Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12."

Transkript

1 Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december En overvejende del af disse elever havde på det tidspunkt gået på skolen 4-5 måneder. Det benyttede skema er udviklet på skolen med inspiration fra et skema (til ungdomsuddannelser) udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum) samt erfaringer med skolens elever, værksteder, undervisning og fag. Undersøgelsen af det psykiske undervisningsmiljø er vægtet meget. Et velfungerende psykisk undervisningsmiljø er afgørende for elevernes trivsel, personlige og sociale kompetenceudvikling, som danner basis og grundlag for elevernes faglige udbytte af et skoleophold. Skemaet er inddelt i fire hovedgrupper: 1 generelle informationer (alder, køn og lignende) 2 Det psykiske undervisningsmiljø 3 Det fysiske undervisningsmiljø 4 Det æstetiske undervisningsmiljø Endelig er der, efter skolen fik et køkken og en kantine i 2010, tilføjet tre spørgsmål om hvorvidt eleverne benytter dette. Der er fire besvarelsesmuligheder: Meget enig, Noget enig, Lidt enig og Ikke enig. Enkelte har valgt ikke at svare på nogle af spørgsmålene. Besvarelserne behandles på følgende måde: I de tre hovedgrupper, som direkte berører miljøet (det psykiske, det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø) behandles disse grupper som et hele og enkelte sætninger/spørgsmål trækkes ud, hvis de viger fra det generelle billede, eller der er særlig grund til at behandle dem. Det er derfor en fordel at have læst bilag 1, inden man læser om de enkelte værksteder - evt. have bilag 1 i nærheden ved gennemlæsning af rapporten. De 10 værksteder gennemgås enkeltvis, da undervisningsmiljøet på produktionsskolen primært findes på værkstederne; det er dér eleverne føler det store tilhørsforhold. Sluttelig laves en opsummering for hele skolen på mere generelle punkter. Enkelte steder kan der forekomme henvisninger til tidligere undersøgelser af undervisningsmiljøet. Inden rapporten læses skal man lige gøre sig klart, at de adspurgte elever, på grund af løbende optag på produktionsskolerne har gået på skolen i forskellige tidsrum. Der er derfor forhold, som flere af eleverne, af naturlige årsager, hverken har set eller oplevet, men som de svarer på alligevel. Det er ikke tilladt at ryge inden for på Produktionsskolen k-u-b-a. Det er, da undersøgelsen blev foretaget, tilladt at ryge udenfor, hvor der er indrettet et rygehjørne, med halvtag.

2 Indhold: De enkelte værksteders miljø Musikværkstedet side 2 Grafisk værksted side 4 Teaterværkstedet side 6 Tekstværkstedet side 7 Fotoværkstedet side 9 Videoværkstedet side 11 Lydværkstedet side 13 Køkkenværksted side 15 Fysisk værksted side 17 Service- og vedligeholdelsesværksted side 20 Generel opsummering side 22 (Herunder kantine/spiseordning) Musikværkstedet Er skolens største værksted. Værkstedet er normeret til 24 elever som primært er inddelt i tre mindre hold. Disse mindre hold skifter løbende besætning, så alle elever kommer til at arbejde sammen på skift. Det har store pædagogiske fordele, men kan være krævende for de mere indadvendte elever og kan således påvirke undervisningsmiljøet. 63% af eleverne er mænd. Aldersfordelingen er: 32% på år, 58% på år, 5% på år og 5% på år. Når eleverne skal vurdere deres egne færdigheder til faget på værkstedet, mener 37% at de er blandt de bedste, 63% at de er gode. 63% vurderer skolen rigtig god og 37% god. 11% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder (Grundet: ensformigt og anden uddannelse ). Det psykiske undervisningsmiljø: Alle er enige i, at det, de laver på værkstedet, giver mening for dem; at de lærer noget; at de bliver bedre til faget på værkstedet; at faget er spændende; at der er medbestemmelse og at lærerne er gode til at undervise. Næsten alle føler, at de ved, hvad lærerne forventer af dem, og alle føler at lærerne kan lide dem, og at lærerne roser dem. Det sociale liv trives også godt på værkstedet: 95% af eleverne på Musikværkstedet mener, at de har det godt med hinanden på værkstedet (58% meget enig, 37% noget og 5% lidt enig). Dog er der elever, som føler, at der er nogle af de andre, som ikke kan lide dem (32% er lidt enige heri). Det er ikke så godt, men heldigvis er der tale om lidt enighed, og det kan skyldes usikkerhed, da alle på den anden side føler at eleverne har det godt med hinanden. Mange af eleverne taler med lærerne om andre forhold end det faglige. 2

3 På Musikværkstedet bruger eleverne skolens vejledere meget (89%) til uddannelsesvejledning, og 68% af dem taler med vejlederen om andet end uddannelse og vejledning. 32% af de adspurgte elever fra Musikværkstedet mener ikke, at de sociale arrangementer på skolen er gode, og 37% at de kun er lidt gode. Mange (68%) af Musikværkstedets elever (16% er meget enige, 16% noget enige og 37% lidt enige i at de) har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole. Det psykiske undervisningsmiljø på Musikværkstedet er rigtig godt. Eleverne oplever, at det faglige udbytte er højt, de er glade for lærerne og føler sig værdsatte af lærerne og af de andre elever på værkstedet. Det fysiske undervisningsmiljø: Musikværkstedets område består af 6 undervisningslokaler af forskellige størrelser, et lærerkontor og tre pauseområder. Der er enighed om, at der er god plads, at der er godt lys på værkstedet, og at indretningen af værkstedet er god. Luften er nogle gange dårlig, og der er ligeledes enighed om, at der nogle gange er koldt på værkstedet. 79% mener at pausefaciliteterne uden for er gode, og 93% mener at pausefaciliteterne inden for er gode. Der er 16%, som ikke er enige i at skolens toiletter er pæne og rene. (Det drejer sig formodentlig kun om toiletterne på 3. sal, hvor Musikværkstedet er). Det er meget forskelligt, hvad eleverne føler i forhold til tilstrækkelig instruktion i brugen at udstyret på deres værksted. Ingen af eleverne føler sig informeret om, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Der er 63% rygere blandt Musikværkstedets elever. Alle er enige i at skolen har en god rygepolitik. Musikundervisningslokaler er svære mht. indeklima, da de er lydisolerede og dermed meget tætte. Det stiller store krav til udluftning i pauser og til rengøring/støvsugning. Der er opsat affugtere/luftrensere i de mest benyttede lokaler (dem hvor der er flest personer på én gang), men ved langt de fleste eftersyn er disse slukkede. Ligeledes er der opsat skilte der opfordrer til at åbne døre og vinduer og tænde for udsugning i alle pauser, dette overholdes også sjældent, har det vist sig ved besøg. I løbet af sommeren 2012 fornyes og forbedres udsugningen i de tre sammenspilslokaler, hvilket formodentlig ved udbedre problemet, og formodentlig også hjælpe på temperaturen, da der er tale om aircondition, som også kan give varme. Siden undersøgelsen er lavet, er toiletforholdene på den etage, hvor Musikværkstedet er, blevet bedre. Et af toiletterne er blevet renoveret, et andet lukket, og benyttes kun af personalet. 3

4 Det er blevet fast rutine ved modtagelse af elever, at alle informeres om alle udgangene på skolen. Desuden er der opsat skilte, der viser vej til flugtveje og nødudgange. Det æstetiske undervisningsmiljø: Det er ikke alle eleverne på Musikværkstedet der synes at skolen er pæn. (11% synes slet ikke), til gengæld synes alle, at skolen ligger i gode omgivelser. Alle er enige i, at der er en god atmosfære på skolen (84% at der er en rigtig god atmosfære). Stort set alle eleverne kan lide at komme på skolens kontor. Skolens og gangenes udsmykning er der ikke tilfredshed med, idet 27% ikke finder gangene pænt udsmykket, og der er enighed om, at der mangler udsmykning på skolen. På Musikværkstedet er der elever, som synes, at der generelt er for meget støj på skolen og at det kan være svært at finde et sted, hvor der er ro. Sluttelig er det værd at bemærke at 100% er enige i at deres værksted er hyggeligt at være i (95% er meget eller noget enige heri). Der skal arbejdes på at skabe mere ro i pauserne på Musikværkstedet. Det skal være således, at det er muligt at hvile ørerne og hovedet i pauserne. Elevbemærkninger: Her er mega svedigt og k-u-b-a for det win n Grafisk værksted På Grafisk værksted er der 44% mænd og 56% kvinder. Aldersfordelingen er: 33% på år, 67% på år Når eleverne skal vurdere deres egne færdigheder til faget på værkstedet, mener 11%, at de er blandt de bedste, 56% at de er gode og 11% at de ikke er så gode. 22% har valgt ikke at svare på dette. 22% vurderer at skolen er rigtig god, og 78% at den er god. En enkelt elev har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder pga. ønske om uddannelsesskift. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er nogen eller lidt enighed om at arbejdet på Grafisk værksted giver mening for elever. 100% er enige i, at de lærer noget på værkstedet, og 100% er enige i, at de bliver bedre til faget på værkstedet. Alle eleverne synes også, at det er spændende, men det er hhv. noget eller lidt spændende, altså ingen der finder, at det er meget spændende. Ikke alle elever føler, at lærerne kan lide dem (33% er meget eller noget enige heri), men de ved hvad lærerne forventer af dem. Dog er der 44%, der mener (lidt), at lærerne stiller for store krav til dem. Ikke alle elever føler, at de får ros nok af lærerne, men eleverne føler at lærerne er gode til at undervise, og at der er medbestemmelse på værkstedet. Alle eleverne er enige (88% meget enige, 12% noget enige) i, at eleverne har det godt med hinanden på Grafisk værksted, dog er der enkelte, der føler, at de andre ikke kan lide dem, og nogle der til tider føler sig lidt udenfor. 4

5 Eleverne på værkstedet bruger i høj grad vejlederne på skolen til uddannelsesvejledning, men også til andet. Ligeledes tilkendegiver en overvejende del af eleverne at de også taler andet end fag med lærerne. Eleverne på Grafisk værksted er overvejende tilfredse med de sociale aktiviteter, der er på skolen. Alle eleverne på Grafisk værksted er i forskellige grader enige i at de nogle gange har svært ved at koncentrere sig når de er i skole. Det står overvejende godt til med det psykiske undervisningsmiljø på Grafisk værksted. Der er dog ingen elever, der føler, at det de laver er meget spændende (de svarer noget eller lidt spændende), ganske som når de skal svare på, hvorvidt det giver mening for dem. Dette kan hænge sammen med, at nogle af eleverne ikke vil vælge at beskæftige sig med det grafiske fag fremover, eller at de ikke er udelt begejstrede for de grafiske discipliner, de har arbejdet med på tidspunktet for undersøgelsen. Eleverne føler dog, at de bliver bedre til faget og at lærerne er gode til at undervise. Der er dog nogle af eleverne, der føler at lærerne ikke kan lide dem (i forskellige grader) og at de ikke får tilstrækkeligt ros af lærerne. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at der er god plads og godt lys på Grafisk værksted. Der er også enighed om at værkstedet er godt indrettet, og at eleverne er instrueret i at bruge værkstedets udstyr og maskiner (100% enighed til alle svar). Der er ikke enighed om hvorvidt der nogle gange er koldt på værkstedet, men nogle oplever nogle gange, at luften er lidt dårlig nogle gange. Stort det ingen mener, at have fået at vide, hvorledes de skal forholde sig i tilfælde af brand. Eleverne på værkstedet er stort set enige i at pausefaciliteterne inden for og uden for er gode og der er 100% enighed om at skolen har en god rygepolitik. Blandt eleverne er der 67% ikke rygere og 33% rygere. Det fysiske miljø er stort set tilfredsstillende. Det skal afklares, om luften er dårlig pga. forskellige former for maling og undervisningsmaterialer, og om der i så fald kan gøres noget hermed. Ligeledes skal det afklares hvornår og hvordan, der er koldt på værkstedet. Om det er særlige tider på dagen, eller særlige dage. Det er et værksted, hvor nogle af eleverne sidder stille i mange timer og arbejder. Det vil måske hjælpe på kropstemperaturen, hvis der blev holdt pauser regelmæssigt og at eleverne i disse pauser opfordres til at bevæge sig mere, samt at der i pauserne bliver luftet ud. Grafisk værksted benytter også et computerrum, som de deler med Fotoværkstedet. Det bør afklares, om nogle af disse gener er i dette lokale (kulde og dårlig luft). Det æstetiske undervisningsmiljø: Næsten alle elever er enige i, at skolen har et pænt udseende, og at skolens omgivelser er gode. 5

6 Der er enighed om en god atmosfære på skolen, at værkstedet er hyggeligt at være i, og eleverne kan godt lide at komme på kontoret. Der er nogen enighed om, at der mangler udsmykning på skolen og heller ikke tilfredshed med udsmykningen af gangene. Eleverne på Grafisk værksted kan godt finde et rart og roligt sted at være, men der er elever, som finder at der generelt er for meget støj på skolen. Med hensyn til udsmykningen, så bør det undersøges, hvad eleverne ser i forhold til dette. På 4. sal, hvor Grafisk værksted ligger har eleverne meget stor indflydelse på omfanget og kvaliteten af udsmykning, så det bør afdækkes om det er på den etage eleverne mener, at udsmykningen har mangler, eller om det er resten af skolen. Teaterværkstedet Blandt de adspurgte er 91% kvinder. 64% er mellem år og 36% er mellem år. 36% synes, at de er blandt de bedste, og 45% at de er gode til faget på værkstedet. 18% har valgt ikke at tage stilling til dette. Eleverne på Teaterværkstedet vurderer skolen som værende rigtig god (36%), god (55%), og resten (9%) mener, at den er nogenlunde. Der er ingen af eleverne på Teaterværkstedet, som har overvejet at skifte skole på det tidspunkt undersøgelsen blev foretaget. Det psykiske undervisningsmiljø: Arbejdet på Teaterværkstedet giver mening for eleverne (73% af de adspurgte er meget enige heri. Der er dog en enkelt elev, for hvem det ikke giver mening). Der er enighed (100%) om, at eleverne bliver bedre til faget på værkstedet, og at de lærer meget. Ligeledes synes alle, at det de arbejder med er spændende. Alle er enige (meget og noget) i at lærerne er gode til at undervise og at lærerne roser eleverne. En overvejende del af eleverne føler ikke, at lærerne stille for store krav til dem, og eleverne føler at lærerne kan lide dem (to er dog lidt usikre herpå). Eleverne taler med lærerne om andet end undervisningen. Alle, på nær én er enige i, at de har medindflydelse på værkstedet. Alle er enige i, at eleverne har det godt med hinanden på Teaterværkstedet, dog er der elever, som føler at (er noget eller lidt enige i) andre ikke kan lide dem. Ligeledes er der enkelte, der nogle gange føler sig uden for, når de er i skole. Alle eleverne bruger skolens vejledere til udannelsesvejledning, men det er kun ca. halvdelen af de adspurgte, der taler med deres vejlederen om andet end det. Det psykiske undervisningsmiljø på Teaterværkstedet er rigtig godt. Eleverne føler at det giver mening for dem at være på skolen og at de lærer noget. De er glade for og trygge ved hinanden og der er meget stor tillid til lærerne på alle planer, hvilket formodentlig har en del af æren for det flotte billede generelt. 6

7 Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed (100%) om, at der er god plads på værkstedet, at det er godt indrettet, og at der er godt med lys. En overvejende del af eleverne synes, at der er koldt på værkstedet, og en overvejende del af eleverne finder luften dårlig i nogen eller mindre grad. Da der kun er et stereoanlæg og nogle teaterlamper i Teaterværkstedet ses bort fra elevernes holdning til instruktionen af udstyr, men ingen af eleverne har ikke fået instruktion i, hvad de gør hvis det brænder. Der er enighed om, at pausefaciliteterne ude og inde er gode. Der er stort set enighed om at skolens toiletter (1. sal) ofte er pæne og rene. På Teaterværkstedet er der 45% rygere og alle eleverne er enige om, at skolen har en god rygepolitik. Problemerne med at det nogle gange er koldt på værkstedet og at luften nogle gange er dårlig skal afdækkes. Muligvis hænger luftkvaliteten sammen med, at eleverne arbejder kropsligt og kommer til at svede. Det er fast rutine ved modtagelse af elever, at alle informeres om alle udgangene på skolen. Desuden er der opsat skilte, der viser vej til flugtveje og nødudgange. Det æstetiske undervisningsmiljø: Der er enighed om at skolen har et pænt udseende, og at den ligger i gode omgivelser (stor enighed herom). Der er enighed om at der mangler udsmykning på skolen, men at gangene er pænt udsmykket. Eleverne på Teaterværkstedet kan godt finde et rart sted med ro, men nogle elever (55% meget enig, 36% noget enig og 9% lidt enig) synes, at der generet er støj på skolen. Eleverne på Teaterværkstedet synes, at det er forholdsvist nemt at finde et sted hvor de kan få ro. 100% er enige i, at der er en god atmosfære på skolen, at der er hyggeligt på deres værksted, og at de godt kan lide at komme på kontoret. Af kommentarer til undersøgelsen har en elev valgt at tegne et hjerte! Tekstværkstedet På Tekstværkstedet er der 31% mænd og 69% kvinder. 23% af eleverne er mellem år, 69% er mellem år og 8% mellem år. 23% af eleverne mener, at de er blandt de bedste og 77% at de er gode. Eleverne vurderer skolen således: 69% finder den rigtig god, 13% finder den god og 8% nogenlunde. 15% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder pga. overvejelser om anden uddannelse eller pga. eget fravær. 7

8 Det psykiske undervisningsmiljø: Alle eleverne er enige i, at det de laver på Tekstværkstedet, giver mening for dem (62% meget enige, 38% noget enig). Der er enighed om, at det de arbejder med er spændende, at de lærer meget på værkstedet, og at de bliver fagligt bedre, mens de går på Tekstværkstedet. Alle eleverne synes, at lærerne er gode til at undervise (85% meget enige og 15% noget enige). De ved hvad lærerne forventer af dem, og de føler ikke, at der ikke bliver stillet for store krav. De føler at lærerne kan lide dem, og at de får ros af lærerne. En overvejende del af eleverne taler også om andet end fag med deres lærere. Alle eleverne føler, at de er med til at bestemme, hvad de laver på Tekstværkstedet. Alle eleverne mener at de har det godt med hinanden på Tekstværkstedet, men der er alligevel én elev, som føler at nogle af de andre elever og lærere ikke kan lide vedkommende. 92% af eleverne bruger skolens vejledere til uddannelsesvejledning, og 69% bruger også vejlederen til andet end uddannelsesvejledning. 100% af eleverne er enige i, at de nogle gange har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole 38% meget enig, 62% noget enig Eleverne på Tekstværkstedet er overvejende tilfredse med skolens sociale aktiviteter. Det psykiske undervisningsmiljø på Tekstværkstedet er særdeles godt. Eleverne føler, at de er velkomne, de føler at de bliver taget alvorligt, og de føler, at der er et stort udbytte af undervisningen på skolen. Den ene elev, som har svaret at vedkommende ikke føler, at de andre og lærerne kan lide vedkommende, har kommenteret at vedkommende heller ikke føler sig velkommen andre steder på skolen, hvilket ikke er godt for denne elev. På den anden side, kan man formode, at en stor del af disse følelser er elevens egen. Dels er der meget stor tilfredshed på netop disse punkter hos de andre elever og dels er der en hel del af eleverne på Tekstværkstedet, som er meget sårbare og skrøbelige. Det er formodentlig også deri, at årsagen til at eleverne har svært ved at koncentrere sig kan findes. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed om at værkstedet har god plads og at lyset er godt. 91% er enige i at værkstedet er godt indrettet. Der er tilfredshed med temperaturen på værkstedet, men flere af eleverne finder at luften på værkstedet nogle gange er dårlig (23% meget enig, 9% noget enig, 46% lidt enig).. 15% af eleverne synes ikke at instruktionen i brug af udstyret på værkstedet har været tilstrækkelig. Ingen har ikke fået instruktion i, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Mht. pausefaciliteterne er der større tilfredshed med faciliteterne inden for. Der er stort set enighed om, at skolens toiletter (2. sal) ofte er pæne og rene. 8

9 På Tekstværkstedet er 69% af eleverne rygere. Der er enighed i skolens rygepolitik Det fysiske undervisningsmiljø på Tekstværkstedet er godt. Der er opsat skilte der opfordrer til at åbne vinduer og forlade lokalerne i pauserne. Det skal undersøges om disse anbefalinger overholdes. Det er fast rutine ved modtagelse af elever, at alle informeres om alle udgangene på skolen. Desuden er der opsat skilte, der viser vej til flugtveje og nødudgange. Det æstetiske undervisningsmiljø: På Tekstværkstedet synes næsten alle elever, at skolen har et pænt udseende, og at skolens omgivelser er gode. Ligeledes synes Tekstværkstedets elever, at der er pæn udsmykning på gangene og på skolen. Eleverne på Tekstværkstedet er 100% enige i, at der er en god atmosfære på skolen (62% meget, 38% noget), og at der er hyggeligt på værkstedet (92% meget enige, 8% noget enige). Alle eleverne fra Tekstværkstedet kan lide at komme på kontoret. Eleverne på Tekstværkstedet kan i overvejende grad godt finde et sted på skolen, hvor der er ro, men der er 38% som synes, at der generelt er for meget støj på skolen. Der er stor tilfredshed med det æstetiske miljø på Tekstværkstedet, hvilket afspejler den andre områder af undersøgelsen. Dog er det bekymrende at mange af værkstedets elever mener, at der generelt er for meget støj på skolen, og det bør afklares hvor og hvornår det er. Dog er det positivt, at mange kan finde et rart sted, hvor de kan få ro, hvilket formodentlig er på selve værkstedet. Fotoværkstedet Der var 80% kvinder og 20% mænd på Fotoværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 40% år, 53% er år og 7% år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 33% mener, at der er blandt de bedste, 54% mener, at de er gode og 20 har valgt ikke at tage stilling til dette. På en vurdering af skolen svarer de således: 20% at den er rigtig god, 47% at den er god og 33% at den er nogenlunde. 40% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder, med følgende begrundelser: Personlige, Har fået arbejde, Er optaget på en anden fotoskole og Mangler fagligt udbytte. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at det der laves på værkstedet, giver mening for eleverne (33% meget enig, 53% noget enig og 14% lidt enig). Alle, på nær en, føler, at de lærer meget på skolen, alle føler, at de bliver bedre til faget på deres værksted, og at det, de arbejder med, er spændende (overvejende nogen enighed ). 9

10 Alle eleverne er også noget enige i, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Alle eleverne synes, at lærerne er gode til at undervise, men der er ikke helt klarhed hos eleverne i forhold til, hvad lærerne forventer af eleverne. Eleverne føler heller ikke, at de får ros ofte nok af lærerne, og enkelte er i tvivl om, hvorvidt lærerne kan lide dem. De fleste af eleverne taler med lærerne om andet, end det der laves på værkstedet, og ingen af eleverne føler, at lærerne stiller for store krav. Alle eleverne er enige i, at de har det godt med hinanden, dog er der få, der til tider føler, at nogle af de andre elever ikke kan lide dem, og at de nogle gange føler sig udenfor. Langt de fleste af eleverne føler, at der kunne være flere sociale aktiviteter på skolen. 80% af værkstedets elever bruger skolens vejledere til uddannelsesvejledning, og stort set lige så mange taler også med deres vejledere om andet end uddannelse. Alle eleverne på Fotoværkstedet har i forskellige grader svært ved at koncentrere sig, når de er i skole (27% meget enig, 47% noget enig, 26% lidt enig). Det står godt til med det psykiske undervisningsmiljø på Fotoværkstedet. Dog er der hos nogle af eleverne nogen usikkerhed at spore i forhold til lærerne. Med hensyn til hvor vidt eleverne føler, at de får (nok) ros af lærerne er svær at forholde sig til, det er muligt, at lærerne roser eleverne, uden at disse føler det eller bemærker det. Det kan også skyldes usikkerheden i forhold til, hvad lærerne forlanger af dem; for når det kommer til lærerne evne til at undervise er elever ikke i tvivl om at de er gode, hvilket også kan spores i at eleverne føler, at de lærer noget og at de bliver bedre. Men lærerne bør forsøge at afdække dette, da det samme gjorde sig gældende ved sidste undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. Virkelig mange af eleverne på Fotoværkstedet har koncentrationsproblemer, når de er i skole. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at der er god plads på værkstedet, næsten alle er enige om at der er godt lys på værkstedet. Dog er der stor forskel på hvorvidt eleverne føler, at værkstedet er godt indrettet. Ligeledes er der stor spredning i besvarelserne i forhold til hvorvidt der nogle gange er koldt på værkstedet og at luften nogle gange er dårlige på værkstedet. Alle elever er enige i, at de har fået god instruktion i brug af værktøj og udstyr på værkstedet. Næsten alle elever mener ikke at have fået at vide, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. En overvejende del af eleverne (87%) finder skolens toiletter i nogenlunde stand. 40% af eleverne er ikke enige i, at de har et godt sted at være udenfor i pauserne; til gengæld mener 87%, at pausefaciliteterne er bedre indenfor. 10

11 Af Fotoværkstedets elever er der 47% rygere. 80% mener, at skolens rygepolitik er god. Fotoværkstedet har tre forskellige lokaliteter (undervisningslokalet på 4. sal, computerrummet på 4. sal og mørkekammeret på 2. sal), hvilket der bør tages højde for næste gang det fysiske undervisningsmiljø skal afdækkes. Fotoeleverne er ikke tilfredse med de udendørs pausefaciliteter, hvilket bør undersøges. Der er primært to steder at opholde sig udenfor. På en terrasse og under rygehalvtaget, hvor flere af eleverne har givet udtryk for at der ikke er særlig hyggeligt eller rart, men det er et område, som svært at holde hyggeligt og rart, da de elever der ryger finder det meget svært at benytte askespandene. Desuden er der mange af rygerne, der har for vane at stå og spytte, når de ryger. Fotoværkstedets hovedlokale på 4. sal og Mørkekammeret grænser begge op til skolens bagtrappe, som er en flugtvej. Der er skilte i disse lokaler, som viser flugtveje, det kan derfor undre, at eleverne ikke ved hvilken vej de skal ud i tilfælde af brand. Det æstetiske undervisningsmiljø: Der er spredt enighed om hvorvidt skolen har et pænt udseende, 33% er uenige i dette, dog er alle, på nær én, enige i at skolens omgivelser er gode. Der er enighed om at gangene er pæne, men der mangler generelt udsmykning på skolen, mener eleverne. Fotoeleverne synes ikke (87%), at det er svært at finde et sted med ro. Næsten alle eleverne (40% meget, 33% noget og 13) synes, at værkstedet er hyggeligt, og alle synes, at der er en god atmosfære på skolen. Næsten alle eleverne på Fotoværkstedet kan godt lide at komme på kontoret. Enkelte elever har valgt at kommentere deres besvarelser. De synes at der er for få computere og finder det meget forvirrende at nogle af deres undervisningsopgaver er fundet på i sidste øjeblik [således oplever de det]. Videoværkstedet Der var 67% kvinder og 33% mænd på Videoværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 78% år og 22% er år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 44% mener, at der er blandt de bedste, 44% mener at de er gode og 12% har valgt ikke at svare på dette. På en vurdering af skolen svarer de således: 12% at den er rigtig god, 66% at den er god og 22% at den er nogenlunde. 12% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder. Grundet: Positivt uddannelsesvalg. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at det der laves på værkstedet giver mening for eleverne (33% meget enig, 44% noget enig, 23% lidt enig). Alle (56% meget, 22% noget, 22% lidt) føler at de bliver bedre til faget på deres værksted, men det svarer ikke helt overens med, når eleverne skal forholde sig til hvorvidt de lærer noget på 11

12 Videoværkstedet (22% meget enig, 33 noget enig, 33% lidt enig og 11 ikke enig). Der er også 22% af de adspurgte elever, der ikke finder faget spændende. Der er ingen af de adspurgte elever, som er meget enige i at lærerne er gode til at undervise, men heller ikke nogen, som ikke er enige heri (67% noget enig og 33% lidt enig). Ingen af de adspurgte elever er meget enige i, at de tit får ros af lærerne, dog er 33% Noget enig 56% lidt enig, og 11 ikke enig. En del af eleverne på Videoværkstedet er i tvivl om hvorvidt lærerne kan lide dem (11% meget enig, 11% noget enig, 44% lidt enig). 66% føler at lærerne stiller for store krav til dem (33% noget enig og 33% lidt enig), men alle de adspurgte elever (11% meget, 67% noget og 22% lidt) er enige i at der er medbestemmelse på Videoværkstedet, og en del af eleverne taler også med lærerne om andet end det, der arbejdes med på værkstedet. Eleverne på Videoværkstedet finder, at der er for få sociale aktiviteter på skolen, men alle eleverne er enige i, at de har det godt med hinanden på Videoværkstedet. 67% af værkstedets elever bruger skolens vejledere til uddannelsesvejledning, men der er en del færre, som også taler med vejlederne om andet end uddannelse. 33% af eleverne på Videoværkstedet har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole, men der er også elever, som kun kender lidt eller slet intet til dette problem. Det står ikke helt godt til med det psykiske undervisningsmiljø på Videoværkstedet på alle forhold. Der er en del usikkerhed at spore blandt eleverne i forhold til lærerne, hvor vidt lærerne kan lide dem. Nogle af eleverne føler at lærerne stiller for store krav til dem, og at lærerne roser dem for lidt. På Videoværkstedet er der flere forskellige lærere i forskellige ansættelsesgrader, så det er svært at forholde sig til sådanne udtalelser, da det ikke er klart, om det gælder alle lærerne eller nogle af dem, men det er forhold, som skal tages alvorligt, og lærerne bør drøfte indbyrdes, hvorledes de forholder sig til dette og til eleverne. Desuden vil det være godt at drøfte dette med eleverne, så lærerne får et klarere billede af deres ønsker og hvordan de opfatter, når der stilles krav og hvad de opfatter som ros/ikke ros. Men lærerne bør forsøge at afdække dette, da det samme gjorde sig gældende ved sidste undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er spredt enighed blandt de adspurgte elever med hensyn til, hvorvidt der er god plads på værkstedet, hvor godt lyset er og hvorledes indretningen er god. Ligeledes finder nogle af værkstedets elever at luften nogle gange er dårlig, og at det nogle gange er koldt på værkstedet. Eleverne føler, at de generelt har fået god instruktion i brugen af værkstedets udstyr Eleverne på Videoværkstedet er ikke velinformeret om hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Alle eleverne på Videoværkstedet er enige i, at toiletterne er pæne og rene. 12

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere