Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12."

Transkript

1 Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december En overvejende del af disse elever havde på det tidspunkt gået på skolen 4-5 måneder. Det benyttede skema er udviklet på skolen med inspiration fra et skema (til ungdomsuddannelser) udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum) samt erfaringer med skolens elever, værksteder, undervisning og fag. Undersøgelsen af det psykiske undervisningsmiljø er vægtet meget. Et velfungerende psykisk undervisningsmiljø er afgørende for elevernes trivsel, personlige og sociale kompetenceudvikling, som danner basis og grundlag for elevernes faglige udbytte af et skoleophold. Skemaet er inddelt i fire hovedgrupper: 1 generelle informationer (alder, køn og lignende) 2 Det psykiske undervisningsmiljø 3 Det fysiske undervisningsmiljø 4 Det æstetiske undervisningsmiljø Endelig er der, efter skolen fik et køkken og en kantine i 2010, tilføjet tre spørgsmål om hvorvidt eleverne benytter dette. Der er fire besvarelsesmuligheder: Meget enig, Noget enig, Lidt enig og Ikke enig. Enkelte har valgt ikke at svare på nogle af spørgsmålene. Besvarelserne behandles på følgende måde: I de tre hovedgrupper, som direkte berører miljøet (det psykiske, det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø) behandles disse grupper som et hele og enkelte sætninger/spørgsmål trækkes ud, hvis de viger fra det generelle billede, eller der er særlig grund til at behandle dem. Det er derfor en fordel at have læst bilag 1, inden man læser om de enkelte værksteder - evt. have bilag 1 i nærheden ved gennemlæsning af rapporten. De 10 værksteder gennemgås enkeltvis, da undervisningsmiljøet på produktionsskolen primært findes på værkstederne; det er dér eleverne føler det store tilhørsforhold. Sluttelig laves en opsummering for hele skolen på mere generelle punkter. Enkelte steder kan der forekomme henvisninger til tidligere undersøgelser af undervisningsmiljøet. Inden rapporten læses skal man lige gøre sig klart, at de adspurgte elever, på grund af løbende optag på produktionsskolerne har gået på skolen i forskellige tidsrum. Der er derfor forhold, som flere af eleverne, af naturlige årsager, hverken har set eller oplevet, men som de svarer på alligevel. Det er ikke tilladt at ryge inden for på Produktionsskolen k-u-b-a. Det er, da undersøgelsen blev foretaget, tilladt at ryge udenfor, hvor der er indrettet et rygehjørne, med halvtag.

2 Indhold: De enkelte værksteders miljø Musikværkstedet side 2 Grafisk værksted side 4 Teaterværkstedet side 6 Tekstværkstedet side 7 Fotoværkstedet side 9 Videoværkstedet side 11 Lydværkstedet side 13 Køkkenværksted side 15 Fysisk værksted side 17 Service- og vedligeholdelsesværksted side 20 Generel opsummering side 22 (Herunder kantine/spiseordning) Musikværkstedet Er skolens største værksted. Værkstedet er normeret til 24 elever som primært er inddelt i tre mindre hold. Disse mindre hold skifter løbende besætning, så alle elever kommer til at arbejde sammen på skift. Det har store pædagogiske fordele, men kan være krævende for de mere indadvendte elever og kan således påvirke undervisningsmiljøet. 63% af eleverne er mænd. Aldersfordelingen er: 32% på år, 58% på år, 5% på år og 5% på år. Når eleverne skal vurdere deres egne færdigheder til faget på værkstedet, mener 37% at de er blandt de bedste, 63% at de er gode. 63% vurderer skolen rigtig god og 37% god. 11% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder (Grundet: ensformigt og anden uddannelse ). Det psykiske undervisningsmiljø: Alle er enige i, at det, de laver på værkstedet, giver mening for dem; at de lærer noget; at de bliver bedre til faget på værkstedet; at faget er spændende; at der er medbestemmelse og at lærerne er gode til at undervise. Næsten alle føler, at de ved, hvad lærerne forventer af dem, og alle føler at lærerne kan lide dem, og at lærerne roser dem. Det sociale liv trives også godt på værkstedet: 95% af eleverne på Musikværkstedet mener, at de har det godt med hinanden på værkstedet (58% meget enig, 37% noget og 5% lidt enig). Dog er der elever, som føler, at der er nogle af de andre, som ikke kan lide dem (32% er lidt enige heri). Det er ikke så godt, men heldigvis er der tale om lidt enighed, og det kan skyldes usikkerhed, da alle på den anden side føler at eleverne har det godt med hinanden. Mange af eleverne taler med lærerne om andre forhold end det faglige. 2

3 På Musikværkstedet bruger eleverne skolens vejledere meget (89%) til uddannelsesvejledning, og 68% af dem taler med vejlederen om andet end uddannelse og vejledning. 32% af de adspurgte elever fra Musikværkstedet mener ikke, at de sociale arrangementer på skolen er gode, og 37% at de kun er lidt gode. Mange (68%) af Musikværkstedets elever (16% er meget enige, 16% noget enige og 37% lidt enige i at de) har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole. Det psykiske undervisningsmiljø på Musikværkstedet er rigtig godt. Eleverne oplever, at det faglige udbytte er højt, de er glade for lærerne og føler sig værdsatte af lærerne og af de andre elever på værkstedet. Det fysiske undervisningsmiljø: Musikværkstedets område består af 6 undervisningslokaler af forskellige størrelser, et lærerkontor og tre pauseområder. Der er enighed om, at der er god plads, at der er godt lys på værkstedet, og at indretningen af værkstedet er god. Luften er nogle gange dårlig, og der er ligeledes enighed om, at der nogle gange er koldt på værkstedet. 79% mener at pausefaciliteterne uden for er gode, og 93% mener at pausefaciliteterne inden for er gode. Der er 16%, som ikke er enige i at skolens toiletter er pæne og rene. (Det drejer sig formodentlig kun om toiletterne på 3. sal, hvor Musikværkstedet er). Det er meget forskelligt, hvad eleverne føler i forhold til tilstrækkelig instruktion i brugen at udstyret på deres værksted. Ingen af eleverne føler sig informeret om, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Der er 63% rygere blandt Musikværkstedets elever. Alle er enige i at skolen har en god rygepolitik. Musikundervisningslokaler er svære mht. indeklima, da de er lydisolerede og dermed meget tætte. Det stiller store krav til udluftning i pauser og til rengøring/støvsugning. Der er opsat affugtere/luftrensere i de mest benyttede lokaler (dem hvor der er flest personer på én gang), men ved langt de fleste eftersyn er disse slukkede. Ligeledes er der opsat skilte der opfordrer til at åbne døre og vinduer og tænde for udsugning i alle pauser, dette overholdes også sjældent, har det vist sig ved besøg. I løbet af sommeren 2012 fornyes og forbedres udsugningen i de tre sammenspilslokaler, hvilket formodentlig ved udbedre problemet, og formodentlig også hjælpe på temperaturen, da der er tale om aircondition, som også kan give varme. Siden undersøgelsen er lavet, er toiletforholdene på den etage, hvor Musikværkstedet er, blevet bedre. Et af toiletterne er blevet renoveret, et andet lukket, og benyttes kun af personalet. 3

4 Det er blevet fast rutine ved modtagelse af elever, at alle informeres om alle udgangene på skolen. Desuden er der opsat skilte, der viser vej til flugtveje og nødudgange. Det æstetiske undervisningsmiljø: Det er ikke alle eleverne på Musikværkstedet der synes at skolen er pæn. (11% synes slet ikke), til gengæld synes alle, at skolen ligger i gode omgivelser. Alle er enige i, at der er en god atmosfære på skolen (84% at der er en rigtig god atmosfære). Stort set alle eleverne kan lide at komme på skolens kontor. Skolens og gangenes udsmykning er der ikke tilfredshed med, idet 27% ikke finder gangene pænt udsmykket, og der er enighed om, at der mangler udsmykning på skolen. På Musikværkstedet er der elever, som synes, at der generelt er for meget støj på skolen og at det kan være svært at finde et sted, hvor der er ro. Sluttelig er det værd at bemærke at 100% er enige i at deres værksted er hyggeligt at være i (95% er meget eller noget enige heri). Der skal arbejdes på at skabe mere ro i pauserne på Musikværkstedet. Det skal være således, at det er muligt at hvile ørerne og hovedet i pauserne. Elevbemærkninger: Her er mega svedigt og k-u-b-a for det win n Grafisk værksted På Grafisk værksted er der 44% mænd og 56% kvinder. Aldersfordelingen er: 33% på år, 67% på år Når eleverne skal vurdere deres egne færdigheder til faget på værkstedet, mener 11%, at de er blandt de bedste, 56% at de er gode og 11% at de ikke er så gode. 22% har valgt ikke at svare på dette. 22% vurderer at skolen er rigtig god, og 78% at den er god. En enkelt elev har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder pga. ønske om uddannelsesskift. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er nogen eller lidt enighed om at arbejdet på Grafisk værksted giver mening for elever. 100% er enige i, at de lærer noget på værkstedet, og 100% er enige i, at de bliver bedre til faget på værkstedet. Alle eleverne synes også, at det er spændende, men det er hhv. noget eller lidt spændende, altså ingen der finder, at det er meget spændende. Ikke alle elever føler, at lærerne kan lide dem (33% er meget eller noget enige heri), men de ved hvad lærerne forventer af dem. Dog er der 44%, der mener (lidt), at lærerne stiller for store krav til dem. Ikke alle elever føler, at de får ros nok af lærerne, men eleverne føler at lærerne er gode til at undervise, og at der er medbestemmelse på værkstedet. Alle eleverne er enige (88% meget enige, 12% noget enige) i, at eleverne har det godt med hinanden på Grafisk værksted, dog er der enkelte, der føler, at de andre ikke kan lide dem, og nogle der til tider føler sig lidt udenfor. 4

5 Eleverne på værkstedet bruger i høj grad vejlederne på skolen til uddannelsesvejledning, men også til andet. Ligeledes tilkendegiver en overvejende del af eleverne at de også taler andet end fag med lærerne. Eleverne på Grafisk værksted er overvejende tilfredse med de sociale aktiviteter, der er på skolen. Alle eleverne på Grafisk værksted er i forskellige grader enige i at de nogle gange har svært ved at koncentrere sig når de er i skole. Det står overvejende godt til med det psykiske undervisningsmiljø på Grafisk værksted. Der er dog ingen elever, der føler, at det de laver er meget spændende (de svarer noget eller lidt spændende), ganske som når de skal svare på, hvorvidt det giver mening for dem. Dette kan hænge sammen med, at nogle af eleverne ikke vil vælge at beskæftige sig med det grafiske fag fremover, eller at de ikke er udelt begejstrede for de grafiske discipliner, de har arbejdet med på tidspunktet for undersøgelsen. Eleverne føler dog, at de bliver bedre til faget og at lærerne er gode til at undervise. Der er dog nogle af eleverne, der føler at lærerne ikke kan lide dem (i forskellige grader) og at de ikke får tilstrækkeligt ros af lærerne. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at der er god plads og godt lys på Grafisk værksted. Der er også enighed om at værkstedet er godt indrettet, og at eleverne er instrueret i at bruge værkstedets udstyr og maskiner (100% enighed til alle svar). Der er ikke enighed om hvorvidt der nogle gange er koldt på værkstedet, men nogle oplever nogle gange, at luften er lidt dårlig nogle gange. Stort det ingen mener, at have fået at vide, hvorledes de skal forholde sig i tilfælde af brand. Eleverne på værkstedet er stort set enige i at pausefaciliteterne inden for og uden for er gode og der er 100% enighed om at skolen har en god rygepolitik. Blandt eleverne er der 67% ikke rygere og 33% rygere. Det fysiske miljø er stort set tilfredsstillende. Det skal afklares, om luften er dårlig pga. forskellige former for maling og undervisningsmaterialer, og om der i så fald kan gøres noget hermed. Ligeledes skal det afklares hvornår og hvordan, der er koldt på værkstedet. Om det er særlige tider på dagen, eller særlige dage. Det er et værksted, hvor nogle af eleverne sidder stille i mange timer og arbejder. Det vil måske hjælpe på kropstemperaturen, hvis der blev holdt pauser regelmæssigt og at eleverne i disse pauser opfordres til at bevæge sig mere, samt at der i pauserne bliver luftet ud. Grafisk værksted benytter også et computerrum, som de deler med Fotoværkstedet. Det bør afklares, om nogle af disse gener er i dette lokale (kulde og dårlig luft). Det æstetiske undervisningsmiljø: Næsten alle elever er enige i, at skolen har et pænt udseende, og at skolens omgivelser er gode. 5

6 Der er enighed om en god atmosfære på skolen, at værkstedet er hyggeligt at være i, og eleverne kan godt lide at komme på kontoret. Der er nogen enighed om, at der mangler udsmykning på skolen og heller ikke tilfredshed med udsmykningen af gangene. Eleverne på Grafisk værksted kan godt finde et rart og roligt sted at være, men der er elever, som finder at der generelt er for meget støj på skolen. Med hensyn til udsmykningen, så bør det undersøges, hvad eleverne ser i forhold til dette. På 4. sal, hvor Grafisk værksted ligger har eleverne meget stor indflydelse på omfanget og kvaliteten af udsmykning, så det bør afdækkes om det er på den etage eleverne mener, at udsmykningen har mangler, eller om det er resten af skolen. Teaterværkstedet Blandt de adspurgte er 91% kvinder. 64% er mellem år og 36% er mellem år. 36% synes, at de er blandt de bedste, og 45% at de er gode til faget på værkstedet. 18% har valgt ikke at tage stilling til dette. Eleverne på Teaterværkstedet vurderer skolen som værende rigtig god (36%), god (55%), og resten (9%) mener, at den er nogenlunde. Der er ingen af eleverne på Teaterværkstedet, som har overvejet at skifte skole på det tidspunkt undersøgelsen blev foretaget. Det psykiske undervisningsmiljø: Arbejdet på Teaterværkstedet giver mening for eleverne (73% af de adspurgte er meget enige heri. Der er dog en enkelt elev, for hvem det ikke giver mening). Der er enighed (100%) om, at eleverne bliver bedre til faget på værkstedet, og at de lærer meget. Ligeledes synes alle, at det de arbejder med er spændende. Alle er enige (meget og noget) i at lærerne er gode til at undervise og at lærerne roser eleverne. En overvejende del af eleverne føler ikke, at lærerne stille for store krav til dem, og eleverne føler at lærerne kan lide dem (to er dog lidt usikre herpå). Eleverne taler med lærerne om andet end undervisningen. Alle, på nær én er enige i, at de har medindflydelse på værkstedet. Alle er enige i, at eleverne har det godt med hinanden på Teaterværkstedet, dog er der elever, som føler at (er noget eller lidt enige i) andre ikke kan lide dem. Ligeledes er der enkelte, der nogle gange føler sig uden for, når de er i skole. Alle eleverne bruger skolens vejledere til udannelsesvejledning, men det er kun ca. halvdelen af de adspurgte, der taler med deres vejlederen om andet end det. Det psykiske undervisningsmiljø på Teaterværkstedet er rigtig godt. Eleverne føler at det giver mening for dem at være på skolen og at de lærer noget. De er glade for og trygge ved hinanden og der er meget stor tillid til lærerne på alle planer, hvilket formodentlig har en del af æren for det flotte billede generelt. 6

7 Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed (100%) om, at der er god plads på værkstedet, at det er godt indrettet, og at der er godt med lys. En overvejende del af eleverne synes, at der er koldt på værkstedet, og en overvejende del af eleverne finder luften dårlig i nogen eller mindre grad. Da der kun er et stereoanlæg og nogle teaterlamper i Teaterværkstedet ses bort fra elevernes holdning til instruktionen af udstyr, men ingen af eleverne har ikke fået instruktion i, hvad de gør hvis det brænder. Der er enighed om, at pausefaciliteterne ude og inde er gode. Der er stort set enighed om at skolens toiletter (1. sal) ofte er pæne og rene. På Teaterværkstedet er der 45% rygere og alle eleverne er enige om, at skolen har en god rygepolitik. Problemerne med at det nogle gange er koldt på værkstedet og at luften nogle gange er dårlig skal afdækkes. Muligvis hænger luftkvaliteten sammen med, at eleverne arbejder kropsligt og kommer til at svede. Det er fast rutine ved modtagelse af elever, at alle informeres om alle udgangene på skolen. Desuden er der opsat skilte, der viser vej til flugtveje og nødudgange. Det æstetiske undervisningsmiljø: Der er enighed om at skolen har et pænt udseende, og at den ligger i gode omgivelser (stor enighed herom). Der er enighed om at der mangler udsmykning på skolen, men at gangene er pænt udsmykket. Eleverne på Teaterværkstedet kan godt finde et rart sted med ro, men nogle elever (55% meget enig, 36% noget enig og 9% lidt enig) synes, at der generet er støj på skolen. Eleverne på Teaterværkstedet synes, at det er forholdsvist nemt at finde et sted hvor de kan få ro. 100% er enige i, at der er en god atmosfære på skolen, at der er hyggeligt på deres værksted, og at de godt kan lide at komme på kontoret. Af kommentarer til undersøgelsen har en elev valgt at tegne et hjerte! Tekstværkstedet På Tekstværkstedet er der 31% mænd og 69% kvinder. 23% af eleverne er mellem år, 69% er mellem år og 8% mellem år. 23% af eleverne mener, at de er blandt de bedste og 77% at de er gode. Eleverne vurderer skolen således: 69% finder den rigtig god, 13% finder den god og 8% nogenlunde. 15% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder pga. overvejelser om anden uddannelse eller pga. eget fravær. 7

8 Det psykiske undervisningsmiljø: Alle eleverne er enige i, at det de laver på Tekstværkstedet, giver mening for dem (62% meget enige, 38% noget enig). Der er enighed om, at det de arbejder med er spændende, at de lærer meget på værkstedet, og at de bliver fagligt bedre, mens de går på Tekstværkstedet. Alle eleverne synes, at lærerne er gode til at undervise (85% meget enige og 15% noget enige). De ved hvad lærerne forventer af dem, og de føler ikke, at der ikke bliver stillet for store krav. De føler at lærerne kan lide dem, og at de får ros af lærerne. En overvejende del af eleverne taler også om andet end fag med deres lærere. Alle eleverne føler, at de er med til at bestemme, hvad de laver på Tekstværkstedet. Alle eleverne mener at de har det godt med hinanden på Tekstværkstedet, men der er alligevel én elev, som føler at nogle af de andre elever og lærere ikke kan lide vedkommende. 92% af eleverne bruger skolens vejledere til uddannelsesvejledning, og 69% bruger også vejlederen til andet end uddannelsesvejledning. 100% af eleverne er enige i, at de nogle gange har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole 38% meget enig, 62% noget enig Eleverne på Tekstværkstedet er overvejende tilfredse med skolens sociale aktiviteter. Det psykiske undervisningsmiljø på Tekstværkstedet er særdeles godt. Eleverne føler, at de er velkomne, de føler at de bliver taget alvorligt, og de føler, at der er et stort udbytte af undervisningen på skolen. Den ene elev, som har svaret at vedkommende ikke føler, at de andre og lærerne kan lide vedkommende, har kommenteret at vedkommende heller ikke føler sig velkommen andre steder på skolen, hvilket ikke er godt for denne elev. På den anden side, kan man formode, at en stor del af disse følelser er elevens egen. Dels er der meget stor tilfredshed på netop disse punkter hos de andre elever og dels er der en hel del af eleverne på Tekstværkstedet, som er meget sårbare og skrøbelige. Det er formodentlig også deri, at årsagen til at eleverne har svært ved at koncentrere sig kan findes. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed om at værkstedet har god plads og at lyset er godt. 91% er enige i at værkstedet er godt indrettet. Der er tilfredshed med temperaturen på værkstedet, men flere af eleverne finder at luften på værkstedet nogle gange er dårlig (23% meget enig, 9% noget enig, 46% lidt enig).. 15% af eleverne synes ikke at instruktionen i brug af udstyret på værkstedet har været tilstrækkelig. Ingen har ikke fået instruktion i, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Mht. pausefaciliteterne er der større tilfredshed med faciliteterne inden for. Der er stort set enighed om, at skolens toiletter (2. sal) ofte er pæne og rene. 8

9 På Tekstværkstedet er 69% af eleverne rygere. Der er enighed i skolens rygepolitik Det fysiske undervisningsmiljø på Tekstværkstedet er godt. Der er opsat skilte der opfordrer til at åbne vinduer og forlade lokalerne i pauserne. Det skal undersøges om disse anbefalinger overholdes. Det er fast rutine ved modtagelse af elever, at alle informeres om alle udgangene på skolen. Desuden er der opsat skilte, der viser vej til flugtveje og nødudgange. Det æstetiske undervisningsmiljø: På Tekstværkstedet synes næsten alle elever, at skolen har et pænt udseende, og at skolens omgivelser er gode. Ligeledes synes Tekstværkstedets elever, at der er pæn udsmykning på gangene og på skolen. Eleverne på Tekstværkstedet er 100% enige i, at der er en god atmosfære på skolen (62% meget, 38% noget), og at der er hyggeligt på værkstedet (92% meget enige, 8% noget enige). Alle eleverne fra Tekstværkstedet kan lide at komme på kontoret. Eleverne på Tekstværkstedet kan i overvejende grad godt finde et sted på skolen, hvor der er ro, men der er 38% som synes, at der generelt er for meget støj på skolen. Der er stor tilfredshed med det æstetiske miljø på Tekstværkstedet, hvilket afspejler den andre områder af undersøgelsen. Dog er det bekymrende at mange af værkstedets elever mener, at der generelt er for meget støj på skolen, og det bør afklares hvor og hvornår det er. Dog er det positivt, at mange kan finde et rart sted, hvor de kan få ro, hvilket formodentlig er på selve værkstedet. Fotoværkstedet Der var 80% kvinder og 20% mænd på Fotoværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 40% år, 53% er år og 7% år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 33% mener, at der er blandt de bedste, 54% mener, at de er gode og 20 har valgt ikke at tage stilling til dette. På en vurdering af skolen svarer de således: 20% at den er rigtig god, 47% at den er god og 33% at den er nogenlunde. 40% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder, med følgende begrundelser: Personlige, Har fået arbejde, Er optaget på en anden fotoskole og Mangler fagligt udbytte. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at det der laves på værkstedet, giver mening for eleverne (33% meget enig, 53% noget enig og 14% lidt enig). Alle, på nær en, føler, at de lærer meget på skolen, alle føler, at de bliver bedre til faget på deres værksted, og at det, de arbejder med, er spændende (overvejende nogen enighed ). 9

10 Alle eleverne er også noget enige i, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Alle eleverne synes, at lærerne er gode til at undervise, men der er ikke helt klarhed hos eleverne i forhold til, hvad lærerne forventer af eleverne. Eleverne føler heller ikke, at de får ros ofte nok af lærerne, og enkelte er i tvivl om, hvorvidt lærerne kan lide dem. De fleste af eleverne taler med lærerne om andet, end det der laves på værkstedet, og ingen af eleverne føler, at lærerne stiller for store krav. Alle eleverne er enige i, at de har det godt med hinanden, dog er der få, der til tider føler, at nogle af de andre elever ikke kan lide dem, og at de nogle gange føler sig udenfor. Langt de fleste af eleverne føler, at der kunne være flere sociale aktiviteter på skolen. 80% af værkstedets elever bruger skolens vejledere til uddannelsesvejledning, og stort set lige så mange taler også med deres vejledere om andet end uddannelse. Alle eleverne på Fotoværkstedet har i forskellige grader svært ved at koncentrere sig, når de er i skole (27% meget enig, 47% noget enig, 26% lidt enig). Det står godt til med det psykiske undervisningsmiljø på Fotoværkstedet. Dog er der hos nogle af eleverne nogen usikkerhed at spore i forhold til lærerne. Med hensyn til hvor vidt eleverne føler, at de får (nok) ros af lærerne er svær at forholde sig til, det er muligt, at lærerne roser eleverne, uden at disse føler det eller bemærker det. Det kan også skyldes usikkerheden i forhold til, hvad lærerne forlanger af dem; for når det kommer til lærerne evne til at undervise er elever ikke i tvivl om at de er gode, hvilket også kan spores i at eleverne føler, at de lærer noget og at de bliver bedre. Men lærerne bør forsøge at afdække dette, da det samme gjorde sig gældende ved sidste undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. Virkelig mange af eleverne på Fotoværkstedet har koncentrationsproblemer, når de er i skole. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at der er god plads på værkstedet, næsten alle er enige om at der er godt lys på værkstedet. Dog er der stor forskel på hvorvidt eleverne føler, at værkstedet er godt indrettet. Ligeledes er der stor spredning i besvarelserne i forhold til hvorvidt der nogle gange er koldt på værkstedet og at luften nogle gange er dårlige på værkstedet. Alle elever er enige i, at de har fået god instruktion i brug af værktøj og udstyr på værkstedet. Næsten alle elever mener ikke at have fået at vide, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. En overvejende del af eleverne (87%) finder skolens toiletter i nogenlunde stand. 40% af eleverne er ikke enige i, at de har et godt sted at være udenfor i pauserne; til gengæld mener 87%, at pausefaciliteterne er bedre indenfor. 10

11 Af Fotoværkstedets elever er der 47% rygere. 80% mener, at skolens rygepolitik er god. Fotoværkstedet har tre forskellige lokaliteter (undervisningslokalet på 4. sal, computerrummet på 4. sal og mørkekammeret på 2. sal), hvilket der bør tages højde for næste gang det fysiske undervisningsmiljø skal afdækkes. Fotoeleverne er ikke tilfredse med de udendørs pausefaciliteter, hvilket bør undersøges. Der er primært to steder at opholde sig udenfor. På en terrasse og under rygehalvtaget, hvor flere af eleverne har givet udtryk for at der ikke er særlig hyggeligt eller rart, men det er et område, som svært at holde hyggeligt og rart, da de elever der ryger finder det meget svært at benytte askespandene. Desuden er der mange af rygerne, der har for vane at stå og spytte, når de ryger. Fotoværkstedets hovedlokale på 4. sal og Mørkekammeret grænser begge op til skolens bagtrappe, som er en flugtvej. Der er skilte i disse lokaler, som viser flugtveje, det kan derfor undre, at eleverne ikke ved hvilken vej de skal ud i tilfælde af brand. Det æstetiske undervisningsmiljø: Der er spredt enighed om hvorvidt skolen har et pænt udseende, 33% er uenige i dette, dog er alle, på nær én, enige i at skolens omgivelser er gode. Der er enighed om at gangene er pæne, men der mangler generelt udsmykning på skolen, mener eleverne. Fotoeleverne synes ikke (87%), at det er svært at finde et sted med ro. Næsten alle eleverne (40% meget, 33% noget og 13) synes, at værkstedet er hyggeligt, og alle synes, at der er en god atmosfære på skolen. Næsten alle eleverne på Fotoværkstedet kan godt lide at komme på kontoret. Enkelte elever har valgt at kommentere deres besvarelser. De synes at der er for få computere og finder det meget forvirrende at nogle af deres undervisningsopgaver er fundet på i sidste øjeblik [således oplever de det]. Videoværkstedet Der var 67% kvinder og 33% mænd på Videoværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 78% år og 22% er år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 44% mener, at der er blandt de bedste, 44% mener at de er gode og 12% har valgt ikke at svare på dette. På en vurdering af skolen svarer de således: 12% at den er rigtig god, 66% at den er god og 22% at den er nogenlunde. 12% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder. Grundet: Positivt uddannelsesvalg. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at det der laves på værkstedet giver mening for eleverne (33% meget enig, 44% noget enig, 23% lidt enig). Alle (56% meget, 22% noget, 22% lidt) føler at de bliver bedre til faget på deres værksted, men det svarer ikke helt overens med, når eleverne skal forholde sig til hvorvidt de lærer noget på 11

12 Videoværkstedet (22% meget enig, 33 noget enig, 33% lidt enig og 11 ikke enig). Der er også 22% af de adspurgte elever, der ikke finder faget spændende. Der er ingen af de adspurgte elever, som er meget enige i at lærerne er gode til at undervise, men heller ikke nogen, som ikke er enige heri (67% noget enig og 33% lidt enig). Ingen af de adspurgte elever er meget enige i, at de tit får ros af lærerne, dog er 33% Noget enig 56% lidt enig, og 11 ikke enig. En del af eleverne på Videoværkstedet er i tvivl om hvorvidt lærerne kan lide dem (11% meget enig, 11% noget enig, 44% lidt enig). 66% føler at lærerne stiller for store krav til dem (33% noget enig og 33% lidt enig), men alle de adspurgte elever (11% meget, 67% noget og 22% lidt) er enige i at der er medbestemmelse på Videoværkstedet, og en del af eleverne taler også med lærerne om andet end det, der arbejdes med på værkstedet. Eleverne på Videoværkstedet finder, at der er for få sociale aktiviteter på skolen, men alle eleverne er enige i, at de har det godt med hinanden på Videoværkstedet. 67% af værkstedets elever bruger skolens vejledere til uddannelsesvejledning, men der er en del færre, som også taler med vejlederne om andet end uddannelse. 33% af eleverne på Videoværkstedet har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole, men der er også elever, som kun kender lidt eller slet intet til dette problem. Det står ikke helt godt til med det psykiske undervisningsmiljø på Videoværkstedet på alle forhold. Der er en del usikkerhed at spore blandt eleverne i forhold til lærerne, hvor vidt lærerne kan lide dem. Nogle af eleverne føler at lærerne stiller for store krav til dem, og at lærerne roser dem for lidt. På Videoværkstedet er der flere forskellige lærere i forskellige ansættelsesgrader, så det er svært at forholde sig til sådanne udtalelser, da det ikke er klart, om det gælder alle lærerne eller nogle af dem, men det er forhold, som skal tages alvorligt, og lærerne bør drøfte indbyrdes, hvorledes de forholder sig til dette og til eleverne. Desuden vil det være godt at drøfte dette med eleverne, så lærerne får et klarere billede af deres ønsker og hvordan de opfatter, når der stilles krav og hvad de opfatter som ros/ikke ros. Men lærerne bør forsøge at afdække dette, da det samme gjorde sig gældende ved sidste undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er spredt enighed blandt de adspurgte elever med hensyn til, hvorvidt der er god plads på værkstedet, hvor godt lyset er og hvorledes indretningen er god. Ligeledes finder nogle af værkstedets elever at luften nogle gange er dårlig, og at det nogle gange er koldt på værkstedet. Eleverne føler, at de generelt har fået god instruktion i brugen af værkstedets udstyr Eleverne på Videoværkstedet er ikke velinformeret om hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Alle eleverne på Videoværkstedet er enige i, at toiletterne er pæne og rene. 12

13 Over halvdelen (56%) af eleverne på Videoværkstedet er ikke enige i, at de har et godt sted at være uden for i pauserne, mens 89% af eleverne finder pausefaciliteterne inden for gode. Af Videoværkstedets elever er der 11% rygere, og alle eleverne (i forskellige grader) er enige i skolens rygepolitik. Der er problemer med indeklimaet (luftkvaliteten og temperaturen) på Videoværkstedet. Der skal etableres en bedre udsugning i lokalet. Der er mange maskiner i lokalet, og der bør indføres faste rutiner med pauser, hvor der luftes ud. Det bør ligeledes undersøges, hvornår der er koldt på værkstedet, da de maskiner, der er på kontoret afgiver meget varme. Da der arbejdes med computere på Videoværkstedet, er lokalet ofte mørkelagt, hvilket påvirker lyset der. I pauserne bør gardinerne rulles fra. Det skal være fast rutine at informere alle nye elever om flugtveje, samt informere om skilte, der viser flugtveje. Det æstetiske undervisningsmiljø: Alle eleverne på Videoværkstedet (23% meget, 33% noget og 44% lidt) er enige i, at skolen har et pænt udseende, og alle er enige i, at skolens omgivelser er gode. Alle eleverne synes, at gange er udsmykket, så de ser pæne ud, men mener, at der godt kunne være mere udsmykning på skolen generelt. Alle eleverne synes, at deres værksted er hyggeligt at være i, og næsten 80% af eleverne på Videoværkstedet kan godt finde et rat sted, hvor de kan få ro, og finder ikke at der generelt er meget støj på skolen. Alle eleverne på Videoværkstedet synes også, at der er en god stemning på skolen og de fleste af eleverne kan lide at komme på kontoret. Eleverne på Videoværkstedet er tilfredse med det æstetiske undervisningsmiljø Af kommentarer til undersøgelsen har en elev valgt at skrive lortelærer. [?] Lydværkstedet Der var 73% mænd og 27% kvinder på Lydværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 37% år, 45% er år, 9% er år og 9% er år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 9% mener, at der er blandt de bedste, 63% at de er blandt de gode til faget på værkstedet. 9% har valgt ikke at svare på dette. 9% af eleverne synes ikke at de er gode til faget. På en vurdering af skolen svarer de således: 45% at den er rigtig god, 55% at den er god. Der er ingen af eleverne på Lydværkstedet, som har overvejet at skifte skole. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er meget stor enighed om, at det der laves på værkstedet giver mening for eleverne, og at de lærer meget på værkstedet (73% meget enig og 27% noget enig). 13

14 Alle (91% meget enig, 9% lidt enig) føler, at de bliver bedre til faget på værkstedet, og alle føler, at det de arbejder med er meget spændende. Alle eleverne er også enige i, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Samtlige elever er meget enige i, at lærerne er gode til at undervise, de føler at lærerne kan lide dem (én elev er lidt i tvivl). Eleverne føler ikke at lærerne stille for store krav til dem og alle føler at lærerne roser dem. Eleverne på Lydværkstedet taler også med lærerne om andet end faget på værkstedet. Alle (73% meget enige, 27% noget enige) elever er enige i at de har det godt med hinanden på Lydværkstedet, og alle føler, at de andre elever kan lide dem, men få af eleverne føler sig nogen gange lidt uden for, når de er i skole. 91% af værkstedets elever bruger skolens vejleder til uddannelsesvejledning og 73% af eleverne taler også med vejlederne om andet end uddannelse. En del af eleverne på Lydværkstedet har svært ved at koncentrere sig når de er i skole (27% meget, 9% noget, 36% lidt enig). Det psykiske undervisningsmiljø på Lydværkstedet er ekstremt godt. Det er tydeligt, at eleverne følge sig meget velkomne og værdsatte af lærerne på værkstedet, hvilket også har en tydelig afsmitning på det faglige udbytte. Tilfredsheden med lærernes faglige og sociale formåen er helt i top i Lydværkstedet. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er ikke helt enighed i, at der er god plads på værkstedet (64% noget enig, 27% lidt enig og 9% ikke enig). Der er større enighed i, at der er godt lys på værkstedet, og alle er enige i at værkstedet er godt indrettet. Alle (73% meget, 18% noget og 9% lidt) elever er enige om, at de har fået god instruktion i brug af værktøj og udstyr på værkstedet. Der er spredt enighed om, hvorvidt der nogle gange er koldt på værkstedet, og hvorvidt luften nogle gange er dårlig. 55% af eleverne har fået at vide, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Alle eleverne på Lydværkstedet synes, at toiletterne er pæne og rene. Næsten alle eleverne på Lydværkstedet er tilfredse med både de indendørs og de udendørs pausefaciliteter. Af Lydværkstedets elever er der 56% rygere. Alle eleverne på Lydværkstedet er enige i skolens rygepolitik. Lydværkstedet har fem lokaler: Indspilningsrum, mixerrum og tre mindre lokaler med computere. 14

15 Det er vigtigt, at få afklaret hvilke lokaler, eleverne mener, at der er for lidt plads i, for koldt i, og hvor luften er dårlig. Men der er problemer med indeklimaet, når så mange elever mener, at luften er dårlig. Der er opsat skilte der opfordrer til at pauserne overholdes, og at der i alle pauser luftes grundigt ud. Det skal afdækkes om dette følges. Der er indkøbt og opsat en elektrisk luftaffugter til mixerrummet, og det skal undersøges om den benyttes hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt. Ligeledes vil der bliver set på muligheden for at lave en bedre udsugning på den etage, hvor Lydværkstedet er. Bortset fra ovenstående er det fysiske undervisningsmiljø på værkstedet godt. Det æstetiske undervisningsmiljø: En overvejende del af eleverne på Lydværkstedet synes, at skolen har et pænt udseende, og kan lide skolens omgivelser. Ligeledes er der enighed om, at gangene er pæne, men der mangler generelt udsmykning på skolen. Lydeleverne synes ikke, at det er svært at finde et sted med ro, men der er elever på værkstedet, som synes, at der generelt er for meget støj på skolen. Alle eleverne (82% meget og 18% noget) synes, at værkstedet er hyggeligt at være i, alle synes, at der er en god atmosfære på skolen, og næsten alle kan godt lide at komme på kontoret. 64% af eleverne på Lydværkstedets synes, at der er fællesområder med liv og aktivitet på skolen. Også med hensyn til det æstetiske undervisningsmiljø står det godt til på Lydværkstedet. Af kommentarer til undersøgelsen er der følgende: Savner faste opgaver, Støtte til studierelevante emner og God skole. Køkkenværkstedet Der var 54% mænd og 46% kvinder på Køkkenværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 62% år og 38% er år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 15% mener, at der er blandt de bedste, 62% at de er blandt de gode til faget på værkstedet. 15% har valgt ikke at svare på dette. 8% af eleverne synes ikke at de er gode til faget. På en vurdering af skolen svarer de således: 31% at den er rigtig god, 46% at den er god og 23% at den er nogenlunde. 38% af eleverne på Køkkenværkstedet har overvejet at stoppe eller skifte skole inden for de sidste tre måneder. Årsagerne hertil er ønsket om anden uddannelse og/eller arbejde. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er meget stor enighed om, at det der laves på værkstedet giver mening for eleverne (62% meget enige og 31% noget enige og 7% lidt enige). Eleverne føler også, at de lærer meget, at de bliver bedre til faget på værkstedet, og at det, de arbejder med, er spændende. 15

16 85% af føler i forskellige grader, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Samtlige elever er meget enige i, at lærerne er gode til at undervise (38% meget enige, 46% noget enige og 16% lidt enige), de ved, hvad lærerne forventer af dem og føler ikke, at lærerne stiller for store krav til dem, og alle føler at lærerne roser dem. Langt de fleste elever føler at lærerne kan lide dem (to er lidt i tvivl), men alle taler i større eller mindre grad med lærerne om andet end faget på værkstedet. Eleverne føler at de får ros af lærerne, men der er ingen, som er meget enige heri. Mange af værkstedets elever bruger skolens vejleder til uddannelsesvejledning og en del af dem taler også med vejlederne om andet end uddannelse. 83% af eleverne (62% meget enige, 23% noget enige og 8% lidt enige) er enige i at de har det godt med hinanden på Køkkenværkstedet, og langt de fleste føler, at de andre elever kan lide dem (dog er 45% i tvivl herom). På Køkkenværkstedet er der elever, som nogle gange føler sig uden for, når de er i skole. En del af eleverne på Køkkenværkstedet har svært ved at koncentrere sig når de er i skole (8% meget, 54% noget, 15% lidt enige). Mange af eleverne på Køkkenværkstedet er ikke helt enig i, at de sociale aktiviteter på skolen er gode og spændende. Det psykiske undervisningsmiljø på Køkkenværkstedet er godt. Eleverne føler, at det faglige udbytte af undervisningen er stort, at de lærer noget og at det er spændende. Lærerne er gode til at undervise, til at tale med eleverne både om faget og om andet. Dog kunne lærerne godt blive lidt mere tydelige i deres ros til eleverne. Eleverne er generelt glade for hinanden på Køkkenværkstedet og hygger sig med hinanden. Det fysiske undervisningsmiljø: Eleverne er enige i at der er god plads i Køkkenværkstedet, at det er indrettet godt og at der er godt med lys. 92% af eleverne (46% meget, 38% noget og 8% lidt enige) er enige om, at de har fået god instruktion i brug af værktøj og udstyr på værkstedet. En overvejende del af eleverne er enige i, at der nogle gange er koldt på værkstedet, og flere af eleverne finder også, at luften nogle gange er dårlig. Eleverne på Køkkenværkstedet synes, at toiletterne på skolen er pæne og rene. Over halvdelen af eleverne har fået at vide, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. 69% af eleverne på Køkkenværkstedet er tilfredse med både de indendørs og de udendørs pausefaciliteter. 16

17 Af Køkkenværkstedets elever er der 85% rygere. 92% af eleverne på Køkkenværkstedet er enige i skolens rygepolitik. Det, der er mest udslagsgivende ved det fysiske undervisningsmiljø på Køkkenværkstedet, er, at mange af eleverne finder, at det nogle gange er koldt, og at der nogle gange er lugtgener. Det bør afdækkes, om det er i særlige forbindelser, der er koldt, og i så fald hvornår. Ligeledes bør det afdækkes om der er forskel på graden og mængden af lugtgener. Det er dejligt, at der er flere af eleverne, som kan forholde sig til at handle i tilfælde af brand, det kan skyldes, at de modtager særskilt vejledning i brandfarer på Køkkenværkstedet. Eleverne i Køkkenet holder i stor udstrækning deres pauser i gården dels er gården lige uden for døren, dels er der mange rygere i Køkkenet, og man må kun ryge i gården. Det æstetiske undervisningsmiljø: Alle eleverne på Køkkenværkstedet synes, at skolen har et pænt udseende, og kan lide skolens omgivelser. Ligeledes er der stort set enighed om, at gangene er pæne, men der mangler generelt udsmykning på skolen. Næsten alle eleverne (69% meget og 23% noget) synes, at værkstedet er hyggeligt at være i og næsten alle synes, at der er en god atmosfære på skolen. 92% af eleverne på Køkkenværkstedets synes, at der er fællesområder med liv og aktivitet på skolen. Også med hensyn til det æstetiske undervisningsmiljø står det godt til på Køkkenværkstedet. Eleverne her har nemmere ved at finde et rart sted, hvor de kan finde ro, og føler ikke, at der er for meget støj på skolen. Af kommentarer til undersøgelsen er der følgende: Mad burde være frivilligt og Jeg elsker kuba! Fysisk værksted Der var 76% mænd og 24% kvinder på Fysisk værksted på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 38% år og 62% år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 8% mener, at der er blandt de bedste, 77% at de er blandt de gode til faget på værkstedet. 8% har valgt ikke at svare på dette. 7% af eleverne synes ikke at de kan finde ud af det. På en vurdering af skolen svarer de således: 31% at den er rigtig god, 62% at den er god og 7% at den er nogenlunde. 15% af eleverne på Fysisk værksted har overvejet at stoppe eller skifte skole inden for de sidste tre måneder. Årsagerne hertil er at det der undervises i ikke lige er mig, at det er svært at komme op om morgenen [forsømmelser], og at en har hørt om en anden bedre/mere spændende skole. 17

18 Det psykiske undervisningsmiljø: Der er meget stor enighed om, at det der laves på værkstedet giver mening for eleverne (54% meget enige og 38% noget enige og 8% lidt enige). Eleverne føler også, at de lærer meget på skolen, og der er stor enighed i at de bliver bedre til faget på værkstedet, og at det de arbejder med er spændende. 84% af eleverne føler i forskellige grader, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Samtlige elever er enige i, at lærerne er gode til at undervise (69% meget enige, 31% noget enige og 16% lidt enige), de ved, hvad lærerne forventer af dem. Dog er der en del, der føler at lærerne stiller for store krav til dem (46% noget/lidt enige). Alle føler at lærerne roser dem, og alle eleverne på Fysisk værksted føler, at lærerne kan lide dem, og taler også med lærerne om andet end fag. Langt de fleste af værkstedets elever bruger skolens vejleder til uddannelsesvejledning, og en del af dem taler også med vejlederne om andet end uddannelse. Alle eleverne (62% meget enige, 31% noget enige og 7% lidt) er enige i, at de har det godt med hinanden på Fysisk værksted, og de fleste føler, at de andre elever kan lide dem (dog er en enkelt lidt i tvivl herom). På Fysisk værksted er der kun én elev, der kan føle sig lidt uden for, når vedkommende er i skole. En del af eleverne på Fysisk værksted har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole (8% meget, 38% noget, 31% lidt enige). Eleverne på Fysisk værksted er overvejende tilfredse med de sociale aktiviteter på skolen. Det psykiske undervisningsmiljø på Fysisk værksted er meget godt. Eleverne føler, at det faglige udbytte af undervisningen er stort, at de lærer noget, at det er spændende og giver mening. Lærerne er gode til at undervise og til at tale med eleverne både om faget og om andet. Lærerne er gode til at rose eleverne, og eleverne mærker, at de får denne ros. Eleverne er generelt glade for hinanden på Fysisk værksted og hygger sig med hinanden, og de elever, som er i tvivl om, hvorvidt de andre kan lide dem, er kun lidt i tvivl. Nogle af eleverne synes, at lærerne stiller for store krav til dem, men det er en del af det at gå på et fysisk værksted (at lærerne presser eleverne). Det ved eleverne tilsyneladende godt, for de er ikke i tvivl om, at lærerne kan lide dem. Det fysiske undervisningsmiljø: Eleverne er enige i at der er god plads på Fysisk værksted, at værkstedet er indrettet godt og at der er godt med lys. 77% af eleverne er enige om, at de har fået god instruktion i brug af værktøj og udstyr på værkstedet. 18

19 En overvejende del af eleverne er enige i, at der nogle gange er koldt på værkstedet, og flere af eleverne finder også at luften nogle gange er dårlig. Eleverne på Fysisk værksted synes, at toiletterne på skolen er pæne og rene. Få af eleverne har fået at vide, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Næsten alle eleverne på Fysisk værksted er tilfredse med både de indendørs og de udendørs pausefaciliteter. Af Fysisk værksted elever er der 54% rygere. 93% af eleverne på Fysisk værksted er enige i skolens rygepolitik. Det der er mest udslagsgivende ved det fysiske undervisningsmiljø på Fysisk værksted er at mange af eleverne finder, at det nogle gange er koldt, og at der er lugtgener ind i mellem. Det bør afdækkes hvornår der er tale om. Tit er det koldere på skolen om morgenen, og hvis eleverne har klædt om til sportstøj og kommer ind i et koldt lokale, er det ikke rart at opholde sig i dette, indtil de kommer i gang med at bevæge sig. Ligeledes bør det afdækkes om det er i forbindelse med megen træning, at luften er dårlig, altså om det er noget, der kan klares ved at lufte godt ud i pauserne. Eleverne på Fysisk værksted er meget tilfredse med pausefaciliteterne. De har lokale på 1. sal, hvor der også er et stort pauseområde med stole og sofaer, som de ofte benytter. Det æstetiske undervisningsmiljø: Næsten alle eleverne på Fysisk værksted synes, at skolen har et pænt udseende, og kan lide skolens omgivelser. Ligeledes er der stort set enighed om, at gangene er pæne, men der mangler generelt udsmykning på skolen. Alle eleverne (46% meget og 38% noget og 16 lidt) synes, at værkstedet er hyggeligt at være i og alle (77% Meget og 33% Noget) synes, at der er en god atmosfære på skolen. Alle eleverne på Fysisk værksted synes, at der er fællesområder med liv og aktivitet på skolen, men eleverne har ikke svært ved at finde et rart sted med ro, og synes heller ikke at der er for meget støj på skolen. Eleverne på Fysisk værksted kan godt lide at komme på kontoret. Også med hensyn til det æstetiske undervisningsmiljø står det godt til på Fysisk værksted. Eleverne her har nemmere ved at finde et rart sted, hvor de kan finde ro, og føler ikke, at der er for meget støj på skolen. Eleverne synes, at der er hyggeligt på skolen og at der er en god atmosfære. Af kommentarer til undersøgelsen er der følgende: Dejlig skole. 19

20 Service- og vedligeholdelsesværkstedet Der var 100% mænd på Service- og vedligeholdelsesværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen, og de er alle i alderen år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 66% mener, at der er blandt de bedste og 33% har valgt ikke at svare på dette. På en vurdering af skolen svarer de således: 66% at den er rigtig god, 34% at den er god. Ingen af eleverne på Service- og vedligeholdelsesværkstedet har overvejet at stoppe eller skifte skole inden for de sidste tre måneder. Det psykiske undervisningsmiljø: Alle de adspurgte elever er enten meget eller noget enige i, at de lærer noget og at de bliver bedre til faget på værkstedet. Dog er ikke alle enige i, at det de arbejder med er spændende. Alle eleverne føler i forskellige grader, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Samtlige elever er enige i, at læreren er gode til at undervise. Læreren stiller ikke for store krav, og der er ikke tvivl hos eleverne om at læreren kan lide dem. Alle eleverne taler også med læreren om andet end det der undervises i på værkstedet. Dog er eleverne ikke helt sikre på, hvad læreren forventer af dem, og hvorvidt de får ros af læreren. Alle værkstedets elever bruger skolens vejleder til uddannelsesvejledning og de taler også med vejlederne om andet end uddannelse. Alle eleverne (67% meget enige og 33% lidt) er enige i at de har det godt med hinanden på Serviceog vedligeholdelsesværkstedet, men der er én, der er usikker på, om de andre elever kan lide ham. Eleverne på Service- og vedligeholdelsesværkstedet har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole (67% meget og 33% noget). Eleverne på Service- og vedligeholdelsesværkstedet er tilfredse med de sociale aktiviteter på skolen. Det psykiske undervisningsmiljø på Service- og vedligeholdelsesværkstedet er godt. Eleverne føler, at det faglige udbytte af undervisningen er stort, at de lærer noget, der giver mening. Læreren er god til at undervise, til at tale med eleverne både om faget og om andet. Lærerne er gode til at rose eleverne, og eleverne mærker, at de får denne ros. Det fysiske undervisningsmiljø: Da det lokale, som Service- og vedligeholdelsesværkstedet skal være i ikke er færdigindrettet på det tidspunkt, hvor undersøgelsen afholdes, er de fleste punkter i forbindelse med undersøgelsen af det 20

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

1 of 5 31/10/14 14:38

1 of 5 31/10/14 14:38 Psykisk miljø Hvordan føler du dig modtaget af de ansatte på skolen? 1 27 53% 2 11 22% Hvordan føler du dig modtaget af de andre elever? 1 26 51% 3 3 6% Hvordan er sammenholdet på din linje? 2 23 45% 3

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Fysisk miljø på værkstederne Hvad synes du om sikkerheden ved brug af maskiner på værkstedet?

Fysisk miljø på værkstederne Hvad synes du om sikkerheden ved brug af maskiner på værkstedet? Hvad synes du om sikkerheden ved brug af maskiner på værkstedet? 49,2 37,3 13,6 Hvad synes du om værkstedets adgang til frisk luft? 44,8 0,0 3,4 29,3 22,4 Hvad synes du om værkstedets omklædnings faciliteter?

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Gennemført i uge 35 af 2011 som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012. Eleverne har svaret med et kryds til hvert

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV Sådan! Dato:19.4.2012 Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012).

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). UMVén er gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget, elevråd og skolens

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret I efteråret 2012 besluttede

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Undervisningsmiljø på Nordjysk Musikkonservatorium

Undervisningsmiljø på Nordjysk Musikkonservatorium Undervisningsmiljø på Nordjysk Musikkonservatorium Nordjysk Musikkonservatorium har gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt de studerende i december måned 2005. Undersøgelsen er sendt

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60

Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60 Voldby Skole Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60 7. november 2006 Undervisningsmiljø for eleverne på Voldby Skole

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Produktionsskolen Mimers Brønd Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ Tlf: 8644 7417 - info@mimersbroend.dk Hjemmeside: www.mimersbroend.

Produktionsskolen Mimers Brønd Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ Tlf: 8644 7417 - info@mimersbroend.dk Hjemmeside: www.mimersbroend. Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ Tlf: 8644 7417 - info@mimersbroend.dk Hjemmeside: www.mimersbroend.dk Planlægningen. I efteråret

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25 Dato:15. dec 2009 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 15. dec 2012 UMV en indeholder

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere