Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema"

Transkript

1 Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne opfordrer Kommissionen alle medlemsstater og andre interesserede til at dele deres erfaringer med de nuværende rammebestemmelser med Kommissionen. Den har udarbejdet et spørgeskema, der kan benyttes som udgangspunkt for disse tilbagemeldinger. Detaljerede bemærkninger er mere end velkomne, og det vil være meget nyttigt at få tilbagemeldinger om, hvorvidt de nuværende rammebestemmelsers anvendelsesområde skal begrænses eller udvides. For at få så mange nyttige svar og bemærkninger som muligt, er spørgsmålene formuleret forholdsvis bredt. Vi er under alle omstændigheder interesserede i at modtage de supplerende oplysninger, som De måtte anse for relevante for revisionen af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. På forhånd tak for svarene. Frist for indsendelse af svar: 10. oktober Svarene sendes til Europa-Kommissionen, GD COMP, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, helst via til

2 SPØRGESKEMA A. Generelle spørgsmål 1. Rammebestemmelsernes anvendelsesområde Hidtil har rammebestemmelserne været begrænset til miljøstøtte. En række områder er imidlertid forbundet med og ligner miljøstøtte, og i argumentationen til fordel for støtte kan der trækkes mange paralleller. Det er derfor et spørgsmål, om de nuværende rammebestemmelsers anvendelsesområde skal bevares, eller om andre områder skal medtages. - Sikkerhed og miljø: Bør rammebestemmelserne også omfatte "borgernes sikkerhed og miljø", "arbejdstagernes sikkerhed", "forbrugernes sundhed" og "arbejdstagernes sundhed"? I bekræftende fald, er der så behov for specifikke regler ud over dem, der gælder i øjeblikket for støtte til miljøbeskyttelse? De nuværende regler for støtte til miljøbeskyttelse dækker støtte til investeringer, som hjælper med til at mindske støttemodtagerens egen forurening. Ifølge Kommissionen er der et klart behov for at fastlægge tydelige regler for miljøstøtte til virksomheder for at bekæmpe forurening, der forårsages af andre virksomheder. Se mere specifikke spørgsmål under B7. 2. Forfinet økonomisk tilgang Handlingsplanen for statsstøtte har skitseret den generelle afvejningstest ( balancing test ), der anvendes inden for statsstøttepolitikken: 1. Der skal opstille en veldefineret målsætning for den fælles interesse (f.eks. samhørighed, vækst, beskæftigelse og miljø). 2. Støtteinstrumentet skal være rettet mod den opstillede målsætning for den fælles interesse: - statsstøtte er det hensigtsmæssige policy-instrument - støtteforanstaltningen har en stimulerende virkning - støtteforanstaltningen står i rimeligt forhold til det problem, der skal løses. 3. Konkurrencefordrejningerne og indvirkningen på handelen bør være begrænsede, så støtteforanstaltningen ikke som helhed betragtet er i strid med den fælles interesse. De nuværende rammebestemmelser er allerede i vid udstrækning i overensstemmelse med denne afvejningstest, men revisionen af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse bør anvendes til tydeligt at implementere afvejningstesten og til bedre at begrunde de foreslåede regler på grundlag af en forfinet økonomisk tilgang. På grundlag af tidligere erfaringer er Kommissionen interesseret i at blive gjort bekendt med synspunkter, hvad angår markedssvigt, som har en negativ indvirkning på miljøbeskyttelsen, og som der kunne rådes bod på ved hjælp af statsstøtte. Den vil også være interesseret i at få synspunkter om andre begrundelser, der har været anvendt til at yde statsstøtte til miljøbeskyttelse. Mere generelt er Kommissionen interesseret i at få synspunkter om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at justere den nuværende tilgang i rammebestemmelserne, f.eks. at

3 beskæftige sig mere indgående med de konkurrencefordrejninger og den indvirkning på handelen, der skyldes specifikke foranstaltninger, og eventuelt differentiere reglerne i overensstemmelse med økonomiske parametre (f.eks. markedsstruktur, relevant marked og støttemodtagerens markedsandele). 3. Mulig gruppefritagelsesforordning Som fastlagt i handlingsplanen for statsstøtte kunne der eventuelt indføres en gruppefritagelsesforordning for miljøstøtte. Hvilken kategori/kategorier af miljøstøtte bør efter Deres mening være omfattet af en sådan gruppefritagelse? 4. Forureneren betaler-princippet Bør forureneren betaler-princippet styrkes? Det kan indebære en noget strengere anvendelse af rammebestemmelserne, således at der godkendes mindre støtte til virksomheder, der forurener. Hvilke konsekvenser vil det få for f.eks. skattefritagelser? 5. Bør de nuværende støttesatser bevares, forøges eller nedsættes? Et kritisk element i de nuværende rammebestemmelser er evnen til at skabe et incitament til at nå beskyttelsesniveauer, der er højere end dem, der kræves af EU-standarder. Tilsiger erfaringerne, at de nuværende procentsatser for godkendt støtte inden for rammebestemmelsernes forskellige kapitler bør bevares, forøges eller nedsættes? 6. Er højere støtte til SMV og støtteberettigede områder berettiget? I henhold til de nuværende rammebestemmelser kan SMV i nogle tilfælde opnå 10 % højere støtte end andre virksomheder (punkt 35). Selv om SMV kan være hæmmet af imperfektioner på markedet, begrænset adgang til information og måske begrænset adgang til risikovillig kapital, kan det diskuteres, om 10 % højere støtte til SMV har en positiv effekt på miljøet. Tilsvarende spørgsmål kan stilles med hensyn til det højere tilskud i støtteberettigede områder, hvor der kan opnås en lignende bonus (punkt 33-34), som kan kumuleres med SMVbonussen. Har det en positiv effekt, og bør det stadig være muligt? 7. Mulig støtte til innovation på miljøområdet Det siges i handlingsplanen for statsstøtte, at Kommissionen vil forsøge at opmuntre til økoinnovation og forbedringer af produktiviteten gennem miljøeffektivitet i overensstemmelse handlingsplanen for miljøteknologi (ETAP). Virksomheder kan få støtte til investeringer på miljøområdet, hvis de investerer for at nedbringe forureningen mere end, hvad der kræves efter EU-standarderne, som ofte er baseret på den bedst tilgængelige teknik, så det forventes, at støtte til investeringer på miljøområdet tilskynder virksomhederne til at indføre miljømæssige nyskabelser i deres produktionsproces. De nuværende regler giver ikke mulighed for at give investerings- eller driftsstøtte til

4 nyskabende produkter, der nedbringer forureningen, fordi de direkte erstatter mere forurenende traditionelle produkter. I tilfælde, hvor støtten går ud over "det aktuelle tekniske niveau", vil den i visse tilfælde kunne betragtes som støtte til ny teknologi. Miljøstøtte er ofte knyttet til innovation, selv om det afhænger af, hvilken type teknologi der er tale om. Hvilken type miljøvenlig innovationsstøtte mener De er nødvendig/forenelig? Hvilken slags regler er der behov for? (Eksempler på støtte: Afgiftslempelser? Energieffektivitet? Energibesparelser? Andre?) 8. Lofter for anmeldelse af enkeltforanstaltninger Skal der foretages en revision af de i punkt 76 nævnte lofter for, hvornår enkeltforanstaltninger som led i godkendte ordninger skal anmeldes enkeltvis? B. Særlige kapitler i de nuværende rammebestemmelser 9. Investeringsstøtte Bør SMV stadig være berettigede til overgangsinvesteringsstøtte på op til 15 % af de støtteberettigede omkostninger i tre år efter vedtagelsen af de nye EU-standarder? Normalt kan der ikke ydes støtte for at nå op på EU-standarderne men der kan ydes støtte på op til 30 % af de støtteberettigede omkostninger, hvis der anvendes strengere standarder end EUstandarderne. Er der garanti for, at overgangsinvesteringsstøtten på op til 15 % af de støtteberettigede omkostninger til SMV har en effekt eller bør satsen forhøjes/nedsættes? På området for vedvarende energi og kombineret el- og varmeproduktion kan der ydes investeringsstøtte på op til 40 % af de støtteberettigede omkostninger, i visse særlige tilfælde inden for vedvarende energi op til 100 %. Hvilket område inden for vedvarende energi mener De er mest eksperimentelt/længst væk fra udviklingen på markedet til at berettige sådanne højere støttesatser? Finder De støtte på op til 100 % berettiget? Bør niveauerne forøges/nedsættes? Er det muligt at formulere en bedre snævre definition på støtteberettigede omkostninger for at undgå problemer? Bør støtte til rensning af forurenede industrigrunde på 100 % af de støtteberettigede omkostninger samt 15 % af arbejdsbeløbet være tilladt? Er niveauet for højt/for lavt? Anvendelsesområdet for reglerne om flytning af virksomheder er begrænset og omfatter kun miljøbeskyttelseshensyn. Bør anvendelsesområdet lempes eller udvides til at omfatte andre kriterier, f.eks. sikkerhed i byområder? Bør der ydes støtte til at opfylde nationale standarder, der er højere end EU-standarderne? Med hensyn til støtte til investering i teknologioverførsel: Afspejler de tre betingelser de aktuelle markedsvilkår eller bør de ændres?

5 Som ovenfor nævnt (punkt A.1) ser Kommissionen et klart behov for at fastlægge mere detaljerede regler for investeringsstøtte på miljøområdet for at bekæmpe forurening, der er forårsaget af andre virksomheder. Det kan vedrøre en række forskellige forhold, f.eks. investeringsstøtte til affaldsbehandlings- eller genindvindingsanlæg, investering i transportinfrastruktur, såsom rørledninger, investering i produktionskapacitet for produkter, som på en miljøvenlig måde erstatter konventionelle produkter. De nye regler skal bl.a. sikre, at "forureneren betaler"-princippet ikke omgås, og at de miljømæssige fordele er reelle. Hvilke regler er nødvendige, og hvor meget støtte bør der tillades? Beregningen af de støtteberettigede omkostninger under hensyntagen til nettofordelene over 5 år kan i visse tilfælde være ret kompliceret. Er en forenklet beregningsmetode nødvendig og mulig (måske begrænset til tilfælde op til en vis størrelse)? 10. Driftsstøtte Affaldsforvaltning, energibesparelse, vedvarende energikilder, kombineret el- og kraftvarmeproduktion og afgiftslempelser/-fritagelser Bør reglerne for driftsstøtte udvides til andre områder end affaldsforvaltning, energibesparelse, vedvarende energikilder, kombineret el- og kraftvarmeproduktion og afgiftslempelser/-fritagelser, eller bør anvendelsesområdet begrænses eller ændres? Er satserne for degressiv og ikke-degressiv støtte hensigtsmæssige (punkt 45-46) og er femårsperioden passende? Bør reglerne for afgiftslempelser/-fritagelser ændres for bedre at sikre lige konkurrence mellem støttemodtagere i forskellige medlemsstater? Er valgmulighederne for at yde driftsstøtte til vedvarende energikilder hensigtsmæssigt defineret, så de omfatter de typer af støtte, der ydes til vedvarende energi? Er støtten på 0,05 EUR pr. kwh i tilskud til vedvarende energi stadig hensigtsmæssig (valgmulighed 3)? Er der truffet beslutninger på dette grundlag hvis ikke, bør denne valgmulighed bevares? Er de regler, der definerer mulighederne for at godkende støtte til kombineret el- og varmekraftproduktion for restriktive eller for slappe? Svarer de til de seneste EUlovgivningsinitiativer?

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.02.2002 KOM(2002) 92 endelig 2002/0047 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere