer primo juli måned. Siden 2008 har denne udmelding stort set passet med det faktiske udgiftsniveau, senest i KL s skøn af medfinansieringens størrelse er imidlertid væsentligt lavere i budget 2013 end budget 2012, og den er også lavere end den faktiske udgiftsudvikling i år. Det lavere skøn skyldes, at regionerne i 2013 har et loft på udgifterne ud fra det aftalte aktivitetsniveau i det regionale sundhedsvæsen, hvorfor KL har indregnet en nedadgående regulering i kommunernes medfinansiering. Ved budgetlægningen for 2013 blev det vedtagne fremskrivningsprincip fulgt, og Budget 2013 til aktivitetsbestemt medfinansiering i Lejre Kommune blev derfor reduceret med 5 mio. kr. i forhold til Budget Efterfølgende har det vist sig, at denne reduktion af budgettet er udfordret af det faktiske udgiftsniveau. Der er pt. konteret for 7 måneder i 2013, og en forholdsberegning viser en forventet merudgift på omkring 8 mio. kr. i Der kan peges på to forklaringer:

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 21 KL s skøn for de enkelte kommuners forventede medfinansiering i 2013 er baseret på det skøn på landsplan, der indgår i økonomiaftalen for 2013, samt de enkelte kommuners registrerede afregninger i KL s skøn tager ikke højde for særlige lokale forhold som fx udvikling i demografi, ændringer i sygehusstruktur og andre forhold, der påvirker udgiftsbehovet. Øget produktivitet på sundhedsområdet for Lejre Kommune i forhold til KL s skøn. Regionerne har generelt vist et øget behandlingsniveau, hvilket alt andet lige betyder, at udgifterne til kommunernes medfinansiering stiger. Region Sjælland forventer på nuværende tidspunkt indtægter, der er 4,7 procent højere end det budgetterede niveau. Nedenstående oversigt illustrerer den produktivitetsstigning der er sket fra 2011 til I årets første 7 måneder er der sket en stigning på 7,53 procent fra 2012 til Prisog lønfremskrivning var på 1,56. Den største stigning er sket på psykiatri (det som vedrører sindet) med 9,75 procent, primært ambulante tilfælde (hvor man ikke er indlagt). Somatik (det som vedrører kroppen) er steget med 5,17 procent, også primært ambulante. Til gengæld er udgift til sygesikring stort set på niveau med Oversigt over Lejre Kommunes faktisk konterede udgifter NB: Frem til 2011 blev det kommunale grundbeløb vedrørende de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen registreret på konto 7. Dette blev ændret fra 2012, hvorefter området udelukkende er aktivitetsbestemt. I oversigt er grundbeløb i 2011 blevet forholdsmæssigt fordelt. Ved hver månedlig afregning, regulerer regionen også årets tidligere måneder for indberetningsfejl og lignende. Der er derfor lidt forskel på de enkelte måneder udvikling i året, bl.a. var udgift i marts 2012 høj, men i 2013 er det april. Udfordringer i 2014 KL s bud for 2014 ligger højere end i år. Hvis aktivitetsniveauet bliver det samme som i år, vil der dog fortsat kunne forventes en merudgift på omkring 3 mio. kr. Såfremt regionen fortsat øger sin produktivitet, kan dette øge udfordringen. Mulige elementer i handleplanen Center for Velfærd & Omsorg kan pege på flere mulige tiltag, der vil reducere udgifterne. Flere af tiltagene vil dog først have egentlig virkning på længere sigt, og vil dermed kunne bidrage med råderum på tværs af organisationen. Controlling

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 22 Der vil i efteråret ske en controlling af visse afregningsydelser fra regionen, med henblik på at finde evt. fejlindberetninger fra regionens side og dermed reducere kommunens udgifter. I Forventet Regnskab blev dette skønnet til en mindreudgift på ca. 2 mio. kr. Der vil ved denne controlling være særlig fokus på ambulante indlæggelser, 1-2 dags indlæggelser og genindlæggelser, med henblik på at nedbringe udgifterne. Resultatet forventes at foreligge primo En rettelse af fejlindberetninger af en bestemt behandlingstype vil alt andet lige også have effekt for efterfølgende år. Mulig tilbagebetaling Den forventede tilbagebetaling har baggrund i Region Sjællands prognose for 2013 af 25/6 2013, hvor regionen p.t. forventer indtægter, der er 4,7 pct. højere end det fastlagte niveau. 4,7 procent af Lejre Kommunes budget svarer til 4 mio. kr. Der er dog centralt fastsatte principper mellem KL og Finansministeriet for en sådan tilbagebetaling, så beløbet kan ændre sig. De centralt fastsatte principper handler om, at der er aftalt et loft for, hvor meget kommunerne skal medfinansiere regionernes sundhedsudgifter. Hvis der i den enkelte region samlet set er indtægter over det fastlagte loft, tilbageføres pengene til kommunerne under ét over bloktilskuddet. At tilbagebetalingen sker via bloktilskuddet betyder imidlertid, at tilbagebetalingen fordeles på alle kommuner, hvorfor der kun forventes at tilgå Lejre Kommune halvdelen af ovennævnte tilbagebetaling på 4 mio. kr. Året 2013 gøres først op i 2014, som regel efter supplementsperioden, hvorfor en evt. tilbageførsel først sker dette år. Samarbejde med region Området har konstant fokus på at reducere udgifter til sundhedsvæsenet. Der er bl.a. indgået et samarbejde med Region Sjælland om udbredelse af som er en portal, hvor borgere med kroniske lidelser kan monitorere eget helbred, anvende træningsprogrammer etc. Helbredsprofilen.dk er borgernes egen portal med log in via NEM ID. Helbredsprofilen.dk bliver lanceret i efteråret 2013, og forventes på længere sigt at få en positiv effekt på antallet af indlæggelser, blandt andet fordi den støtter den aktuelle trend fra patient til borger, som også indebærer at borgeren tager ansvar for egen sundhed. Indsatsens effekt kan ikke prissættes, men der må forventes en udgiftsreduktion på længere sigt. Hverdagsrehabilitering / Aktiv og sund hele livet Endvidere arbejdes der intensivt med hverdagsrehabilitering i hjemmepleje og plejecentrene. Hverdagsrehabilitering er en del af det samlede program i Aktiv og Sund hele livet. Der er her fokus på forebyggelse, træning og rehabilitering, som på sigt vil kunne nedbringe kommunens sundhedsudgifter. Indsatsens effekt kan ikke prissættes, men der må forventes en udgiftsreduktion på længere sigt. Fakta analyse af indlæggelser (forebyggelse) Administrationen vil udarbejde en analyse af indlæggelser med særlig fokus på de forebyggelige indlæggelser. Der vil også være fokus på årsager til de ambulante tilfælde, der er stigende for både psykiatri og somatik. Analysen forventes at give grundlag for både at styrke nuværende indsatser og programmer og iværksætte andre, såfremt analyse og anden evidens viser, at nye tiltag kan reducere udgifter på sundhedsområdet. Der vil bl.a. blive set på årsager til genindlæggelser, for at finde måder at undgå dette. Hvis der fx er mange indlæggelser, som skyldes ældres dehydrering, som ikke har kontakt til hjemmeplejen, hvor forebyggende besøg eller øget oplysning evt. kan reducere disse. Yderligere elementer i handleplanen vil blive udbygget på baggrund af fakta analyse. Opsummerende oversigt over elementer i handleplanen

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 23 (mio. kr.) Forventet merudgift til medfinansiering 8 3 Controlling af visse afregningsydelser -2-2 Forventet tilbagebetaling fra regionen -2 Samarbejde med region * * Hverdagsrehabilitering / Aktiv og sund * * Analyse af forebyggelige indlæggelser * * 6-1 * Kan ikke målsættes før fakta analysen er udarbejdet, men der forventes en udgiftsreduktion på længere sigt. Økonomiske forudsætninger De nævnte tiltag bygger på et økonomisk skøn. Konsekvenser for borgere De nævnte tiltag vil give øget fokus på at forebygge og bedre sundhedstilstand og pleje. Dette vil have betydning for borgernes liv og velfærd. Konsekvenser for personale Både controlling og analyse vil koste personaleressourcer, idet man skal se på alle Lejreborgeres brug af sundhedsvæsenet, hvilket er en kompleks og tidskrævende opgave. Samtidig skal der ske en vurdering af mulige indsatsområder for alle borgere i kommunen, også dem der ikke i forvejen er kendt i kommunens aktivitetsprogram. Analysen forventes at give de allerede iværksatte tiltag en mere målrettet indsats, hvilket formentlig vil være positivt for personalet. Det vil dog også kunne koste ekstra ressourcer, hvis der skal være nye indsatsområder eller bruges andre indsatsværktøjer. Afledte konsekvenser for andre områder Ingen. Administrationens vurdering: Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan betale sig at controlle afregningsydelserne, som er indberettet af regionen. Beløbets størrelse er i sagens natur usikkert men bygger dog på et skøn ud fra andres erfaringer. Administrationen vurderer desuden, at indsatsen i Aktiv og Sund på sigt vil medføre reducerede udgifter. Her henføres til erfaringer på landsplan, hvor forebyggelse og målrettet rehabilitering reducerer sundhedsomkostningerne. Det vurderes også at den fokuserede investering i rehabilitering, herunder velfærdsteknologi, har effektiviseret indsatsen. Udfordringen ved iværksættelse af nye indsatsområder på baggrund af analysen er, at en stor del af de omhandlende borgere ikke i forvejen er kendt i det kommunale system, dvs. at de klarer sig selv uden hjemmepleje eller anden hjælp. Der vil formentlig også i de kommende år være budgetudfordringer på dette område, bl.a. som følge af produktionsstigning på sygehusene og den større andel af ældre i befolkningen. I den grad, at der er udfordringer, vil dette ud fra KL s budgetskøn og faktisk kendte udgifter blive beskrevet i budgetprocessen. Handicappolitik: Har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Se sagsfremstilling.

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 24 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

27 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan for økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsnr.: 13/4255 Resumé: I Forventet Regnskab skønnes en merudgift til specialiserede voksenområde på omkring 10,6 mio. kr., som skal findes gennem effektivisering og besparelse andre steder inden for udvalgets budget samt gennem nedbringelse af merforbruget inden for området selv. I denne sag fremlægges forslag til handleplan, der kan nedbringe omkostningerne på sigt. Elementer i handleplanen er faktaanalyse af området og udfordringerne, øget fokus på gennemgang af sager og arbejdsgange. Der er tale om et 2. udkast til handleplan. Hvert element i planen skal bearbejdes yderligere de kommende måneder, og i forbindelse med Forventet Regnskab vil handleplanen blive revurderet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at 2. udkast til handleplan for omkostningsreduktioner på det specialiserede voksenområde godkendes. Sagsfremstilling: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev i Forventet Regnskab 1 forelagt en række økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Af Forventet Regnskab 2 tegnes et yderligere negativt billede af merforbrugets udvikling. På voksenområdet udgøres udfordringerne af følgende hovedområder: På bevilling (tilbud til voksne med særlig behov) forventes i 2013 et merforbrug på 7,6 mio. kr. Dette skyldes i hovedtræk tilgang af sager i På (social udsatte, forsorgshjem, kvindekrisecenter mm.) forventes i 2013 et merforbrug på 3 mio. kr. Dette skyldes i hovedtræk tilgang af sager i Udfordringer i 2013 Som det fremgår af ovenstående punkter vil det samlede merforbrug på området være på 10,6 mio. kr. Det vurderes, at området ikke vil kunne nedbringe merforbruget i Der vil dog i forbindelse med Forventet Regnskab 3 blive vurderet, om institutionerne eventuelt kan bidrage med. Udfordringer i 2014 Som beskrevet ovenfor vil udfordringen for 2013 være på 10,6 mio.kr. Det for høje omkostningsniveau forventes at blive øget i 2014, idet der vil være en tilgang fra børneområdet på 6,3 mio. kr. Forudsætningen for dette er at prisniveauet på de nuværende foranstaltninger fasholdes. Hertil kommer, at Økonomiudvalget på deres møde i maj 2013 besluttede, at der skulle være overførelsesadgang på de to nævnte bevillinger. Såfremt dette fastholdes, så vil der blive overført et merforbrug på over 10 mio. kr., hvilket yderligere vil udfordre området i 2014.

28 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 26 Administrationen har udarbejdet en benchmarking af udgifterne for Lejre Kommune på dette område sammenlignet med andre kommuner Det benchmarking værktøj der er brugt er udarbejdet af KL og tilgængelig på deres hjemmeside. Benchmarkingen viser, at udgifterne til voksne med særlig sociale behov I Lejre Kommune ligger under landsgennemsnittet og under gennemsnit for de kommuner, som vi bedst kan sammenligne os med. Dog ligger vi højt vedrørende dyre sager. Tallene viser også, at vi ligger højere på brugen af botilbud end de kommuner vi sammenligner os med og højere end på landsplan. På den personlige støtte i eget hjem ligger vi lavere end de kommuner vi sammenligner os med og lavere end på landsplan. Nedenstående tabel fremhæver de vigtigste tal fra benchmarkingen: 2012-pl Nettodriftudgifter pr årig i regnskab 2012** Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr årig i regnskab 2012 (R12)*** Lejre Kommune Gennemsnit for udvalgte* Regionsgennemsnit Landsgennemsnit * De kommuner der ligner Lejre med hensyn til de faktorer der har betydning for størrelse af de samlede nettoudgifter til voksenhandicapområdet pr årige. Disse faktorer er; Antal af førtidspensionister pr årige, indkomst pr indbygger i kr. og antal af familier i visse boligtyper. ** De samlede udgifter på området divideret med et gennemsnit af antal årige i hele 2012 *** De samlede refusionsindtægter divideret med et gennemsnit af antal årige i hele 2012 Benchmarkingen visser også, at hvis vi ud fra de ovennævnte faktorer; antal af førtidspensionister, indkomst pr. indbygger og antal af familier i visse boligtyper skulle beregne vores udgift i 2012 ville den være på nettodriftudgifter pr årige i Dvs. at hvis vi tager udgangspunk i disse faktorer så er Lejre Kommunes udgifter ikke høje på området som vedrører voksne med særlige sociale behov. Se bilaget vedrørende benchmarking. Imidlertid er udgifterne på området stegt med 13,3 % fra , hvor det på landsplan er faldet med 0,2 %. Denne stigning skyldes primært tilgang af sager i 2012, samt tilgangen fra børne- og ungeområdet. Der kom i 2012 en tilgang på 118 sager til en samlet værdi af 11,2 mio. Af de 118 sager er de 11 sager overgang fra børn til voksne og de udgør 5,2 mio. kr. af de 11.2 mio.kr. Afgangen i 2012 var på 79 sager til en samlet værdi af 2,3 mio. kr.

29 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 27 Administrationen har udarbejdet en oversigt over udgifter på særlig dyre enkeltsager i perioden Nedenfor er en graf/tabel der visser udviklingen på de fem dyreste sager i perioden. De fem dyreste SDE , voksen Samlet udgifter til de fem dyreste sager På baggrund af de beskrevne udfordringer har Koncerndirektionen derfor udarbejdet følgende handleplan til imødekommelse af udfordringerne: Task Force på socialområdet: Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2012 at oprette en task force på socialområdet. Task forcen skulle opnå en bruttobesparelse på 1,9 mio. kr. i 2013, 2,9 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. i 2015 og 2016.

30 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 28 På nuværende tidspunkt task forcen opnået bruttobesparelser i 2013 for 1,6 mio. kr. og 3,6 mio. kr. i årene 2014 og frem. Dette betyder, at task forcen har opnået det gevinster som der er budgetteret med i I forbindelse med fremlæggelse af handleplan på det specialiserede socialområde i maj 2013 skønnede Koncerndirektionen, at task forcen ville kunne realisere en endnu større besparelse end budgetteret. På baggrund af task forcens foreløbige 2013-resultater, som vil have gennemslag også i efterfølgende år, vurderes besparelsen som følge af task forcen at kunne øges med 4 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016 på voksenområdet. Den yderligere besparelse opnås ved yderligere fokus på særligt dyre enkeltsager, idet Lejre Kommune sammenlignet med andre kommuner har en større andel af dyre enkeltsager jf. benchmarking. Forebyggelse på børne- og ungeområdet: I efteråret 2013 iværksættes proces med henblik på at styrke den forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. Processen er forankret i Udvalget for Børn & Ungdom. På langt sigt forventes en styrkelse af den forebyggende indsats at få effekt på voksenområdet. Det forventes således at kunne realisere en besparelse på sigt på voksenområdet, hvor stor kan endnu ikke vurderes da elementerne i den forebyggende indsats endnu ikke er kendt. Effektivisering: For at imødekomme de udfordringer på er på området forslås følgende effektiviseringer: Samarbejde med Slagelse Kommune ved boplacering af voksne. Formålet med samarbejdet er at kvalificere visitationsprocessen, idet Slagelse Kommune har en bred vifte af tilbud og faglig viden, som de stiller til rådighed for os. Samarbejdet forventes at kunne realisere kr. 0,5 mio. kr. i 2014 og det samme i de efterfølgende år. Gennemgang af alle verserende sager på området, med henblik på hvad der kan gøres, herunder en målgruppeanalyse. Samarbejde med civilsamfundet og andre aktører bl.a. GRO og Ung & Aktiv Alle visitationer skal godkendes af ledelsen i centeret, herunder skal alle forslag til anbringelser komme med et alternativt forslag. Så der altid er valgmulighed. Gennemgang af kvalitetsstandarder/justering af serviceniveauer: På baggrund af handlingsplanens fremskridt, herunder task forcens arbejde, forventer Koncerndirektionen ultimo 2013 at facilitere en politisk temadrøftelse om serviceniveauet på det sociale område med henblik på afklaring af mulighederne for yderligere nedbringelse af udgifterne. I denne temadrøftelse vil administrationen bl.a. fremlægge forslag til justering af serviceniveauerne. Samlet forventes handleplanen, at reducere omkostninger på det specialiserede voksenområde således: (mio. kr.) Task force på socialområdet Forebyggelse 0 0 * * Effektivisering; Slagelse Kommune 0 0,5 1 1,5 Effektivisering; Gennemgang af sager 0 * * * Effektivisering; Samarbejde med civilsamfundet 0 * * *

31 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 29 Effektivisering; alle visitationer skal til ledelsen * * * * Gennemgang af kvalitetsstandarder 0 * * * Forventet omkostningsreduktion i alt 0 4,5 6 7,5 * Kan ikke målsættes før effektiviseringerne er nærmere analyseret, men der forventes en udgiftsreduktion på længere sigt. Administrationens vurdering: Koncerndirektionen skønner samlet, at de årlige udgifter på det sociale område vil kunne nedbringes som beskrevet i perioden ved implementering af den angivne handlingsplan. Handicappolitik: Sagen vedrører tilbud til voksne med særlige behov og er derfor handicappolitisk relevant. I Lejre Kommunes handicappolitik fremgår Lejre Kommunes vision om at borgere med handicap har samme rettigheder og muligheder for at udvikle og udnytte deres kompetencer som alle andre borgere i Lejre Kommune. Indsatsen overfor voksne med særlige behov er en væsentlig indsats i arbejdet for at understøtte visionen. Økonomi og finansiering: Som det fremgår af sagen vil det ikke være muligt for området at kunne finansiere merforbruget i 2013 og 2014 inden for eget område. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Kommunebenchmark voksne med særlig behov(2012)_lejre.xlsx

32 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/14458 Resumé: Forventet Regnskab viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes en strategi for imødegåelse af udfordringerne og risikoen for samlet budgetoverskridelse: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner) II. Et årige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug III. Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede budget for 2013 kan overholdes. Koncerndirektionens indstilling til, at Forventet Regnskab godkendes, medfører derfor ingen bevillings- eller budgetændringer. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i september. Fagudvalgene behandler desuden handleplaner for de udfordrede områder. Resultaterne af fagudvalgsmøderne sammenfattes til Økonomiudvalgets 2. behandling, hvorefter Forventet Regnskab sendes videre til Kommunalbestyrelsens endelige behandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes 2. at finansierede imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 7: Samlet oversigt over alle finansierede. Beslutning Økonomiudvalget den : Vedtaget at videresende forventet regnskab 2 til fagudvalgsbehandlingen. Sagen genoptages i forbindelse med Økonomiudvalgets 2. behandling af forventet regnskab 2 den 24. september Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr. 30. juni 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende seks måneder. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1.

33 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 31 Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget Korr. Budget Forventet afvigelse Forventet Med Uden resultat 2013 overførsel 1 overførsel (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg Renter, afdrag og lån Balanceforskydninger Indtægter Kasseudvikling i alt Det specialiserede voksensocialområde medregnes som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Grundlaget for budgetopfølgningen er de bevillingsansvarliges indmeldinger, som er blevet vurderet af centerchefen og den respektive økonomikonsulent. Koncerndirektionen har efterfølgende gennemført administrative møder med centerchefer, økonomikonsulenter og Koncernøkonomi inden for hvert udvalg, hvilket har ført til yderligere kvalificering af udfordringer. Forventet Regnskab er desuden blevet drøftet tværgående i Koncernledelsen, med henblik på fælles forståelse for håndteringen på tværs af kommunen. Budgetopfølgningen er dermed udtryk for administrationens bedste vurdering ud fra de nuværende forudsætninger. Opfølgningen indeholder dog samtidig en vis usikkerhed, idet forudsætningerne kan ændre sig i løbet af årets sidste kvartaler. Lejre Kommunes indtægter ved tilskud og udligning samt flere driftsbevillinger påvirkes desuden af efterregulering, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger. Administrationen har derfor i hvert tilfælde søgt at medtage det mest realistiske skøn for udfordringer og løsningsmuligheder. I den følgende sagsfremstilling gennemgås de enkelte elementer af kommunens økonomi. Herefter udfoldes udfordringer og mulige strategier for håndtering heraf. I. På kommunens driftsbevillinger er der identificeret udfordringer for i alt omkring 28,5 mio. kr. (jf. Tabel 1 er det forventede merforbrug fordelt med 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang). Disse dækker over risici for merforbrug, der allerede er fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger, men hvis omfang er blevet forøget. Driftsbevillingerne udgør den største risiko for kommunens samlede budgetoverholdelse. II. Af det samlede anlægsbudget på 184,9 mio. kr. forventes et forbrug i 2013 på omkring 131 mio. kr. Det resterende anlægsbudget forventes overført til 2014, enten som følge af tekniske forskydninger i betalinger, eller fordi anlægsprojekter er blevet forsinket (sidstnævnte drejer sig især om rådhusbyggeri og daginstitution i Hvalsø). Den anlægsprioriteringsplan, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar og marts 2013, vurderes derudover til at blive fulgt. Anlægsredegørelsen fremgår i øvrigt af Bilag: 8: Anlægsredegørelse.

34 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 32 III. IV. Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 2,4 mio. kr. i renter, afdrag og lån. Det skyldes, at en række låneberettigede anlægsprojekter er blevet overført fra 2012, hvorved der afdrages 1,6 mio. kr. mindre i 2013 end forudsat i budgettet. Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteindtægterne desuden at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre. Der forventes positive balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes, at der i 2012 var forskydninger i betalingsstrømmen på netop samme beløb; forskydningerne vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 31. december Beløbene har ikke betydning for driftsregnskabet for 2013, men påvirker kasseudviklingen i positiv grad, ligesom de påvirkede kasseudviklingen negativt i V. Kommunens indtægter påvirkes af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver midtvejsreguleret. For Lejre Kommune betyder det ekstraordinære indtægter på 1,7 mio. kr. Hertil kommer, at forårets KTO-forlig indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. Det var forventningen, at staten ville reducere kommunernes bloktilskud i forbindelse med midtvejsregulering, men da dette ikke er sket, har Lejre Kommune derfor i 2013 lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen. Såfremt Regnskab 2013 ender på niveau med indmeldingerne i Forventet Regnskab , vil kasseudviklingen i løbet af året være omkring 27 mio. kr. Modregnes balanceforskydninger fra 2012 og tages der højde for de forventede drifts- og anlægsoverførsler til 2014, så burde kasseudviklingen i 2013 imidlertid ende med en opbygning på omkring 44,2 mio. kr. Forventet Regnskab indeholder således en risiko for belastning af kassen på omkring 17,3 mio. kr. Et omkostningsudfordret Budget 2013 Forventet Regnskab viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i På flere områder synes det således vanskeligt at holde udgiftsniveauet inden for Budget Den samlede risiko for overskridelse af det nuværende budget er på omkring 28,5 mio. kr. De væsentligste udfordringer er ikke nye, og de er blevet beskrevet i både Forventet Regnskab og Men Forventet Regnskab viser, at de fleste udfordringer ikke er blevet reduceret som forudsat i Forventet Regnskab De udfordrede områder fremgår af nedenstående Tabel 2 (yderligere uddybning findes i Bilag 1-6):

35 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 33 Tabel 2: Forventede budgetafvigelser for udfordrede områder (FR og FR ) Udvalg Område FR FR UBU Det specialiserede børneområde 2 mio. kr. 5 mio. kr. UBU Dagtilbud 6 mio. kr. 6,5 mio. kr. UTM Den centrale energibevilling 0 mio. kr. 3 mio. kr. UJA Jobcenteret 4 mio. kr. 6,3 mio. kr. USSÆ Aktivitetsbestemt medfinansiering 3 mio. kr. 4 mio. kr. USSÆ Det specialiserede voksenområde 9,5 mio. kr. 10,5 mio. kr. USSÆ Sociale ydelser 4,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. Den forventede budgetafvigelse dækker over betydelige forskelle imellem bevillinger med og uden overførselsadgang: Der forventes et merforbrug på omkring 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang og et merforbrug på omkring 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang. Merforbruget på bevillingerne med overførselsadgang skyldes især, at det specialiserede voksenområde behandles som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Uden dette område forventes et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang på omkring 5,7 mio. kr. Hvis det specialiserede voksenområde ikke får overført det forventede merforbrug fra 2013 til 2014, vil den samlede udfordring på bevillingerne uden overførselsadgang være omkring 34,5 mio. kr. Et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang vil betyde, at den samlede bundlinje bliver forbedret i Men da mindreforbruget samtidig overføres til næste år (og dermed tages op af kassen), så kan det ikke samtidig kompensere for merforbrug på bevillingerne uden overførselsadgang i I så fald anvendes mindreforbruget to gange, hvilket i et flerårigt perspektiv vil betyde, at kassebeholdningen reduceres. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes ydermere i forhold til det oprindelige budget. Det forventede udgiftsniveau ligger omkring 18 mio. kr. over det korrigerede budget, men omkring 7 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Fordelingen på udgiftstyper fremgår af Tabel 3 på næste side:

36 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 34 Tabel 3: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Forsikrede ledige Forsyningsvirksomhed Driftsudgifter i alt Imødegåelse af udfordringerne Forventet Regnskab nødvendiggør yderligere initiativer end de allerede iværksatte, med henblik på at skabe budgetbalance i Koncerndirektionens strategi omfatter: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner) II. III. Etårige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Uddybning af strategien I. Udgiftsniveauet på de udfordrede områder skal reduceres. Derfor har Økonomiudvalget bedt om at få forelagt revurderede handleplaner for de udfordrede områder i forbindelse med Forventet Regnskab Handleplanerne vil indeholde konkrete forslag til omkostningsreducerende tiltag, og tilgår fagudvalgene i septembermøderækken samt Økonomiudvalget i sin 2. behandling af Forventet Regnskab II. En række initiativer, herunder ændringer i serviceniveauet, vil først kunne få fuld virkning så sent i året, at virkningen ikke vil kunne ses før Direktionen peger derfor på, at det vil blive nødvendigt med ét-årige forøgelser af budgettet på de mest udfordrede områder. Til finansiering heraf peges på de midler, som blev indefrosset i Forventet Regnskab Desuden er der en række forventninger til resultatet for 2013, som omhandler andre forhold end de almindelige driftsudgifter. Det vedrører finansielle forhold, men også indefrosne midler (oversigt fremgår af Bilag 9), frigjorte

37 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 35 lønmidler som følge af lav lønstigning i KTO-forliget samt frigjorte midler som følge af konflikten på skoleområdet. Tabel 4: Ekstraordinære indtægter og mindreforbrug 2013 Midler Mio. kr. Indefrosne midler (Forventet Regnskab ) 10,0 Renter, afdrag og lån 2,0 Salg af grunde (Vestervangsudstykningen) 4,5 Lavere lønudvikling som blev resultat af KTO-forliget 6,5 Ikke-udbetalte lønmidler ifm. konflikten på skoleområdet 4,5 Indtægter ved tilskud og udligning (midtvejsregulering) 1,7 29,2 Finansieringsudfordringer i 2013 ifølge Forventet Regnskab Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang 25,9 Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang, inklusiv det specialiserede voksenområde 34,5 III. Yderligere omkostningsreduktioner kan ske gennem indefrysning af udisponerede budgetmidler, ved udgiftsstop, stillingskontrol eller -stop, samt som direkte rammebesparelser. De mindreforbrug, der opstår, vil skulle omplaceres til de udfordrede områder og vil således ikke kunne overføres til På baggrund af ad I (arbejdet med handleplanerne på de udfordrede områder), vil administrationen frem mod Økonomiudvalgets 2. behandling af Forventet Regnskab vurdere behovet for yderligere omkostningsreduktioner og vil til samme møde fremlægge konkrete forslag til håndtering af udfordringerne via engangsløsninger (ad II og III). Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede budget for 2013 kan overholdes. Betydning for Budget De politiske udvalg er på augustmøderækken blevet forelagt 2. budgetprognose, som indeholder et forventet overskud i Budget 2014 ligger imidlertid på stort set samme niveau som Budget 2013, og da Forventet Regnskab har vist for høje udgiftsniveauer på flere bevillingsområder, er der derfor risiko for, at også Budget 2014 vil være udfordret, med mindre at omkostningsniveauet reduceres. I forbindelse med Forventet Regnskab er der på de udfordrede områder i 2013, blevet foretaget estimater på det forventede udgiftsniveau i På den baggrund vurderes det, at der i 2014 vil være udfordringer på særligt det specialiserede socialområde, vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering samt sociale ydelser. Andre områder afhjælpes til dels af, at den tekniske fremskrivning til Budget 2014 tager højde for udgiftsændringerne; dog forudsætter dette, at den stigende udgiftsudvikling i løbet af 2013 ophører. Derudover er implementeringen af en række arbejdsmarkedsreformer forbundet med budgetusikkerhed, ligesom budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet kræver store omstillinger, særligt inden for dagplejen. Der er derfor, som oplyst ved 2. budgetprognose, behov for at styrke robustheden i budget Arbejdet med handleplaner og udgiftsreduktioner vil reducere udfordringerne i 2014, og vil kræve politiske beslutninger i løbet af Likviditet

38 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 36 I Oprindeligt Budget 2013 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Såfremt Regnskab 2013 ender på niveau med indmeldingerne i Forventet Regnskab , vil kasseudviklingen i løbet af året i stedet ende med en kasseopbygning på omkring 26,9 mio. kr. Når kasseudviklingen er positiv, så skyldes det i høj grad forventede overførsler til 2014 samt balanceforskydninger fra Kassebeholdningen ultimo 2012 var 42,8 mio. kr., og den vil i givet fald øges til 69,7 mio. kr. ultimo Såfremt de driftsmæssige udfordringer på op til 30 mio. kr. håndteres i 2013 efter den strategi, som er beskrevet over for, så øges kasseopbygningen. En del af de ekstraordinære indtægter og mindreforbrug er dog allerede medregnet i kassebeholdningen, så nettoresultatet vil være en yderligere kasseopbygning på 9 mio. kr. I så fald vil kassebeholdningen ultimo 2013 være 77,2 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 5. Tabel 5: Kasseudvikling (1.000 kr.) Hvis udfordringer ikke håndteres Kasseudvikling Ultimo kassebeholdning Hvis udfordringer håndteres Kasseudvikling Ultimo kassebeholdning Kasseudvikling i alt Disponibel kassebeholdning Kasseopbygningen skal dog ses i sammenhæng med, at der på nuværende tidspunkt skønnes overførsler af drifts- og anlægsbevillinger på omkring 47 mio. kr. fra 2013 til Den disponible kassebeholdning ved årets udgang vil dermed kun være omkring 23 mio. kr., såfremt de driftsmæssige udfordringer ikke håndteres. Hvis en del af budgettet på bevillingerne med overførselsadgang derimod anvendes til at finansiere de udfordrede områder uden overførselsadgang, så forventes der kun overførsler på omkring 37 mio. kr. mio. kr. Da kasseudviklingen samtidig vil være højere, er den disponible kassebeholdning i så fald omkring 42 mio. kr. ved årets udgang. Alt andet lige må det konstateres, at der allerede er disponeret over en stor del af kassen, uanset om udfordringerne i 2013 håndteres eller ej. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 6 viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning det seneste år, frem til ultimo marts 2013.

39 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 37 Figur 6: Kassekreditreglen opgjort pr. måned Hvis regnskabet ender som indmeldt i Forventet Regnskab , så vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde. Forbruges alt disponeret budget, vil den gennemsnitlige kassebeholdning til sidst være på niveau med den relativt lave kassebeholdning, som er beskrevet ovenfor. Såfremt der fortsat overføres betydeligt drifts- og anlægsbudget fra det ene år til det andet, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning alt andet lige fastholde sit høje niveau. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Det er administrationens vurdering, at den foreslåede strategi vil kunne medføre samlet budgetoverholdelse i Administrationen vurderer desuden, at det bør overvejes, hvorvidt det specialiserede voksenområde fortsat skal have overførselsadgang. Da Økonomiudvalget og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede at give området overførselsadgang, var det i forventning om, at udfordringerne ville blive markant reduceret i løbet af Forventet Regnskab viser imidlertid, at dette ikke er tilfældet. Det vil være en udfordring i forhold til områdets styrbarhed, hvis der overføres et merforbrug på omkring 10 mio. kr., ligesom det vil betyde en stor ujævnhed i serviceniveau over årerne. Det vil derfor indgå i handleplanen for området, om administrationen fortsat kan anbefale overførselsadgang på området. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om finansierede. Dette vedrører flytning af budget fra en bevilling til en anden, som følge af at opgaver har flyttet sig, eller som følge af Lov- og cirkulæreprogrammets midtvejsregulering. Et eksempel er, at den centrale vikarbevilling omplaceres ud fra vikarforbrug i første halvår. Alle nettofinansierede kan ses i Bilag 7:

40 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 38 Samlet oversigt over alle finansierede og er desuden beskrevet i under de enkelte bevillinger i Bilag 1-6. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 Økonomiudvalget 2. Bilag 2 Udvalget for Kultur & Fritid 3. Bilag 3 Udvalget for Børn & Ungdom 4. Bilag 4 Udvalget for Teknik & Miljø 5. Bilag 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 6. Bilag 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 7. Bilag 7 Samlet oversigt over alle finansierede 8. Bilag 8 Anlægsredegørelse 9. Bilag 9 Oversigt over indefrosne midler

41 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

42 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 40 Underskriftsside Leif V. Nielsen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Rikke Zwisler Grøndal (A) Marin Stokholm (A) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Henning Nielsen (V) /Lone Feddersen

43 Bilag: 2.1. Afrapportering førtidspensioner 2.kvartal 2013 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. september Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 83513/13

44 tilkendte afslag år år år fysisk psykisk socialt sygedagpenge Antal Afrapportering førtidspensioner 3 og 4 og 1. og 2. kvt kvt kvt kv

45 psykisk socialt sygedagpenge kontanthjælp andet kvinder mænd nsioner 3 og 4. kvt kvt t kvt

46 Førtidspensioner 1.kvt kvt kvt kvt kvt tilkendte afslag år år år fysisk psykisk socialt sygedagpenge kontanthjælp andet kvinder mænd begrænset kontrol

47 Bilag: 2.2. Referat af i Ældrerådet.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. september Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 85751/13

48 Ældrerådet i Lejre Kommune Referat fra møde i Ældrerådet Onsdag den 14. august 2013 kl. 10:oo Til stede: Keld Mortensen, Arnold Backman, Asger Eliasen, Anni Larsen, Mogens Pedersen, Bent Wally Sørensen Afbud fra: Lone Andersen Referent: Anni Larsen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra 12. juni 2013 Referat fra blev godkendt 3. Høringsmateriale / Høringssvar 3.1 Høring: Kravspecifikation Diabetes KM udarbejder høringssvar 3.2 Høring: Kultur-, Fritids- og Turismepolitik KM udarbejder høringssvar 4. SSÆs seneste møde august Dagsordenen for mødet blev gennemgået referatet afventes. 5. Forholdene i Kløverhuset (Hvalsø Plejecenter) AB orienterede om pårørendes - og besøgendes oplevelse af Kløverhuset. Stemningen i huset opleves af gæster og frivillige som både trykket og dårlig og som hæmmende for beboernes trivsel. 6. Valgmøde i Kulturhuset den 4. oktober Alle politiske partier der opstiller til valget har givet tilsagn om deltagelse i valgmødet. Ældresagen "leverer" ordstyrer 7. Valg til Ældrerådet Valgbestyrelsen havde møde d. 12. august, hvor bl.a. annoncering af valgdato og kanditatanmeldelse blev diskuteret. Der var stemning for, at ældrerådsvalget primært annonceres i de ugeaviser der dækker hele Lejre Kommune. Yderligere annoncering afhænger af økonomien. Opstilling af kasser så stemmesedler kan afleveres i Aktivitetshusene blev foreslået. det blev ligeledes foreslået, at kandidatanmeldelser skulle kunne "afleveres" via kommunens hjemmeside. 1

49 Ældrerådet i Lejre Kommune 8. Orientering 6.1 Nyt fra Danske Ældreråd Formandsmøde afholdes 29. august i Sorø, KM deltager. 6.2 Nyt fra Regionsældrerådet Temamøde d om Ældres sundhed i Regionen AB og MP deltager. Gå hjem møde d om Den ældre medicinske patient 6.3 Gensidig orientering i øvrigt KM ang. den nye hjemmeside Introduktionen af kommunens ny hjemmeside er udsat en smule, i forhold til den oprindelige plan, men - den skulle "gå i luften" ultimo august. KM er inviteret til en introduktion den 27. august, hvor der også vil være mulighed for at hilse på Lejre Kommunes nye kommunaldirektør, Inger Marie Wynne. Invitation til dialogmøde vedrørende Kultur-, Fritids- og Turismepolitik 27. august 2013 med tilmelding senest 20. august er udsendt. AB der vil deltage som repræsentant for Ældremotion, repræsenterer samtidig Ældrerådet En arbejdsgruppe, bestående af medarbejdere fra Lejre Kommune suppleret med repræsentanter fra bl.a. Ældrerådet, som jfr. beslutning i SSÆ (efteråret 2010) skulle undersøge behovet for - og mulighederne i velfærdsteknologi, primært på ældreområdet, er efter Ældrerådets vurdering "gået i opløsning" Arbejdsgruppen arbejde skal / skulle endvidere munde ud i en vurdering af, om Lejre Kommune med fordel kan implementere flere velfærdsteknologiske løsninger. I givet fald skal/skulle arbejdsgruppen komme med en række konkrete forslag til det videre forløb for både 2011 og Nu, hvor vi skriver 2013, er Ældrerådet er ikke bekendt med, at hverken delrapport eller konkrete forslag fra gruppen, vi er dog bekendt med, at der i en længere periode har kørt et forsøg med velfærdsteknologi på Bøgebakken. Ældrerådet tager kontakt til administrationen for at få en orientering om projektet. 9. Næste møde onsdag d. 11. september AL

50 Bilag: 2.3. Bilag - Tilbagekaldelse af biler.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. september Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87342/13

51

52 Bilag: 2.4. Regnskab Pleje og Frit Valg august 2013 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. september Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87321/13

53 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Samlede indtægter , , , , ,6 Samlede udgifter Samlede indtæ Samlede udgift Januar Februar

54 August SeptemberOktober November December , , Samlede indtægter Samlede udgifter bruar

55 SSÆ - Drift Regnskab Budget Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Frit Valg 2013 Sygeplejen Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (33.006) (18.728) Forbrug i % 61 -aften-pleje i eget hjem Budget Løn i alt - fastansatte ,6 Lønudgift - incl. ref ,3 Over/underskud ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Forbrug i % 72 Nat Budget Løn i alt - fastansatte ,3 Lønudgift - incl. ref ,1 Over/underskud ( ) (89.262) Forbrug i % 62 Aktivitet og samvær Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (29.394) (30.907) (38.268) (19.706) ( ) (18.244) (21.337) Forbrug i % 75 Plejecentre Ammershøjparken 50 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud Forbrug i % 70 Bøgebakken 69 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Forbrug i % 77 Hvalsø Ældrecenter Kløverhuset + Centergruppen 51 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (3.471) 455 (98.128) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Forbrug i % 72 Samlet budget Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) Samlet forbrug i % 71 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) ( ) (99.632) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Budget pr. mdr

56 Bilag: 3.1. Notat - samlet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister 2013 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. september Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 64145/13

57 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D E Samlet resultat - Evaluering af sagsbehandlingsfrister 2013 Dato: 20. juni 2013 J.nr.: 12/8915 Evalueringen er udarbejdet med udgangspunkt i vejledende principper for evaluering og fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område vedtaget i Det er kun sager, hvor borger selv har ansøgt om en ydelse, der indgår i evalueringen. Måling er foretaget ved manuel registrering af afsluttede sager i uge 9-12 eller via data-udtræk i it-systemer med oplysning om tilgang og afslutning af sager fra det foregående år. Ambitionen er på sigt at skabe fuld gennemsigtighed over sagsbehandlingstiden på samtlige områder. Evalueringen omfatter de områder, hvor det har været muligt at modtage data. I år indgår 55 af i alt 134 sagsområder på det sociale område. Sidste år indgik 53 områder. Samlet er der registreret 968 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 86,6 % af de registrerede sager er blevet behandlet indenfor den vedtagne sagsbehandlingsfrist. Ydelse Lov Center/enhed Antal Gennemsnit sagsbehand lingstid Overskredet % Kontanthjælp 11 Lov aktiv socialpolitik Borgerservice ,0 Udvidet helbredstillæg 14 Lov om social pension Borgerservice ,7 Udvidet helbredstillæg 18 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig Borgerservice ,3

58 førtidspension m.v. Engangshjælp 25 Lov aktiv socialpolitik Borgerservice ,0 Særlig støtte 34 Lov aktiv socialpolitik Borgerservice ,0 Enkeltudgifter 35 Lov om integration af udlændinge i Danmark Borgerservice ,0 Beboerindskudslån 56 Lov om individuel boligstøtte Borgerservice ,0 Enkeltydelse 81 Lov aktiv socialpolitik Borgerservice ,0 Sygedagpenge 1 &6 Lov om sygedagpenge Borgerservice ,2 Hjælpemidler Serviceloven CVO ,2 Niveau 1 Serviceloven CVO ,9 Niveau 2 Serviceloven CVO ,7 Niveau 3 Serviceloven CVO ,3 Niveau 4 Serviceloven CVO ,0 Handicapbil 114 Serviceloven CVO ,0 Boligindretning 116 Serviceloven CVO ,0 Niveau 1 1 Serviceloven CVO ,0 Niveau 2 2 Serviceloven CVO ,0 Niveau 3 3 Serviceloven CVO ,3 Niveau 4 4 Serviceloven CVO ,0 Personlig og praktisk hjælp 83 Serviceloven CVO ,4 Længerevarende botilbud 108 Serviceloven CVO ,0 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 86 Serviceloven CVO ,5 Aflastning 84 Serviceloven CVO ,0 Pleje eller ældrebolig 17 Lov om boliger for ældre og personer med handicap CVO ,8 Sygeplejeartikler og lign. 122 Serviceloven CVO ,0 Pasning af døende i eget hjem 119 Serviceloven CVO ,0 Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen ,0 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen ,7 Tilskud til privat pasning 80 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen ,0 Tilskud til pasning af egne børn 86 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen ,5 Udgifter til hjælpemidler i 100 Lov om aktiv Jobcenter 2 0 0,0 Side 2 af 4

59 form af arbejdsredskaber og beskæftigelsesindsats arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job Opkvalificering ved afskedigelse 102 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Forhøjelse af pension 14 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Jobcenter 0 0 0,0 Særlig tillæg (bistandsplejetillæg) 16 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Jobcenter 0 0 0,0 Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Jobcenter 5 0 0,0 Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 Lov aktiv socialpolitik Jobcenter 5 0 0,0 Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Forlængelse af revalidering 56 Lov om aktiv socialpolitik Jobcenter 0 0 0,0 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56 Lov om sygedagpenge Jobcenter ,5 Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 Lov aktiv socialpolitik Jobcenter 0 0 0,0 Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Side 3 af 4

60 Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 4 0 0,0 Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Ansøgning om tilskud ved jobrotation 97 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter ,3 Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 2 0 0,0 Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter ,0 Støtte- og kontaktperson til sindslidende 99 Serviceloven CSF 8 0 0,0 Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Serviceloven CSF 10,0 Side 4 af 4

61 Bilag: 3.2. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. september Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87077/13

62 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D Dato: September 2012 J.nr.: 12 / 8915 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om social pension Folkepension, ansøgning 13 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Personligt tillæg og helbredstillæg Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg c Borgerservice 2 uger Varmetillæg 14,2 Borgerservice 2 uger Udvidet helbredstillæg 14a stk. 4 Borgerservice 2 uger Opsat pension 15 a 15f Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Realitetsbehandling af pensionsansøgning 17, 18 Center for Social & Familie 2 uger

63 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Førtidspensionsansøgning 20 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 Jobcenter 13 uger jf. 24 Særlig tillæg (bistands- plejetillæg) 16 Jobcenter 8 uger Personligt tillæg kan ydes til førtidspensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg Borgerservice 2 uger Helbredstillæg 18, 1-3 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Udvidet helbredstillæg 18, 4 Borgerservice 2 uger Varme tillæg 17.1 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Lov om delpension Delpension 5 Borgerservice 4 uger Lov om individuel boligstøtte Boligsikring 40, 41, 42, 42a Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Side 2 af 16

64 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Boligydelse til pensionister 40, 42 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Beboerindskudslån 54, 55 Borgerservice 2 uger Lov om sygedagpenge Dagpenge ved sygdom 6 Borgerservice 4 uger Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56, 58 A Jobcentret 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Barsel 7 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Fravær ved adoption 8 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Orlov 9 Borgerservice 4 uger Lov om aktiv socialpolitik Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet 5 Borgerservice 2 uger Kontanthjælp/engangshjælp/ Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde 11, 25 a og 34 Borgerservice 2 uger Side 3 af 16

65 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 Jobcenter 26 uger Forlængelse af revalideringsperioden 56 Jobcenter 8 uger Særlig boligstøtte til revalidender 64 a Borgerservice 4 uger Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 Jobcenter 26 uger Ledighedsydelse særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob 74 Borgerservice 2 uger Enkeludgifter 81 Borgerservice 4 uger Sygebehandling, medicin 82 Borgerservice 4 uger Særlig hjælp vedr. børn i samvær 83 Borgerservice 4 uger Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 Center for Social & Familie 4 uger Hjælp til flytning 85 Borgerservice 4 uger Efterlevelseshjælp 85 a Borgerservice 4 uger Tilbagebetaling i forskellige situationer Borgerservie 4 uger Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 Jobcenter 8 uger Side 4 af 16

66 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 Jobcenter 4 uger Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 Jobcenter 8 uger Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 Jobcenter 26 uger Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a Jobcenter 26 uger Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 78 uger. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I givet fald er sagsbehandlingsf risten 12 uger. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (ikke arbejdsfastholdelse) Jobcenter 39 uger. 12 uger ved ansøgning på det foreliggende grundlag. Side 5 af 16

67 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 Jobcenter 8 uger Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 Jobcenter 26 uger Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a Jobcenter 13 uger Godtgørelse 75 C, 83 Jobcenter 4 uger Mentor 78, 79 Jobcenter 4 uger Befordring 82 Jobcenter 4 uger Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 Jobcenter 8 uger Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a Jobcenter 8 uger Ansøgning om tilskud ved jobrotation 97 Jobcenter 8 uger Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b Jobcenter 4 uger Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g AS Jobcenter 4 uger Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 Jobcenter 4 uger Side 6 af 16

68 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job 100 Jobcenter 8 uger Opkvalificering ved afskedigelse 102 Jobcenter 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Boligplacering 12 Center for Social & Familie 2 uger Integrationskontrakt 19 Jobcenter / Social Behandling 4 uger Hjælp ved forsørgelsessvigt 33 Social Drift 4 uger Enkeltudgifter 35 Borgerservice 4 uger Sygebehandling 36 Borgerservice 4 uger Særlig hjælp vedr. børn 37 Center for Social & Familie 4 uger Flytning 39 Borgerservice 4 uger Lov om repatriering Lov om repatriering. Herunder Hjælp til betaling af boligudgifter og Reintegrationsbistand 7, 8 og 10 Borgerservice 13 uger Side 7 af 16

69 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Dagtilbudsloven Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 Pladanvisningen 1 uge Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Pladsanvisninge n 3 uger Tilskud til friplads af socialpædagogiske hensyn 43 Center for Social & Familie 4 uger Tilskud til privat pasning 80 Pladsanvisninge n 3 uger Tilskud til pasning af egne børn 86 Pladsanvisninge n 3 uger Lov om social service Dækning af merudgifter ved handicappet barn 41 Center for Social & Familie 4 uger Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 Center for Social & Familie 4 uger Ledsagelse til unge mellem år 45 Center for Social & Familie 4 uger Beslutning om undersøgelse med samtykke 50 Center for Social & Familie 2 uger Udarbejdelse af undersøgelse 50 Center for Social & Familie 13 uger Konsulentbistand 52,stk.3 nr.1 Center for Social & Familie 8 uger Side 8 af 16

70 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Hjemme-hos-bistand 52 stk. 3 nr. 2 Center for Social & Familie 8 uger Familiebehandling - dagtilbud 52,stk. 3 nr. 3 Center for Social & Familie 8 uger Familiebehandling døgntilbud 52, stk. 3 nr. 4 Center for Social & Familie 8 uger Aflastning 52, stk. 3 nr. 5 Center for Social & Familie 8 uger Personlig rådgiver 52, stk. 3 nr. 6 Center for Social & Familie 8 uger Fast kontaktperson 52,stk 3,nr 7 Center for Social & Familie 8 uger Frivillig anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3 nr.8 Center for Social & Familie 8 uger Praktiktilbud 52, stk. 3 nr. 9 Center for Social & Familie 8 uger Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. 52, stk. 3 nr. 10 Center for Social & Familie 8 uger Støtte til kost- eller efterskole 52, stk. 4 Center for Social & Familie 8 uger Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt 52, stk. 5 Center for Social & Familie 8 uger Tilbud til de over 18-årige om efterværn 76 Center for Social & Familie 4 uger Side 9 af 16

71 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Udarbejdelse af handleplan 140 Center for Social & Familie 13 uger Personlig hjælp og pleje 83, stk.1 nr.1 Visitation & Bestiller 2 uge Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 83, stk,1 nr.2 Visitation & Bestiller 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 Center for Social & Familie 2 uger Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 84, stk. 1 Visitation & Bestiller 2 uger Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende 84, stk. 2 Visitation & Bestiller 16 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (ikke pensionister) 85 Center for Social & Familie 5 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister) Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 Center for Social & Familie 5 uger Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse 86, stk.1 Visitation & Bestiller 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 86, stk. 2 Visitation & Bestiller 2 uger Side 10 af 16

72 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 95 Visitation & Bestiller 2 uger Personlig hjælpeordning Borgeren skal kunne være arbejdsgiver. Hjælpen kan dække hele døgnet og omhandler alle opgaver i hverdagen 96 Center for Social & Familie 12 uger Ledsagerordning Mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske 97 Center for Social & Familie 8 uger Kontaktperson til døvblinde Ledsagelse og støtte til kommunikation til døvblinde. 98 Center for Social & Familie 8 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Opsøgende arbejde og mulighed for støtte til kontakt med f.eks. myndigheder 99 Center for Social & Familie 10 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (ikke pensionister) 99 Center for Social & Familie 3 uger Dækning af nødvendige merudgifter Økonomisk dækning af udgifter direkte afledt af et varigt handicap 100 Center for Social & Familie 20 uger Behandling af stofmisbrugere 101 Center for Social & Familie 2 uger Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Center for Social & Familie 4 uger Side 11 af 16

73 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Center for Social & Familie 4 uger Beskyttet beskæftigelse Tilbud om beskæftigelse tilrettelagt efter den enkeltes lyst, interesser og muligheder. 103 Center for Social & Familie 20 uger Aktivitets- og samværstilbud (pensionister) Tilbud om socialt samvær og aktiviteter med andre handicappede 104 Center for Social & Familie 20 uger Aktivitets- og samværstilbud (ikke pensionister) del af erhvervsplan 104 Center for Social & Familie 4 uger Midlertidigt bo tilbud, f.eks. kvindekrisecentre og forsorgshjem. 109 og 110 Center for Social & Familie Ingen sagsbehandlingsfris t på 109 og 110, idet borgerne typisk selv lader sig indskrive. Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister) Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp 107 Center for Social & Familie 6 uger Længerevarende botilbud (pensionister) Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp. 108 Center for Social & Familie 6 uger Længerevarende bo tilbud (ikke pensionister) 108 Center for Social & Familie 4 uger Side 12 af 16

74 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Hjælpemidler, herunder støtte til forbrugsgoder Tekniske hjælpemidler som kompenserer for varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. gangredskaber og kørestole. Visse hjælpemidler betragtes som forbrugsgoder, hvorfor en delvis egenbetaling kan komme på tale niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau Se nederst for uddybning Visitation & Bestiller 0-1 arbejdsdag 9 uger 20 uger 32 uger Hjælpemidler, personlige F.eks. kompressionsstrømper, testmaterialer i forbindelse med diabetes, stomi- og inkontinenshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, parykker, korsetter m.v Visitation & Bestiller 2 uger Hjælpemidler, arm- og ben proteser.herunder også tilbehør og reparation af proteser Visitation & Bestiller 1 uge Hjælpemidler, syns- og hørehjælpemidler Synshjælpemidler: Tekniske hjælpemidler til brug i hverdagen for blinde og svagsynede. Hørehjælpemidler: Høreapparater samt hjælpemidler som forstærker lyd Visitation & Bestiller 6 uger Støtte til køb af handicapbil. Hjælpen omfatter støtte til køb af bil samt nødvendig særlig indretning for personer med fysisk funktionsnedsætttelse. 114 Visitation & Bestiller 20 uger Støtte til boligindretning/boligskift Hjælpen omfatter støtte til tilpasning af boligen, herunder evt. tilbygning for at gøre boligen bedre egnet for personer med funktionsnedsættelser. I særlige tilfælde kan hjælp ydes til boligskift. 116 Visitation & Bestiller Som for Se nederst for uddybning Side 13 af 16

75 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Støtte til individuel befordring Mulighed for særlig tilrettelagt individuel kørsel bemærk kvalitetsstandard. 117 Visitation & Bestiller 9 uger Pasning af døende i eget hjem Plejeorlov. 119 Visitation & Bestiller 1 uge Sygeplejeartikler og lign til døende Bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv. 122 Visitation & Bestiller 1 uge Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne En plan, der beskriver aftalen mellem borger og Lejre Kommune om de tilbud, der ydes. 141 Center for Social & Familie 4 uger Godkendelse af plejefamilier for børn 142 stk. 1 Center for Social & Familie 8 uger Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 Visitation & Bestiller 2 uger Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. for børn 142 stk. 2 og 4 Center for Social & Familie 6 uger Godkendelse af opholdssteder for børn 142, stk. 5 Center for Social & Familie 8 uger Godkendelse af private botilbud 144 Center for Social & Familie 10 uger Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Center for Social & Familie 6 hverdage (lovpligtigt) Side 14 af 16

76 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Fastsættelse af betaling for døgnophold 159 Center for Social & Familie Fastsættes ved beslutning om anbringelse Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18 år efter Center for Social & Familie Fastsættes ved beslutning om iværksættelse af foranstaltning udover det 18 år Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Ordinært, ekstra og særligt børnetilskud 2-5 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Tilskud vedr. særlige grupper af børn, f.eks. flerbørns adoptionstilskud 10 a 10 c Borgerservice Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Forskudsvis udbetaling af børnebidrag & 16 Borgerservice Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Forskudsvis udbetaling af særlige bidrag i anledning af fødsel, dåb, konfirmation, sygdom eller begravelse 15 Borgerservice Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Lov om boliger for ældre og personer med handicap Ansøgning om pleje- eller ældrebolig 17 Visitation & Bestiller 4 uger Bilag 1: Niveaudeling af SEL 112, 113 og 116 opgaver. 1. niveau Akutte opgaver Side 15 af 16

77 2. niveau Sagsbehandling vedr. enkelte og ikke teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor behovet på forhånd er vurderet af andre fagpersoner. Herunder også nagelfaste hjælpemidler i form af f.eks. støttegreb (boligændring). 3. niveau Sagsbehandling vedr. teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor problematikken er mere sammensat og hvor vurdering, udredning, instruktion og opfølgning i form af hjemmebesøg er påkrævet. Det kan f.eks. dreje sig om siddestillingsanalyser og mindre boligændringer. 4. niveau Sagsbehandling i de mest komplicerede sager, som omfatter flere problematikker og som inddrager eksterne samarbejdspartnere for udredning, specialrådgivning eller valg af løsning. Det kan f.eks. dreje sig om større boligændringer, udformning af specialløsninger eller hvor det drejer sig om sjældent forekommende sager med flere sammensatte problematikker. Sagsbehandlingsfrister: Niveau 1: 0 1 dag Niveau 2: 9 uger * Niveau 3: 20 uger * Niveau 4: 32 uger * * Der bliver foretaget løbende prioritering af sager inden for sagsbehandlingsfristen. Side 16 af 16

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013 Referat mandag den 7. oktober 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Marin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Frigivelse af anlægsbevilling til træningskøkken

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere